TjtflAjOJcleA tf&VUWÜ&c/uL ktfVHUA FEUILLETON Buitenlandsch oJ^Cieuws c DE GROOTE REDE VAN BRIAND HET GEHEIM VAM JESSIE QUINTON 1 RADIO-OMRQEP VAN DEN VOLKENBOND KERKNIEUWS Europeesche Federatie in den Volkenbond VERKEER EN POSTERIJEN Brieftelegrammen in Tramongeluk te Odessa STOOMVAARTLIJNEN Chicago en zijn bandietenbenden De inmigratie in Amerika Overleg met de consuls in Europa RB o Mn i Nieuwe onlusten Indochina n p- •e R. Ernstig auto-ongeluk in Oostenrijk De verkiezingsstrijd In Duitschland Ex-president Irigoyen naar het buitenland Gemengde cBuitenlandsche ^Berichten Vijf dooden en vijf gewonden in Annam Bouw van drie bruggen over den Rijn Ontevreden Koerden Pater L. Lubke C.ss.R. t Als communisten voor de rechtbank komen Een „Kabinet” van misdadigers den van duren. Briand dlt- In binnenlandsch verkeer w< Baltimore te van te Van- naar V(jf dooden, vUfUg gewonden Hend^non Livorno. te te het O dezer conferenties zal den 27en Alk Naar het Engelsch door Jos. P. H. Hamers haar tus- I o» EMXETOO LUX. ANTHONY 10 Sept, van Napels te JOHANNA 10 Sept, van Malaga a voor genomen. Gisteren is te Odessa een ernstig tram ongeluk gebeurd yaarbU vQf passagiers wer den gedood en vijftig gewond. Ten gevolge van het weigeren der remmen reed een ge heel bezette tramwagen met razende snel heid een helling af. ontspoorde en bedolf de passagiers onder zich. B1LDERDIJK 10 Sept, van Philadelphia Baltimore. 8 K 8 B h 8 A B 8 k 1 f I c i 1 i i I 4 1 waren buitea tele- len op telegraafstations Rotterdam. 8ARPEDON. Swettenham. Ber O *3. Ber 1 Sep Kaï Da 8< B> St F a een beperking der bewapening Volkenbond in moeilijke oogen- be- JONGE Palermo. JONGE Londen. 1 «Cl In Hl 1 No eet cm 30 15 tot Ch bn Be Ma G «oei 30 nen 's a Eer LAj A r» J nen Z ■eb tier Alk ld rit Een auto, waarin zich vlce-kanselier Vau- guln, de gouverneur van Neder-Oostenrijk, dr. Buresch, en het lid Kunschak van den nationalen raad zaten is gisteren bü 8t. Pöl- ten verongelukt. Kunschak werd n'aar in wendig gekwetst naar X ziekenhuis overge bracht, de anderen kwamen er zonder noe- menswaardige verwondingen af. In den afgeloopen nacht werd een 21-jarlg student uit Gladbeck, Heinz Ottlen, die deel genomen had aan een vergadering van de nationaal socialisten, na afloop hiervan door politieke tegenstanders „onder handen geno men.” De jonge man liep tijdens de vecht partij een messteek op in de borst. HU is In het ziekenhuis overleden. De dader is onbe kend. N B Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat ex-presl- dent Irigoyen hedenavond zich heeft inge scheept aan boord van een kruiser. De be stemming is niet bekend. ZUn dochter en zijn Ujfart'. vergezellen hem. Gemeld wordt, dat Irigoyen den wensch heeft te kennen gegeven zün ballingschap in Spanje of Frankrijk te mogen doorbrengen. Naar verluidt heeft de kruiser koers geset naar Montevideo. het tumult bü hervatting van de welke met gesloten deuren plaats opnieuw. WaarschUnlUk zal het proces twee dagen Men seint het Hb'.d.: Nadat de Cana- deesche gedelegeerde Sir Robert Borden een lichtelijk overdreven lofrede had gehouden op hetgen in de eerste tien jaar van den Vol kenbond voor de verplichte arbitrage en de internationale rechtspraak is gedaan, besteeg Briand, kalm als altUd, de tribune, door een levendig en langdurig applaus begroet. De RUksminlster van Verkeerswezen deelt mede, dat tha.A een definitieve overkomst is afgesloten voor den bouw van drie brug gen over den Rijn; bü Ludwigshafen-Mann heim. Maxau en Spier. Onverwijld rullen de werkzaamheden voor de brug bü Ludwigshafen-Mannheim worden aangevangen. December te Stuttgart, twee andere zullen te Londen en Warschau plaat* vinden. Tijdens den duur van de thans in Ame rika heerschende economische crisis zullen slechts'die immigranten een vergunning tot het betreden der Ver. Staten erlangen, van wie met zekerheid kan worden aangeno men, dat zU onverwijld arbeid in de Ver- eer.igde Staten in hun eigen beroep zullen „machine-geweer Jack" McGurn; minister voor het dobbelen: Ralph Capone (de broe der van All; minister* van misdaad: Jaca Guzick en Hymie Weiss. De ontevredenheid der Koerden, naar aan leiding van het nieuwe verdrag tusschen Engeland en Imk, kwam heden tot uiting in een hevige protestbetooging tegen de alge- meene verkiezingen en de weigering om te stemmen, welke ontaardde in een gevecht tusschen de manifestanten en de politie nabU de regeeringsbureaux van Soelalmanl. De be- toogers waren gewapend met revolvers, dol ken en wandelstokken en de autoriteiten moesten de politie te hulp roepen om de woedende Koerden, die de regeeringsgebou- wen hadden omsingeld, tot rede te brengen. Dertien pereonen, o.w. een Irakeesch sol daat. werden gedood, 35 gewond, o.w. vier soldaten en negen polltle-agenten. KON. WED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ. AJAX 10 Sept, van Valencia naar Malaga. CLIO 10 Sept, van Algiers naar Malta. FAUNA 10 Sept, van Bari n. Catania. ERATO 9 Sept, van AmsL te Bordeaux. HEBE 10 Sept, van Livorno n. Napels. IRENE 10 Sept. Ceuta n. Malaga. IRIS 9 Sept, van Odense te Gothenburg. NICKERIE 9 Sept vsn W. Indlë te Nev- York. TELAMON 9 Sept, van Barcelona n. Genua. TRAJANUS 10 Sept. Glbralt. gap. van Smyr na naar Amsterdam. VESTA 10 Sept, van Hamb. naar Amsterd. XOW. XOLL. LLOTP. GELRIA (uitr.) 10 Sept, van Montevideo, MONTFERLAND (uitr.) 10 Sept, van Mon tevideo. ZAANLAND (thulsr.) 10 Sept van Rio da Ja neiro. ZEELANDIA (uitr.) 10 Sept, van Las Palmas. phen Chiselholme zal die zaak tot klaarheid brengen als hjj kan." Ralph Austin keek z’n zuster niet zeer vriendelUk aan. Zooals de meeste mannen hield hij er niet van. dat vrouwen zich met een onderzoek bezig hielden, waar in den regel defectieven voor gebruikt worden. „Waar bemoei Je je toch mee?" vroeg hjj verstoord. „Ik weet dat je zoo dwaas bent om voor zeker aan te nemen, dat Alex Merriweather getrouwd was; een denkbeeld, War.da, voortgekomen uit teleurstelling, maar dat niettemin dwaas en belachelijk is. Je begrijpt toch wel. dat wanneer het zoo was als je dacht. Charles er alles van zou weten.” „Dat is volstrekt niet zeker,” zei Wand*; „broeders vertellen lang niet altijd bun ge heimen aan elkaar. In elk geval heb ik het recht, er een eigen meenlng op na te houden en te laten onderzoeken of m’n mee nlng juist is. Ook zal niemand mb verhin deren in een onderzoek naar de eerlijke afkomst van dat kind." „Je hebt niets met het doen en laten, met het lot van het kind te maken,” klonk het streng; „gebruik Je verstand en zie van dat dwaze onderzoek af. Ik begrijp niet, dat Stephen je z’n bijstand in die aangele genheid heeft toegezegd. Maar een man die lief heeft, is tot vreemde dingen in staat. I* bU al bet een en ander te weten geko men?" ZQ wierp bem een toornlgen blik toe. 3k ben niet verplicht je dat te zeggen?" Ralph stond op. ZATERDAG 13 SEPTEMBER HUIZEN. Tot 1 uur 298 M. uttel. KRO,. Uitzending 8.009.15 Gramofoonpl 11.3012.00 Godsdienstig halfuurtje 12D1„. 1.30 Concert KRO.-Trio 1.30—2.00 Gramo. foonpl. 2 00—3.15 Kinderuurtje 3 15—3JJ Vragenhalfuurtje 5.008.00 Gramofoonpl 6557.15 Journal. Weekoverzicht 7.1$^ 7.30 Huib en Theo Luns: „Het Rüksmuseum" 8.0111.00 Concert KRO.-Orkest jjj ca. Nleuwsber. 11.0012.00 Gramofoonpl HILVERSUM. 1X75 K V.A.R.A.-Ultzen- dlng 8.00 Orgelspel door Joh. Jong afgew. door gramofoonpl. 9.00 Gramofoonpl 10.15 Voordracht door Jan Lamers 10.30 Zieken 11.30 Gramofoonpl. 12.00 Politie berichten 12.15 Concert VARA.-Septet 1.30 Ultz. Demonstr. Congres van N.V.V. en S.D.A.P. te Den Haag 4.30 D. v. Kreveld: „Voor onze amateur-iotografen” 5.00 Landrë: Ons huis een Tehuis” 5.30 H. J. Wlellnk „De Passiespelen te Oberammergau” 6.00 Kinderuurtje 7.00 Ultz. Demonstr. Congres van N.V.V. en S.D.AF. te Den Haag 9.00 BU de Pomp. Teun de Klepperman 1 9.15 Concert. VARA.-Orkest 10 00 Persber Daarna: VARA.-Varia 10.15 Muzikale attractie 10.30 Vervolg Orkestconcert 11.00 Muzikale attractie 11.15 Gramofoon- platen. DAVENTRY, 1554.4 M. 10 35 Morgenwij ding 11.05 Lezing 1.202.20 Orkest concert 3.50 Concert. O. Kavann, alt; A Cox (tenor), Kwintet 5.05 Orgelspel door R. New 5.35 Kinderuurtje 6.35 Berich ten 7.00 Sportber. 7.05 Plano-recttel door V. Hely-Hutchlnson 7.20 Lezing 7.40 Lezing 750 Concert. Orkest. N. Wil liams (bariton), J. Hamilton-Smlth (so praan) 9.20 „Gala”, van Tyrone Power 10 05 Berichten 10 20 Lezing 10.35 Be richten 10.4512.20 Dansmuziek. PARUS „RADIO-PARIS”, 1785 M. 1256 2.20 Gramofoonpl. 4.05 Dansmuziek 9.05 Concert. Vocale en lustrum, solisten. BRUSSEL, 508.5 M. 5 20 Gramofoonpl 6.50 Gramofoonpl. 8.35 Orkestconcert. Spsmnsche avond. LANGENBERG. 473 M. 7.25—7.50 Gra mofoonpl 7.508.50 Orkestconcert 10.3511.35 Gramofoonpl. 12.30 Gramo foonpl. 1.252.50 Orkestconcert 550— 6.50 Orkestconcert 8.20 VroolUke avond. Daarna tot 12 20 Dansmuziek 12.20—120 Dansmuziek (Gramofoonpl.) KALUNDBORG. 1153 M. 3.50—550 Or kestconcert en zang 8.208 50 Orkest concert 9.209.45 Vioolrecltal door Mogens Hansen 950—10.45 Vervolg Orkestconcert 11.2012.20 Orkestconcert. ZEESEN, 1635 M. 6.05—7.20 Lezingen 7.207JS0 Gramofoonpl. 10.502.20 Lezingen 2.20—2.50 Gramofoonpl. 250 450 Lezingen 4.505 50 Concert 550— 8.50 Lezingen 8.50 „Fimkhaus in Berlin". Daarna berichten en tot 12.50 Dansmuziek. „Neen, dat ben je ook niet en ik kan het natuurlUk aan Stephen Chiselholme vragen. Maar wanneer hU er in slaagt het bewijs te leveren, van hetgeen je zoo graag zou be wezen zien, schenk je bem dan je hand tot belooning, Wanda?" .Misschien ,JKn zoo niet?" Een flauwe glimlach speelde om lippen. „Zoo niet?" herhaalde zij; .wel. Ik zou zeggen, dat als iemand niet in een onder neming slaagt, hU ook geen belooning ver dient Vind je ook niet? In elk geval, wat zoo iemand dan ook zou verwachten, teleur stelling zou dan z*n belooning uitmaken.” ,J>us nadat heel Plaistown weken en we ken lang in de stenige meenlng heeft ver keerd, dat jullie man en vrouw zullen wor den, zou Je weigeren met hem in X huwelijk te treden?” „Men betaalt alleen voor hetgeen men ont vangt”, luidde het antwoord. ■JEn ook dikwUls voor de gedane moeite, al is deze niet met succes bekroond,” her nam haar broeder; „wanneer je som* meent dat je met Stephen Chiselholme kunt doeh en laten wat je wilt dan zal de ondervin ding je leeren, dat je je geweldig vergist. Stephen 1b dastf de man niet voor.” NEGEN KN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Stephen OhlMlholme had een aardig for tuin van een peetoom geërfd en wa* tevens deelgenoot In den bloeieoden groothandel Met Ingang van 1 October as. wordt bU wUze van proef de gelegenheid tot verzen ding van brieftelegrammen In het binnen landsch verkeer opengesteld. Deze grammen kunnen worden aangebodi alle rijkskantoren. telegraafstations en spoorwegtelegraafkantoren. De inhoud van deze telegrammen is vrij, behoudens de vorm, die uitsluitend verstaanbare taal mag bevatten. Deze telegrammen worden ver werkt, onmlddellUk na het gewone telegram verkeer- De bestelling ten huize van den geadresseerde geschiedt door middel van de gewone eerstvolgende postbestelling. Het bezigen van een telegram-adres of vermel ding van den naam van den geadresseerde en het nummer van zijn postbus is toege laten. Boven het adres moet de betaalde dlenstaanwUzing LT worden geplaatst. Het tarief der brleftelegrammen is ge steld op de helft van dat der volbetaalde telegrammen. BU verloren geraken van een brieftele- gram na aflevering door den telegraaf dienst aan het postkantoor, kan geen asm- spraak worden gemaakt op terugbetaling van de seinkosten. BU regelmatig gebleken klachten is een dusdanige vergoeding niet uitgesloten. In de namiddagzitting 1 bondsassemblée zette Arthi de Britsche Minister van Buitenlandsche Zaken, uiteen, dat de ontruiming van RUn- land de bekroning beteekent van het te Locarno aangevangen vredeswerk. Da vroeg- tUdige dood van Stresemann en Nansen, is zeer te betreuren, aangezien beide staats lieden oprechte vrienden van den vrede zUn geweest. Hun aandenken zal in de ge schiedenis na den oorlog blüven voortleven als die van dappere mannen. Ten aanzien van de Pan-Europa-kwestie verklaarde Henderson, dat Groot-Brittannië het zou toejuichen, indien in den boezem van den Volkenbond een Europeesche studia- commlssle in het leven zou worden geroe pen. Een zoodanige oplossing zou te ver kiezen zUn boven de instelling van een zeer kostbare Europeesche organisatie, met een jaarvergadering, een permanente commissie en een permanent secretariaat. Henderson legde er den nadruk op, dat het plan voor een Europeesche overeenkomst or geen enkel punt strijdig zal mogen zUn met de bepalingen van het Volkenbonds- statuut. In de eerste plaats dient de ernstige economische crisis te worden bestreden en te worden opgelost. Naast een vreedzame oplossing van internationale conflicten is een energiek optreden op het gebied vin de ontwapening een dringend vereischte. want zonder een ernstige beperking van de militaire uitrustingen is het ónmoge lijk tot een werkelUk internationale veilig heid te geraken. HEEMSKERK 11 Sept van Roti n. Hamb. BREDA 10 Sept, van Hamb. te Amst. MELISKERK (thuiar.) 11 SepL te Dar-e«- Salaam. NI AS (uitr.) pan. 10 Sept Gibraltar. RIJPER KERK (thuiar.) 10 SepL te Genua. SPRINGFONTEIN (thuiar.) paaa. 10 SepL Perim. Eergisteren is in den ouderdom van 54 Ja- ren. in het Redemptoristenklooster te Wlttem, plotseling overleden de Weleerw. Pa. r L. Lubke Cas.R. Des morgens om 9 uur had hU de H. Mis nog opgedragen, doch vroeg daams, wijl hU rich niet wel gevoelde, om den dokter. Deze was spoedig aanwezig en schreef den Pater, met het oog op *Un hart, rusthouden voor. Toen om 12 uur een Broeder hem op rijn kamer eten kwam brengen, was hU nog goed. Toen de Broeder echter even later terugkwam, vond hU Pater Lubke ster vende, door een beroerte getroffen. Briand verklaarde allereerst, dat hu maal een tweeledige taak had; hjj moest het standpunt van Frankrijk vertolken met be trekking tot het bondswerk in het afgeloo pen jaar en zich tevens kwUten van de op dracht, die hU twee dagen geleden van 27 staten heeft gekregen. Deze tweede missie was zeker niet de minst delicate. HU is zich ten volle bewust van de verantwoordelijk- heid, die op hem rust. Briand is overtuigd, dat de Volkenbond nog steeds, in kracht en autoriteit toeneemt, dat hU een groote kracht onder de volken Is en hij thans een der voornaamste barrières tegen den oorlog vormt. HU meent, dat de volken aan den Bond gehecht blUven omdat zQ weten, dat hun heil ten nauwste met den Bond verbonden is. Volgens Briand is de Volkenbond thans reeds de kaap der ironie gepasseerd, zoo ook de kaap van het sar casme en van de kwaadsprekerij. HU is thans in den vollen Oceaan, met een wij den horizon voor zich. Briand is het met den eersten gedelegeerde van Canada eens, dat de Volkenbond reeds veel tot stabiliseering van den vrede heeft tot stand gebracht. In dit verband wijst hU op het Kellogg Pact, waarbU voor het eerst in de geschiedenis de oorlóg als Internationaal middel ontoelaat baar wordt verklaard. Briand ziet hierin *n groote zedeHjkekracht in dienst van den vrede. Veel vooruitgang heeft de Bond ook be reikt op het gebied vsn de verplichte arbi trage en tot verhooging van de veiligheid. Ook de werkzaamheden ter voorbereiding van de ontwapening zUn in het afgeloopen jaar voortgezet. Briand wees er echtter op dat wanneer men tot ontwapening zal ko men, de maatregelen tot verhooging van de veiligheid hand in hand moeten gaan met de aiMtregelen tot consolidatie van den vrede, want het zou ontoelaatbaar zijn, dat staten, die hun vertrouwen in den Bond gesteld hebben, de dupe werden van een of twee staten, die bulten het vredeswerk zUn geble ven en die zich dus tegen den Bond zouden kunnen keeren. Men moet erkennen, sddus Briand, dat de Bond zich geen oogenblik aan deze essen- tleele teak heeft onttrokken en dat het pro ces der consolidatie van den vrede voortdu rend voortschrUdt. In FrankrQk, voegde hU •r sum toe, sou bet niet mogelljk geweest zUn aekere cijfers (bedoeld werd met betrekking tot de ontwapening) te handhaven, wanneer dit niet het geval was geweest. Briand wees daarna op de pogingen, die te Londen zijn gedaan om tot een accoord in zake de ontwapening te komen. Een gedeelte lijke overeenkomst werd bereikt, die het mo gelijk maakt dat de commlssie-Loudon haar werkzaamheden kan hervatten. Briand deelde verder mede, dat de bespre kingen tusschen Frankrijk en Italië den laat- sten tUd zUn voortgezet. HU hoopte dat deze tot een aanvulling der overeenkomst zullen lelden, die de werkzaamheden van de com- mlssie-IiOudon opnieuw zullen verlichten. Wat ook de moellUkheden mogen zUn, die den vrede nog in den weg staan en wat ook de ongunstige tijden zijn, waar men door heen moet, Briand is vast besloten zich meer •n meer met den vredeswil te vereenzelvigen en zoo voegde hij met stemverheffing er aan toe zoolang ik besta, zal er geen oor log meer zün, want ik kan het niet dulden dat het menschdom opnieuw door de ver schrikkingen van een oorlog heen zou moe ten. Bpr. is vast overtuigd, dat, wanneer alle leden van den Bond besloten zün de moellük- heden, die zich kunnen voordoen, in en door den vrede op te lossen, de arbeid van den Bond en ook die van de voorbereidende ontwapeningscommissie aanrienlük zal wor den «ergemakkelükt. Spr. waarschuwt tegen Buitenlandsche Zaken, heeft bü den pre sident van de Volkenbondsvergadering een voorstel ingediend, strekkende het hoofd stuk van het jaarrapport van den Volken bond, dat betrekking heeft op de kwestie <jer minderheden, in handen te stellen van de politieke commissie van de Assemblee. Het secretariaat van den Volkenbond had deze aangelegenheid niet op de agenda ge- pteatst. krügen. Door dit van Duitsche zijde gedane voor stel, is de mogelükheid geschapen, dat in de politieke commissie de tot nu toe onvol doende regeling van de minderheden-kwestle in behandeling zal worden genomen. Verwacht wordt, dat de Duitsche dele gatie in de politieke commissie practlsche voorstellen zal indienen tot wüziging van de minderhedenregeling. Waarin bestaat die overeenkomst? Wanneer je het me niet wilt zeggen, dan vraag ik het aan hem. Wanneer hü ook mocht wei geren. dan verbied ik hem eenvoudig den toegang tot m’n huis." Zü stak haar arm door den rijnen en bernam: „Ik heb er niet het minste bezwaar in. om het Je mee te deel en: bet verwondert me, dat ]e self niet op de gedachten ge komen bent, dat er zoo’n overeenkomst kon bestsum. Het betreft die jonge vrouw, die dood in de sneeuw gevonden werd en haar kind, dat nu op Belst.cn-Hall is. Ik wil weten wie zü was, vastr a* van dsum kwam. Ste- Bede van Henderson val* de Volken- rthür Henderson, De ontvangst van de rede van Briand in Italië. De rede door Brismd te Genève gehouden, wordt in de Italiaansche pers algemeen zeer ongunstig ontvsmgen. De „Tribuna” zegt, dat Briand geen en kel wdord ter rechtvaardiging van de miljar den, die Frankrijk jaarlüks met de landen der Kleine Entente en Polen voor militaire doeleinden heft, heeft gezegd. Over de uitingen van Briand inzake de ItaliaanschFrtmsche besprekingen merkt het blad verder op, dat wanneer de onder- handelingen tot een resultaat zouden leiden, de Italiaansche regeering steeds zal kunnen bewüzen, dat zü van den aanvang af bezield is geweest met den wil om tot een verzoening te komen. De „Gioma le d’Italia” verwüt Briand vooral, dat zün rede werkelüke beteekenis mist. De verschillende nog nacere gaande bepalingen. Met dit doel zullen er conferenties tus schen de verschillende consuls worden ge houden. Eon Te Boedapest stonden gisteren 22 Jeugdige communisten terecht in verband met het voeren van communistische propaganda, hetgeen in Hongarije verboden Is. Er zUn meer dan 100 communisten bü het proces betrokken; zü worden in groepen berecht. Thans staat de tweede groep voor rechter. Al dadelUk bü het begin van de zitting zetten de beklaagden luidkeels de Inter nationale in. Ook gejuich voo rde commu nistische pers weerklonk. Den rechters werd toegeschreeuwd, dat zü zich weg moes ten pakken. Verder werd door de beklaag den hulde gebracht aan een hunner partü- genooten, die tüdens een voedselweigerlng in de gevangenis gestorven was. Toen eindelük de president aan het woord kon komen en de gewone vragen omtrent naam en leeftüd enz. aan de beklaagden stelde, begonnen deze communistische redevoeringen te houden. Het tumult werd uu zoo hevig, dat de sitting geschorst moest worden. De president gelastte de beklaagden in ketenen te slaan. Niettegenstaande dezen maatregel begon het tumult bü hervatting van de zitting. heeft, hen, die geneigd zün de hekken te sluiten, wanneer zekere stroomlngen, die gevaarlük voor den vrede zouden zün, trachten het ge bouw binnen te dringen. Briand meent, dat de Volkenbond alle problemen moedig moet aandurven en vooral niet moet terugdeinzen voor stroomlngen, die het gevaar van oorlog in zich dragen. Daarna sprak Briand als mandataris van de 27 Europeesche mogendheden. HU draagt het grootste deel van de verantwoordelükheid het besluit dat twee dagen geleden Is HU zag z*n zuster eenlge oogenblikken ultvorschend aan en ging naast haar zitten. „Jim kan met bet paard op en neer loo- pen”, zei hü; „je moet me eens vertellen, Wanda, wat je onder een gemaakte overeen; komst verstaat. De woorden vielen uit je mood, maar er steekt een bedoeling achter. Heeft Stephen soms een andere ."eden om zoo dlkwüls hier te komen? Is het iets anders wat hem hier heen drüft, dan z’n wensch om je tot vrouw te krügen? Bestaat er een soort verdrag schen jullie?" Zü keek hem wantrouwend aan. „En wanneer dit het .geval was?” ,Bsn", sprak hü ernstig, ..moet Ik het weten. Ik houd niet van geheimen of van geheime overeenkomsten tusschen een man en een vrouw. We hebben geen ouders meer; de taste on over je te waken, rust op mü- in de staten, zullen ontvangen aan- de verscherping der immigratie- BINNENDIJK 11 Sept. Rotterdam. DRECHTDIJK 8 Sept, couver. LEERDAM. Rotterdam naar New Orleans, 9 SepL van Tampico. NICTHEROY. Pacific*, van Rott. 6 SepL v. Loe Anseles. KOUAND—BlUTSCK-nmU-Unr. KIELDRECHT (thuiar.) 11 Sept, te Madras SCHIEKERK (thuiar.) pass. 10 SepL Ouw- aanL STADSDIJK (uitr.) 10 SepL van Rangoon. xouAm>—itnrrxHJLLinr. ABBEKERK 10 SepL van Hamburg n. Roti XOXJUUnt—WBNT-AFBXKA-Unr. REOOESTROOM (uitr.) 8 Sept, van Dakar. HOLLAND—OOST-AXIë.LUW. OOSTKERK (uitr.) 10 SepL van Genua. JAVA—WWW YOBK-UJN. SALETER 10 SepL van Java te New KOTTERDAMSCHB LLOTD. BUITENZORG (uitr.) 10 Sept van Genua. IN8ULINDE (thulsr.) paaa 10 SepL Perim. KOTA PINANG (thulsr.) pass. 10 SepL Pon- tellarta BOTTOD AM—KVTO-AMEKXKA-LUM. ALPHERAT (thulsr.) 10 Sept, te Santo* 8TOOMVAABT MIJ. OCEAAN. MENTOR 11 SepL van Japan L v. Lond. te Japan-RotL, 10 SepL van P. Amerikaansche consulaten Europeesche instructies ontbrak hem toch de tüd om Plaistown te verlaten of om de hertomst na te gaan van de Jonge vrouw, die op dien kouden winteravond in Plaistown gekomen vm. Het sprak van self, dat hü *ün vrüen tüd in gezelschap van Wanda wenschte door te brengen en het gevolg daarvan was, dat er misschien meer fantasie dan waarheid heerschte in de berichten aan de vrouw die hü lief had. Hü had het spoor der arme jonge vrouw en van den kleinen Jongen, evenals ande ren, tot Muil gevolgd. Verder had hü hun spoor tot in Londen na gegaan, maar daar was hü het al heel spoedig kwüt geraakt. Nadat men hem had meegedeeld, dat de vrouw of bet kind met een noordelük ac cent sprak, bad hü aan z’n verbeelding den vrüen teugel gelaten, die hem op een denk beeldige reis naar York gebracht had, waar, zooals hü verklaarde, bü weer spoedig haar spoor uit het oog had verloren Hü was uu op weg om Wand* te bezoe ken en liep met vlugge schreden over bet ontdooide pad. De son scheen helder en een sacht koeltje suisde door de bladerlooae böomen; hier en daar aong een vogel, die de lente te vroeg in het hoofd had. De gouverneur-generaai van Indochina heeft aan den minister van Koloniën mede gedeeld, dat sedert eenlge dagen bepaalde plaatsen In het N. van Annam, in de pro vincies Vlnh en Natlnh, waar zich reeds in Maart een zekere gisting voordeed, centra uran nieuwe betoogingen, uitgelokt door Jandsche onruststokers. Driehonderd -llngen trekken uit het dorp Cham- xuyon naar de hoofdplaats van de provincie Hatlnh en weigerden uiteen te gaan. Het hoofd der provincie gaf na sommatie last van de wapens gebruik te maken, waarbü vier personen werden gedood en vier gewond. Te Kyac, In de provincie Hatlnh, werd onder gelüksoortlge omstandigheden een be- tooger gedood en een gewond. 48. JO» brief van James heeft ons onderhoud onderbroken sprak hü tot z’n zuster, het geen ik over Stephen Chiselholme gezegd hebt, moet je ernstig opvatten. Behandel hem niet als een speelpop; bü is een mQner beste vrienden en veel te goed om voor den gek gehouden te worden.” ^Alle mannen verkeeren In de meenlng. dat ze daarvoor te goed zün,’’ luidde het bittere antwoord. .Maar ik geloof niet, dat je je over Stephen Chlselholme ongerust behoeft te maken. Hü kan heel goed op yWi zelf passen en zelfs z’n voordeel met een gemaakte overeenkomst doen." Ralph Austin keek verwonderd op. Een gemaakte overeenkomst?” vroeg hü niéuw:gierig; „wat hebben Stephen Chisel- Holme en Jü met een gemaakte overeen komst te maken? Jflets natuurlUk," luidde het op onver- ■ehUlteen toon gegeven antwoord. „Als je ntet gauw gaat, Ralph, dan aal het paard kou vatten.” van RotL Voortzetting van de Asaemblée. In de Volkenbondszittlng van gistermid dag richtte de afgevaardigde van Haiti, Dan tes Bellegarde, zich in scherpe bewoordingen tegen de imperialistische douane en econo mische politiek van de Vereenlgde Staten van Noord-Amerika. De economische concurrentiestrijd is even als de politieke geschillen een voortdurend gevaar voor de goede verstandhouding en den vrede der naties. Bellegarde zelde vervolgens er niet aan te twüfelen dat de vorming van een Europee- schen Statenbond er ten zeerste zal toe bü- dragen het economische streven van de Vereenlgde Staten te bestrüden. De economische heerschappü van Noord- Amerika drukt zwaar op de staten van Mid del en Zuid Amerika, eindigde spreker, waaibQ hij de hoop uitsprak, dat de Volken bond daarbü een steun zal bieden voor hun politieke zelfstandigheid. Sympathiebetuiging met San Domingo Briand stelde ter vergadering van den Vol kenbond voor een sympathiebetuiging te zenden aan de regeering van de Dotnlnicaan- sche Republiek en een openbare geldinzame ling te organiseeren ten bate van de slacht offers van de stormramp. Verder stelde Briand voor de Domlni- caansche Republiek 'r JaarlUksche büdrage aan den Volkenbond kwüt te schelden. Ernstige berichten in ernstige Engelsche bladen melden dat Al Capone, de bekende Chicagosche gentleman-bandiet, waardig col lega (of concurrent?) van Jack Diamond, een soort vancoalitie-regeering heeft ge vormd om aldus zün tegenstanders in de boevenwereld tot medestanders te maken. Een maatregel van zelfverdediging. De misdadi ge rsbenden zün zóó talrijk tegenwoordig in Chicago, dat de winsten zeer zün gedaald en het arbeidsveld te veel wordt afgegraasd. Vandaar dat Al Capone het verstandig heeft geacht om een reusachtige misdadlgers- coöperatle te vormen, bestuurd door een „kabinet” van ..ministers,’’ gekozen uit de voornaamste bendeleiders. Het kabinet is als volgt samengesteld: Minister voor drank vervaardiging: Joe Saltla; minister van distributie: „Klondyke" O’Don nell; ministers van oorlog: Ted Newberry en NBDNBLANDBCHB SCHEPEN. AALSUM 10 SepL van Rotterdam te CardlH. AMBULANT ma. 9 SepL van Harbolla t» Hamburg. BATAVIER II 11 SepL v.m. 8 uur van RotL te Gravesend. DON AU aleepb. 9 SepL te Dakar, v. Rott a Montevideo met baggermolen H. A. 13. HARDERWIJK 11 SepL Gibraltar gep. Glas gow naar Genua. HILLEGOM 10 SepL Ladingen gep., Londen naar Archangel. JOHANNA DE VELDE, ms. 10 SepL van Cux haven naar KRALINGEN 10 SepL van Rott, te Riga. MAASBURG 10 Sept, van Wabana n. Rott MARNE, ma. 8 SepL van Londen te Rouaan. MEGARA 6 SepL van Curacao naar lands End (v. o.) MEUSE. m.a. 7 SepL van AmaL te Rouaan. MIRZA 8 Sept, van Curacao naar Lands End (v. o.) PROCYON 10 SepL van RotL te Archangel SCHELDE, aleepb. 7 SepL op 45 gr. 18' N.B en 8 kt. mr W.I-. Clyde naar Tampico, mat een zuiger op sleeptouw. SIRRATO 10 Sept. Finlsterre gep.. Rott a Livorno. STAD VLAARDINGEN 10 SepL van Rotterd. te Narvik. TIBA 9 SepL van Huelva n. AmsL TYNE 9 Sept, van Boston (Line.) te Rouaan. WINTERSWIJK 10 Sept, van Havana te Cardenas. Zonder zal de blikken nooit aan zün taak kunnen antwoorden. Artikel 8 van bet Statuut is, aldus vervolgde Henderson, van groote be teekenis, en moet gelük de andere bepa lingen van het Volkenbondsstatuut consciën tieus wasden gerespecteerd. Spr. herinnert er aan, dat Groot—Brlt- tannië op de Londensehe Vlootconferentie oprecht getracht heeft mede te werken aan de voorgenomen ontwapeningsconferen tie. Deze ontwapeningsconferentie zal volgend jaar te Genève büeenkomen. De rede van Henderson werd stormachtig toegejuicht. Duitschland brengt de kwestie der minderheden «P het tapüt Dr. Curtius, de Duitsche Minister van In allerül zün hem nog de laatste H.H. Sacramenten toegediend. Reeds voor het 1 uur was, had de zieke den geest ge geven. De thans overledene werd den 7en Novem ber 1875 te Amsterdam geboren. Na te Roermond in het Juvenaat de la gere studiën te hebben gedaan, werd hü op 29 September 1896 te ’s-Hertogenboech geprofest. Zün hoogere studiën maakte hü In Wlt tem op 8 October 1901 werd hü pries ter gewijd. Het volgend Jaar werd hü geplaatst te Rotterdam (Goudsche Rüweg). Na hier een viertal Jaren te hebben gestaan, werd pater Lubke aangewezen voor de missie in Bra zilië. Daar te hü slechts enkele jaren ge weest. Sindsdien te hü vooral in Wlttem werk zaam geweest, waar hü in het büzonder Üverde voor he^ SC. Oerardusklokje. Een blüde, hoopvolle glimlach speelde om den mond van Stephen Chiselholme. ®l stond op het punt een belangrüke schrede verder te gaan in z’n vrijage. Die sch^*T zou hü vandaag nog doen Hü had reeds lang begrepen .dat een schuw, een vreesach tig man Wanda niet tot de züne zou maken. HU moest stoutmoedig zün; hü moest dur ven. Hü moest haar, zoo noodrg. zelfs dwin gen, om hem het jawoord te geven, ofschoon hü niet inzag, hoe zü hem nu nog een blauwtje kon laten loopen. Toen hü zich bü dokter Austin aanmeldde, deed een vriendelük lachende dienstbode hem open- „Juffrouw Wanda is in de serre zei w. nog voor dat hü iets kon zeggen. HIJ bedankte haar met een vriéndelijk knikte en ging er h«en. Wanda was bezig met het verzorpvn van baar bloemen; ze had bü dit werk e=n pew oude handschoenen aangetrokken en een groote boezelaar voor gedaan. Toen ze bem hoorde aankomen keerde zü zich om lachte. „Kom niet te dicht bü me. Ik ben niet toonbaar. Ik ben bezig met het afwss- schen van de bladeren der groote planten, vind je dat geen aardig werk?” Hü sloeg geen acht op haar verzoek op een afstand te blüven en ging vlak roor haar staan. „Heel aardig. Heb Je vandaag geen hand druk voor me over, Wanda?" (Wordt vervol»!)- In tabak van z’n vader. De oude heer Chi selholme stond bekend als een zeer rijk man. Stephen, z’n eenlg kind, werd als een Jonge man beschouwd, die na den dood züns va ders over een aanzienlük fortuin zou be schikken. Maar ofschoon hü geM genoeg had, zoo ontbrak hem toch de tüd om Plaistown

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 14