ONS BLAD r" DE AANVARING VAN DE VELSERDRUG JOH. LAUWERS DE VOLKENBONDSMAAND IN GENEVE De Rijksbegrooting VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 219 DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1930 dit nummer bestaat uit drie bladen ff 50 ff 750 J Pater Sassen O.P. benoemd Rector Wennen geestelijk raadsman III. Het be&in der Katholieke Week van De kosten bedragen 6 ton De overval op Curacao in Vier en zestig dooden Tweede Kamer DE BRUG TE NIJMEGEN d. Scheepvaart Onderzoek door den Raad v. De Paus en het luchtvgartcongres Kind overredeu en gedood Mr. H. O. P. Duyfjes Plotseling overgestoken I De tol te Zaandijk Builenpest Mantsjoerije Vaticaanstad als wereldlijke macht Vierjarig meisje doodgereden Het bedrag beloopt al meer dan I 50.000 Mr. van Schalk tot voorcttter benoemd m EEN Vei. t ds te em 'ekg g* iktag trd- Ned. Roomsche Reisvereeniging Uitbreiding de Visschershaven te IJmuiden Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR LICHT OP Een aalmoezenier voor de VOORNAAMSTE cJfïEUWS Rijkswerkverschaffing - Verduistering door een Advocaat De hoogteproef van Prof. Pjccard AANGIFTE MOET OF STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA NET ONGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of orioopig met Giet- Mr. isd*. RJ out- De „Amazon” was de brug te dicht genaderd piloten Hoogieeraar te Leiden Een verzoek tot opheffing Getuige was nog bü BHU l SP ■MS* Verschenen is de begrootlng ran het *O- parlement ran Defensie roer 1931- R H. ran Schalk benoemd voorzitter der Tweede Kamer. Met welwillende medewerking van minis ter Ruys de Beerenbrouck en Z. D. M Mgr. den Aartsbisschop, is *n pater Dominicaan, ps- BU K- B. Is tot voorzitter der Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het tijd vak der tegenwoordige sitting "benoemd mr. J. R H. van Schalk, lid van die Kamer. Kapitein Dorren voor het Hoog Militair Gerechtshof Het Hoog October de Uruguay verbrak de diplomatieke betrek kingen mei Peen. Ten gevolge van builenpest rijn In Mist- ■Joerije vele personen omgekomen- gelUk wordt De crisis in Japan in verband mat hot vlootverdrag ml waarschijnlijk ml dra s#n opgelooi. Dultsch, met het van volle DB* a h Ra ABGNNEMENTSPRUSt Pre kwartaal, vaar Alkmaar al taar buiten Alkmaar 115 Met Geillustreerd Zondagsblad S.S8 hooger en ge- ver- KruBt. dat er in den Mr. H. G. F. Duyfjes benoemd tot gte woon hoogieeraar In het Ned- Ind. burger lijk recht aan de unlversiteK te Leiden Blijkens de begroeting van het Waven fonds sal In 1931 een begin gemaakt wor den met den bouw van bruggen bij Vlanen. Arnhem en soo mogel(jk bjj Nijmegen. Behandeling door den Raad veer As Scheepvaart van de aanvaring der Veteer- brug. oogenbilk dat de pontificale stoet naar door honderden electrische Bchto hoogaltaar schreed Cijfers, cijfers, vele cijfers. Desondanks nc« veel te kort. Iets waarvan dit keer de crisis Zonder meer beschuldigd wordt. Crisis? cri-is? wat is crisis? Is ons volk of landje riek? Kom. geen dwase muizenissen. Aan het werk, en energiek I Na den afloop eerst een borrel. En natuurlijk iets heel fijns. Dat komt óns niet slechts ten goede Maar ook zeker den accyn. En dan stappen wtf vol geestdrift En bespraakt naar den patroon En wij zeggen staatsbelangen Eischen thans een hooger loon! Hooger aanslag dan tot nu. Het tekert wordt weggecijferd En we krijgen een surplus! Kom. wij rooken méér sigaren. Want de Staat is zeer gesteld Op de extra hooge cijfers Van het banderollen-geld. Erf-ooms eu ook dito tantes Lands belang eischt thans uw dood. Want de opbrengst der successie Wordt daarmede weer vergroot. En wanneer dit sal gebeuren Is het met de crisis uit. In ons voerdeel! en we krijgen Een begrootlng die weer sluit! MARTIN BERDEN. De behandeling voor het Hoog Militair Ge rechtshof van de strafzaak tegen kapitein A F. Borren, destijds commandant van de troepen op Curasao, welke naar het Hof werd verwezen, in verband met den overval op Curacao op 8 Juni 1929, zal een aanvang ne men op 2 October as., des ochtends te tien uur en zoo noodlg den volgenden dag worden voortgezet. Er zullen acht getuigen worden gehoord ten deele op verzoek van de verdediging. Opnieuw een mislukte opstijging Prof. Piccard heeft gisteren nieuwe pogin gen tot het opstijgen met zijn ballon onder nomen maar deze zijn weer mislukt. Prof Piccard en zijn assistent bevonden zich reeds in den gondel, toen een heftige Z.W. wind den ballon op zijde drukte, aoodat de hulp krachten hem slechts met moeite vast kon den houden. Hoewel ook ditmaal 350 kilo ballast uit werd geworpen, verhief de ballon zich niet van de aarde Toen verdere pogin gen tot opstijgen mislukten, werd de gondel weder geopend. De oorzaak van bet nieuwe mislukken is nog niet vastgesteld. Prof. Pic card laat echter den moed niet sakken en zal opnieuw trachten op te stügen, zoodra Da Zaterdag jJ ta Rotterdam gearresteerde Haagsche advocaat en procureur, verdacht van verduistering van groote sommen ten nadeele van zijn cliëntenis naar het Huls van Bewaring te 's Gravenhage overgebracht. De laatste dagen zijn bij de politie steeds nog aangiften van verduistering binnengeko men. Het totaal verduisterde bedrag moet nog op geen duizenden te schatten zijn, maar vast moet reeds staan, dat meer dan een hal ve ton zoek is. In Noord Mantsjoerije is een bullenpest epidemie uitgebroken. Tot nu toe zijn reeds 64 gevallen met doo- delüken afloop te betreuren. bij verlies vea "a a aderen vinger. in de klassieke letteren ingeschreven en deed daar in 1899 met gunstig gevolg het dldaataexamen. Aangezien hij zich meer-aangetrokken gevoelde tot de i Te Goes is een vierjarig meisje uit Am sterdam. dat met haar moeder bij haai grootouders gelogeerd was. doordat het plotseling de straat overstak, door een be stelauto gegrepen en zoodanig gewond, dat het een uur daarna in het Gasthuis over leed. De moeder van het kind was getuier van het vreeselijk ongeluk. Den chauffeur treft geen schuld. Toen wü onlangs de feestvreugde te Nij megen eenlgsrins stoorden door de mededee- ling van den burgemeester, dat met de brug over de Waal het volgende jaar een begin zou worden gemaakt in twijfel te trekken, was de pers van de oude kelzersstad er dade lijk b(J om dien twijfel te bestrijden. Onze opmerking betrof een zekere reserve, die te Nijmegen over het hoofd wordt gezien. De brug kan er komen zoo schreven we. mits Nijmegen maar geen schadevergoeding eischt voor het veer Lent-Nijmegen. De heden verschenen memorie van Toe lichting op de begrootlng ter vaststelling van inkomsten en uitgaven van het wegen fonds bevestigt nu hetgeen we toen schreven. Er wordt f 350.000 op die begrootlng aan gevraagd. om met den bouw- van de brug over de Waal te beginnen, indien tijdig over eenstemming met de gemeente Nijmegen kan worden bereikt en later schrijft de minister nogmaals, dat eindelijk het met de gemeente Nijmegen nog voortdurende overleg tot een bevredigend einde moet komen. De zaak is dus nog lang niet voor elkaar en het is be kend. dat de regeerlng onder geen voor waarde schadevergoeding kan geven, met het oog op andere plaatsen. Als Nijmegen dus niet van den eisch afziet komt er daar ter plaatse niets van een brug. l can- echter studie In de rechten, ging hij naar Leiden en pro moveerde daar op stellingen tot doctor in de rechtswetenschap. Ht) vertrok in 1904. na met gunstig ge volg het doctoraal examen Indisch recht te hebben afgelegd, als rechterlijk ambtenaar naar Ned-Indlë. waar hü te Pekalongan eerst als griffier en daarna als onder-voor- ritter van den landraad werkzaam was Vervolgens was hU voorzitter van den land raad te Muntok (Banka) en daarna te Port de Cock. Na eenigen tijd als voorzitter van den landraad werkzaam te zün geweest, volgde zijn benoeming tot griffier van den Raad van Justitie te Batavia, waarna hij werd verbonden aan het hoofdparket het Hooggerechtshof aldaar. Het hoofdbestuur der Ned Roomsche Reis- vereentgtng. gevestigd te Amsterdam, heeft bericht ontvangen, dat z D H de Bisschop van Haarlem heeft goedgevonden, dat de weleerwaarde heer H. A. O. M. Wennen, rec tor van het Gesticht St. Jacob te Amster dam. de vereeniglng als geestelijk raadsman ter aijdc staat. In de j.l. Zaterdag gehouden bestuursver gadering Is rector Wennen met een toepas selijke rede als zoodanig door den voorzitter geïnstalleerd. Licht op. De lantaarns moeten UMARan worden opgestoken om: 735 uur. Gtzternamiddag heeft op den Stationsweg te IJmuiden—Oost een droevig ongeval plaats gehad. Het 4-jarig dochtertje van den heer R.. aldaar, stak spelende plotseling den weg over, op het oogenbUk dat een vrachtauto van de Fa. Wichertnk uit Beverwijk, passeerde. Het meisje werd door den auto gegrepen. Zwaar gewond werd het opgenomen en naar het St. Antonluszlekenhuls overgebracht, waar het spoedig aan de gevolgen overleed. Het door duisterde f MM». Genève 18 Sept Genève Is in traditie aoowel als ulterlijk wellicht de meest protestantsche stad ter we reld. Indien de reformatie behoefte aou heb ben aan een protestantsch Rome, dan aou geen andere stad met zooveel recht aan braak mogen maken op dien titel als Genève dat aou kunnen doen, en In feite reeds doet. Vlak togen over het Bailment Electoral is te groote rotswand, tegen welken het park gevlijd Mgt, geheel Ingenomen door het Re- fOrmatle-monument in aUn afmetingen van waarlijk Amertkaansche allures. Hier prijken da meer dan levensgroote beelden van Cal vin «n Knoot. van den grooten keurvorst en van Willem den Zwijger, terwijl In enorme tes-rellets en versierd met groote opschrif ten de voornaamste periodes uitgebeeld rijn in welke de Reformatie In de verschillende landen van Europa zegevierde. Da oude kathedraal van St. Pierre domi neert reeds van verre het aspect der boven stad. Laag is het reeds geleden, dat hier een Sacramentsprocessie binnentrok sooals men dat nog kan zien op bet schilderstuk in het Paleis van den huldigen katholieken Bis- aebop. Vanaf den preekstoel In deze kerk predikte Calvün ajjn Evangelie van peeelmis- aae en praedeetlnatle Doch nog steeds Is 8t Pierre het hart van Genève gebleven, en teen jongstleden Zondag het luchtschip jOraf Zeppelin' een groet kwam brengen aan de te Genève verzamelde volkeren, was het eerste punt, waarop dese triomf der mo derne techniek koers richtte, de toren van de oude Pleter-Kathedraal Doch het Katholieke leven is wel verre vea uitgestorven in deae protestanteobe stad. Betmln tegenover bet hoofdstation, de Gare Oornevin. staat een nieuwe katholieke kathe draal. die van O. L. Vrouw van Genève, op- gateokken in laat-gothiachen stijl, met een weldach trappen-bordes dat aan het geheel am eacbet van büaondere voornaamheid Hter pearttftewnle |4- Zondag dp Mtecbop ma bet runnel -Tanzanna, O—Ave et FW- teBg.' da aympathieke Mgr. Besson, een pftehUgen Hoogdienst voor de katholieke gedelegeerden, beambten en journalisten, die la grooten getale waren opgekomen. Hier aag men het Dultache Rijksdaglid mevrouw Laag, en den Dultechen Admiraal Baron Fteyberg; den Pooiscben Minister van Bui- tenlandache Zaken. Zaleski, en Branco, zijn Portugeeschen collega; de Raadsvoorzitter Zumeta was ar aan het hoofd van een groote óeingatla uit de talrijke LatUnach-Amert- kaaaache republieken; de Belgen Poullet en Carton de VUlars zaten er in de nabijheid van dan Italiaan Bctaloja; en vlak naast de hooge figuur van den tachtlgjarigen Graaf Apponyl. den vertegenwoordiger van T dul- ■ndjarige Hongarije, knielde de jonge O’Sul livan. Minister van den piepjongen leracben Vrijstaat. Waarlijk, sulk een geselschap is om indrukwekkend schouwspel, vooral toen alle hoofden slch eerbiedig bogen op het bet kaarsen ver en vooral toen later uit dulaenden monden elke staan- Ptaate, elk boekje van do kerk was door ge- Voor het eerst sedert bet afsluiten der Lateraanverdragen zal de Vaticaanstad thans als sulver wereldlijke macht optreden, wan neer de vertegenwoordigers van den paus zullen deelnemen aan het internationale luchtvaartcongres, dat aan het einde van deze tnaand te Boedapest sal worden gehou den. Gisteren werd bekend gemaakt, dat Mgr. Rotta. pauselijk nuntius In Hongarije en Angelini Rota, Vatlcaansch magistraat en raadsheer tot gedelegeerden benoemd zijn. De Paus stelt buitengewoon veel belang in luchtvaartbaken. Zelfs gaan geruchten, als zouden er plannen bestaan een vliegveld binnen de grenzen van Vaticaanstad in te richten, met eigen vliegtuigen en voor passagiers- en postdiensten. Het congres te Boedapest zal ojt. behande len regelingen betreffende óverzeesche vluch ten, diefstallen en misdaden aan boord van vliegtuigen, benevens herziening van diverse, thans van kracht zijnde aeronautlsche rege lingen. De Raad voor de Scheepvaart heeft gistermiddag een onderzoek Ingesteld naar de oorzaak van het ongeval, op 19 Augus tus 11. overkomen aan het Grieksche stoomschip ..Amazon”. Naar men zich herinneren aal. is dit stoomschip op den avond van genoemden dag in aanvaring geweest met de Velser- brug, waardoor deze brug ernstige schade opliep en het treinverkeer gerulmen tijd gestagneerd werd. Er was voor deze zaak zeer veel belang stelling uit scheepvaart- en scheepvaart- kringen. alsmede uit die van technische het loodswezen Als eerste getuige werd gehoord de bln- dle op de brug het Grieksche schip, circa 4500 ton aanvaring ter Sassen, uit het klooster te Zwolle, be schikbaar gesteld voor de geestelijke belan gen van de R. K arbeiders bb de werkver schaffing. De rstef zal ach hoorn beai houden. Het is de bedoeling, dat soo spoedig mo- buiten het terrein een noodkerkje gezet, hetwelk tevens als ontspan- ningslokaal dienst zal kunnen doen. In 1923 werd hij advocaat-generaal bij het Hooggerechtshof. In 1925 procureur-generaal bij dit college en In Januari 1928 lid van den Raad van Ned.-Indié In het begin van dit jaar keerde hij met pensioen naar Ne derland terug. Mr. Duyfjes was president-curator van t college van curatoren van de Bataviasche Hoogescholen en lid van de Directie van het Kon. Bataviascb Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, onder de zinspreuk: .Tot nut van t Algemeen" te Weltevreden. Hij tg ridder in de orde van den Nedert. Leeuw. oostelhken hoek, met het bekende gevolg Getuige verklaarde er mede bekend te zijn, dat, zich op afstanden van resp. 500 en 150 meter van de brug z.g. stoppelen bevinden en dat hij reglementair niet voorbij de 150 meter mag komen, voordat de bal geheel in top is geheschen. Toen de ..Amazon" vooruitging, was dit nog niet geschied ..Als we echter” aldus getuige ..met opvaren vachtten totdat de bal tn top is. zouden we kunnen blijven vrach tenen. omdat de brug. dan precies geslo ten zou zijn, als we er vlak bij waren Op die manier zou de scheepvaart, wat Am sterdam betreft. wel gestopt kunnen worden Getuige verklaarde voorts nog, dat de brug als regel naar Amsterdam wordt opengedraald, het’een hij als een plagerij van - - - Dé behandeling van de mu ui dnak-lAM voor het Haagsche gereehtahof. ADTERTENTIEPRIJS: Van 1— vogels f LM: elke regel moer 9M. RECLAME per regel f WMT de eerste pagina; vaar de overige P>gtaa RURRIEK .VRAAG EN AANBOD" Mj vooruitbetaling per pl. si slag »Jt» per advertentie vaa 5 regels: Iedere regel meer 9.13 Mr. H. G p. Duyfjes te "s-Gravenhage is benoemd tot hoogleeraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversi teit te Leiden, om onderwijs te geven In het Nederlandsch-Indisch burgerlijk recht en In de historische vorming van de heden- daagsche rechtsinstellingen. HU werd 3 Nov. 1878 te Haarlem geboren. In 1896 werd hU aan de universltelt te Groningen als student Op de begrootlng voor 1931 van 1 Btaats- visachershavenbedrijf te IJmuiden ts een bedrag van f 600.000 uitgetrokken voor uit breiding van de visschershaven. Dear uitbreiding zal bestaan tn het door trekken van de kade aan de Zuidzijde, voor den vuurtoren, waardoor een aanzienlijke ruimte vrU komt voor het aanleggen, direct aan den kant, van schepen. Dit beteekent een groote verbetering, aan gezien er reeds gerulmen tijd groot gebrek aan ruimte bestond, waardoor er dikwijls geen plaats was voor de booten, om aan de kade te meren. Het uitbreidingsplan omvat voorts een be langrijke vergroottng van de vischhal. Er tal een vierde hal worden aangebouwd, op de xg. tegeltjesmarkt. waar de fundamenten reeds vroeger, met het oog op een latere uit breiding. zUn aangebracht. Deze 4e hal zal eeh lengte krijgen van 150 meter, waardoor de totale lengte van de vischhallen tot 600 meter wordt uitgebreid. Het ligt in de bedoeling om in 1981 4'5 van het aangevraagde bedrag te verwerken. De rest wordt In 1933 verwerkt. van het den brugwachter beschouwt, die ove rigens ook verklaard heeft aldus ge tuige dat hU geen verstand heeft van de regeling van bet scheepvaartverkeer, aangezien hU practlsch niet eens weet, wat een adilp is. De besturen van den A. N. W. B. m K. N A. C. hebben zich met een adres ge richt tot de Koningin met bet verzoek <k door Zaandijk aangevraagde verlenging voo den tol op dien weg tusschen Zaandijk ei Wormerveer niet te verleenen. In dat adres wordt oa. betoogd, dat be plaatselijk verkeer tusschen Zaandijk Wormerveer en aangrenzende gemeenter zoomede het doorgaand verkeer tusscbc. Amsterdam en Alkmaar ten zeerste word belemmerd door een tol bij de grens tas schen de gemeenten Zaanduk en Wormer- veer. De concessie voor dezen tol loopt per ul timo December as. af. doch de concesstena resse. de gemeente ZaandUk. heeft vetten gtng van deze concessie aangevraagd. Adressanten wijzen er op, dat het motor verkeer reeds belast is door de bepaling? van de wegenbelastingwet (en de rijwiele vallen onder de RijwielbelasUngwet), war halve het in hooge mate onbillUk voorkon deze voertuigen ook nog bü voortduring o andere wijze niet onaanzienlijk te blijven b< lasten, te minder omdat deze lasten voorr onevenredig drukken op de gebruiken va- motorrijtuigen, wonende tn de betrekke streken, die van den tolweg gebruik monte maken. Adressanten betoogen voorts, dat er naa de algemeene motieven, welke gelden roe een spoedige opheffing van alle nog bc staande tollen er in dit geval nog verachl lende omstandigheden zijn, welke In bet bi‘ zander daarvoor pleiten. Er wendt met dem- belastlngtol tn strijd met art. 254 van Gemeentewet een buitengewoon booge win gemaakt, waardoor de gemeentelijke bete ring op hoogst onbillijke wtjae voor ee groot deel uitsluitend door de houders va nenloods A. H. Holstein, van metende, dienst deed, toen de plaats vond. Te half zes nm. werd verklaarde ge tuige de Hembrug gepasseerd; het schip dat door een sleepboot begeleid werd, was uitvarende en stuurde goed. De bedoeling was om van de reglementaire opening van de Velserbrug van 6 uur 567 uur 8 gebruik te maken om door de brug te varen. Van de brug werd het gewone tee- ken een maal op en neer gaan van den bal gegeven, als waarschuwing, dat get zich klaar moest maken om door de brug te varen Toen de ..Amazon” slaags was. werd de kegel geheschen. ten teeken. dat eerst de schepen naar Amsterdam de brug- opening passeeren moesten; *n besluit waar over getuige zich verwonderde omdat hQ met een leeg schip voer Kort daarop werd de andere kegel geheschen; de ..Amazon", die op 600 k 700 Meter van de brug was. ging langzaam vooruit, terwifl de brug naar het schip toedraaide. Toen de brug een kwart slag gedraaid was. hield zU plotseling stil; de Amazon” had toen een vaart van 45 4 75 meter over den grond. Onmlddellilk gaf get. de order: ..Klaar bU bet anker!" De machine werd gestopt en daarna op volle kracht achter uit gezet; het stuurboordanker werd ge streken.. terwijl voor de sleepboot één stoot op de fluit werd gegeven. On deze wiize kwam de vooruitgaande beweging tot stilstand, desondanks dreef het bakboopd- voorschip tegen de brug aan op den meest Militair Gsvwebtahnd sal ■aak contra kapHetn A- F. Borren behandelen. een Haagschen advocaat nr- bedrag beloopt al breide orde-maatregelen te nemen. bü het voorrijden en later parkeeren der li mousines en auto’s van het talrijke uitgezóchte gehoor Nog maar kort leden heeft hU een zijner grootste Irato- rtsche successen behaald met zijn lük- rede -• voor Kardinaal Luoon tn de Kathe draal van Reims, en de redevoering, welke hU te Genève hield, werd een voortreffe- lük resumé der groote stroomingen In de wereld en vooral onder de Jeugd, met welke hü als rector van het .Jnstltut Cathoilque” te Parijs zoo uitstekend bekend Is. De plaatsruimte laat niet toe deze magistrale rede ook maar in de verte te volgen, doch het is zeker de moeite waard het groote optimisme weer te geven, waar mee deze redenaar getuigde, dat zeker ook tn Frankrijk de jonge generatie terugkeert tot Christus En deze getuige, die reeds meer dan vüftig jaar bet leven en de evolutie der Intellectueele jongeren volgt, kan er met groote competentie en objectiviteit over oordeelen. Voor de rest dezer week staan nog eenige bUsondere voorlezingen op het programma. Lars Eskeland, de beroemde Noorsche pae- dagoog. sal over de Renaissance van het Katholicisme In Scandinavië spreken; Mgr. Noll, de bekende Amertkaansche Blsschop- journallst over dat In de Vereenlgde Staten en dr. Maklakoff over de religieuze situatie tn Sovjet-Rusland. Doch In een volgend artlkelh open wü de groote lijn in al deae redevoeringen te kun nen resumeeren in de stelling welke aan deze week ten grondslag ligt: de Katholieke gedachte tn den dienst van den vrede over heel de wereld. loovlgen eu toeschouwers tot uiterste capaci teit gevuld het Credo gezongen werd. De speciale predikatie werd dit Jaar ge bonden door niemand minder dan ZKxc. Mgr. Ignas Seipel, den vroegeren Bondskan- kübt van Oostenrijk. Wel zelden heeft de wereld een voortreffelüker gelegenheid ge- bsd, deae groote figuur, den priester en den ^Mtsman. te zien in een gelukkiger eombl- tatte van zün functies en zUn talenten. Mgr. Beipel heelt het vüftlende Eeuwfeest van dm H. Augustinus, dat «te. kerk dit jaar o*«r de geheels wereld gevierd heeft, aan- kagrepen om aan de Katholieke politici rm vandaag den grooten Kerkvader en Dmker, den schepper van het werk _De Orttate Del", voor oogen te voeren als een ter geestelijke voorvaderen van het groote Idee, dat tien jaren geleden voor de eerste staal met den Volkenbond een aanvang *ot venrerkelUklng nam. Dr. Selpel spreekt beeriUk mchte en zangerige accent tes> OostenrUlzer en hü spreekt met taderlüning van alel kunstgrepen die den ••boren kanselredenaar eigen zün. Hü beeft den Katholieken vooral voorgehou- ten Kch niet laten afschrikken door den Pow-humanistlschen en weintg-religleuzen «zspiuiig van den Volkenbond doch ■ede te werken aan al datgene wat, zü bet onbewust voor de organisators. In de Mta van Gods werk ligt. zün Maandagavond de voorlezingen W«IIUJU. welke onder de auspiciën der Katholieke Unie van Genève dit jaar ge- htadm worden als de J3emalne CMtho- btae Internationale". Niemand minder tas de beroemde Mgn Baudrlllart. de teadémiden. heeft deze week Maandag- Wtad tngeleid. ’s Avonds zün er geen ▼(Aenbondsvergaderlngen. doch rond bet •ttaw. waar deae büeenkomst gehouden had reeds spoedig de jpotttie ultEe- AH. .tamaé’sopdK Wed himvnlm te rere.kerlnareoorwmrdea f Qnnn Leremlsate «teel, oamarbikiteid tot werteo door f weQ bij oa^i met f 250 - «J ff 125.-ff 50.- tmm oagrrsllm rerwkerd vore ren ter volemde oltkrerinere: JUUU.- .rme„ dontelUtem afloop 1 re. voet of ere O<W duimol wibvi.ter KuixAUt HOF ALKMAAR -Tetefsee: Adadatetratte Na. <U Redstele Na. 633 De volgende getuige was de heer KïuiJs. directeur van het Loodswezen in het 3e district. In. zün kdali’-it van deskundige klaarde de heer regel wel op gelet wordt, dat de loodsen zich houden aan het voorschrift, om niet voorbij de 150 meter te varen vóór het sein gegeven Is. Vooral kleine vaartuigen, sooals visschersbooten. zondigen veel tegen dezen regel. Voor deskundige staat ook vast, dat de loods, vóór hü zulks mocht, voorbü de 150 meter geweest is en dus het re glement overtreden heeft. GewoonUJk Is de brug open, als de loodsen tot 150 meter genaderd zün; het stroomloos worden van de brug een ongeval, dat' nog nooit Is geschied heeft dezen loods parten ge speeld Vervolgens werd de brugknecht K Hoog land gehoord, die tijdens het ongeval op de brug dienst deed. Getuige deelde mede, dat hü een van IJmuiden komend schip den voorrang tot door de brug varen had gegeven, doch dat hü den kegel onmlddellük gestreken en dien van Amsterdam geheschen had. toen hü zag. dat dit schip vastlag. Toen <5? brug stroomloos werd, beeft hü zün maat dadel Uk order gegeven om ook dezen kegel te strijken. Volgens getuige was de aanvaring ook geschied. Indiër de brug niet stroomloos was geworden. aangerien de ..Amazon” reeds te dicht bü de brug wax Het komt geregeld voor aldus getuige. dat de schepen al met hun boek vóór of in de brug zün. voordat de bal ge heschen Is. O a was dit pas nog met de ..Jaarstroom” gebeurd, maar kort in dienst. De hoofdinspecteur voor de Scheepvaart, vice-admiraal b. d. Fock. nam met den directeur van het Loodswezen aan. dat aé loods naar de brug is opgevaren, er op rekenend, dat deze open zou zün. vóór hü -de 150 meter-grens bereikt had. Vast staat z. L ook. dat de vaart van de ..Ama zon” niet overmatig groot is geweest, terwül de loods, aangezien hü zulks in zün 26-jarigen practük nog nooit had meege maakt. er geen rekening mee hield, dat de brug stroomloos aou kunnen worden Het geval is dus terug te leiden tot een ongelukkige samenloop van omstandig heden. waarbü echter van den kant der scheepsleïding en van dien van den loods geen ernstige fouten zün gemaakt, al staat ook vast, dat de loods het reglement heeft overtreden De verklaringen van den brug wachter hebben spreker versterkt in zün overtuiging, dat het personeel van de brug niet de noodige ervaring heeft om te be- oordeelen hoe in dezen de scheepvaart het beste kan worden geholpen; ook is het menschelük. dat de Spoorwegen maatrege len treffen, dat de brug In de richting van de schepen meedraait. Nadat de directeur van het Loodswezen nog naar voren had gebracht, dat de ver klaringen van dra brugknecht over de „Jaarstroom" geheel bezijden de waarheid waren en dat Integendeel tn deze kwestie van de brug af grove fouten zün gemaakt, werd het onderzoek, dat onder leiding stond van prof. mr. Taverne, gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1