I a S M m i o wi ui m a Big H .8 1 BS 345 ELCK WAT WILS TREKJES 'c Él PANDOER-RUBRIEK ‘UI SPANBROEK I DAMRUBRIEK SCHAAKRUBRIEK ONDERWIJS R. K. Handelshoogeschool WORMER ’T KALF (Zaandam) ZWAAG WIERINGEN DEN OEVER WA/ 1/ EN BLUFT VAAL JCMAENREPARATIE UWADDtl ACHTCADAM 51 WAARLAND SCHAGEN ’T ZAND TUITJENHORN ZAANDAM WARMENHUIZEN SCHOORL WESTWOUD --“WOGNUM PROBLEEM No. 759 4 het MIStRE OUVERTE IMPERIALE (Praatje) ▼an Huweluksmis; 's avonds half 8 Derde OPLOSSINGEN Probleem No. 471 uur WedstrOdprobleem No. 5 Parochie. Zaterdag Qua ter- Kwart W. «2, Catechis- No. 468 ZONDAG, St. Bonifaefaa-Parochie. EINDSPEL No. 110 mej. 9 uur 471 Theodorus (Eindspel van vier tegen twee dammen!) Kooter. 7 uur i Maria-Congregatie voor BUI en in 6 VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1990 I VRIJDAG 12 SEPT. 1930 Dr. Ir. F. Scholl PROBLEEM No. 7M Parochie van de H. Maria Magdalena zen- Wlt en „De kapitein." „eigen" komt uit'n beroerte gehad melk-klant was X hetaèlfde Ineens 'n heeleboel X raad- BR” van T. W. NANNING, Middelharnis. (Eerste plaatsing) i-. n Geloof hield ie er niet op na. Wist ook iedereen. Commandeur. G. Trijntje van de en PROBLEEM No. 533. Dit is weer eens een probleemstukje voor de fijnproevers. Voor hen, die met de con- Alle correspondentie, deze rubriek betref fende gelieve men te zenden aan P. Olgers, Haarlemmerweg 107, Amsterdam. (Met dubbel stootblok en molenwiek variant) Stand der stukken. Wit: Kc4, Dg4, Pe4 en e8. Zwart: KeS, Le7, pion c3, e2 en h4. Wit speelt en geeft mat in 2 zetten. Stand der stukken. Wit: Kal, Da3, Lbl, pion a2, 13 en g4. Zwart: Kg7. Lh8 en pion b4. Wit speelt en dwingt zelfmat in 5 zetten. - Zoo n kan je net PROBLEEM No. 533 van J. BERGIER te Arles. opnieuw toch VRAAGSTUK van LECOMPTE. Zwart 14:25 43:36 36:49 23:32 49:40 Zwart 37:26 26:29 24:42 39 30 42:20 Zou haast X groepje zijn zoo als ze in gedachte was. Father Lefeber, Directeur. men dat i De ou\< mompeldé bewijzen zooo. gelegd En toef in de mu Te dr. J direci U tb heid. K» toe i sjmp ten van Mr. E. J. d. BERG, Hoorn (Eerste plgatsing) 1ste Wedstrijd-Probleem Zwart Op mej. lectui Bewa van Vot ach toezei In sticht gestie In de, tollet wordt hij d maar De; doeld de n geen gema Vit betro hgin( Alle correspondentie betrekking hebbende op deze rubriek gelieve men te adresseeren aan den Schaakredacteur van dit blad, Hof 6 Alkmaar. D dooi reet dier vert In T tact stee vaki goe< D schl uite wikl beel dacl de i süg gebi vral de i D Ams uite aan Et er 1 voer gene gen Uwe miss hout laat wijd exte Ni heet Duii scho were den, het het waai were „Father, de kaas is op. Het loopt met de aardappelen op 'n eindje.'' „Father, er zijn heel wat ledikanten tekort voor het nieuwe schooljaar en bedden na tuurlijk. Dan zijn er ook heel wat die bijge vuld moeten worden. Hier en daar zitten ook de noppen los. Hebt u al gedacht aan die stoelen en tafeltjes voor de recreatiezaal? Als er straks meer jongens orgelles krijgen, hebben we een oefen-harmonlum noodlg WOENSDAG, voor de Meisjes. DONDERDAG, 7 uur Lof ter eere van de H Maria Magd. met Rozenh. VRIJDAG. 7 uur Maria-Congregatie de jongens. ZATERDAG, van 3 tot 8 uur biechthoo ren. ZONDAG, half 8 Vroegmis, 10 uur Hoog mis, 3 uur Vespers. 7 uur ges. Orde. VRIJDAG-avond half 8 Lof. ZATERDAG van 3 tot 5 en van 6 tot 8 uur gelegenheid om te biechten. zetten. Eerste zet van wit 37-48 (Uit „Normandie Sports") Stand: Zwart 2 dammen op 4 en 25. Wit 4 dammen op 36. 37. 46 en 47. Wit speelt en forceert de winst VRAAGSTUK Na. 467 van BERGIER en G. ten en temper. dagen. DONDERDAG 7 uur Lof ZATERDAG 4 uur biechthooren. Lof. VRAAGSTUK Ne. van E. LIEUBRAY (Frankrijk) 14 September H H. Missen te half 8 en 10 uur de Hoogmis. 14.15 de Vespers. Na de Hoogmis verkneppellng der open gevallen plaatsen. VRIJDAG. Lof te 19.30 ter voorbereiding van het aanblddingsfeest. ZONDAG half 8 de H Mis als maandstond van Maria Engel-Jol; half 10 voor de pa rochie, half drie de Vespers, waarna de Pro fundus. MAANDAG 8 uur de H. Mis voor den Zeer Eerw. Heer Gijsbertus van de Ven en elders: over. fam. Tleleman. U kunt ons ook helpen door geld te geven tegen rente zoolang u leeft. Uw Inkomen wordt niet verminderd en na uw dood wordt uw geld gebruikt voor de opleiding van pries- tennissionarissen. Is de som groot genoeg, dan maken wjj er een studiebeurs van. Bijkerk onder bescherming van O. L. Vroaw van AltUdd. Bijstand ZONDAG half 8 de H. Mis voor overl. fam. Arnold. Willem Baron van Brienen en kwart voor 10 tot zekere intentie. WOENSDAG-middag half drie mus. ZATERDAG-avond van half 6 tot half 7 gelegenheid om te biechten. ALKMAAR sruuc- Nu vraag ik u of 'n mensch onderhand niet tureluursch zou worden. Als je 's nachts droomt, dan warrelt dat allemaal door el kaar. Als er dan nog wat muggen om je hoofd heen zingen, dan lijkt het „effetief" een dancing met jazz-band. Dan zie je in je benauwde droomen een groote kaas gezellig met 'n schuine peluw steppen op den rand van een ledikant of een hoofdkussen dat een buiging maakt voor een aardappel en aan aan het fox-trotten gaat boven op een ta feltje van onze recreatiezaal En nu kunt u wel zeggen: droomen is be drog. maar als ik 's morgens wakker wordt, dan zie ik weer ledikanten en bedden en aardappelen en kaas en tafeltjes en stoelen enbijpassende rekeningen. En was het nu maar niet zoo n belabberde tijd! Maar de geheele dereld klaagt. Overal te weinig omzet en geld tekort. Ja. dan zou ik onderhand medelijden met mijzelf krijgen. Dan is het wel eens een heele loer om den moed erin te houden. Als u nagaat dat we straks hier met flink over de honderd menschen zijn, dan zult u begrijpen dat er nogal wat noodlg Is. Ik schreeuw echt niet voor niets, hoor, 't Zou heel wat gemakkelijker zjjn, als ik mjj niet druk behoefde te maken. Maar ik reken op u. St. Bonifacius-Mlssiehuls Hoorn, postrek. 120937. DINSDAG 8 uur de H. Mis als maand stond voor Joannes Keyaer en elders voor overt fam. Arnold Willem Baron van Brie nen en des avonds 8 uur St. Antoni oslol met roeenhoedje. DONDERDAG 8 uur de H. Mis voor geloo- vlge zielen en elders voor overt, fam Arnold Willem Baron van Brienen. VRIJDAG half 8 maanddienst voor overl. fm. Boerten-Koendrink. 8 uur ZeerEerw Heer Joannes Gerardus van Kelckhoven ZATERDAG half 8 de H. Mis voor Theo- dorus Gerardus Boersen- en overleden ouders en familie; 8 uur voor de overleden armen der parochie, des avonds van 67 uur- gele genheid om te biechten. Woensdag. Vrijdag en temperdagen. Deze week catechismus volgens gewoonte. lederen morgen wordt ook om half 8 de H. Communie uitgereikt. -- imaar 'n dat z'n vrouw tienduizend gulden oer jaar van 'm troken wat o ZONDAG, half 8 P Noordstrand en Cath. Groen; 10 uur Parochie. MAANDAG, half 8 zekere Intentie DINSDAG, half 8 Mart. Bruin en Maria Arends; elders Anna Zut hv. Jan Stoop. WOENSDAG, half 8 Nic. Jonker. Maria Engering en dochter. DONDERDAG, half 8 Catharina Stam hv. Jan Bakker. VRIJDAG, half 8 Jan Stoop en Antje Wester. ZATERDAG, half 8 Arte van X Hoog. op X zandpad onverschillig, eter, inzicht, geloofsover- over „de kapitein," die gis teren nog frisch en gezond z'n toertje maak- Correspondentie F. W. N. te M. Brief en prijs in goede orde ontvangen. Mijn dank hiervoor! Partij A 46 Dd4 Pc6 Partij C 5-Pe4 6 Tel vore poto zijn scha Haai berei het I is e< stuc» Be ring To H. V veris Lütji heer De de v< gebn hooft van i bena De gelui hjj t kleed De het t tig t bleek landt veert event hooft aan De v Ov. bond afdee bond kwita keert talen De schel den dat i wert bezit een Hel waan gcsch Eet houdi Na menli DO) naar door ZONDAG, 7 uur, Theodoras Portegies. 7 uur Geertraida Kranenburg. Het Curatorium der R. K. Handelshooge- school te Tilburg heeft aan Dr. Ir. P. Scholl toelating verleend als privaat-docent In de chemie en technologie der vezelstoffen. Dr. Ir. P. SchollIs 25 April 1898 te Aken geboren, waar hij eindexamen Gymnasium deed en vervolgens In 1918 zijn studie aan de Technische Hoogeschool aldaar, afd. Chemie, begon. Hjj deed in 1921 zijn Ingenieursexamen en promoveerde in 1923 tot Dr. Ing. aan de T. H. te Aken. Vervolgens was hU. tot eind 1924, assis tent bjj den vetchemiker Prof. Dr. Levic. waar hij zich vooral bezig hield met het onderzoeken van grondstoffen en zeepen voor de textielindustrie. Tot eind 1925 was hij Direktorasstatent aan de Textll Fachschule te Aken, terwijl hij in 1926 bedrUfsscheikundige werd bij de Aachener Chemische Werke für Textilindus- trte te Aken. In het jaar 1928 trad hij weder in het hooger onderwijs en werd assistent van Oe- helmrat Prof. Dr. Brett. Uit dien tijd datee- ren verschillende publicaties, die in het jour naal f. prakt. Chem. opgenomen zijn. In November 1929 werd Dr. Ir. Scholl tot hoofdscheikundige van den Chemisch Tecb- nischen Raad benoemd en belast met de leiding der wasscherij-industrie, welk labora torium In de gebouwen der R K. Handels- hoogeschool te Tilburg is ondergebracht 10 uur parochie. MAANDAG. 7 uur Bijzondere intentie. 7 uur overleden familie Keet—Ten Winkel Kwart voor 8 Joanna Jac. Maria Dorbeck Broeres. DINSDAG. 7 uur J. M. Koelman en Cath. Kruyer. 7 uur Ter eere O L. Vrouw Alttjddurenden Bijstand. Kwart voor 8 uur en van allemaal de redenen tot echtscheiding waren geweest Dat iedat iemaar dan werd er weer veel zachter gepraat, omdat 't jonge goed er niks mee noodlg had En de smid wist te vertellen, dat der 'n groot „persés' zou komrne voor de rechtbank, vanwege de erfenis- en dat er wijn in de kelder lag van zes gulden de fleschen dat ie 'n badkamer had heelegaar van mar mer met nikkel en koperen dat z n huis houdster n legaat kreeg van twintig dui zend en 'r in Indië heele koffie-plan- tages van hém warenenne H(j werd weggebracht met n auto-ljjkwa- gen en drie zwarte volg-auto’s. 't Was n pracht. D'r zaten twee lantaarns aan vast, met zwarte sluiertjes d’r omheen gewonden en z'n eigen sjaffeur stuurdet heele dorp was uitgeloopen naar t landhuis van „de kapitein.'' De veldwachter bewaarde gewichtig de be hoorlijke afstanden had gén pijp in z'n mond. Toen de kist naar buiten werd gedragen golfde er 'n zucht van bewondering door de drom. t Is echt eiken" zei de bakker. „Noten" verbeterde de koster met kennis van zaken. .Noten?" „Ja. notengepoelitoerd notenmet ztlver-bealag." „Zou t geen nikkel wezen?' ..Zilver" nikte de koster met wüze over tuigingen gaf Pietje Lammers 'n stomp, omdat die veel te schel naar 'n kameraadje riep. Keurig netjes werd de dure kist in de zwarte muil geschovenDe jeugd kroop tusschen de groote-menschen-beenen door, om vooraan te komen en niets te missen. meid van de wethouderde schooljeugd met veel geklik van klompjes op de glim mende keien en veel stemmetjes zonder „te- rughoodendheid" van straks. ,,'t Kost minstens duizend gulden zóó n be grafenis” taxeerde de molenaar, die met 'n zestal anderen achterbleef en de stoet ha- keek. „De laatste reis van de „kapitein" smeet Koos, de straatrelnlger, <n bezem op z'n karretjeen grijnsde-maar toch niet oneerbiedig „Voor ons zal 't geen zes tientjes kosten. Koos, als wij eenmaal zoo ver zijn" glim lachte de molenaar weeren nam 'n versche pruim. „O. nee hoor! ze magge mijn wel op 'n handwagen wegbrengenIk zie d'r toch niks vanen 't spaart onkosten voor de nabestaanden. 't Was 'n heerlijke zomerdagen de sombere stoet zwom in zonne-davering ging langzaam de begraafplaats op. ZONDAG de H. H Missen te 8 uur en te half 11; na de Hoogmis Catechismus; te 3 uur de Vespers. Woensdag. Vrijdag en Zaterdag zjjn Quatertemperdagen, geboden te vasten zich te onthouden van vleeschspijzen. ZATERDAG-middag van 6 tot biechthooren. De gebeden worden verzocht voor Gerar- dina Rood, huisvrouw van Theodorus de Boer. Altjjddurenden Bijstand. Joannes Kwik. WOENSDAG. 7 uur voor de armen der Half 8 J. B. Keet Winkel. Kwart voor 8 Jacobus Kruier Joanna Bekker. ^DONDERDAG, 7 uur Jacob Keet, half 8 Simon Stand: Zwart 7 schijven op 2, 4, 7, 8, 9, 15. 37 en 1 dam op 24. Wit 8 schijven op 22, 35, 27, 33, 35, 36, 38 en 45 Oplossing: Wit 36-31 27-21 45-«0! 40-34 35:34 25: 1 gewonnen. Stand: Zwart: 8 schijven op 8, 9, 13. 14, 18, 19, En allee volgde weer 't Hield gauw stil, want de eerste klas was vooraan De deftige familie stond om de kuil keek naar t lichtstraaltje Er werd rii „dierbare” oude huispou de zw< Nou./... de kist stand. noemt .e meneerdie met de baard i iets van „dank voor de betoonde wan deelneming'verder niks J janog "n krans werd *r neer- net of die haast vergeten was. fi stapten de bloedverwanten weer Gerulschloos ging de auto 'n stukje voor uitde chauffeur van „Ae kapitein” trok even met z’n mond. De tweede kwam voor 1 hekje te staan. Örie meneeren kwamen uit 't landhuis, 'n Ouwe met 'n groote baard en 'n lintje in z'n knoopsgat*n Jongere met n zwart snorretje en geplakte harenen nog 'n anderemet géén baard en géén snor wel 'n gouwe ketting, die in twee groote bo gen over z'n buik hingen *n ring met n pracht van 'n steen De zwarte veegde over zn gezicht met 'n zijden zakdoek, want X was warm. Auto twee schoof ook 'n eindje op. In de derde ging de huishoudsterheele- maal in 't zwart, met oogen. die „pas gehuild hadden." „As ze de cente b(j de notaris haalt ml ze wel anders kjjke" gaf „Neeltje van de secretaris" haar buur 'n gehem gechel- stootje. „Nou en óf" klonk 't fluisterend te rug. „En dén wat ze misschien nog uit de boel meesleept ..Stil toch, meid Wat *n beeld van 'n jepon heb ze én. hé? Afijn, 't kan HJe Kijk, die auto gaat alléén met héér dr van door „Das deftigdat zie je meer.** De laatste auto werd gevuld met nog vier mannelijke personeneen met rood haar dat gaf weer even *n beetje lolen de kale knikker van die andere deed er nog 'n klein schepje op." .Klaar” wenkte de keurige begrafenis ondernemer uit de stad. Zachtjesaan ging 't naar X kleine, alge- meene kerkhof- X halve dorp er achter Hein van de slager, met z’n mand-flets Dirk van de kruidenierX loodgieters- maatjede meid van de dokterde ZONDAG ,14e Zondag na Pinksteren; 7 uur Jaoobus Molenaar; 9.30 Hoogmis Parochie; 2 uur Derde Orde en Rozenhoedje voor Fran- oiscus E cl loon. MAANDAG, de 7 Smarten der Allerh. Maagd; 7 uur overleden armen der Parochie. DINSDAG, 7 uur H. Communie uitreiken; 9 uur gezongen Huwelijksmis Th. v. d. Berg —Spaans. Tot 6 uur zjjn bij de broedermeesters de bedevaartkaarten verkrijgbaar, daarna niet meer. WOENSDAG. Quatertemperdag, dus vas ten- en onthoudingsdag; 7 uur overleden familie Glas en Korver; 's avonds 7 uur Voorbereidtngslof voor de bedevaart naar Heiloo, met Roeenhoedje, 57 uur biecht hooren. DONDERDAG. 630 .7 en 7 30 wordt de H. Oommunie uitgereikt; om 7 uur de H. Mis voor Maria Pronk—Mul; kwart vóór 9 ver trek der bedevaart naar Heiloo. VRIJDAG, Quatertemperdag; 7 uur Fran- ciscus Schoon als lid van de Broederschap van het K. Hart. ZATERDAG. Quatertemperdag; 7 uur Jo annes Burger en Petronella Blankendaal; 4 7 uur biechthooren. ZONDAG aa.. 7 uur tot herstel van een zieke moeder; 9.30 Hoogmis Parochie. De gebeden «orden verzocht voor Francis- cus Schoon die in den Heer is overleden. In den ondertrouw zijn opgenomen: Theo- dorus Jacobus van den Berg en Catharina Spaans. ZONDAG. 14 Sept. Communie-uitreiken te 6 uur en kwart voor 9. Onder de Vroegmis van 7 uur gezamenlijke H. Communie van de leden der R. K. Voetbalclub. Hoogmis te 10 uur. Lof te 2 aar. waarna plechtige ope ning van het R. K. Voetbalterrein. WOENSDAG. Vrijdag en Zaterdag Qua tertemperdagen, geboden vasten- en onthou- dingsdagen. Woensdagavond half 8 Maria-Congregatie DONDERDAG. 9 uur „Vent Creator" '23. 29 en 1 dam op 47. Wit: 10 schijven op 25, 28, 32, 35, 37, 43, 45. 46, 48 en 50. Oplossing Wit 25-20 46-41 37-31 48-42 50-44 45:23 gewonnen. ZONDAG de H H. Missen te 6. 7.30. 8. 9 en 10.30 uur, 12 uur catechismus. 4 uur Ves pers. 7 uur Lof. In de week de H. H. Missen 6.30, 7, 8 en 9 uur. Woensdag Vrijdag en Zaterdag Quater- geboden Vasten- en Onthoudings- Pandoeren Nu gaan wij eens uitvoerig bespreken het afkeuren van roem Dit is een zeer belangrijk punt, waarover, helaas! de mecnlngen ver schillen. En waarom? Begrijpt men dan niet, dat het voor een goed, vrij en ongedwongen spel noodlg is. dat men geen roem afkeurt? Wij kunnen dan ook gelukkig schrijven, dat de meeste spelers tegen dit euvel zijn, voor dezulken is dit schrijven dan ook niet. Maar voor spelers, die wél roem afkeuren, deze vraag: Wilt u ons de lichtzijde van uw stel sel noemen, want wij zien geen enkel licht punt? Wordt het spel op een andere manier nog eens verkeerd beoefend, bijv, dat het ge vraagde aas niet afgetroefd mag woroen <Het mag wel hoor), dan kan men door zoo- iets verkeerds, nog een pandoer winnen. Maar in roem af keuren is niets goeds, het is alles stoornis, betalen, schudden. géven en wat waren de kaarten mooi gevallen. Een uit de vele voorbeelden: a. annonceert pandoer, b zegt met vijftig, c heeft vier heeren, R. 7 en 9, sch. 8 en 10, kijkkaart h. 8. dus de kaart van c is slecht, hü past dan ook. Nu annonceert d pandoer met zeventig, b heeft pandoer met vijftig van troef boeg, d heeft vijftig van een vrouw en bovendien nog twintig van een boer, dus d mag volgens zijn roem spelen. (Wordt vervolgd). Stand: Zwart 9 schijven op 3, 9, 10, 16, 20, 29, 33, 34, 40 en 1 dam op 11. Wit 9 schijven op 8, 12, 31, 32, 38, 42, 43, 47 en 49. Wit speelt en wint. Oplossingen en correspondentie te den aan den Damspelredacteur, Hof 6. Alk maar. Oplossingen van de problemen no. 530 533 in te zenden tot 22 September. structie van „de molenwiek"- of .molen- roosje '-variant nog niet genoegzaam op de hoogte zijn (in X Fransch os aangeduid met de kleine „moulin variant”) willen we hieraan toevoegen, dat deze variant, welke specifiek een ad libituum of alagkeuze va riant is. met een minimum van twee wit te schijven op de randen van het bord voorkomt. ZONDAG. Aanblddingsfeest. Te kwart voor zes uitreiking H. Communie. De ge lezen H. H. Missen te half 7-en 8 uur. Te half 10 plechtige Hoogmis. Te 3 uur luide Aanbidding. Te half 7 Lof, preek en pro cessie. MAANDAG, te half 7 de H. Mis in de Kapel. DONDERDAG Te 7 uur Lof. x ZATERDAG. Tot half 10 en van 6 tot 8 uur biechthooren. Te 7 uur Lof. gaan van de kist, die spootnog eventjes. :t gehuildbepaald geen erg oie. die kapiteinaueen de dster kreeg X even te kwaad meneer, die dik was, moest z’n lit weer es afdrogen of laghoe Mie Kleunders. de melkvrouw, was een van de eersten, die 't rondbracht; „De kapi tein" lelt Ineens zoo slecht. „Wat zeg je. mensch? De kapitein? En gis teren heb ik m nog zien uitgaan met z'n auto!" vannacht om 'n uur of tweed r is al n perfesser uit de stad bjj geweest. Hij root heelegaar lam weze én een kant." „Wel, wel. weldaar sta Tt van te kjjkenzoon flinke, gezonde manen betrekkelijk nog niet zoo oud, hè?” ..Eventjes zestigX Is. dat je X weet, mor anders gaf je 'm de vijftig nog niet Ja, mensch X kan gauw met je gedaan wezeal neem je d r nóg zoo n goed le ventje van en al kan Je krijgen wat je hartje begeertNou, ik mot weer verderge dag. hoor!” „Dag Mie!" En bij elke deuntje: Heb u X al gehoord? De kapitein heb 'n beroerte gehad en na 'n groot half uur was elk hoekje van X dorp inge licht. En op de grintweg op X kerkplein bjj de pompop X zandpadoveral werd, meewarig, onverschillig, profetisch, naar gelang tulging, gepr ZONDAG. 8 uur Vroegmis voor zeker overledene. Half 11 Hoogmis, 2 uur Catechis mus, half 3 Vespers. MAANDAG, voor Cornells Roosendaal. DINSDAG, voor Joannes Koortens. WOENSDAG. quatertemper. geboden vasten- en onthoudingsdag. de H. Mis voor Joannes Zwagerman. DONDERDAG, voor Nlcolaas Maria Hoebe. VRIJDAG, quatertemper, geboden vasten en onthoudingsdag. De H. Mis voor de meest verlaten zielen in het vagevuur. ZATERDAG, quatertemper, geboden vas ten- en onthoudingsdag Voor Petrus Ka- zenbroot en Geertje Bijl. Des middags van 4 tot 8 Biechthooren. De gebeden worden verzocht voor Wilhel mina van Ettinger, die met de laatste H.H Sacramenten der Stervenden is voorzien. Wit speelt en geeft mat in 4 zetten. Oplossing van probleem No. 758 en 759, alsmede van het eindspel No. 110 worden in gewacht tot uiterljjk Zaterdagavond 27 Sep tember a-s. Met probleem No. 758 beginnen wjj weder met onzen nieuwen Oplosslngs-wedstrjjd. De wedstrijd omvat 26 tweezetten. Voor elke goede oplossing worden 2 pun-\ ten toegekend. Voor aanwijzing van onoplosbaarheid of neven oplosbaarheid, wordt 1 punt extra toegekend. Wederom stellen wjj 2 prijzen beschikbaar in den vorm van schaakboekwerken. De termijn van inzending wordt telken male bij de problemen bekend gemaakt. Wjj vertrouwen, dat vele oplossers aan de zen wedstrijd zullen deelnemen. Heeren componisten, welke ons tot nu toe steeds met hunne zeer gewaardeerde mede werking hebben terzijde gestaan, verzoeken wij ook thans weer ons met hun zeer ge waardeerde medewerking door inzending hunner eerste plaatsingen ons in ons werk te steunen. Bij voorbaat onzen dank. Overleden vader. Kwart voor 8 Llgthert en Agatha van Hulst. VRIJDAG. 7 uur overl. ouders, voor 8 Vijf en twintig-jarig huwelijk. ZATERDAG. 7 uur Petronella van Schalk Bouwman, lid van de Broederschap van het Goddelijk Hart. Kwart voor 8 Elisabeth Poat—KAnenburg, lid van Sint Lodewjjk ZONDAG. Heden onder de H H. Misken toespraak van den Weleerw. heer father Knüwer over de Nissie en coltecte met open schaal voor hetzelfde doel. MORGEN (Zaterdag) gezamenlijke H. Communie ran de kinderen der 6t. Joaef- scholen. ZONDAG, veertiende Zondag na Pinkste ren. feest van Kruisverheffing. 5e Zondag van den Heiligen Gerardus voor de be- keering der zondaren. 7 uur stille H. Mis. half 10 de Hoogmis voor het geestelijk en tjjdeljjk welzijn der parochie, 2 uur de Ves pers. voor en na de H. Mis te 7 uur uitrei king van de H. Communie. MAANDAG, O. L. Vrouw van de Zeven Smarten. In de week de H. Mis te half 8 tevens Kin dermis. Woensdag. Vrijdag en Zaterdag Quater temper, geboden Vasten- en Onthoudlngs- dagen ZATERDAG half 12 gelegenheid om te biechten voor de kinderen. ZATERDAG-middag van 35 uur en van 8 tot 8 uur biechthooren. ZONDAG-morgen bij hooge uitsondering, zoomede voor diegenen, die verafgelegen hunne woonplaats hebben, biechthooren. De gebeden worden verzocht voor Alida Brass geb Koomen en voor Willem Blokker, die met de laatste H. H. Sacramenten der stervenden zjjn voorzien. En toen is dood wasdrie dagen na de beroerte, zonder Xe zjjn bijgekomen toen wisten ze zoo maar 1- méér van 'm Dat ie géén weduwnaar was. gesebett manC— -- - „Klaar is Kees” zei Pietje..— 'n Kwartier later was X weer stil op X kerkhofalleen de musschen maakten wat lawaaien rolden zich om in de zand hoop naast de kuilen 'n merel floot de zon gedag. In het dorp, voornamelijk op X plein voor X raadhuis werd nog wat nagepraat over ^le kapitein” ,4awat héb ie nou? Met al z’n lekker eten en drinkenen z’n auto „Zeg Ik ook, buurvrouwwe magge g«n oordeel uitsprekenmaaresjonge- jonge. wat benne wjj dan toch gelukkig, hè, dat wedat we „O, zoo! Met él zn centen kan ie nou toch maar niet maken, dat le 't 'n beetje gemakke- Hjker krijgt om zoo maar te zeggenZ°° n leven zonder God of gebodkan je net zoo goed 'n beest wezen 'n Groot half uur werd er van ,xie Kapi tein" gesproken. Pleuntje, 'n braaf zieltje van In de tachtig al. kwam aangesjoktgebogen wjjfke in peinshoudingZou haast X groepje zl)n voorbij gegaanzoo als ze in gedachte wM- „Ook naar de begrafenis geweest, Pleuntje- „He? OJ gunstik zag jullie niet eensNee, neeniet naar de begrafe nisda's te zeggeX was al zoowat ai- geloope en nou heb 'k maar 'n rozehoedje gebedenbij de kuilIk von X zoo zie ligaoo zieligzoo heelegaar niks niksenwie weet hoe de stumpert is grootgebracht in z'n jeugdEnne..—- hij zal én zóón rozehoedje toch nog meer hebbeas én al die praatjes achter m dooie rug Pleuntje sjokte verder En X was 'n poosje héél stil op huispleintje A heeft R. 7, 9 en vrouw, KI. 8, h. 6, 7 en 10. sch. 8. B heeft R. 8 en boer. kl. 7, 9, vrouw en aas. h. vrouw, sch. heer. C R. 10 en aas, kl. boer en heer, h. boer, sch. 9. boer en vrouw. D heeft R. heer, kl. 10, h. 8. 9, heer en aas. sch. 7 en 10. Kijkkaart sch. aas, troef klaver. A speelt kl.-' 8. De oplossing van probleem No. 468 is: 1ste slag: A kl. 10. kl. 7, kl. 8, kl. heer 2de slag: D h. vrouw, h. boer. kl. 9. h. 10. 3de slag: B h. heer. h. 7. R. aas. h. 8. 4de slag: B h. 9. sch. aas. R. heer, h. 6. 5de slag: B sch. 10, sch 9, ach. vrouw, sch. 8. 6de slag: D R. boer, R. 9, kl. vrouw, kl. aas. 7de slag: C R. 10, sch. boer. R. 7. kl. boer. 8ste slag: B R. 8, sch. heer, sch 7, R. vrouw. Goede oplossingen ontvangen van: R Brinkman, Halfweg en de heeren B. Lue Gooi, Marnlxstraat. J. ten Bouhuis, J. M. Kemperstraat en G. Berghuis. Jacob Catt le ade, allen te Amsterdam; A. van Vliet, Druivenlaan. D. v. d. Linden. Rochdalestraat en H. L. Bchaap, Wolfpad allen te Alkmaar; J. •Groot, Vooruitstraat, Purmerend; J. G. Ottenhof, „St. Bavo", NoordwijkerhoutSi mon Schuijt. Meerstraat. Beverwijk; H. kamp. Egmond a. d. Hoef. ZONDAG, 14 Sept. 7 uur voor de kinderen, die hun plechtige H Communie doen; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG7 uur bij de Kerw Zusters voor overl. familie Maas DINSDAG, half 8 Cornells Jong WOENSDAG, half 8 overl. famlle Boots en Groot. DONDERDAG, half 8 fam. Bakker en Wit tenberg. VRIJDAG, half 8 familie Bijman Diepen. ZATkkDAG. half 8 Z.Eerw. heer Pastoor Arn Oer. Stekelenburg. ZONDAG. 7 uur Franciscus Stam. Catha rina Goeman en overl. familie. ZONDAG ,14 Sept. Feest vui Kruisverhef fing. Heden plechtige H Communie der kin deren. Onder de Hoogmis plechtige Geloofs belijdenis. Nam. 2 uur Lof met vernieuwing der Doopbeloften opdracht aan de H Moe der Gods, toewijding aan het Goddelijk Hart. Lofzang „Te Deum WOENSDAG. Vrijdag en Zaterdag Quater temperdagen. geboden vasten- en onthou- dingsdagen. ZATERDAG, biechtgelegenheid van 35 en van 68 uur. ZONDAG. 14e Zondag na Pinksteren. Te 7 uur Jacobus van Diepen. 9 uur Parochie. MAANDAG, Maartje Blauw, geb. Van Diepen. DINSDAG, Cornells van Et ten. WOENSDAG, Wed. Catharina geb. Wever. DONDERDAG. Pieter Schaper en overl. familie. VRIJDAG. Mej Grietje ZATERDAG, in het S A Berkel. ZONDAG, 7 uur Petrus Tool'en Joanna Bos, 9 uur Parochie. ZONDAG Heden na den middag te 2 uur de Vespers, waarna lied no. 58. Daarna vergadering van de leden der Derde Orde. WOENSDAG. VRIJDAG en ZATERDAG zjjn Quatertemperdagen, geboden Vosten en onthoudingsdagen. MAANDAG, des avonds te 7 uur vergade- dering van het bestuur dar Meisjesjeugd- afdeeling der Derde Orde aan de Pasto rie. DINSDAG, des avonds te 7 uur vergade ring van de Meisjesafdeeling in de kerk. ZATERDAG, des morgens te 9 uur biecht hooren voor de laagste klassen der meisjes school en des middags biechthooren van half 4 tot 5 uur eq van 6 tot half 8 uur. A. s. Zondag collecte voor den St. Pie terspenning. Z'n famllie-naam werd zelden of nooit ge noemd. Voor X kind, dat nauwelijks praten kon en voor de oudste inwoner heette hij „de kapitein.” En iedereen wist, dat ie schatrijk was. 'n Goeie twintig jaar had ie gevaren „op de Oost"en toen 'n geweldige erfenis ge kregen. Nooit getrouwd geweest HU was naar t dorp gekomen met 'n kromme huishoudster en 'n knecht, die ook chauffeur was had 'n landhuis laten zetten en was nou al jaren dorpsgenoot. Of géén dorpsgenoot, als je 't aoo noemen wou. Want „eigen" was ie met niemand Wél beleefd, correct; vriéndelijk als X te pas kwam. Maar tegenover iedereen X zelfde 'n Groet werd beantwoord en 'n praatje dito HU was liefdadig, zonder in de krant of zoo genoemd te willen zun. betaalde stipt zn tekeningen en z'n belasting, en liet iedereen wat verdienen als X hem mogelUk was - Maar voor de rest: 'n apart mensch, hoe wel geenszins 'n zonderling. Soms zagen ze 'm in geen maanden dan was ie in t buitenland kwam weer thuis zooels is was weggegaan en de dorpelingen zeiden als gewoonlijk „De kapitein” is weer terug. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 10