zij --ONS BLAD Ki OPENING STATEN-GENERAAL JOH. LAUWERE NIEUWE NBOUUFS 1 ts ■TURNER» GRATIS er frarco DINSDAG 16 SEPTEMBER 1930 Voornaamste cKieuwó H EV i PIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f 40 f 50 De heden gehouden vereenigde vergadering A/? de Koningin spreekt de Troonrede uit De malaise in den landbouw Smokkelaars aan het werk Een .internationale bende Paters Lazaristen Ete Provinciaal der Franciscanen Een man verdronken De Velserbrug aangev&en Nieuwe boscbbranden Ch. J. I. M. Welter Kinderverlamming c ffi l O D E W.KERKMEER - ALKMAAR De commandant van een torpedoboot springt twee keer te water Autobus met schoolkinderen omgevallen nabil Cleveland De Raad voor de Scheepvaart stelt een onderzoek en Barometers Thermometer PAYOLOP 3 ALKMAAR Benoemingen ***WE MOET OP STRAFFE VAR VERLIES VAM VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 21' bij verües van 'r anderen rimpel RECHTEN, GESCHIEDEN UIT ER LIJK DRIEMAAL VIER ER TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL die zich op Hoord- Hollandseh Dagblad abonneeren, ontvangen de n-n»- „ets tot 1 °ctobe^s. Tegen den Welen pr»s 15 cent kunnen ziiJC^k^£, stellen van een mooi Ook de voor de nieuwe abooné» hik hl werking. D I R C I of Vereobering btj de akkerbouwers Heroine o.a. in Rotterdam gevonden de Koningin, vergezeld Levensstandaard. Barometerstand 9 uur vjn.: "KB. Voorn’ Gouverneur - Generaal het sijn Boekte se, den de Nadere aanvulling van de DuHsche verfcl- zingen. d der om- n van n een jnt- nen MTKBADt Telefoon: LICHT OP. De lantaarns moeten morg< worden opgestoken om: 7.40 uur. Een verklaring van Prof.' Piecard over de mislWrten start van zijn ballon. De Raad voor de Scheepvaar ml morgr de aanvaring van de Velserbrug bih.andrie' d heer over titter voor iatie- Te Hengelo is 'n geval van kinderverlam ming geconstateerd. Het kind is inmiddels overleden. In verband hiermede is de bewaar school op bet Tuindorp enkele weken ge sloten. In de Rotterdamse he haven is een pari heroine, als borax verscheept, achterhaal Een internationale smokkelaarsbende aan b< werk. De gewerendiefstal bij de Zwolsche burger wacht opgehelderd. Verhoor op vraagpunten inzake de kweet der Portugeesche bankbiljetten. «ven t een :ri»e- roor- iveen woor tien van nog r uit het rtoe van liter zal Is een tr ge- voor» d (de toen uderi n ook n ab st de solitie mede, ies is lering imen. amste at de zijde ont- gatie- orden d der g ge* door ge- laar den ijfel tot hen dat ing en itii- ker om zak cht ■s der rdinis ulchri mede uders toe- :den j uring pltch- meen ook iten trus- gatie- van ictie igen n in dijk ar op In koop Ben mor- s naar zou het zou- 00- ischt, op te men- elang aldus egiftg ■oort- voor- uders int door voor- over ont- ijzing an de i Ad- niet -den 3 ver llen vol- ver- s OP m”, M. iten dat nL de mr. ABONNEMENTSPRIJS: por kwartaal, voor Alkmaar f Voor buiten Alkmaar f 2.85 Mei Geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger De Hoogeerw. peter Regalatus Haasbroek, provinciaal der Franciscanen, zal morgen zijn visltatierets naar Indlë aanvangen, waarop hij. gelijk gemeld, zal vergezeld worden door den Zeereerw pater dr. Cassianus Hentzen O.FM. Vrijdag zullen zij zich in Genua in schepen op de .J*. C. Hooft." Tegen Kerst mis hopen zij in het vaderland terug te kee- ren. reden tot voldoening. Met den wensch. dat God Zijn By Warrenville in de buurt van Cleveland is een autobus in een greppel gestort en om geslagen. 51 kinderen werden daarbij gewond. Eenlgen hunnr zoo ernstig, dat voor hun le ven wordt gevreesd. Naar het „Nieuws" verneemt zal de vice- president van den raad van Indlë, de heer Ch. J. I. M Welter begin 1931 zijn functie neerleggen en 's lands dienst met pensioen verlaten. Hoewel het blad thans den tijd nog niet gekomen acht om de bijzondere ambtelijke carrière van den heer Welter en de betee- kenis van zijn figuur te releveeren, meent het zeker namens velen te spreken, indien het het as. aftreden van den heer Welter diep betreurt- Naar men weet, is de heer 'Welter meer malen, zoo hier als in de Nederlandsche Pers genoemd onder de candidaten, die in aan merking kennen om jhr. De Graeff op te volgen. Alhoewel wij nadrukkeiyk vaststellen, dat thans nog niets met zekerheid te vermelden valt, schijnt een ernstig candldaat te jhr. Beelaerts van Blokland. Op de oostelijke helling van den Goenoeng Koekoesan. in het Smeroegeberwte, nabij het bergmeer Ranoe Goembolo, tajjn |neuwe boschbranden gerapporteerd. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Rector van St. Antonius Hoeve te Voorburg den Hoogeerw. heer H. van Dam, Kanunnik en Deken van -s Graven hagen alsmede tot Pastoor de volgende W W. E.E. Heeren: Den Haag <H. Jac.) W. van Adri- chem, Qulntsheul H. Wamink en Achthuizen B. Terra, die Rector was te Rotterdam <St. Franc. Gasthuis). Morgenmiddag om 2 uur zal de Raad voor de Scheepvaart een onderzoek Instellen naar de oorzaak van het ongeval, op 19 Aug overkomen aan het Grieksche stoomschip .Amazon" (tegen de Velserbrug gevaren). nccvolae de vanckariiuavoorwaarden f 4AAf) voor een der vwlamdr nltkeerlneen vUUU NOORD-HOLLANDSPH DAGBLAD H. M. de Koningin heeft hedenmiddag hr nieuwe zittingsjaar der Staten-Generaal gr opend met het uitspreken van de Troonred «et aen wensch. dat God Zijn zegen aan Uwen arbeid moge schenken, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal ge opend. Van de leden van het boekhoudbureau is bekend het bedrag dat door het gezin per boekjaar gebruikt wordt. Onder dit bedrag is alles ten behoeve van de huishouding en het privé gebruik begrepen, dus ook de in komsten en vermogens-belastingen, de huis huur, het eigen gebruik uit het bedrijf. Als we drie gevallen van de 53 in de vorige publicatie genoemde akkerbouwbedrijven, waarbij niet van een gezin, doch van ëeh en kelen persoon sprake is en waar het privé gebruik beneden de f 1000 blijft, buiten be schouwing laten, dan krijgen we voor de vijftig andere gevallen het volgend over zicht: van f 10002000 hebben geleefd 7 ge zinnen, van f 2000—3000 11, van f 3000—4000 11, van f 4000—5000 10, van f 5000—6000 2, van t 6000—7000 3, van f 7000—8000 3, van I «000—9000 1, van f 9000—10000 1 en van t 10000 en hooger 1. Totaal vijftig gezinnen. Uit deze cijfers blijkt, dat 29 van de 50 ge zinnen, dus meer dan de helft, leeft van f 4000 of minder. Ofschoon over het alge meen wel eenig verband is te constateeren tusschen de grootte van het bedrijf en het bedrag waarvan geleefd wordt (dit bedrag heeft de neiging, bij grootere bedrijven het grootste te zijn), toch is dit verband niet duidelijk. Van invloed is vooral de kapitaal kracht welke niet parallel behoeft te loopen met de oppervlakte van het bedrijf, alsmede de grootte van het gezin. De 11 gevallen waarin van meer dan f 5000 geleefd is, behooren alle, zonder een uitzon dering, tot de meer kapitaalkrachtige, zoo- dat een zeker verband tusschen vermogen en vertering duidelijk naar voren treedt. Het gemiddelde bedrag waarvan in de 53 ge vallen geleefd is, in bet boekjaar 1929/30, komt op f 3850. Zanghulde van 18.609 Koninklijke familie. dbureaux. Uit deze uiteenzetting van het boekhoud bureau meent de commissie te mogen af leiden, dat de crisis in den akkerbouw, al thans als deze 53 bedrijven als richtsnoer mogen dienen, van zoo'n emstigen aard is, dat een versobering in de leefwijze der ak kerbouwers. alhoewel voor vereenvoudiging in vele gevallen vatbaar, over het algemeen niet van dien aard is, als men wel eens schijnt te meenen. Door een minderheid die wat royaler leeft en in den regal ook over meer kapitaal beschikt, wordt naar buiten toe gemakkeljjk een indruk gevestigd, welke niet met de leefwijze van de massa der ak kerbouwers in overeenstemming is. Intusschen zijn de verliezen van hen die weinig at geen kapitaal bezitten in vele ge vallen reeds sober leven, minstens even groot, zoo niet grooter dan van hen, die meer vermogen hebben, hetgeen aeggen -wil, dat Alle «bon - r <lif l» h «hn teJM onoevalSn verwlterd waar hulp het meest noodig is, met verso- beren het minst te bereiken zal zijn. r Dat reeds menig landbouwer zijn leve i zuiniger tracht in te richten, zal inzonde' heid bij hen voorkomen, die uit een deugde lijke boekhouding gewaar worden, op welk wijze kapitaal wordt ingeteerd. Ook uit de zen hoofde verrichten de boekhoudbureau zeer gunstig werk. De gegevens bewijzen verder, dat bij ee - kapitaalbezit van gemiddeld f 36050 (of b f 500 lagere landwaarde f 31050) nóch Ir- komen, nóch rente van het kapitaal is ver diend. maar een verlies is geleden van f 139 Daar over 1 Mei 1929-1930 verschillende de zer bedrijven nog een inkomen hebben kun nen geven dit zal inzonderheid voor dl* gevallen gelden, waar de producten spoedig zijn verkocht meent de commissie voo* het loopende boekjaar 1 Mei 1930-1931 b de prijzen van heden, nog belangrijk ongunsti ger cijfers en bijgevolg grootere kapitaalver liezen te mogen verwachten. (Ongecorrigeerd) daling der marktprijzen van de voornaam ste landbouwvoortbrengselen van het ge west, blijft gedrukt. Die van Curacao geeft De aankondiging dat, naar vertrouwd wordt, nog in dit zittingsjaar een ont werp van wet tot herziening van de Lager Onderwijswet 1920 zal worden ingediend, be wijst, dat het gerucht, dat het rapport der commissie Rutgers eerdaags verschijnen zal, waarheid bevat. Bezuiniging der kosten van het onderwijs wordt hiervan helaas niet verwacht. Moge lijk dat de wijziging van het reeds in Febru ari 1929 ingediende ontwerp-cursuswet de daarvoor geëischte flnancleele offers nog zal verkleinen. De regeling van de rechtspositie der militairen, reeds in October van het vo rig jaar toegezegd, en de andere ontwerpen van justitieelen aard zullen de schatkist ook geen geweld aandoen, evenmin als de in uit zicht gestelde sociale wetten. I Het wetsontwerp inzake de bedrjjfsraden was het vorig jaar reeds in voorbereiding. Waarom de indiening van het ontwerp be treffende de publiekrechtelljke regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst gelijk tijdig daarmee zal worden ingediend is niet recht duidelijk, waar de minister op 4 Dec. 1929 nog in de Kamer verklaard heeft, dat deze wet het best aan de regeling der be drijfsorganisatie zou kunnen voorafgaan. I Bedrijfsorganisatie was bovendien een veel juister en beter woord dan bedrtjfs- raad. volgens dienzelfden bewindsman, maar ten spijt daarvan wordt het toch gehand haafd. Een bedrljfsraad zou zoo mogelUk en zoo noodig op het geheel der ontwikke ling der bedrijfsorganisatie de kroon kunnen zetten. Dat een wijziging der Stuwadoorswet in voorbereiding is, stemt verheugend, daar de In 1922 Ingediendc wijziging nog steeds onafgedaan bij de Kamer ligt. Hetgeen de Troonrede verder over Neder- landsch-Indië en Suriname mededeelt, kon er ook niet toe bijdragen om ons hoopvol te stemmen voor de toekomst. Indlë blijft voortdurend aandacht vragen en uiterste i zorg zal ook daar vereischt worden om het 1 evenwicht in de begroeting te bewaren. Het eenlge lichtpunt In de Troonrede is de sedert vijf jaren herhaalde passus, dat de economische toestand van Curacao reden geeft tot voldoening. Dit lichtpunt wondt echter verduisterd door het feit, dat die opbloei de Nederlandsche schatkist jaar lijks een mlllioen en mogeljjk meer «al kosten aan beveiliging, maar dat) wordt niet medegedeeld. Rijk van inhoud is deze Troonrede niet en daarom dient te worden gewacht op daden van de Regeering. in het bijzonder op economisch en finantieel terrein. Rectoraatsoverdracbt R.K. Univefzitett t Nijmegen. ADVERTENTIEPRIJS: Ven r regels 1.35: elke regel meer f tM. RECLAME per regel 9-7» I de eerste pagina; veer de everige pagina's f 9J». RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bU vooruitbetaling per plaatsing 1 e.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 6.12 geplaatst naar het moederhuis to Parijs, ter wijl tot rector te Susteren is benoemd de Zeereerw. heer J. Vester, tot nu toe rector te Rumpen. Tot assistent te Rumpen is benoemd de Weleerw. heer E. Sarneel en tot professor te Wernhoutsburg-^indert, de Weleerw. heer W. van den Brand. Den 19en September vertrekken uit Genua, per m-s. ,J?. C. Hooft,” nar de Apost. Pre fectuur van Soerabaja, de weleerw. heeren Lazaristen W. Maassen (uit Huissen) en C. Schoenmakers (uit Oosterhout.) Voor de missie der Lazaristen te Forta leza (Noord-Brazilië) is bestemd de Weleerw. heer O. van Bakel (uit Heemstede). Heldhaftige pogingen om een van een tor pedoboot over boord geslagen matroos t redden. De Zeereerw. heer W. Meuffels. die rector was te Susteren (Mariaveld), is door den Hoogw. Generaal-overste der Lazaristen over- to Hamburg, Londen, Beril HOF 6, ALKMAAR Administratie No. 433 Redactie No. 633 Hare Majesteit de Koningin, vergezeld van Hare Majesteit de Konlngln-Mopder, van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden en van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden, en voorafgegaan door de commissie, verliet de vergaderzaal. De voorzitter sloot, nadat de commissie in de zaal was teruggekeerd, de vereenigde vergadering. - - --- - - ..ISJS- JL- -T- Levenalanjse oeheele ongeschiktheid tot werken door f 7EQ een ontterai met f O£f| w bij Terlie» van een hand, f 1bi’ Ter,iea f J}Q ee° breok verlies van beide armen, belde beenen of beide ooflea doodelijken afloop AUU.- TOCt een IAW." duim of wiisvinjm been of Mrm De heden ring van de da gewone werd gepresideerd door den heer Mr. W. L Baron de Vos van Steenwijk. Deze opende, nadat de leden der Staten- Generaal zich in de Ridderzaal op het Bin nenhof vereenigd hadden, te half één uur de vergadering en deed den griffier van de Eerste Kamer voorlezen eert Koninklijk Be sluit van 6 September 1930 no. 4, houdende zijn benoeming tot voorzitter van de Eerste Kamer gedurende de zitting, welke heden Ml aanvangen. De voorzitter benoemde een commissie die Hare Majesteit In het gebouw zou ont vangen en uitleiden. Deze commissie bestond uit de Eerste Kamerleden Fock van Citters, De Geselaar Van Basse van Llsselt en Kranenburg en’ uit de Tweede Kamerleden Van Vuuren, Rutgers van Rozenburg. Bongaerts, Ridder van Rappard, Ament, mevr. Bakker—Nort. Van Dijk. Slotemaker de Bruine, Van Kem pen en ir. van der Bilt. De Ministers, hoofden van Ministerieele Departementen en de leden van den Raad van State, vereenigden zich te één uur mede in de Ridderzaal. Hare Majesteit de Koningin vergezeld van Hare Majesteit de Koningin-Moeder van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg en van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden, kort daarna in da Ridderzaal aangekomen, werd door de Commissie in de vergadering binnengeleid, nam plaats op den troon en hield, terwijl H. M de Koningln-Moetier rechts. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Neder landen en Hare Koninklijke Hoogheid Prin ses Juliana der Nederlanden links van Hare Majesteit de Koningin hadden plaats ge nomen, de volgende rede: Naar aanleiding van ingekomen berichten van de commissie van den Volkenbond ter bestrijding van den handel in verdoovende middelen, heeft de centrale recherche te Rot terdam aan boord van een Duttsch stoom schip een partij van 100 K.G. heroïne, welke als borax werd vervoerd, in beslag genomen. De centrale recherche heeft zich in verbin ding gesteld met haar collega's te Hamburg en een ingesteld onderzoek heeft tengevolge gehad, dat in die haven eveneens een partij van 100 K.G. heroïne werd gevonden, die ditmaal echter als salicylzuur werd ver scheept. Al spoedig bleek, dat deze zending evenals die te Rotterdam van een en dezelfde fabriek van verdoovende middelen te Con- stantinopel afkomstig was. De partijen wer den verzonden „order in transit, Frelhafen Hamburg.” De cognossementen voor beide partijen waren reeds door een en dezelfde expedltiefirma opgevraagd. Een verder onderzoek wees uit, dat men te doen had met een combinatie van kooplie den, bestaande uit Amerikanen, Japanners, Franschen, Duitschers en een Zwitser, die allen als zeer beruchte smokkelaars bij de politie bekend staan. Het flnancleele gedeelte van de transactie werd gedeeltelijk geregeld door Nederlandsche banken. De transacties zijn te Parijs tot stand gekomen. Oorspronke lijk hadden de kooplieden partijen voor hun haven gekozen en daar zijn dan ook uit Con- stanttnopel verscheidene zendingen voor de verschillende kooplieden aangekomen. De Fransche politie is het complot echter op het spoor gekomen en er zijn verschillende par tijen in de haren van Marseille in beslag ge nomen, hetgeen tengevolge heeft gehad, dat de smokkelaars hun operatiebasis hebben verplaatst van Hamburg naar Rotterdam. In verband hiermee heeft de centrale recherche in nauwe samenwerking met haar collega's lijn en Parijs ge werkt. Er is door het Ingestelde onderzoek komen vast te staan, dat de documenten be treffende dezen smokkelhandel in handen waren van een Londensche bende. Daar heeft men dan ook belangrijke inlichtingen over de smokkelhandel gekregen en daaruit bleek, dat deze handel een zeer grooten omvang had en dat er voor verscheidene duizenden pon den sterling werd verhandeld. Uit de gevon den documenten is een geheel „plan de ram den smokkelhandel gekregen en daaruit bleek dat ook in de toekomst groote zaken zouden worden gedaan. De politie heeft nu uitge breide maatregelen genomen om de nog loo pende zaken te achterhalen. Het onderzoek wordt in de verschillende havensteden van Europa met kracht voortgezet. Inbraak in een rarirté-theater te Batter dam. De Troonrede Te midden van U, Leden der Staten- Oeneraal, kan De den toestand des Lands *1 stemt veel tot erkentelijkheid, niet on verdeeld gunstig heeten. De economische crisis, die zich over de gebeele wereld doet gevoelen, heeft ook zoowel in het Rijk in Europa als in de overzeesche gewesten tot ernstige gevolgen voor het bedrijfsleven geleid. Hier te lande maken in het bijzonder verschillende tak ken van onzen land- en tuinbouw moei lijke tijden door. Groote krachtsinspannntg éh wjjs beleid zullen met Gods hulp moe ten voeren naar betere tijden. Onder do voorzieningen, welke zullen moeten worden getroffen om de moeilijk heden te overwinnen, treedt de hervorming van de economische voorlichting op den voorgrond. Daar echter de crisis de geheeie menschheid drukt, is zelfs van de best voor bereide en ten uitvoer gelegde maatregelen weinig vrucht te verwachten, indien zjj niet door oprechte internationale samenwerking in hun kracht worden verstrekt. Ook met het oog hierop blijft Mjjn voortdurende aandacht gericht op het bevorderen van betere internationale verhoudingen. De zeer vriendschappelijke aard van de betrek kingen, die wij met de andere Mogendheden onderhouden, vormt voor dit streven den onmlsbaren grondslag. Een donkere schaduw wordt door de in getreden crisis geworpen over <len toestand van 's Rijks financiën. Niet alleen zal het gunstig verloop van de opbrengst der mld- delen. zooals dit in de laatste jaren werd gezien, een einde nemen, maar ook van een normale stijging der middelen zal eerlang geen sprake meer kunnen zijn. Anderzijds zullen de natuurlijke oorzaken, welke tot een normale stijging der uitgaven leiden, haar werking onverzwakt blijven behouden. Naast voortgezette versobering van 's Rijks dienst door reorganisatie, zal daarom bui tengewone beperking in het nemen van maatregelen, welke offers van 's Rijks schatkist vergen, in de naaste toekomst plicht zjjn. In Nederlandsch-Indië openbaren de ge volgen van de crisis zich reeds in een sterke daling van de opbrengst der landsmiddelen. De uiterste zorg zal vereischt zijn om het evenwicht in de Indische begroeting te be waren zonder de grondslagen van welvaart en volksontwikkeling aan te tasten. Verschillende ontwerpen van wet zullen bU U aanhangig worden gemaakt. .N?ast anciere ontwerpen van justitieelen l azrd zal U een voorstel van wet betreffende 5" rwhtsverhoudingen ten aanzien van handelsagenten en handelsrelzigers worden aangeboden voorstel tot wijziging ran het reeds «erder Ingediend ontwerp van een cursus bet zal U spoedig bereiken. ■en ontwerp van wet tot herziening van de Lager Onderwijswet 1920 zal, naar Ik Tertrouw, nog in dit zittingsjaar bij U wor den ingediend. Een wetsontwerp betreffende de rechts positie der militairen kan spoedig worden »«gemoet gezien Blijvende aandacht wordt geschonken aan de spoedige totstandkoming van verbeterin gen in de wegen te land en te water en thans in het bijzonder aan den bouw van taste bruggen over onze groote rivieren. Een wetsontwerp inzake de bedrjjfsraden nadert zijn voltooiing. Tegelijk daarmede al worden ingediend een in ontwerp ge leed zijnd voorstel betreffende de publiek- [echtelijke regeling van de collectieve ar- **idsovereenkomsten. Voorts zjjn ontwerpen vo<r een nieuwe Veiligheidswet en voor een •Wing van de Stuwadoorswet voorbereid. De ontwikkeling van de staatkundige ver- ““udlngen in Nederlandsch-Indië vordert "v voortduring aandacht v invoering van de bestuurshervorming over geheel Java en Madoera haar ®**~g gekregen. De geleidelijke doorvoering tah die hervorming in de buitengewesten in voorbereiding. _.Het overleg omtrent wetgevende maat regelen om principieele beperking te bren- l*11 in het stelsel van arbeidsovereen- onder strafbedreiging is zoover «ërorderd, dat een desbetreffende ontwerp- Jrerannantia eerlang in Indië in openbare "wandeling zal kunnen komen. economische toestand van Suriname. ook den terugslag ondervindt van de kinderen aan VERKRIJGBAAR IN ItKLAS RUWIEIXAKEN Catalogus op aanvraag gratis gehouden vereenigde vergade- belde Kamers tot opening van zitting der Staten-Generaal, De akkerbouw-commissle van de Holland- sche Mij. v. Landbouw, bestaande uit de heeren B. Biesheuvel te Houtrakpolder, R. C. Schenk te Groot-IJpolder. G. Braat te Ze venhuizen (E.H.), P. Leeuwenburgh te Nu- mansdorp en ir. T. P. Huisman te ’s Graven- hage. heeft getracht eenlge gegevens te ver krijgen over den levensstandaard van de ak kerbouwers in Noord- en Zuid-Holland. Zij vond het boekhoudbureau der H. M. v. L. weder bereid, eenige algemeene gegevens hierover te verstrekken. Van de gegevens der afzonderlijke bedrijven mag het bureau, uit den aard der zaak, geen inzage verleenen zonder uitdrukkelijke toestemming der be trokkene*. Deze gegevens hebben betrekking op de 53 akkerbouwbedrljven in N.-H. en Z.-H-, waarvan in een vprige publicatie bijzonder heden zijn medegedeeld met betrekking tot den achteruitgang in vermogen. Deze 53 be drijven zijn gemiddeld groot 37 H.A., waar van 32 H-A. bouwland en 5 H.A. grasland en waarvan gemiddeld 10 H.A. in eigendom en 27 H A in pacht is. Het vermogen dezer akkerbouwers varieerde zeer en bedroeg per 1 Mei 1930 gemiddeld f 36050 of, als met een waardedaling van het land van f 500 per H_A. rekening wordt gehouden, f 31050. De uiteenzetting welke het boekhoudbureau aan de commissie verstrekt heeft volgt hieronder. De torpedoboot „G'2” is te IJmuiden bin- nengeloopen en rapporteerde, dat de korpo- raalseiner Broers door een stortzee over boord geslagen en verdronken was. De commandant van de torpedoboot „0/13”, die het ongeluk zag gebeuren, was den man nagesprongen, maar kon hem niet redden. Even later kon men den verdron ken man nog met een haak pakken, maar door een stortzee werd hij weer weggeslagen. Men heeft zijn HJk niet meer kunnen bergen. Even tevoren was de commandant van de „G/13” reeds te water gesprongen ?n mocht toen het genoegen smaken een stoker van de „0/2”, die over boord geslagen was, te redden. De politlekruiser „Nautilus welke ook in manoeuvre verba nd voer, is naar Nieuwediep teruggekeerd met een zwaar gewonde en we gens stormschade over dek. Omtrent het ongeval verneemt de „Tele graaf” nog,- dat het geschiedde tijdens een hevigen storm De lichte torpedobooten werden herhaaldelijk door zware zeeën opgenomen, zoodat men aan boord meerma len vreesde, dat de vaartuigen zouden om wist zich nog tijdgi vast te grijpen Broers overboord werd geworpen, over het vaar tuig rolde. stond het slachtoffer mid scheeps. Een matroos, die vlak bij hem was. wist zich nog tijdig vast te grijpen. Broers werd echter door de golf verrast en sloeg over boord. Spoedig was hij een eind afge dreven. De luit, ter zee eerste kl. De Gel der, commandant van de andere torpedo boot, de G 13, welk vaartuig nabij de G 2 stoomde, heeft met levensgevaar een po ging tot redding van den drenkeling onder nomen. Zonder zich een oogenblik te be denken sprong hij over boord en zwom naar Broers. Helaas kon de commandant den man niet helpen, in hoofdzaak tengevolge van de ruwe zee. Luitenant De Gelder, die zijn leven dus tevergeefs had gewaagd zwom weer naar de boot terug en kon. zij het ook met moeite, veilig aan boord wor den gehaald. Een andere, niet minder heldhaftige po ging om het slachtoffer te redden, werd ondernomen door lult, ter zee tweede klas- De Hoo en twee miliciens van de „Nau tilus”. Met hun drieën waagden zij zich in den scheepsjol en roeiden naar plaats waar men Broers met den dood had zien worstelen, doch ook hun pogingen ble ven vruchteloos. Zij roeiden terug naar het dichtstbijzijn de vaartuig, de torpedoboot G 3, en spron gen met gevaar voor hun leven op dit vaar tuig over. Ben oogenblik later werd de jol door een hooge zee opgenomen en sloeg om. Versobering. De vraag of er bij de akkerbouwers in de leefwijze te versoberen valt, is bevestigend te beantwoorden. Bij welke bevolkingsgroep zou dit niet het geval zijn? Uit bovenstaand overzicht valt echter af te leiden, dat de massa der 53 gezinnen niet bepaald op groo ten voet leeft, zoodat hier het bedrag dat er te bezuinigen valt, niet groot zal zijn. Ge middeld hebben 53 gezinnen geleefd van f 3850, terwijl het inkomen zoowel uit be drijf als uit eventueel andere bronnen, dus het totale inkomen, gemiddeld bedragen heeft (over 1 Mei 1929-1930) een negatief bedrag van f 139, het hoogste Inkomen bedroeg f 4769, het laagste was een verlies van f 8100. Het is de bedoeling, een Inzicht te krijgen in de beteekenis welke een versobe ring voor de verzachting van de crisis kan hebben. Dit valt uit genoemde cijfers wel eenigermate af te lezen. Als het gemiddelde verbruik van f 3850 per gezin over het af- geloopen boekjaar f 2850 dus f 1000 lager was geweest, dan zou de vermogensachter- uitgang (ongerekend de waardedaling van den grond) niet gemiddeld f 3980 doch f 2980 hebben bedragen. Intusschen mag hieruit niet afgeleid wor den, dat hierdoor vele landbouwers die thans aan den rand van den afgrond staan, zichzelf hiermede kunnen helpen. Uit de gegevens blijkt duidelijk, dat over het algemeen de kapitaalkrachtigste land bouwers het meest verteren. De minder ka pitaalkrachtigen verteren in den regel min der. Zoo komen de 22 der 53 landbouwers die een vermogen bezitten beneden de f 10.000 op een jaarlijlcsch verbruik voor het gezin van gemiddeld t 2780. terwijl zjj hun gering vermogen zagen dale* met gemiddeld f3517. De slechte uitkomsten zijn van dien aard, dat aan versobering niet een alles overwe genden Invloed kan worden toegekend; in tusschen heeft het boekhoudbureau reeds meermalen kunnen constateeren. dat men zjjn leefwijze zuiniger gaat inrichten. De rede waarmede H. M. de Koningin dit jaar de zitting der Staten-Generaal geopend heeft, is ernstiger van toon dan we in de laatste twaalf jaren ooit gehoord hebben. Zelfs in 1923, toen tot groote bezuiniging moest worden overgegaan, werd de algemeene toestand niet zoo somber tngezien. Behalve de economische crisis, die zich over de geheeie wereld doet gevoélen, hebben zoowel land- en tuinbouw als industrie hier te lande een voortdurend zwaarderen strijd te voeren tegen het protectionisme van an dere staten en steeds krachtiger werd, vooral in de laatste maanden, de roep van alle organisaties op dit gebied, om hulp en steun van d« regeering. teneinde hen te behoeden voor ondergang. Met het algemeen belang wordt in ta! van landen, waar het nationaal belang domineert, geen rekening meer ge houden en op deze wijze glijden we vast en zeker, zooals de minister van Buitenlandsche Zaken dezer dagen nog te Genève verklaard heeft, naar den afgrond. Verwacht had mogen worden, dat in deze troonrede, waarin onomwonden wordt ge zegd, dat moeilijke tijden worden doorge maakt, ook positieve maatregelen zouden zijn aangekondigd, om ons. zooveel als in ons vermogen ligt, tegen wegzinking te behoe den, dit te meer waar naar onze vaste over tuiging thans het oogenblik nog gunstig is den weg in te slaan naar een welbewuste welvaartspoiitiek. Alleen kunnen we den toestand niet dwin gen: aan Gods hulp en zegen is het al ge legen; en dat dit in de troonrede nog eens uitdrukkelijk werd uitgesproken, verheugt ons zeer in dezen tijd, waarin maar al te dikwijls wordt afgegaan op louter menache- Iljk kunnen. Op de vriendschappelijke be trekkingen, die wij met andere mogendheden onderhouden, mogen we het by maatregelen ter verbetering van den economischen toe stand niet aan laten kotnen, dat heeft het verleden wel bewezen. Todh maakte de troon rede den indruk alsof de regeering zich veel te veel oriënteert op die goede betrekkingen en op Genève en bang is om naar wapenen te grijpen, teneinde daarmede voor haar welvaartspoiitiek, in de crisis die de geheeie menschheid drukt, zoo noodig te vechten. WU zien wel de moeilijkheid die er kan schuilen in het aankondigen van een onder- handelingstarief en het gelijktijdig optreden der regeering te Genève, maar toch meenen we dat dit in de tegenwoordige omstandighe den kan samengaan, waar alle landbouwor ganisaties daarom gevraagd hebben en ruil objecten nog de eenlge mogelijkheid bieden aan Nederlandsche onderhandelaars om han delde trekkingen te sluiten met andere landen en dit niet in strijd is met den geest van Genève. Het vorige Jaar went tn de Troonrede me degedeeld. dat het toen repds twee jaren durende onderzoek in hoeverre defer een on derhandel ingstarief de nadeelen van elders geheven beschermende Invoerrechten zouden kunnen worden getemperd, zoodat thans, ge zien de ontwikkeling der zaken, toch met recht verwacht had mogen worden, dat dit ontwerp zou zijn aangekondigd.In dit opzicht voelen we ons zeer teleurgesteld, te meer nu over de voorzieningen ter overwinning van de moeilijkheden slechts wordt gezegd, dat hervorming van de economische voorlichting op den voorgrond treedt. In welke richting die hervorming zal gaan, blijft voorloopig nog geheim, maar gezien den toestand van ’s Ryks financiën mogen we wel verwachten, dat deze zal geschieden volgens de denk beelden, ontwikkeld in het rapport van de oonunissie-Posthuma. dus door centralisatie en niet volgens de afwijkende ambtelijke in zichten. in een afzonderlijke nota aan het rapport toegevoegd. Wat de regeering bewogen kan hebben om met deee vage aansluiting te volstaan, waar het heele land roept om maatregelen en lei ding bjj de bestrijding van de crisis, weten we niet. Dat alleen oprechte internationale sa menwerking de kracht van de te treffen voorzieningen kan versterken zal niemand ontkennen maar het is toch geen reden om niets te doen, tenzij men verwachten mocht, dat in deze dagen plotseling te Genève een economische vrede gesloten werd, maar daar zjjn we naar onze meening nog ver van af. Bijzondere aandacht is er geschonken aan den toestand van ’s Rijks financiën, die ge zien de daling der prijzen van de produc ten, zoowel hier als in Indië verre van roos kleurig kan worden genoemd. Vergeten mag daarbij niet wordn, dat de wet op de finan- cieele verhouding tusschen Rijk en gemeen ten .te beginnen met 1931 een extra offer van 23 mlllioen voor de schatkist vraagt. Intusschen dient de millioenennota te wor den afgewacht om daar een Juist oordeel over te kunnen uitspreken. Thans mag echter reeds worden gezegd,: zoo vaag als de Troonrede is op het gebied van de welvaartspoiitiek. zoo duidelijk is ze op het terrein van de flnancleele politiek. Buitengewone beperking in het nemen van maatregelen, welke offers van *s Rijks schat kist vergen, zal in de naaste toekomst plicht zijn. Dl, is het antwoord van de geheeie re geering op de motie, aangenomen op het congres der onderwijzers te 's-Gravenhage, waarin salarisverhooging gevraagd wordt Van een herziening van het bezoldigings besluit kan na deze mededeeling der regee ring geen sprake rijn. Ook de verschillende ontwerpen ran wet, die aanhangig zullen worden gemaakt, zullen geen flnancleele ot ters mogen vergen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1