ONS BLAD at I REVOLUTIE IN ARGENTINIË DE DUITSCHE ACTIE VOOR VERDRAGSHERZI EN ING MAANDAG 8 SEPTEMBER 1930 Voornaamste c^Cieuws VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 210 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f 40 aan van Juffrouw onder een trein aan Z. D. H. Msr. L. Schrijnen Het lijk van een redder Een oude vrouw verbrand Kerkdiefstal te Uden Irigoyen stervende? De moord te Hardegarijp Kinderverlamming in Overijssel -A Het overlijden van Mr. dr. W. F. van Leeuwen A.s. Najaarsvergadering Partijraad R.K. Staatspartij De orkaan boven San Domingo Afscheid Prinses Juliana Katwijk aan Zee Meer dan 2000 dooden inleiding over de nieuwe wet op de finantieele verhouding Onthulling van een monument door de Prinses De begrafenis vap het stoffelijk overschot Twee on&ewenschte heeren in Europa 1 AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL •J NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD met de geboorte va» een beleA afftekondi&d Bloedi&e gevallen Verleent Engeland niet-officieelen s teun Londen, 3 September 1930 Vergadering 1 Carol met interview van Ernstig gewond Barometerstand 9 uur v_m.: 760. Stilstand Het siekenhuis verlaten LICHT OP heeft Dader te Vaght gearresteerd? NE8SUBO uit nog ontving de burge- iLsi buurt van de regeerm^sgebouwen woonhuizen op bevel der regeer in g De relletjes te Maastricht. Ministerieel ant woord op vragen van het Kamerlid Hermans. Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen. Bisscho* van Roermond, heeft het ziekenhuis kannen ver laten. De orkaan boven San Domingo. Meer dan 2000 dooden. Interessant Roemenie. Hymans genoemd als president van den Volkenbond. ALKMAAR Na. 433 Prinses Juliana zal 19 September xs offi cieel afscheid nemen van Katwijk aan Zee. kelen z üzich .President Irigoj hutst door den omvang der wjjst op een toenemenden ommekelt van de meening omtrent den president. Irigoyen leef de in afwezigheid en onderhield geen contact met 't publiek. Men zegt, dat hij opzettelijk slecht werd ingelicht door het kleine troepje politici, die zijn vertrouwen hadden. - Alle «bonne’» op dit blad zijn Ingevolge de verzekerlngzvoorwsarden tegta ongevallen verzekerd voor een In aansluiting aan reeds eerder versche- ?n berichten kan nader worden medege deeld. dat in de a.s. najaarsvergadering van den Partijraad, welke in de maand November Utrecht zal worden gehouden, het navol- ide onderwerp op prae-adViezen zal wor- ..Korte%eschouwing over de nieuwe wet de Financleele verhouding tusschen het __i de Gemeenten. Inleiding tot een bespreking over het be leid der gemeente met betrekking tot belas tingen. bedrijven en sociale voorzieningen, mede in verband met de belangen der groote gezinnen.” De prae-adviseurs die dit onderwerp zul len inleiden zijn: Prof. Mr. Dr. J. J. van der Grinten. Hoogleeraar aan de Katholieke Unl- versiteit te Nijmegen, Mr. G. J. C. D. Krop man. wethouder der gemeente Amsterdam en Y Keestra. Burgemeester van Culemborg. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 7.59 uur. Fransche onderscheidingen voor Costco en Bellon te. bij een breuk van of arm Hearst, de kronten-magnaat, Is uit poli tieke overwegingen uit Parijs reset Jack Diamond, de beruchte bendeleider uit New York, trachtte Europa weer aoo spoedig moceiijk kwijt te raken. De hoe ren op weg naar het, HAmTr ■TL.Ft_*. Prinses Astrid zoon verblijd. Een tweede geval van kinderverlamming heeft zich in de pmgeving van Bathmen voor gedaan, bij eeiT 13-jarigen zoon van den landbouwer Holtenbroek te Okkenbroek (ge meente Diepenveen). De patient werd op ge neeskundig advies vervoerd naar de barakken te Deventer. meening. dat de oorzaak van de revulutie in Buenos Aires gezocht moet worden in de ver slechtering van den economi'chen en finan- cieelen toestand, waarvoor Irigoyen verant woordelijk gesteld wordt. De directeur-gene- raal van de Buenos Aires Western Railway, welke in Engelsch bezit is. heeft een tele gram ontvangen, volgens hetwelk het spoor wegverkeer tot dusverre onder de revolutie niet heeft geleden. Voor Engeland is tevens de kwestie van belang of en in hoeverre de politieke ontwikkeling der omstandigheden in Argentinië van invloed zal zijn op het voorgenomen bezoek van den Prins van Wales bij de opening van de Britsche tentoonstel- llngsafdeeling te Buenos Aires. Voorloopig heeft men nog hoop op een verbetering'der toestanden voor het as voorjaar, zoodat een uitwisseling van telegrammen vermeden zou kunen wonrden. ADVERTENTIEPRIJS: Va» regels 1.25: elke regel meer f RECLAME per regel *U v°°r de eerste pagina; voor de overige pagina’s 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bu vooruitbetaling per plaatsing f OM per advertentie va» 5 regels; Iedere regel meer f O.tt De justitie te Leeuwarden heeft behalve G. D„ verdacht van moord, subs, doodslag, op den heer Van der Veen te Hardegarijp. nog aangehouden P. H. te Bergum, als verdacht van het uitlokken van dit mis drijf. door D. een dolkmes te verschaffen en T. v. d. M te Bergum, beschuldigd van we- derspannigheid tegen den rijksveldwachter Visser, letsel ten gevolge hebbend. Censuur ingesteld. Een N T. A.-bericht meldt nog dat de couranten naar aanleiding van het aftreden van Irigoyen met extra-Waden zijn uitgeko men. De nieuwe president Martinez heeft even wel een censuur op de pers IngestelJ. De telefoonverbindingen van het groote blad .La Nancion" en van alle andere bladen waren merkwaardigerwijze plotseling alle verbroken. In den afgeloopen nacht hebben voor bet gebouw van het blad ..La Prensa" botsingen plaats gehad tusschen voor- en tegenstanders van den afgetreden president Irigoyen. Volgens de jongste berichten bedraagt het aantal dooden reeds meer dan 2000. Tal van menschen sterven nog tengevolge van den schrikkelUken cantiairen toestand. De kerk hoven staan tengevolge der overstroo- mingen onder water. Eenige doodkisten werden vernield zoodat de lijken thans in het water drijven. Groepen menschen. wier have teloor ging, zwerven doelloos rond. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar 2.35 Mat Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 booger Onder Sprokkelenburg bij Bommel is uit de Waal opgehaald het lijk van een mans persoon Dit is gebleken te zijn dat van den 31- jarlgen Joh. Smuck. uit Bottrop, in West- lalen. die aldaar Is verdronken na twee personen, die bij een roeiwedstrjjd te water waren geraakt, te hebben gered. Revolutie in Argentinië. De staat van beleg afgekondigd. Bloedige gevechten. Irigoyen gearresteerd Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat de afgetreden president van Argentinië Iri goyen thans gearresteerd is en In het barakkenkamp der Infanterie te La Plata is geïnterneerd. Het voorloopige Militaire Kabinet onder leiding van generaal Urlburu heeft volgens hetzelfde bericht de over het geheele land afgekondigde staat van beleg öpgeheven. De berichten volgens welke eenige garni zoenen geweigerd hebben aan de nieuwe re geering te gehoorzamen, schijnen onjuist te zijn. De bevolking viert feest, als gevolg van de behaalde successen der militaire revolu tie. De bureaux van de „Epoca" en de „CatlF?" werden door de menigte geplunderd en tn brand gestoken. De brandweer keek toe zonder pogingen te doen het vuur te blusschen. De gebouwen zijn totaal verwoest. Snel verloop der gebeurtenissen. Reuter meldt uit Buenos Aires, dat waar schijnlijk viervijfde der bevolking volkomen in het duister tast met betrekking tot de be- teekenis der gebeurtenissen, zóó snel ontwik ken zelf is ont- oppositie, welke Het oproimingswerk. De telegrammen uit Washington en New York melden nog. dat de schade in Sun Do mingo volgens een bericht van de „Associated Press” op ten minste 20 mlllloen wordt ge schat. De verliescijfers van 1000 dooden en 2500 gewonden hebben slechts op de stad zelf betrekking. Uit het binnenland, waar even eens groote verliezen worden gevreesd, zijn nog geen bijzonderheden bekend Tot dusver zijn 800 lijken geborgen. De poging om de dooden te begraven moest wor den opgegeven en men diende tot massa-ver- branding over te gaan. De hongersnood grijpt reeds snel om zich heen, zoodat de strengste rantsoeneerlng der binnenkomende levensmiddelen2noodig is.Het lossen der schepen zal met groote moeilijkhe den gepaard gaan, daar de havenscheepvaart tengevolge van de ronddrijvende wrakstukken bijna ónmogelijk is en bovendjen alle opslag plaatsen verwoest zijn. Bijna alle openbare gebouwen os het pa leis van den president, het Huis van Afge vaardigden en 't Paleis van Justitie zijn ver nield. De troepen zijn reeds begonnen met het opruimlngswerk. dat weken en maanden zal duren Uit Port au Prince wordt gemeld, dat er schepen en vliegtuigen met levens- en ge neesmiddelen op weg zijn naar San Domingo, waar het herstel der openbare diensten, de waterleiding en lichtvoorziening goede vorde ringen maakt. Nog steeds worden er lijken uit de puin- *nopen gehaald De stad gelijkt op een slagveld; het hospi taal la zóó vol met zwaargewonden, dat er een ander groot nood-hospitaal is opgetrok ken. In een der wijken stortte een kroamver- pleglng in, waarbij vijftig jonge moeders en haar pas geboren kinderen den dood vonden. De schade word* thans o» 60 milltoen dol lar geschat. In de Tuinstraat te Groningen is een 79-jarlge vrouw bij het koffiezetten in brand geraakt, doordat haar kleeren in aanraking kwamen met het brandende gasstel. Toen de buren den brand ontdekten en het huisje binnendrongen, vonden zij het reeds half verkoolde Mjk van de vrouw. Haar 85-jarige man, die nog te bed lag. toen het ongeluk gebeurde, bleef ongedeerd. Het binnenbrandje, dat ontstaan was, heeft de brandweer gebluscht. Botsingen. Kat aftreden van president Irigoyen heeft aanleiding gegeven tot talrijke botsingen tus- sche voor- en tegenstanders van den presi dent. waarbij vele personen gewond werden. Daar de regeering een scherpe censuur heeft ingesteld op de nieuwsberichten, kun nen slechts sobere berichten worden verzon den. De „Essociated Press" verneemt uit Buenos Aires, dat de bemanning van de in de haven liggende oorlogsschepen, daar gestationneerd ter onderdrukking van revolutionnaire woe lingen. en die samen meer dan 7000 man aan boord hebben, zich tegen het aanblijven van president Irigoyen verklaard hebben en onder bevel van generaal Storni oprukken. De gezamenlijke officieren hebben in een me- dedeeling aan de regeering bekend gemaakt, dat zij het definitieve aftreden van president Irigoyen eischen. 1TJJe toestand in Buenos-Atres is zeer ge spannen Generaal Torres werd in het kamp Campo de Mayo door zijn eigen officieren doodgeschoten, daar hij weigerde zich bij de revolutionnaire beweging aan te sluiten. Uit Buenos-Alres komt nog het bericht, dat generaal José Uriburu. een neef van den vnoegeren president van Argentinië van dien naam, telegrafisch een* ultimatum gericht heeft tot president Irigoyen. met de bedrei ging, dat hij het regeeringspalels zal bom- bardeeren indien de president niet terstond definitief aftreedt. Zijn troepen moeten zich reeds in de nabij heid van de stad bevinden, terwijl een groot troepencontingent In 't militaire kamp Cam po de Mayo klaar saat om op bevel van Uri buru op te trekken. De ontevredenheid van het leger met het huidige regime is algemeen. Van de houding van de marine is men nog niet zeker. Blijkens berichten, op de New-Yorksche handelsbeurs ontvangen, staat de graanhan del te Buenos-Alres in verband met den toe stand geheel stil. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van Mr. Dr. W. F. van Leeuwen zal morgen geschieden op de begraafplaats Wes- terveld na aankomst van den trein van 11.46 Vrijdag 19 September, des namiddags drie uur. zal Prinses Juliana te Katwijk aan Zee het monument onthullen, opge richt ter nagedachtenis van de in den oor logstijd omgekomen Katwyksche visschers. Voordat de onthulling geschiedt zal de burgemeester van Katwijk aan Zee. Mr Dr J. Schokking. voor genoodigden in de Oude Kerk een gedachtenisrede uitspreken. De Prinses zal door ongeveer 3000 school kinderen en een zangvereeniging alhier een zanghulde gebracht worden. Na afloop van de onthulling zullen de be sturen van de verschillende vereenigingen in hotel „Du Rhin” aan de Prinses voorge steld worden. Prinses Juliana neemt hiermede een of ficieel afscheid van Katwijk aan Zee. waar zij tijdens haar studie aan de Leidsche Unl- versiteit heeft gewoond. de verzekeringsvoorwaarden f 3(100 Levenslange geheele ongeachiktheid tot werken door f 7Kft een ongeval met f ara ’erliea van een hand. 19K der volgende ultkoerlngen: verllea van belde armen. beide beeaen of beide oogen 1 doodelliken afloop Toet of «jg I IXO.- duinl o( wü,V|nger 1 been de andere onderteekenaren van het ver drag van Versailles de bepaling,,volgens i welke zij na Duitschland hun bewape ningen tot een minimum zouden beper ken, niet nagekomen zijn. Over deze redeneering moge men den ken hoe men wil; zij is in ieder geval van meer dan gewoon belang nu zij afgedrukt wordt in het blad, dat de spreekbuis der Rritsche regeering is. En zij wint nog aan beteekenis doordat er een advies aan vastgeknoopt wordt. De „Daily Herald” zegt ongeveer tot de Duitsche regeering: Sta dergelijke intriges niet toe. Poog niet een verdrag, waaraan gij gebonden zijt, op slinksche wijze te ontduiken. Maar hoe den moed openlijk herziening van het verdrag te eischen op grond van (zie boven). Natuurlijk draagt de regeering geen officieele verantwoordelijkheid voor hetgeen de ..Herald" schrijft; zij kan dit geschrijf steeds negeeren of desa- voueeren, maar zelfs dan kan men er zeker van zijn, dat het geschreven werd met haar voorkennis en goedkeuring. Om de zaak kort te maken: het is al lesbehalve onwaarschijnlijk, dat een Duitsche actie tot herziening van het verdrag van Versailles den niet-offici eelen steun van Engeland heeft, maar dat dit land buiten schot wil blijven, ingeval de agitatie op een fiasco mocht uitloopen. Wij hebben in aanmerking te nemen, dat sinds 1923 Duitschland op het ge bied der Europeesche politiek zelden een belangrijke stap gedaan heeft, zonder eerst tot overeenstemming met Enge land te zijn gekomen. Meer dan dat: in vele gevallen is het Initiatief in naam van Duitschland, doch in werkelijkheid van Engeland uitgegaan. De Engelsche ambassade te Berlijn was, vooral onderj Lord d’Abernon, de mentor van het Aus- wirtigè Amt. Thans, nu in Engeland een Laboor-kabinet regeert, welks twee voornaamste leden nooit een geheim ge maakt hebben van hun groote sympa thieën voor Duitschland, van hun af keuring van Engelands oorlogspolitiek en vooral van hun ongunstige meening over het vredesverdrag, is de Engelsche invloed te Berlijn en tot op zekere hoogte ook de Duitsche Invloed te Lon den nog grooter dan onder Sir Austin Chamberlain, die wel streefde naar voortdurende verbetering der Engelsch- Dultsche betrekkingen, maar toch den grondslag van een ongewijzigd vre desverdrag. Het feit dat de tegenwoordige Brit sche regeering, of juister: de individu- eele leden der regeering, felle tegen standers zijn van het Verdrag van Ver sailles beteekent natuurlijk niet, dat zij hun goedkeuring zouden hechten aan ontduiking der verdragsbepalingen. Iedere regeering neemt de bestaande wetten (en ook een verdrag wordt in een wet belichaamd) over, en waakt over de naleving ervan zoolang zij niet gewijzigd of ingetrokken zijn. Wanneer het in de macht van 't Labour-kabinet was het verdrtlg van Versailles te her zien, dan zou het dit reeds gedaan heb ben. Maar het kan niets doen zonder de regeeringen der andere „geallieer de” landen, waarvan alleen Italië uit antagonisme tegen Frankrijk bereid zou zijn vele Duitsche eischen in te wil ligen (zoolang er maar geen afstand van nieuw-verworven Italiaansch gjbled of Italiaansche rechten verlangd wordt Het vredesverdrag, gelijk het op een ge geven oogenblik is, zal ook door de Brit sche Labour-regeering gehandhaafd worden. Maar elke ernst'ge poging om het te wijzigen (zoolang hierbij geen af stand van nieuw-verworven Engelsch gebied of Engelsche rechten verlangd wordt) zal bij haar steun vinden, en indien de poging, waarover thans in politieke kringen gesproken wordt, ern stig is, dan is ’t hoogstwaarschijnlijk, dat Engeland er officieus bij betrokken is. Staat van Geruchten uit Buenos-Alres melden, dal Irigoyen. die intusschen weer is vrij gelaten. stervende zou zijn, ten gevolge van een aanval van hgVtzwakte. Een bevestiging hiervan is echter niet voorhanden Generaal Uriburu heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin hl) belooft het parle ment te zullen ontbinden. Het aantal slachtoffers der revolutie be draagt 50, dat der gewonden verscheidene honderden. In regeerin^skringen te Washington hoopt men. dat na de omwenteling te Buenos- Alres een verbetering zal Intreden in de betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Argentinië. Engeland en de omwenteling te Buenos Aires In Britsche zakenkringen, welke, in Argen tinië Rjn geïnteraneend nuigt man *o*-4b Jack Diamond is oP weg naag Phila delphia. 1 Zaterdagmiddag is op den onbewaakten overweg aan den Zwarte Weg bij Gouda een ernstig ongeluk gebeurd. De vijftienjarige A. de Hoog, uit Gouda, fietste met zijn tante, de ongeveer dert gjarige juffrouw De Hoog, ove» den Zwarte Weg In de richting Reeu- wijk Daar het uitzicht ter plaatse op den spoorweg geheel belemmerd wordt door een oude seinwachterswonlng. hebben zy den naderenden sneltrein niet bemerkt. De fieta van juffrouw De Hoog werd door de loco motief bij het achterwiel gegrepen en «Ij zelf werd een meter of tien zijdelings van de spoorbaan neergrwerpen en kreeg daarbij een ernstige hoofdwonde Zij werd naar het Van Iterson-ziekenhuis te Gouda overge bracht. De jongeman kon nog juist voor de locomotief wegkomen. De machinist had van het ongeluk niets bemerkt. Bij het binnenrijden van den trein in het station te Gouda begreep men, dat er iets gebeurd moest zijn, omdat de overblijfselen van de vernielde fiets vóór aan de locomotief hingen. Vergadering val) obligatiehouders in de Sodalitas Medicorum. Afzetting van de Truz- Te Amsterdam is de Vincent van Gsgh- tentoonstelling geopend. Z. D. H. Mgr L. J. A H Schrijnen. Biz- schop van Roermond heeft het Bt, Jozefs- zlekenhuls te Heerlen verlaten en is te Roermond teruggekeerd. Het cllnisch onderzoek heeft tot resul taat gehad, dat de geneesheeren geen enkel bezwaar hebben dat Z. D H zijne gewone bezigheden, zij het met eenige beperking, na een veertien dagen, zal hervatten. Wel werd er door de geneesheeren sterk op aangedrongen, dat Z. D. H. zich in de toekomst meer rust zal gunnen, dan zulks in het verleden het geval was. In verband hiermede heeft Z. D. H. beslo ten in het vervolg slechts Dinsdags en Vrij dags voormiddag audiëntie te verleenen. ten zij deze bij gewichtige gevallen schriftelijk worden aangevraagd. I bij verllea van 'n anderen vinger. Te Uden (N.-Br) is ingebroksn tn de ka pel der Kruisheeren. Omtrent dezen diefstal verneemt de „Msb. het volgende: Eenige dames, die Juist een retraite gevolgd hadden in het retraitehuis te Uden. brachten een bezoek aan de kerk der Kruisheeren en vroegen aan den broeder, die in de kerk aan het werk was, verlof om het Wonderkruis van Uden te mogen bezichtigen, dat in de aan de Kerk grenzende sacristie bewaard wordt. Aan dit verzoek werd voldaan, zoodat de broeder zich even uit de kerk moest ver wijderen. Na eenige oogenblikken keerde de broeder in de kerk terug, om zjjn werkzaamheden te hervatten. Circa 20 minuten nadien begaf hij zich achter in de Kerk, om de kapel, waarin het beeld van O. L. Vrouw ter Linden zich bevindt, schoon te majten en bemerkte toen tot zijn groote ontsteltenis diefstal van sie raden. Deze schijnt dus gedurende de korte afwe zigheid van den broeder gebeurd te zijn. Dat de dader of daders in hun werk ge stoord moeten zijn, misschien wel door het binnentreden van den broeder in de kerk, wordt wel bewezen door het feit, dat zich nog verschillende zeer kostbare voorwerpen op den grond bevonden en men bovendien nog vele kostbaarheden aan het beeld had laten hangen. Onmiddellijk werd de politie van den dief stal. die veel opschudding in het dorp ver wekte daar de inwoners een bijzondere ver- eering voor O. L. Vrouw hebben, in kennis gesteld. Verschillende inwoners kwamen aan het klooster inlichtingen brengen aangaande vol gens hen verdachte personen, die zich op het uur van den diefstal in de nabijheid van de kerk zouden hebben opgehouden. Twee personen werden reeds in den namid dag aangehouden, die evenwel hun alibi kon den bewijzen en dus moesten worden vrijge laten. Inmiddels hadunen den diefstal per radio bekend gemaakt. V. Op dit radio-bericht ontving de burge meester van Uden telegrafisch bericht uit Vught, dat daar een zekere v. C. aangehou den waa, die sieraden te koop had aangebo den. vermoedelUk afkomstig van den diefstal te Uden. De man schijnt evenwel niet» over de herkomst van de betreffende voorwerpen «ëUvWFR uMJelni Reuter meldt uit Buenos Aires, dat. nadat Irigoyen. gevolg gevende aan de stappen van het kabinet, zijn ambt aan vice-president Martinez had overgedragen, die ter-toi’d de rageering aanvaardde, de staat van beleg werd afgekondigd. Het volk toonde zich buiten zichzeft van opwinding toen de regeerir.gswusseling bekend werd Het bericht werd begroet met ge schreeuw. het fluiten van sirenes en het af steken van vuurwerk. In een gedeelte der stad werd gevochten. Samenscholingen op straal zijn verboden. Naar uit Buenos Aires wordt gemeld, zijn in de staande ontruimd, aangezien verdere onlusten wnrclen gevreesd. Te La Plata is het bij een studer.ten-de- monstratie tot bloedige botsingen gekomen tusschen demonstranten en politie, waarbij talrijke personen zjjn gewond. bij verlies van een f 50 duim of wijsvinger In datgene, wat men pleegt aan te duiden als „politieke kringen”, wordt thans veel gesproken over een krachtig Duitsch „offensief”, dat beoogt een her ziening der vredesverdragen te bewerk stelligen. Van Duitsche nationalistische zijde aldus wordt in telegrammen uit Genève beweerd wordt met het oog op de Volkenbondsvergadering en de conferentie betreffende Briand’s Euro- peesch federatleplan een „krachtige en aanhoudende propaganda gevoerd door Duitsche nationalisten zoowel onder de gedelegeerden als onder internationale journalisten.” Ik citeer hier de „Morning Post”, welk blad uitvoerige bijzonder heden geeft omtrent den aard dier pro paganda. o Op die bijzonderheden wil ik niet na der ingaan, ofschoon zij ongetwijfeld belangwekkend zijn. Zij liggen immers bulten het domein van een Londenschen correspondent, ook al blijft Engeland het toonaangevende Volkenbondslid, en al wordt veel van wat schijnbaar te Ge neve gebeurt, te Londen uitgedacht en pasklaar gemaakt. Maar de houding, welke Engeland te genover een dergelijk offensief, waarbij heel Europa direct gemoeid is, zal aan nemen, is tot op zekere hoogte van nog grooter belang dan het offensief zelf, en zij is wél een onderwerp, dat binnen de „bevoegdheid” van een Londensch brief schrijver valt. WJj mogen met zekerheid voorop stel len, dat een Duitsche actie ten gunste van herziening der vredesverdragen, en in het bijzonder ook van herroeping der befaamde ,3chuld"-clausule, alleen dan eenige kans van slagen heeft, wan neer zij gesteund wordt door Engeland. Elke Britsche propaganda, met dit doel gevoerd, zonder dat er vai» Engelsche aan moediging (zij 't ook maar of ficieus) gesproken kan worden, is kin- derachtlg, en kan slechts uitgaan van onverantwoordelijke Duitsche kringen. Wij moeten aannemen, dat de te Genéve gevoerde actie, ook al draagt zij geen officieel karakter, toch voldoenden mo- reeièn steun van de Berlijnsche regeer ders heeft om ernstig te worden opge nomen en niet als een „liefhebberij” van nationalisten. Doen wij dit, dan moet het ons bijzon der opvallen, dat nauwelijks een week geleden de „Daily Herald”, het orgaan der Labourpartlj, en indirect dus ook dat van de tegenwoordige regeering, Duitschland formeel aangemoedigd heeft om herziening van het vredesverdrag te eischen, of althans van bepaalde clau sules. Het Labour-orgaan maakte name lijk veel meer ophef van de door het „Berliner Tageblatt” gedane onthulling omtrent militaire samenwerking tus schen Duitschland en Rusland dan cenig ander Londensch blad, ofschoon er toch weinig Engelsche kranten zijn die (om een uitdrukking uit de oorlogsjaren te bezigen) zoo sterk „pro-Duitsch” ge noemd kunnen worden als de „Herald”. De sensatie, welke dit blad poogde te verwekken door de manier, waarop het de incidenten in Duitschland opdischte, scheen geheel in strijd met zijn gewone politiek om al datgene, wat wantrouwen tegen den gewezen vijand zou kunnen gaande maken, zooveel mogelijk weg te moffelen. Een verklaring voor die nieu we en nogal wonderlijke houding was op het eerste gezicht te vinden in de wei nige sympathie, welke het Labour-or gaan voor president Hindenburg koes tert; terecht of ten onrechte beschouwt het blad den ouden veldmaarschalk als den man, die de militaire overheden te Berlijn „dekt” en onafhankelijk maakt van de regeering, die evenwel machteloos staat, daar zij, met het oog op Hinden burgs populariteit, geen „presidents- crlsis,,. durft uitlokken. Maar wie de uitvoerige ontboezemingen van het Labourblad aandachtig las. ontdekte weldra, dat zjjn beweegredenen van ge heel anderen aard waren. Het keurde het schijnbaar af, dat Duitschland, door samenwerking met Rusland, de militaire bepalingen van het verdrag van Versailles zocht te ontduiken, maar gaf toch te kennen, dat het de hou ding van Duitschland zeer goed be greep, en dat dergelijke ontduikingen in het vervolg voorkomen zouden wor den door het verdrag zelf te herzien. Duitschland zou het recht moeten krijgen, militaire vliegmachines, tanks enz. te bouwen in verhouding tot de grootte van zijn leger. Heeft het dit recht, dan bestaat er ook geen aanlei ding meer, de verdragsbepalingen te ontduiken door een samenwerking met Rusland, welke In leder geval verontrus tend Is. Ben dergelijke herziening acht de ..Herald" des te meer gewettigd, omdat BUREAU! HOF Talafoun: Administratie Redartle No. 633 beh^kdeld orte^ieschou' op de 1 Rfck In Cf*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1