VAN HET ----- -- „NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD” bladzijde 1 ZONDAGSROEP DERDE blad VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1930 BREEZAND AKERSLOOT HOORN KERKLIJSTEN ALKMAAR HEER-HUGOWAARD Nationale Noveen ter eere van de kleine H. Theresia HEILOO EGMOND AAN DEN HOEF BURGERBRUG ENKHUIZEN EDAM OUDORP OBDAM NIEUWE NIEDORP DEN BURG (Texel) BERGEN ANNA PAULOWNA LIMMEN castricum HEEMSKERK EGMOND AAN ZEE ONDERDIJK LANGENDIJK ,-w’ M Dominicaansche Kalender WEEK VAN 14—20 SEPTEMBER van Parochie St. Joannes de Evangelist Heden 14 Sept, de veertiende Zondag 7 tot half 8 Miskalender WEEK VAN 14—20 SEPTEMBER Heer van Maria-Lof. Krochten; 10 en Epistel en Evangelie 0' om half 7 H. Mis by de Eerw. een de Maria-Congregatie te meest tei om 8 uur Aloysius-Congre- met d. Eng de en Par. H. H. Cyriaeus en Franciscos na H. Hart. Arie -ms, uin voor de jongens. 7 uur Lof en Litanie ter eere van het Goddelijk Hart. ZATERDAG. 7 uur Broederschapsmis ter eere van het H. en Onbevlekt Hart van Maria tot bekeerlng der zondaren, 's nam. van 4 tot 6 uur en van 7 tot 9 uur biechtgelegenheid. 7 uur Lof met Rozenhoedje. Maandagavond 8 uur vergadering van het Leekenapoetolaat aan de pastorie. Petrus Zonne- 8 voor om I ran ZONDAG 14 September. 6 30 Ultr. H. Com munie, 730 Vroegmis, 10 uur Hoogmis, 3 30 Corigr. H. Fam. afd. vrouwen en meisjes, 6.30 Jongens-Congregatie. 730 Maria-Lof Maandag. Dinsdag en Woensdag de H. H. Missen te 7 en 8.13 uur DONDERDAG te 7. en te 9 uur gez. Huw. Mis. 8.15 uitreiking der H. Communie. VRIJDAG te 7 en 8.15 uur H. Mis. ZATERDAG te 7 uur in de kerk en bü de d. uur het en ZONDAG om half 8 voor Jacobus Mel ker, om 10 uur voor de Parchie. MAANDAG om half 8 voor Joannes Zon- neveld en Anna de Waard. 0 H Mis voor de la* en Zaterdag zijn Qua- OFFICIEEL KERKBERICHT Epistel uit den brief van den H. apostel Paulus aan de Phillppensen; 5—11 de werken de Biss.. M. en v van Quatert. DONDERDAG 18 September. Z. Joannes, OP HET FEEST VAN H. KRUIS VERHEFFING ST. JOSEF ZONDAG, 2e Zondag der maand, bizonder toegewijd aan den Zoeten Naam Jezus, tevens feest van Kruisverheffing. Collecte voor de Jeugdorganisatie van onze parochie: 754 en 9 uur stille H.H. Missen; 1054 uur Hoogmis: 6J4 uur Lof met gebeden en gez. ter eere van den Z. Naam Jezus. MAANDAG, feest der zeven smarten van Maria; 7 uur Lof ter eere van den H. Petrus Mart Patroon der 'zieken. DINSDAG, le der 15 D. ter eere van den H. Vader Domlnicus. volle aflaat: 7 uur Lof metg ebeden en gez. ter eere van den H. Vader Domlnicus. DONDERDAG. 7 uur Lof ter eere van het Allerh. Sacrament. Vrijdag, 4 uur biechten voor de kinderen: 7 uur Lof en oefening voor de leden van Voor Eer en Deugd met toespraak. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn Qua tertemperdagen, geboden Vasten- en Ont houd ingsdagen. ZONDAG, 7 uur voor Cornells Josephus Ooüevaar en overleden fam., half 10 voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de Parochie. MAANDAG, 8 uur voor Pieter Polder en Geertje Mejjering en overleden DINSDAG, emaakt. -avond 7 uur Lof met Venl Creator en preek door een eerw. Pater Re demptorist ter inleiding van Triduum bü de viering van het 50-Jarig bestaansfeest onzer parochiekerk op Maandag 22 Sept. ZONDAG. 14 September, 14e Zondag Pinksteren. H. Mis van 7 uur voor Maria der Lee. geboren Koppies. H. Mis van half 9 voor het geestelijk en lijdelijk welzijn der parochie. Hoogmis om half 11 voor Marga- retha Kok en overleden familie. Des avonds om 7 uur Lof met Preek. Evangelje volgens den H. Joannes; XII, 31— DINSDAG, algemeene Meisjes-Congregatie. WOENSDAG. Quatertemper. Kalf 8 H. Fa milie afd. mannen. DONDERDAG, 9 uur gezongen Requiem. Eucharistische dag; 3 uur uitstelling; half 8 Lof en Rozenhoedje voor de bekeerlng van ons vaderland. VRIJDAG, 7 uur gezongen Requiem; 7 uur Meisjes-Congregatiehalf 8 oefening van den H. Kruisweg. ZATEkDAG, 4 tot 6 en 7 tot 9 uur gele genheid om te biechten. t voor de kinderen, rigen. ZONDAG half 8 familie uur Parochie. MAANDAG, half 8 leden Eeuwige Memorie. DINSDAG, half 8 G. Meijknecht. WOENSDAG half 8 Theo Tuin. DONDERDAG, ralf 8 Seb. Ooteman Joanna Reus. VRIJDAG, half 8 Nlc. Buisman en Cath. Gleling. ZATERDAG, half 8 Divers de Wit hv. P. Buis. ZONDAG ’s avonds 8 uur Lof. MAANDAG. 8 uur Jongens-Congregatie. DONDERDAG, 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament. ZATERDAG, om 5 uur biechtgelegenheid. Gesticht „De Heibloem” de aalmoezen der geloovigen in ontvangst te nemen. WOENSDAG na de H. Mis van 8 uur con gregatie voor de meisjes. DONDERDAG tusschen en na de school tijden blechthooren voor de kinderen. VRIJDAG, onder de H. Mis van kwart voor 8 uur olgemeene H. Commune der kinderen. ZATERDAG, biechtgelegenheid en van 7 uur tot half 8. ZONDAG. 14e Zondag na Pinksteren onder de H.H. Missen schaalcollecte. 3 uur Kruis weg met vereering van de Relikwie van bet H. Kruis voor de overledenen wegens het' Hoogfeest van de Vinding van het H. Knals; 7 uur Rozenh. en Congregatie der meisjes. DINSDAG, feestdag van den H. Cornelius. Patroon tegen de stuipen. WOENSDAG, na de H Mis Generale Ab solutie wegens het feest ran St. Franciscus. De Broederschap vgn de Martelaren van Gor- cum vraagt een bü ronder goed werk voor de bekeerlng van ons Vaderland, dus ook voor onze Oost en West. DONDERDAG. 7 uur Lof ter eere van het Allerh. Sacrament met Communiegebed en Rozenhoedje. ZATERDAG, van 4 tot 8 uur blechthooren; 7 uur Lof ter eere van de Allerz. Moeder- Maagd Maria met Rozenhoedje en gebed tot den H. Jozef. ZONDAG. 3de Zondag der maand, volle af laat; 2.45 Bestuurs- en 3 uur Ledenvergade ring der Derde Orde; 7 uur Rozenhoedje en Congregatie der jongens. De H.H. Missen worden opgedagen voor: ZONDAG, lev. en overt, familie; 10 uur Parochie. MAANDAG. Th. en H. Karfxrf. DINSDAG. F. Zwerver in ..Koningshoeve”. WOENSDAG. P. Kunst DONDERDAG, C. Stadegaard en C. Poel. VRIJDAG, overt, familie Wessels. ZATERDAG. C. Steen—Snoek. ZOJ4DAG. lev. en overt, fam. Kemper; 10 uur voor het geestelijk en tijdelük heil der Parochie.. 8 voor en Maartje ZONDAG feest van Kruisverheffing, half 8 voor Petrus Roskam en Maria van der Velden. 10 uur parochie. Half 3 Vespers, lied, aflaat mlssiekruis. MAANDAG bü de eerw. Zusters voor de geloovige zielen. 8 uur voor Simon Appel man en Guurtje Stoop. DINSDAG 7 uur voor overt fam. Gerrit Bos. 8 uur voor Joannes Buis. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag Quater temperdagen. 7 uur voor Jan Duin en Divers van Berkum. 8 uur voor Adrianus van Trienen. DONDERDAG 7 uur voor Jacobus Abbes en overt, ouders, 8 uur voor Maria Balvers, huisvrouw Pieter Tromp. VRIJDAG 7 uur voor Comelis van Dam. 8 uur voor overl fam. Kaptein van Zan gen. Het overige gedeelte van de kerklüst wordt nader bekend DONDZRDAl Opgedragen De bouw der nieuwe kerk en pastorie is opgedragen aan de Firma Venhoven en Eevers. voor de som van f 112 700. Zoo spoedig mogelük zal nu de bouw aanvangen. **0 no. 39730. ZONDAG 14 September H. Kruisverhef fing. Feesteigen, 2e geb. en laatste Evang v. d. !4en Zond, na Pinkst., Prefatie v. h H. Kruis. MAANDAG 15 September. Zeven Smarten v. Maria. 2e geb. (alleen in stille H.H. Mis sen- H. Nicomedes, credo. Prefatie van de H. Maagd. DINSDAG 16 September. H.H. Cornelius enz, ,e geb. h.H. Euphemia enz., 3e naar ketze. W OENSDAG 17 September. Wondeteeke- nen H. Franciscus v. Assislë. Evang. van Quatertempor-Woenadag. Fr.: Eigen Mis met Credo en Prefatie van 4 Dct. 2e geb. H. Franc. Wondeteekenen. DONDERDAG 18 September. H. Josephus Cupertino. VRIJDAG 19 September. H.H. Januarius enz., 2e geb. en laatste Evang. van Quater- temper-Vrüdag. Of in paars: Mis van Quatertemper-Vrü- dag. 2c geb. H.H. Januarius enz. ZATERDAG 20 September HH Eusta- chius enz., 2e geb. en laatste Evang. van Quatertemper-Zaterdag, 3e geb. Vigilie H. Matheus. Of in paars Mis van Quatertemper-Zater dag. 2e geb. H.H. Eustachius enz.. 3e geb. en laatste Evang. v. d. Vigilie. Of wel: MIs v. fl. Vigilie, 2e geb. H.H. Eustachius 3e geb. en laatste Evang. van Quatertemper-Zater dag. Be> d. (3 -X) VRIJDAG 19 September. H.H. Januarius en Uezellen. M.. d.. wiem. en laatste Evang. van Quatert. ZATERDAG 20 September. Z. Franciscus. Bel. d., mem. en laatste Evang. v. Quatert. ZONDAG om 8 uur gelezen H. .uis, mn kwart over 9 uitreiking van de H Com munie, om half 11 Hoogmis, kwart over 2 Katechismus. 3 uur Vespers. DONDERDAG te 9 uur gezongen H. Mto voor de broederschap der gedurige aan bidding, -s avonds te 8 uur Lof. ZATEKDAG van 4half 8 en van half 7 tot half 9 blechthooren. De gebeden worden verzocht voor Joan nes Wester die met de laatste HB. Sacra menten der Stervenden is voorsten. Zusters een H. Mis. 8 15 ultr H Communie. Van 48.30 uur blechthooren Om 730 Ma- rlalof. ZONDAG, om 7 uur voor A. de Wit Appelman; om 10 uur voor de parochie; om 1 uur jongenscongregatie afd. I. om half 3 afd. II; om 6 uur Broederschapslof met Ro zenhoedje. Schaalcollecte voor den St. Pie terspenning. MAANDAG, cm 7 uur voor overl. fam. Koomen en Tamis; elders voor de geloovige zielen DINSDAG, om 7 uur voor Th. en S. Plak; elders voor C. OudhulsGroen, als lid der Broederschap van het H. Hart. WOENSDAG, om 7 uur voor J. Ursem en M. Schouten; elders voor J. BeersGroot, als lid der Broederschap van Kevelaer. Qua tertemperdag DONDERDAG, om 7 uur voor A. Zut en C. Stoop; elders voor J Koomen en A. Koomen VRIJDAG, om 7 uur voor den Weled. heer P. Graaf Quatertemperdag. ZATERDAG, om 7 uur voor A. Punt en B. Wittebrood; Quatertemperdag; n m. van 3 tot 8 uur gelegenheid om te biechten. ZONDAG. 8 uur H. Mis voor Martinus Rijkhof. half 11 H. Mis voor de weldoeners, 3 uur Vergadering der Derde Orde. Vandaag feest van Kruisverheffing. 'AANDAG. half 9 H. Mis voor overleden ouders. Feestdag der Zeven Smarten van Maria DINSDAG, half 9 H. Mis voor zegen in een huisgezin, kwart voor 7 Lof. WOENSDAG, half 9 T». Mis voor een overledene. Feestdag van de indrukking der wnadteekenen van Christus in het lichaam van onzen H. Vader Franciscus. Generale absolutie. Volle aflaat. 8.30 gezongen H. Mis, 6 45 uur Lof. DONDERDAG 8 30 H. Mis voor Piet Schouten, feestdag van dn H. Josph van Cupertino. Volle aflaat. VRIJDAG 8.30 H Mis voor zegen in huisgezin. 6.45 Lof. ZATERDAG 8.30 verlaten zielen. Woensdag. Vrjjdi iperdagen, geboden vasten- en onthou- lagen. ZONDAG 14 September. 12e Zond. N O D. Kruisverheffing, t.d., mem. en laatste Evang. v. d. Zondag. MAANDAG 15 September. O. L. Vr. Smarten. t.d., mem. H. Nicomedls, M. DINSDAG 16 September. H.H. Cornelius en Cyprianus, Ms (18 Sept.), mem. v d. Zondag en H. Euphemia. Mgd’.-M. Woensdag 17 September. Wondeteekeqen v. d. H. Franciscus. d.. mem. H Lambertus. Quatertemper. Laatste Evang. ST. LAURENTIUS ZONDAG, 14e Zondag na Pinksteren. 14 Sept. 1930. De H. H. Missen te 6, half 8. 9 en half 11 de Hoogmis. Onder de H.H. Mis sen collecte voor de kerk met büzondere aanbeveling. Van 2 tot 6 uur is de kerk ge opend voor een bezoek aan het Allerheiligste en het bidden van den Kruisweg. Te 6 uur Broederschapslof ter eere van het H. en On bevlekt Hart van Maria voor de bekeerlng der zondaren met predikatie. Half 7 Patronaat le afdeeling, 7 uur Maria-congregatie welke verplichtend is voor alle jongens tot 17 Jaar en wel in de kapel van de St. Josefgeaellen. daarna patronaat afd. H. MAANDAG, feestdag van de Zeven Smar ten van Maria, 's avonds 7 uur Maria-con- gregatie afd. I. DINSDAG, ’s avonds half 8 Maria-con- gregatie voor de mannen. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag hjn Qua tertemper, d.i. geboden en onthoudlngsdagen. op die dagen is dus het gebruik van vleesch en jus uit vleesch verboden en mag men maar eenmaal een vollen maartijd gebruiken. Op die dagen wordt een bijzonder gebed ge vraagd voor de priesters en priester-roepin- gen. WOENSDAG, ’s avonds half 8 Maria-con- gregatie voor de vrouwen. Woensdag feestdag van de Wondteekenen van den H. Vader Franciscus. na de H. Mis van 7 uur Generale Absolutie voor de leden der 3e Orde, met vollen aflaat. DONDERDAG, 7 uur gezongen H. Mis met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. *s Avonds te 7 uur Lof ter eere van het Allerkostbaarst Bloed. Na de H. Mis van 9 uur en na het Lof vereering van de Relikwie van het H. Bloed, 's Avonds half 8 Marta- congregatle voor de meisjes afd. n. VRIJDAG, te 12 uur en half 4 blechthooren ZONDAG 7.30 Vroegmis, 10 uur Hoogmis 10 uur te Den Hoom. Door de week de H.H. Missen om 7 en 8 u. WOENSDAG, 's avonds 7 uur Lof. DONDERDAG, 's avonds 7 uur Lof predikatie ter voorbereiding van het Aan- relikwie. DINSDAG om half 8 voor de Wed. Hink< Lof ter eer» ment, lied no. 8- VRIJDAG om half 8 voor Dirk Meester en Catharina Grooteman. ZATERDAG om half 8 voor Camelia Grent—van t Hoff. 1130 Blechthooren Van 58 voor de ove- Heden 14 Sept, de veertiende Zondag na Pinksteren. Epistel: Broeders wandelt naar den geest en ge zult de begeertes des vlee- sches niet volbrengen. Evangelie: Ik zeg u, dat Salomon zelf in al zün heerlükheid niet gekleed is geweest gelük een van die. De heilige communie zal worden uitgereikt kwart voor 7. kwart over 7 en onder de heilige Mis van half 8. welke zal worden opgedragen voor de verlaten geloovige zie len. De Hoogmis om half 10 voor ons aller geestelijk en tüdelük welzün, collecte voor de sieraden der kerk- Hedenavond te 7 uur Lof voor de geloovige zielen. WOENSDAG, VRIJDAG en ZATERDAG zün Quatertemperdagen, geboden vasten en onthoudlngsdagen. Door den loop der week zün de Heilige Missen te 8 uur en wel voor de volgende intenties: MAANDAG voor Catharina Huüg DINSDAG voor den Hooogeerw. Smfeman. uit dankbaarheid. WOENSDAG geen Heilige Mis. DONDERDAG gezongen huwelüksmis met Veni Creator om half 10 voor Bernardes Sweers en Wilhelmina van Loon. Om 8 u. wordt de H. Communie uitgereikt. VRIJDAG tot zekere intentie. ZATERDAG voor Geertrulda van der Vlucht geboren van Sasen. Van 69 gele genheid om te biechten. ZONDAG om half acht voor Geertrulda Valens. Voornemens zün een christelük huwelük aan te gaan Bernardes Sweers en Wilhel mina van Loon (3.) Quatertemperdagen, geboden Vasten- Onthoudingsdagera DONDERDAG om half 8 voor Agatha Vermeulen, s avonds om half 8 van het Allerheiligst Sacra- ZONDAG, de H.H. Missen half 8 en 10 uur; 7 uur Jongens-Congregatie; half 8 Lof. H. Communie der DINSDAG om half 8 voor Mart- Pepping en Marg. de Waard. WOENSDAG om half Groen, Anna Meynen veld. DONDERDAG om half 8 voor overl. fa milie Glorie Kareis. VRIJDAG om half 8 voor Joannes Glo rie en overt, ouders. ZATERDAG om half 8 voor de bekeerlng der zondaren van de Parochie. ZONDAG om half 8 voor Comelis Velden en Maria de Waard, om 10 voor de parochie. Heden feestdag van Kruisverheffing. On der de H.H. Missen collecte voor sieraden van kerk en altaar- Om half twee Maria- Congregatie voor de jongens. Om 7 uur Lof ter eere van de Allerheiligste Maagd. MAANDAG om 8 uur H. Familie voor de vrouwen. WOENSDAG om 7 uur Lof ter eere van den H. Jozet DONDERDAG van half oefening van het H. Uur. ZATERDAG van 48 gelegenheid om te biechten. Om 4 uur büzonder voor de kin deren van de 5e en 6e klas. ten DamTietlnk. WOENSDAG om half 8 voor Antje Kei zerMol. Woensdag. Vrijdag en Zaterdag zün In dien tüd zeide Jezus tot de scharen der Joden: Nu is het oordeel der wereld daar; nu zal de vorst dezer wereld worden uitgedreven. En als Ik van de aarde zal omhoog zün geheven, zal alles tot Mij trekken. Dit nu zeide Hü. te kennen geven de. welken dood HÜ zoude sterven. De schaar antwoordde Hem: Wü hebben uit dc wet gehoord, dat de Christus in eeuwigheid blüft; hoe zegt gü dan: De Zoon des men- schen moet.omhoog geheven worden? Wie is de Zoon des menschen? Jezus zeide hun nu: Nog een weinig tüds is het licht met u; wandelt, terwül gü het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange; en die in duisternis wandelt, weet niet, waar hij henen gaat Gelooft in het licht terwül gi) het licht hebt, opdat gü kinderen des lichts süt. ZONDAG 14de Zondag Pinksteren. De H. H Missen te 8 uur en 1030 Na de Hoogmis de naleerlng. Gelegenheid tot betalen der plaatsengelden (laatste termün), 7 uur Lof met Rozenkrans. Maandag feest van Maria Moeder der ze ven Smarten. Woensdag. Vrüdag en Zaterdag Quater temperdagen. geboden vasten- en onthou dlngsdagen. Na schooltijd komen de kinderen biechten, 8 uur Maria-Congregatie der meisjes. DONDERDAG, de kinderen moeten half 8 in de kerk zün om gemeenschappelük te communlceeren. VRIJDAG-avond gatie der Jongens. ZATERDAG biecttthooren van 58 uur. ZONDAG, 730 Vroegmis. 10 uur Hoogmis. 3 uur Vespers met Rozenhoedje waarna H. Familie; 430 St. Aloysius-Congregatie; 5.15 Patronaat; 7.30 St. Jos. gezellen. MAANDAG, van 6 tot 7 uur gelegenheid om te biechten. DINSDAG. Patroonfeest van de Parochie, 10 uur plechtige H. Mis; 2 uur plechtige Vespers. ZATERDAG, gelegenheid om te biechten: voor de schoolkinderen om 330; voor de ouderen van 5 tot 8 uur. De getieden worden verzocht voor Joanna Keuss. Joannes Willems. Maria Ory-Rjj*. Ca tharina de VriesHollenberg. Petrus Houte- bos. die met de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden zün voorzien en voor Maria Zuurbier en Catharina MetselaarBos. die in den Heer zün overleden. In den ondertrouw zijn opgenomen: Anto- nfus Hollander en Catharia Zonneveld, beiden van deze Parochie. SINT DOMINICUS Heden 14de Zondag na Pinksteren, 2e Zondag van de maand, algemeene H. Com munie voor de leden van het Apostolaat des gebeds. Volle afiaat. De H. H. Missen om 6 uur, half 8, 9 uur en om half elf de Hoog mis. Onder alle H. H. Missen collecte voor het jeugdwerk der parochie. Om 13 uur ver gadering voor het Leek-n-apostoiaat. Om 6 uur Congregatie voor de jongens: om 7 uur Lof ter eere van het Allerheiligst Hart. Het Rozenhoedje zal gebeden worden voor de intenties van het apostolaat. MAANDAG, 's avonds van 6 tot 7.30 ge legenheid om te biechten. 8 uur Congregatie voor de mannen. DINSDAG, om 7 uur uitstelling van het Allerheiligste, om 9 uur gezongen H. Mis en 's avonds om 7 uur Lof ter eere van den H. An^onius van Padua. Na het Lof zal de verkooplng geschieden der opengevallen plaatsen. Deze dag is de eerste der vüftlen Dinsdagen ter eere van den H. Vader Domlnicus. De parochianen en in het büzonder de leden der Derde Orde worden dringend verzocht aan deze Dinsdagen deel te nemen en tot de H. Tafel te naderen. WOENSDAG. Quatertemperdag, geboden vasten en onthoudingsdag. 7 uur Congregatie voor de vrouwen. DONDERDAG, 's avonds om 7 uur Con gregatie voor de meisjes. VRIJDAG. Quatertemperdag, geboden vas ten en onthoudingsdag. 4 uur Blechthooren voor de kinderen. 7 uur Lof ter eere van het Allerheiligste Hart. ZATERDAG. Quatertemperdag, geboden vasten- en onthoudingsdag. Kwart over 12 katechismus voor de groote leering. 7 uur „WANDELEN NAAR DEN GEEST” Zond. Ep. Wandelt naar den geest. Paulus be doelt *s menschen geest. Zün vermaning Is deze: dat wij, die half geest en half stof zjjn, naar het hoogere element in ons heel ons aard- sche leven moeten Inrichten. Ons Ik moet leven, als ware het niet omkleed met de stol. Wij moeten net begeerende lichaam eenvoudig negee- ren tegenover de verlangens van den geest. Het vleesch wil niet regeeren met den geest, veel minder staan onder diens heerschappij, en het vleesch, het eigen hart rust niet, voordat de geest Is onttroond en het eigen hart naar eigen welgevallen laat en doet, wat bet wil. Wee den mensch, in wien deze revo lutie vrij spel heeft onder ébn al te zwakke leiding des geestes. Wat wordt dan al niet gezien in dat land! Die mensch gaat de werken des vlee- sches doen, waardoor hij zich verlaagt en onteert. Die eens op karmozijnen kleederen gedragen werden, klaagt Jeremias, zitten nu op mesthoopen neer Doende de werken des vleesches, wordt het oog der ziel verduisterd en zij zelve In haar veerkracht verlamd; wordt het eerst zoo strenge, zuivere karakter omgebogen, bedorven, wordt de mensch, voor wien een plaats in den hemel onder de engelen bereid was, aan de dieren gelijk, waar hü zichzelf een plaats heeft gekozen. Merk op dat meervoud: des vleesches en dat enkelvoud' vrucht 'des geestes. Daar de meest bonte, verwarde en verwarrende verscheidenheid: nu dit, dan d.'t. het leelükste niet uitgesloten hier de eenheid in de verscheiden heid, ook »ele werken, maar als vruch ten ontbloeid aan aenzelfden stam, uit denzelfden nemelschen oorsprong, naar hetzelfde hemelsche doel in denzelfden hemelschen adel. De geestelijke mensch laat zich niet rondslingeren *ls het herfstblad op den wervelwindvan allerlei hartstocht Neen, hü staa» vast, hü mag geschud worden, zün wuvtels mogen den dreun gevoelen tot In di eerste vezels, uit zün kroor. mag d» stom niet te verdrüven zün, het doet er niet toe: de stevigs wortels dragen rustig den gebeukten stam. Straks zal deze zün bladerkroon weer laten indrinken de frischheid en warmte van blauwende luchten. Zoo staat de geestelüke mensch. Misschien vraagt Iemand: maar waar toe toch die strüd der zinnen, dat heet begeeren tegenover het reine, hooge koele genieten van den geest op de hoogten des levens? Waartoe? Het Epistel zegt: opdat gü Christus soudt toebehoorenChristus, wiens doomagelde hand naar den hemel u wenkt, wiens doorstoken hart In den hemel voor u bidt. biddlngsfeest. VRIJDAG 's avonds 7 uur Lof met preek. ZATERDAG ’s morgens tot 10 uur 's middags van 48 uur blechthooren. De gebeden worden verzocht voor Reyer Smit, Frans Witte en W‘U. de Porto, die met de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden zün voorzien en voor Adriaan de Porto, den Hoogeerw. Heer Mgr. WUh. v. Stee, rector te Voorburg en Antje Splgt, die in den Heer zün overleden. Th. J. VAN NOORD Pr Langendük. Broeders, hebt hetzelfde gevoelen. dat ook Christus Jezus had. die. alzoo Hij in de gedaante van God was. het geenen roof achtte, aan God gelük te zün. Doch Hü heeft zichzelven vernietigd, en de gedaan te van eenen dienstknecht aangenomen Hü is den menschen gelük geworden, en in houding als een mensch bevonden. Hi, heeft zich zelven vernederd, en is gehoor zaam geworden tot den dood. Ja tot den dood des kruises. Daarom heeft God Hem verheven en Hem eenen naam boven alle namen gegeven, opdat in den naam van Jezus zich buigen alle knieën van die in den hemel, op de aarde en onder de aar de zün. en opdat alle tong belüde, dat 1e Heer Jezus is in de heerlükheid van God den Vader. De eerste, dit jaar. was van 1725 Mei. Op 25 Sept. as. begint een tweede oefening, welke dan eindigt voor het feest der Heilige, 3 Oct. De vorige maal was de deelname zoo tairük! Een treffende uiting van geloof en vertrouwen die van alle züden toestroo- mende aanvragen om gebedjes, opgaven van intenties!..;... Gedurende de dagen der noveen liggen al die smeekbeden opgeztapeld bü de reliqule en het beeld der lieve Heilige, als een wel sprekende uitbeelding van wat we met deze nationale noveen beoogen, nl. in de inti miteit van onzen Carmel een centrum, een middenpunt vormen van gebed, waarmede leder zich vereenlgen kan. Dit was ook juist de gedachte der kleine H.' Theresia, die in haar leven verklaarde, dat zü. in het mystieke Lichaam der H. Kerk haar plaats vond In het hart, om van daaruit kracht er bezieling te verwerven voor hen die lü- den en strijden. (Hoofdst. XI Gesch. eener ziel). Het is zoo troostvol, door aldus zich aan te sluiten een zoo machtigen klank naar den hemel te kunnen opzenden! GÜ allen, die de kleine H. Theresia bemint en tot haar voorspraak zoo gaarne uw toe vlucht neemt, deze heeriüke gelegenheid wordt u wederom geboden In de as. noveen <35 Sept, tot 2 Oct.) Plaatjes, als bewijs van deelname, zün wederom verkrijgbaar. Men wordt slechts verzocht zich tüdig op te geven, opdat wü verlangen kunnen voldoen. Meerma len werd gevraagd of er voorwaarden of kos te- aan verbonden zün. Neen Men is deel nemer door zich als zoodanig op te geven (duiaelük schrüven s.v.p.) en een of ander Bebed, met ons, in die dagen te bidden. Ter Tergemakkelüklng zenden wü desverlangd Kratis een gebedje. Ieder moet zonder be- *waar kunnen meedoen. Zü. die kunnen. Seven vanzelf gaarne een kleine vergoeding N een steentje voor de kloosterkapel ter der ^elne H- Theresia te Egmond. Juist in de dagen der noveen zal met den “°uw daarvan een aanvang worden gemaakt, «ker zal de Heilige U daar dankbaar voor Juh. et overvloedig loonen. Mogen weer ve- zeer velen, evenals de vorige malen, weldadige hulp ondervinden! _Paart°e al onze gebéden, goede werken en H H Missen in die dagen. Laten we ’eel vertrouwen. ZUSTERS CARMELITES8EN. Warande 135, Schiedam. Heden onder alle H.H. Missen collecte met open schaal voor de sieraden der kerk. Vanmiddag te 2 uur vergadering der Derde Orde, waarna 'de H. Familie en om 5 uur de Congregatie van de meisjes eu om half 7 voor de jongens in de week de H.H. Missen te 7, 8 en 8.15 uur, terwül onder en na alle HH. Missen gelegenheid bestaat om te biechten en de H. Communie wordt uitgereikt onder de H.H. Missen van 7 en 8 uur. Woensdag. Vrüdag en Zaterdag de quater temperdagen dus drie geboden vasten- en onthoudlngsdagen. De H.H. Missen op Zondag: om 7. 830 en 10 uur. terwül de H Communie wordt uitgereikt onder de H Mis van 7 uur. dan wederom te 8.15 en ook nog na de H. Mis van 830. VRIJDAG klnderbiechthooren en wel om half 1 alleen voor de overblüvers en half 4 voor de jongens en meisjes van de 2e en 3e klas. ZATERDAG 's Middags van 48 uur blechthooren voor iedereen en te 630 uur Maria-lof met Rozenhoedje voor de vruch ten der aarde. De leden der Derde Orde zien in hun handboekje op pag. 22 voor heden. Woensd Donderdag en de drie Quatertemperdagen. Voortaan is eiken dag de kerk voor ieder een open, om elkeen, die het wenscht, een bezoek te laten brengen bü het H. Sacra ment, op elk uur van den dag. dat men dit wenscht. De pastoor herinnert de parochianen, dat hü bü de eerste kennismaking in alle ge zinnen gaarne iets ontvangt voor zün kerk. familie. 8uur voor Beatrix Theodora Blaauw geb. van der Velden gn overleden familie. WOENSDAG, 8 uur voor Tjerk Schouten en overleden familie. DONDERDAG, 8 uur voor Anna Breed, huisvrouw van Joannes Beemsterboer (St. Jos. vereenlging).- VRIJDAG, kwart voor 8, voor Allardus Nicolaas Krujjer. ZATERDAG, 8 uur voor overleden ouders Oliflers. ZONDAG, Onder de H. H. Missen collec te voor de kerk- en altaar-slersden, welks büzonder wordt aanbevolen. Na de Hoogmis congregatie voor de jon gens, die nog geen 17 jaar zün. Om 2 uur Lof met Rozenhoedje. Na de H. H. Missen staat Broeder Eduardus achter in de kerk om voor het ZONDAGLhalf 8 voor de parochie; 10 uur voor overledene ouders. MAANDAG 8 uur voör Gerardus van Vliet; 8 uur voor Jan Groen en overledene kinderen. DINSDAG 8 uur voor Rensje Dekker; 3 uur voor Cornells Kaandorp. WOENSDAG 8 uur voor Jan en Elis. Mooy; 8 uur voor Nicolaas Velzc- boer en Maria Cornelissen. DONDERDAG 8 uur Nicolaas Spaansen en Afro Kager; 8 uur Joannes Zoon en overledene familie. VRIJDAG 8 uur Christina Scheerman; 8 uur Joannes Baltus en Catharina Baar. ZATERDAG 8 uur Joanna Maria Linders, 8 uur Petrus Balven. Heden voor Gerardus Linden en Nicolaas Wester. HEDEN de H.H. Missen te 7 uur, halt 9 en 10 uur Hoogmis; collecte voor de kerk, welkee büzonder wordt aanbevolen. Na de Hoogmis worden de open en niet-betaalde plaatsen verkocht, welke Zondag as. kunnen betaald worden. Half 3 vergadering van dfe Derde Orrfe; 5 uur Congregatie voor ’t patro naat, half 7 H. Familie. MAANDAG, feest van de Zeven Smarten van Maria. 7 uur gez. H. Mis, 's avonds 7 uur Lof ter eere van de Moeder van Smar ten. DINSDAG. Zusters. WOENSDAG half 4 en 6 uur. DONDERDAG, 7 uur Lof ter eere van het Allerh. Sacrament. Dien dag zal de Hoog- Eerw. Deken de jaarlüksche visitatie hou den; 10 uur worden Kerk- en Armbestuur aan de Pastorie verwacht. Voor wie den. Deken wenscht te spreken, is daarvoor ge/ legenheid aan de Pastorie. ZATERDAG, gelegenheid om te biechten van 4 tot half 9; 7 uur Lof ter eere van O. L. Vr. ter Nood, met Rozenhoedje voor 1ste en 2de klas. ZONDAG collecte voor de R. K. Univer- siteit. Dien dag voor de Hoogmis „Venl Creator" bü een zilveren Huwelüksfeest. Deze week. Woensdag, Vrüdag en Zater dag zün Quatertemperdagen, geboden vas ten- en onthoudlngsdagen; 1 gebruik van vet is geoorloofd. Van 20 tot 24 September wordt te Noord- wükerhout een retraite gegeven voor dienst plichtigen. Gegadigden wordt deze voorbe reiding voor hun dienstplicht ten zeerste aanbevolen. Alle Inlichtingen zün aan pastorie te bekomen. ZONDAG, 14e Zondag na Pinksteren. Feest van Kruisverheffing. Vroegmis om 7 uur De H. Communie wordt uitgereikt om half 7, en kwart over 8 De H Mis van half 9 vervalt. Hoogmis om 10 uur. Lof om 7 uur ter eere van de H.H Mart Gorcum. MAANDAG, feest van de 7 Smarten van Maria. WOENSDAG. Quatertemperdag, vasten, en onthoudingsdag. Lof om 7 uur ter eere van den H. Joseph. DONDERDAG, 's avonds van half 7 tot half 8 oefening ran het H. Uur. VRIJDAG. Quatertemperdag, vasten- en onthoudingsdag. ZATERDAG, 's avonds om 7 uur Lof ter eere van O. L. Vrouw. Gelegenheid om te biechten van 3 tot 8 uur. ZONDAG om half 8 voor overleden ouders, om half 10 voor de parochie. Eucharistische dag van aanbidding; om 130 Catechismus, om 3 uur uitstelling en gezangen, half 3 Lof met luide aanbidding en collecte voor de arme kerken, lied 8. Onder de H.H. Missen collecte voor den St. Pieterspenning. MAANDAG om half 8 voor de geloovige zielen, 's avonds half 8 Lof ter eere van den H. Gerardus Majella en vereering der ZONDAG 14e Zo. na Pinksteren. 7 uur voor de parochie, om 10 uur voor Jan van Duin en Anna Buter en h. d. Margaretha. Preek van kapelaan v. Ginkel over: zoe kende menschen. Mat. 6:32. Sint Pietera- penningcollecte- MAANDAG om half 8 voor Bartholomeus Zuiddam en overl. kinderen, om 8 uur voor Maria van den Berg Wamars, om half 8 Derde Orde DINSDAG om half 8 voor Henricus Mul en overl. fam. Om 8 uur voor overl. fam. ZutSpil, om half 8 Meisjescongregatie L WOENSDAG Bedevaart naar Heiloo Om half 8 voor overl. ouders Bruin -n Bak ker, om half 11 in Heiloo: voor de pelgrims, om 8 uur Meisjescongregatie II. DONDERDAG om half 8 voor Marga retha Bakker—Zuiddam. om 9 uur ges. jaargetijde voor Amoldus Henselmans. Om half 8 Sacramentslof- VRIJDAG om half 8 voor Theodorus Duyves. om 8 uur voor Engellna Prins Berkhout en Theodorus Prins. ZATERDAG odQhalf 8 voor Gertrudis KramerBijwaard, om 8 uur voor Anna KraakmanHes. van half 4half 5 en van half 7—half 9 Blechthooren. Om half 8 Marialof. ZONDAG om 7 uur voor de parochie, om 10 uur voor Gerrit Kramer en overl. fam. Tweede Kermiscollecte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 21