Van Alles en van Overal I het zilveren jubileum van de PAROCHIEKERK TE EGMOND a. ZEE BLADZIJDE 1 TWEEDE BLAD VRUDAG 12 SEPTEMBER 1930 SPORT EN SPEL JAARBEURS De kerk plechtig geconsacreerd door Z D. H. M&r. J.D. J. Aen&enent KOLVEN (Van onzen eigen verslaggever) Wedstrijden te Noord-Scharwoude Het Zilveren Jubileum van de Parochiekerk te Esmondaan Zee Wedstrijd te Oudkarspel WIELRENNEN De wedstrijden in het Stadion W* Ba F. Jlrtin - U-Zesdaagschen voor het a.s. seizoen i 1 Concours-Hippique te Brwmmen voerden hierna sprekers thans pastoor te Hem en Ven- aan zijn Boon, Scharwoude. Huldiging jubllariawrn toeschouwers de werkelijk op zeer hoog V •*Sj^ Weleerw. Weleerw. |h dankten uis en hun vromen le- :n zijn op- er parochie door laan Zittend van links naar rechts de Zeereerw. Heeren Pastoor Saul en, Pater Provinciaal, Hupperts, Mgr. Aengenent, Bisschop van Haarlem, Pastoor Zuidgeest, Pastoor Kerckhoffs. Staand van links naar rechts de heeren jubilarissen: W. van Schalk, G. Snoeks, G. Rui gewaard, C„ Druiven en K. Hopman, allen reeds 25 jaar in het Kerkbestuur. De drie eerste Pastoors waren voorh. hier. Pastoor Kerckhoffs is de tegenwoordige Pastoor der parochie. Weleerw. fungeerden Verschillende nog bet woord. Het zilveren feest van de parochie zal on getwijfeld allen parochianen in aangename herinnering Wijven. pro- van paters van het Gezelschap van Maria als pastoor opgevolgd door den Zeer- Heer A. M. Th. H. Kerckhoffs. den pastoor. In 1927 werd de aanbouw van het klooster op het bjjwonen. Aan den oproep der leiders was gehoor gegeven en ongeveer 120 landelijke ruiters Olnkel; ad mitram de Eerw. de Vries; ad baculum de Weleerw. P. SUstermans; ad asperorium de rarius de Weleerw. Pater Eken; ad llbrura de Zeereerw. heer Pastoor P. Roovers; ad candelam de Weleerw. Pater P. Wevers en ad gremlale de Weleerw. Pater Toebosch. Door het parochiale zangkoor werd de 3- stemmige Mis van Lorenzo Perosl gezongen. 2e klasse: le prijs O. Bakker, Oud-Karspel. 217 p.: 2e prijs, J. Gelder. Oud-Karspel. 313 p.; 3e prijs P. Gelder, Oud-Karspel, 199 p.; Om 2 uur des middags werd ten huize van de Eerw. Zusters een diner aangebo den. De Zeereerw. heer Pastoor Kerckhoffs heette hier welkom Mgr. Aengenent. den Hoogeerw. Pater Provinciaal, den Hoogeerw. Deken Rengs, de drie oud-pastoors der pa rochie. den Weleerw. heer kapelaan Ruige- waard, de overige geestelijken en de Jubi larissen van het Kerk- en Armbestuur. Z.E. releveerde de voorgeschiedenis van de paro chie, zooals wij die hierboven in korte trek ken weergaven. Daarna huldigde pastoor Kerckhoffs de heeren Ruigewaard. Drui ven en Van Schalk, die vanaf de oprichting der parochie lid van het kerkbestuur zijn en de heeren Snóeks en Hopman, die thans 25 jaar lid zijn van het parochiaal Arm bestuur. Spr. deelde mede, dat de ver diensten van de jubilarissen thans beloond worden met den bijzonderen Apostoiischen Zegen van Z. H. den Paus en spr. verzocht Mgr. Aengenent den Jubilarissen het desbe treffende document met het portret van Z. H. den Paus te overhandigen, alsmede als bijzonder Pauselijk geschenk voor ieder een rozenkrans. Mgr. Aengenent huldigde in een harte lijke toespraak de vijf Jubilarissen en bracht hen dank voor hetgeen zjj in het belang van dc parochie in de afgeloopen 25 jaar hadden gedaan. serieprüs Jb. Zijp, Zuid-Scharwoude, 50 p. 3e klasse: le pr. K. Kat, Oud-Karspel. 220 p.; 2e pr. Alb. Boon. Alkmaar, 205 p.; 3e pr. K. Langendük. Noord-Scharwoude, 199 p. bij loting met J. Bruin. Noord-Scharwoude; se rieprüs Jb. Stritbis. Harenkarspel. 49 p. even eens bij loting met J. Bruin, Noord-Schar woude. 25 slagen kolf wedstrijd 1ste klasse: le pr. P. Molenaar, Zuid- Scharwoude, 233 p.; 3e prijs G. Hop. Noord- Scharwoude. 210 p.; 3e prijs K. Quant, War menhuizen, 205 p.serieprüs J. Schenk, Bar- singerhom, 49 p. In het Olympisch Stadion te Amsterdam werd gisteravond een grootwle’erprogramma verwerkt. Ongeveer 15000 toeschouwers woonden de wedstrijden bij. Het programma bevatte een sprintwed- strijd voor amateurs in vier ritten over 4 KM een inhaalwedstrijd voor amateurs van twee ritten over 1 KM. een inhaalwed strijd voor amateurs van twee ritten over 4 K.M. en een tripletwedstrijd voor beroeps rijders en onafhankelüken, terwijl het hoofd nummer van den avond gevormd werd door een landenwedstrüd voor stayers achter mo toren tusschen Frankrük, Duitschland en Nederland, te verrijden in drie ritten over 30 K.M. De tripletwedstrijd had als altijd de bü- zondere belangstelling van het publiek. Na drie ritten, waarin steeds veel spanning zat, werd de wedstrüd tenslotte gewonnen door het trio HoevensAnspach en Bakker met 6 punten, voor* BrilmanBouquet en Van Hengel met 7 punten, Ikelaarden Hartog en Hüzelendoorn met 8 punten en Ooms— Adan en Krunder met 9 punten. De inhaalwedstrijd voor amateurs werd na een spannende finale gewonnen door het viertal L. Buis, J. Visser. J. de Wolf en J. Engelmonr. De sprintwedstrijd die in vier ritten over 1 KM. verreden werd had tot resultaat: 1. W. van Steenbergen (5 punten); 2. A. v. d Linden (de kampioen over 1930) 8 punten; 3. J. Homma (10 punten3; 4. M. v. d. Leur (II punten). Voor de pauze werden twee ritten van den landenwedstrüd verreden. De eerste rit bracht een overwinning voor de Franschen. Deze hadden van het begin af de leiding met Paillard aan den kop, die later werd overgenomen door Maronnier. Na ongeveer 50 ronden raakt de Franschman Laccque- hay, die ook eenige malen den kop had ge nomen, los, waardoor hü geheel afzakte en met een achterstand van 6 ronden eindigt. De Hollandsche rijders Blekemolen, Snoek ea v. d. Wulp, van wie Blekemolen een ver bonden been had, reden bijna gedurende den geheeten rit tusschen de Franschen en Dult- scbers ta. Eenige pogingen van v. d. Wulp om de leiding te nemen, mislukten. Toch wist hü het tot de derde plaats te brengen. De Duitschers vielen geweldig tegen. Krewer raakte herhaalde malen los. Deze eerste rit had tot uitslag: 1. Maronnier (Frankrük) 25 min. 9 sec.; 2. Paillard (Frankrijk): 3. v. a. Wulp (Nederland); 4. Blekemolen (Neder land); 5. Moeller (Duitschland); Lacque- hay (Frankrijk); 7. Snoek (Nederland); 8. Dederichs (Duitschland)9. Krewer (Duitsch land). De tweede rit had een zeer spannend ver loop. De Hollanders namen den kop en heb ben dien niet meer afgestaan. Afwisselend reden de drie rijder* voorop en zoowel de Fransche kampioen Paillard als de Duitsche kampioen Krewer werden herhaalde malen gelapt. Paillard wist eenige malen rij» ronde terug te nemen. Onder luid gejuich van de aanwezige toeachouwers kwam het einde met den volgenden uitslag: 1. Snoek (Nederland) 26 min. 38 sec.; 3. Wü kunnen thans de data der Zesdaag- schen voor het volgend seizoen vermelden: in totaal bevat de lijst M Zesdaagschen. Hieronder volgen de juiste data Berlijn: 7—13 November; Chicago: 8—14 November: Keulen: 28 November tot 4 De cember; Leipzig: 38 November tot 4 De cember; New-York 18 December; Brussel: 30 December tot 5 Januari; Dortmun: 9 tot 15 Januari; Frankfurt am Main: 30 Januari tot 5 Februari; Stuttgart: tot 12 Februari; Chicago: 7 ot 13 Februari; Breslau: 27 Fe bruari tot 5 Maart; New-York 1 tot 8 Maart; Berlün: 13 tot 20 Maart; Parüs 22 tot 28 Maart. t Pontificale H. Mis Om half elf, nadat de consecratle-plech- tlgheden warpn geëindigd, werd door Mgr. Aengenent de plechtige pontificale H. Mis opgedragen, waarbij K. D. H. werd geas sisteerd door den Hoo:;azrw. Deken E. P Rengs als presbyter-assi tens; troon-diakens de Hoogeerw. Pater Dr. M. Hupperts S.M.M. en de Zeereerw. heer A. Suidgezst, oud- pastoor der parochie; diaken ad Mlssam de Zeereerw. Heer J. P. A. Saulenn, oud- pastoor der parochie; sub-diaken ad mls sam de Weleerw. heer kapelaan C. A. Ruigewaard, zoon der parochie; ad mitram de Weleerw. Pater Somers; ad baculum de Weleerw. Pater Sfjstermans; thurefe- 1ste prüs C. Kuiper. Noord- 150 p.; 2e prüs K. Boot Jzn.. Noord-Scharwoude 148 p.: 3e prijs G. Deute- kom, Noord-Scharwoude. 138 p.; serieprüs K. Langendük. Noord-Scharwoude, 48 p. De kolfwedstrild. welke in „het Bonte Paard” werd gehouden had den volgenden uitslag* 1ste klasse: 1ste prüs K. Quant, Warmen- p Molenaar. Zuld- Pater Toeboschals de Weleerw. Paters zen op dingen die voor hen van belang kun nen zijn en daarom heb ik me dat nieuaa toestel eens laten küken. Toen ik de mon sterkamer binnenkwam, was daar juist de Arcofar aan het woord en ik moet zeggen, daar kwam muziek uit voort, waar niets op aan te merken was. Maar.... de Arcofar kost 510 gulden en dat is een sommetje, dat nu maar niet iedereen, die wel graag een radiotoestel zou willen hebben, heeft klaar liggen. De Telefunken 12W daarentegen kost maar 130 gulden en als die werkelük 8»/. wat er van gezegd werd, dan zou dat voor zeer velen een uitkomst zijn. Een toestel met luidspreker en al. alles in een klein vo lume büeen. voor zoon gering bedrag, dat zou wat moois zün, en ik vroeg het eens te mogen hooren. Het is niet mün bedoeling, om reclame te maken voor ’n speciaal toestel en daar ben ik ’n sterk voorstander ben van de begunsti ging van ’t Nederlandsche fabrikaat in geen gevai voor ’n toestel uit een buitenlandsche fabriek, maar je kan nu eenmaal niet ovet een bepaald toestel spreken zonder het te noemen en waar er bij mün weten geen Nederlandsch toestel van dien aard en dien prijs bestaat, moet men daarvoor wel in het buitenland terecht Komen. De T2W begon te spelen en ik moet zeg gen. voor het geld dat er voor gevraagd wordt, bleek het een uitstekende machine te zün. waarnaar menigeen zal verlangen. Het geluld is wel niet als dat van de Arcofar, maar die kost ook precies vier maal zooveel, wat nogal wat zeggen wil. Het geheim van den lagen prüs van dit nieuwe toestel zit in de Telefunken-staaf, die de kostbare lampen vervangt en die. naar mij werd meegedeeld, op een volkomen nieuw prin cipe berust. Daar die staven veel goedkooper I té maken zün dan lampen en van veel ge- ringeren omvang zün. zün de toestellen waarvoor ze bestemd zün ook kleiner te maken en goedkooper te leveren. Ik met mün leeken versta nd op dit gebied, meen goed gedaan te hebben, den a-s. K.R.O.-beluisteraar op dit nieuwe toestel op merkzaam gemaakt te hebben, maar zou toch iedereen aanraden, ook nog eens eerst, alvorens tot aanschaffing over te gaan, bü andere op de Jaarbeurs aanwezige firma's te gaan küken en dan de Nederlandsche, zooals Philips, N.S.F.. Erres en andere niet over te slaan Ook Erres büyoorbeeld bouwt een goedkoop en klein toestel, waarin ont vangapparaat en luidspteker ineen gebouwd zyn. Ik heb alleen maar willen wijzen op iets nieuws, dat naar mün meening vejer be- langstellir” zal trekken een oordeel erover moet ieder zichzelf maar vormen. En dat is het beste te doen door vergelüklng. ARTHUR TERVOOREN. Ik heb geen radio-toestel en ik heb er ook geen verstand van. Toch wil ik over radio-toesteilen schrij ven. Nou weet ik wel. dat het van een jour nalist niet verstandig is, aan zijn lezers te vertellen, dat hü geen verstand heeft van de dingen, waarover hü schrüft, maar het is zoo nu en dan ook wel eens prettig iets onverstandigs te doen en af te wijken van een vasten regel en daarom vergeeft u het me maar. Maar ziet u, al ben je dan ook voorloopig nog zoo gelukkig, zelf geen radio te bezit ten (ook aan dat geluk zal, zooals aan elk ander, wel eens een eind komen» Je hoort er toch over praten, je weet welk een rol die dingen tegenwoordig in het dagelijksch leven vervullen en als zoodanig hebben ze je belangstelling. Ik was gisteren weer een uurtje op de Jaarbeurs te Utrecht, waar het buitenge woon druk was. maar waar de meeste in zenders nog klaagden over de slapte, over te weinig zaken doen. Kijkers, maar geen koopers. Wat echter nog niet als maatstaf mag worden aangenomen voor het verloop van de beurs, want, münheer, vertelde er meer dan één mij, na den derden dag begint het gewoonlük pas. Ik was dan op de Jaarbeurs, die tegen woordig ook al, zooals trouwens de heele wereld, te lüden heeft van de radio-,.mu ziek'. Nu moet u niet denken, dat ik wat tegen radio-muziek op zichzelf heb. volstrekt niet, maar ik vind het iets afschuwelUks, wan neer Je buurman rechts bü open raam het Amsterdamse!) Concertgebouw beluis tert en je buurman links je tegelijkertijd vergast op de Traviata, die ze bijvoorbeeld in Berlün opvoeren, terwül Je overbuurman daar nog een beetje jankende Jazz-klanken doorheen gooit. En zoolets heb je nu tegen woordig ook op de Jaarbeurs, «-aar Je het natuurlük eer vergeven kan dan overal el ders in de wereld, omdat het er daar om te doen is te verkoopen en de klanten vra gen om een demonstratie, waarbü de een de vc—keur geeft aan een opera en de ander aan een voordracht of een liedje van Da vids. Met m'n ooren in m’n zak wandelde ik dus langs de verschillende monsterkamers, zag hier dit en daar da{ en kwam tenslotte ook te staan voor het nieuwe toestel dat Telefunken in den handel brengt en waar van ik al had gelezen en gehoord, dat het op de radio-tentoonsteiling te Berlün zoo zeer de aandacht had getrokken, omdat het zoo goed en zoo goedkoop zou zün. Nietwaar, al geef je er dan zelf niet zooveel om. dat je je een toestel zal aanschaffen, als jour nalist ben je toch verplicht je lezers te wü- De pieebtige en wee era tie vaa Ae kerk Gistermorgen werd de kerk, die in 1906 slechts plechtig was togezegend, door den bisschop geconsacreerd! Mgr. werd bü deze handeling geassisteerd als volgt: Diakens.' Hoogeerw. Pater M. Hupperts en de Zeereerw. heer Pastoor A. Kerckhoffs; subdiaken C. A. Ruigewaard. de eerste priester der parochie; Crucifera- rius pater Eken; ad librum Weleerw. heer Kapelaan Pater Feter Weleerw. Pater P. Heuskens; ad thuribu- lum de can tores Somers en Wevers. Vele geloovigen woonden de langdurige plechtigheden bij. De nieuwe rellquleén In het altaar zün van de H.H. Martelaren van Gorlnchem en een rellquie van de H. Agnes, patrones van Egmond aan Zee, aan wie in vroeger eeuwen de parochiekerk gewüd was en welke kerk door overstroomlng der zee is verwoest. De plechtige Intocht Het was te begrijpen, dat Katholiek Eg mond zün beminden bisschop Mgr. Aenge nent bü zün eerste bezoek aan de parochie feestelük wilde bc .roeten. Uit bijna alle hulzen der parochianen wapperde het na tionale dundoek met den pauselüken wim pel. Voor de kerk was een schitterende ver siering van bloemen en guirlandes aange bracht. Een eere-poort riep Mgr. het wel kom toe. Monseigneur, die Woensdagavond per auto arriveerde, werd aan de grens der pa rochie verwelkomd door den pastoor met de overige Eerw. Heeren Geestelüken, en de heeren van het kerk- en armbestuur. De stoet* werd geonend door een in het wit gekleed bruidje, dat een schild met het wapen van Egmond droeg. Daarachter volg den de jongens van de parochiale school, vervolgens de R. K. Jongensmusdekkapel ,3t. Louis” uit Alkmaar, onder leiding van den heer Willi Köhler, vervolgens een groot aantal in het wit gekleede bruidjes, daar achter Monseigneur te midden van de aan wezige heeren geestelüken. Onder het spelen van processie-marschen werd naar de pastorie gemarcheerd, waar de schoolkinderen Mon^tignew* een zang- hulde brachten. Des avonds, terwül de kerk schitterend geïllumineerd was ,en het Mariabeeld boven den ingang met schünwerpers werd belicht, bracht J3t. Louis" onder zeer groote be langstelling van parochianen en nlet-paro- chlanen, in den tuin van dc pastorie een serenade. Nadat Mgr. voor deze attentie dank had gebracht, nam Z. D. H. de illu minatie in oogenschouw, terwül hij zich met verschillende der omstaanders onderhield. Te Noord-Scharwoude werd een kolfwed- strüd gehouden in ..Concordia", waarvan de uitslag luidt als volgt* 1ste klasse: le pr. T. Pranger. Noord- Scharwoude. 210 p.; 2e prüs P. Molenaar. Zuid-Scharwoude. 198 p.; 3e prüs C. Lange- dük Pzn., Noord-Scharwoude. 193 p.; serie- prüs C. Pranger. Noord-Scharwoude. 56 p. 3e klasse: 1ste prijs T. Koetelük. Noord- Scharwoude. 169 p.; 2e prijs G. Langendük Pzn.. Oud-Karspel, 153 p.; 3e pr. L. Dekker, Oud-Karspel 136 p.; serieprüs Alb. Attmaar 37 p 3de klasse Scharwoude. derland); 4. Lacquehay «Frankrük»; 1 ronde achter; 5. Paillard (Frankrük) dito; 6. Ma ronnier (Frankrük) dito; 7. Moeller (Duitsch land) dito; 8. Krewer (Duitschland) 3 ron den achter; 9. Dederichs (Duitschland) 4 ronden achter/ In de derde rit ^aan de Duitschers aan den kop en Krewerneemt onweerstaanbaar de leiding. Hü rüdt geweldig en nadat hü na ongeveer 30 ronden alle concurrenten 1 maal gepasseerd is, gaat hij er 5 ronden voor het einde met een geweldige spurt van door en weet alle rüders nogmaals een lap te geven. De Hollanders die als laatsten startten, komen echter geweldig opzetten opzetten en v. d. Wulp en Snoek zitten na korten tüd, hoewel met 1 ronde achterstand, achter Krewer. Paillard doet eenige vergeefsche aanvallen doch slaagt er tenslotte in op de tweede plaats te komen, die hü echter spoe dig moet afstaan aan Maronnier. Als Pail lard na ongeveer 40 ronden opnieuw tracht naar voren te komen, raakt hü los en ver huist naa de achterste gelederen. Maronnier weet zich te handhaven en slaat alle aan vallen der Hollanders af. De beide andere Duitschers presteeren echter weinig en als gevolg hiervan gaat de eindoverwinning voor de Duitschers verloren. Het wordt een harden strüd tusschen Frankrük en Holland om de eerste plaats in het landenklassement, die tenslotte door de Hollanders gewonnen werd. De uitslag van de derde rit luidt als volgt; 1. Krewer (Duitschland) 26 min. 25 sec 2. Maronnier (Frankrük» op 2 ronden; 3. Snoek (Nederland) dito; 4. Lacquehay (Fr.) dito; 5. v. d. Wulp (Nederland) dito; 6. Pail lard (Frankrijk) op 4 ronden; 7. Blekemolen (Nederland) dito; 8. Dederichs (Duitschland) op 5 ronden; 9. Moeller (Duitschland) 7 ron den. Eindklassement: Nederland wint met 35 punten, tweede Frankrük 36 punten; derde Duitschland 64 punten. Persoonlük klassement: 1. Maronnier (Frankrük) 9 pt.; 2 en 3 Snoek en van der WulpTl p.; 4 en 5 Paillard en Bleekemolen 13 pt.; 6. Lacquehay (Frankrük) 14 pt.; 7. Krewer (Duitschland) 18 pt.; 8. Möller (Duitschland) 21 p.; 9 Dederichs (Duitsch land) 25 pt. Gedurende den avond vielen enkele regen buitjes. De wedstrüden konden evenwel vol gens het programma worden afgewerkt. Ongecorrigeerd daan. Niet een der bovenvermelde wedstrü den liet nu slechte of zelfs maar middelma tige sport zien. In alle wedstrüden stonden de verrichtingen werkelük op zeer hoog peil, een prachtig succes voor de federatie van rüvereenigingen, die dit in zoo korten tüd (vier jaar) heeft weten te bereiken. Spannend was de strüd in het kampioen schap der afdeeüngen, waar Winterswijk en de eerste ploeg der IJselruiters het vuur elkaar na aan de schenen legden. Door een vlotteren stap vermochten de laatsten ten slotte te winnen. Het werk van beide af- deelingen was .af". Ook de overige achttal len leverden uitstekend werk en niet in het minst de zeer jeugdige rüclub Angerlo-Kep- pel, die op büzonder fraaie wijze de Ju- niores-klasse won. Het individueele kampioenschap werd ge wonnen door B. Menslnck met Krillie, het bekende paard van vele binnen- en buiten landsche veldslagen! Hiermede heeft Bern. Menslnck zün naam als veelzüdige ruiter weer op schitterende wüze gehandhaafd* Alle hulde, want de landelüke ruiters moe ten zich juist op veelzüdige verrichtingen toeleggen en daarmede de veelzüdigheid van zichzelf en van het inlandsche paard aan- toonen. In het springconcours werd Roerdlnk, de Wtaterswüker die ook in Olst won, win naar en in de dressuurproef Joh. Gehrels, de Noord-Hollander. Fraai succes en hulde waardig. Het hoogtepunt van het concours zou de tweede dag zün. toen Hare Majesteit de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana 'de groote parade van landelüke ruiters zouden zich nog verschillende ruiters en amazones uit andere provinciën aan. die vrü ïn alle wedstrüden ook het kampioenschap konden starten. Zoo zagen we leden van de Hoofddorper vereenlging Kapitein van der Wal. van die uit Halfweg ..Ritmeester de Kruyff". van Beyaert te Purmerend, van Helloo zeifs een geheel compleet dames- en heerenachttal. Ook uit Zuid-Holland was een vertegenwoordiger precent. Alles tesa- men overtrof het aantal deelnemers de verwachtingen en ook de getoonde sport stond op zoo hoog gemiddeld peil als men nooit verwacht had te zullen zien. Enkele uitblinkers had men natuurlijk verwacht, doch dat het gemiddelde der rijkunst en rü- sport verre boven het voldoende zou uit komen, daarmede had niemand gerekend. De volgende wedstrijden gaven den lande- lüken gelegenheid hun krachten te meten: Kampioenschap van Gelderland voor afdee- lingen, verdeeld in een klasse voor oudere en een «oor jonge vereenigtagenkam pioenschap van Gelderland individueel, be staande uit een afstandsrit over 20 K. M. met condltie-beoordeeltag. een springcon cours en een dressuurproef; een tally-ho; een patrouille-springeneën keuring op type rüpaard, terwül ook ta de onderdee- len der v elzüdlgheidsproef (dressuur en springen) nog de deelneming open was voor alle landelüken en hiervoor u*eer büzondere prüzen waren uitgeloofd. Onze boerenjon gens konden zich dus wel van alle kanten laten beküken en dat hebben zü ook ge- Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der afdeeling Brummen der Geldersch- Overüselsche Maatschappü van Landbouw, organiseerde men een landbouw- en vee- teelttentoonstelllng en een daaraan verbon den tweedaagsch concours-hippique. Zoowel tentoonstelling alsmede het hippi sche* feest zün uitstekend geslaagd en een woord voor den act leven voorzitter baron van Sytzema. die eigenlijk de ziel van alles was, mag niet achterwege blüven. Het concours-hippique stond op een bü zonder hoog peil. Niet alleen was het pro gramma zeer afwisselend en bood elk wat wils, doch de inhoud was van zeer hoog gehalte, terwül het ta de geschiedenis der landelüke ruitersport uiterst belangrüke dagen waren reden waarom we op een en ander even dieper willen Ingaan. De hoofdschotel van het tweedaagsch con- cours-progranuna bestond uit wedstrijden voor landelüke ruiters. Geen wonder dat <jit het geval was, want de voorzitter der concours-commissie Jhr. v. Coehoorn van Smtaia en de voorzitter der tentoonstelling baron van Sytzema bekleeden resp- den rang van president der rijvereenigtag-fede- ratie en voorzitter van den provincialen bond van rüclubs In Gelderland. Het neemt niet weg, dat zooveel landelij- lüke wedstrüden wel eenigsztas een waag stuk was, doch de landelüken hebben zich uitstekend van hun taak gekweten en heb ben laten zien dat zjj geheel ta staat zün op goede wijze een geheel concoursprogram ma te verzorgen. Het Brummensche concours-hippique werd tevens uitgeschreven als kampioen schap voor de Geldersche landelüke ruiters; waardoor men heeft kunnen verkrijgen dat men tich ‘reeds vanaf bet begin van het werkseizoen op Brummen heeft gespitst en dan ook ongeveer alle Geldersche vereeni- Glstcren Is alhier het zilveren jubileum van onze parochiekerk met grooten luister gevierd. De ouderen onder de parochianen sullen rich nog wel herinneren, hoe een kwart eeuw geleden Katholiek Egmond aan Zee rijn eigen parochiekerk kreeg. hebben ta stap, draf en galop ta volmaak te orde en discipline voor de vorsteSke personen gedefileerd. Zeven tromnetters en elf standaarden maakten het beeld bëg bonter en romantischer. Zeer indrukwekkend was het die honderden paardenhoeven op den grond te hooren dreunen. indrukwek-J kend was het al die korte krachtige com-/ mando's, dat daverend driewerf hoera voor de beide vorstinnen, dat gezamenlijk mee zingen van het Wilhelmus, dat jeugdig en thousiasme van die boerenmeisjes en boe renzoons. die hier toonden dat zjj orde en discipline wenschten en door samenarerktag en wilskracht niet alleen iets willen berei ken. doch ook reeds bereikt hebben. Niet alleen was dit défilé een hoogtepunt van het Brummensche concours, doch eveneens een mijlpaal in de geschiedenis der landelijke ruitersport. Men bedenke slechts, dat dit alles in.... slechts vier jaar tot stand is gebracht. Wel een teeken voor de levensvatbaarheid der landelijke ‘ruitersport en moge deze parade ea groot- sche demonstratie van wat samenwerking en wilskracht kan doen, er nog duizenden BMcrgMign (Nederland); 3. 9. d. Wulp (Ne- 1 giqgen present waxen. Bovendien meldden' touneü^P°ren landelyke ruitersP°rt t* Buidgeest, hulzen. In 1907 werd het kerkschuurtje tot be waar- en naaischool ingericht. In Met 1907 werd de eerste steen gelegd van de paro chiale lagere school, waanton 15 Juni van dat jaar de heer H R. «Tritsen tot hoofd werd benoemd; 15 Mei 1909 werd een klein vacantle- en herstellingsoord geopend. Pas toor Buidgeest werd in 1917 benoemd tot pastoor te Hem en Venhuizen en opgevo’gd J Pastoor J. P. A. Saulenn, toen kape- te Nieuwkoop. In 1923 arriveerde de Zeereerw. Pater M. Hupperts met wlen de Zeereerw. Paters Montfortanen. win het ge zelschap van Maria, zich te Esmond aan Zee vestigden. Sinds dien is het paroc'i’ee’e leven tot grooteren bloei gekomen. In 1928 «•erd pastoor Hupnerts benoemd tot vinciaal van de Hollandsche Provincie de en eerw. 1 tegen woordigen nieuwe r feest van den Zaligen Grignion de Mont fort, stichter van het Gezelschap van Ma ria. door den Hoogeerw. Deken E. P. Rengs Ingezegend. hulzen. 157 p.; 2e pr. P Molenaar. Zuld- 153 p.; 3e Prijs J. Hagenaar. Alkmaar, 150 p.. serieprüs 8. Evers, Oud- Karspel. 66 p. 3de klasse: 1ste pr. C. Balder. Noord- Scharwoude. 148 p.; 2e prüs A. Moeies. Oud- Karspel. 136 p.; 3e pr. F. Muileboom. Noord- Scharwoude. 130 p.: serieprüs 8. Mookol. Broek op Langendük. 54 p. 3e klasse: 1ste pr. K. Langendük. Noord- Scharwoude. 138 p.; 2e prüs W. Kuln. Noord- Scharwoude. 113 p.; 3e prijs D. Bakker. Noord-Scharwoude. 103 p.; serieprüs Alb. Boon, Alkmaar 41 p. Een stukje voorgeschiedenis Tot 1904 moesten de weinige Katholieken te Egmond aan Zee den langen weg door de duinen maken, om ta de parochiekerk van St. Adelbert te Rinnegom hun gods dienstplichten te vervullen. Groot was dan ook het verlangen naar een eigen Godsge bouw, maar bü gebrek aan financieels mid delen bleef dit lang een vrome wensch. Meermalen werden vergaderingen gehou den en werden requesten verzonden met het doel een eigen kerk te verkrijgen. Z. D. H. Mgr. A. J. Gallier z.g., bisschop van Haarlem benoemde 19 Augustus 1904 den Zeereerw. heer J. M. Pichot, .toen rector van het St. Johannes de Deo-Gestlcht te Haarlem, tot kapelaan te Rinnegom. iftm werd de opdracht gegeven, een einde t» maken aan de moeilijkheden, die sedert jaren aan de stichting van een hulp- of parochiekerk te Egmond aan Zee ta den weg werden gelegd. Het was geen gemakkelijke taak, die de zen priester werd opgelegd. Al spoedig on dervond kapelaan Pichot veel tegenslag. De Inwoners van Egmond-Btanen en Rinne gom weigerden, op enkele uitzonderingen na, hun symp^hle, .omdat zjj hun eigen parochiekerk wilden vergrooten; de Hoeve naars verlangden een eigen kerk te bouwen. Overtuigd van het groote nut eener eigen kerk voor het zielenheil der Egmond-ZeeCrs. besloot kapelaan Pichot. met goedkeuring van Z. D. H. den Bisschop. zün kapelanle aan een ander over te laten en zich te ves tigen te Egmond aan Zee, met quasi paro- chieele rechten. In overleg met den Zeer eerw. heer Pastoor te Rinnegom. In Egmond aan Zee werd kapelaan Pichot met open armen ontvangen; hier vond hü trouwe vrienden en belangstellende bewon deraars. Maar veel meer dan trouwe toege negenheid konden de Katholieken van Eg mond aan Zee hun zielenherder niet aan bieden. Een tehuis voor den pastoor en een plaats waar de H. Mis gelezen kon woeden, werd belangeloos en edelmoedig afgestaan door een Egmondsche familie, de familie G. Ruigewaard, wier naam ta de geschiedenis van deze parochie een voornome en schoone rol heeft gespeeld. Een oude loods werd door den heer Ruigewaard bereidwillig af gestaan en tot voorloopige kerk tagericht Een kantoortje werd de slaap- en woonka mer van den pastoor; een kast, eertijds voor gereedschap bestemd, werd sacristie en biechtstoel. Dat kerkje, arm als het stalletje van Bethlehem werd „het schuurtje” genoemd en de pastoor kreeg den naam van „de klui zenaaromdat hü geen dienstbode tot rijn o hulp hebben kon. Den 8sten December 1904 werd de schoor- kerk feestelük ta gebruik genomen. Het was het jubeljaar van de dogma-verklaring van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, waardoor tevens de titel der toekomstige parochiekerk was aangegeven. De Egmonders waren bUjde God, dat zü nu hun eigen God» eigen herder hadden. Door zün venswandel, zün goed karakter offerende liefde had de herder spoedig aller harten voor zich gewonnen. Hü was alles voor allen. Met algemeene In stemming werden dan ook aanstonds voor bereidende maatregelen getroffen, om O. L. Heer een Hem waardige woning te ver schaffen. De heer Ruigewaard wist Mr. Gulcher te bewegen gratis een terrein ta de duinen af te staan. In Maart 1905 werd met den bouw van de nieuwe kerk begonnen. Reeds 13 Augustus van hetzelfde jaar was de bouw voltooid, zoodat Mgr. Callier i-g. niet langer aarzelde Egmond aan Zee tot een zelfstan dige parochie te verheffen en den eersten pastoor te benoemen in den persoon van Pastoor H. J. M. Pichot. Den 22sten Augustus werd de kerk door den Hoogeerw Deken Homing z.g., ta te genwoordigheid van vele Eerw. Heeren ^Geestelüken uit het dekenaat, plechtig ta- geaegend. Den 25sten daarop werd de eerste pastoor plechtig geïnstalleerd. Tot eerste kerkmeesters werden benoemd de heeren G. Ruigewaard. O. Druiven, E. van Schalk en C. Ruiter, welke laatste ta Mei 1906 over leed en vervangen werd door den heer Pep ping. Tot leden van het R. K. Armbestuur werden benoemd de heeren G. Snoeks, N Hopman en W. Hoedjes Ih October 1906 werd pastoor Pichot be noemd tot pastoor te Dordrecht. Zün op volger werd den Eeereerw. heer Pastoor A.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 5