Cheque-koersen I Laatste Nieuws f I I I AMSTERDAMSCHE BEURS 4 Burgerlijke Stand vair Alkmaar PROVINCIAAL NIEUWS OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Herijk van maten en gewichten Veel geld en juweelen gestolen Het gevonden lijk geïdentificeerd ALKMAAR TELEFOON 324 Kinderfeesten Eikelenbergstraat 5 dooden - 53 ernstig gewonden FAILLISSEMENTEN GEMENGD NIEUWS Een „royale” bekroning De arrestaties in Polen 9 verdachten er bi] betrokken Besmettelijke ziekten Meer dan 40 gewonden KUNST EN KENNIS St. Augustlnus-Oratorium Circus Alfred Schneider VEIL ING-O VERZICHT Na de ramp te Santo Domingo De 8-October-vierlng De Volkenbond Minister Beelaerts aan bet woord Wolkbreuken In Noord-Itallë ONZE OOST Paard op hol geslagen Jongen doodgedrukt BOEKBESPREKING Diefstallen bij Vroom 8c Dreesmann te Haarlem Bloedige verkiezingsvergadering Ernstig treinongeluk te Odessa OUDORP Op een drietal plaatsen ingebroken Alkmaarsche Politie- Sportvereenlging Een Hieronymns Bosch verworven voor het Rijksmuseum De ontvluchte geïnterneerden van den Boven-Digoel 1 Onweer De toestand van Irigoyen verergerd 15°% 128% 151 De „Trevlllan" wordt gelost Dweilen. Sponsen. Zeemleder. Boenders. Vaatkwasten. - Afneemdoekies. Wafel» dweiltjes. Insmeerdertjes. Tuiten wls- schers. Lampenpoetsers. Nagelborstels. enz„ enz. N.V. DROGISTERIJ EN CHEMICALIËNHANDEL „VRIESIA” v.h. JAN DE VRIES ZAADMARKT Paarden op hol werd levensgevaarlijk f Op «eer te mr. Douw VRÜDAG U SEPTEMBER MM hü VKÜDAG 12 SEPTEMBER MM 150 Bisschoppelijke belangstelling -~D 19»/m 1 Ernstige schade aangerieht 21 374 114 C' 1% Niet wHgeleverd doer Australië, maar urt- gezet BEEMSTER. PURMEREND EN OMSTREKEN In de afgeloopen week hebben zich alhier een geval van bulktyphus, twaalf gevallen Loots van Tulder vervult de partij van St- Augustinus Het deerlijk verminkte lijk van een Euro peaan, dat eergisteren In de Pekoelenstraat te Soerabaja werd gevonden. Is geïdentifi ceerd als dat van James Hunter, electricien aan boord van de „Siamese Prince.” De oorzaak van de verminking Is het aan rijden door een taxL ISIS 1916 Wil 73% 139 26 368 74 135 88 64 45 51 45 illtle. geen Vorige Koereen ties). Uitgesproken 3 Sept.: PAUS, U Sptember Het onweer heeft Donderdag In de omgeving van Nice groote schade aangericht. Gedurende een godsdienstoefening steeg de bliksem in een kerk, gelukkig evenwel ■a^der ongelukk a te veroorzaken. Geen gevaar meer voor hongersnood of epidemics 368% 22 111*/, 83 345 25 366% 139*/t 11 49»/, Mijnbouw Boeton Mijnbouw Alg. Exploratie Suiker tl V. A. -oerworedjo vorstenlanden Actions idem 98**/,. 2*/i. 111% 277 250% H6% 83 *72 328 Banken Koloniale Bank .ndlsche Bank Oert. Handel Mij 9.70 34.60 12.07 2.48 59,)5 48.15 13.— 26.90 66.40 66.65 66.40 7.35 35.— 27.— Koers 8.M 102% 102% 102% 102*/, 99% 15^ 69 41 industr. Buitenland Anaconda Cert Ftak Rubber Separator Zweedsche Lucifers naar het Australisch grondgebied van Nleuw- Guinea uitgeweken personen door de regee- ring aldaar niet zijn uitgeleverd aan het Nedcrlandsch-Inditch gouvernement, maar op last van den rechter als ongewenschte arm- lastlge vreemdelingen uit het landüfcün geset. Uitzetting Is steeds een eenzijdige daad van de betrokken regeerlng, Lc. de Austra lische regeering, die daartoe geheel zelfstan dig een beschikking neemt. NEW YORK. 12 Sept. De toestand van den afgetreden president van Argentinië Irigoyen Is, volgens hier ontvangen berich ten, verergerd. Hjj is lijdende aan ernstige longontsteking. 290 318 Scheepvaart Holt Amerika Llji. dito Gem. Elgend Kon Ned Stoomb Scheepvaart - Unie Marine comnT Marine pref. 285% 287 58% 314»/, 54% Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden: A. dat dit jaar voor den herijk van maten en gewichten In deze gemeente zitting zal worden gehouden In de Nieuwe Doelen aan SlaatsleemngeD 5» Nederland 5» Nederland 4H Neder! 4H Neder! 4H NJnd. 10MB van roodvonk en vier gevalen van diphtheria voorgedaan. 250% H4»/, 82*/, 74 324 De jongen werd tusschen muur eh paard doodgedrukt. Het bleek te zijn de 17-jarlge J. Wurms, die op zijn fiets eenige boodschappen voor zijn patroon deeu. Het Hjk van den jongen werd naar een der ziekenhuizen overgebracht. Het paard kwam op het trottoir te vallen en werd teen gegrepen. De koetsier van den wagen, die nog ge tracht had bet paard meester te blijven, kwam met den schrik vrij. 220% 34**/,. 15*/, Rubber A dam Rubber Bandar Tl Deu Batavia Rub tolt. Tapanoell leroadjadl 3ilau V L O- O. n.ii.i.i.i Allied - intercontin Rubber Gisteravond heeft de laatste voorstelling plaats gehad van Circus Alfred Schneider, die volgens de aankondigingen hedenavond zou plaats vjpden. Voor den aanvang van de pauze deelde men namens de directie mede, dat de laatste voorstelling heden plaats had, zeer tot spijt van de directie, wegens verbintenissen elders. Wjj moeten oruniddellijk hieraan toevoe gen, dat het programma bijna geheel ten uitvoer is gebracht, hetgeen van andere cir cussen niet altijd gezegd kan worden. De tent was wederom geheel gevuld. 102% 102% 102*/. 102*/, 99% sprongeu omhoog, zoo zelfs dat de minste kwaliteit nog 8 gulden per 100 K.G. kon besommen. De aanvoer van den dag was toen reeds gedaald tot 6 A 7000 K.G. Mede ten gevolge van de hooge prijzen nam de aanvoer weer gestadig toe. zoo zelfs dat wij den laat- sten vellingsdag weer een aanvoer hadden van 16 A 17000 KG. en nu had dit weer tengevolge dat de prijzen weer snel terug- den I liepen. Voor jonge eerste pluk slaboonen zoo- »lda I wol met ala zonder draad en dan van eerste PERLEBERG, 12 Sept. In den afge- loopen nacht is het na een verkiezingsverga dering van de soclaal-democraten tot bloedi ge botsingen met nationaal socialisten ge komen. Na afloop van de vergadering tracht ten de nationaal socialisten de sprekers- trlbune te bestormen welke poging echter door leden van de Relchsbanner verijdeld werd. Met bierglazen, stoelpooten en stoelen ging men elkander te Hja. De nationaal soci alisten moesten vluchten, doch op straat werd de vechtpartij voortgezet. Meer dan 40 personen werden gewond. In verband met het vermoeden, dat ten na- deele van de firma Vroom en Dreesmann in de Groote Houtstraat te Haarlem ge durende het laatste halfjaar door de werk lieden. In dienst van den sloopersbaas V. te Amsterdam, verschillende goederen zouden zijn ontvreemd, beeft de Haarlemse!» politie, in samenwerking met die te Amsterdam, aan gehouden twee chauffeurs en zeven sloopers. allen wonende te Amsterdam, verdacht van diefstal en heling. Zes van deze personen hebben reeds een volledige bekentenis afgelegd. Verschillende goederen, zooals kleeden. gor dijnen. lakens en parapluies zün in tieslag- genomen. Zij vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 200. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. De .Paranny" meldt, dat reeds 200 vervol gingen zjjn ingesteld tegen vroegere afge vaardigden, welke bU de justitie in behande ling zjjn. Volgens het blad zouden eigenlijk 180 af gevaardigden gearresteerd moeten worden, doch de regeerlng heeft om een massa- arrestatie van vroegere afgevaardigden te vermijden, de justitie opgedragen, slechts in ernstige gevallen tot arrestatie over te gaan. Toen Donderdagmiddag een knecht van een der beurtschipi>ers op Alkmaar een portefeuille gevonden had, inhoudenoc f 1000, en deze aan den eigenaar terugbe zorgde, ontving hjj voor beloonlng een gul den 1.Later op den avond werd hem nog 2.50 ter hand gesteld, waarmede zijn eerlijkheid beloond moest zien. 86% 63 44 30 58 23 52 45 3*/m Dank zij de financieele hulp «n de bemid deling van de Vereeniging Rembrandt is het Rijksmuseum er in geslaagd den „Christus in Gethsémane," het omvangrijke werk van Hieronymus Bosch, kortelings tentoongesteld bü de firma R. W. P. de Vries te Amster dam, van dr. A. G. O. de Vries aan te koo- pen. Deze pakkende compositie, waa-ejoer voor het eerst een werk van dezen groeten Noord-Nederlander een onzer openbare mu- ea binnen komt, zal van vandaag af ten- toongesteld zUn in het 4e Kabinet der Pri mitieven. Ook bü dezen aankoop heeft de Vereenl- glng Rembrandt weer getoond, welk een on misbare steun zij voor onze musea 14. herjjkzitting, maar alleen aan ”het ijkkantoor herijkt kunnen worden. (Opzending per post ^franco met insluiting van een postbewljs tot een bedrag, overeenkomende met de som van 10 dent voor elk gewicht. Ook is mede te zenden de gezegelde enveloppe, afgegeven bü de vorige verificatie, daar de gewichtjes an ders aan de eischen, gesteld voor de nieuwe, moeten voldoen). Alkmaar, 12 September 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd, A. F. ThOMSEN, lo. Burgemeester. ,R. VEENDORP, lo. Secretaris. In het anders zoo rustige Oudorp heerschte hedenmorgen een ongewone zenuwachtigheid en gejaagdheid. Reden hiervan was, dat in den afgeloopen nacht op een drietal plaatsen, nj. bü de heeren Klaas Butter. Arie Konijn, v. d. Laarschot, was ingebroken, waarbij veel goud en juweelen waren ontvreemd. We hebben ons hedenmorgen ter plaatse vervoegd en vernamen ongeveer het volgende De heer Butter, die hedenmorgen reeds vroeg naar Leiden moest, ontdekte bü zün opstaan, dat in de huiskamer de grootste wanorde heerschte. Alle kasten waren leeg gehaald. terwül «eer vele kostbaarheden wa ren ontvreemd. Onmiddellük waarschuwde hü de die dadelük op onderzoek uitging, do enkel spoor mocht ontdekken. Inmiddels waren meerdere personen In de buurt, die op dezen ongewonen tüd zooveel leven hoorden, wakker geworden, waarbü de heer Arie Konün tot de ontdekking kwam, dat in zün huls eveneens a’le kasten waren leeggehaald. Al spoedig bleek, dat de daders ook hier goud en juweelen hadden gezocht Hü vond de doos, waarin de kostbaarheden waren verborgen, onder een jurk op tafel staan. Uit deze doos was alleen een goud oorijzer verdwenen. De dieven hadden zeker niet bemerkt, dat onder in de doos zich nor meer kostbaarheden bevonden. Bü den heer v. d. Laarschot werd uit een kast een gouden horloge vermist, terwül twee zilveren horloges en een rüksdaalder, onaangeroerd waren ge bleven. In totaal wordt het volgende vermist: Een gouden oorijzer, twee gouden heeren- horloges. een zwaar gouden halsketting pl.rn 35 tot 40 c.M., twee stervormige Juweelen oorbellen, een gouden damesring, een ster vormig steentje, een gouden damesring met rond steentje, ’n zilveren en 'n gouden kruisje belegd met juweelen, een langwerpige zilveren broche met juweelen, een gebrandzilveren dameshorloge, een armband, een smalle gou den armband van plaatjes met juweelen een geel houten kistje en pl.rn. 18 gulden, een wit linnen zakje met pl.m. 5 gulden en een bedrag van 4.50 aan centen. De daders zün binnengekomen door open- schuivlng van een raam. De politie stelt een onderzoek in. De minister van kolonlta heeft ten ver volge op de beantwoording van vragen van den heer Wünkoop in verband met de uit levering van de naar Australisch grondge bied uitgeweken geïnterneerden 66 144% 20*/, 20% 9.75»/, 34.64 12.07»/,, 2.48»/, 59.17% 48.20 13.02 27.— 66.52% 66.75 66.52% 7.37 35.12% „Aagustinus. das Genie des Herzens”, van Hago Lang O.S. IJ. Uitg.Gesellschaft fiir christliche Kunst Gun.b.H., Mün chen, Wittelsbacherplatz 2a. AMSTERDAM, 12 September Heden morgen heeft in de Van Wou.traat alhier een ernstig ongeval plaats gehad. Door onbekende oorzaak slceg plotseling het paard, dat voor een schil.enwagen ge spannen was, op hol. Op den hoek van de Van Ostadestraat liep het paard tegen een wielrüder op en schoof dezen over het trottoir ‘egen den muur vasa de hrinm De Brusselsche tenorzanger Maurice Wey- nandt, die als plaatsvervanger van Louis van Tulder voor de titelpartü van het St. Au gustlnus-Oratorium geëngageerd was. is, nu Louis, van Tulder geheel hersteld is. Van zün ernstige ziekte, zoo welwillend geweest, zich ten gunste van den heer van Tulder terug te trekken, zoodat thans bü de eerste uitvoeringen van een nieuw Nederlandsen werk de hoofdpartij door een Nederlandsen solist kan worden vertolkt. kwaliteit werd zpo om de f 15 per 100 K.G. betaald. Voor oudere dikke boonen werd naar kwaliteit van f2 tot f 10 uitgelegd. Voor enkele boonen werd van f 4 tot f 8 betaald, terwijl enkele zonder draad tot f 11 liepen. Over het geheel genomen waren de prüzen wel' wat teleurstellend In de laatste dagen, doch de markt had geen onaange naam karakter. Vooral ditseizoen reageert de handel direct sterk op den aanvoer, wat stellig zün oorzaak vind in den gertngen export. Bloemkool werd de laatste dagen niet druk aangeboden, en dan was het meest nog. van zeer matige kwaliteit. De noteerlng liep van f 2 tot f 16. Voor roode kool was weer niet veel ambitie ondanks den niet ruimen aanvoer. Dit zelfde was het geval met Sa- voyekool. Rood noteerde van f 2 tot 3.50 en Savoyekool van f 3 tot f 4.50 per 100. Beter ging het met de wortelen trouwens voor dit artikel was doorgaans nog al goede vraag. De wortelen prüsden van f 7 tot f 17 per 100 bes. Al was de prijs wel wat lager dan voor gaande week, over het algemeen was sla wel weer te plaat en. ze ging voor f 1 tot f 4.40 Andüvie werd met f 1.50 4 f 5.60 per 100 betaald. De fruitmarkt had een tamelük gunstig verloop, voor zoover het over de prijzen gaal, wat evenwel de kwantums betreft, die laten veel te wenschen over en hierin is trouwens geen veritetering te verwachten ook. want over het algemeen beteekent de fruitoogst, hier dit seisoen een mislukking. Clapps Favorite en Seigneur .d'Esperen noteerde voor eerste soort van 28 tot 36 gulden per 100 K.G. Triumphe de Vienne liep nog tot f 40. Stoofperen prijsden van f 10 tot f 22 per 100 K.G. Keukenappelen noteerden van 12 tot 26 gulden per 100 k.g. Handappelen zagen wü voor allerlei prüzen- Transparant de Cron- sels b.v. liep van f 25 tot f 54. Veel animo bestond er voor pruimen, die Inmiddels ook reeds op hun laatste gras beginnen te loo- pen. Voor de mooiste partüen Reine Victo ria werd nog tot 64 cent per K. G. betaald. Druiven waren goed te plaatsen, bü mati- geen tot toenemenden aanvoer. Frankentha- lers noteerden voor eerste soort van 56 tot 64 en Alicant van 58 tot 70 cent per kilo. Voor een partütje Cross Maroc zagen wü nog 90 cent per kilo betalen. ROME, 12 September In het Noorden van Italië hebben wolkbreuken ernstige schade aangericht. Uit Verona wordt gemeld, dat bet laagge legen gedeelte van de stad, ten gevolge van den hevlgen regenval, is overstroomd en dat bet verkeer op straat gedurende den geheelen nacht, ten gevolge van de over- stroomlngen, gestaakt moest worden. De vaart langs het station overstroemde en. daar bet water in een electrische cen trale drong, werd kortsluiting veroorzaakt De schade is zeer belangrijk. De stad Novate, nabü Milaan, is even eens ern-tlg geteisterd. De arbeiders moesten tn roelbooten uit de fabrieken vluchten. In sommige hulzen stond het water meer dan 1 meter hoog. de Doelenstraat alhier en wel op: Maandag 22 September van 1012 uur voor de verkoopers van nieuwe maten en ge wichten; Maandag 22 September van 13 S16 >4 uur en Dinsdag 23 September van 9—12 uur voor de apothekers, goud- en zilversmeden; Dinsdag 23 September van 13J416'J uur en Woensdag 24, Donderdag 25 en Vrüdag 26 September van 9—12 uur en 13K16>4 uur voor de groote partüen, die afzonderlük zullen worden opgeroepen; Maandag 29, Dinsdag 30 .September, Don derdag 2, Vrüdag 3, Maandag 6, Dinsdag 7, Woensdag 8, Donderdag 9, Vrüdag 10, Maan dag 13, Dinsdag 14 en Woensdag 15 Octotier van 912 en 13>416 y: uur voor de overige herükplichtigen, aan wie een oproepbriefje za! worden uitgereikt. Donderdag 16 Oct. van 912 eii 1315 uur voor hen, die geen oproepbriefje moch ten hebben ontvangen. B. Ie. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangebo den om onderzocht te kunnen worden: dat Ijzeren maten van binnen en van buiten ge verfd dienen te zün. koperen gewichten af- gewasschen en ook de gaten gereinigd: dat üzerën gewichten niet gepotlood mogen zün, doch roestvrü moeten zün gemaakt en daar na ingewreven met gekookte lünolie: 2e. dat de maten en gewichten vóór 1 Oc tober 1931 gestempeld moet zün met de let ter f en dat er. bü verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan het ükkantoor te Am sterdam eiken Maandag en Vrüdag, uitge- «onderd 26 December, van 9H15uur. 3e. dat de maten en gewichten, welke zün gestempeld met het afkeuringsmerkdrie hoek, niet in winkels enz. mogen worden te- ruggebracht. 4o. dat ten bate van 's Rijks schatkist be taald moet worden voor het onderzoek der maten en gewichten (ükloon) en voor het Justeeren der gewichten (justeerloon) en 5o. dat de milligramgewlchten niet op de Op den 3en September bereikten wü nog weer een aanvoer van 150.000 K.G. augurken, waarvan evenwel een zeer groot deel bü het minderwaardige sortement kwam. Vooral stek (stippel) was ruim aangeboden namelük zoo’n 70 000 K.G. Ook bommen waren sterk vertegenwoordigd. Hiervan was ongeveer 10.000 K.G. ter markt. De handel toonde zich vooral voor de bommen volkomen luste loos, zoo zelfs, dat slechts een klein percen tage verkocht werd en het groote kwantum naar de aschbelt werd gebracht, als waarde loos product. Ook het stek werd uiterst traag opgenomen en een groot deel was voor slechts een cent per K.G. nog nauwelüks te plaatsen. Voor goede kwaliteit Basterd en Grof daarentegen was goede animo. Als mld- denprijs zagen wü hiervoor resp. f 950 en f 12 betalen, wat heel mooie prijzen waren De tweede soort hiervan liep voor belde sor timenten om de 15. Het was uitsluitend de export die leven In de markt bracht. Uit alles valt te bemerken dat de zouters vrijwel zün ingekocht. Op den 6en September was ten gevolge het minder warme weer de aanvoer nog geen 20 pct. Van den voorgaanden velUng- dag. Deze kleinere aanvoer was nu weer oorzaak dat stek en bommen voor f 1.40 4 f 1.50 per 100 K.G. weer heel gemakkelük ge plaatst werden. Basterd en Grof bewogen zich weer om de bestaande prüzen en het was weer de export die dit sortiment uit de markt nam. Inmiddels gelooven wij. alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet dat er groote aanvoeren van augurken meer te wachten zün. Bü meerdere kunnen wjj Wel zeggen ia het afgedaan, hoewel an deren daarentegen nog wel een Augurkje kunnen plukken. De slaboonenmarkt vertoonde de laatste dagen heftige schommelingen tn de prüzen maar ook in den aanvoer. Aanvankelük glkng de prüs bü steeds afnemenden aanvoer, met Morgenochtend te 13 uur zal onze Alk maarsche Politie-Sportvereeniging op het terrein van haar Amsterdamsche collega’s haar kansen hebben te verdedigen voor de „Grafica-beker”. Wü wenschen onze Alkmaarsche politie mannen veel succes 1 VLISSINGEN, 12 September Gedurende twee tijden hebben twaalf sleepbooten te vergeefs getracht het Engelsche stoomschip „Trevillan", dat hü Liefkenshoek ge strand Is, vlot te sleepen. Thans is men begonnen de lading te los sen. Wü maken onze lezers attent op een m dit nummer voorkomende advertentie voor de aj.repetitie van het groote kinderkoor, dat met de a.s. feesten medewerking zal verleenen. 112 heerenrüwiel, C. KÜsch, Van Leeuwen- hoekstraat 8; trouwring, H. de Vries, Van Zeeuwenhoekstraat 21; rozenkransje w As ma, Oosterburgstraat no. 7; halend j Mtake, Geest 47; paar klnderhandschoènen' Nleuwesloot 75; fantasiebroche, M. Vreeker Magdalenenstraat 9; strik met broche, L. P*yglop 15; belastlngmerk, A. Bulsslnk Baanslngel 24; pakje met inhoud, Brinkman’ Oudegracht 279; belastlngmerk, K de Beun, Drebbelstraat 13; 2 bankbiljetten, Valk*» Lunchroom, Houttil 5. Wanneer men weder in het bezit is van net verloren voorwerp, wordt men verzocht hiervan kennis te geven aan het Bureau van politie. 11 September opgegeven door v. d. Graaf Co. N. V. (Afdeellng Hande^pinforma- rzbak Dell Batavia- TiHlr Deu Jostkust jenembah Maxwell indnstrieën Marg. Unie Calvé Delft Alg Kunstzijde Van Berkel’s Pat Nieuwe Philips SANTO DOMINGO, 12 Sept. De tenge volge van den wervelstorm veroorzaakte nood is thans iets verminderd. Groote hoeveelhe den levensmiddelen zün aangekomen, zoodat de vrees voor een hongersnood verdwenen is. Ook zün groote hoeveelheden geneesmid delen aangevoerd en het gevaar voor net ontstaan en het uitbreiden van epidemies is dan ook niet te vreezen. De meeste inwoners van de stad «ün thans ingeënt en de waterleiding is weer in orde ge- gebracht. Van officleele zijde wordt medegedeeld, dat 2300 personen zün gedood. 8000 gewonden verblijven nog in de hospi talen en barakken. Petroteam Donsche Petr. Gaboea uiii.ii. Kon Olie ^rlak .’eudawa Continental OU Parüs Brussel Londen New-York (cable) Berlijn Zürich Rome —..I Madrid MO Stockholm Kopenhagen Praag Weenen Warschau In kort overzicht ziet de lezer den loop van Augustinus' vorming tot groot Kerk- leeraar, voor zijn geest. Diers wor-relcn en zoek' naar God lükt. als gebeurde het in onzen modernen tijd. Dit leven van Augus tinus kan iedereen begrijpen en is voor ie dereen interessant. Uitgezóchte spraak, korte zinnen vol die pere gedachten, die in den lezer doordrin gen en geestdriftig stemmen voor het gees telijke heldendom van dezen Heilige. De uitvoering van het St. Augustinus- Orajprium. welke ter gelegenheid van het 15c eeuwfeest van St. Augustinus, op Vrijdag 19 September as. in „Tivoll” te Utrecht wordt gegeven, zal worden bügewoond door Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen, Aartsbisschop van Utrecht. N. V. Heid's Sport- en Radio- handel. Nieuwe Binnenweg 279, Rotterdam. R.-c. mr. H. de Bie. Burator mr. A. J. Verstegen. Nieuwe Haven 155. Rotterdam. 10 September: S. de Groot. koopman, Heukeiom. R.-c. mr. M. van Aken. Curator mr. S. Murman, Gorinchem. 10 September: G Kuijten vlschhandelaar, laatst te Dordrecht v/h Den Haag. R.-c. mr. J. H. van Weken. Curator van der Krop. Dordrecht. 10 September: G. J. Timmer, Geerdijk-Vroomshoop, gemeente Te Sospel is een rotsblok tengevolge val den aanhoudenden regen loegéraakt. Juli toen een afdeellng Alpenjagers voorbij marcheerde. Een soldaat wond. Tengevolge van slechte remmen heeft Ten gevolge van slechte remmen heeft Donderdag te Odessa een ernstig tramonge luk plaats gehad. Vijf passagiers werden gedood en 53 ern stig gewond. De tram was bezet met scho lieren en arbeiders. Door het weigeren vaa de rem. reed de wagen in volle vaart uit ós rails en sloeg om. Den bestuurder van den wagen heeft men tot nu toe niet kunnen vinden. Men neemt aan, dat hü uit angst voot straf gevlucht is. Voor zoover tot nu toe kon worden nage gaan. zou de remlnrlchtlng reeds, voordat <M wagen in dienst gesteld was, niet in orde zijn geweest. Overigens zou de bestuurder in strijd met de voorschriften te hard gereden hebben. spoorwegen iuod t-acifle A/abasp -■ nic M-.u St Pau< Kansas City South Erie Rallr Geboren: Regita Dorothea, dochter van Jehonnex de Boer en Wilhelmina JBoltus; Ge- r*rda Maria, dochter van Johannes van Wonderen en Aaf je Goedhart. Ondertrouwd: H-mdrlk Groot en Maart,r le Geus; Pieter Veen en Elisabeth Hulsman; Willem Vuyk en Margaretha Wlghan; Ge rardus Koets en Henrica Brands; Pietc Smit sn Trijntje Schot; Gerardus Ranzün en Iheodora Rubers. Overleden: Adrianus Oodefridus van der ?ouw, 59 jaar; Elisabeth Zwart, gehuwd met □ornelis Wielend. 73 jaar; Antoon Jaoob t— winkelier, Den Ham (G.). R.-C. mr. W. A. Vos. Curator mejuf frouw mr. Th. J. Frima, Ommen. 10 September: J C. C. Zlegeler, Utrecht, Catharünesingel 85bis. R.-c. mr.’ H. van Wagenlneen. Curator mr. N. H. van Voorst var Beest. Utrecht. 10 September: G. J. Leurlnk. aannemer. Borne. R.-c. mr. Ikman van Burck. Cura tor mr. M. C. Knook-Nolthenlus, Almelo. Opgeheven wegens gebrek aan actief: 10 September: c. Waterland, Soest. 10 September: M. A. de Veen, Oudewater. B. de Visser, Schiedam. N. Rlebeek, Rotterdam. Vernietigd door het Gerechtshof Amster dam: 3 September: stichting Sportpark Amstel- rust. Amsterdam. Uitgesproken: 10 September: J. H. Roos, handelaar lij groenten Amsterdam. 2e Keucheniusstraat llhuls. R.-c. Mr. B. de Oaay Fórtman Cur Mr. D. Fraenkel, Amsterdam. Singel 512, 10 September: A. F. J. Feldberg. koopman in schoenen. Amsterdam, Agememnonstraat 451. R.-c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur Mr. H. G. Stibbe, Amsterdam, Rokln 9296. 10 September: De handelsvennoötrchap onder de firma Romers ëz-Co., en hare leden J. A. Romers, meubelmaker, Amsterdam Soeraoayastraat 7III, en G. van Hesteren, timmerman, Amsterdam, Soerabayastraat 6‘TI. R.-c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur. Mr. Y. W. Kranenburg, Amsterdam, Keizers gracht 574. 10 September: H. Strauss. Amsterdam. Blaslusstraat 50, benedenhuis. R.-c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur. Mr. P. J. Klaver, Am sterdam. Leidschegracht 23. 10 September: R. Engelsman, echtgenoote van J. Cohen, openbare koopvrouw, vroeger Tlel thans Amsterdam, J. Vermeerstraat 75 bovenhuis (inwonend bü Lindeman). R-c. Mr. L. de Gaay Fortman. Cur. Mr. J. A. H J. 8. Bruins Slot, Amsterdam, Heerengracht no. 177. 11 September: G. van der Kruys, winkelier. Amsterdam, Overtoom 345. R.-c. Mr. J. J. Voerman ernstig gewond den Provincialen weg te Oostwolde. gemeente Leek, Is gisteravond de met twee paarden bespannen melkwagen van den melkrijder Oosterling, aldaar, plotseling op bol geslagen. De voerman, de 34-jarlge G. Kuiper, uit Zevenhuizen, die tüdelük bij den melkrijder werkzaam was, trachtte de paarden tot stilstand te brengen. Hü kwam daarbü te vallen en geraakte onder den wagen. Bewusteloos en met zeer ernstige ver wondingen is de man, die gehuwd is en vader van zes kinderen. opgenomen en naar het Academisch Ziekenhuis te Gro ningen vervoerd. ZUn toestand was hedenmorgen ernstig. De paarden zün. na tegen een boom zün opgeloopen, tot stilstand gebracht. Men schrijft ons: Aangezien de kinderfeesten het vorig jaar op 8 October in de Eikelenbergstraat ge houden, uitstekend zün geslaagd, Is een defi nitieve vereeniging opgericht. Deze vereeni ging Steeds in Spanning’ (SIS.). C. W. ging steeds in spanning” (S.IB). C. W. Bruinvisstraat e.o. en beoogt alléén en uit sluitend het organiseeren van kinderfeesten, zoodat een ieder lid kén zün, terwül ook de contributie geen bezwaar mag heeten, daar die is gesteld op minimum 0 10 per maand. Het bestuur is dan ook dankbaar jegens hen. die zich reeds als Ud hebben laten in schrijven; doch nog niet voldaan, want al telt de vereeniging momenteel pijn. 120 le den en donateurs, dit aantal kan minstens 300 worden In deze volkrijke buurt. Hee groo- ter het (aantal leden, des te grootscher het feest, en waar het gaat om het kind, moeten wü ons wel eens een offertje getroosten. Het bestuur is echter vol goeden moed en heeft reeds verschillende voorbereidende maatregelen getroffen en ock een voorloopig programma in elkaar gezet. Er wordt begon nen met een gecostumeerden optocht, waar voor prüzen zullen worden beschikbaar ge steld nj. voor het mooiste, voor het origi neelste en voor het meest komische cosluum. Onder de wedstrüden treffen wü oa. aan: Mastklimmen. fietsenrace. wedstrüden op Vliegende Hollanders, autopeds enz. De wed strijden zullen worden gehouden, behoudens toestemming, in de C. W. Brulnvisstraat. ter wül het geheele feest zal worden opgeluis terd door muziek. Het bestuur vertrouwt, dat het op aller steun en medewerking mag rekenen en geeft de verzekering, dat het van zün kant al het mogelüke zal doen om ook deze kinderfees ten weer schitterend te doen slagen. Het dag. bestuur is: W. de Moei, voorzitter, mej. J. F. Paay, secretaresse. Tulpstraat 11 en G. Klaver, penningmeester. Men verzoekt ons opname van het vol gende: In de gisteravond gehouden vergadering van de bewoners van de Boterstraat is be sloten, evenals vorige jaren, ook nu wederom de straat te versleren, waarvoor de plannen met algemeene stemmen werden goedge keurd. Tüdens deze vergadering gingen er stem men op, dat het zeer op prüs zou worden gesteld, indien de 8 October-vereeniging voor de mooist versierde straten eenige prij zen beschikbaar zou stellen, hetwelk onge- twjjfeld bemoedigend zou werken. Het bestuur zegde toe, met de 8 October- vereeniging In overleg te treden. Wü vertrouwen, dat de bewoners van meerdere straten het voorbeeld van de Bo terstraat zullen volgen, vooral in de binnen stad. Immers, versierde straten verhoogen ongetwüfeld oe feestvreugde ten zeerste. In de hedenmorgen gehouden vergadering van den Volkenbond heeft Minister Bee- lafrts van Blo'-'and het woord gevoerd. "HU merkte op. dat de Volkenbond reeds veel gedaan heeft voor den vrede en gaf als zün meenlng te kennen, dat er overeenstem ming moet zün tusschen de bijzondere sta ten, wil men tot algemeene ontwapening komen. Hü hoopte, dat de in November te houden Ontwapeningsconferentie de laatste zou zün voor de daarna te houden definitieve Ont wapeningsconferentie. Spr. hoopte, dat de Volkenbond veel goeds zou kannen blüven verrichten ondanks de vele tegenwerkingen en de moellükhedin, hem in den weg gelegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 18