Advertentiên. DUIF'ZEEP en 7 ALBERT HEIJN I wtffep 9 I r -.n GRATIS voor dit Album aangeboden aan verbruikers van DUIPZEEPPOEDER XARL HAGENBECK'S DIEREN VANGST" zeldzame filmplaatjes van leeuwen, tijgers, hyena’s, krokodillen, gefilmd in de wildernis zelf h&i- r? RJ1 HOUDT U VAN OOK IN PEULVRUCHTEN ABONNEERT U OP DIT BLAD 11 PIKANTE GOUDSCHE KAAS (volvet) KERMIS ZIJDEWIND op Maandag 15, 16 en 17 September i ff I PIET EEKEN s van Het allerbeste! Boterspeculaas PRIMA BRECHCOKES ^NKETBAnhERJ STEEMAN’» Kolenhandel Perronstr. 4, TeLDlB. Alkmaar HoninQtaai z Het Pleines' Album Wij hebben iets fijns!! DEN DOLDER (U) DE MONSTER-UITVERKOOP op de aonsterzalen van L' AFDEELING „ALBUMS” N.V. KON. ZEEPFABRIEKEN DE DUIF Vh CHR.PLEINES Uitheemsche Dieren is geen Dieren-galerij in beeld. Het ont~ sluit het Oerwoud, de Steppen, de Stroomen zeil. Hagenbeck's koene mannen vragen U, hen te volgen. De film-operateur trotseert gevaren. Meubelfabriek „EIK en LINDEN t VOEP I Telegrafisch Weerbericht MARKTNIEUWS I s’ ,1 ■w V ft! A I 72 60 voor U de Groots groene erwten, per pond 18 ct. ALKMAAR, FNIDSEN C 103, hoek HEKELSTRAAT en NON Onze Duifmerken blijven ook geldig voor huishoudelijke en luxe cadeaux Grauwe erwten, per pond Capncijners, per pond 19 10-12 Oude, volvette Goudsche, per pond. Jonge, volvette Goudsche, per pond Dessertkaasjes, per stuk 50 Doosjes Leidscbe kaas, per doosje50 voor CENTRALE VERWARMING Vraagt een» prijs Geopend van 9-12 en IV23V2 uur S torm waarschuw ingsdienst I - I R.K. Huishoudster A t G. LIGTHART DIENSTBODE s kao.. >npl. KROMMENIE Burgerwoonhui» verW^aar 11 t IV /r -i Leerling-Electricien R.K. DIENSTBODE voor dag en nacht, met huiselijk verkeer. Loon f 7.per week. Hor dit album vol te krijgen. CASTRICUM Hoe dit album te verkrijgen Is. Gratis op 75 Duifmerken van de roer zijden der pakjes Ie srt. Zeeppoeder-Vet- loogmeel, ol op 150 Dsdges ven de zijkanten der DuHzeepdoozen. Ook des- gewenscht tegen betaling van f 1.50, (postgiro No. 43611). Maak spoedl JuM delijk inplakken der gespaarde verhoogt het verzamelgenot. m 81 AIKMUMCHE WE5TERWE6 ALKMAAR L.u. 443 LINDENGRACHT 1016 - ALKMAAR met de korting van 25 tot 50 pet. heeft een buitengewoon succes. Begrijpelijk dat men hiervan profiteert door thans eerste klas meebelen ts koopen welks gegarandeerd zijn Op verzoek Toegang tot de andere tijden monsterzalen vri PROVINCIAAL NIEUWS 5^^ Bij 5 pond ZEVERHVIZER 8 stuk* 3 ■■■■■■■■■a i Dit is goedkoop e Van- f u*oon. >i Rott akar. Tort. Verdronken- los. id. to an P. I to to iga n. Rolt. Ott B. Glaa- onden Cux- VeiMe ÖDW-O1W M 1 ze, lelijk ind- 0. I - -St. Muizen tt 1L tterd. 50 >nd vet het geleidel plaatjes t Meina, Sept. v. 00 voor CE TROTS VAN IEDERE HUISVROUW Geseind van De Blldt te 9.35 uur aan de posten van Delfzijl tot Hoek van Holland: Weest, op uw hoede? ardiff. ito ts laan. -and’c maan, a te 1250 iziek ten. ofoonpl concert. Uadru. OUM- uiret NB. met lijn» lis ten; Gevraagd 't Uefst van buiten, in klein gezin. Br. onder letter R. bij A BRAAM. Verl. Meerweg, Breezand, N.-H. K«- Rolt aan. land's van paar een hem en ALLE 3 DAGEN OP DC BOVEN ZAAL EEN PRACHT MUZIEK EN VOORDRACHTEN VAN DC VOLENDAMMXR8 BELEEFD AANBEVELEND. igen 2 20 - 2.50 - 550— Berltr. ■nuaek. Gevraagd tegen 1 October of later een nette Dienstbode, voor den dag of dag en nacht. Adres: KÖLLMANN, oord 25. i .50 Or- Orkest- Mogens concert i >0 Gr*- icert Gramo- - 550- avond. 20—120 Idde. hem s om Hij irede irede reed» ach* iken. dur- Iwin- hoon een rgenwfl- Orkest- alt; A ?el door Berlch- i-redt»! ‘zing N. Wil- th <so ower 135 Be- “1251— Gramo. >15-J.tt loloonpl, -7.15- nuseum' - S3» lofoonpi. -Uitwn- S afgew. onpl. - - 1030 PollUe- eptet - •V.V. m Kreveld- - 5.00 30 H. J. nrergau” ïmonstr. sn Hu< nnan Persber. duzikale icert mofoon- KoifwedstrVden B« de a.s. kolf wedstrij den, uitgeschreven door den Nederl. Kolf- bond en welke zullen worden gehouden ie Koe* aan de Zaan op Zondag, Maandag en Dinsdag sa., ral ook de Kolfclub Onder Ons” uit deze gemeente uitkomen en wel met met de heeren: H. Meynders. C. Reyne Kr en M. van Zaanen. Behagen A. MEIJER De H.H. Uitvaartdienst zal plaats hebben Dinsdag 16 Sep tember a.s.. te 9 uur, in de parocljiekerk van den H. Lau- rentius, daarna te ♦l-J uur de begrafenis op het R.K. Kerk hof ,Bt. Barbara”, alhier. TE KOOP een flink. met erf, vlak bfj kari» en school, te Lutjebroek. Bijzonder geschikt voor winkelzaak. Het perceel bevat 3 flinke kamers, groote keuken, enz., is voor zien van gas. electra en waterleiding Te aanvaarden 1 November az. Adres: Corns. Blmmerman, LutXbroek. tut. Pcrim. Pon- Gevraagd vergevorderd Electro-Technlsch-Bur. GENEFAAS, Verdronkenoord. 1 i idem 350—3.10f Eigenheimers 8.00; BL Aardappelen 3.303.60 Ronde due 2JO—170; Drielingen 8.10—8.70; 7000 KG. Epercieboo- r»en 4 60—8.70 34200 K G. Grove uien 320— 3 50; Uien 130— 330; Drielingen 0.80—1.00; Nep 2—3.30; 800 KG. Kroten 0.80—2.40; 12.400 KG. Roode Kool 0.60—3.10; 12 600 K.G. Gele Kool 0.00—320; 26.200a K.O. Witte Kool 0 70130; 2800 stuks Bloemkool 49.60. AMSTERDAM. 12 Sept. De aardappel prijsen waren heden onveranderd. Aan voer 3 ladingen, zijnde 1759 H.L. BROEK OP LANGENDIJK, 12 Sept. Aangevoerd wenden: 42000 Kg. Aardappelen. Sehotsche Muizen f 3204.70; idem groote f 23 20; Blauwe Eigenheimers f 5.206.20; Due of York f 2.702.90; Drielingen f 5.40 5.60; 1000 bos Wortelen f 1.90—2.10; 12000 stuks Bloemkool 1ste soort f 8.3016 70; ld. 2e soort f 0.80—150; Reuzen f 5.30— 1b; 36000 Kg. Roode kool f 0.60—3.10; 24000 Kg. Gele kool f 0.90—2.80 85000 Kg. Vroege Witte kool f 0.80—1.50 25000 Kg. Uien f 150—2; Gro- Gevraagd in klein gezin een nette Brieven onder no. 4230 aan het Bu reau van dit Blad. Wij binden voor U op igder pakje Ie srL Zeeppoeder-Vetloogmeel en pakken in elke doos Dutfxeep een gratis Pleines* Dierenphsetfe. 320 plaatjes (No. 1 - 320) vermen met de interessante beschrijving het prachtwerk CARL HAGENBECK's DIERENVANGST MET DE UFA IN DE WILDERNIS. Besmetteltjke ziekten In de afgeloopen week heeft zich in deze gemeente een geval van roodvonk voorgedaan. Hoogste barometerstand 7740 te Sürna. Laagste barometerstand 7532 te Karlaruhe en München. Verwachting: Matige, in het Noorden tij delijk nog krachtige wind uit Oostelijke rich tingen. meest, zwaar bewolkt tot betrokken, in het Zuiden waarschijnlijk eenlea regen, weinig verandering tn temperatuur. 1 ALKMAAR, 12 September. Kaasmarkt. AaAvoer 46 stapels, wegende 140 000 K.G. Fabriek.s kleine f 40; Fabrieks Commissie 1 41; Boeren Commissie f 44; Boeren kleine f 40. Handel matig. Ve f 2.60—2.90; Drielingen f 0.90—1.20; Nep 250 Kg. Snljboonen f 10—1350; 1750 f 3—3.40; 3100 K*. Slaboonen f 2.30—7.80, bleten f OAO—3 60. PURMEREND. Noteering van de „Afslag- vereeniglng Beemster, Purmerend en Om streken” van Donderdag 11 Sept. Aardap- len. Schotsche muizen f 1.34 per 25 K G. 100 pond. dr’ 1 0 35~1,4 Enkele f 0.70— dr’ 1 0M~ 1-8°. alles per 15 K.O. 8tok 1 210~3 30- 8tam- hreede f 0.30-1.35 per 15 K G. Pruimen 10—31 ct. Bloernko°l f 5 per 100. Spiniuie f.0.60-0.70 per 6 KG 81a f 0.60—ISO per J0?,!?’*’ Wortelen t 14A0 per 100 bos. Uien f 0.32059 per 25 K.G. Appels. Blsmarck-appel f 18—29. Bramley Seedling f 172Ö. Fisher s Eerstling f 1939. Notarte-appel f 31, alles per wo KG. Peren. Beurre de Merode f 1523.vBurandeau f 14 —18. Duchess Williams f 16—34. Seigneur d Esperen f 2136. Soldat Laboureur f 18— 18. Trlomphe de Vinne t 1835. alles per 100 K.O. ENKHUIZEN. 11 Sept. 1930 Aardap pelen en fruitmarkt Bonne Louisse 17.80 21.20; Beurre Hardy 16.8018 80; Maag- deperen 12 40-14 00; Seyfferta Eerste ling 17.8020.00; Alexander 13J014.60; Trosperen 4.60—8.60; William 11.70— Jï?°2 s^i«neur d Esperen 1550—1650 per Tot onze droefheid overleed heden te Apeldoorn, na een smartelijk, doch geduldig lijden, voorzien van de H.H. Sacra menten der Stervenden, in den ouderdom van 31 jaar. onze beste Broeder. Behuwdbroeder en Oom. de Heer CORNELIS AUGUST MEIJER Alkmaar. 11 September 1930 P. C. HoofUtraat 7 Alkmaar: C. E MEIJER—DE LANGE en Kinderen k BV. »r» u WOONUM De Volharding Druiven 0.45—054: Spruitkool 12.00; Slaboonen f 2A0—11.40; Snljboonen 10.00—76A0; Appelen 0.39; Komkommers 3.604.80: Meloenen f 0.12—050; Augurken 0.08— 0.37. MEDEMBLIK. 11 Sept. 1930 Joseph” Aardappelen: Groote 1.40—3.06. Kleine Muizen 3.65—3.10, Ideaal f 1.30—1.45, Oeldersche 1.25—1.50. Witte 1.45—155, alles per baal; Kool: Bloemkool 2.90—12.10 per 100 st. CASTRICUM. Veiling „Ons Belang”. Aan dem veiling werden op 10 September aan geveerd: 117 zak dubbele spereieboonen 6 19 ct.; 265 zak enkele spereieboonen 714 ct.: 30 zak troeboonen 916‘i ct.; 27 rak snljboonen 13%23 ct.; 24 aak tuinboonen 7—15 ct; 8 zak rasperboooen 3%37 ct. No. 10 '12 September WARMENHUIZEN, 13 September Gele nep f 3.103.30; Drielingen 0.60—1.20; Uien 1.70250; Groote uien 2.50; Schotache mui zen f 450—4.60; Groote idem f 3.10—350; Drielingen f 5 10—8.80; Slaboonen f 3.40—5 60 Snljboonen f 350, Gele kool f 1.80; Witte muizen 4—450; Groote kooi I 1 JO. I Schoolmeester* 3.40; EU PURMEREND. 10 Sept. 1930 ..Afslag- vereeniglng Beemster. Purmerend en Om streken” Aardappelen: Schotsche Muizen 1 37. Borger., 1.30—1.62 per 25 K.G. Sla boonen: Dubbele 0 43—1.87, idem z. dr. 0.53—1.8ö, Enkele 0.85—1.60, idem z. dr. f 0.75—135, per 15 K.G. Snljboonen: Stok 2.70—5.10, Stam, breede 0.90—3.30 per 15 KG. Pruimen 0.16050 per K.G. Augur ken: Middel 051—055. Basterd 0.49— 055. Grof Fün 0 70—135. Fijn Fijn 1 65 —2.05. Stek 0.09 per 6 K G. Bloemkool f 217. Roode Kool 3.106.70. Savoye kool f 48.30. per 100 stuks. Spruitkool 16.6ö per 15 K.G. Spinazie 0351.15, Postelein 0 24—0.72 per 6 K.G. Sla 1— 430 per 100 krop. Andijvie 0 60—Ó.10, Sel derij 4 per 100 bos. Wortelen 2.6016.40 per 100 bos. Uien 0.30—058 per 25 K.G. Druiven: Frankenthalers 0 44—0.64, All- cant 0.560j66 per K.G. Appels: Zoete Bellefleur 1633, Blsmarck-appel 1426, NOORDSCHARWOUDE, 13 September 1930 38.200 K. 6. aardappelen Schotsche Mager Spek 48 Vet Spek 35 Gemalen Spek 30 Gesmolten Reuzel 40 Rauwe Reuzel 45 Gesmolten Ossenvet 40 Rauw Ossenvet 1 pond Ossen- en 1 pond Varkensgehakt 1. Beleefd aanbevelend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 3