ONS BLAD ZIJ VEREENVOUDIGD nieuwe ABOMHE’S JOH. LAUWE RS aangifte moet op straffe van verlies Drr NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 224 f 750 f 50 f 250 Pastoor B. F. De Jong t Voornaamste q^Cieuws De moordaanslag te Brussel Centrale ele Lijk aan land gebracht Ernstige val De expeditie van Andrée NEUTRAAL Het Leidsch Studentendom Sodalltas Medlcorum 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIB VERZOE K Echtelijke twist Tegen E C T 1 I D E Vergissing van een examen commissie De huiszoeking bij de Hypotheken- wvivviivovuc CACUIJCUVUIUIUUWIC UCUiCUU Opfltralc Adverteerders Inbraak in het St Lucla-Gestlcht te Rotterdam Negen voor de Hoofdakte afgewezen candidaten alsnog geslaagd verklaard Pensioenregelingen hoogere ambtenaren Vervolging van Hitler wegens hoogverraad Barometers - Thermometers - Brillen PAYGLOP 3 ALKMAAR VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL De toestand in den scheepsbouw Plannen voor een variété-theater te Amsterdam Beentje in de keel die efch uians De* Noord- Hollandscb Dagblad abonneeren. ontvangen de Hom mers tot 1 October gratis e* frabco ook kunnen de nieuwe abomjT» profitceren van de aan^d'ne van onze goedkoope roman». den luttelen prijs 15 cent kunnen zü - lellen Ook <m v«'»eterin» treed voor de nieuwe abonné s dad fijk ta werking. D 1 R -J VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I wa 0 Bet proces tegen 4e RUksweer-officleren. prof Het slachtoffer bediend na- onder- Nadere bijzonderheden De met la Chili teraggekeerd. en reeds 1 zich Barometerstand 9 uur van.: 788. Stilstand. Winkelgalerij aan de VtJaelstraat vergeetachtlgheldje naar zijn stier dan Vrees voor kloppartijen Een werkcomité samengesteld Z|jn vrouw met een schee mm zwaar gewond 100 gulden gestolen DR DIBBOm Negen voor de hoofdakte afgeweaen eaa- didaten alsnog geslaagd verklaard. Het bod van graaf KarAcsonyi op het Zoutbad Ingediend is een wetsvoorstel tot het aan. gaan van een geldleening van 7S.0M.0M ten laste van Ned.-IndH. had van een z.g. norm voor de berekening aan Nadere berichten omtrent de sutpiottlnr W> de lala te Willemstad. Aftreden van het Oostenr|jksche KaMaet- Sebober? Begrafenis Cs». Zaterdag a-a. opent de K. N. I. L. M. eon (eregelden dtenst BataviaMedan in aan sluiting op de mailböoten. •ar oud I in de an den LICHT op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 7J30 uur. Hitler en Gobbej sullen wegens hoogver raad vervolgd worden. De operaties van te Amsterdam. tot bU ■pet en smart, iinfor- 51730 k toen et een >p bet Ben Uk tn- strekt. gedaan entrale erdam. o nu* s hute- ie aan- i tegen inland. K enkele id het ras en arrest e uit hard de ge- Heler, ntehuis, ■richten, zat den i uit de nd werd irn. Het m aan- erd ge- esleurd. r opge- Ug aan- loctoren meester weldra g. ■nstlgen ABONNEMENTSPRIJS f Pre kwartaal, voor Alkmaar V— Voor buiten Alkmaar Z.85 Kst Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger t van onen, ichter aan. veld- hem e op Man- daar- par doen laald. veld- llcht k op men. lucht laten echt, over- den p de beb- swerf baar, e, in a. d. Veer I. en le la oten. ad- bij verlies vsn een S en bij een breuk voet of een oog I 143.» duim of wijsvinger 1 3U-“ been Ook slapte te Amsterdam boem- De in- irdlenst. ad mals At eau aahgevend Juist in chaos. men zich naar het beschaafde sp brulk (bijv.: is de kachel niet aan' hU is uit). Die soep is erg warm, ze (of ook h|j) is anders lekker. Benoeming van een gouverneur-generaai in Britach-Indié? Maandagavond half twaalf kwam een 35- jarige loose werkman, wonende te Amster dam. in een café op het Spul b|j de Gedemp te Gracht te Den Haag om zijn daar vertoe vende 33-jarige echtgenoote mede te nemen. Een der kellners verzette zich daartegen, wat een vechtpartij ten gevolge had, welke nog vrij goed afliep. Toen de vrouw even later buiten kwam, ging de man haar met een scheennes te lijf en bracht haar gelaat en hals. 1 aan den Zuidwal opgenomen en niet door de politie worden gehoord denzelfden avond is de dader op aanwijzing van een getuige, die hem op zijn vlucht ge volgd had. door twee agenten op de Blnck- horstlaan aangehouden. Het scheermes en de bebloede kleeding zijn in beslag genomen. pannen tot in de Carlton-hotel. Regulier- te Berljjn dat in Dultschland verscheidene theaters bezit en sinds eenige tijd ook te Rotterdam een variété-theater exploiteert heeft deze plannen ontworpen. Reeds heeft het concern elf perleelen in de Vijzelstraat aangekocht, teneinde de benoodigde grond te verkrijgen Het ligt in de bedoeling de voorzijde van het na afbraak van de benoodigde perceelen vrijgekomen terrein als winkelgalerij te ex- plolteeren. Het theater zelf zou hier achter gebouwd worden. zware verwondingen toe aan De vrouw is in het Ziekenhuis kon nog Nog zal niet langer mogen voorko- dat scholieren het voor ’t leven noodige spelllngonderricht niet krijgen, omdat zekere leeraren en onderwijzers zulks niet noodig of verkeerd oordée- len. Er is nu een norm, waaraan men tamelijk houvast heeft en waaraan men zich ook boude! Klad aan de gevolgen «vtrlado» BU art. 1 schrijft de minister, dat de buigingsuitgangen der bezitt. vnw. die hij noemt, altijd mogen weggelaten worden. Het woordje altijd staat zelfs vet en het maakt een verbazend pret- tigpn Indruk, omdat het vervelende spAekwoord: geen regel zonder uitzon dering hier toch eindelijk eens niet op gaat. Vermoedelijk echter heeft de mi nister niet gedacht aan het zelfstandig gebruik der bezitt. vnw. hoewel het toch vanzelf spreekt, dat waar de be zitt. wordt In de ▼erbogen. De Einde Augustus waren de examens voor de Hoofdakte te Utrecht afgeloopen. waarbij, zooals de laatste jaren het geval is, een groot aantal candidaten Is afgewezen. Een van deze .slachtoffers" heeft, na zjjn exa men. zijn puntenlUst vergeleken met een lijst van een geslaagden candidaat, die voor de examencommissie te Zwolle was verschenen. En bU de vergelijking kwam de gezakte can didaat tot de wonderlijke ontdekking, dat zijn puntenaantal nog een grooter was dan dat van den ge laagde Natuurlijk was de afge wezen candidaat hierover ten zeerste ver baasd en hjj reclameerde. De zaak werd onderzocht, de hoofdinspec teur kwam er aan te pas. en toen kwam men tot de ontstellende ontdekking dat de Utrechtsche examencommissie zich bediend Er bestaan te Amsterdam stichting van een variété-theater Vijzelstraat tegenover het tusschen Regulierbreestraat en dwarsstraat. Het Scale-concem verscheidene Het 4-jarig dochtertje van den tuinder H. Notenboom te Pljnacker had bet ongeluk ziel, to een beentje te verslikken. Overge bracht naar bet ziekenhuis ..Bethel” te Delft, is de arme kleine, ondanks operette! ingrijpen oeeciedstu Overleden te de Zeereerw. Heer B. F. de Jong, Pastoor te Den Helder. Vrijdagavond zou in verband met de opening van het nieuwe sociëtelsgebouw der onlangs opgerichte gemengde studenteu- vereeniging „U. S. L. B.” een fakkeloptocht plaats hebben en zouden de senaten der be vriende Unltates uit andere universiteits steden met fakkellicht en muziek van den trein worden gehaald. Aangezien echter dienzelfden avond de ontgroening van de nieuwe leden van het L.S. C„ die ook met fakkellicht en muziek door de stad trekken, ■ou plaats vinden, is. op verzoek van de politie, teneinde conflicten te voorkomen, eerstgenoemde optocht afgelast. Verschenen te de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp nieuwe regeling vat» de pacht. Maandagvoormiddag is de kogel, die den Italiaan Aurileo in den bulk getroffen beert, verwijderd. In den loop van den dag is d)n toestand Iets minder goed geworden. Uit voorzorg werden hem de H.H Sacramenten der Stervenden toegedtend. Het gerecht heeft Diburbora langdurig ondervraagd. Hjj zeide zijn slachtoffer niet te kennen en hield zich overigens aan rijn eerste verklaringen. Over de vervolgingen waaraan hjj heeft' blootgestaan vanwege fascisten liet hjj zich vaag uit. De vraag werd reeds geopperd of hjj wel over al rijn geestvermogens beschikt. Beleefd verzoeken w|j de medewerking van onze H w Adverteerders inzake net vroegtijdig coezenden van de voor de Zaterdag-num mers bestemde advertentiën. Wjj sullen net zeer op prijs stellen Indlen wQ de an nonces. Testemc voo> Zater dag. reeds des Donderdags of ulterljjk des VrUdagsmorgens ontvangen Door bet vroegtijdig meen den van advertentMn^ kun nen wU nok aan de silroe- ring. dus aan nel aetteo van de advertentie meer aandacht schenken hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede Komt Mede tn Uw eigen belang vertrouwen wjj op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor b0 voorbaat onsen dank. der cijfers, welke norm slechts een ontwerp war, en nog wel een ontwerp van eenige ja ren terug, dat nimmer to gebruik te geno men. Deze ontwerp-norm Is van strengeren aard dan de thans gebruikte. Vandaar, dat de Zwolsche candidaat met een lager aantal punten we! slaagde, en de candidaat, die voor de Utrechtsche commissie verscheen, werd af gewezen. Toen de hoofdinspecteur eenmaal tot dese ontdekking was gekomen, is bet departement van Onderwijs, K. en W. hiervan in kennis gesteld en in overleg met minister Terpstra, heeft de examencommissie, welke haar eind rapport nog niet had uitgebracht en welke dus nog niet officieel was ontbonden, haar cijferbeoordeeltog der afgewezen candidaten herzien. Het gevolg van deie herziening was, dat met minder dan zeven candidaten onmid- dellljk als ge laagd moesten worden be schouwd, terwijl twee b.g. twijfelaars ten slotte ook hun hoofdakte verwierven. De gelukkige candidaten. die intusschen gerulmen tUd diep in den put hadden geze ten, omdat zU afgewezen waren, zün van dit besluit onmiddellljk schriftelijk to kennis ge steld. Zjj ontvingen van de Utrechtsche exa mencommissie de mededeellng. dat zij ,jds- nog geslaagd" waren voor de hoofdakte. En bij deze mededeellng was een schrijven, waar in het besluit werd gemotiveerd. Briand te benoemd tot voorzitter va» de „Studiecommissie voor een Europeeoeltu Unie.» Gisteren hebben wij vermeld, dat bij Wil ton te Rotterdam pl.m. 750 arbeiders ont slagen zijn in verband met de slapte in het bedrijf. Wat Amsterdam betreft, wordt gemeld, dat ook hier de toestand to het bijzonder to den scheepsbouw en gedeeltelijk ook in ‘t scheepa- reparatiebedrljf, steeds ongunstiger wordt. Er is nog wel werk onderhanden, maar er komt geen nieuw bU, aoodat, althans wat den nieuwen bouw betreft, de werven lang zamerhand leeg raken. Als voorbeeld van den ongunstigen toe stand wordt te Amsterdam medegedeeld, dat er bij de Nederl. Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam, In 3J4 maand tjjds van de 2600 werklieden ongeveer 700 ontslagen ztfn. bU welk cijfer is inbegrepen een aantal ar beiders. dat deze week ontslagen wordt. Volgens de gegevens der vakbonden te bet aantal werkloosen in het scheepsbouwbe drijf gedurende de laatste 3K A 3 maanden verdrievoudigd. ADVERTENTIEFHUBt regels f IJS leüre regel meer/ RECLAME per regel <75 veer de eerste pegtaa; voor de eseHgs pagina’s 6.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bU voocwitbotaltog per plaatetng 8.M per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 6.13 AH* abonné's op dit blad zijn ingevolge d, versekerinmvoorwaarden Qnnn ongevallen verzekerd voor een der volgend”Tuiden gen: 3000 L De verbuigingsuitgangen e en en van een en geen ep van de bezittelijke voornaamwoorden mijn, nw, xjjn, hun. baar mogen altijd worden weggelaten. X De tot dusver geldende regels voor M verbuigingsuitgangen blijven van kracht voor alle onder 1 toet-genoemde lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, telwoorden en deel woorden, als deze betrekking hebben op a. de namen van mannelijke perso nen: b. de namen van dieren, die öf slechts een mannelijk individu aanduiden (stier, hengst), öf een gebruikelijk afleidsel op I» voor het vrouwelijk Individu naast rich hebben (leeuw, wolf, ezel); c. de samenstellingen met een der on der a "en b genoemde woorden als tweede lid. In alle andere gevallen mag men ook hier de n weglaten. In enkele oude uitdrukkingen komen de oude vormen den, dien enz. nog voor (bijv.: to den beginne, na den eten, uit dep booze, met dien verstande). Het spreekt vanzelf, dat deze verbuigingsuit gangen onveranderd moeten blijven. 3. BU de voornaamwoordelUke aandui ding der zelfstandige naamwoorden rient takge- Neen. Gistermiddag om twee uur is na een langdurig lijden te Den Helder overleden, de Zeereerw. Heer B. F. d^ Jong, pastoor der parochie van de H.H. Betrus en Paulus aldaar. Bernardus Franciscos de Jong werd ge be ren te Gouda op 24 November 1870 en pries ter gewijd 15 Augustus 1895. Achtereenvol gens werd hij benoemd tot kapelaan te 's-Hage (H. Jacobus) 30 Aug. 1895; te Bever wijk 3 Febr. 1896; te Purmerend 1 Juni 19C2; en te Amsterdam (H. Nlc. binnen de Vestei 8 Nov. 1907; tot pastoor te Rhoon 5 Aug. 1911; te Heiloo 18 Dec. 1916; en ten slotte te Den Helder (HJI. Petrus en Paulus) 22 Sept. 1933. Tijdens zijn pastoraat kwamen in Den Helder tot stand het R. K. Kerkhof, de R. K. Jongensschool en het R. K. Ziekenhuis. De uitvaart zal as. Vrijdag plaats hebben. Gisternacht, omstreeks 1 uur, bemerkte de waker Kok van den Gecontroleerden Particu lieren Nachtveiligheidsdienst te Rotterdam.dat er een gazen hor vernield was voor een ruit van het 8t. Lucla-Gesticht aan de Aert van Nesstraat, aan de zijde van de Lljnbaan- straat. Ook de ruit, die zich achter de hor bevend, bleek bij nader onderzoek vernield te rijn- Met zijn De besturen van de Centrale van hoogere rliksambtenaren. de Centrale van hoogere ge meenteambtenaren. de algemeene vereenlglng van officieren der Landmacht, de algemeene Roomsch-Katholieke offlcieren-vereeniglng ep de algemeene vereenlglng van Marine officieren hebben in een gecombineerde ver gadering den uitslag besproken van de audiënties, welke door verschillende minister» aan die besturen zijn verleend Inzake de pen sioenregelingen van de burgerlijke en mili taire hoogere ambtenaren. Voorts werd onder het oog gezien, in hoe verre de toelichting bjj de dezer dagen inge diende Rijksbegrooting van invloed moet zijn op de verder in deze aangelegenheid te 6n- dememen stappen. Na uitvoerige gedachtenwisseling werd vastgesteld, dat de dringend noodig geachte verbeteringen in de pensioenvoorziening van hoogere ambtenaren en hunne gezinnen slechts zeer geringe offers van de schatkist zullen vragen, omdat de in verhouding lage kosten nagenoeg geheel ten laste van het pensioenfonds zouden komen. In de toelich ting bij de Rijksbegrooting kon daarom geen aanleiding gevonden worden om de pogin gen tot opheffing van de achterstelling der hoogere ambtenaren op pensioengebied te staken. Besloten werd, die pogingen ten krachtigste voort te zetten. Uit de aanwezige besturen werd een werk comité samengesteld, dat de verder te onder- nemen Mappen ml voorbereiden. Het O. M. b|j het Duitsche rljksweerproces heeft medegedeeld, dat op voorstel der rijksweer tegen Hitler en Göbbels een ver volging wegens hoogverraad is togesteld. vnw. In hun zelfstandig gebruik ook in de spreektaal nog verbogen wor den, hun verbuiging ook In de schrijf taal behouden blijft. Nu sou dit kleine van den minister niet zoo erg zijn, als men niet In con sequentie van art. 2b dezen zin zou be houden: Hjj keek meer naar den mijnen. We blijven dus een buigingsuitgang houden, waartegen wel de meeste tegenzin gevoeld werd en wordt. De vergeetachtigheid 16 bovendien niet zoo gemakkelijk te herstellen, b.v. door een kleine aanvulling in te lasschen, want het gaat hier feitelijk niet om den bu'.- (dle kan niet worden maar om de n, die het Tramwegpersoneel weerd en neutraal Inlaten. De agitatie tegen het vlootplan ech ter, welke al méér ware aar dj es zich verraden liet (we denken o.a. aan de R. K. V. P.), Is den beiden bovengenoem- dén bonden te machtig geworden; ze hebben den neutralen schijn niet langer kunnen bewaren en.... roepen in hun organen hun leden op om deel te ne men aan de demonstratieve vergade ring op 26 September te Den Haag te gen het vlootplan van minister Dec kers. Ook de Nederlandsche Vakcentrale neutraal! neemt aan deze protest ver gadering. welke uitgaat van de N. M. O. gadering deel protestvergaderlng, welke uitgaat van de N. M. O. F., de Nooit-Meer-Oorlog-Federatle. Ook zoo’n polltlek-neutrale organisatie! Al deze neutrale organisaties willen haar leden op 26 September vergasten op de natuurlijk ook zeer neutrale taal van mr. Marchant, leider der Vrijzin- nlg-demokraten en van den heer J. A. van Sljn, lid van het hoofdbestuur der Demokratische partij. Onze spoorwegmannen mogen hieruit ervaren, hoe het gesteld Is met de neu traliteit dezer vakbonden; zij kunnen nu eens zien, waar zij terecht komen, als zij zich In het gezelschap van der- gelljke neutralen begeven. Het wil ons voorkomen, dat de mi nister tamelijk voorzichtig geweest en zich aan geen spelling-stormerij haeft wenschen schuldig te maken. De materie Is echter wel zóó moeilijk en iédere poging tot een oplossing der spelllngmoeilljkheden is wel zóó aan vechtbaar» dat ook bij dit ministerieel badutt enkele kantteekenlngen vallen te maken. gtagsuitgang weggecijferd), geslacht er bij maakt. Het wóórd Je altijd is dus door den minister wel lichtvaardig gebruikt. Art. 2 doet ons op de eerste plaats het ontbreken van het bezitt. vnw. ons opvallen. Heel logisch! Dat bezitt. vnw. spreektaal nog volledig minister heeft dus dit artikel zuiverder gesteld dan de direc tie der Posterijen, toen deze voor enkele jaren haar personeel per circulaire toe- •temd, het onbepaald lidwoord en de bezitt. vnw. in hun onverbogen vorm te gebruiken, waarbij zij het hoofdtel woord geen vergat en ook de uitzon- derlijke positie van het bez. vnw. ons. Maar ook nu ontbreekt er nog een, en wel: jouw. Waarom? Omdat het be- »ltt vnw. jouw geen verbuiging kent Toch wel! Zelfstandig wordt het ver bogen. Maar.... aan dat zelfst. gebruiK •chljnt de minister alweer niet gedacnt te hebben. De woordjes je en jou zijn trouwens in onze grammatica’s altijd •tiefmoederlijk bedeeld geweest. Ver- moedelljk, omdat ze zich zoo slecht hl een passend gareel lieten dringen en bijzonder veel uitzonderingen schie pen. Toch dienen ze wel degelijk onder het oog te worden gezien, want je en Jouw wordt minstens evenveel gebruikt In onze spreektaal als gij en u. Art. 2 Is het artikel, dat de verste «trekking heeft. Het heft het onder scheid tusschen mannelijke en vrouwc- Hfte woorden, dat tot dusver grooten- deels kunstmatig in stand werd gehou- •ten, vrijwel op. De uitzondering, die •te minister heeft meenen te moeten «anhouden voor namen van mannen «a van de door een speciaal woord als bmnnnltjï aangegeven dieren zou men Maandag is in liet Forumgebouw te Blt- tard de 23.jarige H P„ uit Sittard bij het vervoeren van biertonnen komen te vallen. HU kwam to een glas terecht, brak een pols, terwijl een der slagaders werd doorgesneden. In bewusteloozen toestand is hU naar het Fransche klooster overgebracht. HU leed veel bloedverlies. nog kunnen billijken, als de minister de consequentie daarvan ook maar doorgetrokken had in art. 3. Nu krijgt men dit: Kijk eens naar die koe; hij staat midden in de sloot. Zou de ^ninister daaraan niet ge dacht hebben? Wat verstaat de minis ter overigens onder beschaafd taalge bruik? Er Is op dat gebied geen toon- beschaafd spraakgebruik, dat opzicht is onze taal een Het bloed kruipt toch altijd waar het niet gaan kan. De Bond van Ambtenaren, In dienst der Nederlandsche Spoorwegen (BAJ4. 8.) en de Centrale Bond van Spoor- en hebben steeds be- volgehouden, dat zij politiek zijn, zich niet met politiek lantaarn wenkte de waker een Inspecteur van politie, die in de Aert van Nesstraat liep. Samen waarschuwden rij de susters en nadat assistentie was verkregen, stelden rij een onderzoek in het gebouw in, DaarbU bleek, dat uit een kamer, gelegen op de 2e etage aan de zijde van de Kerkstraat een bedrag van 100 gulden gestelen was. Van den dader of daders was echter geen spoor meer te bekennen. Het gebouw is voor den verderen nacht onder bewaking van twee politieagenten ge steld. Het andenoek wordt nog voortgwM. Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door f 7en M] aea ongeval roet f A£A bij verlies van ren hand, f ene verlies van beide armen, b.-ide beenen of beide oogen OU.” doodelijken afloop ZOU.» een voet of een oos A3 In verband met het bod van graaf Jenö KarAcsonyi op het Zoutbad wordt nog na der gemeld, dat deze 1.043.125 gulden in op tanten -obligaties voor het bad heeft gebo den, wat overeen zou komen met 125 gul den aan optanten-obllgaties voor iedere 100 gulden sodalitas-obligaties. Verder biedt hU nog 100.000 pengö voor onkosten. TegelU- kertUd met den ruil van de obligaties moe ten de hypothecaire schulden worden afge- loet- De optanten-obllgaties beginnen van 1 Januari 1934 af rente te dragen en worden in de periode 194466 afgelost. Voor het ge val de staat in het jaar 1934 niet met de rentebetaling mocht beginnen, wil graaf KarAcsonyi daarvoor de garantie op zich nemen in den vorm van een hypotheek op zUn landbezit. Deze hypotheek komt te vervallen wanneer met de rentebetaling be gonnen wordt. BUBKAOi HOF X ALKMAAR ygtefoom Administratie N% 433 Redactie No. 633 Er zal over deze mlnisterieele aan schrijving, vooral In onderwijskringen, nog heel wat nageplelt worden. Velen zullen, evenals wij, met prakti sche bezwaren naar voren komen; dézen zullen het mlnisterieele radica lisme, waarmede b.v. het geslachtz- onderscheld voor een goed deel over boord geworpen is, afkeuren génen zullen het betreuren, dat de minister niet nog veel radicaler groote oprui ming hield en nog zoozeer vasthield aan verbuigingsuitgangen. Er valt over te debatteeren. En met belangstelling zullen wij van de debatten kennis nemen. Voor ons is echter het allerbelang rijkste van de heele gebeurtenis, dat de minister en wél: op een o. 1. voor zichtige manier een begin gemaakt heeft met het scheppen van orde in den spellings-chaos. Men weet nu, waar men zich voor- loopig aan te houden heeft het hek is niet langer van den dam, menige leeraar en onderwijzer, die al lang veel te hard vooruitholde op eventueele revolutionnalre wijzigin gen in de spelling, zal zich hebben te herzien. Het men. Gisteren hebben wU reeds meldng gemaakt van de huiszoeking, die de justitie eergiste ren verricht heeft bU de Hypotheken- en Assurantie-Centrale. Nieuwe Prinsengracht 6. te Amsterdam. Omtrent deze instelling wordt nog nader gemeld, dat zU vooral in het bui tenland „werkte” en dan in de eerste plaats in Dultschland. de randstaten (Polen, Lit- tauen. enz), doch ook bUvoorbeeld Frankrijk werd tot operatie-terrein gekozen. ZU stuurde groote massa's circulaires rond, waarin het verleenen van hypotheken werd aangeboden. Zond mén. zonder nader Informatie, bedra gen in om de eerste „onkosten” te dekken, dan hoorde men verder veelal niets van de zaak. Tal van klachten kwamen bij de po litie en justitie binnen, herhaaloelljk werden te Amsterdam bU bekende credietinstelllngen Informaties naar de faits et gestes van de Hypotheken-Centrale ingewonnen. Men moest dan antwoorden, dat bedoe.de centrale In het Handelsreglster als hanüc.szaak staat inge schreven onder den naam v-.n Nederlandsche Bodencredilbank (no. 33074 een combinatie van Nederlandsch en Dm'sch, die reeds wei nig vertrouwenwekkend u>. Doel van de se dert 30 Juli '28 opgerichte instelling zou zUn het verleenen van er edicten en hypotheken. Directrice is G. W. S H. Lochner, echtge noote van en in gemeenschap van goederen gehuwd met W. Schaar, belden Nederlan den, eerstgenoemde van beroep openbare koopvrouw, de man procuratiehouder in de aeak van zijn vrouw. In 1927 is Schaar in «tast van faillissement verklaard. Niettemin trad hjj in de ..Bodencredltbank." die onder den naam „NlederlAndische Bodencredltbank" in het buitenland werkte, als procuratiehou der op, terwijl zUn vrouw de zaak bestuurde. Vroeger’ was reeds tegen Schaar gewaar schuwd. nml. ta den tUd, dat hU de zgn. Ne derl. Odd Fellow-Bank exploiteerde, een in stelling, waarmede de Loge der Odd-Fellows echter niets idtstaande had. Een en ander schrikte het echtpaar niet af zUn ojoeraties voort te zetten, zeer ten nadeele van den Nederlandschen financieelen naam in het buitenland. Tot nu ten slotte de justitie ingegrepen heeft. De huiszoeking is verricht door den rechter-commissaris mr. A. M baron van Tuyll van Serooskerken en den officier van justitie, mr. E. Overbosch, bUge- staan door eenige ambtenaren van de cen trale recherche. Arrestaties hebben niet plaats gehad; de justitie heeft de verschillende dossiers en boeken voor nader onderzoek In beslag genomen en den leiders van de Hy pothekencentrale een verhoor afgenomen. Het begin ts er. Zooals men In ons blad heeft kunnen lezen, richtte de Minister van Onder wijl Kunsten en Wetenschappen de rectoren van voorbereidend hooger en tot de directeuren bij het middel baar onderwijs een aanschrijving, waarin een regeling van de spelling wordt vastgesteld, welke een zekere vereenvoudiging Inhoudt. We geven hieronder nog eens de be palingen der mlnisterieele aanschrij ving, welke voortaan (voorlooplg) tunrlljk doorslaggevend zal zijn, weer: Gistermorgen heeft de voorgaat# IJmuiden kruisende loodsboot het op zee drijvende lijk aan land gebracht van een vrouw. BU onderzoek bleek het te zUn het lUk van de 40-jarige mejuffrouw Tip uit Bloe- mendaal, die reeds eenlgen tijd vermist werd. Het lichaam droeg alleen onderkleeren en aan de voeten bruine schoenen. Aan een der vingers bevond rich een ver lovingsring. Een Wolff-bericht uit Stockholm meldt, dat de professoren Lithberg. Anderson en Ahlmann een verklaring hebben veratrekt, waarin wordt medegedeeld dat rij de op het Witte eiland gevonden documenten heb ben onderzocht. Het zijn het eerste dagboek van Andrée van 1 Juli tot 2 October 1897. dat 111 blad zijden bevat; Andrée's tweede dagboek, dat eenige nog onontcüferbare bladzijden telt; de agenda van Strindberg voor 1897 met korte aanteekentagen, zijn logboek van 17 Juli tot 4 September, dat 120 bladzijden in octavo-formaat bevat met astronomische waarnemingen. Voors Strindbergs tweede logboek van 5 September tot 2 October, 14 bladzijden groot, eveneens met astronomi sche waarnemingen; op de laatste negen bladzijden van dit boek staan enkele der door Strindberg geschreven stenogrammen van 21 Juli tot 31 Juli Verder werden nog gevonden: Strind bergs kalender voor 1899. zonder aantee- keningen; twee door hem uitgewerkte kaar ten; het door Fraenkel bUgehouden meteo rologisch dagboek, dat op 3 October werd afgesloten en 23 bladrijden groot is; Fraen kel's kalender voor 1897, zonder aanteeke- ntagen en tenslotte enkele particuliere brie ven aan Strindberg en Fraenkel, die niet geojjend zUn. De bewerking van deze documenten, waar mee reeds een begin is gemaakt, beoogt ae te conserveer en. om daarna een overrichte- lUk en samenvallend beeld van de expe ditie te kunnen geven. Reeds nu Is komen vast te staan, dat vroegere berichten op belangrijke punten onjuist waren, omdat het schrift onduidelijk werd. Men wil nu trach ten over de slottragedie van de expeditie klaarheid te brengen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1