ONS BLAD en N ZIJ Ja h JT De Franklin-Expeditie VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1930 Voornaamste cKieuws JOH. LAUWERS 4 EN NIEUWE NBOOE’S sn z Noord- HollaRdoch Dzgblod GRATIS er FRAMC® dit nummer bestaat uit drie bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 214 f 40 f 50 me*. De Andrée-expeditie In Noord-Limburg De V.A.R.A. Zaterdag en Zondag r De Vulkaan m Geweldige uitbarsting Bekend Hagenaar bet slacht offer Sint Melania-werk Telegrafisch Weerbericht Fabrleksongeval te Deventer Nadere bijzonderheden Man door trein overreden bij Doodelijk auto-öngeiuk Kellner bestolen 99 Onschuldig veroordeeld? profiteeren C Tl l E D E Het Philosophium te Warmond De brandstichting in een villa te Nieuw-Millingen Na de verzoening met het Vaticaan van onze den NOG EENS: DE SPOORWEGTARIEVEN r en Het aftreden van burgemeester Patljn H.L. ILL. H.L. H.L. H.L H.L Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Al.KM A AR Dr. Frederlk van EeJen „Stromboli Italië De inneming van Rome niet langer nationale feestdag inwijding 7 October De wederopbouw van Santo Domingo i Storm waarschuwingsdienst la VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL f 3000- f 750- f 250.- MK6IFTE MOCT OP STRAFFE VAR VERLIES VAR RECHTER, GESCHIEDER OITERLIJK DRIEMAAL De a.s. manoeuvres die lich thans Hbonneeren. ootvw«en de «•- mers to. 1 October goedkoope romans. rten lutteten prijs van voor de nieuwe abonné s lijk in werking- D I R C Ah NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD oe<finj unilie, oedb^ r - wr- mag. of en R. beding Uit het dagboek van Strindberg. Afrikaanscb bezoek aan ons land. unihe, wr. Orde, ergoe- >edinj luwde >eding we- ergoe- ïrgoe- •ngeh. J Naar een incident tot afscheid? van Barometerstand 9 uw v.m.: 765 stilstand. ector. Do begrafenis van Andrée M Vier arbeiders gewond 0 op o Dokter in vrijheid gesteld éa.' BUREAU: Telefoon: EED. Te Gulpen is door een tot dusverre onbe kend gebleven auto zekere A. 8. aangereden en gedood. De technische proeftocht van de „Marnix van St Aldegonde” is volkomen geslaagd. De aa. legermanoeuvres sullen in Noord. Limburg worden gehouden. Henderson pleit op de Volkenbondsverga- dering voor internationale ontwapening. m ait 1st ergoe- n een ij een sbUjet i vra- :t ml zelde Flinders, Weer rustig Nader wordt uit Messina gemeld, dat mln- De legeroefeningen onder leiding van den commandant van het veldleger, welke wegens het heerschen van mond- en klauwzeer niet overeenkomstig de getroffen voorbereidingen in de streek Barneveld. Leusden. Amersfoort kunnen doorgaan, zullen thans worden ge houden in Noord-Limburg van 2326 Sept a< <24—25 Sept, zfjn de eigenlijke oefen dagen). Het duurt LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 7.49 uw. Hugo- tfwiel. AU» <li> tegen onarvsBen venekerd üten- n het ma- :rgen, wordt raite- etrai- ot de Jacht, a kan de de ■r re- bij- i aal- snd •uren- incls- oeden Men herinnert zich de tragedie van dr. B. uit Oisterwijk, die op een valsche beschul diging eerst door de rechtbank te Breda en vervolgens door het Hof te "s Hertogenbosch werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenis straf. Pogingen om tot revisie van het vonnis te komen slaagden niet. Naar het „Volk" thans verneemt, is dr. B. Maandag JJ. in vrijheid gesteld, na het grootste deel van den straftijd te hebben ult- ABONNEMENTSPRIJS s Per kwartaal, voor Alkmaar 2 Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Het Philosophlcum te Warmond zal 7 Oc tober a s. plechtig worden ingewijd door ,Z D. H. Mgr. J. D. J. Aengenent, Bisschop van Haarlem. De minister van Waterstaat heeft bepaald, dat Zondag 14 September een „hoogtijdag” is voor de V.A.R.A. <14 September is de dag van de demonstraties te Amsterdam en Rotter dam van het N.V.V. en de S.D.A.P. tegen de Vlootwet) De VARA krijgt daarom op dien dag. be halve haar gewone zendwen, ook die van 126 uur nam. Het plan van Briand inzake de Europas sche Federatie in den Volkenbond. Irigoyen is van Argentinië naar Uruguay vertrokken- Frederlk van Eeden, wiens gezondheids toestand den laatsten tijd wederom te wen- schen laat, is tot herstel van krachten naar Noordwijk aan Zee vertrokken. stens 5 personen werden gedood en genlge tientallen gewond bij de uitbarsting van den vulcaan op het eiland Stromboli. De uitbar sting begon te 9.45 uw. toen plotseling dui zenden tonnen heete lava en steenen uit den krater werden geslingerd. Op vele plaatsen brak brand uit en vele huizen werden ver woest. De bevolking, die niet meer dan 3000 zielen telt, vluchtte in panischen schrik. De uitbarsting was tot op verren afstand te zien. Tegelijk met de uitbarsting werden op bet eiland Lipari en andere in de nabij heid gelegen eilanden aardschokken ge voeld. Donderdagavond laat werd gemeld, dat de Stromboli tot zijn normale werking was te ruggekeerd en dat de, tengevolge van de uit barsting. ontstane branden werden gebluscht. De autoriteiten te Messina zonden on middellijk na het bekend worden van de uit barsting twee torpedoböoten en twee torpedo jagers met levensmiddelen en geneesmidde len naar het getroffen eiland. De Stromboli is geregeld in werking, doch uitbarstingen als gisteren zijn zeldzaam. Sinds 1907 heeft een dergelijke uitbarsting niet plaats gehad en daarvoor in de jaren 1889 en 1891. Vrijdagochtend was de gevluchte bevolking naar haar woningen teruggekeerd. Een persoon, die eenige dagen in hotel de la Poste te Gulpen logeerde, is spoorloos verdwenen met medeneming van de spaar penningen van den kellner ten bedrage van 160 gulden. bii eer I ie» »«n anderen vinga: Prof. Piccard zal morgen met z(Jn lucht» ballon opstijgen. heeft gezinspeeld over zijn besluit om als burgemeester af te treden. En feiteljjk heeft ’.J-"- -voor onze gemeente zoo geen en- Geseind van De Bilt te 9.25 uw aan de posten van Delfzijl tot Hoek van Holland: Weest op uw hoede! De arrestatie in de residentie van een zekeren R. schijnt het begin van de oplos sing te zijn van een uiterst ingewikkelde zaak, waarmede de politie uit verschillende plaatsen zich reeds maandenlang bezig houdt en waardoor een Hagenaar, van een zeer bekende familie, niet alleen Rjn geld, doch ook zijn leven heeft verloren. De bijzonderheden komen op het volgende neer, aldus de ,.H. Crt.”: Den 6en Mel J.L brandde te Nieuw-Mil lingen bij Apeldoorn af de gemeubileerde doch lijdelijk onbewoonde villa ..Diana", eigendom van een in aanzienlijke Haagsche kringen welbekend persoon, wiens naam wij op vertoek verzwijgen. Door doordat Gistermiddag wilde de 65-jarige J. Prent, uit Amstelveen, den onbewaakten overweg aan den Molenweg passeeren. Hij lette niet op den trein, met 't gevolg, dat hij werd ge grepen. De man werd naar het station te Amstelveen vervoerd, waar een geneesheer den man. die ernstige been- en hoofdwonden had bekomen verbond. Daarna werd hij naar een der ziekenhuizen te Amsterdam overge bracht. In enkele Haagsche bladen, oa. in de Haagsche Crt." en in het ..Haagsche Volk" wordt er de aandacht op gevestigd, dat bur gemeester Patijn in de jongste raadsverga dering van den Raad in geen enkel opzicht De Italiaansche vulkaan De Stromboli is tot uitbarsting gekomen. Vele slachtof fer». bil verlies van een hand, f IDE bi' verlies van een f 50.- bii een breuk <«n voet of een oog duim of wijsvinger been toe commissie voor de regeling der plech tigheden. die na de aankomst van de Svensk-, sund met het stoffelijk overschot der Pool reizigers te Stockholm zullen plaats hebben, heeft de plannen nog niet definitief vast kunnen stellen. Over de begrafenis van het stoffelijk over schot van Andrée. Strindberg en Fraenkel wordt met de nabestaanden onderhandeld, daar deze hierover te beslissen zullen heb ben. Intusschen hebben buitenstaanders zich in deze zaak gemengd. Zoo is in de laatste vergadering van den gemeenteraad van Andrée’s geboorteplaats. Gr&nna. een motie aangenomen, waarin de wenschelijkheld uit gesproken is, dat Andrée te Gr&nna begra ven zal worden. Men voerde hierbij aan. dat Andrée vroeger meermalen den wensch te kennen heeft gegeven op het kerkhof van zijn geboorteplaats begraven te worden. Op voorstel van gouverneur Von Sydow zal een der straten in het oude gedeelte van Gothenburg naar Andrée genoemd worden. ADVERTENTIEPRIJS: Van regels 1J5: elke regel meer 6J5- RECLAME P« regel t da eerste pagina; overige pagina s 9lM. RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD" btf vooruitbetaling per plaatsing f 6.M per advertentie*Vau 5 regel»! Iedere regel meer f 6.12 In het koninkrijk Italië zal inplaats van den 20en September, den dag van de inne ming van Rome in 1870, de 11e Februari, verjaardag der verzoening met het Vaticaan, tot nationalen feestdag verklaard worden. Men verzoekt ons in herinnering te bren gen, dat de JaarlUksche algemeene vergade ring zal plaats hebben te Hilversum op Don derdag 18 September as. in hotel ,JIof van Holland” (Kerkbrink). Alle leden, beeren-donatews en belang stellenden zijn welkom. Te half twaalf Is er reunie, de algemeene vergadering vangt te 13 .15 aan ZU, die om 1250 aan het gemeenschappelijk kofflebroodje wenschen deel te nemen gelie ven daarvan tijdig kennis te geven aan mevr. Aelbers, Meerweg 30, Bussum. HOF 6. ALKMAAR Administratie No. 433 Redactie No. 633 gedaan, alsof deze r~~- - belangrijke beslissing, den Raad in kei opzicht aanging. De ..Residentiebode” vernam, dat In Raadskrlngen ook ernstige ontstemming heerscht over deze houding van den burge meester en wel in verschillende fracties en dat het niet uitgesloten is. dat deze houding van den burgemeester tegen den Raad, zelfs met het definitief scheiden, tot een onver kwikkelijk incident aanleiding zal geven. Dat wij midden in een tnalalse-perlo- de zitten en dat het tot op dit oogenblik in het bijzonder land- en tuinbouw zijn, die daardoor In groote moeilijkhe den geraakt zijn, zal wel niemand meer bestrijden. Op alle vergaderingen, door jandbouw-organisatles In deze dagen ge houden, hoort men niets anders dan klachten over groote verliezen, als ge volg van de schrikbarend lage prijzen der producten, waarvan met geen mogelijkheid de noodzakelijke uitgaven voor pacht en arbeidsloon betaald kun nen worden en daarnaast een voort durend vragen van steunmaatregelen op verschillend gebied, door de regeerlng te nemen, ter voorkoming van een de- b&cle. Gemakkelijk Is dit laatste ongetwijfeld niet, maar er geschiedt zoo goed ais niets en dat is wel heel erg. De staats- commissle-Lovlnk heeft tot heden niet veel tot stand gebracht, want het sui- kerwetje Is het eenige resultaat. Wel zal er vermoedelijk' een maalgebod komen voor Inlandsch koren, maar dat eischt toch enkele maanden voor behandeling in Tweede en Eerste Kamer, voor het in werking kan treden. Als steunmaat regel. maar die is thans reeds lang weer bulten werking, mag ten slotte ook wor den aangemerkt de tarief verlaging met 30 procent voor vroege aardappelen b’j vervoer per spoorweg als vrachtgoed in de periode van 1 Juli tot en met 15 Augustus. Dat er vooral op het terrein van de spoorwegvrachten niets gebeurt om land- en tuinbouw te steunen baart groote verwondering. Voortdurend Is er In den loop van dit jaar door de orga nisaties bij de spoorwegdirectie en de regeerlng aangedrongen op verlagltm der hooge spoorwegtarieven, die vooral voor groenten hier veel hooger zijn dan In Duitschland, maar helaas zonder resultaat. Zijn wij goed Ingellcht, dan heeft ook de commissle-Lovink de re- geerlng geadviseerd om de spoorwegta rieven met 25 procent te verlagen, maar tot heden heeft men er niets van be merkt. De directie vsn de spoorwegen schijnt niet bereid om tot dien maatregel over f te gaan, omdat er nog genoeg produc ten vervoerd worden. Natuurlijk, als er overvloed van producten is, tracht men deze af te zetten, maar dat de hooge vrachttarieven de prijzen voor de t? exporteeren land- en tuinbouwproduc ten drukken, kan niet ontkend worden Wat hier te lande aan vrachtprijs meer betaald moet worden, dan over een ge lijken afstand In Dultschland, betaalt de landbouwer of de tuinder, want de handel kan niet meer geven dan het product, verhoogd met den vrachtprijs en de Invoerrechten, op de buitenland- sche markten opbrengt. Daar de vrachttarieven hier veel hoo ger zijn dan in Dultschland, vormt dat over den geheelen export een enorm bedrag, dat aan land- en tuinbouw ter goede zou kunnen komen. De tijd voor het massa-vervoer van snel bedervende groenten, die ..dus als ijlgoed verzonden moeten worden, is voorbij, zoodat daar aan een tariefsverlaging niet meer ten goede zou kunnen komen. Wat dat ech ter zou kunnen hebben beteekenen. blijkt wel als men weet, dat het tarief voor een wagon groenten als Ijlgoed over 250 K.M., dus van de Streek of van *t Westland tot de grens hier 80 procent hooger is dan In Dultschland of 50 gul den per wagon. Thans komt echter weer de tijd voor de massa-verzending van kool, uien en aardappelen als vrachtgoed en daarom meenen we nogmaals met kracht bij de directie van de spoorwegen en de re- geering te moeten aandringen op ver laging der vrachttarieven, want ook hierin geven andere landen, waarmede wij moeten concurreeren op de buften- landsche markten, het voorbeeld. Dultschland heeft ook dit jaar, evenals het vorige jaar, 25 procent vrachtVer- laging gegeven voor het vervoer van kool uit Holstein, het district, waar ze geteeld wordt, naar het West-Duitschc industriegebied, met het gevolg, dat onze vrachttarieven over een gelijken afstand 16 procent hooger zijn. Het Ls Per wagon een klein bedrag, maar waar de prijzen, die de kool opbrengt, toch reeds zoo laag zijn, daar Is Iedere gul den. die per 1000 K.O. meer gegeven kan worden, van beteekenis. Land- en tuinbouw maken een hevige krisis door en de vraag mag worden ge aaid, of een zoo eenvoudige steunmaat- regel als de verlaging der spoorwegta rieven, waarom door alle organisaties ®n de commissle-Lovink gevraagd wordt, eerst zal worden genomen als het te laat is eri de déb&cle niet meer te keeren zal zijn. De spoorwegen heb ben er op het oogenblik geen last var. de eenmaal gegroeide producten moeten toch-vervoerd, maar de gevolgen onder pinden ze later, als de tuinbouw doo. bet weigeren van hulp niet meer tot Woduceeren In staat is. Als de volgende week de Kamer bijeenkomt, zal zonder twijfel ■tanen niet te langen tijd de kriste in land- en tuinbouw weder besproken worden en zal er worden aangedrongen op verlaging der vervoerkosten per spoor als een noodzakelijken steunmaatregel. Het Is dharom. dat wij er met kracht op aandringen, dat de regeerlng dien maat regel thans, nu het nog tjjd is. eigener beweging neemt, want anders bestaat er groote kans, dat zij door een votum der Kamer daartoe gedwongen wordt en dat Is In deze ernstige tijden zeker niet een goede gang van zaken. Het Is de regeerlng, die leiding geven moet bij de oplossing van de krisis er. niet de volksvertegenwoordiging. Woensdagavond vloog een afsluitdop van den smeltoven In de fabriek van de firma Nering Böge Co. te Deventer, ten gevolge waarvan een viertal arbeiders den gloeien- den inhoud over de handen kreeg en daar door vrij ernstige brandwonden opliep. Een tweetal hunner, zekere B. en J, worden thuis verpleegd. Uit Messina wordt gemeld, dat Donder dagmorgen een eruptie heeft plaats gehad van den vulkaan Stromboli. op het gelijk namige eiland, behoorende tot de Liparische eilandengroep. Het gehucht Bartolo werd bedolven en grootendeels verwoest. Volgens dB „Giomale d’Italia” zouden in het dorp Stromboli en de naaste omgeving talrijke dooden en gewonden te betreuren zijn. Tegelijk met de eruptie is een hevige aard beving waargenomen. De bevolking van het eiland Stromboli is zeer ontdaan. Onmiddel- Ijjk is om hulp geseind. Uit Messina zijn eenige torpedobooten met levensmiddelen en dekans vertrokken, terwijl ook een afdeeling Van de brandweer ter assistentie derwaarts is gezonden. Aan boord van een der hulpschepen be vindt zich de plaatsvervangende prefect van Messina. Volgens officleele mededeelingen is de Stromboli in den loop van den dag weer tot rust gekomen. Het aantal dooden en gewon den is nog niet bekend, evenmin hoe groot de materleele schade is. Nader wordt gemeld, dat hedenmorgen tegen tien uur een door den Stromboli ver oorzaakt gerommel werd waargenomen, ter wijl tegelijkertijd een korte aardbeving plaa*s vond. Spoedig daarop zag men een dikke rookwolk uit den Vulkaan opstijgen. Bij de eruptie is een scheur in den Stromboli ont staan. De laatste groote uitbarsting van den Stromboli heeft in het jaar 1919 plaats ge had. In de buurt van Florence werd Woensdag tegen 1 uur 's middags een lichte aardschok waargenomen, waardoor een paniek zich van de bevolking meester maakte. Er was geen materleele schade. De commissie, die belast is met den deropbouw van de door den cycloon aange richte verwoestingen, heeft de voorloopige schikkingen getroffen voor het opnemen van een leening van 3.000.000 dollar in de Ver. Staten voor den wederopbouw. De commissie, belast met de verzorging van de gevonden voorwerpen der Andrée- expeditie heeft voorgeslagen, een kort resu mé var de dagboeken te publiceeren, toen oekend werd, dat de dagbladexpeditle een dagboek van Strindberg gevonden had. De regeerlng van Zweden £ing hier echter niet op in en verordende dat het gevondene zoo gauw mogelUk naar Stockholm moest wor den gedirigeerd, wijl eerst moest uitgemaakt worden, wie het auteursrecht der documen ten bezat. De Zweedsche journalist, leider der Ic- bjöm-expedltie. die het Itjk van Frenkel en den schedel van Andrée vond en resten van den ballon, hebben Kvltöia verlaten. Het weer werd slecht, de herfststormen, die het Us in beweging brengen, zetten in. Terwijl de mannen aan het werk waren, viel er reeds veel sneeuw, ijsberen kwamen van alle kanten opzetten; er werden er vijf neergeschoten, die al te dicht in de nabij heid kwamen. De deskundigen staan er van te kijken, dat net de bemanning van Isbjöm mogeUjk geweest is. Kvltöia nog aan te doen, in de zen tijd van het jaar. Het is een kranig stuk werk van de zeelui. Isbjörn heeft ongeluk met zijn machines gehad, die maar op halve kracht kunnen loopen. De radlo- installatle werd door den storm stukge slagen en voorlooplg gerepareerd. Het Noor- sche r*olitietoezlchtschip is Isbjöm tegemoet gevaren. Stubbendorf heeft een kort resumé gege ven van hetgeen er in het dagboek van Strindberg staat. Daarmee is een einde ge maakt aan de hypothese, dat men mogelijk met overblijfselen van de Itallë-expeditie te doen had. Daarvan schijnt men Intusschen elders sporen ontdekt te hebben. Strindberg vertelt, dat de opstijging den Hen Juli plaats vond en dat de ballon op een ijsschots den 14en Juli om half acht neerkwam op 83 gr. 4 m. De plaats staat op een door Strindberg geteekend kaartje aangegeven. De tocht die toen begon, om het leven te bergen, duurde drie maanden. Na een maand dreven zij af met het ijs, een groot gedeelte van hun hebben en hou den werd in ’t ijs achtergelaten, daar 't niet mogelijk was alles mee te sleepen. Het eten werd gerantsoeneerd. Toen men eindelijk wilde opgeven, kwam Kvltöia in zicht. Er werd een groot feest gehouden, de Zweedsche vlag geheschen, een feestmaaltijd aangericht, een koek, portwijn door den konlng geschonken, den mannen voorgezet. Den tweeden October ging het ijsvlak aan stukken, waar de mannen een hut op ge bouwd hadden. Na drie dagen waren zjj op net eiland. Anderhajve week later sluit bet dagboek. Hoogste barometerstand 774.0 te Stal*. Laagste barometerstand 753.9 te Karlsruhe en München. Verwachting: Matige, in bet Noorden lij delijk nog krachtige wind uit Oostelijk» rich tingen. meest zwaar bewolkt tot betrokken, in het Zuiden waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in temperatuur. dezelfde reisgenooten een tweeden ontdek kingstocht naar de Poolzee, waarop hij dc kusten tusschen de Mackenzie- en de Ko- permijnrivier onderzocht Nadat hij den 18den Augustus 1827 tot 70 S gr. N Br. en 148 gr. 52’ W.L. v. Gr. was doorgedrongen moest hij wegens het gevorderde jaarge tijde de terugreis aanvaarden. Georg IV huldigde zijn verdiensten door hem tot rid der te benoemen. Van 1832 tot 1834 voerde hij bevel over een linieschip in de Middei- landsche Zee en van 1834 tot 1843 was hij gouverneur van Tasmanië. In het begin van 1845 was hij weder in Engeland, waar men zich met nieuwe voorbereidselen bezig hield tot beslissing van het vraagstuk der noord- westelijke doorvaart. De belde schepen ..Erebus” en ..Terror”, waarmede Ross (dc jongere) pas zijn reis naar de Zuidpool vol bracht had. werden zeilree gemaakt en ,n weerwil van zijn gevorderden leeftijd nam Franklin de leiding dezer expeditie op zich, waarbij twee uitstekende zeeofficieren, re kapiteins Crozier en Fitzjames. hem ter zijde stonden. Hij vertrok den 19den Mei 1845, bereikte den 4den Juli de Walvisch- eilanden en werd den 26sten juli in Mel- vllle-Baai op 77 gr. N Br. en 66 gr. 13' W t_ v. Gr. de laatste maal gezien. Na dien tbd ontbraken ajle berichten omtrent hem. Se dert 1848 werden door de Engelsche regee- ring, de echtgenoote van Franklin en door den Amerlkaanschen koopman Grinnell bij herhaling schepen uitgerust, om de vermiste zeelieden op te zoeken, doch te vergeefs. Intusschen ontdekte men bij Kaap HUey gelegen aan den mond van het Wellingtpn- kanaal. in 1850 sporen eener legerplaats, welke schenen aan te wijzen, dat Franklin aldaar den winter van 1846 had doorge- bracht Mededeelingen van Eskimo's gaven in 1854 de eerste inlichtingen omtrent nc< treurig lot der expeditie, en overblijfselen in 1859 door M'Clintock opgedolven, ver schaften eindelijk de zekerheid, dat Frank lin na een tweeden vreeselijken winter der llden Juni 1847 bezweken was. terwijl zur, metgezellen in den loop van datzelfde jaar of van het volgende jaar door honger er. koude tot den laatsten man toe omgeko men zijn bij hun poging om de Groote Vischrlvier te bereiken. De expeditie onder Schwatka heeft in 1879 nog meer overblijf selen van de expeditie ontdekt, echter geen schziXtelUkA mededeelixigen. In aansluiting op het bericht omtrent de ontdekking van twee kampen van de Frank lin-expeditie door den Canadees, majoor Burwash, wordt nader gemeldt, dat sir John Franklin in 1845 vertrok met twee schepen, de ..Erebus” en de „Terror”, bemand met officieren en manschappen voor het zoeken van den Noord-Westelijken doorgang. De expeditie werd twee maanden later voor het laatst gezien. In 1859 werd op het Konlng Wlllemseiland een bericht gevonden, waaruit bleek, dat de schepen in 1848 door het ijs ingesloten wa ren en na den dood van den leider door de bemanning, die toen nog 105 koppen telde, verlaten werden. Majoor Burwash zou nu eenige documen ten ontdekt hebben, die over het verder lot der expeditie uitsluitsel geven. Levensbijzonderheden van Franklin Hieronder volgen nog eenige levensbij zonderheden van den leider der expeditie. Sir John Franklin, een Britsch zeeman, werd den 16den April 1786 te Spitsby in Lincolnshire geboren. Reeds vroeg open baarde zich zijn neiging voor de zeevaart en op 14-jarigen leeftijd trad hij In dienst als midshipman aan boord van het oorlogs schip „Polyphemus". In 1801 nam hij deel aan den zeeslag bij Kopenhagen en verge- In 1803 zijn bloedverwant, kapltetn een ontdekkingsreis naar dc Zuidzee, maar leed schipbreuk op de kust van Nieuw-Holland. Later was hjj signaal- cadet aan boord van de „Bellerophon" bil Trafalgar, diende in 1814 op de „Bedford", waarmede de verbonden mogendheden naar Engeland werden overgebracht, en kwam bij den mislukten aanval op Nieuw-Orleans (1815) in krijgsgebangenschap. In 1818 voer de hij bevel ovej de brik „Trent” bij de noordpoolexpeditle van kapitein Buchan Nadat het opsporen eener noord-westelijk» doorvaart door kapitein Ross mislukt was ontving Franklin tn 1819 den last, verge zeld door Richardson en Back, een tocht tc land te volbrengen van de Hudsonsbasi naar de Kopermijnrivier en wel in verband met Parry, die tegelijkertijd deze strek-n met zijn schip zou bezoeken. In 1822 keerde hij naar Engeland terug, werd kapitein b») de marine en lid van de Royal Society en ondernam in den aanvang van MM met verschillende omstandigheden, o.m. de brand in d« villa op verschil lende plaatsen tegelijk was uitgebroken, rees bjj dc Apeldoornsche politie aanstonds het vermoeden, dat de oorzaak aan kwaadwil ligheid was te wijten. Deze vermoedens werden zekerheid, toen bij het doorzoeken van de cverbljjlselen bleek, dat de in de villa aanwezige schilde rijen welke voor een bedrag van 98.000 waren verzekerd, vóórdat de brand woed de, uit de lijsten waren gesneden en in vei ligheid gebracht. Het parket uit Zutphen werd daarna gewaarschuwd. Na een bezoek agn de verbrande villa vond de officier in derdaad aanleiding een uitgebreid onder zoek te gelasten. Dit onderzoek ging vanzelfsprekend al lereerst in de richting van den villa-elge- naar in de residentie, die, zooals weldra kwam vast te staan, in geen enkel opzicht met de brandstichting iets uitstaande bleek te hebben. Wel kwam toen aan het licht dat deze villa-eigenaar in handen was gevallen van een paar geraffineerde zwendelaars, die hem financieel vrijwel ten gropde hadden ge richt. De thans gearresteerde R. nl had hert» zulk een vertrouwen in weten te boezemen, dat hjj van dezen een groot aantal schüde- rijen tot een zeer hoog bedrag kocht en de ze doeken in zijn vüla te Nieuw-Millingen liet ophangen. Een gedeelte van de koopsom was reeds betaald, toen den villa-eigenaar bleek, dat de schilderijen, zooal niet ver- valscht, dan toch aanzienlijk minder waard waren dan door R. was opgegeven. Toen de benadeelde daarop aan R. zeide, dat hij niet voldoende geld meer had, om de nog restee- rende koopsom te voldoen, schijnt deze met behulp van handlangers het plan te heb ben opgevat, in de villa brand te stichten, om den eigenaar zoodoende de verzekerings gelden in de hand te spelen, waarmede dan de restant-koopsom kon worden betaald. De villa-eigenaar, die financieel zwaar getroffen was en bovendien de tegen hem aanvankelijk geuite vermoedens van brand stichting niet kon verdragen, heeft daarop de hand aan zichzelf geslagen. Politie en justitie zetten daarom het on derzoek met kracht voort. Zij stuiten hierbij op zeer groote moeilijk heden. Zoo had b.v. vrijwel niemand de in de villa „Diana” aanwezige schilderijen ge zien, terwijl ook niet bekend was. waar deze doeken, na het snijden uit de lijsten, zjjn gebleven. t Niettemin schijnt het onderzoek, waar over een stipt stilzwijgen in acht wordt genomen, langzamerhand zooveel bezwarende aanwijzingen tegen R te hebben opgeleverd, dat Donderdag jJ. de officier van justitie te Zutphen aan de Haagsche politie op dracht gaf. tot arrestatie van R. over te gaan, op vermoeden van brandstichting en zwendel met schilderijen. Genoemde R is Vrijdag jl. naar Apel doorn overgebracht en Zaterdag in het huis van bewaring te Zutphen ingesloten Omtrent den persoon van R. vernamen wij nog. dat deze een internationale oplich ter en schilderijen-zwendelaar is, die reeds meermalen iets met de justitie uitstaande heeft gehad en ook nog door de Belgische justitie wordt gezocht. Zijn naam is aa. meermalen genoemd in verband met de op lichtingen door de Pure Silk Company, de bloembollen-pakketten naar Engeland en een bekende kaasaffalre. R. wist zich zeer beminnelijk voor te doen, ging zelfs voor gefortuneerd door en trachtte steeds, vóór hij zijn slag sloeg, het vertrouwen van zijn slachtoffer te winnen, justitioneel en politioneel onderzoek nog steeds voort, temeer waar vast staat. dat R. medeplichtigen moet hebben gehad, zoodat nog meerdere arrestaties te waebten rijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 13