Advertentiên. LAATSTE DAG ALBERT HEIJN 175 ct Kofa J. SPRUIJT Sporten Wedstrijden Au Gastronome, Scharloo 17 - Tel. 1166 - Alkmaar Een doosje heerlijke GRATIS Laatste week GROOTEN UITVERKOOP Chocolade-Krakelingen CADEAU Kofa- M A G A Z IJ N PAANAKKER RIDDERSTRAAT HET LIMBURGSCH DAGBLAD rijke Mijnstreek W. Vuyk en Gré Wigman MORGEN een doosje Chocolado-Krakelingen week II TALRIJKE KOOPJES kunt U thans nog bemachtigen I I Fijne Vleeschwaren van Tieleman en Dros en Bakhuis I t DEP KOLVEN De wedstrijden in het Stadion Wedstrijden te Noord-Scharwoude MARKTNIEUWS SCHIETEN Wedstrijd te Oudkarspel PAARDENSPORT WIELRENNEN DAMMEN Concours-Hippique te Brammen Springer In Den Haag BOTERSPECULAAS aan een HIER!!! bonnen uit onze fabrieken ces zijn geprobeerd R. 482 L\V van onzen THANS SPOTKOOPJES Ziet onze etalages ALKMAAR Eenigst adres der bekende Weener Zandschelpen. Juist door haar zachten vollen smaak en fijnen geur voldoet ALBERT HEYN*s THEE bijzonder, ook daar, waar verschillende andere soorten reeds zonder suc- iederen kooper van minstens half pond thee van 62«, 75, 85, 95, 102*, en 115 per half pond Jnagt GRATIS Proefninntn aan de admlnlstr. te Heerlen 16 cent per ons Dagelijks versch Alleea gedarssds de week vaa Zaterdag 13 tet ea ■et Vrijdag 19 September a.s. geven wij als speciale reclaae 14-Zesdaagschen voor het a.s. seizoen ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN De Olympische Spelen in 1932 R.K. Huishoudster Aanbevelend, Banketbakkerij PHILIPS LANGESTRAAT 7 Telefoon 749 ALKMAAR. Fnidsen C 103, h. Hekelstraat en Chocolaterie Payglop 6 SCHAGEN IsvoerpvMMtettlnda hot aangewezen Mad - toonpl JiUen- afgew. tpl R.K. DIENSTBODE voor dag en nacht, met huiselijk verkeer. Loon f 7.— per week. 20 cent per ons DIKKE BROKKEN - 16 rtv DE ALKMAA9SCHE STOOM WASCH .n STRUKIHRICHTING WESTERWEö ALKMAAR Leerling-Electricien KATHOLIEKEN koopt niet b» wtakete waar oew- deltjke ot N Waltbuslaansehe artikelen worden verkocht at voorbanden stfn. Burgerwoonhuis DIENSTBODE IJMUIDER Magdalenenstraat 18 ttttttttttttTTTTTttttttT’ 1 Provinciale Wedstrijden der Burgerwachten Noord-Holland R.K. DIENSTBODE r*d kunnende werken. Leeftijd plm. 30 Jaar. Flink loon, maar niet kun nend* inwonen. koopt men I I pr. Reeds 35 landen tagssehrevea stuks te re verrichtingen Van- r leans, Bpt ngoon. Rott Ju- ikar. d. te in P. te te ra Rott )tt B. Gte»- onden Cox- I si lelijk and* Verdronken- 4). a laan. end's tt B. tterd. [adnwi Ouee- r. os. maan, a te Gevraagd t liefst van bulten, in klein gezin. Br. onder letter R, bij A. BRAAM, Verl. leerweg, Breezand, N.-H. z 08 TROTS i VAN lEDERt HUISVROUW sprtngcon- een tally-ho; keuring injltt U« te ■Idde. hem C., Alkmaar. te- Rott aan. jand'i angel. N.B. met bÜDB VU- iten; van paar een hem CA om voor - 1250 lek tn. Toonpl meert. gen .20 - 2.50 5.50— erlln*. luztek. Ora- ert ramo. 5.50— avond. 5—120 50 Or- >rkest- logen* oncert 7. Möller lenwlj- >rke*t- üt; A il door Jerteh- recital Ing L Wll- i (lo wer 15 Be- 32 18 - 26 26 12 e om Hij trede trede reeds sach- sken. dur- Iwin- hooo een ‘R.O.. Pt 12O1-. iramo. foonpL 7.15— iseum* - 1020 ’olitie- itet - '.V. en reveld: - 5.00 H. J. ergau’ nonstr. i Haag nan 'ersber. jzikale ert ofoon- Ter gelegenheid van der afdeellng Hrummi Overijselsche Maatschappij van Landbouw, organiseerde men een landbouw- en vee- teelttentoonstelllng en een daaraan verbon den tweedaagsch concours-hipplque. Zoowel tentoonstelling alsmede het hippi- Gevraagd In klein gezin een nette Brieven onder no. 4230 aan het Bu reau van dit Blad- ua. Perim. Pon- Gesn. Ossentong 75 ct. per ons Gek. Ham, fijnste 44 40 n 35 32 30 30 14 - 12 10 26 24 32 Behagen: A. MEI J ntt De H. Uitvaartdienst zal plaats hebben Dinsdag 16 Sep tember »A, te 9 uur, In de parochiekerk van den H. Lau- renUut, daarna te 4% uur de begrafenis op het R.K. Kerk hof ..St. Barbara alhier. 1 l-L- 443 Gevraagd vergevorderd Electro-Technisch-Bur. GENEFAA8, Verdronkenoord. ONDERTROUWD Alkmaar -11 Sept. 1930. Koopt aan Stationsboekenkasten ALLEEN DIE LECTUUR. WELKE OHM GITAAR OFLEVEBT. De volgende paarden zijn Ingeschreven voor de op 16 September as te Schagerbrug te houden harddraverij: Othella. Premier, Northerman B, Meteor Miss Zelda Peter, Pletemel, Maggy Henry, Senator Axbond, Kapitein de Bruane. Marie P, Hardsteln, Rollette, Maggy Maggowan, Jannet Harvester. Cathariena Spier, Onune- ga, Frettchen, Madrigal Prinses Duluth. Naar het Amerikaansch Olympisch Comité mededeelt, hebben reeds vijf en dertig lan den hun voornemen te kennen gegeven, deel te nemen aan de spelen van de Tiende Olympiade, die van 30 Juli tot 14 Augus tus 1932 zullen plaats hebben. Deze antwoorden zijn ontvangen op de ultnoodlgingen die het Comité in Fe bruari jj. heeft verzonden. Tegelijkertijd bad de regeering te Washington mededeellngen gezonden aan de regeerlngen van alle Olym pische landen, waarin de aandacht op de olflcieele ultnoodlgingen werd gevestigd. De Organlsatie-Commiasle ia zeer voldaan over de sneUe en enthousiaste aanvaarding van haar ultnoodlgingen door zoo vete lan den. Deze spoedige antwoorden, bijna twep 35 slagen kolfwedstrljd 1ste klasse: le pr. P. Molenaar, Zuld- Bcharwoude. 233 p.; 2e prijs G. Hop. Noord- sdiarwoude, 210 p.; 3e prijs K Quant. War- menhuiien, 205 p.; serleprjjs J. Schenk, Bar- dngerhorn, 49 p. 3e klasse: le prijs O. Bakker, Oud-Karspel, 317 p.; 3e prijs, J. Gelder, Oud-Karspel, 313 p.; 3e prijs P. Gelder, Oud-Karspel. 199 p.; aerieprkjs Jb. Zijp, Zuid-Scharwoude, 50 p. 3e klasse: le pr. K. Kat, Oud-Karspel, 220 p.; 3e pr. Alb. Boon, Alkmaar, 205 p.; 3e pr. K Langendijk, Noord-Scharwoude, 199 p. btf loting met J. Bruin. Noord-Scharwoude; se- rieprijs Jb. StrUbia, Harenkarspel. 49 p. even eens bij loting met J. Bruin, Noord-Schar woude. WU kunnen thans de data der Zesdaag- ■chen voor het volgend seizoen vermelden: in totaal bevat de lijst 14 Zeedaagschen Hieronder volgen de juiste data: Berlijn: 7—13 November; Chicago: 6—14 November: Keulen: 28 November tot 4 De cember; Leipzig: 28 November tot 4 De cember; New-York 18 December; Brussel: 30 December tot 5 Januari; Dorunun: 9 tot 15 Januari; Frankfurt am Main: 30 Januari tot 5 Februari; Stuttgart: 6 tot 12 Februari; Chicago: 7 ot 13 Februari; Breslau: 27 Fe bruari tot 5 Maart; New-York 1 tot 8 Maart; Berlijn: 13 tot 20 Maart; Parijs 22 tot 28 Maart. TE KOOP een flink met erf, vlak bjj kerk en school, te Lutjebroek. Bijzonder geschikt voor winkelzaak. Het perceel bevat 2 flinke kamers, groote keuken, enz., is voor. Men van gas, electra en waterleiding Te aanvaarden 1 November as. Adres: Corns. Blmmerman, Lutjebroek. Gevraagd tegen 1 October of later nette Dienstbode, voor den dag «lag en nacht. KÖLLMANN, oord 3K ==^===1 Gisteravond speelde de wereldkampioen Sringer een slmultaan-seance tn bet club lokaal van het Residentie Damgenootschap „De Galerij”. Het aantal deelnemers bedroeg 60. De beer Springer won 49 partijen, ver- Gek. Ham, fijne Rauwe Ham Ham prima Schouder Ham Procureurs pek Ontbijtspek Gekookt Spek Rookvleesch, Muis 35 Ossenrookvleesch PaardenrookvL Berlinerworst Leverkaas Breede Haagsche Saksische Smeer 20 w Metworst 18 n Metworst, Slager 13 Boterhamworst Bloedworst, dik Bakbloedworst Tongenworst Plcckworst Servelaatworst Grove Snjjworst 24 Soucis 35 Preskopf 15 a Gemengde Vleeschwaren 35 Gemengde Worstsoorten 25 Gemengd gebraden Vleesch 30 Beleefd aanbevelend, J.H. van Amstel zichzelf en van bet inlandache paard aan tonnen. In het springconcours werd Roerdink, de Wintersweker, die ook in Otet won, win naar en m de dressuurproef Joh. Gehrela, de Noord-Hollander. Fraai succes en hulde waardig. Het hoogtepunt van bet concours sou de tweede dag zijn, toen Hare Majesteit de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana de groote parade van landelUke ruitere souden bUwonen. Aan den oproep der leiders was gehoor gegeven en ongeveer 130 landelUke ruiters hebben in stap, draf en galop in volmaak te orde en discipline voor de vorstelUke personen gedefileerd. Zeven trompetter* en elf standaarden maakten het beeld nog bonter en romantischer. Zeer indrukwekkend was het die honderden paardenhoeven op den grond te hooren dreunen, indrukwek kend was het al die korte krachtige com mando’s, dat daverend driewerf hoera voor de belde vorstinnen, dat gezamenlijk mee zingen van het Wilhelmus, dat jeugdig en thousiasme van dte boerenmeisjes en boe- rensoons, dte hier toonden dat *U orde en discipline wenschten en door samenwerking en wilskracht niet alleen tets willen berei ken, doch ook reeds bereikt hebben. Niet alleen was dit défilé een hoogtepunt van het Brummensche concours, doch eveneens een mijlpaal in do geschiedenis der landelUke ruitersport. Men bedenke slechts, dat dit alles in.... slechts vier jaar tot stand Is gebracht. Wel een toeken voor de levensvatbaarheid der landelUke ruitersport en moge deze parade en groot- sche demonstratie van wat samenwerking en wilskracht kan doen, er nog duizenden toe aansporen de landelUke ruitersport te steunen. 26 ct. per ons 26 28 WE pioen gebrulke slechts »-7 minuut per pdrtU- De toornde van Springer Is hiermede geew- dlgd. In totaal werden gespeeld 485 partUon. Springer verloor slechts 33 partijen, spoelde er 43 remloe en won 386 partijen. In Rot terdam konden 33 partijen niet worden be- Undlgd van de 64. In Verriers kregen 38 speten een schUf voorgift. Bijna aDe rtmul- taan-seancM werden vooiafgegaan door een bllndpartU. HU verloor geen onhete bllndpartij en speelde or twee remise. Tot onze droefheid overleed heden te Apeldoorn, na een smartelijk, doch geduldig HJden, voorzien van de H.H. Sacra menten der Stervenden, In den ouderdom van 31 jaar, onze beste Broeder, Behuwdbroeder en Ocm, de Heer CORNELIS AUGUST MEIJER Alkmaar, 11 September 1930 P.' C. Hooftstraat 7 Alkmaar: C. E. MEIJER—DE LANGE en Kinderen „De Bokser” M. M. Thans reeds zijn wtj besloten, ense VLEESCHWAREN gedeel telijk uit te breiden, onze win- tersorteering zal overweldigend - wortten. WU garandeeren u minstens 3 maal per week verschen aan voer. Tevens braden wjj dage lijks versch: Kalfsvleesch Kalfsgehakt Roastbeaf Appètis fant: vi: 30 In het Olympisch Stadion te Amsterdam werd gisteravond een groot wlelerprogramma verwerkt. Ongeveer 15000 toeschouwer* woonden de wedstrijden bU. Het programma bevatte een eprtntwed- strUd voor amateurs In vier ritten over 4 K.M., een InhaalwedstrUd voor amateurs van twee ritten over 1 K.M., een Inhaalwed strUd voor amateurs van twee ritten over 4 K.M. en een tripletwedstrUd voor beroeps rijders en onafhankelUken, terwijl het hoofd nummer van den avond gevormd werd door een landenwedstrijd voor stayers achter mo toren tusschen FrankrUk. Dultschland en Nederland, te verrijden In drie ritten over 30 KM. De tripletwedstrUd had als altUd de bU- zondere belangstelling van het publiek. Na drie ritten, waarin steeds veel spanning zat, werd de wedstrijd tenslotte gewonnen door het trio HoevensAnspach en Bakker met 6 punten, voor BrilmanBouquet en Van Hengel met 7 punten, Ikelaarden Hartog en HUzelendoom met 8 punten en Ooms Adan en Krurfder met 9 punten. De InhaalwedstrUd voor amateurs werd na een spannende finale gewonnen door het viertal L. Buis, J. Visser, J. de Wolf en J. Engelmond. De sprlntwedstrUd die In vier ritten over 1 K.M verreden werd had tot resultaat: 1. W. van Steenbergen <5 punten); 2. A. v. d. Linden (de kampioen over 1930) 8 punten; 3. J. Homma (10 punten); 4. M. v. d. Leur (11 punten). Voor de pauze werden twee ritten van den landénwedstrUd verreden. De eerste rit bracht een overwinning voor de sFranschen. Deze hadden van het begin af de leiding met Palllard aan den kop. die later werd overgenomen door Maronnler. Na ongeveer 50 ronden raakt de Franschman Lacque- hay, die ook eenlge malen den kop bad ge nomen, los, waardoor hjj geheel afzakte en met een achterstand van 6 ronden eindigde. De Hollandsche rijders Blekemolen, Snoek en v. d. Wulp, van wie Blekemolen een ver bonden been had, reden bUna gedurende den geheelen rit tusschen de Franschen en Duit- schers In. Eenlge pogingen van v. d. Wulp om de leiding te nemen, mislukten. Toch wist hU het tot de derde maats te brengen. De Dultschers vielen geweldig tegen. Krewer raakte herhaalde malen los. Deze eerste rit had tot uitslag: 1. Maronnler (Frankrijk) 25 mln. 9 seo.; 2. Palllard (Frankrijk)3. v. d. Wulp (Nederland); 4. Blekemolen (Neder land); 5. Moeller (Dultschland); 6. Lacque- hay (Frankrijk); 7. Snoek (Nederland): 8. Dederichs (Dultschland)9. Krewer (Duitsch- land). De tweede rit had een zeer spannend ver loop. De Hollanders namen den kop en heb ben dien niet meer afgestaan. Afwisselend réden de drie rUders voorop en zoowel de Fransche kampioen Palllard als de Duitsche kampioen Krewer werden herhaalde malen gelapt. Palllard wist eenlge malen zjjn ronde terug te nemen. Onder luid gejuich van de aanwezige toeschouwers kwam het einde met den volgenden uitslag: 1. Snoek (Nederland) 35 min. 38 sec.; 3. Blekemolen (Nederland); 3. v. d. Wulp (Ne derland); 4. Lacquehay (FrankrUk); 1 ronde achter; 5. Palllard (FrankrUk) dito; 6. Ma- ronnier (FrankrUk) dito; 7. Moeller (Duitsch- land) dito; 8. Krewer (Dultschland) 3 ron den achter; 9. Dederichs (Dultschland) 4 ronden achter. In den derden rit gaan de Duitschers aan den kop en Krewer neemt onweerstaanbaar de leiding. HU rijdt geweldig en nadat hU na ongeveer 30 ronden alle concurrenten 1 maal gepasseerd is, gaat hij er 5 ronden voor het einde met een geweldigen spurt van- De schietwedstrijden van Burgerwachten in de Provincie Noord-Holland, te houden op 13. 14. 15 September 1930 op de banen van Zeeburg (bU Amsterdam) zijn als volgt in gedeeld: Korps- en personeelen wedstrijd. Vaste en vrije baan, worden geschoten In twee klassen. Tot de le klas behooren de schutters van afdeellng A, gerangschikt in veteranen le klasse en klasse A. Tot de 2de klasse be hooren alle overige schutters; 3e klasse schutters mogen desgewenscht mededingen in de le klas. Geweer of karabUn, model 95 dat als enkel- lader wordt gebruikt; afstand 100 meter. Houding staand, knielend of liggend naar keuze. jaar voordat de spelen aanvangen, zUn een duldelUk bewijs van de internationale be lasting voor de Olympische Spelen en de commissie heeft dan ook een speciaal waar- deerend schrijven gezonden aan elk natio naal Olympisch Comité. __De Organlsatie-Oommissle deelt verder mede, dat than* reeds journalisten en ver tegenwoordigers van sportorganisaties uit vele landen naar Los Angelos komen om de noodlge voorbereidingen voor de Olympische Spelen te treffen. Gevraagd zoo spoedig mogeiyk een R. K. KEUKENMEID goed kunnende kooken. LeeftUd pl-m- R jaar, flink loon, maar niet kun nende inwonen. Zich aan te melden 's avonds tusschen 7 en 9 uur bU den Eerw. Broeder Overste, NAS8AU- LAAN 30, Alkmaar. Aan het zelfde adres gevraagd een Zich aan te melden 's avonds tus- «hen 7 en 9 uur bjj den Eerw. Broe der overste, NA88AULAAN 30, sche feest zün uitstekend geslaagd en een woord voor den actteven voorzitter baron van Sytaema, dte eigenlijk de ziel van alles was, mag niet achterwege blUven. Het concours-hipplque stond op een bU- zonder hoog peil. Niet alleen was het pro gramma zeer afwisselend en bood elk wat wils, doch de inhoud was van zeer hoog gehalte. terwUl het in de geschiedenis der landelijke ruitersport uiterst belangrijke dagen waren, reden waarom w». op een en ander even dieper willen Ingaan. De hoofdschotel van het tweedaagsch con- cours-programma bestond uit wedstrijden voor landelUke ruiten. Geen wonder dat dit het geval was, want de voorzitter der concours-commisste Jhr. v. Coehoorn van Smlnia en de voorzitter der tentoonstelling baron van Sytaema bekleeden resp den rang van president der rUvereeniging-fede- ratie en voorzitter van den provincialen bond van rijclubs in Gelderland. Het neemt niet weg. dat zooveel landelU- lUke wedstrijden wel eenlgszins een waag stuk was. doch de landelUken hebben zich uitstekend van hun taak gekweten en heb ben laten zien dat zU geheel In staat z«n op goede wijze een geheel concoursprogram ma te verzorgen. Het Brummensche concours-hipplque werd tevens uitgeschreven als kampioen schap voor de Geldersche landelUke ruiters; waardoor men heeft kunnen verkrijgen dat men zich reeds vanaf het bagin van het werkseizoen op Brummen heeft gespitst en dan ook ongeveer alte Geldersche vereenl- glngen present waren. Bovendien meldden zich nog verschillende ruiters en amazones uit andere provinciën aan, die vrU In alle wedstrUden ook het kampioenschap konden starten. Zoo zagen we leden van de Hoofddorper vereenlging Kapitein van der Wal, van dte uit Halfweg .Ritmeester de Kruyff”, van Beyaert te Purmerend, van Helloo zelfs een geheel compleet dames- en heerenachttal Ook uit Zuid-Holland was een vertegenwoordiger present. Alles tesa- men overtrof het aantal deelnemers de verwachtingen en ook de getoonde sport stond op zoo hoog gemiddeld peil als men nooit verwacht had te zullen zien. Enkele uitblinkers had men natuurlUk verwacht, doch dat het gemiddelde der rijkunst en rij- sport verre boven het voldoende zou uit komen, daarmede had niemand gerekend. De volgende wedstrijden gaven den lande lUken gelegenheid hun krachten te meten: Kampioenschap van Gelderland voor afdee- Ungen, verdeeld in een klasse voor oudere en een voor jonge vereen!gingen; kam- pioenschap van Gelderland individueel, be- staande uit een afstandsrlt over 20 K. M. met condltie-beoordeellng. een cours en een dressuurproef een patroullle-sprlngen; een keuring op type rijpaard, terwijl ook tn de onderdee- len der v elzUdlgheldsproef (dressuur en springen) nog de deelneming open was voor alle landelUken en hiêrvoor weer bUzondere prijzen waren uitgeloofd. Onze boerenjon gens konden zich dus wel van alte kanten laten bekijken en dat hebben zU ook ge daan. Niet een der bovenvermelde wedstrU den liet nu slechte of zelfs maar mlddelma- tige sport zien. In alle wedstrijden stonden de verrichtingen werkelijk op zeer hoog peil, een prachtig succes voor de federatie van rjjvereenlglngen, die dit In zoo korten tUd (vier jaar) heeft weten te bereiken. Spannend was de strijd In het kampioen schap der afdeellngen, waar Winterswijk en de eerste ploeg der IJselruiters het vuur elkaar na aan de schenen legden. Door een vlotteren stap vermochten de laatsten ten slotte te winnen. Het werk van belde af deellngen was ,aT” Ook de overige achttal len leverden uitstekend werk en niet in het minst de zeer jeugdige rUclub Angerlo-Kep- pel, die op bUsonder fraaie wijze de nlores-klasse won. Het individueel* kampioenschap werd ge wonnen door B. Mensinck met Krillle. het het 50-jarig bestaan bekende paard van vele binnen- en bulten- ,en der t^W'rsch- landsche veldslagen! Hlennède heeft Bern. Mensinck zijn naam als veelzUdlge ruiter weer op schitterende wijze gehandhaafd. Alte hulde, want de landelUke ruiters moe ten zich juist op veelzUdlge verrichtingen toeleggen en daarmede de veelzijdigheid van TURMAC, 1 ct. per punt. KLAZIM, 2 coupon* 1 ct. MISS BLANCHE. 3 punten 1 ct. PIRATE, 3 punten 1 ct. BRISTOL, 10 b. 8 ct. SKATCH, 1 punt IK cent. ARDATH, 3 b. 3 Ct. XANTIA, 3 p 1 ct. AMSTERDAM. 13 8«pt. De aardappel prijzen waren Heden onveranderd Aanvoer 3 ladingen, zijnde 1759 H L. BROEK OP LANGENDIJK, 12 Sept. Aangevoerd werden” 43000 Kg. Aardappelen. Schotsche Muizen f 3.90—4.70; idem groote t 3—3.20; Blauwe Eigenheimers f 5 20—«30; Due of York f 2.70—3.90; Drielingen f 5 40— 580; 1000 boe Wortelen f 130—2.10; 12000 stuk* Bloem koel 1ste soort f 83016 70: ld. 3e soort f 0.80150; Reuzen f 53010; 36000 Kg. Roode kool f 0.60—3.10; 24000 Kg. Gele koel f 030—330; 85000 Kg. Vroege Witte kool f 030—130; 26006 Kg. Uien f 130—3; Gro ve f 330—333; Drielingen f 030—130; Nep f 3—3.40; 3100 Kg. SJaboonen f 330—730; NOORD8CHARWOUDE. 12 September 1930 38.300 K. O. aardappelen Schoteche muizen 4—4.30; Groote idem 230—3.10; Schoolmeesters 3.40, Eigenheimers 5.00; BI. Aardappelen 230—3.60 Ronde due 230—2.70; Drielingen 6.10—6.70; 7600 K G. Spercieboo- nen 4.60—8.70; 24300 K.O. Grove uien 330— 330; Uten 130— 330; Drielingen 0.80—1.00; Nep 3—330; 800 KG. Kroten 0.80—2.40; 13.400 K.G. Roode Kool 0 60—3.10; 13.600 K. G. Gele Kooi 0.60—330; 26.000 K.G. Witte Kool 0 70—130; 2800 stuk* Bloemkool 4—6.60. ALKMAAR 13 September Graanmarkt Aangevoerd totaal 2603 H- L. als: 1103 HL. tarwe 630—1035, 15 H.L. rogge, 746 H. L. gest 530—6.—, id. Cbev. 630—6.75, 599 H. L. haver 5308.145 HL. boonen, bruine boonen 123014.citroen ld- 1830—30. duiven M. 1130—13.—. witte id. 3330, 15 H L. kanarisneed. 11 HL. rood mosterdzaad, kar- wUzaad 1530, 4 HL blauwmaanzaad 15.00, 266 H.L. diverae erwten, groote erwten groe ne 26.0030.kleine erwten groene 930 10—, ld. grauwe 38 00—4430, ld. vale 25.00— 33alles per 100 K.G. ALKMAAR. 13 September. Kaasmarkt. Aanvoer 46 stapels, wegende 140300 K.G. Fabriek* kleine f 40; Fabriek* Commissie f 41; Boeren Commissie 44; Boeren kleine f 40. Handel matig. 350 Kg. SnUboonen f 101330; 1750 bieten t 030—3 60. WARMENHUIZEN, 13 September Gele nep f 3.10—330; Drielingen 0.60—130; Uien 1 70230: Groote uien 230; Schotsche mui zen f 430—430; Groote Idem t 3.10—330; Drielingen f 5.10—530; Slaboonen f 3.40—5.60 SnUboonen f 3.00; Gele kool t 1.80; Witte kool f 130. PURMEREND. to Sept. 1930 „Afslag- vereenlging Beemster, Purmerend en Om streken” Aardappelen: Schotsche Muizen 137. Bargers f 1.30—1.63 per 35 K G. Sla boonen: Dubbele 0.43137. idem a dr. f 033—1.85. Enkele f 0.85—1.60, Idem <Jr. 0.75—135, per 15 K.G. SnUboonen: Stok f 170—6.10, Stam, breede f 0.90330 per 15 KG. Pruimen 0.16—030 per K.G. Augur ken: Middel 031—035. Basterd 0 49— 035, Grof PUn 0.70—135. FUn PUn 1.05 —3.06. Stek f 0.08 per 6 K.O. Bloemkool f 3—17, Roode Kool 3.10—0.70. Savoye kool 48.30. per 100 stuks. Spruitkool 1—636 per 13 K.G. Spinazie f 035—1.15, Postelein 034—0.73 per 4 K O. Sla 1— 430 per MO krop. Andijvie f 0.80-6.10, Sel derij f 4 per 100 bos. Wortelen 2.60—18.10 per 100 bos. Uien f 0 30—038 per 35 K.G. Druiven: Franken thalers 0.440.64, Ali- cant 0.56—0.66 per K.G. Appels: Zoete Bellefleur 16—33, Bismarck-appel f 1426. door en weet alle rijders nogmaals een lap te geven. De Hollanders die al* laatsten startten, komen echter geweldig opeetten opaetten en v. d. Wulp en Snoek zitten na korten tUd. hoewel met 1 ronde achterstand, achter Krewer. Palllard doet eenlge vergeefsche aanvallen doch slaagt er tenslotte in op de tweede plaats te komen, die hU echter spoe dig moet afstaan aan Maronnler. Als Pail- lard na ongeveer 40 ronden opnieuw tracht naar voren te komen, raakt hU los en ver huis naar de achterste gelederen. Maronnler weet zich te handhaven en slaat alle aan vallen der Hollanders af. De beide andere Dultschers presteeren echter weinig en als gevolg hiervan gaat de eindoverwinning voor de Dultschers verloren. Het wordt een harde strijd tusschen Frankrijk en Holland om de eerste plaats In het landenklassement, die tenslotte door de Hollanders gewonnen werd. De uitslag van de derde rit luidt al* volgt: 1. Krewer (Dultschland) 36 mln. 35 see 3. Maronnler (Frankrijk) op 3 ronden; 3. Snoek (Nederland) dito; 4. Lacquehay (Fr.) dito; 5. v. d. Wulp (Nederland) dito; 6. Pall lard (Frankrijk) op 4 ronden; 7. Blekemolen (Nederland) dito; 8. Dederichs (Dultschland) op 5 ronden; 9. Moeller (Dultschland) 7 ron den. Eindklassement: Nederland wint met 35 punten, tweede FrankrUk 36 punten; derde Dultschland 64 punten. Persoonlijk klassement: 1, Maronnler (FrankrUk) 9 pt.; 2 en 3 Snoek en van der Wulp 11 p.; 4 en 5 Palllard en Blekemolen 13 pt.; 6. Lacquehay (FrankrUk) 14 pt.; Krewer (Dultschland) 18 pt.; 8. (Dultschland) 21 p.; 9. Dederichs (Dultsch land) 25 pt. Gedurende den avond vielen enkele regen buitjes. De wedstrUden konden evenwel vol gens het programma worden afgewerkt. Te Noord-Scharwoude werd een kolfwed- *trUd gehouden in „Concordia”, waarvan de uitslag luidt als volgt: l*te klasse: le pr. T. Pranger, Noord- Scharwoude, 310 p.; 2e prijs P. Molenaar, Zuid-Scharwoude, 198 p.; 3e prijs O. Lange- <U)k Pzn., Noord-Scharwoude, 193 p.; *erie- prijs C. Pranger, Noord-Scharwoude, 56 p. 3e klasse: 1ste prijs T. KostelUk, Noord- Scharwoude. 169 p.; 2e prijs G. Langendijk Pzn., Oud-Karspel, 153 p.; 3e pr. L. Dekker, Oud-Karspel 136 p.; serieprij* Alb. Boon, Alkmaar 37 p. 3de klasse: 1ste prijs C. Kuiper, Noord- Scharwoude. 150 p.; 2e prijs K Boot Jzn„ Noord-Scharwoude 148 p.; 3e prijs O. Deute- kcm. Noord-Scharwoude, 138 p.; serieprjjs K. langendijk. Noord-Scharwoude, 46 p. De kolfwedstrljd, welke in „het Bonte Paard”* werd gehouden had den volgenden uitslag: 1ste klasse: 1ste prijs K. Quant, Warmen hulzen, 157 p.; 2e pr. P. Molenaar. Zuld- Scbarwoude. 153 p.; 3e prijs J. Hagenaar. Alkmaar, 150 p.; serieprUs S. Evers, Oud- Karspel 56 p. 3de klasse: 1ste pr. C. Balder, Noord- Scharwoude, 148 p.; 2e prijs A. Moeles, Oud- Karspel. 136 p.; 3e pr. F. Mulleboom, Noord- Scharwoude, 130 p.; serieprUs S. Mookol, Broek op LangendUk. 54 p. 3e klasse: 1ste pr. K. LangendUk, Noord- iScharwoude, 138 p.; 2e prijs W. Kuln, Noord- Scharwoude, 113 p.; 3e prijs D. Bakker, Noord-Scharwoude, 102 p.; serieprUs Alb. Boon, Alkmaar 41 p. Bergen Ontvangdag- Zondag 31 September as. van 2%4K uur Huize „Primula”. Bergen. Huwelijksinzegening Dinsdag. 23 September a*- te 11% uur. in de Kapelkerk door den Weleerw. Heer D*. J. DEETMAN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 15