Van Alles en van Overal s N ik n tweede blad DE VOLKENBONDSMAAND FE GENEVE iet >ck HET ZILVEREN JUBILEUM VAN DE PAROCHIEKERK TE EGMOND a. ZEE BLADZDDE 1 VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1930 Het Zilveren Jubileum van de Parochiekerk teEè mond aan Zee i Entree De kerk plechtig geconsacreerd door Z. D. H. M&r. J. D. J. Aengenent (Van onzen eigen verslaggever) STADSNIEUWS Een Kaasbeurs te Alkmaar? JAARBEURS Alcmaria-Nteuws INGEZONDEN Het Zilveren Jubileum van de Parochiekerk te Egmond aan Zee Gevonden voorwerpen AR 5 iar - Ben je «ak A Genève, 10 Septemoer 1930 Z. D. H. Mgr. Aengenent begeeft rich, vergezeld van vele priesters. PAN, Een stukje voorgeschiedenis (Dat Be- Huldiging jubilarissen (Redactie N. H. Dagblad). den voerden hierna sprekers Woensdagavond reclame spreekt foura- Zittend van Hnks naar rechte de Zeereerw. Heeren Pastoer Saaien. Pater Provinciaal, van een technisch Sanctum van het edelegeerden ritten ags, op eenvoudige de aan aan temidden der parochianen naar de kerk. (Foto R. P. Jonker) gom na. Onbevlekte tevens Zou X hier ook weer zijn: Wat aan Ju piter geoorloofd is, is nog niet aan de ossen geoorloofd? Dankend. ons het De plechtige coumeratie van de kerk Gistermorgen werd de kerk, die in 1905 slechte plechtig was ingeaegend. door den Msacbop goootwcmrrd, MISLEIDENDE RECLAME! leder lezer is het opgevallen een adver tentie van het circus Schneider Vrijdag 12 September: „Groote Gala-afscheidsvoorstel, ling". Tot de en eerw. tegen woordigen nieuwe Voor den inhoud van deze rubriek stelt de Redactie zich niet aansprakelijk Weleerw. Weleerw. de Weleerw. Pater Eken; ad llbrurr. circus een misleiding van het publiek, welke lijnt toe te passen, dienen aan de kaak We ontvingen het September-nummer van Alcmaria-Nieuws, dat opent met een opwek kend artikeltje, naar aanleiding van de na derende competitie. Verder een afscheidswoord aan den spe ler P. D. Roosendaal. die het „Groene la ken" gaat verlaten. Medegedeeld wordt, dat de heer D. J. Scheffel wegens drukke bezigheden zijn func tie als secretaris der redactie heeft neer gelegd en dat in zijn plaats benoemd is de heer J. H. de Haas. Een hartelijk „in memoriam' wordt ge wijd aan het verscheiden van den Alcmariaan J. W Zalm. Verder bevat dit nummer het gebruikelijke nieuws over de vereeniging, haar leden eft de wedstrijden. zoo goed en zoo goedkoop zou zijn. Nietwaar, al geef je er dan zelf niet zooveel om. dat je je een toestel zal aanschaffen, als jour nalist ben je toch verplicht je lezers te wij zen op dingen die voor hen van belang kun nen zijn en daarom heb ik me dat nieuwe toestel eens laten kijken Toen ik de mon sterkamer binnenkwam, was daar juist de Arcofar aan het woord en ik moet zeggen, daar kwam muziek uit voort, waar niets op aan te merken was. Maarde Arcofar kost 510 gulden en dat is een sommetje, dat nu maar niet iedereen, die wel graag een radiotoestel zou willen hebben, heeft klaar liggen. De Telefunken 12W daarentegen kost maar 130 gulden en als die werkelijk gaf, wat er van gezegd werd, dan zou dat voor zeer velen een uitkomst zijn. Een toestel met luidspreker en al. alles in een klein vo- Uek”. Nu moet u niet denken, dat ik wat tegen radio-muziek op zichzelf heb, volstrekt niet, “aar ik vind het iets afschuwelijks, wan- beer Je buurman rechte bij open raam het Amsterdamsch Concertgebouw beluis tert en je buurman links je tegelijkertijd Te,'ri‘St op de Traviata, die ze bijvoorbeeld in Berlijn opvoeren, terwijl je overbuurman daar nog een beetje jankende Jazz-klanken doorheen gooit. En zoolets heb je nu tegen woordig ook.’op de Jaarbeurs, waar je het ^atuurljjk er: vergeven kan dan overal el- dws in de wereld, omdat het er daar om te doen is te verkoopen en de klanten vra ten om een d“m"---tratie, waarbij de een de eur geeft aan een opera en de' ander •an een voordracht of een liedje van Da vids. ***t m*n ooren In m*n zak wandelde ik dus langs de verschillende monsterkamers, ■ag hier dit en daar dat en kwam tenslotte •pk te staan voor het nieuwe toestel dat Telefunken In den handel brengt en waar- T*n ik al had gelezen en gehoord, dat het do radio-tentoonstelling te Berlijn zoo- ■te de v-ndarht hvl getruiüDen, ondud Iwt Hupperts, Mgr. Aengenent, Bisschop van Haarlem. Pastoor Zuldgeest, Pastoor Kerckhoffs. Staand van links naar rechte de heeren jubilarissen: W. van Schalk. G. Snoeks, G. Rui- Fuategrw WRMB EmImK Kgaekhoff» de tegenwoordige Pastoo der parirT»*^ Ik heb geen radio-toestel en ik heb er ook geen verstand van. Toch wil ik over radio-toestellen schrij ven. Nou weet ik wel, dat het van een jour nalist niet verstandig is, aan zijn lezers te vertellen, dat hij geen verstand heeft van de dingen, waarover hij schrijft, maar het h zoo nu en dan ook wel eens prettig Iets onverstandigs te doen en af te wijken van een vasten regel en daarom vergeeft u het me maar. Maar ziet u, al ben je dan ook voorloopig nog zoo gelukkig, zelf geen radio te bezit ten (ook aan dat geluk zal, zooals aa- elk ander, wel eens een eind komen) je hoort er toch over praten, je weet welk een rol die dingen tegenwoordig In het dageüjksch leven vervullen en als zoodanig hebben ze je belangstelling. Ik was gisteren weer een uurtje op de Jaarbeurs te Utrecht, waar het buitenge woon druk was, maar waar de meeste in zenders nog klaagden over de slapte, over te weinig zaken doen. Kijkers, maar geen Door den Bond van op coöperatieven grondslag werkende zuivelfabrieken in Noord- Holland is aan het bestuur van deze ge meente medewerking verzocht voor het be schikbaar stellen van een lokaal, waar, op Kaasmarktdagen. Kaasbeurs zou kunnen worden gehouden, uitsluitend voor kaas in Noord-Holland gemaakt. Het is de bedoeling van B. en W. bij wijze van proef, de z.g. Kleine Waag voor dit doel in gebruik te geven en wel op lederen Vrjjdag van des morgens 9 uur tot des na middags 13 K uur, voorloopig tot 1 Mei a-s. Alvorens echter een definitieve beslissing te nemen, wordt het oordeel hieromtrent aan de Kamer van Koophandel gevraagd. Aanwezig aan het Bureau van politie, Lan- gestraat en aldaar te bevragen op alle werk dagen tusschen 11 en 1 uur, de navolgende voorwerpen, als gevonden gedeponeerd op 8, 9, 10 en il Sept. ‘30: Portefeuille met in houd; muts; bril; hamer; bus met inhoud; portefeuille; belastingmerk in etui; sleutels; handschoenen; banden van jassen en man tels. Aanwezig en te bevragen bij de navolgen de Ingezetenen, onderstaande voorwerpen als gevonden aangegeven op: 8. 9, 10 en 11 Sep tember 1930: schooletui, M. Michels, Uiten- boschstraat 32; horloge met ketting, J. C. Weel, Groot Nieuw land 12; portemonnzue. Son pouse, Mient 3; armbandje, M. v. d. Neut. Vondektraat 9a; horloge met ketting. G. Mooi, Oudegracht 62; bood chappentasch. N. van Dijk, Asterstraat 10; gereedschaps- taschje, F. van Lakerveld, Zeglis 78; arm bandhorloge, O. Brugman, Kanisstraat 3; vat boter. Wolzak, Luttlk Oudorp 39; sjaal. J. Zentveld, Nieuwpoortslaan 81; muts, Dr. Mol, Kennemerstraatweg 140; portemannaie met inhoud. R. Wagner, w-i-nirrrlTMtwu koopers. Wat echter nog niet als maatstaf “ag worden aangenomen voor het verloop ran de beurs, want, mijnheer, vertelde er “eer dan één mij, na den derden dag begint het gewoonlijk pas. Ik was dan op de Jaarbeurs, die tegen woordig ook al, zooals trouwens de heele wereld, te lijden heeft van de radlo-unu- Om 2 uur des middags werd ten hutze van de Eerw. Zusters een diner aangebo den. De Zeereerw. heer Pastoor Kerckhoffs heette hier welkom Mgr. Aengenent, den Hoogeerw. Pater Provinciaal, den Hoogeerw. Deken Rengs, de drie oud-pastoors der pa rochie, den Weleerw. heer kapelaan Rulge waard, de overige geestelijken en de jubi larissen van het Kerk- en Armbestuur. Z.E. releveerde de voorgeschiedenis van de paro chie, zooals wij die hierboven in korte trek ken weergaven. Daarna huldigde pastoor Kerckhoffs de heeren Rulgewaard, Drui ven en Van Schalk, die vanaf de oprichting der parochie lid van het kerkbestuur zijn en de heeren Snoeks en Hopman, die thans 25 jaar lid zijn van het parochiaal Arm bestuur. Spr. deelde mede, dat de ver diensten van de jubilarissen thans beloond worden met den bijzonderen Apostoüschen Zegen van Z. H. den Paus en spr. verzocht Mgr. Aengenent den jubilarissen het desbe treffende document met het portret van Z. H. den Paus te overhandigen, alsmede als bijzonder Pauselijk geschenk voor ieder een rozenkrans. Mgr. Aengenent huldigde in een harte lijke toespraak de vijf jubilarissen en bracht hen dank voor hetgeen zij in het belang van de parochie in de afgeloopen 25 Jaar hadden gedaan. Verschillende nog het woord. Het zilveren feest van de parochie zal on getwijfeld allen parochianen in aangename herinnering blijven. Pontificale H. Mis Om half elf. nadat de consecratie-plech- tlgheden waren, geëindigd, werd door Mgr. Aengenent de plechtige pontificale H. Mis opgedragen, waa.bij Z. D. H. werd geas sisteerd door den Hoogeerw. Deken E. P Rengs als presbyter-asslstens; troon-diakens de Hoogeerw. Pater Dr. M. Hupperts SM M en de Zeereerw. heer A. Suidgeest. oud- pastoor der parochie; diaken ad Missam de Zeereerw. Heer J. P. A. Saulenn, oud- pastoor der parochie; sub-dlaken ad mi<- sam de Weleerw. heer kapelaan C. A. Rulgewaard. zoon der parochie; ad ml tram de Weleerw. Pater Somers; ad baculum de Weleerw. Pater Sijstermans; thurefe- rarlus de Zeereerw. heer Pastoor P. Roovers; ad candelam de Weleerw. Pater P. Wevers en ad gremlale de Weleerw. Pater Toebosch. Door het parochiale zangkoor werd de 3- stemmige Mis van Lorenzo Perosi gezongen. ontgoocheling voor velen, braken ze gisteravond de tent bijna boven de be zoekers hun hoofden af. Aan den tijd kon ieder ccnstateeren, dat het programma sterk verkort was. Is dit gedaan om ook den laatsten avond het circus nog te doen volloopen? MX Is dit - deze Clrcus-d erectie schijnt toe te passen. Dergelüke practljken gesteld te worden. zou wat moois zijn, en Ik vroeg het eens te mogen hooren. Het is niet mijn bedoeling, om reclame te maken voor ’n speciaal toestel en daar ik 'n sterk propagandist ben, maak ik reclame voor X Nederlandsche fabrikaat in geen geval voor ’n toestel uit een buitenla ndsche' fabriek, maar je kan nu eenmaal niet over een bepaald toestel spreken zonder het te noemen en waar er bij mijn weten geen Nederlandse!) toestel van dien aard en dien prijs bestaat, moet men daarvoor wel In het buitenland terecht komen. De 12W begon te spelen en ik moet zeg gen. voor het geld dat er voor gevraagd wordt, bleek het een uitstekende machine te zijn, waarnaar menigeen zal verlangen. Het geluld is wel niet als dat van de Arcofar, maar die kost ook precies vier maal zooveel, wat nogal wat zeggen wil. Het geheim van den lagen prijs van dit nieuwe toestel rit in de Telefunken-staaf. die de kostbare lampen vervangt en die. naar mjj werd meegedeeld, op een volkomen nieuw prin cipe berust. Daar die staven veel goedkooper te maken zijn dan lampen en van veel ge- ringeren omvang zijn, zijn de toestellen waarvoor ze bestemd zijn ook kleiner te maken en goedkooper te leveren. Ik met mijn leekenverstand op dit gebied, meen goed gedaan te hebben, den as. K.R.O.-beluisteraar op dit nieuwe toestel op merkzaam gemaakt te hebben, maar zou toch iedereen aanraden, ook nog eens eerst, alvorens tot aanschaffing over te gaan, bij andere op de Jaarbeurs aanwezige firma's te gaan kijken en dan de Nederlandsche, zooals Philips, N.8.F.. Erres en andere niet over te slaan Ook Erres bijvoorbeeld bouwt een goedkoop en klein toestel, waarin ont vangapparaat en luidspreker ineen gebouwd zijn. Ik heb alleen maar willen wijzen op iets nieuws, dat naar mijn meening veler be langstelling zal trekken een oordeel erover moet leder zichzelf maar vormen. En dat is het beste te doen door vergelijking. ARTHUR TERVOOREN. B. het circus tot en met Vrijdag zou blijven, daaraan werd meer getwijfeld; het was n.l. algemeen bekend, dat ook In verwijk, Den Helder en Hoorn de laatst- aangekondigde voorstelling werd achterweg® gelaten. B(j informatie bij het Marktwezen bleek ons. dat men er ook daar niét zeker wa was, dat het circus tot en met heden zon blijven. Voor drie dagen stond het evenwel omtrent den vierden dag de nog in het midden gelaten Suidgeest, huizen. In 1907 werd het kerkschuurtje tot be waar- en naaischool Ingericht. In Mei 1907 werd de eerste steen gelegd van de paro chiale lagere school, waarvan 15 Juni van dat jaar de heer H. R. Gerritsen tot hoofd werd benoemd; 15 Mei 1909 werd een klem vacantle- en herstellingsoord geopend. Pas toor Suidgeest werd in 1917 benoemd tot pastoor te Hem en Venhuizen en opgevolgd door Pastoor J. P. A. Saulenn, toen kape laan te Nieuwkoop. In 1923 arriveerde de Zeereerw. Pater M. Hupperts met wien de Zeereerw. Paters Montfortanen, van het ge zelschap van Maria, zich te Egmond aan Zee vestigden. Sinds dien is het parochleele leven tot grooteren bloei gekomen. In 1928 werd pastoor Hupperts benoemd tot pro vinciaal van de Hollandsche Provincie van paters van het Gezelschap van Maria als pastoor opgevolgd door den Zeer- Heer A. M. Th. H. Kerckhoffs. den pastoor. In 1927 werd de aanbouw van het klooster op het feest van den Zaligen Grignlon de Mont fort, stichter van het Gezelschap van Ma ria, door den Hoogeerw. Deken E. P. Rengs ingezegend. een demonstratietafel laboratorium, dan het wereldparlement. De g aan eenvoudige lessena_,_, kantoor-leunstoelen; Holland komt door ïe alphabetische rangschikking vrij achteraan als Pays-Bas, met Noorwegen en Nleuw- Zeeland voor zich, Paraguay naast zich, er. Roemenië achter zich. Doch onze gedelegeerden mogen er dan ook zijn. Daar is de rustige figuur van jhr Beelaerts van Blokland, onze Minister van Buitenlandsche Zaken; naast hem de aris tocratische gestalte van jhr. Loudon, onze gezant te Parijs en als president der voor bereidende ontwapeningscommissie een der groote figuren van den Volkenbond. Staatsminister Coljjn zetelt er in de rus tige kracht, welke van zijn markanten kop uitgaat, terwijl professor van Eysinga en Staatsraad Limburg de ware types zijn onzer wereldbekende juridische adviseurs. In een korte spanne tljds had zich dezen morgen de groote zaal tot barstens toe gevuld. De persgalerjjen puilden lettelljk uit. De diplomatieke loges waren overbezet en drommen van secretarissen en experts stonden aan weerskanten opgepakt Precies half elf opende Minister Zumeta, de Venezolaansche president van den Raad, de vergadering, en als een goed Latjjnsch- Amerikaan, greep hü het eeuwgetij van den dood van Simon Bolivar, den Amerikaan- schen bevrijder, aan, om deze groote figuur van de Nieuwe Wereld aan de Oude voor te stellen als een geestelijken voorlooper dier Volkenbongkigedachte. welke een eeuw later pas de Noofd-Amerlkaan Woodrow Wi’son in werkelijkheid kon gaan omzetten De plaatsruimte laat niet toe, heel deze mooie rede te memoreeren, want vele waren de organisatorisch beslommeringen, welke zoo'n eerste vergadering met zich meebrengt. De geloofsbrieven werden onderzocht en in orde bevonden en daarop ging men over tot de keuze van een President voor de Assem- blèe, tot welken hoogen post eens met zooveel eere door Jhr. Van Kamebeek ver- vud, ditmaal de Roemeen Tltulescu. oud- mlnister van Buitenlandsche Zaken en thans gezant van zjjn land te Londen, met 46 van de 51 stemmen werd gekozen. Onder daverend handgeklap beklom de slanke, donkere Roemeen de voorzitters- plaats en hield een korte Inaugurale rede, in welke hij tot wederzijdse!) vertrouwen, begrijpen en goeden wil aanspoorde. Later in den middag begon de formatie der zes groote commissies en deze eerste correspondentie moet reeds ter post. voonUn de plenaire zitting van hedenavond HJn samenstelling officieel bekend zal worden. Zoo was het dezen middag een voortdu rend va-et-vient van Europeesche en andere b roemdheden Venezelos praatte er met Benesj, den schepper der Kleine Entente, den sluwen Pool Zaleski zag men er naast de eerbiedwaardige figuur van den bijna tachtigjarigen Graaf Apponyi. dr. Curtius onderhield zich met den korten, militairen Oostenrljkschen Bondskanselier, dr. Schober. en overal tegelijk zag men de charmante figuur van dien grooten Zwitserschen staats man, Bondsraad Motta. die rondflaneert met gemoedeljjk air van zoo’n beetje de gastheer van dit Weltbetrleb te zijn. Het meeste opzien achter trokken de beroemdhe den, welke ditmaal de selfbeeturende Britsche Dominions vertegenwoordigden: Borden, the Grand Old Man van Canada, generaal Hertzog van Zuld-Afrika, en de katholieke Labourpremier van het werelddeel Australië: Scullln. In de korte serie artikelen, welke wij op het vereerend verzoek der Redactie over het Ceneefsche samenzijn van deze maand zul len schrijven, hopen wij niet alleen een beeld te geven van het werk dat in dit groote politieke wereldcentrum door de vooraanstaande Staatslieden van vijf wereld- deelen verricht wordt, doch hopen wij ook bijzonder de aandacht te wilden aan Neder lands participatie in het Volkenbnndswerk en vooral ook na te gaan in welke mate de Katholieke wereld haar invloed in Genève doet gelden. HET CIRCUS VERDWENEN Geachte Redactie. Beleefd verzoek ik u opname van het volgende, bij voorbaat dankend voor de verleende ruimte! Voor de elfde maal is thans Genève weer het middelpunt der politieke wereld gewor den. Voor het elfde jaar vergadert in dez? Septembermaand weer de Assemblée van den Volkenbond, dat is het parlement van de een-en-vljftig Staten, welke zich door representatieve delegaties hebben doen ver tegenwoordigen Aan het eind van het Lac Leman lig* Genève, aan beide zijden van het meer, en daar waar de Rhóne het meer weer ver laat, spiegelt zich de mooiste en ze!e?t meest luxueuze stad van Zwitserland in de vol maakte klaarte van het rimpellooze blauw groene water. Aan de uiterste zijde van den linkeroever, aan den meer-boulevard. welke naar wijlen President Woodrow Wilson genaamd is. staat het Volkenbondssecretariaat. Het oude Hotel National, dat nu zoo goed en mc kwaad als het ging, tot een tljdelljk Palats des Nations werd otngebouwd. En vlak daarbij ligt, verscholen in het groen, als schaamde het zich voor zijn armzalig uiter- Hjk, de Villa Victor, niet een nachtkroeg, zooals een nurksche lezer wellicht zal ver onderstellen. doch het officleele Persbureau. Op den Jongsten Maandagochtend bleek het daar een gedrang van je welste. en in den meest letterlijken zin was er geween en gekners der tanden. Want voor de verga derzaal van den Conseil, den Raad, dat le het Ministerie van den Volkenbond, waren er hoogstens tweehonderd persplaatsen voor de Assemblée bleken er driehonderd- vijftig beschikbaar. Doch wat doet een pers secretaris ermee, als hU vjjfhonderdvljftig aanvragen heeft. Van het Deensche platte land tot in de Perzische bergen, van Ame rika tot in het Land van de rijzende zon waren de confrères opgekomen, en betwist” ten elkaar de plaatsen, die overigens vol gens datum van aanvrage toegewezen wer den, terwijl voor de daarbij uitvallenden pas schikkingen in de volgende week beloofd werden. Dien eersten morgen dan vergaderde ai direct de Volkenbondsraad en de zitting ts vermeldenswaard, wijl -zij in a nutshell een idee gaf van de ontzaglijke ontwikkeling der internationale verhoudingen gedurende het decennium, dat de Volkenbond nu pas bestaat. Immers hier werd Engeland aan den tand gevoeld door een Finschen rapporteur, die de troebelen in Palestina had onderzoek' hier pleitte Perzië voor de rechten der Arabieren, hier beloofde Minister Hender son de aspiraties der Joden voor een natio naal tehuis zonder een verdere schending der Arabische rechten verder te doen ont wikkelen. en hier kon ten slotte de Neder lander Van Rees, vice-president van de Mandatencommissie opstaan om nog eens even keurig en precies de puntjes op de i's te zetten. Ware zoolets in vooroorlogsche verhoudin gen ook maar denkbaar geweest? Intusschen heeft Briand voor de eerste maal de Europeesche Staten te zamen ge roepen om te confereeren over zijn pan- Europeesche unie. De pers was er merk waardigerwijze niet bjj toegelaten, en ock de Volkenbondsbeambten werden zorgvuldig geweerd, wellicht waren ztf niet Europeesch genoeg op de graat. Zes-en-twintlg Staten hebben op het be faamde Memorandum van den Franschen Minister hun beschouwingen Ingediend, en het is daaruit, dat het Witboek gedistil leerd werd, waarmede deze privé-conferen de zich Maandagmiddag beziggehouden beeft. Doch vandaag. Woensdagochtend, was de eigenlijke openingszitting der Volkenbonda- vergaderlng. Vroeger werd deze in de Salie de Reformation gehouden; doch thans heeft men er voor de eerste maal het BAtimen’ Electoral tljdelljk voor ingericht Om de acoustiek te bevorderen, is een groote af schutting gemaakt van linnen en houten latten; onder het plafond zijn groote linnen doeken gespannen, en de voorzitterstribune met het spreekgestoelte zag er met haar pa perassen, glazen en Inktpotten meer uit als de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, waardoor tevens de titel der toekomstige parochiekerk was aangegeven. De Egmonders waren blijde en dankten God, dat zjj nu hun eigen Godshuis en hun eigen herder hadden. Door zjjn vromen le venswandel. zjjn goed karakter en zijn op offerende liefde had de herder der parochie spoedig aMer harten voor zich gewonnen. Hjj was alles voor allen. Met algemeene in stemming werden dan ook aanstonds voor bereidende maatregelen getroffen, om O. L. Heer een Hem waardige woning te ver schaffen. De heer Rulgewaard wist Mr. Gulcher te bewegen gratis een terrein in de duinen af te staan. In Maart 1905 werd met den bouw van de nieuwe kerk begonnen. Reeds 13 Augustus van hetzelfde jaar was de bouw voltooid, zoodat Mgr. Calller z.g. niet langer aarzelde Egmond aan Zee tot een zelfstan dige parochie te verheffen en den eersten pastoor te benoemen In den persoon van Pastoor H. J. M. Pichot. Den 22sten Augustus werd de kerk door den Hoogeerw. Deken Horning z.g., in te genwoordigheid van vele Eerw. Heeren Geestelijken uit het dekenaat, plechtig in gezegend. Den 25sten daarop werd de eerste pastoor plechtig geïnstalleerd. Tot eerste kerkmeesters werden benoemd de heeren 3. Rulgewaard, C. Druiven, E. van Schalk en C. Ruiter, welke laatste in Mei 1906 over leed en vervangen werd door den heer Pep ping. Tot leden van het R. K. Armbestuur werden benoemd de heeren G. Snoeks, N Hopman en W. Hoedjes. In October 1906 werd pastoor Pichot be noemd tot pastoor te Dordrecht. Zijn op volger werd den Zeereerw. heer Pastoor A. thans pastoor te Hem en Ven- vast, terwijl mogelijkheid werd. Met ons zal het niet velen verwondend hebben het circusterrein vanmorgen ver laten te hebben gezien. Onze lezers in Purmerend. waar het cir cus vanavond de eerste voorstelling geeft, kunnen met bovenstaande hun voordeel doen. Gisteren is alhier het zilveren jubileum van onze parochiekerk met grooten luister gevierd. De ouderen onder de parochianen zullen zich nog wel herinneren, hoe een kwart eeuw geleden Katholiek Egmond aan Ze-.* zjjn eigen parochiekerk kreeg. rius pater Kapelaan Pater de P*ter p. Weleerw. lum de cantores Somers en Wevers. Vele geloovlgen woonden de langdurige plechtigheden bij- De nieuwe reliquieën in het altaar zijn van de H.H. Martelaren van Gorinchem en een reliquie van de H. Agnes, patrones van Egmond aan Zee. aan wie in vroeger eeuwen de parochiekerk gewijd was en welke kerk door overstrooming der zee Is verwoest. De plechtige intocht Het was te begrijpen, dat Katholiek Eg mond zijn beminden bisschop Mgr. Aenge nent bij zijn eerste bezoek aan de parochie feestelijk wilde begroeten. Uit bijna alle huizen der parochianen wapperde het na tionale dundoek met den pauseUjken wim pel. Voor de kerk was een schitterende ver siering van bloemen en guirlandes aange bracht Een eere-poort riep Mgr. het wel kom toe. Monseigneur, die Woensdagavond per auto arriveerde, werd aan de grens der pa rochie verwelkomd door den pastoor met de overige Eerw. Heeren Geestelijken, en de heeren van het kerk- en armbestuur. De stoet werd geopend door een in het wit gekleed bruidje, dat een schild met het wapen van Egmond droeg. Daarachter volg den de Jongens van de parochiale school vervolgens de R. K. Jongensmuziekkapel „St. Louis" uit Alkmaar, onder leiding van den heer Wllli Köhler. vervolgens een groot aantal in het wit gekleede bruidjes, daar achter Monseigneur te midden van de aan wezige heeren geestelijken. Onder het spelen van processie-marschen werd naar de pastorie gemarcheerd, waar de schoolkinderen Monseigneur een zang- hulde brachten. 9 Des avonds, terwijl de kerk schitterend geïllumineerd was jtn het Mariabeeld boven den ingang met schijnwerpers werd belicht, bracht ,Bt. Louis" onder zeer groote be langstelling van parochianen en niet-pam- chlanen, in den tuin van de pastorie e*n serenade. Nadat Mgr. voor deze attentie dank had gebracht, nam Z. D. H. de illu minatie in oogenschouw. terwijl hij zich m-t verschillende der om staanders onderhield. Mgr. werd bjj deze handeling geassisteerd als volgt: Diakens: Hoogeerw. Pater M Hupperts en de Zeereerw. heer Pastoor A. Kerckhoffs; subdiaken C. A. Rulgewaard, de eerste priester der parochie; Cruclfera- Eken; ad librum Weleerw. hèer v. Ginkel; ad mitram de Eerw. Vries; ad baculum de Weleerw. Sijstermans; ad asperorium de Pater P. Heuskens; ad thuribu- Weleerw. Pater Toebosch; als fungeerden de Weleerw. Paters Mijnheer de Redacteur. Mag ik nog eens van uw blad gebruik maken, ofschoon 't verweer van Rijksvee- arts in een ander blad staat bevriende zijde hè *t Volgende dan. Rljksamotenaar toegegeven wjj onder- maansche leeken buigen ootmoedig ons hoofd in onkunde. wjj weten ‘t niet, doch voelen X in den regel wel. Of is declaratie tegenwoordig geen geld meer? Maar ter zake afkammen X is geen afkammen als men beweert, dat er aan car- narina traan-lucht zit. Wel neen! En dan die analyses; leuke meteen. X Kan verkeeren. Kan Rijksveearts zich 't volgende herin neren? Dezen zomer, landbouwtentoonstelling te Behagen, X café JDe Beurs” Rechts van den ingang 2 heeren, geze ten voor X fazm. Een der eerén fouragehandelaar, de an der reiziger «doodgewoon). Rljksveearts komt binnen, gehandelaar aan (was feitelijk onbeleefd» nog diermeel koopen? Fouragehandelaar vraagt „wat is de ana lyse?” Rijksveearts zegt: 4k weet X niet." En dan X volgende, dat ik mij liet wjjs maken: „Zeg, weet je dat er in Barsingerhom een analyse is van 45 pCt. iewit. Tot 1904 moesten de weinige Katholieken te Egmond aan Zee den langen weg door de duinen maken, om in de parochiekerk van St. Adelbert te Rlnnegöm hun gods dienstplichten te vervullen. Groot was dan ook het verlangen naar een eigen Godsge bouw, maar bij gebrek aan financieele mid delen bleef dit lang een vrome wensch. Meermalen werden vergaderingen gehou den en werden requesten verzonden met het doel een eigen kerk te verkrijgen. Z. D. H. Mgr. A. J. Calller zg., bisschop van Haarlem benoemde 19 Augustus 1904 den Zeereerw. heer J. M. Pichot, toen rector van het St. Johannes de Deo-Gesticht te Haarlem, tot kapelaan te Rinnegom. Hem werd de opdracht gegeven, een einde te maken aan de moeilijkheden, die sedert Jaren aan de stichting van een hulp- of parochiekerk te Egmond aan Zee in den weg werden gelegd. Het was geen gemakkelijke taak, die de zen priester werd opgelegd. Al spoedig on dervond kapelaan Pichot veel tegenslag. De. inwoners van Egmond-Binnen en Rinne- weigerden, op enkele uitzonderingen hun sympathie, omdat zij hun eigen parochiekerk wilden vergrooten; de Hoeve naars verlangden een eigen kerk te bouwen. Overtuigd van het groote nut eener eigen kerk voor het zielenheil der Egmond-Zeeërs, besloot kapelaan Pichot, met goedkeuring van Z. D. H. den Bisschop, zijn kapelanle aan een ander over te laten en zich te ves tigen te Egmond aan Zee, met quasi paro chleele rechten, in overleg met den Zeer eerw. heer Pastoor te Rinnegom. In Egmond aan Zee werd kapelaan Pichot met open armen ontvangen; hier vond hij trouwe vrienden en belangstellende bewon deraars. Maar veel meer dan trouwe toege negenheid konden de Katholieken van Eg mond aan Zee hun zielenherder niet aan bieden. Een tehuis v«x>r den pastoor en een plaats waar de H. Mis gelezen kon worden, werd belangeloos en edelmoedig afgestaan door een Egmondsche familie, de familie G. Rulgewaard, wier naam in de geschiedeni- van deze parochie een voorname en schoonc rol heeft gespeeld. Een oude loods werd door den heer Rulgewaard bereidwillig af gestaan en tot voorloopige kerk Ingericht Een kantoortje werd de slaap- en woonka mer van den pastoor; een kast, eertijds voor gereedschap bestemd, werd sacristie en biechtstoel. Dat kerkje, arm als het stalletje van Bethlehem werd „het schuurtje" genoemd en de pastoor kreeg den naam van „de klui zenaar”, omdat hij geen dienstbode tot zijn hulp hebben kon. Den 8sten December 1904 werd de schuur- kerk feestelijk in gebruik genomen. Het was iiüne bijeen.'voor zoo n gering bedrag, dat het jubeljaar van de dogma-verklarlng van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 17