ONS BLAD DE WILD ZIJ t rieuwe abooe s HAARDEN KACHELS DE KRISIS IN ITALIË JOH. LAUWERS o Moord- Hollandsch Dagblad abonneeren, ontvangen de num mers tot 1 October 6RHTIS EU FR**CO Voornaamste c^Cieuws LAAT ft .3 dit nummer bestaat uit twee bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 212 WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1930 f 40 f 50 Moord te Rotterdam Een vrouw geworgd Stij&ende werkloosheid - Groote duurte - Groeiend wantrouwen (Van onzen Romeinschen correspondent) De ramp in San Domingo Het standpunt van de regeering Een nieuwe beproeving licht or wot eten Geschenk aan H. M. de Koningin De Staten-Generaal Een gunstig teeken? De sluiting Meer belangstelling voor auto’s Na een aanvaring op de Noordzee Droevig ongeluk te Tilburg De malversaties in Uithoorn VERZOEK- Gasontploffing te Eindhoven op bet Het ouderlijk huis ontloopen C X I D E a Adverteerders Provinciaal Kapittel der P. P. Kapucijnen treedt ibonné’s dade- En. Onze pracht-catalogus en Kind gestikt VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Omnndlg te zeggen, dat de misdadigheid. toebehooren en onder deden is gereed. Vraagt uwen winkelier inzage ter orienteering Alleen kwaliteitsarti- kelen en goedkoop. AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAR VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIENUL Boycot van bultenlandsche producten die zich thans T„„n den luttelen pnis va® ku""»» *^3. stellen van een mooi boekwerk Si d. vertekerinl U-, voor de nieuwe aL_ lijk in werking. D I R E o NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 9 v -f of de jongeren, angstwekkend van generaal vo« II Door bei spelen met een band> Angstig stijgende werkloosheid HM Vijfjarig kindje gedood s leeg te Volledige bekentenis v- deze DB DIRECTIE De collectieve arbeidsovereenkomst la het Boekdrukkersbedrjjf. Onderhandelingen over wijziging afgebroken- Mr. dr. W. F. van Leeuwen in den Raad ▼an State herdacht. aan Uit San Domingo wordt een nieuwe na tuurramp gemeld. Na den hevigen wervelstorm zijn wolkbreu ken losgebarsten, die nu reeds meer dan 24 uur duren. De rivieren zyn zoo gewassen, dat zy niet meer bevaarbaar z|jn, zoodat de noodlijdende bevolking niet van levensmid delen kan worden voorzien, tenzij door mid del van vliegtuigen. Ongeveer 40.000 menschen worden met den hongerdood bedreigd. zullen Koningin- Oprienba rende Seeckt. last der gearresteerd. /eK oog Raffael nicaanschë voor de ha en i van caansche republiek verleend. Een dankbetuiging van Trujillo nijillo, de president der Domi- republiek. heeft dank gebracht telijke bewfjzen van deelneming den steun dezer dagen naar aanleiding i de vreeselijke ramp aan de Domini- Niewwe beproeving in San Domingo. Wolkbreuken. 40.000 menschen met den hongerdood bedreigd. De lantaarns moeten gestoken om 1M uur. Verwacht wordt, dat Tltuiesco tot row- zitter der volkenbondsvergadering zal geko zen worden. ABONNEMENTSPRIJS’ Per kwartaal. voor Alkmaar Ij— Voor buiten Alkmaar f tM Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Barometers Thermometers ALKMAAR PAYGLOP 3 Barometerstand 9 uur vjn.: 763 vooruit. De heer M. van Vleuten hielp den heer A. van de Water bij het verhuizen naar rijn nieuwe woning in de Gestelschestraat te Eindhoven en ontstak in de voorkamer het gaslicht. Onmiddellljk daarop volgde een ontploffing. Het bleek, dat de vorige bewo ner in een andere kamer een lamp uit de leiding had gedraaid, zonder de gasleiding af te sluiten. Een gat sloeg in de zoldering, ruiten sprongen en een groote partij pan nen vloog van het dak. De heer Van Vleuten bekwam brandwon den aan zijn handen, doch andere persoon lijke ongevallen deden zich niet voor De ez-president van Argentinië, Irigoyen, is op last der nieuwe regeerihg opnieuw De naweeën Naar de blzondere correspondent van de Paris Midi weet mede te deelen, komen vele gewonden van de ontzettende ramp te San Domingo ten gevolge van wondkoorts om het leven. Van de 15000 tot 18000 ge wonden hebben reeds 5000 ernstige wond koorts. Er is een groot tekert aan medici en zie kenhuizen. Niettemin zijn reeds 1500 opera ties verricht, grootendeels zohder dat ver- doovende middelen konden worden aange wend. De Raad voor de Sclieepvaart heeft uit spraak gedaan inzake de aanvaring van het stoomvlsschersvaartuig ..Albatros’’ IJM 191 met het stoomschip „Vulcanus" in het bui tenkanaal te IJmutden. De Raad is van oordeel dat deze aanvaring is veroorzaakt of door het niet vlug genoeg naar bakboord draaien van de .Albatros of doordat dit schip de „Vulcanus" te dicht is genaderd en zoodoende onder den invloed van de door dat schip veroorzaakte zuiging is gekomen. Hoewel de gewoonte, welke veelal door zee schepen wordt gevolgd, om ter hoogte van de Visschershaven te blijven drijven, voor de uitgaande trawlers hinderlijk is, staat ander zijds vast dat de „Albatros" heel gemakkelijk met het verlaten van de Visschershaven had kunnen wachten. zy had dit dan ook behoo- ren te doen en zij had het er niet op mogen laten aankomen, of het haar gelukken zou haar bakboordsché wending tusschen den wal en de „Vulcanus” uit te voeren. Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze H.H Adverteerders inzake ne» vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num mers bestemde advertentlën. Wij zullen het zeer op prijs stellen Indien wy de an nonces. Testemc voos Zater dag, reeds des Donderdags of ulteriyk des Vrfjdagsmorgens ontvangen Door bet vroegtijdig inzen den vu advertentlën kun nen wij eok au de uitvoe ring. dus au net zetten vu de advertentie, meer aandacht schonken, hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde vu de annonce ten goede tornt tea Mede m Uw elgrfRbelang verbouwen wjj op Uwe medewerking Inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor IR) voorbaat onzen dank. bil verlies ven onderen vinder. In een perceel aan de Bunschotenacbe straat te ’s-Gravenhage raakte een jongetje vu negen maanden, dat in de wieg lag, me* de mouw verward in een bandje, waaraan een speentje was bevestigd. Het kind is door het spelen met dit bandje gestikt. In verband met de gepleegde malversaties aan het bijkantoor van de Rotterdamsche Bankvereeniging te Uithoorn meldt de ..Te legraaf" nog, dat de gearresteerde directeur een volledige bekentenis heeft afgelegd. Volgens zijn eigen opgave bedraagt het totaal van het verduisterde bedrag tusschen de 100.000 en 140.000 gulden. Omtrent de wijze. waarop deze verduiste ringen zijn gepleegd, wordt bericht, dat door den directeur in den loop van 9 jaar geregeld credietaanvragen van Uithoomsche ingezete nen aan het hoofdkantoor der Rotterdam sche Bankvereeniging werden gezonden. Deze aanvragen waren behoorlijk vu de handteekenlngen van de aanvragers, zoowel als van borgen voorzien, doch thans is ge bleken. dat deze handteekenlngen alle door den directeur werden nagemaakt. Dat een en ander zoo lang voor de door het hoofdkantoor gevoerde contröle verbor gen is gebleven, vindt zijn oorzaak vermoede- lyk In het feit, dat de door de gefingeerde aanvragers verschuldigde rente steeds op tijd door den directeur werd voldaan. Daar door ontstonden echter steeds grootere te korten. die dan door nieuwe falsificaties werden aangezulvcrd. Het spreekt vanzelf, dat onder deze om standigheden het onderzoek nog wel eenigen tijd zal duren. De opening van het zittingsjaar. Gemeld is reeds, dat de koninklijke stoet naar de Ridderzaal, in verband met de opening van het nieuwe zittingsjaar der Staten-Generaal Dinsdag a_s, een belang rijke uitbreiding zal ondergaan. Thans zullen, evenals vóór 1914, de ver schillende hofdignitarissen in den stoet mederijden in met twee paarden bespannen galakoetsen. Omdat ditmaal ook de Konln- gin-Moeder de opening bijwoont, rijdt tevens de waarnemende groot-meesteres van Ko ningin Emma in den stoet mee. In de koninklijke statlekoets gezeten zijn: de Koningin, de Moeder, de Prins en Prinses Juliana. De weg. dien de koninklijke stoet zal ne men. zal geen verandering ondergaan. bij verlies van een hand. IOC. bij verlies van een f KQ- bij oen breuk van voet of een oog duim of wijsvinger been of arm Groeiend wantrouwen der bevolking Niet te loochenen is het dat Mussolini het in den huldigen tijd van algemeene krisis slecht getroffen heeft met zijn experimen ten. Zelfs wanneer de zaken blijven gaan zooals ze nu gaan en hij dus binnen een af- zlenbaren tijd voor de catastroof zal staan, is niet zonder meer bewezen dat hij heele- tnaal ongelijk had. Dit zij vooropgesteld. Maar om iets op te bouwen, om den hul digen noodtoestand te overwinnen, om des noods bij gunstige gelegenheid nog eens van meet af au te beginnen, heeft hü het ver trouwen noodig vu het volk. Dat nu gaat geheel voor hem verloren. Schakelen we de breede massa uit, welke in zijn voordeel weinig, in zijn nadeel niets kan doen, zoolang hij over zijn politie-orga- nlsatie de beschikking heeft, du blijft er het volksdeel met eenig kapitaal of zede- Hjken invloed, welk volksdeel nooit bijzon der enthousiast voor hem is geweest, maar dat toch welwillend met hem meewerkte, doch nu zijn vertrouwen in hem verliest. Vu al zijn beloften is niets gekomen. Wel is waar heeft hij de fascistische organisatie bijna tot in de perfectie tot stand gebracht, maar werkelijke vruchten heeft dit insti tuut niet afgeworpen en het blijkt zeer duur te werken. Wat zou het fascisme doen? Den chaotischer! flnancieelen toestand her stellen. Goed, de Lira is gestabiliseerd; de balans is sluitend gemaakt; de oorlogsschul- den zijn geregeld en worden betaald. Maar om dat te bereiken, is men gekomen tot een directe belasting van 28 pet. op het Nationaal inkomen. De indirecte belastingen brengen nog meer op du de directe. Zoodat onge veer 60 pet. vu het nationaal inkomen in de schatkist vloeit. Men zou Italië onafhankelijk maken van het buitenland. Men heeft dus de ontgin ning en verbetering vu het schiereiland krachtig aangevat en de regeeringskranten zingen hosannah. Echter heeft Mussolini zelf gezegd dat alleen de verhoogde graanproduc- tie de regeering meer du 100 millioen beeft gekost. Niettemin wordt bet brood duurder Te Moerdijk is een minderjarige jongen aangehouden, afkomstig uit ’s-Herto bosch, die erkende het ouderlijk huls ontloo pen te zijn, zonder te weten waarheen. Hjj is inaar zijn ouden teruggebracht. In het gisteren te s-Hertogenbosch ge houden Kapittel der PP. Kapucijnen werd herkozen tot Provinciaal de H. E. P Sta nislaus vu Harderwijk, en gekozen tot De- finl toren de H. E. Paters P. Dr. Vitus vu Bussum, P. Robertas vu Kerkdriel, P. Dr. Anadetas vu Breda, en P. Mansuetus vu Dinther Verder werden gekoeen tot le Custos de H. E. P. Dr. Vltus van Bussum en tot 3e Custos de H. E F. Anastasias van Houten. De regeering van Noord-China Is giste ren officieel in functie getreden. Yen is staatspresident. Uit het nader antwoord vu den Minister van Binnenl. zaken en Landbouw op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer Van den Heuvel betreffende het nemen van maatregelen tot het niet meer betrekken van industrieels producten uit luden, welke in bijzondere mate door hooge in voerrechten den uitvoer hier te lande be moeilijken. met name tegenover de Dult- sche producten, blijkt het volgende: Voor zooveel de regeering industrieele producten uit het buitenlud moet betrek ken, omdat de Nederlandsche Industrie de ze niet leveren ku, zal zij zich bij de keu ze van leveranciers slechts laten leiden door overwegingen, op de zaak zelf betrek king hebbende Wilde zij bij het plaatsen van bestellingen rekening houden met de invoerrechten, waardoor ook de Nederland sche artikelen In andere landen getroffen worden, dan zou zij handelen in strijd met den geest der meestbegunstiglngsclausule, welke In al de door Nederlud gesloten handelsverdragen is neergelegd en welke zij wenscht hoog te houden. vooral onder toeneemt. ADVEBfTENTIEPRIJS: regels f 1.25: elke regel meer 6-25- RECLAME per regel voor de eerste pagina; votr de overige pagina’s 6J0- RUBRIEK „VRAAG EN^AANBOO” bü vooruitbetaling per plaatsing 6.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel mee» 6.1» De vereenigde vergadering van de beide Kamers van de Staten-Generaal, waarin minister Ruys de Beerenbrouck het tegen woordig zittingsjaar in naam der Koningin voor gesloten zal verklaren, zal Zaterdag middag as. te 3 uur in het gebouw der Tweede Kamer gehouden worden. bereikïSdan •tareven «e v Ongehuwde personen, niet-koetwlnners, Mfroorbeeld? worden glad geweigerd. Ook «IJ. die niet bij de fascistische syndicaten Ingeschreven zijn, ondervinden groote moei lijkheden. Men bedoelt hiermee den afschuw vu vroegtijdig huwelijk welke in Italië •er sterk is alsook den afkeer vu de fascistische organisaties welke verdien stelijk werken, maar zeer duur zijn te overwinnen. Dit ku nuttig en zelfs lof- •aardig zijn, maar de statistieken worden •laardoOT een beetje verdacht. Ter gelegenheid vu den vijftigsten ver jaardag van H. M. de Koningin heeft de heer J. L. vu Dalen, archivaris der ge meente Dordrecht, H. M- een exemplaar van het door hem geschreven werk over de Groote Kerk aangeboden. Het werk is fraai in een gewatteerden lederen band gebonden en gelegd in een speciale cassette. Het is door bemiddeling van baron Van Geen, particulier secreta ris van H. M augeboden. Van dezen functionaris ontving de heer Vu Dalen een brief, waarin de dank der Koningin werd overgebracht voor het geschenk. over de Boterstraat, Alkmaar. Tel. 34 (3 lijnen) ^a’^^vrite’n<1 verMkerd" vX''.’?n f 3000.- L*vc'“l*n'“8eheele »»t ’"■’ken door ygQ bil een ongeval met «50 ingen. verlies van beide armen, beide boenen of beide ooRen doodelljken afloop “wU» Kn De walbaas P. de W. vin de N. V. Ver- schure's Stoombootdienst. vond gisterenna- middag op de landtong der Piushaven Tilburg een kindje liggen. Aanvankelijk dacht hij dat het kind sliep, doch bij nadere beschouwing bleek de kleine bewusteloos te zijn. Door het verdere on derzoek kwam vast te staan, dat het kind het 5-jarig dochtertje was van den heer B., kapitein vu de „Broedertrouw 14”, die in de haven ligt. De kleine werd terstond au boord gedragen en door een ijlings ontbo den geneesheer onderzocht, die constateerde, dat het meisje verschillende verwondingen en kneuzingen, been- en ribfracturen had bekomen, klaarblijkelijk veroorzaakt door de aanrijding met een zwaar beladen wagen. De kleine werd met een auto van den O- G. D. naar het ziekenhuis gebracht, waar het kort na aankomst overleed. Het is nog niet gebleken, wie au aanrijding debet is. De politie roept daarom degenen op. die omtrent het ongeval inlichtingen kunnen verschaffen. en heeft men den invoer van buitenlandsch graan eenigen tijd moeten verbieden, omdat het, onbetaalbaar dure nationale product anders ongebruikt zou blijven. De publieke werken voor ontginning en verbetering zijn stil gelegd wegens geldgebrek. ^Inderdaad loopt de invoer terug, maar de uitvoer even eens. Zoodat het eerste, zeer gelukkig ge noemde verschijnsel waarschijnlijk alleen maar wijst op een verzwakking der koop kracht van het Itallausche volk. Daarbij komen de dagelijksche geruchten over stakingen, ongeregeldheden en geweld plegingen waaraan de jiolitle met moeite het hoofd schijnt te bieden. Honderden waaronder ook overtuigde fascisten worden gearresteerd en verbinnen. louter en alleen omdat ze ..geruchten verspreiden," d.i. spre ken over dingen welke een leder weet, al staan ze niet in de krant. Mussolini ziet in dat hij momenteel meer dan behoefte heeft au het vertrouwen des volks. Maar hl) schijnt niet te beseffen dat Juist zijn terroris tisch woeden tegen alle onruststoker!) de meeste onrust brengt. Als hij klaren wijn schonk en eerlijk bekende hoe de zaken er voor stonden, zou hem dat een goed deel vin zijn prestige kosten. Maar het volk zou we ten dat in Italië de toestand niet veel moel- Hjker is dan in het buitenland en waar schijnlijk ten tweeden male enthousiast en offervaardig meewerken aan 't herstel. Wut dót heeft Mussolini bereikt: de Italiaan is er zich bewust van dat hij zich niet over zijn afkomst hoeft te schamen, maar dat hij er trotsch op moet zijn. Maat alle waarheid blijft geheim. De kruten jubelen hun controleerbare leugens uit en het volk gelooft, mompelend, alleen de sportpagina. En intusschen groeien de onrust en het wantrouwen waarschijnlijk veel verder uit dan noodig is. Mussolini heeft meermalen eerlijk bekend dat het hem bitter weinig schelen ku wat het volk wil of niet wil. Zijn Ideaal is de ge ordende, bloeiende staat waarin elke burger noodzakelijk rustig en tot zekere hoogte wel varend leven moet, en op zijn weg daarheen laat hem de massa van persoonlijke be langetjes die hij vertrapt, volkomen onver schillig. Al die persoonlijke verlangens en begeerten, zegt hij, kunnen den staat, de sa menleving. de Itallaansche maatschappij al leen maar schaden; en tot zoo ver heeft hü natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Echter kan ook de dictator, zelfs met een up to date politie-staat als Mussolini gescha pen heeft, niet maar rustig over al die per- soonlijke aspiraties blijven heen stappen op weg naar het groote doël. Vooral in Italië waar althans volgens onze opvattingen een aan het ongeloofelijke grenzend egoïsme heerscht. is dit bijzonder moeilijk. Mussolini bad dus het enthousiasme en de offervaar digheid der Italianen noodig. En hij heeft zich dien redelijken rugge steun zonder meer veroverd. Dat de Italia nen allemaal fascisten waren en als één man achter den duce stonden, is kletspraat en ge logen. Maar het enthousiasme heeft hoogte punten bereikt welke men in het buitenland nooit zal kunnen begrijpen. En de offervaar digheid waartoe Mussolini, ook zonder .den minsten dlrecten of indirecten dwang, heel het volk wist te brengen, herinnert aan -de verhalen over tot wanhoop gebrachte bevol kingen vu belegerde steden. Au elk vuur dat niet gevoed wordt, komt evenwel een einde. En moge dit In het alge meen waar zijn, op het gebied van Italiaansch enthousiasme is het een waarheid als een koe. .Jtano Vni” loopt ten einde en „Anno IX" het negende jaar van het fascisme dat 29 October begint staat voor de deur. Het is waarachtig geen wonder dat het volk lang- «aam-au verlangend begint uit te zien naar minstens een gedeeltelijke vervulling vu Mussolini's veelbelovende redevoeringen, wel ke thans bijna 20 dikke boeken vullen en door den uiterst lagen kostprijs onder ieders bereik vallen. En daarin zit nu de moeilijkheid. Niet alleen komt er vu al die beloften niets, maar de toeetand wordt bovendien «t»eds miserabeler. Woorden als „krisis”, „nood”, ..zorgwekkende situatie", ..voorlooplg geen uitzicht op verbetering”. ..gebrek aan «fdoende middelen" en dergelijke wanhoops kreten meer, vinden een plaatsje in de offi- cleele tnededeelingen. Dingen waarop vóór een jaar nog minachtend werd afgegeven en waarvan de regeeringspers smalend beweert dat ze alleen denkbaar waren in X „rijk der democratie” dat is het buitenland zijn nu schering en inslag geworden binnen eigen grenzen. Volgens de ..Daily Herald” bereidt de Engelsche automobielindustrie zich voor op een hoogconjunctuur. Er heerscht in deae industrie, die een tijdperk vu depressie achter den rug heeft, groot optimisme. Vu alle kuten stroomen de orders binnen. De goedkoopere wagens vu het model 1931 gaan in duizendtallen kan de hand. Het aantal arbeiders, dat in de fabrie ken vu Morris werkzaam is, zal voor Kerstmis vu 3000 tot 7000 stijgen en het la waarschijnlijk, dat dit autal nog te gering zal zijn. HetzëWde is het geval in de be roemde Austirrikbrieken. In het begin vu 1931 zullen de enorme Fordfabrieken te Da genham 20.090 arbeiders aan het werk zetten. De productie zal du tot 100 pro cent worden opgevoerd. Alle andere Britsche automobielfabrieken de Rover, Singer. Humber. Triumph en Tal bot. werken eveneens op volle kracht. Merkwaardig is nog, dat vele wagens reeds verkocht worden voordat rit' jjtmaakt «ijn. Duurte der levensbehoeften De ontzettende duurte der levensbehoeften waardoor Italië momenteel geteisterd wordt, valt alleen in haar voilé draagkracht te schatten, wanneer men rekening houdt met de groote verarming waaraan het Itallaan sche vqlk na den oorlog vervallen is. De oorlog kostte precies de helft van het nationaal bezit. Daarna kwam de Inflatie. Toen men zich daarnaar geregeld had. volgde de noodlottige stabilisatie der Lira welke den landbouw kapot sloeg, heele in dustrieën stop zette en den uitvoer naar het buitenland ten deele ónmogelijk maakte, om dat Italië met zijn gouden munt te duur werd. Nu woeden de werkloosheid en de be- lastingwoede der berooide regeering. Het eerste wat de fascistische regeering deed om de’ duurte van de levensmiddelen te bestrijden, was de instelling van het „re gime del calmiere". het regiem van de prijs lijst. Om de veertien dagen werden door de ge meentebesturen prijslijsten uitgereikt, welke de winkeliers verplicht waren in hun zaken op te hangen en aaa wier prijzen zij zich te houden hadden. Een korte pooze heeft dat zeer verdien stelijk gewerkt, maar toen eischte natuur lijk volkomen terecht het fascistisch syn dicaat van de winkeliers en kielnhudelaars de samenstelling dezer lijsten voor zich op en.... kreeg daardoor een monopolie. Door middel hunner organisatie stelden de win keliers zelf de prijzen vast en het publiek betaalde. Acht jaren lang heeft deze wantoestand bestaan. Daarna Juni 1930 was er geen houden meer aan en werd de „calmie re” opgeheven. De laatste beslissing evenwel van het syndicaat was nog. dat het gedurende vijf jaren verboden is nieuwe winkels te openen en het monopolie, zij het ;n anderen, min der krachtigen vorm, blijft. Behalve het teveel aan winkels werd in de langdurige en vaak heftige polemie ken over het feit, dat Italië het duurste land van Europa is, ook dikwijls de „dazlo” genoemd. De „dazio” is het recht van invoerrechten heffen door de gemeente. Bultenlandsche ar tikelen werden zoo eerst belast met de Ita llaansche. protectionistische tarieven en daar na nog eens extra met den gemeentelijken „dazio". Ook alle binnenlandsche product^ waren aan den „dazio" onderworpen. 1 April 1930 werd de „dazio" plotseling afgeschaft. Het gejuich over dezen maat regel was echter nog niet verstorven, toen reeds werd bekend gemaakt, dat de regee ring geen afstand kon doen van de inkom sten welke uit den „dazio” voortkwamen en daarom een lage belasting instelde. o.a. op vleesch. a'le dranken, jus. elektriciteit en bouwmaterialen. De inkomsten van den „dazio" bedroegen 300 millioen. De geschatte opbrengst van de luxe-belasting is evenwel 960 millioen. zoodat het leven ook daardoor niet veel’ goedkooper geworden is.... Daarbij komt, dat ook het „regime vin- collstico", het staatstoezicht op de huishu ren opgeheven en de belasting op het meu bilair „tassa locativa”, verdriedubbeld is. Zoo leeren de statistieken, dat er in Ro me ruim 2 menschen per beschikbaar ver trek leven, en als „vertrek" gelden ook een keuken, een badkamer, een bergplaats. En dit terwijl honderden huizen staan. De statistieken van Juni leeren, dat de met rijkssubsldie gebouwde arbeldershuizen L. 1070 per vertrek en per jaar kosten. Dat is dus voor een huis met een huiskamer, twee slaapkamers, keuken en badkamer- W. C. L.5350 per jaar of ruim 14 gulden in de week. Terwijl de wet het dagloon van den arbeider op een maximum van L. 25, dat is f 3.25 vast stelt. Natuurlijk treft men in zoo een arbei derswoning minstens twee, gewoonlijk vier gezinnen aan.... Een der grootste rampspoeden is de angstig stijgende werkloosheid. Dagelijks publlceeren de regeeringskranten in speciale rubriekjes de cijfers der werkloosheid in Europa en Ameri ka. In schrille kleuren worden de toestanden van den arbeid geschilderd, zooals die voor komen in het veel gesmade buitenland. De economische nood in Engeland, Australië, Frankrijk. Dultschland en elders wordt be handeld door .speciale redacteuren" die ge woonlijk niet meer doen dan op de redactie bultenlandsche bladen, niet zonder vooringe nomenheid, vertalen. Van Italië publiceert men alleen cijfers, wanneer er door omstan digheden een daling van het werkloosheids cijfer te melden valt. Het volk echter neemt daar geen genoegen mee. Dat er in het buitenland werkloosheid heerscht, is logisch; Mussolini heeft dat tot in den treure herhaald en bewezen. Maar In Italië kunnen er geen werkloozen zijn; dat heeft Mussolini ook gezegd en bewezen aan de hand van zijn arbeidswet. En toch zijn er de werkloozen. Bij massa's! Drie jaren geleden werd dat nog brutaal ont kend. Twee jaren geleden gaf men het reeds toe: het waren er 120.000. Verleden Jaar: 255.000. Thans: 360.000. Niet veel in verhou ding tot Engeland, Duitschland of Amerika? Dat hebben de kranten hier ook beweerd. Maar degenen die niet werkloos zijn, wer ken een deskundige sprak onlangs van •0% van alle In de industrie werkzame Ita lianen! telkens minder om de groote fa brieken in staat te stellen hun arbeiders in twee ploegen aan den gang te houden; de eene ploeg werkt 's morgens, de andere ’s mid dags, belde vier uren lang. Die menschen «Un niet werkloos, maar verdienen natuurlijk precies de helft van het dagloon dat door de wet op L 20—25 (ƒ2.60 tot 3 251 is gesteld. Daarbij komt dat, waar dit „tweeploegen- rielael” geen ingang vindt, de arbeidsdag meer en meer beperkt wordt. Zelfs de of- ficleele fascistische pers geeft nu en dan toe. dat In Noord-Italië waar vrijwel de heele industrie gevestigd is de achturige werkdag maar zelden meer wordt gehand haafd. Men werkt 6, 5, 4 en zelfs 3 uren, ter wijl soms „krisis-vacanties” van enkele da- Ken moeten worden gegeven; natuurlijk wordt de arbeider alleen betaald voor de toen die hy werkt. Het ergste is evenwel, dat het officieele werkloosheidscijfer absoluut geen indruk g*eft van het eigeniyke aantal werkloozen. De wet zegt namelijk, dat men minstens 2 maanden zonder werk moet zyn. voor men zoodanig kan worden Ingeschreven. Natuuriyk bestaat het gros der „diaoccu- Pati” uit hen die binnen twee maanden vinden. Maar ook al wordt die termijn is het nog moeilijk om Inge worden. personen, 1 glad geweigerd. Ook Gisteren is een bewoonster, tevens eige nares van een pand aan de Prinsenstraat te Rotterdam by des, politie aangifte komen doen, dat de zes en dertigjarige A. C. van Rijt, op herhaald kloppen, geen antwoord had gegeven. De kamerverhuurster had bo vendien de kamerdeur gesloten gevonden en toen zy door een ventllatieraampje in de gang, waardoor men in een alkoof kan ky- ken. gekeken had, had zy in het bed een massa zien liggen. Zijhad nog geschreeuwd door het raampje, maar zy had geen ant woord gekregen. Ontniddeliyk daarop is zy de politie gaan waarschuwen, die daarna de deur van de kamer heeft opengebroken. In het bed in de alkoof vond men het lichaam van een vrouw, toegedekt met een gewatteerde deken, een kussen op het hopfd. De punt van dit kussen was blijkbaar met kracht in den mond van de vrouw geduwd. Bovendien consta teerde men een wond op het hoofd van de vrouw, welke wond waarschyniyk met een scherp voorwerp is toegebracht. Voor zoover men kon nagaan, schijnt er in de alkoof een korte worsteling te zijn ge weest. In de kamer vond men geen enkel spoor van wanorde. Slechts op het buffet werd de leege portemonnaie van de vrouw gevonden. Voor zoover uit getulgenverhooren is ko men vast te staan is mej. Rijt eergisteravond omstreeks twaalf uur thuisgekomen. Men heeft haar evenwel niet zien thuiskomen, maar slechts stappen op de trap gehoord. Naar men had kunnen opmaken, was zij in gezelschap van een man, die om kwart over vieren het huis heeft verlaten, naar men uit gestommel op de trap heeft meenen te kun nen opmaken. De bewoners van het huls ver klaren voorts, omstreeks vier uur in den nacht wel een gesmoorden gil te hebben ge hoord, maar omdat er 's nachts wel meer ruzie is. heeft men daaraan geen aandacht geschonken. Van den dader is geen spoor be kend. De vrouw had geen geregelden omgang met een bepaalden man. en niemand heeft tot nu toe een signalement van den man, waarmede zy eerglstervond, is thuisgekomen, kunnen opgeven. Inspecteur Tas van den foto- en dactylos- copischen dienst heeft foto’s in bet pand ge nomen. Dr. van RJjssel, prosector-bacterto-j loog heeft een voorlooplg onderzoek inge teld. Gistermiddag zou de sectie op het Hjk worden verricht. De sectie, die gistermiddag op het hjk van de gewurgde vrouw is verricht heeft nog geen nieuwe gezichtspunten geopend. Het onderzoek wordt met kracht voortge zet. BUREAU! HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie No. 633

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1