ONS BLAD K ZIJ VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1930 Voornaamste c^Cieuws JOH. LAUWERS NIEUWE ABOWUE’S Noord- Hollandsch DagbM abonneren, ontvangen de mets tol 1 October GRATIS W fr*mc0 ook kunnen de bleuwe ^om^ DIT nummer bestaat uit drie bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 214 f 40 f 50 Dr. Frederik van Eeden In Noord-Limburg De V.A.R.A. Zaterdag en Zondag 'Bekend Hagenaar het slachtoffer De A.V.R.O.-meeting Sint Melania-werk De Andrée-expeditie De vader van vele oorlogen PAARDENSPORT in Geweldige uitbarsting De Franklin-expeditie St. Augustinus-Oratorium Kellner bestolen I C 1 F- Doodelijk auto-ongeiuk D E De Vulkaan Italië De brandstichting in een villa te Nieuw-Millingen Na de verzoening met het Vaticaan 5 ca Een Hieronymus Bosch verworven voor het Rijksmuseum Provinciale Wedstrijden der Burgerwachten Noord-HoUand De inneming van Rome niet langer nationale feesdag De ontvluchte geïnterneerden van den Boven-Digoel Barometers - Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR „Stromboli” iij Zich m berft mooi boekwetk. verzekering tre^t de nieuwe abonné s lijk in werking- D I C die zich thans op bet Tecen den luttele» W 15 cent kunnen stellen van een Ook de -- voor f 3000- f 750.- doodeüikeo^afloop 1 250.- Ec* of een ook 125.- duim of wijsvinger 50.- of ,rm AAMGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL De a.s. manoeuvres NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD of van f Uit het dagboek van Strindberg. Barometerstand 9 uur v.m.: 765 stilstand. van Een weerzinwekkende persoonlijkheid. De begrafenis van Andrée want ook Nadere bijzonderheden offlcieele o zekere A. S. aangereden 4 Mte efil* A1K.MA.AR No. 433 sting van den H9 plaats ge- De legeroefeningen onder leiding van den commandant van het veldleger, welke wegens het heerschen van mond- en klauwzeer niet overeenkomstig de getroffen voorbereidingen in de streek Barneveld, Leusden, Amersfoort kunnen doorgaan, zullen thans worden ge houden in Noord-Lfmburg van 2326 Sept, as. <24—25 Sept, zijn de eigenlijke oefen dagen). Louis van Tulder vervult de partij van St. Augustinus LICHT OP De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 7 49 uur. Het plan van Briand inaake de Europee- sche Federatie in den Volkenbond. In het koninkrijk Italië aal inplaats vutn den 20en September. den dag van de inne ming van Rome tf 'W. Aten Tien Wtornas^ verjaardag der Verzoening met het Vaticaan, tot naüonalen feesdag verklaasd woeden. „De Standaard" bespreekt de A.V.R.O.- meeting. erkent, dat die meeting voorzoo- ver aij een groot aantal menschen bijeen bracht uitnemend geslaagd is, en vervolgt Niet uitgeleverd door Australië, maar uit gebet Te Gulpen is door een tot dusverre onbe kend gebleven en gedood. Het duurt staat, dat R. medeplichtigen moet hebben gehad, zoodat nog meerdere arrestaties te zoodat wachten z^n. De minister van Waterstaat heeft bepaald, dat Zondag 14 September een „hoogtijdag” is voor de V-A.R-A. (14 September is de dag van de demonstraties te Amsterdam en Rotter dam van het N.V.V. en de S.D-A.P. tegen de Vlootwet). ■De V.A R-A. krijgt daarom op dien dag. be halve haar gewone zenduren, ook die 125 uur nam. Men verzoekt ons in herinnering te bren gen, dat de jaarljjksche algemeene vergade ring zal plaats hebben te Hilversum op Don derdag 18 September a-s. in hotel „Hof van Holland” (Kerkbrink). Alle leden, hceren-donateurs en belang stellenden zijn welkom Te half twaalf is er reunie, de algemeene vergadering vangt te 13.15 aan. Zij. die om 12.50 aan het gemeenschappelijk kofflebroodje wenschen deel te nemen gelie ven daarvan tijdig kennis te geven aan mevr. Aelbers, Meerweg 30. Bussum. Een persoon, die eenlge dagen in hotel de 1* Roste te Oulpen logeerde, is spoorloos •verdwenen met medeneming van de spaar penningen van den kellner ten bedrage van 169 gulden. In aansluiting op het bericht omtrent de ontdekking van twee kampen van de Frank lin-expeditie door den Canadees, majoor Burwash, wordt nader gemeldt, dat sir John Franklin in 184ó vertrok met twee schepen, de „Erebus" en de „Terror”, bemand met officieren en manschappen voor het zoeken van den Noord-Westelijken doocgang. De expeditie werd twee maanden later voor het laatst gezien. In 1859 werd op het Koning Wlllemseiland een bericht gevonden, waaruit bleek, dat de schepen in 1848 door het ijs ingesloten wa ren en na den dood van den leider door de bemanning, die toen nog 105 koppen telde, verlaten werden. Majoor Burwash zou nu eenlge documen ten ontdekt hebben, die over het verder lot der expeditie uitsluitsel geven. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1— regels f 1.25: elke regel meer *45. RECLAME per regel 4.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s 9l59. RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 9.6* per advertentie van 5 regels; iedere regel meer f 9.12 De commissie voor de regeling der plech tigheden. die na de aankomst van de Svensk- sund met het stoffelijk overschot der Pool reizigers te Stockholm zullen plaats hebben, heeft de plannen nog niet definitief vast kunnen stellen. Over de begrafenis van het stoffelijk over schot van Andrée. Strindberg en Fraenkel wordt met de nabestaanden onderhandeld, daar deze hierover te beslissen zullen heb ben. Intusschen hebben buitenstaanders zich In deze zaak gemengd. Zoo is in de laatste vergadering van den gemeenteraad van Andrée’s geboorteplaats, Granna. een motie aangenomen, waarin de wenSchelijkheid uit gesproken is, dat Andrée te Granna begra ven zal worden. Men voerde hierbij aan. dat Andrée vroeger meermalen den wensch te kennen heeft gegeven op het kerkhof van zijn geboorteplaats begraven te worden. Op voorstel van gouverneur Von Sydow zal een der straten in het oude gedeelte van Gothenburg naar Andrée genoemd worden. De Brusselsche tenorzanger Maurice Wey- nandt, die als plaatsvervanger van Louis van Tulder voor de tltelpartij van het St. Au gustinus-Oratorium geëngageerd was, is, nu Louis van Tulder geheel hersteld is, van zijn ernstige ziekte, zoo welwillend geweest, zich ten gunste van den heer van Tulder terugte trekken, zoodat thans bij de eerste uitvoeringen van een nieuw Nederlandsch werk de hoofdpartij door een Nederlandsch solist kan worden vertolkt. Dank zij de financieele hulp en de bemid deling van de Vereeniging Rembrandt Is het Rijksmuseum er in geslaagd den „Christus in Gethsémane," het omvangrijke werk van Hieronymus Bosch, kortelings tentoongesteld bij de firma R. W. P. de Vries te Amster dam, van dr. A. G. C. de Vries aan te koo- pen. Deze pakkende compositie, waarvoor voor het eerst een werk van dezen grooten Noord-Nederlander een onzer openbare mu sea binnen komt, zal van vandaag af ten toongesteld zijn in het 4e Kabinet der Pri mitieven. Ook bij dezen aankoop heeft de Vereeni ging Rembrandt weer getoond, welk een on misbare steun zij voor onze musea is. Frederik van Eeden. wiens gezondheids toestand den laatsten tijd wederom te wen schen laat, is tot herstel van krachten naar Noordwijk aan Zee vertrokken. De volgende paarden zijn ingeschreven voor de op 16 September as. te Schagerbmg te houden harddraverij: Othella. Premier, Northerman B. Meteor Miss Zelda Peter. PletemeL Maggy Henry, Senator Axbond, Kapitein de Bruane, Marie F. Hardstein, Rollette, Maggy Maggowan, Jannet Harvester. Cathariena Spier, Online- ga. Frettchen. Madrigal, Prinses Duluth. De arrestatie in de residentie van een zekeren R. schijnt het begin van de oplos sing te zijn van een uiterst ingewikkelde zaak, waarmede de politie uit verschillende plaatsen zich reeds maandenlang bezig houdt en waardoor een Hagenaar, van een zeer bekende familie, niet alleen zijn geld, doch ook zijn leven heeft verloren. De bijzonderheden komen op het volgende neer, aldus de „H. Crt.”: Den 6en Mei j.L brandde te Nieuw-Mil lingen bij Apeldoorn af de gemeubileerde doch lijdelijk onbewoonde villa „Diana", eigendom van een in aanzienlijke Haagsche kringen welbekend persoon, wiens naam wjj op verzoek verzwijgen. Door doordat bij verHee voa ‘a anderen vinger. Uit Messina wordt gemeld, dat Donder dagmorgen een eruptie heeft plaats gehad van den vulkaan Stromboli. op het gelijk namige eiland, beboerende tot Be Liparische eilandengroep. Het gehucht Bartolo werd bedolven en grootendeels verwoest. Volgens de „Giomale d'Italia” zouden in het dorp Stromboli ‘en de naaste omgeving talrijke dooden en gewonden te betreuren zijn. Tegelijk met de eruptie is een hevige aard beving waargenomen. De bevolking van het eiland Stromboli is zeer ontdaan. Onmiddel lijk is om hulp geseind. Uit Messina zijn eenlge torpedobooten met levensmiddelen en dekens vertrokken, terwijl ook een afdeeling van de brandweer ter assistentie derwaarts is gezonden. Aan boord van een der hulpschepen be vindt óch de plaatsvervangende prefect van Messina. Volgens offlcieele mededeelingen is de Stromboli in den loop van den dag weer tot rust gekomen. Het aantal dooden en gewon den is nog niet bekend, evenmin hoe groot de materieele schade is. Nader wordt gemeld, dat hedenmorgen tegen tien uur een door den Stromboli ver oorzaakt gerommel werd waargenomen, ter wijl tegelijkertijd een korte aardbeving plaats vond. Spoedig daarop zag men een dikke rookwolk uit den Vulkaan opstijgen. Bij de eruptie is een scheur in den Stromboli ont staan. De laatste groote uitb Stromboli heeft in het Jaar had. In de buurt van Florence werd Woensdag tegen 1 uur 's middags een lichte aardschok waargenomen, waardoor een paniek zich vaó de bevolking meester maakte. Er was geen materieele schade. De minister van koloniën heeft ten ver volge op de beantwoording van vragen van den heer Wijnkoop in verband met de uit levering van de naar Australisch grondge bied uitgeweken geïnterneerden van den Boven-Digoel verklaard, dat de hierbedoelde, naar het Australisch grondgebied van Nieuw- Gutnea uitgeweken personen door de regee- ring aldaar niet zijn uitgeleverd aan het Nederlandsch-Indisch gouvernement, maar op last van den rechter als ongewenschte arm lastige vreemdelingen uit het land zijn gezet. Uitzetting is steeds een een zijdige daad van de betrokken regeering, i.c. de Austra lische regeering, die daartoe geheel zelfstan dig een beschikking neemt. De schietwedstrijden van Burgerwachten in de Provincie Noord-Holland, te houden op 13. 14. 15 September 1930 op de lianen van Zeeburg (bij Amsterdam) zijn als volgt ingedeeld Korps- en personeelen wedstrijd. Vaste en vrije baan, worden geschoten in twee klassen. Tot de le klas behooren de schutters van afdeeling A, gerangschikt in veteranen le klasse en klasse A. Tot de 2de klasse be hooren alle overige schutters; 2e klasse schutters mogen desgewenscht mededingen in de le klas. Geweer of karabijn, model 95 dat als enkel- lader wordt gebruikt; a.stand 100 meter. Houding staand, knielend of liggend naar keuze. Bisschoppelijke belangstelling De uitvoering van het St. Augustinus- Oratorium. welke ter gelegenheid van het 15e eeuwfeest van St. Augustinus, op Vrijdag 19 September a.s. In „Dvoll" te Utrecht wordt gegeven, zal worden bijgewoond door Z. D. H. Mgr. J. H. O. Jansen, Aartsbisschop wm Utrecht De commissie, belast met de verzorging van de gevonden voorwerpen der Andrée- expeditie heeft voorgeslagen, een kort resu mé van de dagboeken te .publiceeren. toen bekend werd, dat de dagbladexpeditie een dagboek van Strindberg gevonden had. De regeering van Zweden ging hier echter niet op in en verordende dat het gevondene zoo gauw mogelijk naar Stockholm moest wor den gedirigeerd, wijl eerst moest uitgemaakt worden, wie het auteursrecht der documen ten bezat. De Zweedsche journalist, leider der Ic- bjöm-expeditie. die het Ijjk van Frenkel en den schedel van Andrée vond en resten van den ballon, hebben Kvltöia verlaten. Het weer werd slecht, de herfststormen, die het ijs in beweging ifrengen, zetten in- Terwijl de mannen aan het werk wartn, viel er reeds veel sneeuw, ijsberen kwamen van alle kanten opzetten; er werden er vijf neergeschoten, die al te dicht in de nabij heid kwamen. De deskundigen staan 'er van te kijken, dat het de bemanning van Isbjöm mogelijk geweest is, Kvitoia nog aan te doen, in de zen tijd van het jaar. Het is een kranig stuk werk van de zeelui. Isbjórn heeft ongeluk met zünémachines gehad, die maar op halve kracht kunnen' ioopen. De radio- installatie werd door den storm stukge- -siagen en voprioopig gerepareerd. Het Noor- fche politietoezichtschip is Isbjörn tegemoet gevaren. Stubbendorf heeft een kort resumé gege ven van hetgeen er in het dagboek van Strindberg staat. Daarmee is een einde ge maakt aan de hypothese, dat men mogelijk met overblijfselen van de Italië-expeditie te doen had. Daarvan schijnt men intusschen elders sporen ontdekt te hebben. Strindberg vertélt, dat de opstijging den Hen Juli plaats fond en dat de ballon op een ijsschots den 14en Juli om half acht neerkwam op 83 gr. 4 m. De plaats staat op een door Strindberg geteekend kaartje aangegeven De tocht die toen begon, om het leven duurde drie maanden. Na een maand dreven zij af met het ijs, een groot gedeelte van hun hebben en hou den werd in 't ijs achtergelaten, daar ’t niet mogelijk was alles mee te sleepcn. Het eten werd gerantsoeneerd. Toen men eindelijk wilde opgeven, kwam Kvitöia in zicht. Er werd een groot feest gehouden, de Zweedsche vlag geheschen, een feestmaaltijd aangericht, een koek, portwijn door den koning geschonken, den mannen voorgezet. Den tweeden October ging het ijsvlak aan stukken, waar de mannen een hut op ge bouwd hadden. Na drie dagen waren zij op het eiland. Anderhalve week later sluit het dagboek. De te bergen, milliardairs hebben ook' met economische macht Irigoyen ia van Argentinië naar Umgnay vertrokken. De Italiaansche vulkaan De Stromboli is tot uitbarsting gekomen. Vele slaehtof- „Wie nu waarde hecht aan zulke betoogin- gen, kan niet anders dan verklaren, dat de Avro een goeden dag heeft gehad. WU blijven echter bij de oude meerling, dat de innerlijke waarde van een zaak niet be wezen wordt door het aantal menschen. dat er voor heeft willen demonstreeren, maar dat het altijd noodig blijft den inhoud, den gees telijken inhoud zelf ervan te toepsen aan de waarheid en de werkelijkheid. Wanneer wij nu in de N.R.Crt. lezen, dat men getuigd heeft van den vasten wil om te blijven staan „tegen verdere doorvreting van het politieke partijwezen en het religieus sec- tarlsme, tegen mvelleering en verlaging vin het cultuurniveau" en wjj lezen dan eens wat er gesproken werd en waarvoor werd ge juicht. dan schijnt ons de geestelijke Inflatie wel heel groot. Veel geluid, maar weinig innerlijke betee- kenis. En als het liberalisme in ons land dat meent met deze leuzen zelfs bij een verkie zing de oude kracht te kunnen herwinnen niets anders heeft dan dit. dan lijkt ons zijn verwachting zonder fundament. Zeer stellig heeft de betooging getoond, dat vele menschen de Avro-uitzending op prijs stellen. Wi) hebben daartegen niet het minste bezwaar. Ook blijkt, dat velen het besef hebben, dat hun onrecht is aangedaan, en het besef, on recht te lijden; kan sterken in den strijd. Wij, die jarenlang getroffen werden door het on recht. en die steeds voor gelijkheid van rechten het pleit voerden, gelooven, dat Re geering en Volksvertegenwoordiging goed doen met ernst na te gaan, of er inderdaad van eenig onrecht sprake is. en mocht blijken dat hiervan maar één sprankje aanwezig is, dan zouden wij vooraan staan om te vragen, dat er herstel geschiedt. Er is echter ook vermeend onrecht. Inge beeld onrecht. Welnu toetsen wij de zend- tijdverdeellng aan de motie die werd aange nomen en aan de explicaties in de liberale pers, dan vernemen wij niets dan onwezen lijkheden'; geen sectarisme. geen religieus sectarismc, geen doorvreting van politiek 'partijwezen, enz. Het is alles niets waard. Het is alles met de waarheid in strijd. Het is louter Inbeelding. Het is de oude overmoed van het liberalisme, dat meent zijn meening als het algemeene en voor allen geldige te mogen voorstellen. Onze conclusie is, dat, wil men de betoo ging zien als een bewijs, dat de Avro in bree- den kring gewikt is, en dat velen meenen on recht te lijden zij kracht van argument heeft. Maar zoedra de vrijzinnigheid haar wil duiden, en er zelfs politieke munt uit s»u willen slaan, ten gunste van een pretentie, die de bron was van veel onrecht, en die geen enkel element van waarheid bevat, zinkt heel de opgeblazen actie aanstonds met den eer sten kleinen prik ineen en blijft er even wei nig ernstigs over als wanneer de socialisten eenzelfde lawaai maken tegen de nationale verdediging." land- en tuinbouw weder besproken worden en zal er worden aangedrongen op verlaging der vervoerkosten per spoor als een noodzakelijken steunmaatregel. Het is daarom, dat wij er met kracht op aandringen, dat de regeering dien maat regel thans, nu het nog tijd Is, eigener beweging neemt, want anders bestaat er groote kans, dat zij door een votum der Kamer daartoe gedwongen wordt en dat Is in deze ernstige tijden zeker niet een goede gang van zaken. Het is de regeering, die leiding geven moet bij de oplossing van de krlsls en niet de volksvertegenwoordiging. verschillende omstandigheden, o.m. de brand in de villa op verschil lende plaatsen tegelijk was uitgebroken, rees bij de Apeldoomsche politie aanstonds het vermoeden, dat de oorzaak aan kwaadwil ligheid was te wijten. Deze vermoedens werden zekerheid, toen bij het doorzoeken van de overblijfselen bleek, dét de in de villa aanwezige schilde rijen welke voor een bedrag van 98.000 waren verzekerd, vóórdat de brand woed de. uit de lijsten waren gesneden en in vei ligheid gebracht. Het parket uit Zutphen werd daarna gewaarschuwd. Na een bezoek aan de verbrande villa vorid de officier in derdaad aanleiding een uttgebreid onder zoek te gela ten. Dit onderzoek ging vanzelfsprekend al lereerst in de richting van den vüia-eige- naar in de residentie, die. zooals weldra kwam vast, te staan, in geen enkel opzicht met de brandstichting iets uitstaande bleek te hebben. Wel kwam toen aan het licht dat deze villa-eigenaar in handen was gevallen van een paar geraffineerde zwendelaars, die hem financieel vrijwel ten gronde hadden ge richt. De thans gearresteerde R. n.l. had hem zulk een vertrouwen in weten te boezemen, dat hij van deren een groot aantal schilde rijen tot een zeer hoog bedrag kocht en de ze doeken in zijn villa te Nieuw-Millingen liet ophangen. Een gedeelte van de koopsom was reeds betaald, toen den villa-eigenaar bleek, dat de schilderijen, zooal niet ver- valscht, dan toch aanzienlijk minder waard waren dan door R. was opgegeven. Toen de benadeelde daarop aan R. zeide. dat hij niet voldoende geld meer had. om de nog restee- rende koopsom te voldoen, schijnt deze met behulp van handlangers het plan te heb ben opgevat, in de villa brand te stichten, om den eigenaar zoodoende de verzekerings gelden in de hand te spelen, waarmede dan de restant-koopsom kon worden betaald. De villa-eigenaar, die financieel zwaar getroffen was en bovendien de tegen hem aanvankelijk geuite vermoedens van brand stichting niet kon verdragen, heeft daarop de hand aan zichzelf geslagen. Politie en justitie zetten daarom het on derzoek met kracht voort. Zjj stuiten hierbij op zeer groote moeilijk heden. Zoo had b.v. vrijwel niemand de in de villa „Diana” aanwezige schilderijen ge zien. terwijl ook niet bekend was. waar deze doeken, na het snijden uit de lijsten, zijn gebleven. Niettemin schijnt het onderzoek, waar over een stipt stilzwijgen in acht wordt genomen, langzamerhand zooveel bezwarende aanwijzingen tegen R. te hebben opgeleverd, dat Donderdag jl de officier van justitie te Zutphen aan de Haagsche politie op dracht gaf, tot arrestatie van R. over te gaan, op vermoeden van brandstichting en zwendel met schilderijen. Genoemde R. is Vrijdag j.l. naar Apel doorn ovargi bracht en Zaterdag in het huis van bewaring te Zutphen ingesloten. Omtrent den persoon van R. vernamen wij nog, dat deze een internationale oplich ter en schilderijen-zwendclaar is, die reeds meermalen iets met de justitie uitstaande heeft gehad en ook nog door de Belgische justitie wordt gezocht. Zijn naam is o.a. meermalen genoemd in verband met de op lichtingen door de Pure Silk Company, de bloembollen-pakketten naar Engeland en een bekende kaasaffaire. R. wist zich zeer beminnelijk voor te doen, ging zelfs voor gefortuneerd door en trachtte steeds, vóór hU zijn slag sloeg, het vertrouwen van zijn slachtoffer te winnen, justitioneel en politioneel onderzoek nog ."teeds voort, temeer waar vast- Hendereon pleit op de Volkenbondsverga- dering voor internationale ontwapening. flOG EENS: DE SPOORWEGTARIEVEN Dat wjj midden in een malaise-perio- de zitten en dat het tot op dit oogenblik in het bijzonder land- en tuinbouw zijn, die daardoor in groote moeilijkhe den geraakt zijn, zal wel niemand meer bestrijden. Op alle vergaderingen, door landbouw-organlsatie in deze dagen ge houden, hoort men niets anders dan klachten over groote verliezen, als ge volg van de schrikbarend lage prijzen der producten, waarvan met geen mogelijkheid de noodzakelijke uitgaven voor pacht en arbeidsloon betaald kun- I nen worden en daarnaast een voort- I durend vragen van steunmaatregelen op verschillend gebied, door de regeering te nemen, ter voorkoming van een de bacle. Gemakkelijk is dit laatste ongetwijfeld niet, maar ér geschiedt zoo goed als niets en dat is wel heel erg. De staats- commissie-Lovink heeft tot heden niet veel tot stand gebracht, want het sui- kerwetje is het eenige resultaat. Wel zal er vermoedelijk een maalgebod komen voor iniandsch koren, maar dat eischt toch enkele maanden voor behandeling in Tweede en Eerste Kamer, voor het nawerking kan treden. Als steunmaat regel, maar die is thans reeds lang weer bulten werking, mag ten slotte ook wor den aangemerkt de tariefverlaging met 30 procent voor vroege aardappelen bij vervoer per spoorweg als vrachtgoed m de periode van 1 Juli tot en met 15 Augustus. Dat er vooral op het terrein van de spoorwegvrachten niets gebeurt om land- en tuinbouw te steunen baart groote verwondering. Voortdurend is er in den loop van dit jaar door de orga nisaties bij de spoorwegdirectie en de regeering aangedrongeri op verlaging der hooge spoorwegtarieven, die vooral voor groenten hier veel hooger zijn dan in Duitschland, maar helaas zonder resultaat. Zijn wij goed ingelicht, dan heeft ook de commlssie-Lovink de re geering geadviseerd om de spoorwegta rieven met 25 procent te verlagen, maar tot heden heeft men er niets van be merkt. De directie van de spoorwegen schijnt niet tiereid om tot dien maatregel over te gaan, omdat er nog genoeg produc ten vervoerd worden. Natuurlijk, als er overvloed van producten Is tracht men deze af te zetten, maar dat de hooge vrachttarieven de prijzen voor de te exporteeren land- en tuinbouwproduc ten drukken, kan niet ontkend worden. Wat hier te lande aan vrachtprijs meer betaald moet worden, dan over een ge lijken afstand in Duitschland, betaalt de landbouwer of de tuinder, want de handel kan niet meer geven dan het product verhoogd, met den vrachtprijs en de Invoerrechten, op de buitenland- sche markten opbrengt. Daar de vrachttarieven hier veel hoo ger zijn dan in Duitschland, vormt dat over den geheelen export een enorm bedrag, dat aan land- en tuinbouw ten goede zou kunnen komen. De tijd voor het massa-vervoer van snel bedervende groenten, die dus als ijlgoed verzonden moeten worden, is voorbij, zoodat daar aan een tariefsverlaging niet meer ten goede zou kunnen komen. Wat dat ech ter zou kunnen hebben beteekenen blijkt wel als men weet, dat het tarief voor een wagon groenten als ijlgoed over 250 K.M., dus van de Streek of van t Westland tot de grens hier 80 procent hooger is dan in Duitschland of 50 gul den per wagon. Thans komt echter weer de tijd voor de massa-verzending van kool, uien en aardappelen als vrachtgoed en daarom meenen we nogmaals met kracht bij de directie van de spoorwegen en de re geering te moeten aandringen op ver laging der vrachttarieven, hierin geven andere landen, waarmede wij moeten concurreer en op de bulten- landsche markten, het voorbeeld. Duitschland heeft ook dit jaar, evenals het vorige jaar, 25 procent vrachtver- laging gegeven voor het vervoer van kool uit Holstein, het district, waar ze geteeld wordt, naar het West-Duitsche Industriegebied, met het gevolg, dat °nze vrachttarieven over een gelijken afstand 18 procent hooger zijn. Het U Per wagon een klein bedrag, maar waar de prijzen, die de kool opbrengt, toch reeds zoo laag zijn, daar is iedere gul den, die per 1000 K.G. meer gegeven 'tan worden, van beteekenis. Land- en tuinbouw maken een hevige Crisis door en de vraag mag worden ge - steld, of een zoo eenvoudige steunmaat regel als de verlaging der spoorwegta rieven, waarom door alle organisaties en de commissie-Lovink gevraagd wordt, eerst zal worden genomen als het te laat is en de débAcle niet meer le keeren zal zijn. De spoorwegen heb ben er op het oogenblik geen last van, de eenmaal gegroeide producten moeten toch vervoerd, maar de gevolgen onder- vinden ze later, als de tuinbouw door het weigeren van hulp nietmeer tot Produceeren In staat is. Ais de volgende week de Kamer bijeenkomt, zal zonder twijfel binnen niet te langen tjjd de kriste tn Ergens op een landgoed aan de Fransche Riviera bereikte een man den leeftijd van 80 jaar; in', zijn jeugd hoedde hjj de scha pen op de schrale bergweiden van Klein- Azië en tusschen zijn dertigste en zeven tigste jaar schreef hjj, in den letterlijken zin van het woord, de wereldgeschiedenis. Thans bezit de 80-jarige Sir Basil Za- charoff alle onderscheidingen en eeretitels, alle rijkdommen en ridderorden, die de over winnaars uit den grooten wereldoorlog hem aan de voeten konden leggen. Want hij is een der bewerkers van hun overwinning, even als hij de vader is van haast alle oorlogen tusschen 1890 en 1913. Amerikaanse he Wereldconcernen tot «tand gebracht. Maar bij Zacbaroff ging de verovering der economische macht steeds samen met een wereldramp voor de volke ren opzettelijk door hem teweeggebracht uit wier bloed hij zijn goud sloeg. De Balkanoorlogen van 1912 en 1913 waren uit sluitend zjjn werk. Geen enkel Amerikaansch milliardair heeft zoon avontuurlijken levens loop achter den rug als Zacharoff. Niemand van de heele wereld kent zijn waren naam, zijn eigenlijke afkomst. De geschiedenis van zijn jeugd moet duistere hoofdstukken be vatten: hij moet zich schuldig gemaakt heb ben aan valsch spelen en verschillende jaren in de gevangenis op den Balkan hebben door gebrast. Wat hem gedreven heeft om de volkeren tot den oorlog op te hitsen, ze van wape nen te voorzien om daardoor torenhooge bergen van lijken op te stapelen, weet geen mensch. Nooit is hjj openlijk opgetreden, hjj werkte altijd achter de schermen. Hjj was een der grootste wapen-industrieelen der we reld en stond in geheimzinnige betrekking met Hongarije en Roemenië, met Polen en Bulgarije, met Italië en Tsjecho-Slowakije; al deze landen voorzag hij van kanonnen en machinegeweren, granaten en pantser auto's; hjj gold als een der rijkste mannen van Europa, was eigenaar van ertsmijnen en scheepvaartlijnen en olievelden, en bank instel, lingenen nu viert hij ergens in alle stilte zijn 80sten geboortedag. Eerst tijdens den wereldoorlog hoorde de heele wereld van zijn bestaan. Hij was het, die met zijn geld achter Venizelos stond en hem dwong zich bij de Entente aan te slui ten. Als de Engelsche Regeering geld noo dig had, werd het verstrekt door Zacharoff. In ruil daarvoor verleende de koning van Engeland hem de Orde van den Kousen band. en verhief hem. den obscuren Oos terling, in den adelstand. De wereldoorlog heeft hem de rijkste vruchten opgeleverd De dood en Basil Zacharoff werden broe dersNiemand kent zijn werkelijk vermo gen. Erfgenamen bezit hij niet. Met zijn heengaan' verdwijnt een der meest weerzin wekkende persoonlijkheden, die ooit in het lot van mlllloenen zoo vernielend hebben in gegrepeneen anonieme Dschingis Khan. die geen enkel spoor zal achterlaten dan dood en vernietiging. Slechts eenmaal werd zijn jacht naar geld onderbroken, toen hij in den ouderdom van 74 jaar met de hertogin Villafranca in het huwelijk trad. Zijn heele leven lang beminde hij haar, zonder, dat hij het echter durfde wagen, haar, de afstammelinge uit een der oudste geslachten, te naderen. Kort na haar hu welijk overleed zt). om wie hij misschien mll- lioenen en mülioenen, misdaad op misdaad gestapeld beeft. Een afgeleefdestille ongenaakbare grijsaard wordt 80 jaar. Zijn demonische geest vervult Europa, dat tot de tanden gmaapend is, met angst en vrees. BUREAU: HOF yelefoan: Administratie Bndactle No. 633 ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar 2A5 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1