a agatt, 1 ijii VMUSi KW B Ml Ml 1 BBB ■MM 18 M BS HAM SAB BAK" axB O 11 B S3 B fli n M H I 345 ELCK WAT WILS TREKJES PA NDOER-RUBRIEK SPANBROEK DAMRUBRIEK ONDERWIJS R. K. tlandelshoogeschool ,O WORMER WIER1NGEN ’T KALF (Zaandam) ZWAAG SCHAAKRUBRIEK WARMENHUIZEN DEN OEVER WAARLAND TUITJENHORN ’T ZAND SCHOORL ZAANDAM WESTWOUD WOGNUM PROBLEEM No. 750 Theodoras Portegies. MISntE OUVERTE IMPERIALE (Praatje) avonds hall 8 Derdg Probleem No? 471 OPLOSSINGEN WedsMMproHeem No. 5 8 Zaterdag Quater- Kwart ach. 9, ach. vrouw. Catechis- ZONDAG. Si. Bonifachis.Parochie. EINDSPEL NO. 110 Maria 0 uur Theodorus het (Eindspel van vier tapen twee dammen!) Kooter, 7 uur Maria-Congregatie BUI en in 6 VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1930 VRIJDAG 13 BEFT. 1930 Dr. Ir. P. SchoU PROBLEEM No. 758 Parochie van de H. Maria Magdalena Wit en „De kapitein." en óf" klonk 1 fluisterend te met was die mat de baard. X raad' O. te AL RM AAR StUUQI Q» -A-4T.E i Mr. E. J. van NANNING, Middelbands. (Eerste plaatsing) mina van. Sacramenl lïs Parochie; 3 Ije voor Fran- armen der en G. ten en ..Father, de kaas is op. Het loopt met de aardappelen op 'n eindje.” ..Father, er zyn heel wat ledikanten tekort voor het nieuwe schooljaar en bedden na tuurlijk. Dan ajn er ook heel wat die bijge- met en (Met dubbel stootblok en molenwiek variant) Alle correspondentie betrekking hebbende op deze rubriek gelieve men te adrem neren aan den Schaak redacteur van dit blad. Hot ADrmaar vtn d. BERG, Hoorn I I 1 1 1 1 I 1 Commandeur. G. Trijntje van Father Lefeber, Directeur. de en Alle correspondentie, deze rubriek betref fende gelieve men te zenden aam P. Olgers, Haarlemmerweg 107, Amsterdam. (Eerste plaatsing) 1ste Wedstrijd-Probleem Zwart Zwart 14:26 43:38 36 49 23:32 49:40 Stand der stukken. Wit: Kal, Da3, Lbl, pion a3, f3 en <4. Zwart: Kg7, Lh8 en pion b4. Wit speelt en dwingt selfmat In 5 reilen. i 1 i 1 1 ZONDAG, 7 uur, 7 uur Oeertrulda Kranenburg. PROBLEEM No 633 van J. BERGIER te Arles. Stand der stukken. Wit: Kc4, Dg4, Pe4 en e8. Zwart: Ke5, Le7, pion c3, e2 en h4 Wit speelt en geeft mat In 3 zetten. Zwart 37:38 38:39 24:42 39:30 42:30 l i 1 1 l 1 *n beroerte gehad dr Is al 'n 81- H. ZONDAG half 8 de H. Mis als maandstond van Maria Engel-Jol; half 53 voor de pa rochie, half drie de V espersgwaarna de Pro fundus. MAANDAG 8 uur de H Mis voor den Zeer Eerw. Heer Gjjsbertus van de Ven en elders: over. fam. Tleleman. VRAAGSTUK Na 488 van LECOMPTE WOENSDAG, voor de Meisjes. DONDERDAG, 7 uur Lof ter eere van de H. Maria Magd. met Roaenh. VRIJDAG, 7 uur Maria-Congregatie voor de jongens. ZATERDAG, van 3 tot 8 uur biechthoo ren ZONDAG, half 8 Vroegmis, 10 uur Hoog mis, 3 uur Vespers. 7 uur VRAAGSTUK No. 467 van BERGIER Stand Zwart 2 dammen op 4 en 25. Wit 4 dammen op 36, 37, 46 en 47. Wit speelt en forceert de winst zetten. Eerste zet van wit 37-48- (Utt .Normandie Sports”) te gehaden na 'n groot elk boekje van X dorp Inge- 14 September H. H. Missen te half 8 en 10 uur de Hoogmis. 14.15 de Vespers, Na de Hoogmis verkneppeling der open gevallen plaatsen. VRIJDAG, Lof te 19.30 ter voorbereiding van het aanblddingsfeest. Mie Kleunden;, de melkvrouw, was een van de eersten, die 't rondbracht: „De kapi tein" leit ineens zoo slecht. „Wat zeg je, mensch? De kapitein? Rn gis teren heb ik m nog zien uitgaan met z'n auto!" „Ja ZONDAG. Aanbiddlngsfeest. voor zes uitreiking H. Communie. o uur de H. Mis als maand stond voor Joannes Keyzer en elders voor overt, fam. Arnold Willem Baron van Brie- nen en des avonds 8 uur 8t. AnUmiuslof met rozenhoedje. DONDERDAG 8 uur de H. Mis voor geloo- vige zielen en elders voor overt fam. Arnold Willem Baron van Brienen. VRIJDAG half 8 maanddienst voor overt fm. Boersen-Koendrink. 8 uur ZeerEerw. Heer Joannes Gerardus van Kelckhoven. ZATERDAG half 8 de H. Mis voor Theo doras Gerardus Boersen- en overleden ouders en familie; 8 uur voor de overleden armen der parochie, des avonds van 87 uur gele genheid om te biechten. Woensdag. Vrijdag en temperdagen. Deze week catechismus volgens gewoonte, lederen morgen wordt ook om half 8 de H. Communie uitgereikt. Hjj werd weggebracht met "n auto-lljkwa- gen en drie zwarte volg-auto’s. X Was n pracht. Dr zaten twee lantaarns aan vast, i zwarte sluiertjes dr omheen gewonden Wn eigen sjaffeur stuurde. t heele dorp X landhuis van „de U kunt ons ook helpen door geld te geven tegen rente zoolang u leeft. Uw inkomen wordt niet verminderd en na uw dood wordt uw geld gebruikt voor de opleiding van pries- termissionarissen Is de som groot genoeg, dan maken wy er een studiebeurs van ‘Nu vraag ik u of 'n mensch onderhand niet tureluursch sou worden Als je ’s nachts droomt, dan warrelt dat allemaal door el kaar Als er dan nog wat muggen om je hoofd heen zingen, dan lUkt het „effetlef" een dancing met jazz-band. Dan zie je in je benauwde droomen een groote kaas gezellig met ’n schuine peluw steppen op den rand van een ledikant of een hoofdkussen dat, een buiging maakt voor een aardappel en aan aan het fox-trotten gaat boven op een ta feltje van onze recreatiezaal En nu kunt u wel zeggen: droomen is be drog, maar als ik ‘s morgens wakker wordt, dan de ik weer ledikanten en bedden en aardappelen en kaas en tafeltjes en stoelen en bijpassende rekeningen. En was het nu maar niet zoon belabberde tijd! Maar de geheele dereld klaagt Overal te weinig omzet en geld tekort. Ja, dan zou Ik onderhand medelijden met mijzelf krUgen. Dan is het wel eens een heele toer om den moed erin te houden. Als u nagaat dat we straks hier met flink over de honderd menschen zijn, dan zult u begrijpen dat er nogal wat noodig ta. Ik schreeuw echt niet voor niets, hoor X Zou heel wat gemakkeüjker zijn, als ik my niet druk behoefde te maken. Maar ik reken op u. Bt Bonifacius-Misslehuis Hoorn, postrek. 120937. was uitgeloopen naar kapitein. De veldwachter bewaarde gewichtig de be hoorlijke afstanden had gén pijp in z’n mond. Toen de' kist naar buiten werd gedragen golfde er 'n zucht van bewondering door de drom. X Is echt eiken" zei de bakker. „Noten" verbeterde de koster met kennis van zaken. „Noten?" „Ja, noten gepoelitoerd noten zilver-beslag.” „Zou X geen nikkel wezen?’ „Zilver" nikte de koster met wijze over tuigingen gaf Pietje Lammers ’n stomp, omdat die veel te schel naar 'n kameraadje riep. Keurig netjes werd de dure kist in de zwarte muil geschovenDe jeugd kroop tusschen de groote-menscben-beenen door, en wat om vooraan te komen en niets te missen. vuld moeten worden. Hier en daar zitten ook de noppen los. Hebt u al gedacht aan die stoelen en tafeltjes vóór de recreatiezaal? Als er straks meer jongens orgelles krijgen, hebben we een oefen-harmonium noodig BUkerk onder bescherming van O. L. Vronw van AltUdd Bijstand ZONDAG half 8 de H. Mis voor joverl. fam. Arnold. Willem Baron van Brienen en kwart voor 10 tot zekere intentie. WOENSDAG-middag half drie mus. ZATERDAG-avond van half 6 tot half 7 gelegenheid om te biechten. PROBLEEM No. 533. Dit is weer eens een probleemstuk je voor de fijnproevers. Voor hen, die met de con- ZONDAG, half 8 P Noordstrand en Cath Groen; 10 uur Parochie. MAANDAG, half 8 zekere Intentie. DINSDAG, half 8 Mart. Bruin en T* Arends; elders Anna Zut hv. Jan Stoop. WOENSDAG, half 8 Nic. Jonker. Maria Engering er» dochter. DONDERDAG, half 8 Catharina Stam hv. Jan Bakker. a VRIJDAG, half 8 Jan Stoop en Antje Wester. ZATERDAG, half 8 Arte van t Hoog 5 allemaal de redenen tot echtscheiding waren geweestDat ie dsX iemaar dan werd er weer veel zachter gepraat, omdat t jonge goed er niks mee noodig had En de smid wist te vertellen dat der ’n groot ..pereès’ sou komme voor de rechtbank, vanwege de erfenis en dat er wijn in de kelder lag van zes gulden de flesch en dat ie 'n badkamer had heelegaar van mar mer met nikkel en koper .en dat zn huis houdster ’n legaat kreeg van twintig dui zend en 'r in Indié heele koffle-plan- tages van hém warenenne Het Curatorium der R. K. Handelahocge- school te Tilburg heeft aan Dr. Ir. P. Scboü toelating verleend als privaat-docent In de chemie en technologie der vezelstoffen. Dr. Ir. P SchoU. is 25 April 1898 te Aken geboren, waar hU eindexamen Gymnasium deed en vervolgens In 1918 zijn studie aan de Technische Hoogeechool aldaar, afd. Chemie, begon. Hij deed In 1921 zijn Ingenleursexamen en promoveerde in 1923 tot Dr. Ing. aan de T. H. te Aken. Vervolgens was hU. tot eind 1924, assis tent bU den vetchemlker Prof. Dr. Lertê. waar hij zich vooral bezig hield met het onderzoeken van grondstoffen en zeepen voor de textielindustrie. Tol eind 1925 was hU Direktorassbtent aan de Textil Fachschule te Aken, terwijl hj) in 1926 bedrtjtaschelkundlge werd by de Aachener Chemische Werke für Textilindus- trie te Aken. In bet jaar 1928 trad hjj weder in J>et hooger onderwijs en werd assistent van Oe- heimrat Prof. Dr Brett. Uit dien tijd datee- ren verschillende publicaties, die In bet jour naal f. prakt. Chem. opgenomen zUn. In November 1929 werd Dr. Ir. SchoU tot hoofdscheikundige van den Chemisch Tecb- nischen Raad benoemd en belast met de leiding der wasschery-industrie, welk labora torium In de gebouwen der HK. Handels- hoogeschool te Tilburg is ondergebraebt. ZONDAG. 14 Sept. 7 uur voor de kinderen, die hun plechtige H. Communie doen; 10 uur Hoogmis voor de Parochie MAANDAG. 7 uur bU de Eerw Zusters voor overl. familie Maas. DINSDAG, half 8 Cornells Jong. WOENSDAG, half 8 overl. famile Boots en Groot. DONDERDAG half 8 fam Bakker en Wit tenberg VRIJDAG, half 8 familie Bijman en van Diepen ZATERDAG half 8 Z.Eerw. heer Pastoor Arn. Ger Stekelenburg. x ZONDAG. 7 uur Franciscus Stam. Catha rina Goeman en overt, familie. ZONDAG .14 Sept. Feest van Kruisverhef fing. Heden plechtige H Communie der kin deren. Onder de Hoogmis plechtige Geloofs belijdenis Nam. 2 uur Lof met vernieuwing der Doopbeloften, opdracht aan de H. Moe der Gods, toewijding aan het Goddelijk Hart, Lofzang „Te Deum”, WOENSDAG. Vrijdag en Zaterdag Quater temperdagen, geboden vasten- en onthou- dlngsdagen. ZAtERDAG, biechtgelegenheid van 35 en van 68 uur. En’ toen is dood wasdrie dagen na de beroerte, zonder te zUn bijgekomen toen wisten ze zoo maar ineens ’n becleboel méér van m Dat ie géén weduwnaar wasmaar ‘n geschelë man dat z’n vrouw tienduizend gulden per jaar van ’m trok- ZONDAG ,14e Zondag na Pinksteren; 1 uur Jacobus Molenaar; 930 uur Derde Orde en Ra ciscus Schoon. MAANDAG, de 7 Smarten der Allerh. Maagd; 7 uur overleden armen der Parochie. DINSDAG. 7 uur H. Oommunie uitreiken; 9 uur gezongen HuwelUksmis Th. v. d. Berg Spaans. Tot 6 uur zUn bjj de broedermeeatere de bedevaartkaarten verkrijgbaar, daarna niet meer. WOENSDAG. Quatertemperdag, dus vas ten- en ontboudingsdag; 7 uur overleden familie Glas en Korrer s avonds 7 uur Voorbereidingslof voor de bedevaart naar Helloo. met Rozenhoedje; 57 uur biecht- hooren. DONDERDAG. 6.30 ,7 en 7.30 wordt de H. Oommunie uitgereikt; om 7 uur de H. Mis voor Maria PronkMul; kwart vóór 9 ver trek der bedevaart naar Helloo. VRIJDAG, Quatertemperdag; 7 uur Fran ciscus Schoon als lid van de Broederschap van bet H. Hart. ZATERDAG, Quatertemperdag; 7 uur Jo annes Burger en Petronella Blankendaal; 4 7 uur biechthooren ZONDAG SL&. 7 uur tot herstel van een zieke moeder; 9.30 Hoogmis parochie. De gebeden worden verzocht voor Francis- cus Schoon die in den Heer k ureneden. In den oodertrouw zyn opgenemen: Theo dorus Jacobus van den Berg en Oatharina Spaans. VRAAGSTUK No. 472 van E. LIEUBRAY (Frankrijk) Z'n familie-naam werd zelden of nooit ge noemd. Voor 't kind, dat nauwelijks praten kon en voor de oudste Inwoner heette hU „de kapitein." En iedereen wist, dat le schatrijk was. 'n Goeie twintig jaar had ie gevaren „op de Oost”en toen n geweldige erfenis ge kregen. Nooit getrouwd geweest Hij was naar t dorp gekomen met 'n kromme huishoudster en 'n knecht, die ook chauffeur was had ’n landhuis laten zetten en was nou al jaren dorpsgenoot. Of géén dorpsgenoot, als je 't zoo noemen wou. Want „eigen" was ie met niemand Wél beleefd, correct; vriendelijk als ’t te pas kwam. Maar tegenover iedereen ’t zelfde Groet werd beantwoord en n praatje dito HU was liefdadig, zonder in de krant of zoo genoemd te willen zijnbetaalde stipt an rekeningen en z’n belasting, en liet iedereen wat verdienen als t hem mogelyk Wat 'n beeld van *n jepon heb ze 6n. hè? Afyn. *t kan lüe Kyk. die auto gaat alléén met bMr d r van door „Da's deftigdat zie Je meer." De laatste auto werd gevuld met nog vier mannelijke personeneen met rood haar... dat gaf weer even n beetje lolan de kale knikker van die andere deed er nog *n klein schepje op.” „Klaar" wenkte de keurige begrafenis ondernemer uit de stad. Zachtjesaan ging 't naar t kleine, alge- meene kerkhofX halve dorp er achter Hein van de slager, met rti mand-fieto Dirk van de kruktenirrX loodgieters- maatjede meid van de dokter...... de schijven op 8, 9, 13, 14, 18, 19, dam op 47. ZONDAG, 14 Sept. Communie-uitreiken te 6 uur en kwart voor 9 Onder de Vroegmis van 7 uur gezamenlijke H. Communie van de leden der R K. Voetbalclub Hoogmis te 10 uur. Lof te 2 uur, waarna plechtige ope ning van het R. K. Voetbalterreln. WOENSDAG, Vrijdag en Zaterdag Qua tertemperdagen, geboden vasten- en onthou- dingsdagen. Woensdagavond half 8 Maria-Congregatie DONDERDAG, 9 uur „Venl Creator" Te kwart lezen H. H. Missen te half 7 en 8 uur. Te half 10 plechtige Hoogmis. Te 3 uur luide Aanbidding Te half 7 Lof, preek en pro cessie. MAANDAG, te half 7 de H. Mis in de Kapel. DONDERDAG Te 7 uur Lof. ZATERDAG. Tot half 10 en van 6 tot 8 uur biechthooren. Te 7 uur Lof. Stand: Zwart 7 schijven op 2. 4, 7, 8, 9, 16, 37 en 1 dam op 24. Wit 8 SChUven op 22, 25, 27, 33, 35. 36, 38 en 45 Oplossing: Wit 36-31 27-21 45-vO! 40-34 35:34 25: 1 gewonnen. Stand: Zwart 9 schijven op 3, 9, 10, 16, 20. 29, 33, 34, 40 en 1 dam op 11. Wit 9 schijven op 8, 12, 31, 32, 38, 42, 43, 47 en 49. Wit speelt en wint. Oplossingen en correspondentie te zen den aan den Damspelredacteur, Hof 6, Alk maar. Oplossingen van de problemen no. 530 533 in te zenden tot 23 September. ZONDAG de’H. H. Missen te 8 uur en te half 11; aa de Hoogmis Catechismus; te 3 uur de Vespers. Woensdag. Vrydag en Zaterdag zyn Quatertemperdagen, geboden te vasten zich te onthouden van vleeschspijaen. ZATERDAG-middag van 6 tot biechthooren. De gebeden worden verzocht voor Gerar- dina Rood, huisvrouw van Theodorus de Boer. meid van de wethouder- de schooljeugd met veel geklik van klompjes op de glim mende kelen en veel stemmetjes aonder „te rughoudendheid" van straks. „X Koet minstens duizend gulden zóó n be grafenis" taxeerde de molenaar, die met n zeetal anderen achterbleef en de stoet na keek. „De laatste reis van de „kapitein" smeet Koos, de straatreiniger, <n beaem op z'n karretje en grijnsdemaar toch niet oneerbiedig „Voor ons aal X geen aas Uentjes kosten. Koos, als wu eenmaal aoo ver zUn" glim lachte de molenaar weeren nam "n versche pruim. „O. nee hoor! ze magge mijn wel op *n handwagen wegbrengenIk Me dT toch niks van en X spaart onkosten voor de nabestaanden. X Was ’n heerlijke zomerdagen de sombere stoet zwom in aonne-daveiing...... ging langzaam de begraafplaats op. En alles volgde weer *t Hield gauw stU. want de eerste klas was vooraan De deftige familie stond om de kuil keek naar t omlaag gaan van de kist, die lichtstraaltjes spoot nog eventjes. Er werd niet gehuild bepaald geen erg „dierbare" dooie, die kapiteinalleen de oude huishoudster kreeg X even te kwaad de zwarte meneer, die dik was, moest zn sweet-gezlcht weer es af drogen Noude kist stond of laghoe men dat noemt De oude meneer. mompelde iets van „dank voor de betoonde bewijzen van deelneming"verder niks aooo, ja.nog 'n krans werd T neer gelegdnet of die beaat vergeten was. En toen stapten de bloedverwanten weer in de auto's. Maar voor de rest: 'n apart mensch, hoe wel geenszins 'n aonderllng. Noms zagen ze ’m in geen maanden dan was ie in X buitenlandkwam weer thuis zooals is was weggegaan en de dorpelingen zeiden als gewoonlijk: „De kapitein" is weer terug. ■n Geloof hield ie er niet op na. Wist ook iedereen. Wit speelt en geeft mat in 4 zetten. Oplossing van probleem No. 758 en 159, alsmede van het eindspel No. 110 worden in gewacht tot ulterlljk Zaterdagavond 27 Sep tember a-s. Met probleem No. 758 beginnen wij weder met onsen nieuwen Oplossings-wedstrijd. De wedstrUd omvat 26 tweezetten. Voor elke goede oplossing worden 2 pon ten toegekend Voor aanwijzing van onoplosbaarheid of neven oplosbaarheid, wordt 1 punt extra toegekend. Wederom stellen wU 2 prijzen beschikbaar in den vorm van schaakboekwerken. De termijn van Inzending wordt telken male bU de problemen bekend gemaakt Wy vertrouwen, dat vele oplossers aan de zen wedstrijd zullen deelnemen. Heeren cdmponlsten, welke ons tot nu toe steeds met hunne zeer gewaardeerde mede werking hebben terzijde gestaan, verzoeken wU ook thans wéér ons met hun zeer ge waardeerde medewerking door inzending hunner eerste plaatsingen ons in ons werk te steunen. BU voorbaat onzen dank. gez. Huwelijksmis; Orde. VRIJDAG-avond half 8 Lof. ZATERDAG van 3 tot 5 en van 6 tot uur gelegenheid om te biechten. structie van „de molenwiek’’- of .molen roosje-variant nog niet genoegzaam op de hoogte zijn (In X Fransch o.a. aangeduid met de kleine moulin variant") willen we hieraan toevoegen, dat- deze variant, welke specifiek een ad libttuum of slagkeuze va riant u, met een minimum van twee wit te schijven op de randen van bet bord voorkomt. Stand: Zwart: 8 23. 39 en 1 Wit: 10 schijven op 35, 28, 32, 36, 37, 43. 45 46, 48 en 50. Oplossing Wit 25-20 48-41 37-31 48-43 50-44 45:23 gewonnen. WOENSDAG, quatertemper, vasten- en onthoudingsdag. de H. Joannes Zwagerman. DONDERDAG, voor Nicolaas Maria Hoebe. VRIJDAG, quatertemper, geboden vasten en onthoudingsdag. De H. Mis voor de meest verlaten zielen In bet vagevuur. ZATERDAG, quatertemper, geboden vas ten- en onthoudingsdag. Voor Petrus Ka- zenbroot en Geertje Bijl Des middags van 4 tot 8 Biechthooren De gebeden worden verzocht voor Wilhel- Ettinger, die met de laatste H.H. ten der Stervenden is voorzien. F. W. N. te M. Brief en prijs in goede orde ontvangen MUn dank hiervoor! Party A 46 Dd4 Pc6 Parti) C 5-Pe4 6 Tel .Klaar is Kees" zei Pietje... 'n Kwartier later was X weer stil op 1 kerkhofalleen de musachen maakten «et lawaaien rolden zich om in de sans- hoop naast de kuil en ’n merel floot de zon gedag. In het dorp, voornamelijk op X plein voer v raadhuis werd nog wat nagepraat over kapitein" .Ja wat héb ie nou? Met al z’n letter eten en drinken en z’n auto „Zeg ik ook. buurvrouwwe magge 8^* oordeel uitsprekenmure sJon**' jonge, wat benne wy dan toch gelukkig, M. dat wedat we „O, aoo! Met 41 zn centen kan le nou toen maar niet maken, dat ie X Xi beetje gemakke- HJker krtjgt om zoo maar te zeggenZoon leven zonder God of gebodkan Je net aoo goed *n beest wezen ’n Groot half uur werd er van „de Kapi tein" gesproken. Pleuntje. ’n braaf zieltje van in de tachtig al. kwam aangesjoktgebogen wjjfke peinshoudingZou haast X groepje voorbU gegaanzoo als ze in gedachte w» „Ook naar de begrafenis geweest, Pleuntje? „He? Ogunstik zag jullie eens- Nee. neeniet naar de begrafe nis- da’s te zeggpX was al gejoopeen nou heb 'k maar ‘n rozehcecje gebedenbU de kuilIk von X zoo dé- llg zoo zieligzoo heelegaar niks. -~ niks.enwie weet hoe de stump»» is grootgebracht in z’n jeugdEnne -^ hU aal &n zoon rozeboedje toch nog hebbeas kn al die praatjes achter dooie rug Pleuntje sjokte verder En X was ’n poosje héél stil op huispleintje Paadeeren Nu gaan wjj eens uitvoerig bespreken afkeuren van roem. Dit is een zeer belangrijk punt, waarover, helaas! de meenlngen ver schillen. En waarom? Begrypt men dan niet, dat het voor een goed. vrU en ongedwongen spel noodig is. dat men geen roem afkeurt? WU kunnen dan ook gelukkig schrijven, dat de meeste spelers tegen dit euvel MJn. voor dezulken is dit schrijven dan ook niet. Maar voor spelers, die wél roem afkeuren, deze vraag; Wilt u ons de lichtzijde van uw stel sel noemen, want wj) zien geen enkel licht punt? Wordt het spel op een andere manier nog eens verkeerd beoefend, bijv, dat het ge vraagde aas niet afgetroefd mag women 'Het mag wel hoor), dan kan men door soo- iets verkeerds, nog een pandoer winnen. Maar in roem af keuren is niets goeds, het is alles stoornis, betalen, schudden, opnieuw gaven en wat waren de kaarten toch mooi gevallen Een uit de vele voorbeelden: a. annonceert pandoer, b aegt met vyfüg. c heeft vier heeren. R. 7 en 9. ach. 8 en 10. kijkkaart h. 8. dus de kaart van c is slecht, hjj past dan ook. Nu annonceert d pandoer met zeventig, b heeft pandoer met vijftig van troefboeg. d heeft vijftig van een vrouw en bovendien nog twintig van een boer, dus d mag volgens zUn roem spelen. (Wordt vervolgd). ZONDAG. 8 uur Vroegmis voor zeker overledene Half 11 Hoogmis. 2 uur Catechis mus. half 3 Vespers. MAANDAG, voor Cornells Roosendaal. DINSDAG, voor Joannes Koortens. geboden MIs voor komt uit vannacht om 'n uur of twee, perfesser uit de stad by geweest HU mot heelegaar lam weze in een kant.” „Wel, wel. weldaar sta Ti van te kijken aoon flinke, gezonde manen betrekkelyk nog niet zoo oud. hè?" „Eventjes zestig X Is, dat je X weet, maar anders gaf je m de vijftig nog niet Ja, mensch. X kan gauw met je gedaan wezeai neem je dr nóg zoo’n goed le ventje van en al kan je krijgen wat je hartje begeertNou, ik mot weer verderge dag. hoor!” „Dag Mie!" En bij elke Geruischlooa ging de auto *n stukje voor uitde chauffeur van jte kapitein" trok even met z’n mood De tweede kwam voor X hekje te staan. Drie meneeren kwamen uit X landhuis, ‘n Ouwe met ’n groote baard en Xi lintje in z'n knoopsgat 'n Jongere met 'n zwart snorretje en geplakte haren en nog ’n anderemet géén baard en géén snor wel n gouwe ketting, die in twee groote bo gen over z'n bulk hingen *n ring met 'n pracht van 'n steen De zwarte veegde over zn gezicht met *n zijden zakdoek, want X was warm. Auto twee schoof ook *n eindje op. In de derde ging de huishoudsterheele- maal in X zwart, met oogen, die „pas gehuild hadden. ^s ze de rente bjj de notaris haalt zal ze wel anders kijke” gaf „Neeltje van de secretaris" haar buur 'n gehem gechel- stootje. JIou... rug. „En dkn wat ze misschien nog uit de boel meecleept „Stil toch, meid 10 uur parochie. MAANDAG, 7 uur Bijzondere intentie, 7 xiur overleden familie Keet—Ten winkel Kwart voor 8 Joanna Jac. Maria Docbeck Broeres. DINSDAG, 7 uur J. M. Koelman en Cath. Kruyer. 7 uur Ter eere O. L. Vrouw van AltUddurenden Bijstand. Kwart voor 8 uur ZONDAG de H. H. Missen te 6, 7 30, 8, 9 en 10.30 uur. 12 uur catechismus, 4 uur Ves pers, 7 uur Lof. In de Week de H. H. Missen 8.30. 7. 8 en 9 uur. Woensdag. Vrijdag en Zaterdag Quater temper. geboden Vasten- en Onthoudlngs- dagen. DONDERDAG 7 uur Lof. ZATERDAG 4 uur biechthooren. Lof. AltUddurenden Bijstand. Joannes Kwik. WOENSDAG. 7 uur voor de Parochie Half 8 J. B Keet Winkel. Kwart voor 8 Jacobus kruier Joanna Bekker. DONDERDAG, 7 uur Jacob Keet, half 8 Overleden vader. Kwart voor 8 Simon Ugthert en Agatha van Hulst. VRIJDAG, 7 uur overl. ouders. VOOr 8 VUf en Jarig huwelyk. ZATERDAG. 7 uur PetroneDa van Schalk Bouwman, lid van de Broederschap van het Goddelijk Hart Kwart voor 8 Elisabeth Post—Kranenburg, lid van Sint Lodew-yk ZONDAG. Heden onder de H H Missen toespraak van den Weleerw. heer father Knüwer over de Nieste en collecte met open schaal voor hetzelfde doel. MORGEN (Zaterdag) gezamenlijke Communie van de kinderen der St. Joeef- scholen ZONDAG, veertiende Zondag Pinkste- ren. feest van Kruisverheffing. 5e Zondag van den Heiligen Gerardus voor de be- keering der zondaren. 7 uur stille H. Mis. half 10 de Hoogmis voor het geestelijk en tUdelijk welzijn der parochie. 2 uur de Ves pers, voor en na de H. Mis te 7 uur uitrei king van de H. Communie. MAANDAG, O. L. Vrouw van de Zeven Smarten. In de week de H. Mis te half 8 tevens Kin dermis. Woensdag. Vrijdag en Zaterdag Quater temper, geboden Vasten- en Onthoudlngs- dagen. ZATERDAG half 12 gelegenheid O<n te biechten voor de kinderen. ZATERDAG-middag van 35 uur en van 6 tot 8 uur biechthooren. ZONDAG-morgen bij hooge uitsondering, zoomede voor diegenen, die verafgelegen hunne woonplaats hebben, biechthooren De gebeden worden verzocht *oor Alida Braas geb. Koomen en voor Willem Blokker, die met de laatste H. H. Sacramenten der stervenden zijn voorsten. A heeft R. 7. 9 en vrouw, kl. 8, h. 8, 7 en 10, sch. 8. iz B heeft R. 8 en boer, kl. 7, 9, vrouw ep aas. h. vrouw, ach. heer. C R. 10 en aas. kl. boer en beer, h. boer, sch. 9. boer en vrouw. D heeft R. heer. kl. 10, h. 8. 9. beer en aas. sch. 7 en 10. Kijkkaart ach. aas, troef klaver. A'speelt kl. 8. De oplossing van probleem No 468 is 1ste slag: A tl. 10. kl. 7, kl. 8. kl. heer 2de slag: D h. vrouw, h. boer, kl. 9, h. 10. 3de slag: B h. heer. h. 7, R. aas. h. 8. 4de slag: B h. 9. sch. aas. R. heer, h. 8. 5de slag* B sch. 10, sch 8. 6de slag: D R. boer, R. 9, kl. vrouw, kl. aas. 7de slag: C R. 10, sch. boer, R. 7, kl. boer. 8ste slag: B R 8, sch. heer,.sch. 7, R. vrouw. Goede oplossingen ontvangen van: mej. R. Brinkman, Halfweg en de heeren B. Luc Gooi, Marnlxstraat, J. ten Bouhuis, j. M. Kemperstraat en G. Berghuis. Jacob Cats- kade. allen te Amsterdam; A. van Vliet. Druivenlaan. D. v. d. Linden, Rochdalestraat en H. L. Schaap, Wolfpad allen te Alkmaar; J. Groot, Vooruitctraat, Purmerend; J. O. Ottenbof, ,jBt. Bavo", NoordwUkerhout; mon Schuyt. Meerstraat, Beverwijk; kamp. Egmond a. d. Hoef. melk-klant was X hetzelfde deuntj^ Heb u X al gehoord? De kapitein heb half w licht. En op de grintwegop X kerkplein bij de pomp°P t zandpad- overal werd, meewarig, onverschillig, profetisch, naar gelang karakter, inzicht, geloofsover tuiging, gepraat over ,4e kapitein,” die gis- teren nog frtoch «n gezond z’n toertje maak- ^7co nou win n beroerte lei." ZONDAG, 14e Zondag na Pinksteren. Te 7 uur Jacobus van Diepen. 9 uur Parochie. MAANDAG, Maartje Blauw, geb. Van Diepen. DINSDAG, Cornells van Etten. WOENSDAG, Wed. Catharina geb. Wever. DONDERDAG. Pieter Schaper en overl. familie. VRIJDAG, Mej. Grietje ZATERDAG, in het S. A. Berkel. ZONDAG, 7 uur Petrus Tool en Joanna Bos, 9 uur Parochie. ZONDAG. Heden na den middag te 2 uur de Vespers, waarna lied no. 58. Daarna vergadering van de leden der Derde Orde. WOENSDAG, VRUDAG en ZATERDAG zUn Quatertemperdagen, getaoden Vasten en onthoudlngsdagen. MAANDAG, des avonds te 7 uur vergade- dering van het bestuur der Meisjes jeugd- afdeeling der Derde Orde aan de Pasto rie. DINSDAG, des avonds te 7 uur vergade ring van de Meisjesa fdeeling in de kerk. ZATERDAG, des morgens te 9 uur biecht hooren voor de laagste klassen der meisjes school en des middags biechthooren van half 4 tot 5 uur en van 6 tot half 8 uur. A. s. Zondag collecte voor den St. Pie terspenning.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 22