Gemengd cJ^ieuws Binnenlandsch cd^ieuws s l Voor de Huiskamer VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST I Lijk gevonden Hevige vechtpartij te Rotterdam Reinigingsdirecteuren Prof. Piccard zal Zaterdag opstijgen Vermist ONZE OOST Stannage gaat weer varen tteu. De vergeten krankzinnige Van een ladder gevallen f’ Luchtverkeer op de vliegvelden De brand te Pontianak Kwaadwilligheid in het spel? Branden De moord te Rotterdam Nederl. Stucadoorspatroonsbond Overreden De zoon, die niet terugkeerde Ernstig motorongeluk Bezoek uit Ierland Trambotsing te Amsterdam De Koninklijke Familie JS Een gevaarlijk water De brug over de Waal Controle wegenbelasting Gestolen of verloren? Onthouding van lectuur S.D.A.P. en S.D.V.P. LUCHTVAART Van Lear Black 7/ Vliegtuig gevallen Bestrijding der zedeloosheid r. Minister Fourie In de residentie aangekomen De Technische Proeftocht van de „Marnix van St. Aldegonde” i Dronken aan al**** mot atfn nu» Algemeene vergziiering e2, Schilder ermtij gewond Gedurende de maand Augustus 1930 uit het De dood ingetreden door wurging ounj Algemeene vergadering te Den Bosch. baar Jongen gedood Drank de oorzaak? sede Ernstige stagnatie Het veertiende slachtoffer Kostbaar collier verdwenen Aan een gegijzelde r t ïer De levensversekeringaaotn wordt aitbetaaM ipi- O idien M Bestaarder gedood erd 550 .540 550. 549. id- I In Vi eder d. leer De „Deli Courant" meldt, dat het visum repertum van het lUk van den krankzinnige die in een cel van het hospitaal van het Sianta Dokterfonds werd vergeten, conclu deert. dat de Javaan binnen vier en twintig uur na zijn opsluiting in de cel is overleden tengevolge van hersenmalaria. Het schip aan de ..Nederland'* overgedragen 4-pedeeld wordt, dat de Equitable Ufe rance Cy. de levensverzekeringssom van Lear Black aal uitbetalen, wijl sün dood s officieel vaststaat, aangezien er geen r vanatfh Hik is gevonden na neer nauw- ig onderzoek. De ballonfabriek Rledlnger deelt mede, dat Prof. Piccard Zaterdagmorgen om zes uur zal opstijgen voor zijn hoogtevlucht. Verwacht wordt, dat de meteorologische toestand dan gunstig zal zijn voor het ex periment. De flank staan. De tent ■wijl i de ius- een ge- bé. Vermeerdering van politietoezicht verzocht jge- holl de ken ium i de mie, nen i de och ke- »'n net i toe ede len ge ding verk isis- svië. het •pen t wat na- de of xtra ken- L de- het Ge- tee- jur- tot ■ch- de ira- els- it 739. i In- 3ep- itig in rijn ras. Ie?’ liet de af, dje rie- V Sedert enkele dagen wordt te Grevenblcht vermist de 25-jarige ongehuwde oneferwyaer J. H_. afkomstig uit Nuth. Omtrent zijn ver blijfplaats is niets bekend. De koninklijke familie, die is. Maandag per auto tegen den middag van het Loo in Den Haag wordt verwacht, zal een paar we ken intiek nemen in het Huis Ten Bosch. De koningin-moeder komt Maandagoch tend ongeveer half twaalf per Staatsspoor van SoestdUk te s-Gravenhage aan en zal zich ook naar het Huts Ten Bosch bege ven. doch des avonds weder naar Soestdijk terugkeeren. De bekende marconist.oceaanvlieger John Stannage gaat weer terug naar zijn oude beroep. Hij is gemonsterd op het sa. ..Rasmak als chef-marconist en vertrekt een dezer dagen met dat schip dat de onlangs In de Stille Zuidzee gezonken „Tahiti" ver vangt naar Nieuw Zeeland. De minister van Mijnwezen en Nijverheid van de Unie van Zuid-Afrika. de heer A. P. J. Fourie vergezeld van zijn secretaris den heer De Waal Davies, is gisterochtend Londen te 's-Gravenhage aangekomen. Aan het Holl. Spoorstation was te zijner begroeting de heer Boskamp, de eerste se cretaris van de Zuid-Afrikaansche legatie, aanwezig. Gisteren heeft de minister van Binnen- landsche Zaken van Ierland een bezoek aan de Zuid-Llmburgsche mijnstreek gebracht. Hij bezichtigde, vergezeld van mgr. dr. Poels en eenige ambtenaren van de Volks universiteit, diverse sociale instellingen en woningcomplexen te Heerlen en omgeving. Te Oosterwolderpolder, gem. Nieuwolda Is door onbekende oorzaak afgebrand de geheel met koren gevulde kapschuur by <fe boerderij van den heer H. R- Dalllnga. Men denkt aan kwaadwilligheid. Alles was verzekerd. De vorige schuur is in Mei afgebrand. Te Midwolde gem. Leek is gistervoormiddag de winkelbehuizing van den heer G. Zwart totaal afgebrand. De geheele inventaris ging mede verloren. De oorzaak van den brand is het vlam vatten van een petroleumtoestel. De brandweer was spoedig ter plaatse, maar kon niets redden. Het partijbestuur der S.DAP. heeft aan de leden der groep v. d. Ploeg te Heerlen, die de soclaal-democratische volkspartijen stichtte, schriftelük verzocht zich weer bu de 5 DAJ*. aan te sluiten. BU de poiltie te NUmegen is aangifte ge daan, dht sinds Zaterdag, het slultingscoo. eert der Nijmeegsche jubileumfeesten, in de Vereeniging te NUmegen vermist wordt een kostbaar ooilier met 140 witte groote en kleine parels met platina-sluiting. De dame, die het kwUt is, weet niet of Zij het verloren heeft dan wel of het gestolen is. Op het terugbezorgen van het ketnood is een groote belooning gesteld. Omtrent den brand in de Chineèsche wUk te Pontianak valt nog te vermelden, dat de geheele houten passar op eenige blokken na, werd vernield. Ook het kantoor van de Societa Commissionaria di Esportazlone e die Importazione en de Favorlte-bioscoop zun verbrand. De B.B.-ambtenaren, militai ren en burgers trachtten het vuur te stui ten, waartoe zij hun uiterste krachten aan wendden. Driehonderd pintoes zUn ver brand De schade bedraagt vermoedelijk vier millioen. Men vermoedt, dat kwaadwillig heid in het spel is-. Gistermorgen stortte het vliegtuig 1202 van de Duitsche school voor verkeersvliegers in BrunswUk in de buurt van de spowlUn Schwerin—Ludwigslust omlaag. De motor boorde zich diep in den grond: de machine werd totaal vernield. De bestuurder Arved Freiherr von Ungern-Sternberg. een leerling van de bovenbedoelde school, die een oefen tocht naar Wamemünde naakte, was op slag dOod. Eergisteren Is te Leiden de schilder H. d B., terwUl hU bezig was met verfwerk aan de trambrug over de Vliet, met een hoog spanningsdraad In aanraking gekomen, ten gevolge waarvan hu van een hoogte van zes meter van een ladder viel. Met ernstige in wendige kneuzingen is hU naar het St. Ellsabeths-ziekenhuis overgebracht. Woensdagnamiddag. terwUl twee beambten van den Rijkswaterstaat in een bootje aan het zeilen waren bU de stuw te Borgharen, is door zuiging van het water het bootje omgeslagen en een der inzittenden Bicheroux uit Borgharen verdronken. De andere wist zich zwemmende te redden. Dit is hel veer, tiende lijk, dat sedert de stuw klaar is, daar is opgehaald. Weldra verschenen krantenjongens, met portretten van alle vier. En in de kranten kon men leren: „Ze zUn vandaag voor *t eerst weer hier. Wie ben zien wil, kome in 't circus, re spelen voor t geacht publiek. Trijn, Jan. Duim, Jokk’o, zullen dansen op de maat van de muziek.** En opnieuw werd een sein gegeven, Piero was nog in de lucht. terwUl Katryn zat te mopperen, verveelde zich geducht. Ben goede raad aan Piero stond te lezen op een groot stuk wit papier. .We zullen hun komst afwach ten," zei Jan. „Ja." «ei Duim, „we wachten hier.- Schiphol, de luchthaven van Amsterdam, werd gedurende de maand Augustus aange daan door 737 verkeersvliegtuigen der gere gelde luchtlUnen. 418 vliegtuigen van Leger en Marine, en 28 extra vliegtuigen, terwUl 10 proefvluchten met vliegtuigen van de K. L. M. en andere luchtvaartmaatschap- püen werden uitgevoerd. Tevens hadden er 83 vluchten plaats met vliegtuigen van de N. V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek ..Fokker" en 70 vluchten met Pandervliegtuigen van de Nationale Luchtvaarischool. Het aantal pleziervliegers bedroeg 1885 en het aantal bezoekers 38080. Waalhaven, de luchthaven van Rotterdam werd gedurende die maand aangedaan door 470 verkeersvliegtuigen, 141 vliegtuigen van Leger en Marine, 37 vliegtuigen van de Kool- hovenfabriek en verschillende particulieren. Bovendien werden op Waalhaven 148 proef- en oefenvluchten uitgevoerd door vliegtuigen van de K. L. M.. de Koolhoven- fabrlek en van Leger en Marine. Het aantal pleziervliegers bedroeg 779 en het aantal bezoekers 30164. De algemeene vergadering werd geopend door den voorzitter, dr. Ir. De Bruyne. di recteur van den Rotterdamschen Reinigings dienst. Het afgeloopen jaar was voor de vereeniging in vele opzichten zeer gunstig. In het ledental kwam weinig verandering. Ten slotte wees spr. er op, dat het con tact met buitenlandsche zustervereenigingen steeds nauwer wordt, hetgeen den blik op vakgebied verruimt en den gemeenten ten goede komt. De heer Maas, directeur van de Helder- sfhe Reiniging, gaf hierna een uitvoerige uiteenzetting van de geschiedenis en de ont wikkeling van dezen dienst, welke door licht beelden nader werd toegellcht. Uit de ge dachtenwisseling bleek, dat Den Helder met de verwijdering per kubieken meter vuil gun stig afsteekt bU andere plaatsen. Een uit gebreide discussie ontstond ook omtrent het rvvfst.uk van paarden- of auto-tractie met de voor- en nadeelen daaraan verbonden. De heer Van Noppen, directeur van den Amsterdamschen Reinigingsdienst, gaf een uiteenzetting omtrent papiermanden welke san den openbaren weg worden opgesteld. Ben groot voordeel zou ook zijn, indien er uniforme vuilnisemmers werden inge voerd. Rotterdam heeft hiermede een proef genomen, waarover de voorzitter inlichtin gen verstrekt. Of het wenschelUk is voor de kwestie der papierkorven een aparte com missie in te stellen, zal nader op de huis- houdelijke vergadering worden beslist. Het laatste punt van de agenda, de vuilnisver wijdering. werd, daar de tUd drong, niet in extenso behandeld Na afloop van de vergadering begaven de heeren zich naar Huisduinen en de Dondere Duinen, waar de aanplantingen in oogen- schouw weiden genomen. Donderdagochtend werd de^wtshoudelijke vergadering gehou den, wöirna een tocht werd gemaakt met het vuiltransportschip om het vervoer van het vuil naar zee te kunnen zien, na afloop waarvan een tocht naar de Zuiderzeewerken werd gemaakt. De voorzitter van de commissie voor den Nederlandsch-Zuld-Afrikaanschen Handel, de heer K. F. v. d. Berg, bood den heeren in restaurant Anjema een noenmaal aam, waarbU behalve de leden van de commissie, mede aanzaten de heer F. K. J. Heringa, chef van de afd. Handel en NUverheid, de heer Boeman, handelssecretarls van de Zuid- Afrikaansche legatie te Den Haag en eenige vertegenwoordigers van rechtstreeks met Zuid-Afrika in verbinding staande bedrijven. Ter gelegenheid van het bezoek heeft de minister van Arbeid. Handel en NUverheid, mr. T. J. Verschuur, gistermiddag een thee aangeboden in het gebouw van zUn depar tement aan het Bezuidenhout. Er waren tal van genoodigden. Minister Verschuur hield tot de in de conversatiezaal op de eerste verdieping ver- eenigde gasten een toespraak. Minister Fourie antwoordde. Woensdag is een zesjarig zoontje van den kippenkoopman M. Reinders te Achterveld, bu Barneveld, dat op den laatste van twee aaneengekoppelde beladen wagens van den meelhandelaar v. d. Bom te Terschuur, wilde klimmen om een eindje mede te rUden, eraf gevallen en overreden. Kort daarop is de kleine overleden. Na een ontvangst ten stadhui» daags te voren, hield de Nederlandsche Stucadoors patroonsbond Woensdag te 's-Hertogenbosch zijn 28e jaarvergadering onder voorzitter schap van den heer J. A. de Moet (Den Haag), die in zUn openingswoord een som beren toon liet hooren over den toestand in het bedrijf. Hij merkte o.m. op. dat noodtg is een leerlingregeling en onderwUs in het stucadoorsvak op ambachtsscholen. Besloten werd de 29e algemeene vergade ring te Groningen te houden. Tot secretaris in de plaats van den heer H. Vei meer (Rotterdam), die den bond gaat verlaten, werd gekoeen de heer Joh. H. W. Lütjehanns (Alkmaar) en tot commissaris de heer J. Rabius. Leeuwarden. Den scheidenden secretaris werd zoowel uit de vergadering als van de bestuurstafel hulde gebracht en naast een aandenken vkn de hoofdbestuursleden ontving hU een geschenk van den bond. De heer Vermeer werd tevens benoemd tot eere-lid. De heer E. G. Mariens (Haarlem) werd gelukgewenscht in verband met het feit, dat h(j tien jaar het penningmeesterschap be kleedt; ook hij krUgt een aandenken. De afdeeling Groningen had voorgesteld het vraagstuk der partieele besteding krach tig ter hand te nemen. Het hoofdbestuur bleek er In principe niet tegen te zUn: het landelUk in te voeren werd practisch onuit voerbaar geacht. Indien gewenscht kan het evenwel plaatselUk gepoogd worden, maar het hoofdbestuur gaf in overweging dan liever aan te dringen op openbare aanbesteding. De vergadering sloot zich daarbU aan. Overeenkomstig het prae-advies van het bonefebeetuur werd verworpen een voorstel der afdeeling Amsterdam volgens hetwelk teder bondslid 1/4 pct. van het door hem volgens kwitantie der Rijksverzekerlngsbank uitge beelde loon aan den bond zou moeten be talen. De afdeeling Dordrecht bepleitte de wen- schelijkheid, dat er een wetsontwerp zal wer den ingediend, waarin zal worden bepaald, dat alleen zU tot het voeren van den naam werkgever" gerechtigd zullen zijn, die in het bezit zUn van het einddiploma M.U.LO. of een daarmee gelUkstaand diploma. Het bondsbestuur ontried het voorstel, waarover nader in het orgaan zal worden geschreven. Een ontwerp leerlingregeling werd aange houden. Na de vergadering was er concert, geza menlijk diner en feestavond. Donderdag werd een uitstapje gemaakt rsar OisterwUk en den Ijzeren Man, gevolgd door een noenmaal in Den Bosch. Tb Utrecht vergaderde, onder leiding van J- Lammerts van Bueren, president- “T^cur der Heldringgestichten. het Coml- bestryding van de openbare zedeloos- b2,M»t de voorzitter aan de hand van daar- strekkende geschriften, verschillende «edelijke verwording van bui- de grenzen des lands lykd gesignaleerd, BU het onderzoek inzake den moord in de Prinsenstraat te Rotterdam, is komen vast te staan, dat het slachtoffer op den avond vóór den moord als volgt gekleed was: Don kerblauw mantelpak, donkerblauwe vilthoed, bruine vosbont, beige kousen en zwarte lage schoenen. In tegenstelling met verschilenlde berich ten in enkele dagbladen heeft het onderzoek uitgewezen, dat de dood door wurging is ingetreden. Overigens heeft het onderzoek tot nu toe tot niets geleid. nen en het geruisch der beek klonk thans veel sterker. De vrouw stak een kaars aan. „Ik zal u de kamer wijzen,” zei ze tot Bap tist, „bet is de kamer van Martin.” Baptist sliep niet. In de kamer rook het naar appels en frisch linnen. De maan scheen op de witte muren en het bruine hout van de oude kasten. Het herinnerde hem aan thuis. „Binnen een week ben ik thuis,” zei hij en voelde zijn hart heftig kloppen. „Dit is de kamer van Martin,” zei hij zachtjes. „Ik lig in zijn bed. Hij zag, zoo- als ik thans, het witte maanlicht en de oude bruine kast, hij hoorde het lied van het water en de boomen, hij ademde de lucht van kruiden en velden.” Tusschen slapen en waken gleed hij in een zachten vloed van gedachten heen. Ginds op de eindelooze sneeuwvelden stond een kleine, bleeke man in rood uni form, dreigend hief hij den stok en in de veru schemerde lichte weides «s» gele Gisterenmiddag om kwart voor vijf is op den Binnen Amstel te Amsterdam een mo torwagen van lun 14, die te ver doorschoot, tegen een motorwagen van lUn 5 gebotst, die juist uit de Bakkerstraat kwam. motorwagen van lUn 5 werd in den geraakt en kwam naast de rails te Langzaam daalde Baptist van de - laatste steile helling naar het Ellerdal. „Bij de brug, beneden linksaf en dan een half uur voorbij de beek” had de boer gezegd, dien hij op de hoogvlakte boven net dal tusschen rijpende korenvelden ont moet had. Baptist ging bij de brug zitten op het lage muurtje, dat uit ruwe rotsblokken gemetseld was. Een loodzware vermoeidheid van het lazaret drukte nog in zijn heele lichaamz’n voeten brandden hem in de harde vetleeren schoenen. Plotseling werd hij uit zijn gepeins op geschrikt door het geknars van een molen rad en het geblaf van een hond. „Hier is een gast, die U van Rusland ver tellen kan. Maak een kamer voor hem in orde, waar hij vannacht slapen kan 1” Baptist groette en ging op de bank zitten achter de witgeschuurde tafel. De oude vrouw, die in een leuningstoel bij het venster in de zon zat, wendde den doffen blik naar 'm toe. Haar lippen bewogen zich, als sprak ze voortdurend in zich zelf. „U komt uit Rusland en gaat naar huis „Ja, ik ben op weg naar huis.” Dan volgde er een groot stilzwijgen „Martin moet zich thans op w^ naar huis bevinden”, zei de vrouw in gedachten. „Martin is onze zoon,” voegde zij er aan toe terwijl zij naar Baptist keek. „Wij hebben hem nu noodig,” vervolgde de vrouw en vouwde de handen samen. „Het koren is rijp, dan komen de aard appels en bietenhet hout moet nog voor den winter binnen. En wie zal het meel rijden Op den knecht kun je het niet aan laten komen Baptist beschouwde de vrouw. Zij was groot en krachtig en haar stem klonk vol en week. „Bij welk regiment was u V’ vroeg zij toen plotseling. „Bi; het 17e aan het front,” antwoordde Baptist na een oogenblik eenigszins ver ward. „Martin was bij het aie. Bent u nooit met zijn regiment samen geweewt „Neen,” zei Baptist en keek naar zijn bestofte laarzen. „Het 21e stond onder Ou- dinot. Ik was bij de derde divisie.” „Hij zal nu onderweg zijn....” een sterk geloof doortrilde haar stem en de bruine oogen „misschien heeft hij in het Woensdagavond laat omstreeks kwart over elven heeft In de Schiestraat te Rotterdam een hevige vechtpartij plaats gevonden. De 24.jarige straatmuzikant Joh. B. was dronken thuisgekomen, en zijn vrouw, die dit bemerkt had. weigerde de deur te openen. Dat stond B. niet aan, en met zUn hakken ging hU op een hevige manier de deur bewerken. Uit angst voor beschadiging heeft toen de vrouw de deur geopend Ziedend van toom is «tóarop de straat muzikant naar binnen gnoopen en raakte binnen met zUn vrouw slaags. Deze trachtte den man te ontwUk^n en liep gillend de straat op. waar het tot een hevige vechtpartu kwam. Juist kwam een survetlleerend agent van politie aangeloopen, die trachtte de vechtenden te scheiden. HU greep den woedenden straatmuzikant in den rug. maar dat scheen den 42-jarigen straatjnurikant W A. T.. die ook in de buurt was, niet aan te staan, en deze viel den agent aan. De agent kreeg het hard te verduren. Hu werd in het gezicht geslagen, terwijl men zun kleeding stuk trok. BlndelUk gelukte het hem zUn revolver te voorschUn te halen en dp beide vechters bazen in bedwang te hóuden. HU behoefde echter niet te schieten. Joh. B. bleek bij de vechtpartu met zijn vrouw een ernstige snij wonde aan de hand te hebben ojigeloopen, welke in het ziekenhuis aan den Coolsingel werd gehecht. De andere straatmuzikant werd, omdat hu de voor naamste oorzaak was van de hevige vecht. IMriU op straat, meegenomen naar bureau en daar in bewaring gesteld. In de Jacob Catsstraat te Rotterdam heeft Woensdagavond laat een ernstig motoronge luk plaats gehad. De 37-Jarige H. J. M. v. E., reed met een flinken gang door deze straat, toen hU j^ot- sellng over een boven de straat uitstekenden steen slipte Gevolg was, dat de motor met zijspan en al over den kop sloeg en gedeelte. lUk vernield bleef liggen. De bestuurder «elf bleek er goed sf te zun gekomen. HU had geen letsel bekomen. Ernstiger was «Un kameraad, de 24-jarige koopman B. er aan toe. die in het zijspan gezeten had. Deze be kwam door den hevigen val een hersen schudding en een ernstige scheurwond boven bet linkeroog. In het ziekenhuis aan den Bergweg is hu ter verpleging opgenomen Naar alle waarschUnlUkheid verkeerde de be. stuurder onder den invloed van sterken drank. De politie stelt een onderzoek in. Op de vragen van het Tweede Kamerlid Groeneweg betreffende onthouding van lectuur aan een gegUzelde in het Huis van Bewaring te Rotterdam heeft de Minister van Justitie geantwoord: Voor gegUzelden is de gelegenheid geopend, iieh nieuwsbladen en tUdschriften te doen toezenden. In verband met de eischen van den ge- stlchtsdienst en de mogelijkheid, dat de ge- gegüzekien tezamen zUn gehuisvest, is het Kestichtsbestuur uiteraard daarin te kennen. In het onderhavige geval heeft de gegUzel de. toen hem werd medegedeeld, dat het college van regenten in de uitreiking moest worden betrokken, te kennen gegeven, dat “ij dit niet wenschte en de courant dan maar achterwege moest blUven. Deze omstandigheid maakte, dat het be doelde blad, tegen welks verstrekking naar de meening van den Minister in dit geval geen overwegend bezwaar behoeft te worden ««naakt, niet werd ultgereUrtX Uit het vo^nStaauJe volgt, dat?X “Ctrokkene op zUn wensch terugkomt, “ging daarvan kan verwacht worden. Vanwege de Kon. Ned. Automoblelclub wordt gemeld, dat de gedane stappen om tot een meer eenvoudige regeling van de con- tróle der wegenbelasting te komen niet met succes zun bekroond. Echter zal niet nagelaten worden om te blUven aandringen op de zoo vurig ge- wenschte vereenvoudiging van de contróle der wegenbelasting, in afwachting dat het wellicht later mogelUk zal bluken deze ge heele materie dusdanig te regelen, dat ook hier te lande geen bezwaar meer bestaat te gen de invoering van de plakkaat op de voorruit, aooals dit thans reeds in België en Engeland gebruikelijk is. rijweg. De schelle kreet van een vogel deed hem schrikken. Hij liep haastig en hijgend de berg op, tusschen groene, beschuttende muren. De wind kwam van het Westen. Het scheen Baptist als droeg hij den geur van bloeiende heide en bruine vaderlandsche akkers met zich. Aan den draai van den weg keek hij van de hoogte m het dal terug. Beneden lag de molen, wit en sierlijk, de tuin met bloemen en kruiden, groen en weelderig.... en het ruischen van het water klonk als gedempt orgelspel. „Ook dit is een vaderland,” dacht hij bewogen. „De geboorteplaats van Martin, den grooten goeden Martin met zijn zachte bruine oogen, een verloren vaderland....” Nadat twee dagen op de Noordzee, begun stigd door mooi weer, was proefgevaren en nadat het nieuwe motorschip van de Stoom vaart MaatschappU ..Nederland" aan alle eischen bleek te hebben voldaan, is Donder dagavond het schip aan de MaatschappU ..Nederland" overgedrkgen. Namens de Ne derlandsche Scheepsbouw MaatschappU heeft de heer Goedkoop, directeur dezer MaatschappU, een toespraak gehouden, waarin hU de MaatschappU „Nederland" dankte voor het geschonken vertrouwen. Daarop heeft de heer M. C. Koning, direc teur der MaatschappU „Nederland" met een rede het schip namens de Stoomvaart MaatschappU „Nederland" aanvaard. Te ongeveer acht uur gisteravond werd de vlag van de MaatschappU -Nederland" op de nieuwe aanwinst der MaatschappU gehe- schen. Heden keert de ..Marnix van St. Aldegon- de naar Amsterdam terug. Gisternacht te ongeveer 1 uur Is op de spoorlUn Rotterdam—Amsterdam ter hoogte van de kruising van de StaatsspooriUn, in de omgeving van de Schenkkade te Dén Haag het lUk gevonden van een jongen man. Uit r-pieren welke op het lijk, waarvan bet hoofd door een trein moet zUn afgereden, ge vonden zun, is gebleken, dat het slachtoffer is P. H.. wonende aan de le van den Bouk- straat aldaar. velden met schitterende papavers en zilvere zeisen. Na middernacht begonnen de hanen te kraaien. De val van het water klonk als een geweldig neerplassenden zomerregen. De nacht was koe! en helder.... Toen de eerste morgenschemering in de kamer drong, kraakte beneden een deur. De hond rukte aan den ketting en blafte luid. Er was iemand, die goedig en overre dend tegen hem praatte. Het was de stem van den mulder. Hij stond op, stak zijn hoofd in de wasch- kom en kleedde zich haastig aan. Dan daalde hij zachtjes de krakente trap af.... De mulder stond in den tuin voor een bijenkorf. Hij wendde het hoofd om en kvum Baptist tegen. Zij keken elkaar zwijgend aan.... voor Baptist schenen deze oogenblikken een eeuwigheid. De mulder verbleekte, trad een schrede terug en leunde tegen den post der tuindeur. „Spreek,” zei hij rustig, „vertel alles wat ge weet I” Hij had het hoofd laten zinken. „Wij waren samen vanaf Moscou, Martin en ik.... dag aan dag door een vreesenjken winter tot achter Wilna.... In een plat gebrand dorp van Littauwen, achter een stalmuur liep het met Martin ten einde. Hij stierf zooals de meesten, als een licht, dat uitgebrand is.” Baptist zweeg, hij trok het horloge en de portefeuille uit zijn zak „Dit gaf hij mij terwijl hij uw naam en dien van zijn moeder noemde." De mulder hield horloge en portefeuille in zijn harde bruine hand gekneld.... de schouders zakten neer.zijn oogen blikten wezenloos in het rond.... Hij stond daar onbeweeglijk, terwijl het bruisen van het water donderend over Baptist heensloeg. Dan ging hij met slependen tred op het huis toe. Baptist liep over het houten bruggetje en besteeg aan den overkant der beek den De Rijkswaterstaat heeft aanbesteed het maken van den onderbouw en het uitroeren van grondwerken voor de brug over de Waal bij Zaltbommel. De raming was f 1.300.000. Laagste inachrUver was de N. V. Internat. Betonbouw te Breda voor t 1.098.000. materiee'.e schade is gering. Het duurde echter drie kwartier voor de wagen weer in de rails stond, waardoor het verkeer op dit drukke uur zeer ernstige vertraging ondervond. wierp de heer W. Voskuil, chef van de al- deeiingen voor kinder- en aedenpolitie te Rotterdam, aan de hand van zUn rijke er varing een blik op de velerlei gevaren, die te Rotterdam vooral de jeugd bedreigen en de pogingen die van jnlitiewege worden aan gewend om die gevaren te keeren. Spr. deed mededeelingen. wel geschikt om vooral de ouder» tot groote waakzaamheid op te wek ken. In een levendige bespreking, die op het referaat volgde, waaraan deelnamen mr. A. de Graaf, dr. D. Snoeck Henkemans, mej. mr. Van Dorp, mevrouw Van Schalk, de commissaris van de kinderpolitie te Amster dam, de heer C. E. G. HogendUk en de hee ren dr. De Vrijer, J. N. van Munster, A. J. da Costa. G. VelthuUsen, P. Hartendorf exu. werden verschillende vragen naar voren ge bracht om te verkrijgen, zoowel vermeerde ring van Rijks- als van Gemeentepolitletoe- zicht. Dtt om te geraken tot nauwkeuriger na leving van de bestaande wettelUke bepalin gen, die bedoelen bescherming der Jeugd en bevordering der goede zeden. Bovendien werden verschillende bepalingen aan de hand gedaan, die door de Overheid van RUk en Gemeente zouden kunnen wor den vastgesteld, ter bevordering der publieke eerbaarheid. lazaret gelegenze hebben immers allen in het lazaret gelegen. lederen dag, wanneer de postillon boven op den berg blaast dan beef ik en dan ga ik een eind den berg op. Moeder bidt van den vroegen morgen tot laat in den nacht. Eens moet hij komen. En dan....” Haar stem stokte in haar keel. Zij wendde zich af en keek het venster uit. „Zijn er veel teruggekomen vroeg de vrouw met gedempte stem terwijl zij zich 1 weer omdraaide. .Alleen de sterksten,” antwoordde Bap- tist met moeite, „alleen zij, die van hun I jeugd af aan den strengen barren winter gewoon waren. De anderen.... hij trok de schouders op en zweeg. De molenaar kwam de kamer binnen. „Heb je het gehoord man Alleen de sterksten O, Martin was groot en sterk als een boom. Hij speelde met een meelzak en nooit zat hij *s-winters achter de kachel.” Zij lachte gelukkig en luid en de oude vrouw vouwde de magere, blauwgeaderde handen. De avond viel. Een heerlijke geur van groen en bloemen stroomde de kamer bin-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11