PROVINCIAAL NIEUWS 5 iR VIS Drankwet BROEK OP LANGENDIJK INGEZONDEN WS VEILING-OVERZICHT VS l rs. Is- Is, rt» rje* EDAM ’sJftaa. ImK 3 demonstratie van de Pw- s on- Nad at dj i met be- ENKHUIZEN OUDE NIEDORP Inschrijving van leerlingen voor do Gemeentelijke Avondschool voor Nijverheidsonderwijs met voortgezette klassen te Alkmaar HEEMSKERK SCHAGEN Bteedo mot« Sctböufl «9XMfcw |ateMB dMTtga «mé OBu M DEN HELDER ZIJPE WORMER EGMOND-BINNEN HEILOO BEEMSTER ZWAAG CASTRICUM ZWAAGDIJK ASSENDELFT lottfle- school K. 3. Alford. recta- L. E. i dese t Ml* JW- ana- PAN. na- orden nel te idaan- i buu aandacht der vergadering brengen, n.l. noodig is. dat een algemeene ver- van de L. G. C. gehouden wordt. al* - —11.1*1 men. Deze aanvoer werd verkregen Donderdag 11 September. Tot heden deze veiling een schitterend verloop. 2. geen mt t lang IWW 2 dat Burgerlijke stand Geboren: 5 Sept. Woltje Maria, d. van Jacob Molenaar on van Hul bert je Kluessien; 8 Sept. Nicolaas. a van Jacb Kwakman en Aagje Tol; 9 Sept. Jo hanna Theresia, d. van Johannes Keyzer en van Trijntje Tol; Geertje, d. van Jan de Boer en MaartX Molenaar. Overleden 5 Sept. Grietje Tol. 89 jaar, ongehuwd; 10 Sept Antje Schilder, 84 jaar, weduwe van Simon Waaljer. dus doen Aanbesteding Uitslag der Donderdag JJ. gehouden aanbesteding van gemeente-verf- werken: D. Hartman. Edam, f 1095; W. Ent. Edam, f 1140. Het werk is niet gegund, daar beide inschrijvers boren de begrootte® waren. ins te ebben, re be leer lartne- lieutre near Indien «peet iteres- tebear relaas te ne- HarMravery De harddraverij-oosnmtesie heeft voor de as. kennisweek het volgende programma samengesteld; Donderdag 25 September v.m. 11 uur ring- rijderi) met paard en kar om prijzen van T 40, <20. f 10 en f 5. IJW, >1» >rp e p« tooi Besméttelijke ziekten In de afgeloopen week hebben zich alhier vier gevallen van roodvonk voorgedaan. trek- nrt aaa swet IUB- 1.00 430 R wel eenigszins jammer was. doch dat hij zeer zeker rekening zal houden met dé' bë* staande onMtandighedem an de len en voor tos bet jpen otn- die aast odt- rloopig Stock- onder- e 4jn, daar d an te dta >kkta- t en jon- adcr ver- otrt, hui-® dea den ends toei- be den iser- dan 4. 5. 6. 7. 8. 9. ■ken ang met rrtje irijf oort uur. aan nen iltjk Inlevering rjjkagoederen De inlevering van rijksgoederen voor deze gemeente door dienstplichtigen die op 1 October naar de aanvullingsreserve overgaan, zal plaats heb ben 29 October as., v.m. 10.30 uur in het Gymnastieklokaal der O. L. S. te Winkel. zakelijk geworden. Als zoodanig werd nu' gekozen de heer J. Eriks te Burgerbrug met 303 stemmen. Op den heer A. Appel te 8t. Maartensbrug werden 203 stemmen uitge bracht. Ouders, steunt nu den ijvervoiten Kape laan. X Gaat om X belang uwer kinderen en om uw zware taak te verlichten. Spoort dus uw telgen aan zich over te geven aan de leiding, welke thans door Kapelaan Knots wordt aangegeven als die, welke uw kinderen de genoegens der sport zullen doen genieten, zonder de gevaren, daaraan ver bonden. Tuinboawcursus Het bestuur der-UbOp Aankoopvereeniging van land- en tuiflbouw- benoodlgdheden zal dezen winter weden een tuinbouwcursus doen geven voor jongelingen boven 16 jaar. Laat deze gelegenheid in deze tijden van malaise niet ongebruikt voorbij gaan. te voegen «n orunlddelUJk o. jt te gaan <ot het benoemen. eaner Commissie voor dit doel. De commissie wordt hierna benoemd als zoodanig aangewezen Kapelaan Bollinger, voorzitter leden N. W. Portegies en J. Hou tenbos. De voorzitter hoopte dat de heeren met vrucht zullen mogen werkzaam zijn, m het belang van letten. Dat deze commissie wel de sympathie heeft van de leden, bleek wel hieruit, dat door den heer Tromp werd voorgesteld staande de vergadering, een col lecte te houden en werd direct voor een flink bedrag geteekend. Hierna installeerde de voorzitter het nieu we lid A. Brakenhoff en hoopte dat nog velen het voorbeeld van den beer B. zullen volgen, want de tijdsomstandigheden zijn wel zoodanig dat aaneensluiting dringend noodig is. Bjj de dan volgende rondvraag spoorde de voorzitter ieder aan zooveel magelijk de ver gaderingen te komen bijwonen. Juist door satnenspreking kunnen vele zaken tot stand gebracht worden en men kan er altijd leeren. In de eerstvolgende vergadering zal een be gaafd spreker optreden met een onderwerp dat voor een teder van groot belang is. Daar om wekt hV reeds thans op die vergadering zeker te komen bijwomen Nadat de Eerw. geestelijke adviseur nog had aangespoord me de te werken tot het groot maken van net Santosfonds, met een verwijzing naar de R.K. Amsterdamsche steenzetters die wel bewezen hebben wat eendracht en samenwerking ver mag, sloot de voorzitter met een dankwoord voor <te opkomst en zakelijke en vriendschap pelijke besprekingen de vergadering. Gebouwen en Inventaris f 1443.18; -t I794 47. Spaarbank merender en Batenitrr rijvereenlging JBeyart op het voetbalveld aan het singeltje. Zondag 28 September groote handicapdra- verij cm prijzen van f 250 f 100 «n f 50. bovendien een prijs van f 25. indien meer dan 12 paarden aan den wedstrijd deel nemen. Harddraverij Hier is Donderdag de jaarljjkschc harddraverij op de korte baan gehouden, waaraan 25 dravers hebben deel genomen. le Prijs: Silent Nancy, zw. merri, éig. Th. Smit te Alkmaar, ber. W. Geersen. 2e Prijs: Oploopen, Vos merrie, «tg. N. v. Leeuwen te Wassenaar, ber. eig. 3e Prijs: Ramplacant, br. merrie, eig. en ber. als voren. Eterveiiing Op de Schager eierenveiling is de aanvoer sedert 5 Maart 1930 geklom- aanvoer werd verkregen op had Deze week vergaderde „De Hanze" in het hotel van den heer Ant. van Benthem. De opkomst was niet bijzonder groot, doch de kwaliteit was prima. De Voorzitter, H. Hemmer. memoreerde in zijn openingswoord, dat. nu de seizoendrukte voorbij is, de gelegenheid wordt geboden om groote activiteit aan den dag te leggen en spoorde allen aan zijn beste krachten hier toe bij te dragen. Ook verzocht hij den leden toch vooral op tijd aanwezig te zijn, daar dan de zaken behoorlijk kunnen worden af gewerkt, omdat hij het laat vergaderen in het belang der leden en hunne gezinnen niet ge- wenscht acht. Na voorlezing en vaststelling eter notulen werden de mgek oenen stukken bel lande ld. Voor de centrale raadsvergadering te Den Haag op 23 October as., werden als afge vaardigden gekozen de heer H. Hemmer (Voorzitter) en de heer Ant. van Benthem. Voor de actie der Amsterdamsche Steenzet ters was algemeene sympathie en spontaan werd financieele steun toegezegd. Vervolgens werd door eten Eerw. Adviseur, Kapelaan Bollinger, de as. retraite te Bergen besproken en met kracht aanbevolen. De deelnemers kunnen zich opgeven bij den se cretaris der afdeeling. den heer M. J. Post, Burgemeester Mooijstraat 147. Door den Voorzitter werden de autobezit ters ingelicht over de belangrijke voordeelen welke deze hebben bij een verzekering in hun eigen bond. Een opgave van autohouders zal het centraal-bureau spoedig geworden. Hierna werd met veel liefde en sympathie het Santosfonds door den Eerw. adviseur uit eengezet. nadat de Voorzitter een duidelijk beeld had gegeven van de noodzakelijkheid om speciaal in Castricum tot instelling van bedoeld fonds over te gaan. De Eerw. ad viseur memoreerde de actie welke de arbei dersklasse ten toon spreidt voor dergelüke nuttige instellingen en spoorde met kracht de middenstanders aan, toch vooral dit goede voorbeeld te volgen, althans niet achter te blijven, want ook in den middenstand komt deze ziekte hier heel veel voor en door ge brek aan geldelijke middelen kunnen deze personen niet altijd voldoende worden gehol pen. Juist wanneer de middenstanders zelf arbeiden een flink fonds voor dit doel in stand te houden, brengen zij een weldaad aan hun standgenooten. In een aangrijpende peroratie eindigde de Eerw. adviseur deze duidelijke en leerzame toelichting. De Voorzitter dankte den Eerw. adviseur balclub voor zijn komst was opgericht, wat voor Zijn bereidwilligheid om de leden van ■-L— - - - vw- - --het nut dezer instelling .te wertuigen en lyse?” Rijksveearts zegt: Jk weet 1 niet-’’ En dan t volgende, dat ik mU liet wijs maken „Zeg, weet je dat er in Baraingerhera een analyse is van 45 pCt. tewit. Ben je gek jö. Zou ’t bies ook weer zijn: Wat aan Ju piter geoorloofd is, te nog niet aan de oasen geoorloofd? Dankend, Burgemeester en Wethouders van Alk maar brengen ter algemeene kennis, dat in bet gemeenteblad nr. 1181 is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente van 29 Juni J.I.. waarbij is vastgesteld eene Verordening tot wijziging der verar- dening het heffen van markt-, staan- en waagge Iden Deze verordening Is heden afgekondigd sa gedurende drie maanden ter gemeente-se- cretarte ter lezing gelegd, waar rij afdruk, tegen betaling der kosten, verkrijg baar te- Alkmaar, 10 September 1930. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WENDELAAR. Burgemeester. A KOELMA, Secretaris. GewetensgeM Bij de ontvanger der directe belastingen alhier, is f 50 Ingekomen wegens over vorige jaren te weinig betaal de belastingen. kunnen plukken. De slaboonenmarkt vertoonde de laatste dagen heftige schommelingen in de prijzen maar ook in den aanvoer. Aanvankelijk gikng de prijs bij steeds afnemenden aanvoer, met sprongen omhoog, zoo zelfs dat de minste kwaliteit nog 8 gulden per 100 KG. kon besonjmen. De aanvoer van den dag was toen reeds gedaald tot 6 A 7000 KG. Mede ten gevolge van de hooge prijzen nam de aanvoer weer gestadig toe, zoo zelfs dat wij den laat- sten veilingsdag weer een aanvoer hadden van 16 A 17000 K.G. en nu had dit weer tengevolge dat de prijzen weer snel terug liepen. Voor Jonge eerste pluk slaboonen zoo wel niet als zonder draad en dan van eerste kwaliteit werd zoo om de f 15 per 100 K.G. betaald. Voor oudere dikke boonen werd naar kwaliteit van f2 tot f 10 Uitgelegd. Voor enkele boonen werd van f 4 tot f 8 betaald, terwijl enkele zonder draad tot f 11 liepen. Over het geheel genomen waren de Prijzen wel wat teleurstellend in de laatste dagen, doch de markt had geen onaange naam karakter. Vooral dit seizoen reageert de handel direct sterk op den aanvoer, wat stenig zijn oorzaak vind in den geringen export. Voor de tomaten bleek goede vraag te be staan. wat aanleiding gaf tot geregelde kleine prijsverhoogingen. De middenprijs voor ex port kwam den 5en Sept, voor A op f 13, voor B. en C. op f 11 en voor CC. en Bonken 015 reSP f 5 en 1 8 00,1 van dit •rUkel rij” de grootste aanvoeren achter den rug, al zijn die dan nog geenszins onbeduidend. Bloemkool werd de laatste dagen niet druk aangeboden, en dan was het meest nog van zeer matige kwaliteit. De noteering Uep van f 2 tot f 16. Voor roode kool was weer niet veel ambitie ondanks den niet ruimen aanvoer. Dit zelfde was het geval met 8a- voyekool. Rood noteerde van f 2 tot 350 en Polderverkiezingen Tot Heemraad van den Zijpe- en Hazepolder is benoemd de heer C. Bruin te Burgerbrug. Hoofdinge land van genoemd waterschap. Eene ver kiezing voor Hoofdingeland was nu nood- LANGENDUKER GROENTENCENTRALE (Vervolg.) Wenschelyk ware het ook om de sociale wetten niet zoo zwaar te laten drukken, en bijv, personen met een Inkomen van minder dan f 1500.daarvan vrij te stellen. Ook bepleit spreker steun voor den tuinbouw uit de gelden van N. U. M. De groentenaouters hebben daar toch ook eens een toeslag van gehad van zes gulden per vat. Spreker stelt voor een toeslag trachten te krijgen van 10 gld. per snees, behalve voor glas en bloembollen. De toestand is van dien aard, dat hulp in den vorm van geld dringend noodig is. De heer Kramer van Zuid-Scharwoude, gelooft niet dat er met een tarieven-oorlog veel is te bereiken. Spr. is voor een bulten- a^eone, algteneene vergadering, Vindt heb roekeloos zooo door te gaan, wij hebben hulfc noodig om te komen tot andere cultures, en wijst ook op de sociale wetten die veel te zwaar drukken op den kleinen patroon die bier vrij algemeen Is. Hij is er ook voor regeeringspersonen uit te noodigen op onze buitengewone vergade ring. Verschillende sprekers wijzen op de nood zakelijkheid van een spoedige totstandko ming van de Pachtwet, daar het weerstands vermogen van de tuinders door de abnorma le booge pachten sterk wordt verzwakt en dat de hooge pachten ontstaan zijn door ge brek aan land. De geheele tuinbouw van Nederland moet er op aandringen dat personen in de Pacht- conunissle komen, die weten hoe de toe stand is. Burgemeester Slot zegt te kunnen begrij pen, dat er menschen zijn die moedeloos worden, maar raadt de vergadering aan het hoofd koel te houden. Wanneer wij geld willen hebben van Rijk, Provincie of Gemeente, dan moet dat er eerst gebracht worden in den vorm van be lasting; het is voor den Minister van Fi nanciën zeer moeilelijk geld te «even. Spreker wil er echter al zijn krachten voor geven om iets tot stand te brengen, maar wijst er tevens op, dat ons bedrijf nog vol komen credietwaardig is en zegt dat als wij ons bedrijf tien jaar door elkaar nemen, er brood in is verdiend en wijst ook op de vruchten van verandering van cultuur. Spr. zou het goed vinden den Minister van Waterstaat bekend te maken met de dringende noodzakelijkheid de vrachttarie ven te verlagen, desnoods van deze vergade ring uit per brief of telegram. Wat het pachtstelsel aangaat zegt spre ker, dat een krachtig geluld uit deze ver- gaderlng zeker rijn nut zal hebben. De heer de Groot van Schermerhorn, is °ok van oordeel dat er hulp aan den tuin bouw moet komen, al Is het dan maar voor aankoop van kunstmest, dit jaar zal dat dringend noodzakelijk zijn. Burgemeester Slot brengt nog even naar voren, dat de N. U. M. geliquideerd is, als tuinbouwers kunnen wij er niet de minste rechten op laten gelden. De heer Modderman van St. Pancras, wijst er op, dat gedurende den oorlog de regeerlng Soedkoope groenten voor het Nederlandsche volk van ons afdwong. Dus dat de Regeerlng of eigenlijk het ge heele Nederlandsche volk, hier nog een zchuld heeft af te doen, hetgeen thans zou kunnen geschieden door ons steun te bieden. De heer Kramer, van Zuid-Scharwoude, *U*t erop, dat ervoor gewaakt dient te vorden, dat de verlaging van de vrachtta rieven niet in handen van de exporteurs ®oet koenen, zooals het dit voorjaar is af- gekomen Spr. vindt het zeer te betreuren, dat dit MM in de verkeerde zak is terechtgekomen. «14 ia den verkeerden zak is terechtgeko men. De heer Krom, van Heerhugowaard, zou «aarne zien, dat de regeerlng afweermaat- tvgelen nam, daar de afzet van onze pro feten door de hooge tarieven buitengewoon 3-3 11 Sept. wt>r<lt bemoeilijkt. De heer Prins, van Koedijk, vraagt of de ®°Wijkhetd niet bestaat, dat er op aange- “rikigen wordt,, dat er uitstel van de beta- 8 van pachtgelden en interest wordt ver- **n<l. en ook dat er geen gerechtelijke ver- °tog plaats kan vinden bij niet-betaling. voorzitter zegt hierop, dat we in het p*j*>culler bezit niet in kunnen grijpen. "hfjemeester Slob zegt thans de vergade- •®9 te moeten verlaten, daar bij geen tijd beschikbar heeft. wil echter nog enkele punten onder «r ET Veetbalelab B. K. W. 8. V. Aan den vooravond van het voor het eerst in het openbaar optreden van onze jonge voetbal club W. 8. V. willen we even een en ander de revue laten pasaeeren. Er zou een voetbalclub worden opgericht. Niets geen kunst. Oprichten ta gemakkelijk. maar.... en toen kwamen een heele reeks moeilijkheden. Ten eerste een terrein. Lang zoeken en overwegen deed ten slotte de keus vallen op een stuk land, genaamd de Riet vink. eigendom van de R. K. Kerk en in huur bij L. Groot. Men wist het met den huurder op een accoord te krijgen. Het terrein, of liever een stuk weiland, had men. Nog grooter zorg baarden de financiën. Men zag geen andere kans om er uit te komen dan door een verloting. Dank zij het wer ken van de loterijcommissie. bestaande uit de heeren J. M Reijven en Th. Hessels, is ook deze geslaagd, zoodat de allernoodzake lijkste gelden bijeen zijn. Doch ook alleen de allernoodzakelijkste, want wat een kosten zijn reeds gemaakt en moeten nog worden gemaakt. Had tot hiertoe het voorioopig be stuur, bestaande uit de heeren J. Kamp, Th. Hessels. N. Butter en G. Mandjes reeds eenige moeilijkheden opgelost, thans kreeg «Ut een terreincommtarie naast zich en on der energieke leiding werd vol ijver en werk lust aangepakt. Jammer, dat ongeveer 6 weken lang de regen aoo vaak spelbreker was. anders was alles reeds lang gereed geweest. Een flinke ploeg werkers was lederen avond bezig met het in orde brengen van het terrein, zoodat voor twee weken terug met oefenen een aanvang kon worden gemaakt en de elftal commissie, de heeren Reijven, Hessels en Butter, aan het werk toog, die nu zoover ge vorderd is, dat elf spelers zijn aangewezen, om den openingswedstrijd te spelen tegen een combinatie van V. V. Z. II en lil. De openingswedstrijd ta bepaald op Zon dag 14 September. De aftrap zal geschieden door den Zeereerw. heer Pastoor, die voor dezen wedstrijd een tak beeft beschikbaar gesteld. Gerekend wordt op mooi weer en veel publiek, want de steun van Katholiek War mer, die reeds veel ta genoten, kan de jonge club nog niet missen. Kr moet nog veel gebeuren en aangeschaft worden en de schatkist heeft een bodem. Zondagmorgen wordt de Vroegmis, waar onder algemeene H. Communie van de le den. opgedragen voor de dub. ’s Middags na het Lof heeft de wedstrijd plaats. Het elftal, dat dan zal spelen, is als volgt samengesteld: Jb. Kee Heden ta ingekomen een verzoek van N. A. Venneker. alhier, om verlof tot den verkoop van alcoholhoudende dranken, anderen rf»» sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in het perceel Bierkade No. 19. Binnen twee weken na dagteekenlng dezer kan een ieder schrifteltjk bezwaren tegen het verieenen van dit verlof indienen. Alkmaar, 11 September 1930. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, WENDELAAR. Burgemeester. A. KOELMA, Secretaris. BEEMSTER. PURMEREND EN OMSTREKEN Op den 3en September bereikten wy nog weer een aanvoer van 150.000 K.G. augurken, waarvan evenwel een zeer groot deel by het minderwaardige sertement kwam. Vooral stek (stippel) was ruim aangeboden namelyk zoo'n 70.000 K.G. Ook bommen waren sterk vertegenwoordigd. Hiervan was ongeveer 10.000 K.G. ter markt. De handel toonde rich vooral voor de bommen volkomen luste loos, ztx> zelfs, dat slechte een klein percen tage verkocht werd en het groote kwantum naar de aschbelt werd gebracht, als waarde loos product. Ook het stek werd uiterst traag opgenomen en een groot deel was voor slechts een cent per K.G. nog nauweiyks te plaatsen. Voor goede kwaliteit Basterd en Grof daarentegen was goede animo. Als mid- 1 denprijs zagen wy hiervoor resp. f 950 en f 12 betalen, wat heel mooie prijzen waren. De tweede soort hiervan Uep voor beide aor- 1 timenten om de f5. Het was uitsluitend de export die leven in de markt bracht. Uit alles valt te bemerken dat de zouters vrijwel rijn i ingekocht. Op den Ben September was ten- i gevolge bet minder warme «eer de aanvoer nog geen 20 pct. van den voorgaanden veiling- dag. Deze kleinere aanvoerwaz «q weer i oorzaak dat stek en bommen voor 1.40 t 150 per 100 1LG. weer heel gemakkelijk plaatst werden. Basterd en Grot bewogen Assema. Reserven: N. Butter, J. Reuzenaar en L. de Vries. Moge het tot een bescheiden overwinning voeren. Het eerste elftal zal uitkomen in de com petitie van den D. H. V. B. 3e klasae. Vorioring W. S. V. verloting van de ben op Zaterdag 13 September, des avonds 7 uur in ons huls „Sint Joseph.’’ Concert Zondag zal de fanfare „Eens gezindheid" een openlucht-concert geven op het terrein van den heer Moerkamp te Egmond aan den Hoef. Het concert begint om 3 uur. Het programma is als volgt sa mengesteld Colonel Bogey, marche Een Nederl. Volksfeest M. v. d. Rovaart. Pamphlle. C. Teike. Keler Béla C. SUva. Waldteufel. A. Delhaye. C. Teike Réveries -valse Alte Kamaraden, marche Ouverture 'Romantique San Lorenzo, marche Trés jolie, valse Féerie-Ballet In Treue fest, marche Uitstag verkooping Gisteravond is in café „Zomerlust" bij opbod en afslag ver kocht een huls met voor- en achtertuin aan den Ryksstraatweg, groot 6.03 Are. behoo- rende tot de nalatenschap van Mej. M. Kui per. Kooper was de heer J. Rus voor f 4370. Het Witte Kruis In de dezer dagen ge houden vergadering van het Witte Kruis werd als afgevaardigde gekozen de heer W. Balk, als plaatsvervanger de heer J. van Diepen. Personalia zal gehouden in het Hotel „De Onderneming". Viering Koninginnefeest. Docr de school jeugd van de R.K. Bijzondere School is Ko ninginnedag gevierd. Zooals gewoohiyk, is de voormiddag gevuld met wedstrijden, enz. 's Middags werd een film vertoond in het patronaatelokaal. Dat de kinderen daarby genoten, bleek wel uit den gullen lach, die steeds weerklonk. Tentoonstelling Zaterdag zullen bloe men en planten worden tentoongesteld, waarvoor dit voorjaar planten en pakjes bloemzaad werd uitgereikt. De inschrijving van leerlingen aal plaats hebben van Maandag 15 tot en met Zater dag 20 September, des voormiddags van 9 tot 12, nam. van 24 en 's avonds van half 79 uur in het gebouw van de Ambachts school. De leerlingen moeten minstens 12 jaar oud zijn en voldoende lager onderwijs heb ben genoten. Leerlingen die een dagschool bezoeken worden niet toegelaten. Laatste rapportcyfers moeten voor nieuwe leerlingen worden medegebracht Leerlingen met einddiploma Ambachts school kunnen tot de 5e klasse worden toe gelaten. Leerlingen met einddiploma Oem. Avondschool voor N. O. kunnen toegelaten worden tot de voortgezette klassen. De school duurt 5 jaar. De voortgeoette klissen duren 2 jaar. Het schoolgeld, geregeld naar financieele draagkracht van de ouders en grootte van bet gezin, is zeer laag gesteld. De leermiddelen worden door de verstrekt De cursus vangt aan 2 October, ’s avonds kwart over 6 uur. Inlichtingen by den directeur A. Fledderas. Alle leerlingen moeten zich opnieuw laten Inschrijven. C. Blom L. Blom 8. Butter L. van Biljouw C. de Leeuw B. Frits Th. Hessels J. Kee G. Frits J. van Veetbalelab In de .Dragonder” werd een vergadering gehouden van de Voetbal club ter voorbereiding van de offlciëele opening van het voetbalterrein op 14 Sep tember as. 1 Was een voorrecht ook Kape laan Knots in ons midden te zien. Van Z.Eerw is de organisatie der jeugd in ver schillende vereenigingen te wachten, het geen den zwaren plicht der ouders zeer verlichten zal. Z.Eerw. deelde mede, dat hU op verlangen van den Bisschop voornemens was een congregatie op te richten en cen trale, waaruit verschillende vereenigingen zullen voortvloeien, als zangvereeniging, tooneelvereeniglng en dergeiyke. De sport brengt gevaren mede, welke ondervangen moeten worden. De mensch leeft niet van brood alleen. Men moet niet alleen naar brood en spelen vragen als de ontaarde Ro meinen. Hy hoopte, dat de ouders zijn streven zouden steunen; ’t ging toch alleen om hun zware taak te verlichten in deze gevaarvolle tyden. Hy ontving echter een schryven van den President van de Gezel len vereenlging in Nederland met de vraag, of ’t geen tyd zou worden te Zwaagdijk een Gezellenvereeniging op te richten en was voornemens den Voorzitter uit te noo digen alhier de beteekenls en bet nut der Gezellenvereeniging uiteen te zetten. Hy hoopte, dat deze vergadering ook door oude ren bezocht zal worden, de spreker moet niet voor stoelen en banken? komen te staan. JUIt bezorgdheid voor de pas epgerichte voetbalclub werd den Weleerw Kapelaan er op gewezen, dat de club in de kuist van voetballen volleerde leden zou kunnen verliezen, indien zy niet tot congregatie of Gezellenvereeniging wenachen toe te tre den. Kapelaan Knots antwoordde, dat de Voet- Vergadering van den Raad Na opening der vergadering wydde de waarnemend burgemeester, de heer Van Knapen, eenige waardeerende woorden aan de nagedachte nis van wylen burgemeester Dlbbits, dien hij prees als een waar burgervader, die door onpartijdigheid en werkzaamheid in het al gemeen belang, zich aller achting verworven had. waarna de notulen der vorige verga dering onveranderd werden goedgekeurd. By de bespreking van de begrootlng voor 1931 zullen behandeld worden de subsidie aanvragen van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Vacantie- kolonies, van het Witte Kruis voor zijn ont- smetttngsinrichtingen. van de Malariabe strijding. het Wlt-Gele Kruis, de Vereenl ging tot bevordering van Vakonderwijs in West-Friesland en de R. K. Militairenver- eeniging te Amersfoort. Kennisgeving van den Minister van Bin- nlandsche Zaken, dat bet ag. koppengeld bepaald ta op f 634.80. De Gezondheidscommissie te Hoorn deelt mede, dat het aandeel dezer gemeente voor 1931 geraamd is op f 4737. Voor kennisgeving werd aangenomen het schrijven van den heer J. Schouten, dat hy zijn benoeming tot lid van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim aanneemt. B. en W. deelen mede, dat door hen een Prijs van f 7.75 beschikbaar is gesteld voor de wedstrijden van den R. K. Turnkring West-Friesland. Voor kennisgeving aangenomen een schrij ven van mevr. Wed. Dibbits, waarin dank betuigd werd voor de vele bewijzen van deelneming tydens de ziekte en het overiy- den van haar echtgenoot. Op voorstel van B. en W. wordt besloten afwyzend te beschikken op een verzoek van den Bond van Bedrijfsautohouders om als lid of donatrice toe te treden. Van het gemeentebestuur van Hoorn is een schrijven ingekomen om in te trekken het besluit van den Raad om zich niet aan te sluiten by het abattoir aldaar. Men mag verwachten, werd in dit schrijven gemeld, dat gemeenten, die zich niet by een open baar slachthuis aansluiten, gedwongen zul len worden tot stichting van een nood- slachtplaats. Voorts zullen by niet-aanslui- ting de particuliere slagerijen moeten vol doen aan de bepalingen van de Vleeschkeu- ringswet. hetgeen voor de slagers geldelyke bezwaren zal medebrengen. De heer Pijper dringt op aansluiting aan. De heer Balk verklaart in principe zich tegen een abattoir te zyn. t Was een pro test tegen Hoorn, dat zonder voorafgaand overleg zyn wil aan de omliggende gemeen ten wilde opdringen. De wethouder verklaart, dat hy op zyn standpunt, niet door Hoorn gedwongen te worden, biyft staan. De heer van Kampen ta voor een abat toir, doch tegen den opzet van thans. Hy wil ’t nog een jaartje aanzien. Alsnu wordt besloten voorioopig af te wachten en het oude besluit te handhaven. De heer Pyper ta daar tegen, en meent te moeten bedanken gis lid »an de Com- Qe Floralla-tentoonst«Hltnr< Thissle voor den Vleeschkeuringsdienst in worden op 13 en 14 Sept. aA. 'verband met de nieuwe reglementen. Met algemeene stemmen besluit de raad tot aanvulling van de politieverordening met het bekende artikel over de trekhon denkeuring Tevens wordt een bepaling in de bouwverordening gebracht, inhoudende dat nieuw gebouwde woningen een sleuf moeten hebben tot het Inwerpen van post stukken. Op een verzoek van den administrateur om in verband met de overname van het G. E. B- door de P. E. N. hem décharge te verieenen, wordt besloten daarmede te wachten tot Ged. Staten alle bescheiden hebben goedgekeurd. Daarna bieden B. en W. den raad de ge meen te rekening aan, sluitendq^voor den ge wonen dienst aan ontvan-jsten op f33 488.53 en aan uitgaven op f 35519.73. Voor den ka- pttaaldienst op ontvangsten f 53115.65 en op uitgaven f 51.88258. Voorstel van B. en W. om met ingang van 1931 den duur der kermis van 3 op of ta het beter, dat de Provinciale Commis sie vergadert? De heer Kloosterboer van 8t. Pancras, stelt voor om de menschen te helpen met geld van de eigen organisatie, daar er di rect hulp noodig ta. De voorzitter betwijfelt of de vereenigingen daar wel geld voor kunnen krijgen. De heer Modderman bespreekt den steun van de regeerlng aan den landbouw voor tarwe en suikerbietenbouwers. Door den heer Balder te Broek op Lan- grndyk worden de nadeelen van den zomer tijd naar voren gebracht en het zevende leerjaar wordt besproken. Spr. vond het wenschehjk, dat het volgen van onderwijs aan een lagere Tuinbouw- school vrijstelling gaf van het zevende leer jaar. De voorzitter vraagt de vergadering of ieder ta voldaan met de besprekingen over de punten die naar voren gebracht zyn, en vraagt verder of het noodzakeiyk ta. dat er een algemeene vergadering van de L. G. C. komt, hy ziet er meer voordeel in een ver gadering te houden van de Provinciale orga nisatie, en daar de volgende punten te be handelen Verlaging van vrachttarieven. Het verkrij gen van renteloos kapitaal. Spoedige invoe ring van de pachtwet. Vrijstelling van de lasten ontstaan door sociale wetten, aoo- ata zegels plakken. Ziektewet. Ongevallenwet, en deze lasten voor menschen met inkomens beneden de 1500 guld. door het RUk te doen betalen, waarmee de vergadering instemt, mits de besturen van alle aangesloten ver eenigingen en de vooraanstaande mannen van alle politieke partyen ook tegenwoordig ,zyn. en de datum niet te ver opgeschoven wordt. Hierna sluiting. Straatnamen en huisnummering. Tot he den had. op den voet van hetgeen jaren lang alhier was ingeworteld, de hutanum- mcrlng plaats volgens bestaande of gemaakte wyken, zoodat men ongeacht de wegen, welke trouwens veelal maar in den volks mond een naam hadden, een nummering kreeg volgens de wyken A tot en met H. Niet behoeft gezegd te worden, dat deze numme ring, In verband met de toenemende be bouwing. niet meer voldeed, te meer niet omdat geen aandacht was geschonken aan die punten, waar In de toekomst hulzen kunnen komen of dit zelfs zeer waarschijnlijk en aannemeiyk ta te achten. Nu in verband met de volkstelling, welke aan het einde van dit jaar zal worden ge houden, een vernummering ook niet kon uit hieven, ta door het gemeentebestuur nage gaan welke veranderingen moesten worden aangebracht en op welke wijze het euvel van ineenloopende nummering ta te voorkomen. Dit kan alleen als men niet meer wyks- gewijzc nummert, maar alleen volgens be staande straten, welke behooriyke namen worden gegeven, en indien rekening wordt gehouden met de mogeiykheid van bebou wing van nog braakliggende perceelen. Met deze gedachte voorop, heeft het ge meentebestuur alle wegen en straten, waar aan perceelen staan of kunnen komen te staan, thans officieel een naam gegeven, terwijl de nummering gedacht ta aan de eene zyde oneven nummers en aan de an dere zyde even nummers. By dezen opzet kan, indien men dan, als getegd, rekening houdt met eventueel nog te bouwen perceelen, een behooriyke num mering worden verkregen, welke niet fou tief kan worden en een bron van vele on aangenaamheden, maar bovendien kan ook voorkomen worden, dat In de naaste toe komst een hemummering zal noodig zyn. Nu wat namen der straten «n wegen be- Hrt -volgéA*-) Voor een goed begrip ta hét goed te weten, dat de wegen alhier wel in den volksmond een naam hadden, maar op offlcleeie wyze niet waren vastgesteld. Het gevolg is, dat de namen in het volk zyn gaan leven. Met een bezwaar was echter rekening te houden, nJ. dat de lengte der wegen en straten vaak te groot was om een behoor lijke nummering te waarborgen. Daarom zyn verschillende wegen gesplitst en ver noemd, ata men het zoo noemen mag. Zoo ta o.a. de Rjjksstraatweg, welke weg vanaf de grens der gemeente vap Heems kerk tot Limmen als zoodanig genoemd werd, gesplitst en wel In drie deelen en drie wegen du», en wel In Dorpsstraat het ge deelte n.l. dat tot de kom van het dorp be hoort en de beide andere gedeelten zyn herdoopt in Alkmaarderstraatweg en Bever- wykerstraatweg. Met het kiezen van de namen heeft men zooveel mogeiyk de namen aangehouden, die in het volk leefden, terwijl daar, waar dit niet mogelyk was, men heeft gezocht in de geschiedenis van ons dorp en zoo krijgen we achtereenvolgens: v. O1 den bame veld weg, v. d Myieweg, Gelevlndkstraat, Tetburgstraat, SUriedstraat. terwyi de weg naar het ge sticht te Bakkum is genoemd naar den len geneesheer-directeur Dr. Jacobi. Benoemd Door de Directie der Poste rijen en Telegrafie is tot houder van het hulppostkantoor alhier aangesteld, onze plaatsgenoot, de heer Jac. Besseling. Nieuwe onderneming Onze plaatsge noot de heer C. Mol zal een vracht- en luxe autodienst openen in het pand van den heer G. Kappelhof. Dit ta reeds de derde zaak van dien aard, alleen op Oost- Zwaagdyk. gg^erteest Voor de leerlingen der le [n je klasse van de St, Jozefscholen, die rdet hebben deelgenomen aan de schoolreis jes ta Woensdagmiddag een geslaagd feestje «houden. Behalve verschillende versnape ringen, kreeg ieder der kinderen een aardig heidje cadeau. Verder werden er verschillen de spelletjes gedaan. Baxar „Crescendo” Zaterdagavond na het Lof wordt de bazar van „Crescendo" ge opend. Men begint met een optocht door het dorp, waarby „Crescendo" eenige pittige marzehen zal doen hooren. Daarna ta het verzamelen in het R. K. Vereenigingsgebouw en wordt de bazar voor het publiek geopend. Uit de leden van „Crescendo" ta een or kestje gevormd, dat populaire muziek zal geven ter afwisseling. We willen er niet veel van zeggen, doch uit hetgeen we hebben gezien, kunnen we wel meedeelen, dat het er prettig aan toe zal gaan Allerhande attracties zorgen voor een feesteiyke stemming. Aan het publiek ta het nu gegeven om door een groote opkomst de bazar té doen slagen. Van de lotery kunnen we meedeelen, dat byna alle loten zyn ge plaatst. Zondag wordt de bazar om drie uur ge opend en Maandagvond om zeven uur. „De Tijdgeest” De Coöp. aankoopver eeniging ,De Tijdgeest" hield dezer dagen een vergadering, waarop verslag werd uitge- bracht over het boekjaar 1929—1930. De balans ta alsvolgt. Bezittingen 48350 70; 43139; Debiteuren 6930.05; rr 64676.67. Schulden: Ledenkapitaal 13857.20; Re serve prijsverschil f 7171.35; Schuld volgens artikel 33 649.58 5% obligatieleentng 15000.—; Geleend geld 3000.—; Afschrij ving rekening ƒ22365.66; Emballage ƒ441.82; Intrest 500Salaris 250.—; Stroom 90.Crediteuren 1382.06; Totaal 64676.67. In bet bestuur werd in de plaats van den heer M. van ’t Veer gekozen de heer T. IJff. Als commissaris werd gekozen de heer J. Brinkman, daar de heer C. Boekel niet her kiesbaar was. In de ledenlijst kwam de volgende veran dering: Door opheffing van het bedrijf be dankten er 4 leden, en er traden 5 nieuwe leden toe. Het bedrijf werd uitgebreid door het In werking stellen van een nieuwe mengma chine. Verder werd aangekocht een huis met erf en door fien bouw van een pakhuis voor zien in de noodige opslagruimte. 2 dagen terug te brengen, daar de kermis hier altijd in de drukke arbeidsperiode valt. Alle leden zyn voor het voorstel om den Woensdag als laatsten dag tc vervallen. Een voorstel van B. en W. om aan den brangraad een credlet van f 150 .te veriee nen, wordt aangenomen. Een voorstel van den heer C. van Die pen om de jaarwedde der wethouders van f .50 op f 10D te brengen, zal bij de be grootlng behandeld worden. De heer Balk dringt aan op betere ver lichting van df Koe wijzend. B. en W- zullen deze zaak met het P. E. N. bespreken. Verder vraagt de heer Balk, of er al iets bekend is van een verlaging der st room- pryzen voor kracht. Voorzitter antwoordt ontkennend, waar op de heer Balk voorstelt een schrijven namens de gemeente aan het P. E. N. te richten. Adhaesie zou gevraagd kunnen worden aan lichamen en vereenigingen die belang hebben by verlaging der stroom prijzen, waartoe besloten wordt. Hierna volgt sluiting. machines Kasgeld Goederen 5725.85; Totaal Voör den inhoud van dexc rubriek stelt de Redactie zich niet aansprakelijk Mynheer de Redacteur. Mag ik nog eens van uw blad gebruik maken, ofschoon *t verweer van Ryksvee- arfs in een ander blad staat bevriende zijde hè ’t Volgende dan. Ryksambtenaar toegegeven wy onder- maansche leeken buigen ootmoedig ons hoofd in onkunde, wy weten t niet, doch voelen t in den regel weL Of is declaratie tegenwoordig geen geld meer? Maar ter zake afkammen t ie geen afkammen als men beweert, dat er aan car- narina traan-lucht zit. Wel neen! En dan die analyses; leuke reclame meteen. X Kan verkeeren. Kan Ryksveearts zich ’t volgende herin neren? Dezen zomer, landbouwtentoonstelling te Behagen, t café JOe Beurs”. Rechte van den ingang 2 heeren, ten voor t raam. Een der heeren fouragehandelaar, de an der reiziger (doodgewoon). Ryksveearts zegt: „ik weet t niet.” gehandelaar aan (was fettelljk onbeleefd) nog diermeel koopen? SavoyekocM van f 3 tot f 450 per 100. Beter ging het met de wortelen trouwens voor dit artikel was doorgaans nog al goede vraag. De wortelen prijsden van f 7 tot f 17 per 100 bos. Al was de prijs wel wat lager dan voor gaande week, over het algemeen was sla wel weer te plaatsen, ze ging voor f 1 tot t 4.40. Andijvie werd met f 150 i f 580 per 100 betaald. Uien komen er in gewone kwantum». Een noteering van f 130 tot f 230 per 100 K.G. bewyst reeds voldoende dat de ware stem ming er niet is. Aardappelen werden niet druk aan«Nx>- den en de handel was matig en over het algemeen wisselvallig. Bepaalde marktprij zen zijn moeieiyk op te geven, daar die veel uiteen liepen. Ata hoogste prita voor bekende puike kwaliteit werd even t 6 per 100 K.G. betaald. De fruitmarkt had een tamelijk gunstig verloop, voor zoover het over de prijzen gaat, wat evenwel de kwantums betreft, die laten veel te wenschen over en hierin is trouwens geen verbetering te verwachten ook, want over bet algemeen beteekpnt de fruitoogst, hier dit setaoen een mislukking. Clapps Favorite en Seigneur d’Esperen noteerde voor eerste soort van 28 tot 36 gulden per 100 K-G. Triumpbe de Vienne liep nog tot f40. Stoofperen prijsden van f 10 tot f 22 per 100 K.O. Keukenappelen noteerden van 12 tot 26 gulden per 100 tg. Handappelen zagen wy voor allerlei prijzen. Transparant de Cron- sels b v. liep van f 25 tot f 54. Veel animo bestond er voor pruimen, die-inmiddds ook reeds op hun laatste gras beginnen te loo- pen. Voor de mooiste partijen Reine Victo ria werd nog tot 04 cent per K. G. betaald. Druiven waren goed te plaatsen, by mati- geen tot toenemenden aanvoer. Frankentha- lere noteerden voor eerste soort van 56 tot «4 0 a en .Alicant van 58 tot 70 cent per kilo. Vaar ga- een partijtje Cross Marob aagen wy nag 90 I «ern per ïito betalen. «ich weer om de bestaande pryzen en het w*s weer de export die dit sortiment uit de markt nam. Inmiddels gelooven wy. alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet dat er groote aanvoeren van augurken meer ta wachten zijn. By meerdere kunnen 'vXrtbsfcWteS^^L^hëS ^EriMari. hoewel v.erAn./^“te8en wel Augurkje

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 7