ZIJ I il III I I I 11 J ONS BLAD nieuwe abo Voornaamste cSCleuws I '4 S n JOH. LAUWERS SHE’S J IJ «»«ihe moet op straffe var verlies vah rechter, geschieder uiterlijk driemaal vier er twihtig urer ra het ohgeval V' PIT nummer bestaat uit drie bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 222 MAANDAG 22 SEPTEMBER 1930 Het standpunt van den Minister De Wieringermeerpolder Motorboot omgeslagen Vier dooden Rijkspersoneel De tram AlkmaarPurmerend i Tet 4 Vluchten op Indië 4 En zijn taak Ruw weer Frederik van Eeden Achttien personen gearresteerd Hevige storm in het Kanaal 1 Veel vaartuigen in gevaar 8 Veiligheid voor alles Lector in de theologie Het gestrande s.s. „Edera” Schoolartsen E C T> I I D E 2 Het conflict in den Vischhandel Diefstal in het Lateraanmuseum Het in cultuur brengen van den Wieringermeerpolder Texelseh Schapenstamboek in Noord-Holland Vervoer herkauwende dieren en varkens R. K. Rijkskieskringorganisatie „Helders” Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Ontslagen aan de kunstzijdefabriek i te Ede pORNOGRAPHIE «treed kan atta, De storm wat bedaard f iso.-sf 250.- f M - ïﻓdï“*™f die rich li“”s 0,1 bet Noord- Hollandsch Dagblad abonneeren. ontvangen de num-^ mers tnt 1 October GRkTlS EU FRMICO O„k bunnen de nten-^né^ Tegen den tattelen nrus «n 15 cent bunnen xii zich Jeden van een moot boek^A. Ook de v<irMk5™A's dade- voor de nieuwe abonné s oaoe- Ujk in werking. D I R Het nieuwe Argentijnsche bewind of van De aanneming van werkkrachten en Opening 18e studiejaar R.K. Leergnngu». Vuuren 25 jaar Benoeming secretaris De toenemende onrust in Oost-GsMcW De salaris-positie van de gemeente Beemster? f 15.000. Barometerstand 9 uur vjn.: 703 vooruit. Mededeelingen in een persconferentie Noodseinen F Zaterdagmiddag I I De bemanning aan wal gebracht tot 3T B BUREAU: Telefoon: Het Italiaansche stoomschip „Edera". ge laden met gerst en erwten, dat op 11 Sept. Jongen door losgeraakte draad van electrisch net gedood Het herkauwende van bij een ongeval met doodlijken afloop Naar wy vernemen, hebben B. en W. van de gemeente Beemster het plan aan den ge meenteraad voor te stellen een bedrag van *f 15.000.beschikbaar te stellen voor het be houd van de tramlijn PurmerendAlkmaar. Van den Volkenbond. Londen over da kwestie der minderheden. Verontrustende berichten over een Hitler putsch. Frederik van Eeden is van Noordwyk naar Bussum teruggekeerd. Het verblijf aan zee is zijn gezondheid zeer ten goede geko men. Men deelt ons mede, dat de bekende markt van geregistreerde ramlammeren dit jaar te Hoorn zal worden gehouden op Zaterdag 4 October, vjn. 9 uur op de Veemarkt, aan de voormalige kazerne zijde. J; Aan de monding van de Theems is een Nederlandsche motorboot omgeslagen, waar door vier opvarenden verdronken Ujn. Za- De i i LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestol^n om 725 uur. zun nog -Edera De heer A. C. A. vaui lid der Tweede Kamer. President Uriburu heeft asui een medewer ker van het „Journal" verklaard, dat de eerste taak van de regeering is, de voorbe reiding van de verkiezingen, de tweede de regeling der immigratie. Men dient absoluut het platteland, waar arbeidskrachten ontbreken te bevolken. Ook zal men het te groote •'rondbezit verdeden cm de bevolking asui den grond te binden. het en op eigen had. Het schip werd binnengesleept. In den loop de kust gedreven, doch men- - -zware secretaris van een De commissie voor de economische poM tiek voor ratificatie der handetaconventta van Geneve. bii verlies vss anderen vingw, Na heel veel justitieelen rompslomp jg eindelijk de uitgever van een porno- graphisch weekblad tot een geldboete van 500.veroordeeld. X Had weinig gescheeld of de schul dige was den dans nóg ontsprongen ten gevolge van een fout in het vonnis De justitie is echter wel zoo accuraat en zoo plichtmatig geweest, deze fout te herstellen, opnieuw recht te spreken en een veroordeelend vonnis te wijzen. 1 Zou anders ook al te mal geweest lijn: het wettig en overtuigend bewijs, dat deze verdachte zich aan het uitge ven, enz. van pornographlsche lectuur had schuldig gemaakt, was immers vol gens de justitie-„deskundigen” geleverd. En dan moet de verdachte het in Nederland al heel bont gemaakt heb ben! Maar Zooals bekend is. heeft de Vischhandel- vereeniging te IJmuiden den Minister in een schrijven op de hoogte gebracht van haar besluit tot het toepassen van een algeheelen boycot, wanneer het bestaande conflict tus- schen de vischhandelaren en de directie van het StaatsvisschershavenbedriJf op 29 Sep tember as. niet is opgelost. Naar aanleiding van dit schrijven heeft de Minister aan de vereeniging geantwoeyd, dat men van gene zijde bereid is. om over de oplossing van het conflict te confereeren. mits de vischhandelaren hun besluit, betref fende den boycot, intrekken. In ingewijde kringen verwacht men nu. dat de boycot niet toegepast zal worden, maar dat men zal trachten de geschillen in de minne op te lossen. i V i’ 1 5 S j.l. op de „Hinderribben” is gestrand, be vindt zich ten gevolge van den storm in een gevaarlijke positie. De opvarenden hebben het verzoek te kennen gegeven, dat zij het schip wenschen te verlaten. De reddingboot van „Stellendam” is daar op uitgevaren en heeft de bemanning, be staande uit 30 personen, waaronder de ka pitein, van boord gehaald en te Helle- voetslul# aan wal gebracht Van de bergtngsmaatschappU zes personen aan hoped van U Bij Kon. Besluit is benoemd tot secretaris van de voorloopige directie van den Wierin germeerpolder de heer C. L. de Bruyn, gemeente-secretaris van Willemstad. het in zijn Het 25-jarig bestaan der Technische Hoogeschool te Delft. Drie eeredoctoratea. Nederlandsche motorboot „Foxholl”, Groningen, is aan de monding van de In den afgeloopen nacht heeft in het La teraanmuseum een diefstal plaats gehad. De dieven klommen aan den zjjkant van het paleis naar boven. Hun vielen waardevolle stukken in handen. Achttien personen wer den gearresteerd. o LH ill Australië. De K. L. M. ontving reeds verschillende aanvragen voör passage per vliegtuig naar en van Indië. Met het oog op het feit, dat de organi satie langs de route thans nog in een ont wikkelingsstadium verkeert, worden derge- Hjke passages nog niet aangemoedlgd. Wan neer echter over groote vliegtuigen, zooals de F IX en de F XII kan worden beschikt, zal de gelegenheid tot het medenemen van pas sagiers worden verruimd. Echter kan een wekelijksche luchtdienst voor passagiers en post niet vóór einde 1932 aanvangen, daar vóórdien niet over een volledige bemanning en een complete vloot kan worden beschikt, terwijl ook de groodocKftHi^Ue niet eerder In het Dominicanenklooster te Huissen promoveerde op stellingen en proefschrift Lector in de Theologie de Welcerw Pater L. Vismans OP. De uit Theems omgeslagen. Van de opvarenden zijn de schipper. Lam mers, diens vrouw en hun tweejarig kind, alsmede een matroos door verdrinking om het leven gekomen. Twee leden der bemanning, de Neder lander Koch en Schluten. Werden door de visschersboot „Notre Dame des Ardents”, uit Boulogne, gered. Aan de kunstzijdefabriek te Ede zün wederom ongeveer 100 arbeiders ontslagen, meest bankwerkers. Eenige meesters zijn teruggeplaatst tot voorwerker. Ook hebben eriXêle groepen arbeiders loonsverlaging gekregen. HOF A ALKMAAB Administratie No. 433 Redactie No. 633 De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw heeft met ingang van 21 Sept. Ingetrokken zijne beschikkingen van 4 Aug. 1.1. en van 7 Aug. 1.1., waarbij het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens werd verboden naar kringen, resp. omvattende de provincie Limburg en aaneengesloten de provinciën Friesland. Groningen. Drente, gedeelten der provinciën Overijsel. Gelderland en Noord.Brabant, alsmede de provincie Zeeland. vervoeren ol doen vervoeren van dieren en varkens is met ingang van dien datum verboden naar kringen, omvattende: I. de provincie Limburg: II. aaneengesloten de provincie Zee land. het gedeelte der provincie Noord- Brabant. voor zooveel in het noordwesten begrensd door en met Inbegrip van het Hollandsch Diep, de Amer. de Bergsche Maas tot aan het lichtpunt boven Heusden, alsmede het gedeelte der provincie Gelder, land. begrensd ten westen door en met inbegrip van het Heusdensche Kanaal, de Maas van af het Heusdensche Kanaal tot waar deze bij Woudrichem in de Waal uit mondt en ten noorden door en met inbe grip van de Waal van af Woudrichem. tot waar deze aan de Duitsche grens onder den naam Rijn ons land binnenkomt. Onder dit verbod is niet begrepen: le. de doorvoer van herkauwende dieren en varkens In gesloten en verzegelde spoor wagens, alsmede in andere openbare mid. delen van vervoer <per schip of tram), mits dan de doorvoer geschiede onder politie toezicht of in gesloten en verzegelde tram wagens, een en ander op kosten van be. langhebbenden: 2e. de invoer van slachtvee met een openbaar middel van vervoer, voor zooveel per spoor in gesloten en verzegelde wagens en voor zooveel per ander openbaar mid del van vervoer onder jxjlltietoezlcht mits de dieren vanaf de lossing onder politie toezicht worden gesteld en binnen twee maal 24 uur na aankomst ter plaatse van bestemming worden geslacht, een en ander eveneens op kosten van belanghebbenden. We lezen in „St. Bavo”: Met allen nadruk wyzen wij nog eens op hetgeen door den Bisschop is bepaald: „Van neutrale zijde worden pogingen aangewend om onze katholieke scholen te winnen voor niet-katholieke schoolartsen diensten; 't spreekt vanzelf, dat de katho. lieke schoolbesturen hieraan niet mogen medewerken, tenzij het absoluut ónmogelijk zou blijken een katholieken schoolarts te werden te Nieuwediep noodseinen opgevangen van het Grieksche s.s. ..Dimitris”, welks positie werd opgege ven als 53 gr. 11 min. NBr. én 4 gr. 41 min. O.L. De reddingboot „Dorus Rijkers” en de sleepboot „Drenthe” vertrokken direct ter assistentie. Ook de sleepboot „Oceaan” vertrok van Terschelling. Later werd gemeld, dat het schip noodsein had neergehaald kracht de reis voortzette. De reddingboot „Dorus Rijkers” liep terdagavond 8 uur Terschelling binnen, sleepgooten keerden huiswaar^. De R K Rijkskieskringorganisatie „Hel der" houdt Zaterdag 4 October a.s. in ,,'t Gulden Vlies' te Alkmaar een algemeene ver gadering. De agenda bevat jaarverslagen van den penningmeester: behandeling schrijven van de afd. Lutjebroek, waarin bezwaren tegen het 7e leerjaar wor den kenbaar gemaakt. Voorts zullen de Tweede Kamerleden Ch v. d. Bilt en Dr. L. G. Kortenhorst een rede houden respectievelijk over „de voorstellen, van den Minister van Defensie betreffende de Vlootvoorziening" en „Actieve Handelspo litiek.” De algemeene vergadering van Stad es Lande van Gooiland besloot tot verkooR der heiden ten behoeve van de vorming va» een Gooisch natuurreservaat. In een persconferentie heeft de K. L. M - directie nadere mededeelingen gedaan over de as. hervatting van de Indië-vluchten. Het eerste vliegtuig, de P.H.-A.G.R., be mand met Evert van Dijk. Th. Wiersma en M. C. H. Buitenhuis, resp. len. 2en bestuur der en werktuigkundige, zal 25 September 's morgens vroeg van Schiphol vertrekken, om, indien de vlucht volgens het opgestelde schema wordt uitgevoerd, 12 dagen later te Batavia aan te komen. Eén week na 25 September, n.l. op 2 Octo ber, vertrekt wederom een postvliegtuig en daarna zal elke 14 dagen een vertrek naar Indië plaats hebben, De eerste terugreis vangt te Batavia op 17 October aan, de tweede en volgende tel kens veertien dagen later. Data van vertrek en aankomst zijn dit maal zóó gesteld, dat men tusschen den dag van aankomst te Batavia en de daarop vol gende terugvlucht 4 dagen tijd heeft voor beantwoording der mail; in Nederland is dit twee dagen. Zoo kan het antwoord op een per luchtpost verzonden brief binnen 28 da gen na verzending worden ontvangen, het geen een belangrijke versnelling vergeleken bjj het vorige jaar beteekent. Het hoofdbestuur der P. T. T. heeft een reeks maatregelen genomen ter bevordering van het luchtpostverkeer. Zoo is allereerst een nieuw brlefgewicht van 5 gram hiervoor Ingevoerd; omslagen met bijbehoorend pa pier. tezamen 5 gram wegend, zjjn tegen den prijs van 2 cent aan alle postkantoren ver krijgbaar. Buiten het gewone tarief van 6 cent is voor zulk een brief een luchtrecht van slechts 30 cent verschuldigd. Men is dus voor 38 ets. klaar met een brief van één velletje <2 bladzijden). <Van Indië uit voor 42'j et., buiten het papier). De vliegdienst zal aanvankelijk met drie- motonge Fokker F VII b-toestellen. waarvan de K. L. M. er 5 heeft, worden uitgevoerd. Op 13 November echter zal het nieuwste en grootste vliegtuig der K. L. M-vloot, de F IX P.H ,-A.G.A. een heen- en terugvlucht aanvangen. Het bijzondere van deze vlucht is, dat hier op proeven met radio-ontvang- en zendtoe stellen. benevens een peilinrichting. zullen worden genomen. De heer A. O. L. Strijkers, chef van .den radiodienst op het vliegveld Waalhaven, zal deze vlucht daartoe meema ken. Bii Fokker zijn op het oogenblik een twee de F IX en een F XII-toestel in bouw, welke t.z.t. op de Indlë-route zullen worden inge zet. De F XI heeft 15, de F IX 20 zitplaat sen. Deze vliegtuigen zullen vermoedelijk te gen het einde van dit jaar in de vaart ko men. Onderhandelingen worden gevoerd tenein de te geraken tot geregelde luchtlijnen naar Ofschoon het weer gisteren verre van rustig geweest is, en verdere zware stormen voorspeld worden, was de felle storm van Zaterdag toch wel eenlgszins geminderd. De Kanaalstoomers van de Continentale lijnen hadden nog aanzienlijke vertraging, terwijl de diensten naar de’ Kanaaleilanden geheel bleven stopgezet. Zaterdagavond Is de reddingboot van Hythe nog uitgevaren, evenals een sleepboot uit Dover. „Lady Brassey" geheeten. ten einde assistentie te verleenen aan den motorbark „Senatordie noodseinen gegeven - - veilig Dover I' van den dag zijn nog verschillende tuigen op schenlevens gingen niet verloren. De zeeën hebben veel schade aan de kust aan gericht. Naar nader vernomen wordt, bevond de trawler zich In de nabijheid var» de Engel- sche kust, toen de bemanning een reddings boot ontwaarde, waarin zich twee mannen bevonden, die door middel van signalen om hulp vroegen. Zij werden aan boord gebracht en bleken afkomstig te zijn van de „Foxhol". een Gro- ningsche motorboot, die een geregelden dienst Nederland-Engeland onderhield. De beide matrozen, het bleken de Nederlander Koch en de Duitscher Sctunuller te zijn, verhaal den, hoe de boot by een storm in de mon ding van de Theems was gekapseisd. De kapitein Albert Lammers, zyn vrouw en hun tweejarige baby en een andere Hollandsche matroos, die zich aan boord bevonden, zijn omgekomen. Koch. de eenigste die zich aan dek had bevonden, had amper tijd gehad om een reddingsboot uit te zetten, voordat de motorboot in de diepte verdween. HU slaagde er evenwel in nog één der opvarenden, te weten den Duitscher Schmuller. met inspan ning van al zijn krachten van 'n wissen dood Je redden en aan boord van de reddingsboot te trekken. BU informatie bleek de „Courant”, dat noch by de assuradeurs der N V. Noorde lijk Assurantiekantoor „Nask". directeur de heer Jac. Post Jr., noch, bij den Feeder, den heer J. J. Onnes, eenig" bericht van de be manning was binnengekomen, zelfs nog niet van het officieel scheepvaartbureau. De „Foxhol" was geladen met zand onder weg van Rotterdam naar Londen en aan boord bevonden zich inderdaad de vrouw en het kindje van den kapitein. Er is echter ge meld. dat het schip Donderdagmorgen vroeg Rotterdam verlaten had. De kapitein, de heer Lammers uit Foxhol, zou dan meer dan tweemaal vier en twin tig uur noodig gehad hebben om van Rot terdam naar de monding van de Theems te komen, en hij had eigenlUk wanneer het schip Donderdag vertrokken was. reeds Vrij dag te Londen moeten zijn. Niet uitgesloten is, dat het schip reeds onderweg averij had bekomen. De ..Foxhol" was in 1928 gebouwd. 220 ton groot en uitgerust met een 100 P K. „Cll- max"-motor. Voor de aanneming van personen voor het in cultuur brengen van de gronden van den Wieringermeerpoloer zijn door de directie van den Wieringermeerpolder oe volgende richtlijnen vastgesteld: Bij het in cultuur brengen van de Wie- rtngermeergronden zullen verschillende ca tegorieën arbeidskrachten worden te werk gesteld ft. Het comité ter behartig»"? van de alge meene belangen van het overheidspersoneel (A. C. O. P.) heeft Zaterdag in zestien plaatsen vah het land openbare vergade„ ringen gehouden ter bespreking van de salarispositie van het Rijkspersoneel en van de onderwijzers In deze vergadering is een motie aange nomen, waarin o.a. wordt gezegd: „De vergaderingen enz. constateerendele. dat de positie van Rijkspersoneel en onderwijzers door salaris, verlaging en heffing van pensioenpremie ongunstiger, in verschillende gevallen zelts veel ongunstiger is dan in 1920, toen ook van bevrediging van redelijke cultuurbe- hoeften weinig sprake kon zjjn; 2e. dat in verschillende groepen in het byzonder bij de onderwijzers en het technisch personeel gerechtvaardigde klachten leven over onjuiste élassiïicatie in het Bezoldigings besluit en de overige loonregelingen voor het Rijkspersoneel, spreken als haar oordeel uit. dat de salarieering van het Rijkspersoneel en de onderwijzers dringend verbetering behoeft, waarbij tevens een einde dient te worden gemaakt aan de versnipperde titulatuur en de verouderde rangindeeling, terwijl het veel te groote aantal salarisschalen, thans niet minder «tan 261 alleen voor de ambte naren op jaarloon, sterk dient te worden ingekrompen; geven haar instemming te kennen met de actie van het A. C. O. P. ter verkryging van verhooging van het inkomen van het Rijkspersoneel en onderwijzers De Rijkskieskringorganisatie ..Tilburg'* dringt aan op herziening van het kiesiigAs ment der R.K. Staatsparty. héél zelden, toch kon een Ne derlandsche rechtbank tot de conclusie komen, dat er sprake is van pornogra phic. Met alle respect voor de justitieele Instantie, welke hier dan bij uitzon dering het bewijs geleverd noemde en tot een veroordeeling overging, kun nen wtj het vonnis maar zeer matig wsardeeren. De schuldige betaalt 500.— en klaar is Kees! Onder een anderen titel zet hij zijn des bedrijf onbelemmerd voort en wel licht in één week tijds heeft hij zijn boete alweer ruimschoots verdiend. Wat deert het hem, 500 te moeten betalen? Dat Is de risico van het vak en de justitie is nog heel schappelijk geweest. Was er aanvankelijk niet 1000. geeischt? Ons inziens laat de justitie hier we tens en willens met zich sollen wat niet tot bevordering van haar prestige kan dienen. Een boete van 500— Is geen straf roor iemand, die er zijn bedrijf van maakt, de jeugd te bederven door het uitgeven van -pornographlsche blaadjes, welke woekerwinst opleveren. En dit vonnis is wel een heel pover multaat van de Kanjer-debatten, welke indertijd ook van niet-katholieke tijde aan de bestrijding van dit soort •pomographie gewijd werden. De rechtsprekende macht In Neder land schjjnt slndsdiep nog maar heel weinig wijzer geworden te zijn. Wij willen hopen, dat men hier te lande eenmaal en liefst zoo spoedig mogelijk zal begrijpen, dat alleen gevangenisstraf, onttrekken aan de ge meenschap. In staat Is, individuen, als hier bedoeld, te beletten hun luguber bedrijf uit te oefenen en voort te zet- ten. Een vrijzlnnlg-democratisch spreekster in de Tweede Kamer heeft indertijd In die richting gewezen. Laat men naar haar luisteren, als men ten deze naar die „strenge” katho lieken en christelljken nu eenmaal niet luisteren wil. Landarbeiders, wier gezin niet in of niet in de nabijheid van den polder woont. Deze arbeiders worden ondergebracht in barakken, boerderijen of andere woningen, zooveel mogelijk bij het werk. Zij worden uitsluitend besrokken door be middeling van den RUksdlenst der Werk loosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, dus over de Arbeidsbeurzen en hare Cor respondentschappen. Landarbeiders, die voor deze categorie in aanmerking wenschen te komen, behooren zich derhalve bij de betrok ken Arbeidsbeurzen of Correspondentschap pen daarvoor op te geven. In de eerste j>laats zullen voor plaatsing in den Wieringermeerpolder worden aange wezen de arbeiders, uit de plaatsen waar een chronische plattelandswerkloosheld heerscht. Binnen enkele weken zullen een 500-tal dezer arbeiders tewerk gesteld zijn, verdeeld over vUf kampen, n.l. te De Haukes, te Sluis I <pl. m. 5 K. M. van De Haukes en van Nieuwesluis). te Nleuwesluis. te Kolhom en te Aartswoud. Een kamp zal worden bezet met arbeiders uit Friesland. 1 kamp met arbeiders uit Groningen. 1 uit Drenthe en 1 uit Overijssel en Gelderland. De bezetting van het 5e kamp zal ver moedelijk uit Brabant en Zeeland komen. Behalve een 5-tal barakken zullen dit jaar, zoo mogeiyk, nog een 50-tal arbeiderswonin gen worden gebouwd, waarvan het schuur- gedeeltc wordt ingericht voor het onder brengen van 6 kostgangers. Uit wëlke stre ken deze bezetting zal komen is nog niet vastgesteld. Het is duidelijk, dat het diep winter is. voer deze woningen zulten kunnen worden betrokken. b Landarbeiders, wier gezin in de nabij heid van den polder woont. Zij worden eveneens uitsluitend betrokken door bemiddeling van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemid deling. ZU, die derhalve in den polder wen schen te werk te worden gesteld, dienen zich daarvoor bij de Arbeidsbeurzen of de correspondentschappen op te geven. Deze arbeiders worden slechts tot een be- pefkt aantal aangenomen om te voorkomen, dat te veel arbeiders uit de omgeving van den polder worden weggeaogen en de daar bestaande landbouwbedrijven worden ont wricht. “%e. Landarbeiders wier gezin in den polder komt wonen. Door de Wieringermeer-Directie zullen een 500 tal landarbeiderswoningen worden gebouwd (plm. 50 in 1930, pl.m. 300 in 1931 en pl.m. 150 in 1932 Het ligt in de bedoe ling voor deze categorie de Landarbeiders- wet toe te passen, zoodat de arbeider op den duur eigenaar wordt. Landarbeiders, die hiervoor in aanmer king wenschen te komen, moeten zich te zUner tyd opgeven bu de Arbeidsbeurzen of hare Correspontschappen. Zij worden be trokken uit het geheele land, dus niet alleen uit de werkloasheidscentra. De arbeidsbeur zen oefenen de eerste schifting uit, terwyi de definitieve keuze geschiedt door de Wle- ringermeer-Dlrectie. Behalve op flinkheid en bekwaamheid van den arbeider zal vooral worden gelet op flinkheid en netheid van de arbeidersvrouw. Het schuurgedeelte van deze woningen zal tydeiyk voor de onderbrenging van zes kostgangers worden ingericht. De arbeidersvrouw moet deze ruimte in orde houden en zorg dragen voor middageten, koffie en thee voor de kostgangers tegen een nader vast te stellen vergoeding. 3e Boeren of boeren-zoons, die het voor nemen hebben zich in de toekemst in den polder als eigenaar, pachter, erfpachter, enz. te vestigen. Aan het in cultuur brengen van zoute gronden zyn verschillende moeilykheden verbonden, zoedat het gewenscht is, land bouwers. die zich vrij spoedig in den polder wenschen te vestigen ir. de gelegenheid te stellen vooraf practische ervaring op te doen. De gelegenheid hiertoe wordt door de Wlerlngcrmeer-Directie geopend, door ge gadigden aanvankeiyk onder dezelfde voor waarden. als voor de landarbeiders gelden, te werk te stellen. De boeren of boeren- zcons, die landbouwonderwijs hebben geno ten. genieten de voorkeur. ZIJ Zullen zooveel mogeiyk by de machi nes. by het greppeler.. draineeren, enz. wor den geplaatst. Degenen, die blijk geven van buitengewone practische bekwaamheid en leiderseigenschappen. kunnen in aanmer king komen voor onderbaas. zy die te ver van den polder wonen om dageiyks huiswaart-. te gaan, worden zooveel mogelyk gioepsgewijze ondergebracht als kostgangers in de te bouwen landarbeiders woningen. Inzake de plaatsing en de eischen. waar aan de candidaten moeten voldoen, zal met de landbouworganisaties overleg worden ge pleegd en voldoende worden gepubliceerd. 4e. Plaatsing als onderbaas, opzichter, bedrylsboer. enz. Velen wenschen plaatsing als onderbaas, opzichter of bedrijfsboer Aangezien de uitvoering der werkzaamhe den gedeelteiyk wordt opgedragen aan de Nederl Heidemaatschappij, terwijl andere werkzaamheden zullen worden aanbesteed, wordt door de Wleringermeer-Dlrectie slechts zeer weinig toezichthebbend perso neel aangesteld. In het algemeen kan aan aanvragen in dien geest niet worden vol daan. Zoolang de regeering niet beslist heeft over de wyze waarop gronden zulten worden uitgegeven, kunnen evenmin bedrytsboeren worden aangesteld. Wegens gebrek aan onderdak kunnen voorloopig slechts diegenen worden aange nomen. die dagelijks naar hun woonplaats kunnen terugkeeren ABONNEMENTSPRIJS-, ftf kwartaal, voor Alkmaar f tf— gaar buiten Alkmaar j 2.85 «al Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 honger 1NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD [ffië De taak van het nieuwe ArgentUmeha bewind. Boven het Kanaal woedde een hevige •Urm. Talryke schepen zonden noodsignalen uit Het 4950 ton metende stoomschip „Um- berieigh" is by Plymouth van den anker- boei losgeslagen en op het strand gedreven. By Portland is een Fransche schoener ge- «trand. Een van het vasteland komend vliegtuig bereikte slechts met groote moeite het vlleg- Lympne. Het luchtverkeer Is geheel gestaakt. Ook het mailverkeer over het Kanaal is tmstig vertraagd. de kusten werd groote schade aan- lericht. In de buurt van Southampton is het water den zeedUk gespoeld en richtte groote ■shade aan op een feestterrein. Een groote visschersboot is Zaterdagmor gen in de haven van Casablanca door den «evigen storm tegen een havenhoofd gesla- R*n, waarby het schip een ernstige lekkage Wep en zonk. ^nn de bemanning van 11 koppen konden •H» personen den oever zwemmende berei ken. Het is gelukt drie andere visschers met «rtvaartuigen te redden. Vyf mannen, die “Ch in de kajuit bevonden, zUn verdronken. Aan de Noord Fransche kust woedde de •“e® zoo hevig, dat hef niet mogelyk was ••viRtentie te verleenen aan de talrUke sche- D®. welke In nood verkeerden. u* „Auroch", een reddingsboot uit Brest. •®k* was uitgevaren om een Zuid-Slavisch «««schip hulp te verleenen. moest halver- ••Re terugkeeren, daar een man over boord geslagen en het ruim bUna geheel was «““TReloopen. hoogte van Kaap Saint Nazaire ge- de bunkerkolen van een trawler in «Jdd Het vuur deelde zich aan het geheele mede, dat ten slotte op het strand gedreven. Hit vijf mannen hMiaanda wiini» kon Zaterdagmorgen geraakte het 11-jarig zoontje van P. G. Schabbing te Breezand op het erf der woning, gezeten op een rU- wiel, verward In een der draden van de huisaanslulting van het electische net. welke draad was losgeraakt. Het duurde eenlgen tyd voor de jongen kon worden bevrUd Toen bleek, dat hy reeds door den stroom was gedood.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1