J -- O NS BLAD rsss.-'ïïcxs f 3000.- 750.- «5,z' tirïr'.™’ s IT L VREESEÏLIJK ONGEVAL OP EEN SPOORWEGOVERWEG iO S JOH. LAUWERS De kameraden van •St. Franciscus - - v VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 229 PIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN VRIj AG 19 SEPTEMBER 1930 Bot Voornaamste c^Cieuws Het gevolg van luchtacrobatiek Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen Aan bloed verkalking lijdend De ontwapeningskwestie Prinses Juliana De pest in de Preanger IER ib lit iW Aviatrice doodgevallen Het Kamerlid Kampschöer ie. Een groote rede van Briand aanstaande? Nationale Noveen ter feere der Kleine H. Theresia Onthulling van het monument ter nagedachtenis van Katwijk’s in den oorlog omgekomen visschers Een tegenspraak van Kingsford Smith Vier tollen opgeheven «r. Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Prinses Juliana’s afscheid van Katwijk aan Zee tusschen twee vliegtuigen i MMGIFTE MOET OP STRAFFE VAR VERIIES VAR RECHTER, GESCHIEDER UITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWIRTIG URER RA HET 0HGEVAL 1NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I «45 I of De Marine-manoeuvres van en van De Marinemanoeuvre*. thans te nummer en mün- het Duitse he in Stormachtige verkiezingen te Bombay. door kan Kaande &4uto door een trein he&repen Reflectoren op rijwielen Moeder en twee kinderen gedood Op meer toezicht aangedrongea Tocht naar de Kagerplaasen I lort. Twee gevallen van builenpest ZR8 CARMELTTESSE. Warande UB. Schiedam. Giro 3973R. Bvnk*»’ Telefoon: zal i weg Een belangrijke dede van Briand te ver wachten? Roermond bloedvaten. Verschenen ia de begroeting voor de Zoi- derzeewerken- Het werk der commiaaiee van den Vofcen- bond. •o* Op den weg Baarn-'s-Graveland Ernstig vliegongeluk in Dultechland. Vier dooden. Maasa-ontalag bedrijf- Barometerstand 9 uur v.m.: 760„ vóóruit. zich Kingsford Smith, die op het oogenbltk te Manchester vertoeft, ep sijn vlucht naar Australië voorbereidt, seint een tegenspraak van het gerucht, als zou hij niet „fit” zijn om te vliegen. ..Ik heb me nog nooit zoo goed gevoeld als nu", zegt hij In zijn draad- be richt. Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen. Biaschop van is lijdende aan verkalking der ABONNEMENTSPRIJS: guv kwartaal, voer Alkmaar 2. Veer buiten Alkmaar 2.IS Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 booger deze gestuit, tengevolge waarvan een rood watervliegtuig verloren ging. Het resultaat zal zijn, dat de nieuwe roo- de strijdkrachten, welke, geheel overeenkom stig de werkelijkheid, de vernietigde roode schepen zullen komen vervangen, een ver zwakte tegenpartij zullen ontmoeten, aange zien Blauw geen reserve-vaartuigen tot haar beschikking heeft en deze verzwakking der blauwe partij zal een grooten invloed kun nen hebben op het verloop der verdere oefe ning De leider van de manoeuvres heelt van de gelegenheid, die Is ontstaan, tengevolge van het tijdsverloop dat noodzakelijk is, om nieu we strijdkrachten naar het terrein van actie te brengen, gebruik gemaakt, om de oefening tot hedennacht twaalf uur te schorsen, en een bespreking te houden met de partij leiders. De vliegtuigen Hiermede werd evenwel te lang gewacht, zoodat er voor Rood niet voldoende tijd over bleef om het diepe water aan de zeezijde te bereiken Zij trachtte haar binr.endringen te forceeren. waarbij zij echter werd vernietigd. De blauwe strijdkrachten liepen in het ge vecht schade op, zoodat vervangende roode strijdkrachten tegenover een verzwakte blauwe tegenpartij zullen komen te staan. Drie keeren probeer en roode Watervliegtui gen de blauwe schepen door middel van bommen te bestoken, doch aU weiden tel- tonmate door blauwe jachtvliegtuigen in Alls abonné’s op dit blad zijn Ingevolge de 5 ugm ongevallen verzekerd voor een der De Fransche legerbegPooting toont eindbedrag van 12.2 milliard franca Licht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 732 uur. Het adres van antwoord der Eeiwte Kamer op de Troonrede. BU Arnhem is een automobiel door een trein vermorzeld. Een moeder en haar bei de kinderen gedood. Vier dooden Op het vliegterrein Stuttgart Boeblingen kwamen Donderdagmiddag bjj een demon stratie twee vliegtuigen met elkaar in bot sing en stortten neer. De vier inzittenden waren op slag dood Het zijn de vlieger-Instructeur en lucht acrobaat Schindler, kapitein Engewer, de aviateur Spenger en de mecanlciën Hagen- meijer. Een der beide machines is een Klemm- tceitel, terwijl het andere een Udet-Fla- minog is. De oorzaak van het ongeval is het feit, dat Schindler hoog in de lucht van het eene, in het andere vliegtuig wilde over stappen. Indertijd werd hem dit staal van lucht acrobatiek op het Berlijnsche vliegveld Tem pelhof verboden. Schindler wilde dit Boeblingen uitvoeren. Tusschen de beide toestellen was een lad der bevestigd. In het eene toestel hadden plaats ge nomen Engewer, een bekende piloot Spengler. Schindler bevond zich iri het laagstvlie- gende der belde toestellen en klom in de touwladder omhoog, toen hy misstapte. De beide machines raakten elkaar en stortten neer. Spengler trachtte nog van zijn parachute gebruik te maken. Het valscherm werd even wel door een der beide vliegtuigen gegrepen en vernield. Het drama speelde zich zoo snel af. dat op geen enkele wijze hulp "kon worden ge boden. bij verliea van anderen vinper. De trein vertraging. De heer Een Reuter-bericht meldt uit Ban Diego in CaliforniaRuth Alexander, de vier-en- twintlgjarige aviatrice. die een transconti nentale rondvlucht beproefde, is verminkt en gedood tengevolge van het omlaagstor- ten van haar monoplane kort nadat xll opgestegen. Thans is. naar uit Soekaboeml getnelc wordt, definitief builenpest geconstateerd u Tjandjoer. bij een oppasser van de gevan - gente aldaar en bij diens echtgenoote. Aan belanghebbenden wordt hiermede eve" ter kennis gebracht, dat by het Ingezond.’ stukje over de Noveen, vorige Week we: schenen, per vergissing een verkeerde datu.' werd opgegeven. De Noveen begint niet C 25 maar op 24 Steptember as. Tot en met 23 Sept, kan men zich nog deelnemer opgeven. We ontvingen enkc aanvragen om plaatjes zonder adresopga' Wie vergat het? Dan kunnen wjj t toeaenden. De Nationaal-Socialisten in den Beritjn- schen gemeenteraad zullen niet meer aan de beraadslagingen deeln<men. ADVEBTENTIEFRIJ8: Van 1— regels 1-25: elke regel meer >45. RECLAME per regel-/ 0.75 de eerste pagina; voer de overige pagina's 5M. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.00 per advertentie van 5 regels;. Iedere regel meer f B.lt vervolgens werden geleid. ..Hallelujah” van Handel. Vervolgens verlieten de Hooge Bezoekers het kerkgebouw, om naar de met een bal dakijn afgezette tribune te schrijden welke ®U de Tweede Kamer te bericht ontvan- 3*° ven den heer Kampschöer. dat hij. dekte, voorloop*# de Mttlngen niet V.. die eigenaar is van een wasscherij te Apeldoorn, werd eerst naar het ziekenhuis te Arnhem overgebracht. Nog denselfden avond te een familielid van den heer V. met den too «waar ge troffen man naar Apeldoorn terugge- reiad. De „Douwe Aukes” verloren. De blauwe partij, zond daarop Hr. Ms. ..Brinlo” en de mijnenlegger ..Douwe Aukes” uit, met de bedoeling een poging te doen om een opening, welke voor eigen gebruik in de versperring was opengelaten, alsnog dicht te gooien. Hierin is de mijnenlegger geslaagd, doch tevens werd zij door het vuur van de krui sers zoodanig beschadigd, dat zij als verlo ren moest worden beschouwd. Ook Hr. Ms. „Brinlo" kwam er niet zon der kleerscheuren af, o.a. werd haar vaart verminderd tot 9 mijl, terwijl een van haar snelvuurkanonnen buiten gevecht werd ge steld. Evenwel was zij er in geslaagd een vijandelijk span mijnenvegers tot zinken te brengen, alvorens zij voor de overmacht moest terugtrekken. Tegelijk met deze actie in het Slijkgat. liet de leide^ van de roode partij, teneinde de aandacht af te leiden, ter hoogte van de Hellegaten, een ver doorgevoerde schijnma noeuvre houden, door den schijn te wekken alsof op Beierland een landingspoging zou worden gedaan. Rood hoopte daardoor de sterke blauwe strijdmachten te binden, welke aldaar waren samengetrokken. Deze poging is evenwel mislukt. De blauwe partijleider heeft zoolang mogelijk zijn post in het Vuile Gat behouden, en toen aldaar het gevaar als geweken werd beschouwd, werd met volle kracht naar het andere be dreigde punt gestoomd en aldaar een post betrokken in het Rak van Scheelhoek, ter hoogte van Rockanje Intusschen waren de roode kruisers niet ongehavend in 't Slijkgat gevoerderd. Nadat een blauwe onderzeeboot 'n mislukten aan val had verricht op den zig-zag naderenden vijand, had een volgende meer succes, met een raak schot op den tweeden rooden krui- *ser. Ten gevolge van deze treffer, werd de vaart tot ongeveer zeven mijl verminderd. In het nauwere gedeelte van het ondiepe Sljjkgat was het onderzeebootgevaar voor de roode kruisers vrijwel geweken, doch tenge volge van het beloop van dit vaarwater kwa men zij in zeer ongunstige positie binnen het vuurbereik van Blauw. Blauw kon al de kanonnen in de breede zijde gebruiken, terwijl Rood slechts de voorste kanonnen kon gebruiken, waarbij een goed uitzicht voor den tweeden kruiser soms zeer belemmerd werd, l door den voorafgaande Beide partijen leden hierbij aanmerkelijke I verliezen, en de toestand voor Rood werd be- I denkelijk, toen de mijnenvegers op een door spettonnen beschermde versperring stuitten. Het opruimen dezer spertonnen zou zooveel tijd vergen, dat het getij van hoog water zou verloopen. alvorens de roode schepen 1 ondiepe gedeelte van het Slijkgat gepas seerd zouden zyln. Indien Rood dus niet de groote risico zou gaan loopen. om. binnen vuurbereik van Blauw door bet afloopend getij aan den grond te geraken, had Rood slechts het middel, haar poging tot binnen dringen op te geven. Prinses Juliana heeft gisteren met een van de salonbooten van ..De Volharding” den tocht meegemaakt naar de Kagerplassen. welke jaarlijks door de vereeniging van vrouwelijke studenten te Leiden in verband met het novitiaat pleegt te worden gehouden en waaraan een pic-nic is'verbonden, welke op een der wellanden wordt gehouden. ingeroepen en. nadat deze ter plaatse aanwezig was. kon het zwaar verminkte lijk van de mevrouw V. ült de overblijfselen van der auto worden bevrijd- Ook de lijken van het zoontje en het doch tertje van de familie V. waren zwaar ver minkt. De Commissaris van Politie van Arnhem, de heer Terlaak. was spoedig na het drama op de onheilsplek aanwezig, even als de Officier van Justitie. Ongeveer 300 Meter schijnt de auto door den sneltrein, die, komende uit 't Noorden te kwart voor 8 te Arnhem moet aankomen en waarin zich ook bet gezelschap van Dajoe Bela bevond, te zijn meegesleurd. Eerst toen kon de machinist de machine tot stilstand brengen. Treinpersoneel schoot onmiddeUijk te lJiilJp, terwijl ook de bewoners vin UQeu- AAubade voor .Do Rhin". Op het Noordelijk gedeelte van den Bou levard, hier officieel Wethouder van der eere-plaatsen. 1 Piaskade geheeten zouden de Hooge Gts- n éèelen: or- ften hierna vanuit de groote, glazen serre van het Grand Hotel „Du Rhin" luisteren naar een zanghulde van 3000 schoolkinde ren uit Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn. Vooraf zouden Koningin en Prin ses een nieuwe bloemenhulde in ontvangst nemen van twee dochtertjes van ds Kalk man en ds. Eikelenboom De eerste twee coupletten van het .Wilhelmus', welke ten slotte ten gehoore zouden worden gebracht, zouden met begeleiding van de „U. N. I.” harmonie. door alle omstanders worden meegezongen. Na de zanghulde zou de Prinses als ge schenk van Katwjjk's inwoners, een schild ry van den Katwykschen schilder Linhorst, de Oude Kerk voorstellende, ontvangen. Vier kinderen van de Fröbelschool ..Prinses Ju liana" zouden daarna een bloemenhulde aanbieden. Onder een kleine rustpauze zou de „U. N. I." vaderlandsche liederen doen hooren Hedenavond zal gewijde muziek door de Harmonlevereeniging ,.U. N. I.” in de mu ziektent op den Boulevard ten gehoore wor den gebracht, terwijl een zestal schynwer- pers de Oude Kerk zullen verlichten. tegenover het monumefit op het betegelde voetpad was opgericht. De gemengde Kat wyksche zangvereeniging „Excelsior”, direc teur de heer J. Couvée te Alkmaar, zou op dat moment het „Gebed" van Franz Abt aanheffen. Nadat twee coupletten gezon gen waren, kwam het HOF ALKMAAR Administratie No. J Redactie Na «33 Onthulling monument te Katwijk aan Zee- ter nagedachtenis van de omgekomen vtascherabevolking. Hedenmiddag zou Prinses Juliana officieel afscheid nemen van Katwyk aan Zee, waar H. K. H. van 19271929. de jaren van Haar studie aan de Universltelt te Leiden, in de bekend villa ,.t Waerle een gezellig en rustig home gevonden heeft. Dit afscheid hield tevens een herinnering in voor altijd. Want by de Oude Kerk aan den Zukl- Boulevard, is een monument verrezen ter nagedachtenis van de in den oorlogstyd om gekomen Katwyksche visschers. Waarde- vcller geschenk had de Prin es Katwjjk's bevolking moeiiyk kunnen nalaten. Officieel communiqué De nacht van Dinsdag op Woensdcg is, vooral gedurende de beginperiode betrekke- iyk kalm verloopen Eenige malen werden door Blauw nog berichten van de kustwacht- posten ontvangen over bewegingen van een roode transportvloot in het Brouwershaven- sche gat. doch deze meldingen bleven te vaag, om er een waarschijnlyke conclusie uit te kunnen trekken. Ten half twaalf krygt de leider van de blauwe party bericht, dat door een van de blauwe mynenleggers. de mljnversperrtng by Hellevoetsluis gelegd is. Aangezien het yoor Blauw van zeer groot belang is. om den weg door het Siykgat. nog meer met mynen af te sluiten, teneinde het binnendringen van roode vyandeiyke strydkrachten tegen te gaan, krygt Hr. Ms. ..Brinlo’’ ten ongeveer 1 uur 's nachts op dracht, om te onderzoeken of het Siykgat vrij is vah vijandeiyke schepen De mijnenlegger „Douwe Aukes" volgt hierby op korten afstand teneinde by afwe zigheid van roode schepen, het vaarwater met meerdere versperringen te blokkeeren. De voor rijwielen verplichte reflectore worden dikwijls zóó geheel verkeerd op het rijwiel geplaatst, dat zij niet het minstt effect sorteeren. De kwaliteit van de re flectoren is dikwijls zóó slecht, dat van te rugkaatsing van het daarop geworpen Uch geen sprake is. Tot de Ministers van Justitie en Water staat heeft de B. B. N.. Bond van Bedrijfs- autoliouders in Nederltód zich gewend on', aan te dringen op meer toezicht op de re flectoren en naleving van art. 59 van hei Motor- en Rijwielreglement. groote moment, dat dr. Schokking de Prinses verzocht, het monument te willen onthullen. Onmiddellijk voldeed H K. K. hieraan, daarbij een oran- jestrlk lostrekker.d. waardoor het omhulsel losraakte en dadelyk door twee mannen geheel werd verwijderd, zoodat zich het monument In al zijn pracht aan aller blik ken vertoonde Het beeld, dat behandeld is overeenkom stig de etechen. welke graniet stelt en dat zich tevens by het voetstuk aansluit, geeft een voorstelling» van een Katwyksche vrouw kind voor een byna uitgedoofd vuur. Het is een treurende groep en als teeken rouw heeft het jongetje zhn muts in de hand genomen Ter nadere illustreerlng er by aansluitend, bevindt zich onder de hoofdgroep een drieledig relief: ter linker zijde een voor den storm Uit wegzeHengen logger, in het midden een logger, welke aangehouden wordt door een onderzeeër, terwijl het rechter relief een ontploffing te zien geeft: een logger is op een mijn geloopen. Onder het drieledig relief staan de woorden: „De zee zal de dooden in haar wedergevenen op het voetstuk: „Ter na gedachtenis aan de stoere visschers. die ge durende de oorlogsjaren 19141918 zyn om gekomen". Dan volgt: „Door H. K. H. Prin ses Juliana aan de bevolking van Katwyk aangeboden in dankbare herinnering aan Haar tweejarig verbiyf in deze gemeente 1927-1929". Het geheele monument is opge nomen in het muurtje rondom de Oude Kerk. Het beeld is 2.50 Meter hoog. Het is vervaardigd van Beucha-graniet. De beeld houwer is de heer L. S. W. van der Noor den. Den Haag; architect de heer Herin, v. d Kloot Meyburg, Voorburg. De uitvoer ders van het beeld en van den architecto- nlschen onderbouw zijn de heeren Hage- doorn en Paardekooper te Scheveningen. Na de onthulling zou de Prinses een krans aan den voet leggen, welke daad van piëteit nagevolgd werd door H. M. de Ko ningin en namens de bevolking ook door twee dochtertjes van ds. W. M. A. Kalkman en dr. J. Eikelenboom voorzitters der beide Ovanje-vereenigingen van Katwyk. „Excelsior" bracht het einde dezer plechtigheid door het zingen van Boven de Starren" van Abt. Voortgesette behandeling der moordxaak- Lans door het Haagsche Gerechtshof. Mr. Van Schalk aanvaardt het voorzit terschap der Tweede Kamer met een rede en laakt daarna de openbaar making va» het rapport van den procnrenr-generaal te 's-Hertogenbosch inzake de Maaatrickteetee relletjes. Katwyk in feeststemming Hedenmorgen heerschte in Katwyk aan Zee een feestelijke stemming. Uit tal van huizen en van openbare gebouwen wapperde het dundoek. Ook Katwyk aan den Ryn, met Katwijk aan Zee één gemeente vormend, nam deel aan de feestvreugde. De grootste drukte richtte zich na het koffie-uur naar den Boulevard, waar zich in en voor de Oude Kerk en later voor het Grand Hotel „Du Phln" de voornaamste gebeurtenissen van den dag voltrekken zou den. Hoewel de onderhandellngen tusschen de commissie van administratie van den weg in de provincie Utrecht en Noord-Holland nog gaande zijn, kan thans worden medegedeeld, dat de vier tollen op den weg van Baam naar 's-Oraveland zullen worden opgeheven. Het betreft hier twee tollen op den Soest- dykerstraatweg. een op den 's-Oraveland- schen weg en een in de gemeente 's-Orave- land. Waarschyniyk zal de commissie den 's-Gravelandschen weg direct aan de ge meente Hilversum en 's-Oraveland overdra gen. terwijl de Soestdyker straatweg door de provincies Noord-Holland en Utrecht worden overgenomen terzorg*". waar de heer Venemarf eenigen tyd besprekingen had gevoerd, op den har den S14g. die door de botsing veroorzaakt werd, naar buiten liepen. Ook de heer'V snelde naar buiten, waar hem even later het verschikkelyk gebeu ren. zyn vrouw, zUn zes- en zyn zeven jarige dochtertjes gedood, duidelyk werd. De politie en het ziekenhuis werden di rect gewaarschuwd en eenigen tijd later waren de substituut-officier van justitie, mr. Lazonder. de waarnemende commissa ris van politie, de heer Scheepmaker en de inspecteurs van politie, de heeren Goorhuis en Bros. aanwezig terwijl twee zieken auto’s met personeel ter plaatse verschenen. De lijken werden eerst in een goederen wagen neergelegd, daarna konden de ont zielde lichamen per auto naar het Ge meenteziekenhuis te Arnhem worden over gebracht By nader onderzoek is gebleken, dat zich voor den overweg, aan beide kanten, groote ijzeren hekken bevinden. die vanzelf dichtklappen. Men heeft thans het vermoeden, dat de heer V.. eerst het hek heeft geopend om naar ..Kleuterzorg", dat op eenigen afstand van den overweg is gelegen, te loopen ter wijl daarna mevrouw V.. wie het wachten vermoedelijk te lang duurde het hek nog maals geopend heeft en op het moment, dat zy den wagen op den overweg had. door den sneltrein werd gegrepen. had ongeveer een half uur Gisteravond te circa acht uur heeft zich nabij den spoorwegovergang Prezlkhaas (spooriyn Arnhem—Zutphen) bij Arnhem, een' vreeselykk drama afgespeeld De familie V., uit Apeldoorn, was per auto van uit Apeldoorn naar Arnhem gekomen, waar de heer V. voor zaken heen moest. Even voor den overweg liet de heer V. den auto staan en ging zelf alleen naar het huis, waar de besprekingen zouden worden gevoerd. Mevrouw Vdie met de beide kinderen, die eveneens in den auto zaten, niet uit was gestapt, schynt intusschen op het gas pedaal te hebben getrapt, met het nood lottig gevolg. dat de auto over de rails reed, juist op het moment. dat de snel trein richting Zutfen naderde. De wagen werd door de locomotief ge grepen en 200 Meter meegesleurd. De wagen werd totaal versplinterd. De drie Inzittenden werden onmlddeliyk gedood. Onmlddeliyk werd hulp Vuurgevecht Hr. Ms. „Brinlo" stuitte ten 4 uur 40 plot seling op korten afstand op twee vyande- iyke jagers, waarby zich een vuurgevecht ontwikkelde. De blauwe myneniegger wist onopgemerkt te ontsnappen, evenwel zon der dat zy aan haar belangrtfke opdracht om een versperring in het Siykgat te werpen had kunnen voldoen. De vyandeiyke jagers liepen in het ge vecht met Hr. Ms. „Brinlo" belangrijke schade op, doch ook de blauwe pantserboot kwam niet ongehavend uit den strijd. Deze avery kon evenwel binnen eenige uren wor den hersteld. De weersgesteldheid werd voor de roode party gunstig, tengevolge van den plaatsely- ken regemlst welke was komen opzetten. De roode vliegtuigen konden tengevolge van deze plaatseiyke weersgesteldheid, wel hunne ochtendverkenningen verrichten, ter- wyi zulks voor de blauwe vliegtuigen niet mogelijk was. Voor Blauw beteekende dit 'n handicap, aangezien zij voor een gedeelte van haar verkennlngsberichten verstoken bleef. Ten 6 uur 40 kreeg Blauw e^ie melding van den kustwachtpost te Goeree. dat een vyandeiyke kruiser, met een torpedojager en twee transportschepen om de O. N. O. koers te. Biykbaar zat hierbij de bedoeling voor om het Slijkgat binnen te loopen. een ver onderstelling, welke later door nadere be richten werd bevestigd Evenwel bleek uit deze berichten tevens, dat Blauw hier te maken kreeg met twee vyandeiyke kruisers, voorafgegaan door mij nenvegers. teneinde deze schepen tegen blau we mijnen te beschermen. Kort na dit bericht werd de blauwe kust wachtpost op Goeree door de den vorlgen dag op Overflakkee gelande troepen beset, zoo dat Blauw van verdere berichten van dezen belangrijken post verstoken bleef. Naar in welingelichte kringen verluidt, zou de Fransche Minister voor Buiteular.dsehe Zaken, Briand, wanneer de werkz»amhede.i der verschillende commissies geëindigd zijn, in de slotzitting een groote rede houden in zake de ontwapentngskwest;-. Daar de Ministers voor Buitenlai.dsche Za ken gewooniyk b.J de Algemeene Beschou wingen een groote rede plegen te houden, neemt men in dit verband uxn, dat de onge woon scherpe kritiek op de tegenwoordige ontwapenlngspolitlek van den Volkenbond, vooral van Engelsche en Duitsche zijde, een uiteenzetting van Fransche zijde noodzakelyk majjrt, in hCt tHIxonder nadat de meerderheid der andere by den Volkenbond aangesloten staten eveneens op meer spoed met betrek king tot de ontwapeningsonderhandelingen hebben aangedrongen De Fransche regeering wil klaarblijkelijk tegenover den door deze reden op de publieke opinie gemaakten Indruk het Fransche stand punt Inzake de ontwapeningskwestie door de groote rede van Briand versterken. Het wandelen, het maken van uit- rtapjeo, tijdens vacantle of week-end neemt ook in ons land, vooral natuur lijk onder de Jeugd, zienderoogen toe. We kunnen ons hierover slechts ver heugen, al ware het alleen reeds, om dat het de In de stad ojsgehoopte men- schenmas^ s dichter bij de natuur brengt. Wie, als wij, van oordeel is, dat een niet onbelangrijk deel der geeste lijke en sociale nooden van onzen tijd verband houdt met het feit dat hon derdduizenden, die in groote huurka zernes en achter de wielen van de grootindustrie hun leven slijten, totaal van de natuur vervreemd zijn, kan zich over het toenemend wandelen slechts verheugen. Wandelen lijkt ons altijd nog beter dan rennen achter een lee- ren bal. al moge ook daarin veel goeds gelegen zijn. Het wandelen, het maken van uit stapjes over langeren afstand, brengt echter ook weer andere vraagstukken naar voren. Zoo houden we ons sinds een paar jaar hier te lande bezig met het vraagstuk der jeugdherbergen, een vraagstuk waarvan de beteekenis zeker niet mag worden onderschat. Over de jeugdherberg wilden we het echter ditmaal niet hebben, temeer niet, omdat we van meening zijn, dat dit vraagstuk van Katholieke zijde in goede banen wordt geleid. We wilden echter met een enkel woord de aandacht vestigen op een vereeniging, welke in Frankrijk sedert vier jaren bestaat en wordt geheeten 4>e wandelbroeders van St. Francis- Ben juiste naam, wanneer men herinnert, hoe St. Franciscus de natuur en al het geschapene levendig beminde. De leden van deze vereeniging orga- nteeeren In de zomermaanden wandel tochten met geestelijke oefeningen. Onder leiding van drie priesters trok ken zjj dit jaar door Bretagne. Dage lijks werd een H. MU, door een der be geleidende priesters gelezen, door do Jongelui bijgewoond, terwijl daaraan tevens een passend toespraakje werd verbonden. Daarna begon telkens de tocht, 's Namiddags werd een geeste lijke toespraak gehouden met daarna een gemeenschappelijk gebed, ’s Avonds ontstaken „De Kameraden van 8t. Franciscus” een vuur, terwijl bij het schijnsel daarvan geestelijke liederen werden gezongen. Bij het passeeren van een statie van den H. Kruisweg werden de doopbeloften vernieuwd, tijdens de wandeling baden de jongelui meerma len den rozenkrans of werden geeste lijke liederen gezongen. Op het einde van hun wandeltocht woonden zij dit jaar de eerste H. Com munie bij van een IS-jarlgen kame raad, die voor kort nog communist was, doch nu door het voorbeeld van deze jongelui werd bekeerd. Wij vinden hierin een goede gedachte gelegen, al zouden wij niet durven zeg gen, dat hiervoor aanstonds een nieuwe vereeniging noodig is. Ook van „veree- nigingen” kan men op den duur een „teveel” krijgen, hoe schoon zij Overi gens ook mogen zijn. Maar wel rijst de vraag, of de be- vereenigingen in dit opzicht geen nuttig werk zouden kunnen doen. Wij denken hier in de eerste plaats aan de R. K. Verkenners, maar ook aan andere organisaties, welke de jeugd omvatten. Ook voor den priester lijkt ons hier een prachtige gelegenheid te bestaan om het contact met de jeugd te bewaren en steviger te maken. Nieu we tijden brengen nu eenmaal nieuwe behoeften. Wie zich daarbij niet tijdig weet aan te passen, raakt achterop, raakt bet contact met de massa kwijt. Contact liet de jeugd vooral is van on- ochatbare waarde, want het kan niet dikwijls genoeg herhaald worden: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Men zegge nu niet: maar Rat wil de Jeugd toch niet! De praktijk leert het tegendeel. Alles hangt maar af van den geest, dien men op de wandeltochten weet aan te kweeken. Immers, een tocht waarop men 's morgens de H. Mis bijwoont, ’s middags een toespraak »anhoort en ’s avonds geestelijke lie deren zingt, kan desalniettemin een ontspanning zijn, waarvan men in overvloed geniet, waar oprechte jolijt beerscht, uitbundige vreugde aanwezig Het besef dat men zich ontspannen beeft en tegelijkertijd een Oode welge- ^lUg werk heeft verricht, zal de vol- do^ning der deelnemers verhoogen. AUes hangt maar af van de leiding. Bij goede leiding zijn wjj van het suc- bij voorbaat overtuigd. In de kerk In de Oude Kerk zouden zich o.a. onge veer 465 nabestaanden van de visschers, die in de jaren 19141918 by hun gevaarvollen arbeid op zee ontkwamen, bevinden Alleen Katwijk aan Zee moest in die jaren niet minder dan 95 vaders, broers, zoons of ver loofden afstaan In het "kerkgebouw zou den voorts 'aanwezig zijn het gemeentebe stuur, de ouderlingen en diakenen, hoofden van verschillende scholen der gemeente, hoofdambtenaren, vertegenwoordigers van vakorganisaties en vereeniglngen in Katwyk, alsmede vele particulieren. Tegen drieën zouden Koningin. Prins en Prinses met het gevolg voor het kerkgebouw arrlveeren. Toen de Hooge Bezoekers de kerk binnentraden, zouden twee dochtertjes van de wethouders J Dubbeldam en J van Duyn Koningin en Prinses bloemen aanbieden. Begeleid door den burgemeester, mr. dr. J. Schokking, alsmede door eenige andere notabelen, le den van het Comité van Ontvangst, zou den de Vorstelijke Bezoekers zich begeven naar de voor Hen bestemde i Onderwyi zou de heer N. van - ganist der kerk, een koraalvariatie op „Ru we stormen mogen woeden" ge zang 68. vers 7) ten gehoore brengen. Hierna zou de in het gebouw opgestelde zangvereeni ging ..Hallelujah", directeur de heer P. de Rook uit Leiden, een voor deze gelegenheid door den heer A. den Dikken vervaardigd lied zingen Vervolgens kreeg dr. Schokking gelegenheid tot het uitspreken van zyn ge dachtenisrede Vervolgens zong het vrouwen koor van ..Hallelujah”, een couplet van een visscherslied uit de cantate Katwyk's Vl ieden”. met woorden van den heer J. Kloos en muziek van den dirigent. Nog zong me vrouw L. E. Verloop-Kruyt het bekende, van Duitscben bodem stammende lied „De Visschersbruid". waarna ..Hallelujah” het vocale gedeelte van het kerkprogram zou besluiten met een slotzang, ontleend aan den Hebreën-brief. Terwyi de Hooge Gas ten vervolgens naar de consistoriekamer speelde de opganist het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1