ONS BLAD LEEKEPREEKEN ZIJ r 4 r Voornaamste c^Cieuws Geen oppositie! JOH. LAUWERS I NIEUWE ABOMüE’S Noord- Hollandsc*1 Dagblad d,onneeren. ontvangen de num mers tot 1 öctoher a GR»T>S em FRAMC0 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 21S ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1930 dit nummer bestaat uit vier bladen f 40 Moord opgehelderd E.E. P.P. Capucijnen Audiëntie De politie der Stad van het Vaticaan Het conflict bij de K. L. M. o Dakbeklimmets De Joodsche Invalide Sodalitas Medicorum Branden Dr. Euwe in Ned.-lndu, f De aanranding te Heythuysen De nood der Maastrichtsch^industrie Uit een boom gevallen 1845 Curacao’s hulp in Santo I. Dank der Dominicaansche regeering C T I e D E I I -t treedt ibonné’s dade- I Hervatting van den dienst op de oude voorwaarden, die spoedig zullen worden herzien L AWFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL Barometers Thermometers PAY6LOP 3 ALKMAAR profiteeren van onze C' den die zich thans op het oedkoopc romans, r den lutteten prijs van 1 egen zich in bezit 15 cent kunnen ztJ z k. voor de nieuwe at_ lijk in werking. D 1 R E NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD J r of Communist aan België uitgeleverd r t WIJSHEID EN KENNIS De Japanaehe vulkaan Asama in werking. De onrust in Bolivia houdt aan. I e r HOMO SAPIENS. a L. 1 150 Gendarmen op 600 inwoners. t Barometerstand 9 uur v.m.: 765 stilstand. Gevlucht en toch gepakt I I Te Semarang er nog Een confrontatie Ontslag aan arbeiders den *0 I I Van den Volkenbond. De rede van Mi nister Beelaerts van Blokland. tt a t i LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 7.49 uur. De stad Nanning op de Chineesche rebel- ien veroverd. U t 8 L Cl door naar ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal, voor Alkmaar te— Voor belten Alkmaar 2.f5 H*< Geïllustreerd Zondagsblad j booger de de Wty gaven plaatje uit Alle tbonr >r dn r> a xhn MM onseveHeo veiwekerd Rusland roept het al sinds jaren: ..Eensgezindheid In mijn land!” Menschen met een and're meening Maakt men daar heel graag van kant. De regééring heeft de leiding En hij. die haar zin niet doet. Spartelt, nk zijn executie. Nog één keertje. In zijn bloed! Polen wil óók eensgezindheid. Als Pllsoedskl even wenkt. Duldt hij niet, dat iemand inders Over zijn bevelen denkt. Ja. er wis een oppositie. Nog wel in het Parlement. Want daar was men met Pllsoedskl Niet geheel en al content. Maar, nauw' was de nacht gevallen En ze lagen in hun bed. Of ze werden overvallen Door de mannen van de wet. Waar ze nü zijn? Niemand weet het; Maar het is en blijft een feit. De dictator, ginds In Polen. Is zyy oppositie kwijt! Om geen tegenstand te hebben Is het middel lang niet kwaad 't Kan wellicht als voorbeeld dienen Voor zoo menig and'ren Staat. Want terwijl men toch in Rusland Nooit een and're meening duldt. Maken hier zijn geestverwanten Dikwijls ordinair tumult MARTIN BERDEN trders heeft men aan Maastricht sedert den Zinkwitafdeellng bui en werden wederom RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” btt vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 9.12 Gistermiddag te 5 uur woedde In de auto- garage van de firma Engelen te Leende een brand, die de garage grootendeels verwoestte. De inboedel kon nog bijtijds worden ge red. De naast de garage gelegen woning kreeg ernstige waterschade. Door het kordaat optreden van de brand weer en het personeel der garage werd ver dere uitbreiding voorkomen. Indertijd werd door de Heerlensche re cherche de Italiaan M V. gearresteerd, ver dacht van een groot aantal valsche guldens en kwartjes te hebben gemaakt, welke bij zijn aanhouding op hem werden bevonden. In de maand Juli >an dat jaar werd te Athus in België de Italiaansche fotograaf Tremenzolli doodgeschoten Na het tijdstip van dezen moord had V. zijn intrek geno men In een hotel te Heerlen. Bij een con- tróle bleek de Italiaan lijdelijk verdwenen te zijn met achterlating van zijn bagage. Toen hij in den avond van 7 Juli IJ. terug keerde. kon tot zjjn arrestatie worden over gegaan. Op hem werden gevonden een browningrevolver en een aantal scherpe pa tronen. Verder bleek verd. in het "bezit te zijn van een krant In de Italiaansche taal, dat het verslag bevatte van den moord te Athus en waarin hu als*verdachte verskil lende malen werd genoemd. Tevens bleek, dat hij lid van de Fransche Communistische Partij was. Thans is V. op last van de Nederlandsche regeering aan de Belgische regeering uitge leverd als verdacht van moord op den Ita- Uaanschen fotograaf T. bil verlies vaa anderen via»». Wegens gebrek aan oi de Zinkwitfabrlek te aanvang dezer week de 1 ten bedrijf gesteld i enkele arbeiders omslagen. Op de Llthofonf-afdeellng gaat het werk ge woon zijn gang: Onze Romelnsche correspondent schrijft: Na het Verdrag van Lateraner, was één der vele veranderingen In en rondom het Vaticaan de reorganisatie van het politie corps. Men is daarmee thans gereed en de nieuwe pauselijke staat telt op zes honderd zooveel inwoners! 150 (honderd en vijftig) gendarmen. Op het eerste gezicht ziet dat er natuur lijk een beetje eigenaardig uit. doch bij na dere overweging blijkt er a Heen In schijn een zekere wanverhouding te bestaan: ook al is de politie niet in ploegen verdeeld, omdat 's nachts geen dienst wordt gedaan. Tot de taak der gendarmen hoort het na melijk om de St. Pieter te bewaken, de Va- Ucaansche Musea, de toegangen tot de Stad van het Vaticaan. terwijl er in elke zaal der Vaticaansche Paleizen waar publiek door dringt. twee aanwezig SU». Hun pnetMeBe werkzaamheid is uiterst gering tot heden hebben ze slechts twee processen-verbaal op gemaakt! en zij dienen uitsluitend voor het décor. De eigenlyke politiedienst wordt uitgevoerd door een vijftal gendarmen waarvoor de commandant De Mandate een nieuw uni form heeft ontvangen. In plaats van den Na- poleonssteek dragen zij een uniformpet, hun pandenjas Is verkort tot een jekker, terwijl de lange nauwe broek vervangen is door een kniebroek met leeren beenkappen. De oplossing van hel conflict bU de K.L.M. Maandag worden de diensten waarschijnlijk hervat. n bijzonderheden van de F ranklin-expeditie. Hierboven geven wy een ijd, dat de „Erebus" en de „Terror”, de twee expeditteschepen, vooratelt in btAPooi-tia Belangrijke toezeggingen van minister Fcurie van de Z.-Afr. Unie ten bate van de Amsterdamsche diamantindustrie. Gisterenavond werd brand ontdekt in de aluminlum-afdeellng van de Ijzergieterij „De Industrie" te Vaassen. De brand was ontstaan In de oliebuizen. Er ontwikkelde zich enorm veel rook, zoodat de brand zich aan vankelijk ernstig liet aanzien. De nog aanwezige arbeiders slaagden echter met behulp van de brandweer In, na een half uur het vuur te blusschën Omtrent de aangerichte schade is niets bekend. Z. D. H. de Bi;schop van Haarlem zal de volgende week Maandag en Zaterdag geen audiëntie verleenen. ADVERTENTIEPRIJS: V«" regels f 1.25: elke regel meer «AS RECLAME per regel 'ront de eerste pagina: vo* <*e overige veraekerm«»v.»rw.»t,' f 911110 Levonataan» cebeelo onMcblktbeld tot werken door f TEfl bil on«c”1 met f OCfl bii ’er,lï» *>end. f «ar bil verlies van een f CA bij een breuk ven -‘’*re-lne— WVWV.- verlieJ T,n talde armen_ b,|de beenen of belde oooen *»V.” doodelliken afloop 1 ASW.” Tne< ot een ooa 1 duim ot wiuvinaer —w‘ been of enn lide" via Hilversum, een worden uitSezondén’ Om zullen aan dezen avond hunne mede werking verleenen: Ober-Cantor Israël Alter uit Hannover De heer Alter wordt aan den vleugel bege leid door prof John. Mandelbrod. eveneens uit Hannover. Ook het bekende koor der groote synagoge te Amsterdam, zal onder leiding van zijn dirigent. S. H. Englander, den avond op luisteren. Verder zullen hunne medewerking verlee nen, het Concertgebouw-Trlo: Louis Zim merman. viool. Manx Loevensohn. cello en Jaap Spaanderman, piano. Cor van der Lugt en Annie van Ees zullen een door Ed. Veterman speciaal voor „De Joodsche Invalide" geschreven één-actertje opvoeren getiteld: „Er wordt gebeld" De regeering van San Domingo betuigt haar groote erkentelijkheid voor de hulp, die door Hr. Ms. „Arend" aan de noodlijdende bevolking wordt verleend. baarde waarheid in gewijde handen dragen en uit die onuitputtelijke bron al naar de behoeften van de verander lijke tijden nieuwe schatten opdelven. Hoeveel verstandiger is zulk een volg zaamheid dan de waanwijsheid van den tnensch, die meent een eigen oplossing te kunnen vinden voor de geweldige problemen, die de menschheid alle eeu wen door hebben bezig gehouden. Zulk een gelijkt op de alchimisten, die be proefden door menging van onedele me talen zuiver goud te winnen. Zij ver knoeiden een kostbaar leven aan een droeve proefneming en vervielen meest al tot krankzinnigheid. Zij zochten op onnatuurlijke wijze eenige korrels goud te maken, terwijl het edele metaal rijke lijk voorhanden was. Zoo ook de bet weters, die het goud der wijsheid niet willen zoeken, waar het voor hen te vin den is. Is het wonder, dat tegenover dezulken Christus in de bergrede zalig prijst de eenvoudlgen van geest, aan wie het hemelrijk behoort? Een radio-avond Dinsdagavond IS September as. te 8 uur zal ten behoeve van de alom In den lande zoo geziene Vereeniglng „De Joodsche Inva- Radio-Programma In het voortgezet Provinciaal Kapittel der Paters Capucijnen worden benoemd: Tot Gardiaan te Velp pater Rufinus. tot Vicarius pater Accursiur; tot Gardiaan te Handel pater Emilianus. tot Vicarlus pater Fabianus; tot Gardiaan te Langeweg pater Floriber- tus. tot Vicarlus pater Mauritius; lot Gardiaan te Tilburg pater Valerianus tot Vicarlus pater Silverius; tot Gardiaan te Babberich pater Eleuthe- rius, tot Vicarlus pater Jozef; tot Gardiaan te Breda pater Theodosius, tot Vicarluv pater Gaudentlus; tot Gardiaan te Helmond pater Libertus. tot Vicarlus pater Benvenutus; tot Gardiaan te 's-Bosch pater Caesarius, tot Vicarlus pater Monsuctus; tot Gardiaan te Sluiskil peter Innocenttus. tot Vicarlus peter Victor; tot Gardiaan te Rilland pater Polvcarpus tot Vicarlus pater Angelus; tot Gardiaan te IJmuiden pater Rlchar- dus, tot Vicarlus pater Emestus: tot Gardiaan te Amsterdam pater Antoni nus. tot Vicarlus pater Otho; tot Gardiaan te Udenhout pater Chrysos tom us, tot Vicarlus pater Vitus; tot Gardiaan te R'dam (Chariots) pater Rebeitus, tot Vicarlus pater Engelbertus: tot Praeses te Katendreeht pater Oajeta- nus. Tot secret»ris-provinciaal en tevens Oeco- noetn-Provinciaal P Albertus: tot Procura tor van de missles P. Anastasius. Np. 10 13 Septejnber Eeh vijftig-jarige man. die bezig was de boomen achter het Koloniaal Instituut te Amsterdam te snoeien, heeft gistermiddag het ongeluk gehad uit een boom te vallen Met levensgevaarlijke verwondingen is hij naar het O. L. Vr. Ziekenhuis ovesgebracht. ALKMAAR Taiafoon: Administratie No. 433 Redactie No. 633 mensch; wij leeren hoe het arme win kelmeisje na zes echtscheidingen einde lijk in het beloofde land komt; of. hoe een zat-geleefde dóór zelfmoord zjjn einde vindt. Alle geheimen van de luxe- paleizen der moderne geldmagnaten en van de speelholen der wereldsteden worden daar geopenbaard. De produc ten van oude en nieuwe schrijvers, too- neel- en toondichters worden op het doek gebracht, niemand behoeft meer te lezen, te zoeken, te vragen, nog minder te studeeren: men gaat zitten op een bioscoopstoel en kijkt en men weet alles. Er zijn geen geheimen meer. En voor zoover de bioscoop nog te wen- schen overlaat, te duur of te vervelend is, zorgen de dagbladen, de brochures, de boeken en volksuniversitetèn voor de rest. Alle wetenschap wordt gepopula riseerd: historie, biologie, techniek heel- en geneeskunde, natuur- en ster renkunde: op de meest eenvoudige ma nier worden alle geheimen verklaard, gemoedelljk verteld met plaatjes er oij Een ieder heeft dan ook zijn meening over alles. Spreek den eersten den bes ten man in de straat aan, hij zal u vertellen hoe ver het staat met het kan keronderzoek; dat de bacil nu bijna gevonden is en dat men ook die ziekte weldra genezen kan. Over tuberculose, haar behandeling en bestrijding, kan de jongste bediende van uw kleermaker u inlichten en hygiëne is een onder werp, waarover niemand meer iets nieuws kan vertellen. Een tienjarige jongen praat over vitaminen even rus tig als over knikkers en een hoogere burgerscholier lacht u uit, wanneer gjj de trigonometrische functies voor bol- drlehoeken niet kent. Drie handelsrei- zigers lossen tusschen Eindhoven en Maastricht het probleem op van de jongste beurscrisis en twee straten makers vertellen elkaar, onder het stop pen van een pijp, dat de hooge oomes in Den Haag toch wel groote stomme lingen moeten zijn, dat zij nog geen oplossing hebben gevonden voor het werkloosheidsvraagstuk. Is dit niet het beeld van onzen tijd? Leeft de moderne mensch niet in den waan veel en veel wijzer te zijn dan zijn voorouders, die met kaars of petroleum lamp toch maar groote stumperds wa ren? En bepaalde de waanwijsheid zich nu nog tot de profane wetenschappen, t was al erg genoeg. Maar ook ten op zichte van godsdienst en moraal toont ons geslacht een huiveringwekkende verwatenheid. Het wordt hoe langer hoe meer gewoonte zich zelf een eigen gods dienst en moraal te scheppen. Men leest een boekje over moderne mystiek, over Oostersche religie en liefhebbert wat in oude en nieuwe kunst. Men heeft een goede school bezocht, gestudeerd en ge reisd. En dat alles te zamen is genoeg om met een medellJdeRden glimlach neer te zien op de eenvoudige christenen, die zich aan het woord van hun pastoor houden, die hun plichten van staat ver vullen en zich in gehoorzaamheid en volgzaamheid .aan 1 kerkelijk gezag, veilig en gelukkig gevoelen. Maar stel die moderne christenen met» hun eigen moraal en hun medelljdenden glimlach niet op de proef, door hun kennis van de eerste en voornaamste waarheden van geloof en zedeleer te vergelijken met die van de vaders en moeders tier roomsche gezinnen, die nauwlettend toezien of hun kinderen den catechismus wel leeren. De verge lijking zou voor die eersten allerbedroe vendst uitvallen. De begrippen over ware wijsheid en aangeleerde kennis zjjn schrikbarend aan het vervagen, tie groote wijsgeer Socrates zeide reeds, dat het verschil tusschen hem en de andere menschen dit was, dat zij meenden veel te weten, terwijl zij niets wisten; maar ik, zei de wijsgeer, weet, dat ik niets weet. Dat is de bescheidenheid van den waarlijk wetenschappelijken man. Hoe dieper hij in de geheimen van de natuur of de bovennatuur doordringt, hoe wijder het veld wordt van het duizelingwekkend vele, waarop zijn geest nog nooit gericht was en hoe meer hij tot de overtuiging komt, dat zijn schijnbaar vele weten niets is in vergelijking met wat nog te doorvorschen blijft en van wat hij nooit begrijpen zal. Vandaar dat de grootste geleerden ook altijd de meest beschei den menschen zijn, het voorzichtigst in hun oordeel en in hun uitspraken. En juist dezulken zijn de veiligste gidsen en aan hen alleen dankt de wetenschap haar vooruitgang, niet aan de pronkers rftet aangeleerde kennis, de holle vaten, die lulde klinken maar geen sprankel genie bezitten. Vandaar ook, dat het in zulke ver heven en ondoorgrondelijke problemen als van God en eeuwigheid, van bestaan en bestemming van den mensch en der- gelljke, zoo verstandig is de leiding te volgen van hen, die bij opvolging, door de eeuwen heen, in de Kerk de geopen- Nadat de rüksbemiddelaar, mr De Vries, eerst afzonderlijk met ieder der bij het conflict bü de K. L. M. betrokken partijen bad geconfereerd, is gistermorgen, onder zijn leiding In bet departement van Water staat een gemeenschappelijke bespreking gehouden, als gevolg waarvan de piloten zich hebben bereid verklaard tot dadelijke hervatting van den dienst op de vóór de staking geldende voorwaarden. De directie heeft zich bereid verklaard allen weer in /lenst te nemen, een spoedjge herziening van de dienstvoorwaarden te bevorderen en den recl^stoestand der piloten schriftelljk vast te léggen. Het werk wordt Maandag hervat. In verband met de aanranding op mejuf frouw 8. te Heythuysen kan nader worden gemeld, dat men Donderdagavond mejuf frouw 8. een groepfoto heeft laten zien met de vraag of zij mogelyk daarop dén persoon zou kunnen terugvinden die haar aanrand de. Onmiddellijk wees zjj zekeren Z. uit Horn aan. met de mededeeling. dat zu meende daarin haar aanvaller te herkennen. De marechaussee van Heythuysen heeft zich toen onmiddellijk naar Horn begeven en Z. meegevoerd naar Heythuijsen. waar hij met mejuffrouw 8. te haren huize. werd geconfronteerd. Naar wij vernemen zou Z zijn alibi heb ben kunnen bewijzen. De man is op vrije voeten gesteld Een week geleden heeft een der merk waardigste figuren van onze hedendaag- sche Nederlandsche samenleving zijn ze- ventigsten verjaardag gevierd. We be hoeven niet te zeggen, dat wij daarmee mgr. Nolens bedoelen. Bij die gelegen heid zijn er door mannen van alle po litieke en godsdienstige belijdenis woor den van lof en waardeering gesproken over dezen eminenten katholieken ^staatsman. Onder de vele beschouwin gen van dezen aard, welke ons onder de oogen kwamen, trok er één zeer in t bijzonder onze aandacht. 1 Was een ar- "’tikel van een nu reeds lang vergrijsden strijdmakker van den grooten Schaep- man, die in het Centrum de goede gedachte had om in plaats van een lof dicht op den zeventigjarigen leider der katholieke f'wee<le Kamerfractie te schrijven, dezen zelf aan het woord te laten. Achttien jaar geleden heeft er n m. In genoemd Utrechtsch orgaan een interview met mgr. Nolens gestaan bij gelegenheid van diens zilveren priester feest, het eenige vraaggesprek waaraan deze zwijgzame politicus zich ooit heeft onderworpen. En het mag zeker als een zeldzame lof voor den feesteling gel den, dat hij van al wat hij achttien jaar geleden gezegd heeft, geen woord be hoeft terug,te nemen; dat integendeel zijn woorden van toen thans van zoo mogelijk nog meer kracht zijn gewor den. Van wien kan dit in onzen tijd van veelpraterlj gezegd worden? In bovenbedoeld interview nu troffen ons zeer in het bijzonder enkele zinnen, die met vrucht aan een nadere uitwer king onderworpen kunnen worden. Sprekende over de noodzakelijkheid voor den katholiek van onzen tijd om goed op de hoogte te zijn van zijn gods dienst, van de geloofswaarheden, de liturgie enz., zei mgr. Nolens: „En dan, ja, X klinkt vreemd, maar X is toch de eenvoudige waarheid: men behoorde meer den gewonen catechis mus bij te houden. Daar vindt men het kort begrip van de verhevenste waar heden. De meeste menschen hebben geen tijd en zjj hebben ook geen op leiding gehad, om zich met wijsgeerige vraagstukken, welke het bestaan en de bestemming van den mensch raken, be zig te houden. Bovendien, door de we tenschap krijgt men over de hoogste vragen geen grootere zekerheid. Geleer den hebben het erkend en dichters heb ben het bezongen. Zekerheid omtrent het hoogste verkrijgen wij alleen door de geopenbaarde waarheid." Wanneer men dezen man, die intus- seben een wereldnaam heeft gekregen, dezen vergrijsde in politiek en we tenschap, wiens stem gezag heeft, of zij spreekt in het Nederlandsch parlement of op de tribunes van Washington of Oenéve; wanneer men hem zou vragen, of hjj deze woorden van 'vóór achttien jaar nu nog onderschrijft, zou hij ver moedelijk antwoorden: de ervaring heeft mij eer versterkt dan verzwakt in mijn toenmalige overtuiging. Dit moet aan onzen tijd iets zeggen. Wtj leven in een periode van hopelooze oppervlakkigheid, van opgeblazenheid, ongezonde nieuwsgierigheid en koorts achtige sensatie; een tijdperk, dat het best door den Amerikaanschen toerist getypeerd wordt. De man uit dollarland doet een trip over de oceaan en „neemt" in drie weken Europa. Hij blijft twee da gen In Parijs, tuft naar de Rivlèra; kijkt vensters van den train bleu blauwe middellandsche zee; gokt even in Monte Carlo; snelt naar Rome en „ziet” in één dag de eeuwige stad met haar meesterwerken van der tig eeuwen Romelnsche en christelijke cultuur. Een week later heeft hjj gegon- deld in Venetië, de toppen van de Al pen beklommen. Unter den Linden in Berljjn gewandeld, de Passiespelen be zocht, de kunstschatten van München aangegaapt, heel de Rijnstreek afgeke ken en er bleef waarlijk nog een halve dag over om een visite aan Nederland te brengen. Maar die halve dag was dan ook lang genoeg voor dat pietluttige landje! En terug in het groote Amerika vertelt hij, dat hjj Europa kent: Parijs is eeh lichtstad en Parijs is heel Frankrijk. In Rome is een groote kerk en in Nederland loopen alle mannen met pofbroeken en de vrouwen zijn boerinnen op klompen. Wij haten dien met dollars smijten den Amerikaan en toch is hij helaas bet type van den modernen mensch. Tienduizenden rennen dagelijks, zooals onze Amerikaan, door X rijke leven heen, met dezelfde sensatiezucht en onge ronde nieuwsgierigheid, met dezelfde verwatenheid. En alles is er op ingericht om dezen verderfelijken geest te stijven. De bioscopen beweren het leven te too- nen in al zjjn veelzijdigheid. Het tril- beeld brengt op één avond al het we reldnieuws; het openbaart het huwe- UMemn van den twintig-eeuwschen De N. V. Trustkantoor voor Belegging en Administratie te 's-Gravenhage, deelt mede utt. Budapest te hebben vernomen, dat op verzoek van den heer Leenes door de Recht bank aldaar een gerechtelijke bewindvoerder over de roerende en onroerende goederen en het bedrijf van het Zoutwaterbad Is aange steld, teneinde aan de beschuldigingen, als door den Voorzitter der Commissie van Obli- gatlehouders geuit, als zoude de Leenesgroep het bad leeghalen, allen grond var» waar heid ontnemen. Het bedrijf en de activa komen dus door dezen, door den heer Leenes ultgelokten maatregel onder rechtstreeksche contróle te staan van de Rechtbank De heer C. D Wesseling verzoekt te willen mededeelen, dat hy zyn ontslag heeft ge nomen als lid der eommissie van obligatie- houders der Sodalitas Medicorum, daar hjj, zich niet kan vereenigen met het standpunt dat de commissie is gaan innemen, het welk hij niet In het belang der obligatiehou- ders acht, zoodat hy voor den verderen gang van zaken geen verantwoordelijkheid wenscht te dragen. In het gemeentehuis te Semarang heeft de Nederlandsche schaakkampioen dr. Max Euwe. die thans een tournée door Ned.-Indlë maakt, een simultaanséance gegeven. De beer en mevrouw Euwe werden aldaar ontvangen door den loco-burgemeester H J. Drost, by ontstentenis, wegens uitstedlgheid van den burgemeester Dr Euwe werd toegesproken door den voorzitter van de Semarangsche Schaakclub Vogel. Voor deze séance bestond groote belang stelling. Er werd gespeeld aan 44 borden. Het eindresultaat was dat dr Euwe 33 partijen won. vijf verloor en zes remise maakte, het geen neerkomt op circa 82 pet. Er werd on geveer vijf uur gespeeld. Gezien de sterkte van de ploeg kan van een uitstekende pres statie gesproken worden. De locoburgemeester Drost heeft schaakkampioen ook toegesproken. Een agent heeft in de Molenbeekstraat te Amsterdam op aanwijzing van een bewoner van de Vechtstraat een 16-jarigen monteur aangehouden, die met twee andere personen op de daken van de In aanbouw zijnde per- ceelen In de Molenbeekstraat geweest was. Toen zij ontdekt werden, zijn zij op hun rij wielen gevlucht. Door bemiddeling van een autobestuurder Is het den agent mogen gelukken bedoelden monteur aan te houden. Een rechercheur heeft daarna van hun woning aan het bureau geleid twee timmer lieden. oud resp. 18 en 17 jaar De verdachten blijven voor onderzoek in bewaring. De Gouverneur van Curacao, de heer Van Slobbe, heeft, naar Aneta uit Willemstad meldt, bericht ontvangen van de regeering van Santo Domingo, waarin deae In buiten gewoon hartelijke bewoordingen den Gou verneur dank brengt voor de verlenging van het verblijf van Hr. Ms. „ArendDe regee ring noemt de prestaties van de officieren en de bemanning van de ..Arendmet be trekking tot voedseltransport en andere hulpverleening bewonderenswaardig. Ook voor de hulp, door deze Nederlanders ver leend. bij het herstel van de verwoeste stad, is de regeering buitengewoon dankbaar. Zy maakt voorts in bewonderende termen ge- nag van het prachtig geduld, dat door de Hollandsche doktoren Winkel en Mellema aan den dag wordt gelegd bij de medische hulpverleening. HOF

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1