BERVOETS WAARDEVOLLE SENSATIE-JOURNALISTIEK Truien en Truipakjes Pullovers Lumberjacks Bleyle-kleeding TENTOONSTELLING FLORALIA- Burgerlijke Stand van Alkmaar ALKMAAR Het Circus Een telegram van Hr. Ms. „Arend” De arrestaties in Polen Otficieele verklaring KUNST EN KENNIS Personalia De nieuwe vondsten over de Andrêe-expeditie De opening der Staten-Generaal De Hanze in het Aartsbisdom Vliegongeval bil Croydon Ontslagneming H. v. d. Glas 1 De communisten in China BERICHTEN UIT ONZE Staat van beleg streng gehandhaafd VORIGE OPLAGE Gronau c.8. Kostbare collectie teekeningen De Frankiin-expeditie BINNENLANDSCH NIEUWS Café-bedriif en Zondagviering Onregelmatigheden Plannen van een Amerikaan Twist tusschen echtlieden Petitie over den Volkenbond Door een taxi aangereden? MARKTNIEUWS Spoorwegongeluk nabij Zürich Vier personen gewond Ernstig ongeluk op den Boulevard De Favauge te Zandvoort De legeroefeningen op 23 en 24 Sep tember gaan niet door Het conflict tusschen de V. A. R. A. en de contrólecommissie Wat 4> De Lappo-be weging Nederlandsche hulp in San Domingo De wisseling van leden in de Prov. Staten STEDELIJKE MUZIEKTUIN HlllgÊOp 12, 13 en 14 September Opening op 12 Sept n.m. 2 uur. Entrée 10 ct. p. pers. Rljwieldieyen aangehouden Schepen gestrand St noot «’Üd zwas hier Dweilen. Sponsen. Zeemleder. Boenders, Vaatkwasten. Afneemdoekjes. Wafel, dweiltjes. Insmeerderties. Tultenwis- schers. Lampenpoetsers. Nagelborstels, enz„ enz. N.V. DROGISTERIJ EN CHEMICALIÉNHANDEL „VRIESIA” v.H. JAN DE VRIES ZAADMARKT TELEFOON 324 ALKMAAR Een moederhuis van de „Vrouwen van Nazareth” Vliegdiensten in West-Indie een krant kan uitrichten 2666 dooden en 23.066 gewonden gun- Twee dooden 1A1 Twee menachen van een vrachtauto gevallen Naar Dnitschland terwg De kampen teruggevonden In een nalatenschap te Dusseldorp ontdekt verstandiger Wlt-eüand, Bü de N.V. „MJddenstandshuls” UJk te Seerabaja gevonden Twee dooden Deer een waaariniüge De man Ueht gewond, de vrenw tra»raat stok bet leven De tekst der i edevou tegen wordt niet verstrekt Op den Tutenberg in de gemeente Bloemen, daal Na allot publiceert Tb ZOrieh geraakten gisteravond eanfee ledige wagon» 1 nbeweging. Zij rQden een berg af en botsten tegen een motorwagen met 20 personen. Deze ontspoorde en sloeg om. Twee passagiers werden vermoraeid, zes «waar gewond. Ben schrijven van het U.K. Werkliedenverbond aanvoeren, dat in genoemd be en vooral ten aanzien van den Wg. WEBER. De V. A. R. A. heeft hierop bet volgende geantwoord: Hebben telegram doorgezonden aan be sturen N. V. V. en S. D. A. P, ontvingen bericht, dat besturen en sprekers op u be kende motieven persisteeren op ingenomer standpunt- Kunnen derhalve aan herhaald verzoek niet voldoen. w<. V. A- R. A.-BESTUUR. fet nu ba: we pit op h« op do mi ve en 1 ke ge va er •I nl X gc rii ht dc Cb Een Amerikaan, die in relatie staat met de Pan-American Petroleum-Company op Aru ba, diende bij den Gouverneur van Curasao een aanvrage in voor een concessie voer een vliegdlenst tusschen Aruba en Maracaibo. De Duitsche Oceaanvlieger Gronau en lijn drie metgezellen zijn aan boord van het Duit sche sa. ..Hamburg” van New-York naar, Duitschland teruggekeerd. Voor zijn vertrek verklaarde Gronau dat hij hoopte, dat een regelmatige luchtverbinding tusschen Europa en Amerika langs de Noor delijke route zal tot stand komen. Ee». vliegtuig van de Belgische luchtlijnen Is vanochtend even bulten Croydon neerge- stort De piloot en de mecanicien zijn verbrand. Het verongelukte vliegtu’" was een Fok- kermachine op weg van Londen naar Brasses, dat de mail overbracht. Het uitzicht wa slecht en men gelooft, dat het vliegtuig in drie stukken brak. Toen de beide inzittenden onder de brandende puinhoopen der machine werden vandaan gehaaid, waren zjj reeds dood. De post is benouden. van 40.000 verder Hedenmorgen omstreeks 9 uur reed op den Boulevard De Favauge te Zandvoort een vrachtauto van de Haarlemsche Jalousieèn- fahriek voorheen J. P. Senft. Achter in den auto zaten de werklieden v. N. en F. uit Haarlem op een krat, welke met een ketting aan den auto vastgebonden was. Doordat de ketting brak, sloegen beide mannen uit den auto en kwamen in hun val met het hoofd op den grond terecht. Me^ den vrachtauto werden zij onmiddellijk naar dr. Tiggelaar vervoerd en toen deze niet thuis bleek, naar dr. Gouwe. Deze verleende de eerste hulp en daar de toestand van beiden aanvankelijk ernstig scheen, werden zij per ziekenauto van Mathot naar de Mariastichting te Haar lem overgebracht Hedenmiddag was beider toestand naar omstandigheden redelijk. In de Pekoelenstraat te Soerabaja werd gistermorgen het lijk van een Europeaan aangetroffen. Bij onderzoek bleek, dat het lijk een schedelbreuk vertoonde, terwijl ook ribben gebroken waren en een oog verwond was. w Vermoedelijk ia de Europeaan des nachts door een taxi aangereden. De politie vermoedt, dat de overledene een scheepsofficier is van een ter reede liggend buitenlandsch schip. Getrouwd: Hermanus van Galen en Ida Johanna Vleugel. Ttmotheus van Vegten en Elisabeth Slenters. Jan Schutz en Neeltje de Moor. Geboren: Wilhelmus Franciscus, z. van Antouius Florijn en Margaretha Verheij. An na, d. van Dirk de Gier en Anna Tuijnman. Maria Catharina, d. van Johannes Kruijer en Aafje de Boer. Z Overleden: Elisabeth Sure Lout.'W Sone- pouse, 19 jaar. Maria Groenewoud. gehuwd met Barnardus TiJssen, 76 jaar Trijntje Kossen, gehuwd met Jan de Moei, 64 jaar. eer eer brf I I 8 ser art 1 vin Int 1 hee Als Bri kiei 11 der dan led< H wer chii erf zien Dinsdag zijn te St. Maarten een 2-tal heerenrijwielen ontvreemd, waarvan een 2- tal Haarlemmers werden verdacht. Inderdaad is het de Haarlêmsche politie gisteren mogen gelukken bedoelde personen te arreateeren. De rijwielen waren nog in hun bezit. Zij legden een volledige bekentenis af en zijn naar hier getransporteerd en in het Huis van Bewaring opgesloten. e Op de tweede étage van de woning in de Wilhehninastraat 33 te Den Haag beeft het echtpaar B„ dat tn voortdurende oneenig- heid leefde, hedenmorgen hoogloopende twist gekregen, waarbij de vrouw den man met aan mesje aan bet achterhoofd een niet ernstige wend toebracht. Terwijl een te hulp geroepen .politieagent den man in de keuken hielp, heeft de vrouw zichzelf tn de woonkamer met een scherf van een flesch den hals afge- sneden. Het Ujk Is ter sectie naar het ge meentelijk Ziekenhui* overgebracht. Men schrijft ons: Midden tusschen of gegraven duinen, bol lenland. ligt aan den Zilkerweg. juist nog in den staart der gemeente Bloemendaal, de Tu tenberg, een heuvel met rijke bebossching. Dit ongerept stuk natuurschoon is door de ..Vrouwen van Nazareth” van de heepen Ruigrok te Vogelenzang aangekocht met uet doel, er een ouleidingshuis te bouwen. Zooals men weet, is de leiding van de Graalbewe ging. die zich ten doel stelt, fabrieksmeisjes op het goede pad te houden en anderen op het goede pad terug te brengen, in handen van deze zusters. Door zijn ligging en natuurschoon is dit terrein van ruim 4H H. A. uitermate geschikt voor een opleidingshuls voor novicen. Naar men ons ten slotte nog mededeelt, zal de daar pas ingerichte zilvervossenfokke rij blijven bestaan. BOCK VAN HOLLAND, 11 Sept. Het Italiaanscbe as. „Edra" van Braila naar Rot tenlam. is op den Hinder gestrand De sleepbooten „Rozenburg" en „Zwarte Zee" en het berglngsvaartuig „Meermin" zijn derwaarts vertrokken. Het schip zal vermoe- deltjk met boog water vlot komen. De Russische gezant te Helsingfors heeft bij den Flnscheu Minl-ter van Buitenland- sche Zaken geprotesteerd tegen de Lappo-be- weglng. De Russische regeering dreigt, wanneer er geen verandering in den toestand komt, scherpe maatregelen te nemen. De nota; die de Russische gezant overhan digde, is Zeer scherp gesteld, daar de Flnsehe regeering de eerste Russische notg tn deze zaak niet beantwoord heeft. De centrale Raadsvergadering werd te Hilversum gehouden De Verbondssecretaris, de heer Van der Linden, gaf een over^"*'t van het Santos fonds. Uitgegeven was f 8491, veploegd werden acht patiënten. Minder rooskleurig is thans de toestand der kas. daar er een deficiet bestaat van ruim f 1200. Het financieel verslag werd acooord be- veeden. rot leden der kascommissie werden be noemd Baarn, Montfoort en Wijk-bij-Duur stede. Herkozen werden de periodiek aftredende bestuursleden B. A. M. Bruggeman, Olden- zaa! en A. Ellerbeek, Groente. Apeldoorn werd gekozen als plaats van samenkomst voor het volgend jaar. In de middagrit ting werden alle voor stellen behandeld Na uitvoerige bespreking werden de con clusie vastgesteld, overeenkomstig advies van het hoofdbestuur van de Hanze. Besloten werd tot het Episcopaat het ver zoek te richten, de feestdagen 15 Aug. en 1 November, indien *e op Zaterdag vallen tt verzetten op Zondag. Gedurende de laatste drie dagen werden in Hankau 39 communisten terechtgesteld. In verband met verwachte nieuwe aanval len der communisten, wordt de staat van beleg streng gehandhaafd. De Franschen hebben ter verdediging van de -Fransche kolonie twee tanks naar Han kau gezonden. De Chineesche autoriteiten weigeren den Franschen, toestemming te geven, oorlogs materiaal aan land te brengen, zoodat een Fransche militaire afdeeling ontboden moest worden, om het aan land brengen der tanks mogelijk te maken.- Gistermorgen drong een zetare M*n»P fa een vlaag van waanzin, naar de „Ixxnmo- tief meldt, eenlge toko's op da Pasar 8api *m«t aen vttftbmtjen» - «es VLIS8INGEN, 11 Sept. Hedenmorgen is tengevolge van den hevigen mist nabij Uef- kansboek een groot, tot nog toe onbekend ■f—tv whip gestrand. Sleepbooten zijn der- wbi tioRrlrcin Nader wordt gemeld: Bet M) Uefkenthoek gestrande schtp 1* bet Engehcbe aa. „Trevelian". groot 1300 ten, geladen met graan, tMtemd naar Antwerpen. U atoepbooteu zijnTn de nabijheid, om aa- aistmrtte te verJeenen. - W web bijv. d»b bepl de hebl gehi Sf krjJi glas Dl den Dl gel» ree! Hl te n ring. Ve zake ming verm le h dat i brek De er oj conu stam Bu pen. wond hooft Wi Prov eerst las th n».nc Spi gerei wüst kome ons t brooc vruel Spi van 1 dring ren t ring Wa ker, sader De ook v bouw aankc dringt Bur voren tuintx recht* De er op, goedk volk i Dus heele schuit kunnt De wijst worde rie-ren moet gekort Spr. geld 1 t‘l<J 1 men. De gaami regele ëucter i-3 wordt De 1 mogel: drong, ling vi leend. voigtni De ï>«tlci ring t Bij öe aa, of hei S’i Bij besluit van heden is door den voor zitter van bet Centraal Stembureau tot lid van de Provinciale Staten van Noord-Hol- land benoemd verklaard: Mevr. H. van Zelm geb. van den Berg, te Amsterdam zulks ter voorziening in de vacature, tn dat College ontstaan door ontslagnetnen als zoodanig van den heer H. van der Glas, te Hilversum. De vertegenwoordiger der Bulgaaxscbe ver- eeniging „Otez Piassi”, Boris Petkow, heeft bij het secretariaat van den Volkenbond een petitie ingediend, geteekend door den me- tropoiltaan van Sofia Stephan en door ver tegenwoordigers van de leidende commissie. Verder werden gedurende de laatste da gen 30.000 petities tot den Volkenbond ge richt. Deze komen uit alle steden en dorpen van Bulgarije. Het doel van deze groote actie is de op 14 Januari 1930 door de drie vertegenwoordigers van de Bul- gaarsche minderheid in Macedonië aan den Volkenbond gerichte petities te steunen, waarin verlangd wordt, dat de Volkenbond een onderzoek zou instellen of de Bulgaar- sche minderheid in Zuid-Slavië de rechten heeft, die In het verdrag van Salnt-Germain aan de Bulgaarsche regeering zijn toegezegd. Naar wij vernemen, beeft de Radio-Om- Xpep-Coutrólecemmissie gisteren aan de vTa. R. A. bet volgende telegram doen toe komen: In antwoord op uw telegram van beden, waarbij u princlpieele bezwaren maakt te gen den door de contrólecommissie gestel den eisch, t tot voorafgaande overlegging van de te houden redevoeringen, hebben wij de eer, u beleefd opmerkzaam te ma ken op art. 10 van bet Radioreglement, in verband met art 7 van bet Radio-contróle- reglement. waarbij aan de contróle-oom- miasie het recht is toegekend, om van alle redevoeringen of voordrachten vooraf een schema of tekst te verlangen. Gtj zult ons dus abmog verplichten, aan ons verzoek co voldoen. Namens de Radio-Omroep-contröle-ooIln- missie. Eiken dag werd het duidelijker, dat de be richten over de gevonden overblijfselen van de Andrée-expeditie geweldig overdreven wa ren. Er waren geen lichamen maar skelet ten gevonden en deze waren niet eens gaaf. Wat men eerst voor menschenbeenderen had aangezien, bleek later resten van dieren te wezen. De voorwerpen schijnen ook niet zoo goed behandeld te zijn geworden als wenschelijk ware geweest en daardoor schijnt een ge deelte van het schrift van een dagboek uitge- wlscht. Het zal moeten blijken ot men het dusdanig door preparatie kan bijwerken, dat het de kostbare inlichtingen verschaffen kan. welke men verwacht. Andere voorwerpen zijn na bet ontdooien aan bet schimmelen gegaan. Er is dus voor de wetenschappelijke expe ditie, die uitgestuurd werd om voor de con servatie der voorwerpen te zorgen, heel wat werk aan den winkel! De vinders hebben vennoedelUk geen schuld aan de schade, zij hadden gebrekkige hulpmiddelen en waren niet bedacht zulk een vondst te d «n De kranten hebben om het alleenrecht der publicaties van den heer Horn gevochten. Het Noorsche Svalbardkantoor. dat een regeo- ringsorgaan Is, had er een duit aan willen verdienen om meerdere expedities naar het Usgebied te kunnen uitrusten. Het kantoor verkocht het monopolie t rapport van den beer Horn voor kronen aan Aftenposten", die het aan de wereldpers doorgaf. Er is over die veertigduizend kronen heel wat te doen geweest, „Aftenposten" zette annonces in de an dere bladen, die daardoor de kruimels kre gen. die van de gedekte tafel vielen. Alles ging goed en weL totdat de man schappen van de .JBratvaag” zich begonnen te roeren. Is er geld te verdienen, dan willen wij erbij zijn, verklaarden zij. Hebben anderen aan de eer der vondst ge noeg. dan zün ook wij daarmee tevreden, maar men vergete niet, dat niet dr. Hom maar wjj de overblijfselen ontdekten en dat de wet ons deee als zoodanig ’loewfjst. De manschappen droegen hun rechten over aan de Zweedsche regeering en de Noorsche verklaarde, dat zij het geld niet wilde hebben en het aan de manschappen De stoet, waarmede H. M. de Koningin ziU- Dinsdag ter opening van de Staten- Generaal naar het Binnenhof zal begeven zal rijden: dom de Heulstraat, door bet Lange Voorhout (Schelppad), over den Korten Vijverberg, naar het Binnenhof. Groot opzien is te Dusseldorp gewekt door den verkoop naar Engeland, door bemiddeling van een Amsterdamschen kunsthandel, van een bij toeval ontdekte omvangrijke verza meling van meer dan 1500 kostbare teeke ningen van oude Duitsche. Italiaansche. Ne derlandsche en Fransche meesters. Naar de „Telegraaf” meldt, betreft het hier den in houd van een tiental lederen mappen, die zich bevonden in de nalatenschap van een particulier uit de omgeving van Dusseldorp. welke mappen aan een Duitschen antiquair ter schifting en sorteering waren gegeven. Deze portefeuilles Heken het bijna fantasti sche aantal bladen van schier onschatbare waarde te bevatten. Er zijn teekeningen bij van Michel Angelo. Perugino, Botticelli. Sig norelli. Tintoretto en andere Italianen. Van bijzondere waarde is een groot aantal water verf- en penteekenlnven van oude Holland- sche meesters, waaronder/een veertigtal tee keningen van Rembrandt Sevhers. Aart van Gelder. Eekhout, Rubens, Van Dijk, Jordaens etc. Uit latere perioden zijn aanwezig talrijke studies van Watteau, Fragonard. Lancret en Bouchier. De'kostbare collectie werd door bemidde ling van een Amsterdamsche firma in haar geheel voor circa 350.000 gulden aan een wereldbekenden Londenschen kunsthandel verkocht Over de geheele transactie hangt echter groote geheimzinnigheid. verblijf. De overgebleven Wat de herkomst van de stukken aangaat, neemt men aan. dat het daarbij gaat om een verloren gegaan gedeelte der vroegere we reldberoemde keurvorztelljke Dusseldorpeche galerjj, die in 1805 wegens de politieke woe lingen in München werd vervoerd, waar zij nog beden bet waardevaste deel der Pia- cotheek vormt In de oude Dusseldorpeche galerij moet een reusachtig aantal kostbare teekeningen aanwezig zijn geweest, naar schatting meer dan 14.000 nummers. Zeer waarschijnlijk «Hn bil bet vervoer der schat ten. dat te allerijl moest plaats hebben, de thans gevonden stukken verloren geraakt Verschillende teekenen wijzen er op, dat de kostbare tehoud der tien portefeuilles uit de keurvorste’ilke collectie ■fkomstta is ZOO moet een aantal stukken bet stempel Status Monttum dragen, waarmede de teekeningen uit bedoelde collectie voorzien waren. De beide kampen van de Franklte-expe- ditie, die ongeveer 80 jaar geleden in de Noordelijke Ijszee verdwenen zijn, zijn door den Canadeeschen natuurvorscher Burkards het Konlng Willem-eiland teruggevon- op den. De overblijfselen zjjn ter beschikking ge steld van de regeering te Ottawa. Het bestuur van het R.K Werklieden verbond heeft een schrijven gericht aan den mini-,ter van Arbeid, waaraan het volgende 1* ontleend: „BU de Memorie van Antwoord, betrek king hebbende op de staatsbegrooting voor 't loopende jaar. kondigde uwe Excellentie aan de verdere doorvoering van de Arbeidswet 1919, met name ook voor het koffiehuis en hotelbedrijf. Het staat ongetwijfeld voor uwe Excel lentie vast, zonder dat we daarvoor bewijs materiaal drijf ook arbeidstijd allertreurigste toestanden beer- schen en dat wettelijke regeling meer dan dringend noodzakelijk is. Geldt zulks ten aanzien van de weiktV4 den in het algemeen, ten opzichte van het werken op Zondag duldt o.l. het ingrijpen der regeering niet langer uitstel, vooral «n- dat de huidige situatie voor degenen, die In het bedrijf werkzaam zijn, een haast onoverkomelijk beletsel is voor eea gods dienstig leven. Zaterdagavond is het steeds even laat en op Zondag moet weer tijdig worden begon nen. zoodat wjj uwe Excellentie niet nader behoeven te verklaren, wat er van het ver vullen der godsdienstplichten terecht komt, om van gepaste Zondagviering te den hui- selijken kring maar te zwijgen. Op grond van bovenstaande, verzoeken w|j uwe Excellentie met gepasten aandrang spoedig regelend te willen optreden en name te bevorderen het genot der 17 vrije Zondagen, welke de Wet voor dit bedrijf noemt, waarpeast ol. een verbod behoort te komen van arbeid op Zondag vóór 13 uur- Dit schijnt ons de eenlge weg, om aan degenen, die prijs stellen op bet waarnemen hunner godsdienstplichten, zulks mogeiQk te resten afstond. De verschillende bladen hadden vangst- schepen gecharterd om de „Bratvaag” tege moet te varen of ergens tn de IJszée de boot te zoeken, schrijft de Scandinavische corres- pondent van de „Msb." Een concern deed veel verstandiger en stuurde de „Isbjorn” naar KvlUKa om te on derzoeken of er nog meer te vinden was. De naam Kvitóia beteekent Kvit is een oudere vorm voor Hvit, dat wit beteekent en dia is hetzelfde als eiland. Als alle wetenschappelijke expedities zulke goede controleurs hadden als dezen keer, zou er misschien veel materiaal voor den dag komen. De „Isbjorn” kwam tn de buurt van Kvitöia. maar moest een tijd liggen om op joed weer te wachten Het emiand beeft geen deugdelijke haven en is omgeven met ondiep en gevaarlijk vmrwater. Den vijfden Septem ber was het mogelijk aan land te gaan. De zon had baar werk sedert bet bezoek van „Bratvaag" en dr. Horn voortgezet en een gedeelte van het kamp van Andrée en zijn gezellen blootgelegd. Er werd aanstonds aan het werk gegaan sneeuw werd weggegraven en its van den kleinen gletscber, die de le gerplaats omsloot weggeboord en weggesla gen. Maar de vondst loont de moeite. Er kwa men voor den dag een slede, roeispanen, kleeren, schoenen, groote brokken ballondoek instrumenten, notities, minutle, ketels, con serven, Usbeerenhulden, slachtmessen, en een -nassa beenderen van dieren. Hst kamp moet zeer ordelijk ingertcht ge weest zijn en wü*t teekenen van een lang len spreken overduidelijk de theorie, dat de poolvaarders door honger zouden ztjn omge komen tegen. De overgroote hoeveelheid goederen, die gevonden werd, schijnt ‘n einde te maken aan de eerst opgezette theorie, dat de man nen eenlge honderden kilometers geloopen de nabijheid van, mogelijk zelfs op Kvitöia kwamen. Dit is nog alleen maar mogelijk wanneer zij na alles een eind gesleept te hebben, op een iüWlak zijn terecht geraakt, dat hen tn de richting van Kvitöia beeft doen afdrijven. ZU hebbgn dan alles met hun boot aan land kunnen brengen. Anderen meenen echter, dat de ballon te de nabijheid van mogelijk zelfs op Kvitöia geland zou zijn. De deskundigen zjjn het niet een* en men aal het beste doen af te wachten, wat da dagboeken die gevonden zijn, aan het licht brengen. Er zijn nu geschriften van Frinkel, die men eerst niet vond, ontdekt. Htf kan dus niet op den tocht «i)n om gekomen. Men heeft ztjn skelet gevonden benevens den schedel van Andrée. Nadat het weer de manschappen dwong aan boord te gaan van de „Isbjorn", hebben zij bij een tweede bezoek 's Zaterdag* hun onderzoekingen voortgezet. Toen werd de schedel gevonden en bet bo venste deel van bet skelet van Frknkel, de rest werd later op een andere plaats ontdekt. Men vond de resten van een hut. die te gen de rot* w*d aangebouwd en er gedeelte lijk onderging Een ballcnkorf lag er naaat saamgevroren kleederen. waarin een deel van bat skelet gewikkeld was. Naast bat gezicht van eten doode lag een flesch en een paar leege oon- servendooaen. In de naaste omgeving lagen nog meer resten van voedsel, waaronder cho colade. Een knipmes, een zonnebril, en een HOORN. 11 September 1930 Kaasmarkt Kleine /j4A—; Commissie 44—; F»bn« 40.—; Fabriekscommissie geen HOORN. 11 September Kaasmarkt Aanvoer 38 stapels; 40176 K.O.; handel ma tig. BOVENKARSPEL (station). 11 De Tuinbouw Aardappelen gr. M, f l 305, kl. M. 3-60—2.85, Due 1» 'V"' Blauwe 1A0—s-45, Dian. Groote G-» 1.10—1.45, Dilelinren C 30-0 60. f IJS—130, alles per baal; Bloemkool. 6.10—1730 per 100, 3e s. 100. 3e a 0.78—1.80 per 100; Roode K001 030—3.70 PW 100 KjO.; Gele Kool 030- 130; per 100 KX3.; Witte Kool 0S0-I." per 100 K G Bieten, groote 12.10—1*^® per 1000 stuks; Slaboonen 030—135 zak; Augurken, fijn, f 037—033 per KO» ld. grof 0.04—0.17 pez K.G. verspreid, welke als door de lucht zijn gevlogen, stukken ijzer zijn de meeste van een zitting van bet kabinet, st P. T. A. een otficieele verkla ring, waarin wordt medegedeeld, dat de ar restatie van vroegere afgevaardigden ge schied is wegens een aantal politieke mis drijven. waardoor de veiligheid van den staat in gevaar gebracht wordt. De ontbinding van de Sejm heeft de ar restaties mogelijk gemaakt. Het onderzoek is in handen der justitie gesteld. Gemeld wordt, dat Woensdag nog twee afgevaardigden van de Poolsehe Boerenpartij en een afgevaardigde van de Undo-partij en een Oekraïner zijn gearresteerd. De meeste gevangenen zijn in de gevangenis te Lltowsk ondergebracht. De anti-regeeringsdemonstratles, die Woens dag te Warschau. Krakau en eenlge steden in de provincie zouden plaats hebben, kon den door de politie in de kiem gesmoord worden. Tot nu toe zijn 9 opposltte-bladen. we gens het publicceren van berichten over de arrestaties, in beslag genomen. twee Chineezen aan den bals, rende daarop weg en viel twee naar school gaande kin deren aan. dia slechts licht aan hals en banden gewond werden. Dat zij slechts licht gewond werden, eras te danken aan de tuasebenkomst van en kele burgers, waarvan er een met een kle wang den aanvaller neerlegde, die in zorg- wekkenden toestand naar Bemarang werd vervoerd. De toestand van de slachtoffers is ■tig. Woensdagavond was het circus tot te den nok bezet. Ook gistermiddag bjj de familie voorstelling was er veel belangstelling. Het moet ons van bet hart, ,dat zulke onveranderde ..avondvoorstellingen” toch eigenlijk niet bijster goed voor kinderen ge schikt ztjn. Om meerdere redenen niet. Eerstens wijl enkele vertooningen. die ouderen kunnen waardeeren oa beletten e4. voor kin deren weinig aantrekkelijks hebben Maar ook achten wij het verkeerd. Maar ook achten wij het verkeerd, dat kinderen zien, hoe de kleedtngvoorschriften. welke hun steeds worden voorgehouden, hier niet worden nageleefd. Dit circus beschikt over attracties genoeg, om zonder deze aan kinderen een onver- getalijken middag te brengen. Wegens heerschen van mand- en klaawzeer De in de streek van Barneveld, Leusden en Amersfoort op 23 en 34 September voor genomen legeroefenlng onder leiding van den conunandant van het veldleger gaat niet door. Gebleken is. dat veel terreinen nog be smet sullen zijn met mond- en klauwzeer, waardoor onoverkomelijke bezwaren het houden der oefennigen in den weg zouden staan. Het staat nog niet vast, welke oefeningen hiervoor in de plaats zullen treden. Hierom trent i* echter zeer spoedig een beslissing te verwachten. Herbenoemd is tot plaatsvervangend lid der kamer van toezicht over de notarissen en candldaat-notarissen te Haarlem; mr. D. Bastert, kantonrechter te Alkmaar, te vens belast met de werkzaamheden van kantonrechter te Schagen. Naar aanleiding'van de agenda voor de aa. jaarlljksche algemeene vergadering van aandeelhouders van de N.V. „Het Mldden- standsbuls" te Deventer, deelt men van be voegde zijde bet een en ander mede omtrent den bUzonderen toestand, waarin zich ge durende eenlgen tijd deze N.V. beeft bevon den en over hetgeen daarmede kan gebeu ren. In het voorjaar van 1930 maakten com missarissen der N.V. rich ernstig ongerust omtrent de bezittingen van de N.V„ naar aanleiding waarvan den (nu overleden) secretaris-pennlngmeester herhaaldelijk en dringend werd verzocht, zoo spoedig moge lijk verantwoording af te leggen. Deze laat ste bleef uit. ‘s Avonds vernam men den dood van den secretaris-pennlngmeester. Uit bet financieel onderzoek, dat thans volgde, bleek dat een bedrag van circa 5500 (met rente vermeerderd beloopt dit bedrag circa 6000), niet meer aanwezig was. Tevens bleek, dat gelden ten bedrage van 3000 door de N.V. als hypotheek ver strekt. door den secretaris-pennlngmeester waren terugontvingen en niet verantwoord. Het gevolg van een en ander zou thans zijn dat de hypotheek, rustend op het eigendom der N. V. niet kan worden afgelost. Men elscht bovendien van commissarissen de storting van bet verloren gegane bedrag, terwijl commissarissen meenen. tot deze stor ting geenszins verplicht te zijn. Aneta meldt uit Willemstad, dat tn het zwaar getroffen Ban Domingo de assisten tie, welke wordt verleend door HF. Ms „Arend”, del 7 dezer vertrok met levensmid delen en verbandmiddelen, terwijl zich ook twee doctoren aan boord bevinden, zeer wordt gewaardeerd. Het schip blijft op ver zoek van den president der republiek San Domingo. Trujillo, tot 20 September aldaar Hierdoor is de reis, welke de gouverneur van Curacao aan boord van d»n torpedo boot-jager „Van Galen" naar de Boven- windsche eilanden zou maken, uitgesteld tot 22 September. De „Arend" zond aan den commandant van de „Van Galen" een telegram, waarin wordt gemeld, dat de stad San Domingo byna geheel werd verwoest ten gevolge van den wervelstorm, welke het land heeft ge teisterd. Alleen het centrum der stad en de moder ne gebouwen bleven gespaard. Het aantal dooden bedraagt 3000, terwijl 23 000 personen werden gewond. Stapels lijken werden verbrand. De kerken worden ingericht voor hen die dakloos zijn en voor de gewonden. Overal liggen stukken van de gegolfd-ijze- ren dakbedekkingen scheermessen Door deze slachtoffers gevallen. pak papier, dat later bleek twee notitie- boekjes te zijn, werden geborgen. Op den rug van de menschelijke gedaan te werd nog een derde schrijven In een bun del ontdekt. Men meent nu alles wat er eenlgsztns ia vinden is, ook werkelijk gevonden te hebben. Op het oogenbllk wacht men nadere be richten van de ..Isbjorn” af. Het is sesr waarschijnlijk, dat het Zweedsche martee- vaartuig op de overbrenging van de nieuwe vondsten naar Tromsö wacht. Op die manier kan alles eerst voorloopig geprepareerd worden om verder in Stock- holm een nauwkeuriger bewerking te onder gaan. De verschillende dagboeken zullen aan de Zweedsche regeering overhandigd worden en •liet dooi de pers gepubliceerd worden, voor, aleer de Zweedsche regeering er zelf toe overgaat. De daad van de journalisten, die naar Kvitöia trokken om het mysterie, indien mogelijk geheel te ontsluieren, dwingt respmt af De Noorz-he krant, die er bij gelntens- seerd ts. beeft met een grootsch gebaar *5.000 extrabladen verspreid en haar relaas geheel met vermelding der bron over te ne men. Daardoor beeft zij ricróten enorme red*- me bezorgd over geheel ^oorwegen. Ze behoeft heelemaal niet bevreesd te djn dat men baar het nieuws ontfutselt, daar er op bet oogenbllk te Kvitöia niemand an dere is dan de uitgezonden exjjedltle, die dus vanzelf het monopolie van naar ontdekkin gen beeft Het is nu maai de vraag hoelang men dese kan voortzetten? Het weer kan eiken dag zoo slecht worden dat alle pogingen om het terrein geheel te onderzoeken, moeten worden oj^gegeven. Dan is er geen mogelijkheid vóór het vol gend jaar iets verder uit te richten. Het is bovendien te hopen, dat men geen al te groote waagstukken uithaalt want t is al meer gebeurd, dat men door te lang dralen om weg te trekken, plotseling gedwon gen is gewowden om te overwinteren en dat daar dooden bij bleven. Er is dus heel wat risico bij zulk een on dernemen en men kan de koene dagNad- menschen niet genoeg dankbaar zijn, dat tij tot een fiksche daad overgingen, welke met een onverwacht en volwaardig succes be kroond werd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 6