JOH. KNIP Houwing i a S T E Y N JAEGER Heerenpantalons lyjTEN CONFECTIE Drukkerij Bernard Veer HAARDEN en KACHELS HET LEDERHUIS WECK INMAAK-ARTIKELER KCEHEED F» R. DE MOEL ZOON SCHAREN AUTOBUSDIENST HEEREN-COSTUMES Zomernoteering Anthraciet Kolen „Ons Blad” PAARDEN- EN VARKENSVLEESCH COJCURREERENDE PRIJZEN Wilt gij AAN DE ZESWIELEN 0^ Fa. Langestraat 71 Te koop gevraagd G. OUDES ELECT. LAMPEN Hekelstraat 12 Alkmaar J.Otsen, Julianastr.31 8 J. H. Jongedijk Laat 191 - Alkmaar Let op het juiste adres G BEERS - Voorheen fa. SCHUT HOOGZIJDE SCHAGEN i Het van ouds bekende adres voor prima Schoenwerk KINDERPAKJES!! °en Een ieder roemt onze Eau de Cologne bij de maat Drogisterij HENK VAN DIJK Specialiteit in Prüscpuranten ELCK WAT WILS De Zugspitzbaaii KERKNIEUWS vergoeding OUDE GRACHT 72-ALKMAAR WAGENS VOORZIEN VAN F HET ADRES VOOR IE KWALITEIT K. M. PER 1 O a AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN Goad, Zilver, Diamant, Platina en Bloedkoralen Langestraat 18, Alkmaar enz. PriM kwaliteiten x Ziet onze etalages Telefoon 1137 Lage prijzen Rooster de.* retraiten St Petrus Canisius Retraitenhuis te Bergen (N.-H.) A D BRUHN-TAX AM ETERS CENTS I WU brengen steeds GROOVE SOQTEtQING TEGEN ZEER LAGE PRU7EM Bijpassende Borstrokken, dubbele borst, 1.75 WEGENS VERGEVORDERD SEIZOEN 10 pCt. korting op alle Koffers Nog steeds ruime sorteering B. J. SCHUIFF - Payglop 9 - ALKMAAR J. G. SCHEEPMAKER LANGESTRAAT 193 bij de Grobte Kerk BOTEQ5TQAAT- )3>,I5 ALK HAAR. zelf timmeree? Koopt dan Uw hout -bij CASTRICUM 2.60 per ILL 2.90 per ILL ƒ2.per H.L. ƒ2.65 per H.L 2.25 per H.L. 1.60 per H.L, Aanbevelend A. MEIBOOM’S HANDEL-MAATSCHAPPIJ «y ZWAAG URSEM Goedkoop en solied adres voor Manufac turen, Bedden. De kens, Matrassen en Ledikanten. NIMMER hadden wij zulk EEN GROOTE KEUZE L ALCMARIA-GARAGE - ALKMAAR prima kwal., flinke maat f 1.60 MEDEMBLIK HOORN ENKHUIZEN Argenteau en Willem Sophia Anthraciet I Argent eau en Willem Sophia Anthraciet II III Argenteau en Willem Sophia Anthraciet IV Wilhelmina Anthraciet II III Reclame Anthraciet II III Eierkolen LIMMEN PROVINCIAAL NIEUWS BOVENKARSPEL LEVERT NETJES. VLUG EN BILLIJK Correspondentiekaarten. Ondertrouwcirculaires Briefhoofden. Geleeenheids-couverts. Handels- enveloppen. Bidprentjes. Labels. Geboortekaarten Rouwkaarten. Rouwcirculaires. Reclamekaarten. enz_ enz. ALKMAAR 4 prüs 15.—, W. de Jong, Medemblik; A. 6 aangekocht zijn 0 10—0.22. Vrouwen, vergoeding 1930—1931 Meisjes. Jongens Handel U.L.O., lyr f X36 2.00 Van Beverwijk, Schans: T* Zon- en Feestdagen. De laatste alleen op Zon- Extra hooge prijzen Wit «en «tea laagste grijzen hebben. 10.10 7.30 8.40 6.00 11.30 850 10.00 7.20 TEEKEN_EF1 SQMILDEQ. BEHOEFTEN 1250 9.30 11.20 8.40 Aanbevelend TEL. 861 - hoek Prins Hendrikstr. KOOPT BU EEN VAKMAN UW RIETWERK 3de 4de 2.10 11.00 12.40 10.00 A. C. Buis. Ursem, Blokker, le 2de ’t Goedkoopste adres voor P1J P E N De grootste sorteering Pijpen Ka per de de In rii de be la h< kl vo de nu ▼o ne du op te bé nli nii co ve ke er vo to< in in ret bu de 30 vei de Au 1 »P< lar 8T< in nis reg dei va in res ha get rie- tot I Ble te ten ove dez vra exi ten Wa bet lijk de hai pro en ach r ger ove bed goe het gro ma au goe ter blij voo ove 1 V hoe den T de au me< din gee: lagi hiei wij lan Dui het lagi koo get tad onz afs per de ree den kar L krii (tel regi Hei en woi bet te i ben de tot vin het pro A 8.50 6.10 7.40 4.40 AUKbAAAD. HftnUOEH» AANBETELEXD, Stand Gebaren: Theodora E. van HEEMSKERK - BEVERWIJK - MET DIRECTE VERBINDING NAAR HAALEM EN BEVERWIJK KANTOOR EN MAGAZIJNEN OUDE GRACHT 28—40, TELEFOON 84 Ondernemers: GEBRS. BEENTJES. Vel. 15. Heemskerk. Tentoonstelling Ten huize van den heer M. Bak zal Zondag 14 Sept, een Floralla- en Hulsvlijttentoonstelling worden gehouden. prijs io.—, J. Renekens, Wognum; prijs ƒ5.- waarin de A. E. G. voor twee een ander electrisch concern voor de rest participeert. Ongelukkigerwijze hadden de kers ALKMAAR - HEILOO - LIMMEN - CASTRICUM - NOORDDORP - Bevorderd Onze oud-plaatsgenoot de heer P. Genefaas. eertijds Hjnwerker bij het G. E. B. alhier, en thans werkzaam bij het G. E. B. te Eindhoven is op 1 Sept. j.l. be vorderd tot chefmonteur. De Visscherijwet overtreden Door de rijkspolitie alhier werd procesverbaal cpge- maakt wegens overtreding der Visscherijwet en dc hengels in beslag genomen. Verbouw school Den heer J. Honekamp. ab heden, in lederen prijs. Eén-, zoowel ab tweertj modellen. AFDEELING VERHUUR TELEFOON 1038 Oostenrij- t ijdens dezen Belerschen concessions- rissenkrijg niet stil gezeten. Ze hadden veel eer zonder veel woorden te plengen de hand aan den ploeg geslagen en een eigen kabel baan gebouwd van Ehrwald uit tot zoo hoog als de grenspalen het toelieten. Maar de Duitschers lieten zich hierdoor niet ontmoe digen en verdubbelden hun ijver. Want ze streefden één ding na: hun baan moest In alle gevallen klaar zijn tegen Mei 1930. wanneer de Passiespelen in Oberammergau beginnen zouden. Deze spelen trekken im mers ongehoorde scharen van belangstellen den naar Zuid-Beieren en daarvan behoorde de Zugspitzbaan te profiteeren. Bovendien oefende de rentedienst een druk van 1800 Rieten Stoelen Ligstoelen en alle andere soorten Man denwerk. Onbekleede Wiegen enz. Alle reparatiën SPECIAAL ADBES VOOR PRIMA WATERDICHTE WATERLAARZEN EN VETLEEREN RIJGSCHOENEN. ELK PAAR WORDT GEGARANDEERD. - REPARATIE-INRICHTING gulden per dag nit, zoolang als de bouw duurde en hierin zat een andere spoorslag om met de grootste haast voor te gaan Aldus werd dan in Augustus 1918 de eer- spade voor de constructie van deze nieu wen spoorweg in den grond gestoken. En nog geen twee jaar later was hij al over zijn gehecle lengte in bedrijf. Deze lengte is aan ook met groot. Ze meet slechte 19.2 KM. maar ze overwint daarbij een hoogte verschil van 2250 M. en dat was slechte mogelijk door allerlei koen en ingenieus vernuftelingenwerk. De baan begint te Gar- nisch Partenkirchen als een gewone electri- sche trein van keurige blauwe wagens, die zich op een spoor van 1 M. breedte voort bewegen. Eerlang heeft er een wisseling van locomotief plaats en gaat men per tandrad naar boren. Het laatste stuk van de baan bedragen Het laatste stuk van de baan voert door een tunnel van ruim 4000 M. lengte, ’t Was ónmogelijk dezen tunnel aan de beide mondingen tegelijkertijd te begin nen. Daar men echter niet rekenen kon op meer voortgang dan vier meter per dag zat men hier voor een prop die duizend dagen tijds vorderde of rond drie jaar voor alles klaar zou zijn. Om dezen klip te omzeilen werd de tunnel zoo dicht mogeltjk aan den bergwand aangebracht Op daarvoor geschik te punten sloeg men toen vier gaten in den bergwand en begon daar eveneens te boren. Er werden daartoe heel wat bijzondere fac toren hi het spel gebracht en er werd veel van de arbeiders gevorderd. Dezen, omtrent 1200 in getal, werkten in drie ploegen dag en nacht door Maar velen konden het leven op de stormgegeeselde. unheimische bergpun ten niet uithouden. De jongens van de vlak te liepen allen nog veel harder weg dan ze gekomen waren, want het was met name de uitermate kleine behuizing, die hun niet be viel. De arbeiderskampen waren zoo goed mogelijk ingencht met radio enz., maar het varen toch niet meer dan balkons tegen een loodrechte bergflank aan en om daarin te leren en gelukkig te zijn moet men in de bergen geboren wezen. Bij den aanleg werd aan allerlei bijkom stigheden aandacht geschonken. De stations werden door een schoonheidscommissie ge keurd en een soort heemschut zorgde ervoor, dat er geen ontsiering van den berg zelf plaats had. Ja, men trof zelfs maatregelen om de aanwezige gevederde wereld niet te verschrikken mazr haar met den nieuwen binnendringer te verzoenen niet alleen, maar haar zelfs ook te vermeerderen. De baan mondt niet op den top uit. maar nog een heel stuk lager en wel op een plek waar ruimte genoeg aanwezig ia voor den bouw van een groot hotel. Hiermede is men nu bezig, maar in afwachting staat er al een voorloopige inrichting, o.a. bewoond door een '.alentvollen kok. zooals wij dat proef ondervindelijk hebben kunnen vaststellen. Van dit toekomstige hotel, het Schneefel- derhaus geheeten en op eene hoogte van 2650 M. gelegen zal in de naaste toekomst een kabelbaan liefhebbers in mandjes naar boven brengen tot den uitersten top toe, die nog 300 M. hooger ligt, en bekroond wordt door een meteorologisch observatorium. Mo menteel moeten belangstellenden nog met touwen om het Ijjf en van gidsen voorzien, die laatste jraar honderd meter op hun voet jes afleggen maar in November zal de belverbinding klaar zijn en gaat het zweefbak naar het hoogste punt van Duitsche rejjubliek. Van Alkmaar. Heilooerbrug 7.30 450 6.40 3.20 Tusschengelegen plaatsen steeds 10 minuten later. De eerste niet en Feestdagen. 2225 Sept.: Gehuwde vrouwen, vergoe ding 650, Passionlst. 28 Sept.—1 Oct.: f 6.50. Montfortaan. 5—8 October: Vrouwen, vergoeding 6.50. Carmeliet. 912 October: A'dam. Jezuïet. 1417 October: Meisje», vergoeding 6.50, Dominicaan. 2124 October: Meisjes Congr., Castricum en Heemskerk, vergoeding 650. Capucijn. 2629 October: Hee ren Hanzeleden, ver goeding 10.00. Dominicaan. Burgerlijke Ludewlna, d. van J. Kuijs en M. Duijn; Af ra Johanna, d. van H. Twisk en D. Schouten. Overleden: Albertus Wouterson. 50 jaar. wonende te Amsterdam; Lambertus Groot, 11 jaar. z. van N. Groot en J. dé Winter, wonende te Castricum: Paulina Veerman. 36 jaar. wonende te Haarlem; Hendrikus Engel- bertus Vonk. 68 jaar. wanende te Amsterdam. Gevonden en verloren voorwetpen Ge vonden: 1 mand met kruidenierswaren; 1 geit; 1 vulpootlod; 1 rjjwieibelastingmerk. Verloren: 1 collier met medaille; 1 belas- tingmerk; 1 knipmes. U »«K slagen; terwijl combinatie-inkoop we de Paardenkeurtng Betuigde paarden le prijs 25.A. Behagen, Aarts woud; 2de Geldig tot 80 September Gewetensgeld Bij de ontvanger der directe belastingen alhier, is 1180.33 tn- gekomen wegens over vorige jaren te wei nig betaalde belastingen. Die greep er naast De hoofdprijs van de verloting van de Z. V. T. bestaat uit een luxe auto. Deze auto wordt om den loten verkoop te bevorderen rondgereden met het opschrift: „Aangekocht voor de verloting Z. V. T.” Een ijverig belastingambtenaar was eebter van een wegenbclastlngkaart van dezen auto niets bekend en dacht Donderdag een aardige vangst te doen, met aanhouding van den auto en te vragen naar de bekende we genbelast in gkaart. Wat bleek evenwel, dat inderdaad door het loterjjbestuur voor dezen auto geen we genbelasting was betaald, doch ook dat de auto rechtens nog toebehoorde aan den beer Jac. Met van Alkmaar, terwijl de datum van levering nog niet was aangebroken. De automocht rijden op een handelaarskaart van den heer Met, welke ook aanwezig was. Zooals elk ander land heelt ook Duitech- land zijn .Jioogsten berg”. Deze is maar van bescheiden afmetingen. Zijn twee spitsen steken slechts respectievelijk 2964 en 2962 in de lucht en ze staan dus verre ten achter bij zeer vermaarde reuzen als b.v. de Mont- blanc <4810 M.), de Mount Everest (8880 M.), de Akonkagus (7040 M de Kilimand- scharo (5890 M.), de Carstentop op Nieuw Guinea (5000 M), dc Kinabalu (4175 M.ï, de Piek van Korintji (3960 M.). de Etna (3313 M.j, de Citlaltcpetj (5580 Ml, enz. enz. Bovendien beweren booze tongen, dat deze hoogste berg niet eens aan Duitsch- land behoort, maar dat Oostenrijk de wetti ge eigenaar is. Toen indertijd de grenzen hiér opgemeten werden, maakten de hoffelijke Oostenrijkers 'n kleine fout ten bate van hun Beiersche buren, ojxiat deze ook een hoog- sten berg zouden hebben en ze konden dat eigenlijk ook makkelijk doen, want Oosten rijk zit dik in zijn drie- en bijna vier dui- zenders Of het geval waar is. is niet deker, maar het doet in alle gevallen aan een an deren berg denken, die ook langs de lijnen der beleefdheid in Duitsch bezit kwam. Dat geschiedde in de dagen toen de grenzen tusschcn Duitsch- en Britsch Oost-Afrika vastgesteld werden. De Duitsche Commissie liet de Engclschc grenscommissie toen weten dat H. M. de Keizerin zoo razend veel be langstelling koesterde voor de flora van den KUimandscharo, waarop de Britten direct een bochtje in de grenslijn aanbrachten en wel zóó, dat de KUimandscharo aan Duitsch- land viel. E?rst later hebben de Britten ge merkt, welk een jraradijs ze daarmede aan hun buren verspeelden, maar in 1914 heb ben ze de fout hersteld en zijn ze het heer lijke land rondom dezen Afrikaanschen berg reus binnengerukt. Deze warme belangstelling voor de berg wereld dateert eigenlijk eerst uit de laatste eeuw. Het is algemeen bekend, dat de menschheid Jde bergen vroeger verafschuwde en ze zooveel doenlijk meed. Men zag er slechts lastige sta-in-den-wegs in en van de ontelbare reizigers, die in den loop der eeuwen de Aljien b.v. zijn overgetrokken, heeft geen enkel een woord op het papier nagelaten, dat in een modern. Zwitsersch lïotelprospectus ook maar even is te gebrui ken. In dit standpunt is langzamerhand eene kentering ten goede gekomen en daarna duurde het nog een wijle voor de eerzucht geboren werd allerlei hooge toppen te be klauteren. Uit deze eerzucht werd de Aljien- sport geboren en nog later kwam de tech niek in het geweer en werden de eenmaal ontembaarste kolossen met tandradbanen en zulk soort dingen bedwongen. tl Zoo heeft het dan ook tot het jaar O. H. T820 gfduurd, vóór de eerste authentieke be klimming van de Zugspitze plaats had. De luitenant Naus moest in de omgeving topo grafische metingen verrichten en alhoewel hij op den top van den berg niets te zoe ken noch te vinden had. besloot hij op 27 Augustus van dat Jaar met een gids en met zjjn oppasser cens te jirobecren dien top te halen. Zijn plan slaagde naar wensch en aan Naus dus alle eer. Het duurde echter drie jaar voor hij een navolger vond in den Partenkirchschen met selaar Resch en drupjjelsgewijre kwam de Zugspitze toen in de mode, zij het dan, dat er soms hiaten van meer dan twintig jaar tussclien de eene en dc volgende bestijging gapen. In de vijftiger jaren liet de pastoor Levering franco huis Alkmaar. Melkprijzen Over de maand Augustus is door de kaasfabriek alhier uitbetaald f 8 en door HoUandia f 786 per 100 liter franco af boerderij. Tongblaar Zeer waarschijnlijk door het gebruik van ongekookte melk, komt alhier een geval van tongblaar voor bij een drie jarig meisje. Het kind lijdt zeer veel pijn. vergoeding 650, Dominicaan. 11—14 November: Vrouwen, vergoedh» f 6.50, Passionist. 15— 18 Nov.: Mannen der H. FittiPw vergoeding 650, Capucijn. 19— 22 Nov.: Jonge dames, verire.il». 10.00, Franciscaan. 2427 Nov.: Meisjes, vergoeding am Carmeliet. 29 Nov.—2 Dec.: St. Jozef-Gereiten goeding 650, Montfortaan. 6—9 Dec.: Gehuwde en ongehuwde mi» nen, vergoeding f 650. 1316 Dec.: Gehuwde mannen uit Volep. dam, vergoeding 6L50, Capucijn. 20— 23 Dec.: Open voor aan te vragen te- traite. 24—27 Dec.: St. Joeefs-Gezellen, ding 6.50, Augustijn. 2831 Dec.: Jonge dames, vergoedln» f 10.00, Jezuïet. 36 Januari: Ongehuwde mannen «tt Volendam, vergoeding 650. Passionist. 69 Januari: Mannen L. 't. B., vergoe ding 10.00, Capucijn. -5O8J3A •ua8jiqontiisii5ia (-rentree grM ding 656. Jezuïet. 1720 Januari: Mannen der H. Familie, vergoedirig 650. Carmeliet. 2023 Januari: St. Jozef-Gezellen, vre- goeding 650, Montfortaan. 2427 Januari: Mannen der Derde Orde, vergoeding 6.50, Franciscaan. 29 Jan.—1 Febr.: Mannen Heer-Hugo- waard, vergoeding 6.50, Dominicaan. 36 Febr.: Leden der Noord-Holl. Rijwiel, club, vergoeding 6.50, Carmeliet.- 710 Febr.: Patronaatsjon^fens, vergoe ding 650, Passionist. 1013 Februari: Meisjes, vergoeding f 650, Dominicaan. 1417 Februari: Gehuwde en ongehuwde mannen, vergoeding 6.50. 17-20 Februari: Dames, vergoeding i|, Montfortaan. 2427 Februari: 6.50. Cajiucijn. 36 Maart: Vrouwen Derde Orde, vergoe ding 650, Franciscaan. 1013 Maart: Vrouwen L. T. B., vergoe ding 10.00. Montfortaan. 1619 Maart: Meisjes Congr. St. Lauren- tius, Alkmaar, vergoeding 650, Francls- 1—4 April: Heeren uit den gegoeden stand, vergoeding 15, Jezuïet. 47 April: St. Joz-Gezellen en ongeh. mannen, veigoedmg 650, Augustijn. Zij. die wenschen deel te nemen aan een retraite, gelieven zich te vervoegen bij een Eerw. Geestelijke, die het toegangsbiljet aanvraagt, of het onmkidellijk aan te vra gen bij ondergeteekende, die het biljet ad toezenden. De retraitanten worden in het retraiten- huis verwacht voor half zeven. Aan het station te Alkmaar kan men gebruik ma ken van de stoomtram AlkmaarBergen, uitstappen halte Oostdorp. De retraite wordt omstreeks twee uur gesloten. Het retraite huis is ingericht voor 81 retraitanten. Voor de toelating van Patronaate-retral- ten wordt de leeftijd van 15 Jaar en tot de andere retraiten die van 17 jaar verelscht, De bijdrage tot de koeten der retraiten kan van te voren overgezonden of gedurende de retraite gestort worden. Zij die niet ter re traite opkomen, «-orden geacht hunne bij drage tot oe kotten af te staan als een aal moes aan het liefdewerk. P. TH. VERWER, Rector. Telefoon 148. Gironummer 141008. Bloembollenveiling Voor de 15de Vei ling waren er nog weer 200 nummers lever baar. welke echter uit derde raap bestond en wat willoos goed, zoodat een noteering gevoegelijk achterwege kan blijven. Tevens vermeldde de catalogus ongeveer 1000 num mers plantgoed. De jjartijen tulpen, welke een gewoon geraapte partij was. vonden in de vroege soorten nogal belangstelling, aoo- dat de prijzen hiervan wel iets hooger wa ren. De partijen echter, waar iets aan de verhouding van afloepend mankeerde, waren weer laag in prijs en vele darwins konden de minimumprijs van 10 cents t>er K.G. niet opbrengen, zoodat deze onverkocht bleven. Men kan ook gerust laten cm klein goed van b.v. Clara Butt. Copland, Pride of Haarlem, Ir.gle combe Yellow en dergelijke soorten nog aan te voeren, daar deze toch op eer, hooge uitzondering na niet verkocht worden. Men doet o.l. beter deze maar te vernietigen. Wij noteerden voor: Artus 0.120.24, Brillant Star 0.700.83, Cramoisie Brillant 0.100.44, Couleur Car dinal 1.10—1.30, Due de Berlin 0.50—0.88. Electra 2.703, El. Toreador 2.80. Fred. Mcore 0.460 86. Flamingo 0.400.64, Gen. de Wet 2.90—330. Herman Schlegel 0.36— 0 62. Ibis 110—130, La Re ne Max 0.62. La Reine 020—046. Murillo 0.10—062, Mr van der Heef 1.40—1.75, Moore 0.64—0.76, Prosperity 0.400.62, Pink Beauty 2.402.70, Prins v. Oostenrijk 0.600.82, Prosoerine 1.651.85. Queen Flora 0.72, Rose Lulsante 0.76, Rose la Reine 0.50—0 64. Scarlet Due 0 40—0.66, Theeroos 0.44—0.74, Witte Due Max 0.30—0160, Witte Valk 0.92, Allard Pier son 4.10. B^rt gon 0 200.74, Bouton d'or 0.100.42, Clara Butt 0.100.17, Centenaire 0 180.34. Dream 0.28, Inglescombe Yellow Inglescombe Pink 0.10—0.18, La Mervellle 0 10—0.15, Mad. Krelage 0.10—0.30. Pride of Haarlem 0.100 22 Rev. Ewbank 0.14—0.24, Sanders 0 10—0 42 Victoire d'Oll- veira 0 88—0 92. Will. Cop’and 0 10—0.68, Will. Pitt 0.52—0.70. Alles per K.G. Oct van Hohenpeiffenberg een uit elkander neembaar kruis vervaardigen en bezielde hij 28 van zjjn parochianen met den drang dit symbool van het Christendom op den hoog- sten top van Duitschland te gaan plaatsen- De expeditie verliep naar wensch en lang beeft het teeken van onze verlossing dezen top bekroond. Later moest het echter plaats maken voor een meteorologisch observato rium, maar het staat nu toch nog op de Zugspitze, zij het dan een étage lager en wei op den oostelijken top. die, gelijk gezegd, twee meter minder meet dan de westelijke. Langzamerhand begon de opluikende Al- pensport zich nu voor het geval te interes- seeren en ze kon dat gevoeglijk doen, want, ofschoon de Zugspitze niet bijster hoc« is, biedt ze haar bedwingers toch een massa moeilijkheden van de eerste orde. Waar schijnlijk heeft dan ook geen berg ter aarde reeds zulk een hooge tol van menschenle- vens gevorderd als deze sier van de Beier sche Alpen. Men kan het ding natuurlijk van vele kanten benaderen. Er zijn makke lijker -wegen, maar er zijn er ook, bij de bewandeling waarvan men werkelijk over 't Instinct van een klijjgeit moet beschikken, wil men onderweg niet verongelukken. De Alpinisten brachten hutten en zulk soort van dingen mee en daardoor kwam de eens zoo vei meden en onbekende Zug spitze mee’- en meer in de mode. Nog wat later brak de wintersport door en daar deze vlijtig, met Garnisch-Partenkirchen als centrum beoefend wordt, en de Zug spitze dat aardige dubbeldorp eiken dag met zijn schaduw beroert, werd gezegde top ten slotte de meest bekende en meest populaire berg van heel het Duitsche Vaterland. Dat lokte natuurlijk de business lui weer uit hun tent en wel met de vraag op dc lippen of er aaq dien jjopulairen berg niet een duit verdiend kon worden. Zij namen om hierover uitsluitsel te bekomen de hee ren ingenieurs in den arm en dezen vonden van Ja. Samen ontwierpen zij nu plannen voor den aanleg van diveise soorten van transportmiddelen naar boven en dat nog wel in zulk een oversteljrenden om vang, dat het een tijdlang haast concessieaanvragen regende in de betreffende regecringsbu- reaux van de Koninklijke Beiersche regee- ring te München. De heeren ambtenaren aldaar werden van een massa ongewenschten arbeid voorzien en kwamen daarbij voor een moeilijke keus te zitten, maar de oorlog bracht hun uit komst. Want het was natuurlijk onzin tij dens den grooten krijg aan tandradbanen voor toeristische doeleinden tegen een berg helling te denken, zelfs ook wanneer die helling aan den hoogsten berg van het lieve land behoort Nauwelijks was de vrede echter gesloten of de oorlog over de concessies brak op nieuw uit. Deze werd echter ten slotte be slecht en aldus kwam er een N. V. tot stand vijfden en te Berlijn MAGDALENENSTRAAT 3. ALKMAAR prijs 5.G. Ros, Abbekerk. 214 Jarige paarden, le prijs 10.- Behagen, Aartswoud. Veulens: le prijs 10.2de prijs K. Davidson, 5.— Voor de verloting paarden. architect te Amsterdam, is door B. en W. opgedragen plannen voor verbouw at eren- tueelen school. fi 35 a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 12