ONS BLAD i El k FT RADIO-CENSUUR ws X i om derU iord- erde, geen i ge- ilgen de den- Voornaamste cNTeuws JOH. LAUWERSi I VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 224 VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1930 Een schatgraver te Deventer Jachtongeluk Dronken op een motor Lijk in de Duinen Smokkelen van jnweelen tn de Ver. Staten Een dievenbende aangehouden Brand Kind voor de varkens geworpen? Prof. Jhr. Mr. Dr. van Eysinga Verkeersboekje Te Boedapest aangekomen Verpleegster overreden De fabrieksbrand te Tilburg Knaapje gedood 5 O Postvluchtdienst op Ned.-Indie De Inbrekers van de Keizersgracht te Amsterdam Twee bestuursleden der IJ. F. beschuldigd Vacantiekoionie „Si. Joseph" te Egmond aan Zee Regisseur bedreigd Barometers - Thermometers - Brillen PAYGLOP 3 ALKMAAR Duitschland in beroering door een radiohoorspel De daders van den posttrommeldiefstal te Amsterdam gepakt Twee huiszoekingen en twee arrestaties Geld gevonden Een alibi ontbreekt Conflict tusschen het N. A. S. en de IJmuider Federatie j MRGIHE MOG OP STRAFFE VAR VERLIES VAR RECHTER, GESCHIEOEH UITERUJR DRIEMAAL VIER ER TWIRTIG URER RA HET OHGEVAL I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Verschillende ronden sieraden redolven ZUn vriend geschoten 'i-toe Wederom ernstige onlusten in Praag. Teren stilstaanden waren gereden en een den Van honger omgekomen? In vi IdT Acht personen bU bet complot betrokken Inwijding der nieuwe kapel J. anen Vreeseljjke mededeeHng ran een vrouw Legt zijn ambt ran Hoogleeraar neer Winter in Duitschland misdadigheid of te het Een der aangehoudenen heeft bekend Zijn deze beschuldigingen juist, dan blijkt dat Haar toestand aorgwekkend Schade plm. f AM» rak* I Zaan> >r at. ook 1. trad Groe nen ten In 1989 voer een waarde ran ruhn 1M mlllioen Tep- ult wél kan »U N. A. 8., in welke vergadering de situatie sou worden uiteengezet. DE IJMUIDER PROVIAND-CENTRALE EEN FIASCO? Lieht op De lantaarns moeten morgei» worden opgestoken om 7.06 uur. Barometerstand 9 uur stand. Het kabinet Schober heeft zijn ontslag In gediend. De postvlucht naar Indië. De P.H.A.G.R. is gisteren te Boedapest aangekomen. werd lanen pro- Pater Men zal zich herinneren, dat in den avond van den 20en Maart van het vorige jaar zal de de luidt Hitler voor het rijksgerecht te Leipzig. Doel en streven ran s(jn party. De Rosa. dader van den aanslag op den Itallaanschen kroonprins, voor de rechtbank. Prof. jhr. dr. W. 3. M. van Eysinga zal per 1 Januari aa. zijn ambt van hoogleeraar te Lelden neerleggen. Er zijn twee arrestaties gedaan in verband met den posttrommel-diefstal te Amsterdam van 20 Maart 1929. den H. nemen i reer- hoppe- nelden tn da 'poedig 1 om fan heid eens een rede art je tier, stuk Ned. Fed. als volgt: heer sa In ypers e be- ir H. Nlse, van m de ft- Cen- ge- en t wor- tie van i. Dan oeping nwoor- nlngen het ger- de ver enen mis- i Ar- Naar nader vernomen wordt, bedraagt de schade door den brand bU de timmerfabriek J. A. stevens te Tilburg ongeveer f 60.000 t 70 JÜOQ, JOm is vonated op beunpoUs. ichla- alge- n den ioor, een hier r sal het niet. eer aagt en jden ilje- r tn erin rijn den uit. r de na dia n: na- proble- ■eldbe- hier, de on hand. tideron escha- afge- Berz. Jan Prins, Laudy, e. Het i Kln- iwirtz, eer in Sering Am- i Bla ks pe- ABCNNEMENTSPRIJS i per kwartaal, voor Alkmaar V- Voer buiten Alkmaar UJ Mot Geïllustreerd Zondagsblad O M honger Dors Iken een ordt trten loeg. tfi- In de i Pa- sarby A. J. seph- neef Poodt Te Nijmegen is de eerste steen gelegd ran het nieuwe studiehuis der Dominicanen. Binnenkort is de benoeming ran een lector in het Engelsch aan de B. K. Unlversitett te verwachten. Gistermiddag ongeveer 5 uur wilde de 30- jarige verpleegster A. C. met baar rijwiel van den rUkastrnatweg te Oegstgeest de op rijlaan van het gesticht Endegeest, waar zU werkzaam was, nog Inrijden op het oogen- bllk dat uit de richting Den Haag een auto kwam, bestuurd door den heer 3. K uit Lisso. ZU kon echter niet meer passeeren en ge raakte onder den auto. Ernstig gewond en In zorgwekkenden toestand Is sU In het gesticht Ecdegoest opgenomeB. Te Utrecht wordt het Groene-Kruia-een- gres gehouden. De politie te Enschede is een dievenbende op het spoor gekomen, die vele dlefstaUer c aar heeft gepleegd. Reeds werden verschei dene gestolen artikelen, waaronder heeren- cotuums, jassen en schoenen, In beslag geno. men. Acht personen zyn aangehouden, van wie vijf ter beschikking van de justitie wor den gesteld. Het onderzoek wordt nog voortgezet, daar men vermoedt, dat de bende zich aan nog andere feiten heeft schuldig gemaakt. Het gaat niet goed met de radio-ceq- ruut. Het Instituut werkt nog maar korten tijd en reeds legio zijn de gemotiveerde klachten. Veel uitzendingen zijn er al verboden, meestal zeer willekeurig en ten onrechte, en er is al meermalen een heel eigen aardige twijfeling in de contröle-com- mlssle omtrent al dan niet te tolereeren uitzendingen aan het licht gekomen. Hoe kon een Nederlandsche, door de regeering benoemde commissie er aan twijfelen, of het „Wilhelmus” per radio mocht worden uitgezonden!? Grappig was ook de twijfel der com- wtede. of beurskoersen tijdens het „Al- fgneen Programma” mochten worden beksnd gemaakt per radio en hoe ge handeld moest worden met de morgen wijdingen. L zelf» gewel- is nu: n deze en yoo 1 dag oor de 1 wde- me de heeft schen- gevolg d werd ie oor* de duinen van Noordwjjkerhout werd week een iyk gevonden. Dtt bleek latei te zijn van een verpleegde uit het krankzin nigengesticht „St. Bavo” aldaar. De ongeluk kige was gezamenlUk met een aantal anderen ter gelegenheid van het Oranjefeest naar de vermakelijkheden op het feesterreln ge weest, doch had aan de aandacht der bege leiders weten te ontsnappen en is de duinen ingegaan, waar hU vermoedeiyk van honger is omgekomen. Naar wij vernemen, zal Prof. Jhr. Mr. Dr. W. J. M. van Eysinga In verband met zUn verkiezing van rechter voor het Permanente Hof van Internationale Justitie te Den Haag zijn ambt van Hoogleeraar aan de Leidachc Universitelt neerleggen, en wel per 1 Januari 1931. Prof, van Eysinga zou echter wel in Lei den blijven wonen. De meegennsneia poef Met het vliegtuig Warden 26 rakken lucht post verzonden met een totaalgewicht vai 219.80 Kg bruto en 207 Kg. netto. De zending bevatte 22054 brieven. 8? briefkaarten. 204 drukwerken, 27 postwissel' 2 pakjes en 13 monsters, totaal 23132 stuk. Hiervan werden aangeteekend verzonde" 694 brieven. 37 briefkaarten, een drukwerk twee pakjes en vier monster», totaal 73 stuks. Van het totaal aantal brieven waren 16135 met een gewicht beneden de 5 gran ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1J25: elke regel aseer M». RECLAME per regel 6-75 v^r de eerste pagina; raer de erarige pagina's 6A9- RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing f 9.M per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 6.1» Het vliegtuig dat gistermorgen van Schip hol is vertrokken, op weg naar Indië, is gis termiddag 1 u. 10 te Boedapest aangeko men. bij verlies van *a anderen vinrar. Nu willen wij wel onderscheid maken tusachen de taak van de twee ver- «c h 111 e n d e commissies, welke hier te lande radlo-censuur uitoefenen. De ééne commissie beoordeelt de ge- *hlktheid-voor-iedereen van het .Alge meen Programma” de andere censu reert de radio-uitzendingen in het alge meen, dus ook die van KJt.O., N.C.R.V., A.V.R.O., VARA, en»., gegeven in de- xelve eigen tijd. Het .Algemeen Programma” moet in derdaad zooveel mogeUjk beantwoorden E aan wat alle richtingen in ons volks- L wezen verlangen en dulden; ten aanzien van de bijzondere omroepen, voorzoover uitzenden op eigen ver antwoordelijkheid in hun eigen tijd, moet echter een andere maatstaf wor- I den aangelegd. Wtj stemmen ten deze in met wat l 1*°^ Casimir Zondag in „De Telegraaf” athreef f „Onze grondwet staat op het stand- g punt der vrUe meentngsuiting. waarbij men wel verantwoordelijk bluft voor wat men schrijft, maar niet van tevoren frverlof noodig heeft. Thans echter moe- I radloredevoerir.gen onderworpen t worden aan censuur! Eenigen zin had <üt nog als men oen a'^omeenen raJto- omroep had en men vermijden wilde, 6at iemand in zUn diepste gevoelens Wkwetat zou worden. Maar nu men de polltiek-godsdien- «C» «Uteing in de radiowereld heeft Het Internationale Hof ran Justitie samengesteld. Voor Nederland heeft prof. Eysinga zitting. Dinsdagavond gedurende een voorstelling van het Rotterdamsch Hofstadtooneel in den Koninkl. Schouwburg te 's-Gravenhage leidde een meenlngsverschll van den regis. seur Eduard Veterman met den tooneel- knecht J. v. C. waarbU harde woorden vielen er toe, dat c. werd ontslagen. Deze dreigde toen Veterman te vermoorden. In de Schouwburgstraat bleef hy wachten. E. V verwittigde de politie. C. werd aangehouden en in arrest gesteld, waarna V. veilig huls.- waarts keerde. Uit New-York wordt gemeld, dat de regee- ring eenige cUfers beeft gepubliceerd over den otnrang van den smokkelhandel naar de Vereenigde Staten in 1929. Volgens deze sta tistieken werden verleden jaar via verschil lende havens diamanten ter waarde van meer dan honderd mlllioen dollar In het land gesmokkeld. Alleen in de stad New-York, waar per dag ongeveer 200 schepen binnen komen, is een groote staf beambten dagelijks bezig de smokkelwaren op te sporen. Toch wordt de haven van New-York als het para dijs voor de smokkelaars beschouwd. Gedurende het afgeloopen jaar werden meer dan 400 mannen en vrouwen wegens smokkelarij gearresteerd. Hierbij waren 186 vrouwen en volgens verklaringen van de be ambten zün de vrouwen listiger dan de man nen. De tndlvidueele smokkelaar, de rijke toe rist, die uit het buitenland terugkeert met een groot aantal in het buitenland ’gekochte juweelen bU zich, baart de regeerlng niet de meeste zorg. Er bestaat evenwel een goed georganiseerde internationale smokkelaars bende, die tracht diamant in de Vereenigde Staten te smokkelen zonder daarvoor de 20 pet. invoerrechten te betalen. De meeste trucs ran de indlvidueele smok kelaars om hun diamanten bet land binnen te smokkelen, zUn den autoriteiten bekend; gedurende 1929 werden deze smokkelaars met belangrijke bedragen beboet. Volgens een mededeeüng van den voorzit ter van de Amerlkaansche Juwellersvereenl- ging Meyer D. Rothschild worden jaarlijks naar schatting juweelen ter waarde van 150 mlllioen dollar door Amerikanen in het bui tenland gekocht, terwijl in Amerika voor niet meer dan een derde gedeelte wordt besteed. ge- - -de leden en zelfs niet eens het bestuur, be staande uit 15 man, dat in Januari is ge kozen, hebben geraadpleegd of ingelicht. 3e. dat zjj duizenden guldens, aan de al- gemeene revolutionnaire vakbeweging toe komende, hebben aangewend voor andere doeleinden. 4e. dat zij nimmer bereid zjjn geweest met bestuurders van N. A. 8. of Federatie overleg te plegen over den gang van zaken, en de werkzaamheden waarvoor zU waren aangewezen absoluut hebben verwaarloosd. Verder wordt er in de circulaire aan her innerd, dat de 13. F. met geldelUke hulp van de Federatie en N. A. 8- is opgebouwd. De staking in 1924—1925 alleen kostte reeds t 36.000.— en werd onder N. A. 3. leiding gewonnen. De IJ. P. C. met geld uit de N. A. 8. beweging opgebouwd, kost het N. A. 8. en Federaties nu reeds tienduizenden guldens. Er zjjn natuurlijk grenzen. Zoo zal men een communist b.v. niet mogen toestaan, in een radiorede de grondvesten van den staat aan te tas ten en tot revolutie op te wekken, maar in t,algemeen heeft prof. Casimir ge-1 lijk: censuur op radio-redevoeringen te voren is niet noodig en strookt ook niet met den geest van de grondwet. plunderen. Door perceel 161 trokken ze de daken en probeerden toen op no. door een dakdeur bU de fa. Julllen binnen komen, waarna onmiddellijk het claxon- alarm-signaal In werking trad. Gerbert zei- de, dat hU nooit ran »Un leven zoo ge schrokken was, ab toen het alarm begon to weerklinken Beiden vluchtten torug naar no. 161. waar zU hun tasch met ^ge reedschappen” op de vliering achter Beton, waarna zU er in slaagden zich gedurende eenige eren op da daken schuil to houden. Op 14 October aa. des avonds te zes un zal Z. D. H. Mgr. 3. D. 3. Aengenent, bls- schop van Haarlem <fe fraaie nieuwe kapel van het R. K. Koloniehuis „St. Joseph" te Egmond aan Zee, plechtig inwijden. Daarna zal Z. D. H. in de kapel een plechtig Is» celebreeren. De mooie kapel is ingericht naar een kunstig ontwerp van den beer Mooie, naar te *s-Gravenhage. Met deze inwijding heeft het onder lekttng van de eerw. zusters van de Congregatie der kleine zusters van St. Joseph staande klndervacantiekoloniehuis zijn eigenlijke voltooiing bereikt. De kinderen kunnen nv winter en zomer in hun eigen kappeltje de H. Mis bjjwonen en behoeven niet meer lederen dag naar de dorpskerk te loopen. hoeren M. S. en Sm. waren in de bosschen onder het gehucht Westerwjjk te Hilvarenbeek op de patrijzenjacht. Toen de eerste op een gegeven moment een vogel onder schot kreeg en aanlegde, kwam juist zjjn vriend achter een heuvel opduiken waardoor deze cp een afstand van ongeveei 40 M. het schot hagel in het gelaat kreeg Zyn rechteroog werd ernstig aangedaan. In allerijl is de getroffene naar het Ziekenhuis te Den Bosch overgebracht. Wy ontvingen een exemplaar van verkeersboekje no. 13, waarin de Reichs- bahnzentrale te BerlUn voor den winter 1930 de voor het komende seizoen vereischte ver anderingen heeft aangebracht en er de by- zonderheden van nieuw aangelegde bobba nen. springschanzen. Ijsbanen enz., in doen vermelden. Op den omslag prijkt als steeds de skiloop- ster, teekenlng van Hohlweln, terwUl de ou de illustraties gedeelteiyk door andere wer den vervangen, zoodat het. zoo mogeiyk, nog aantrekkeiyker is geworden. Zooals bekend, bevat het boekje een be knopt overzicht over bet geheele Duitsche wintersportgebied Het is kosteloos verkrUg- baar by alle reisbureaus, reisvereenlgingen en by de Generalvertretung der Relchsbahn- zentrale für den Deutschen Reiaeverkehr, Parklaan 28, Rotterdam. Te Oudendyk, gem. Nieuwwolda (Gr.), te de pasgebouwde kapsebuur van den heer D D. Dykstra aldaar afgebrand. De opbrengst van 16 H.A. kanarlezaad ging mee verloren en bovendien een dorschmachlne met stroo- pers, in eigendom toebehoorende aan den heer E. Mulder te Westerlee. De oorzaak te vermoedelyk het omvallen van een perto- leumlamp. die door het personeel van de dorschmachlne was gebruikt. Otetermlddag ongeveer vQf uur is to De Haag op de Koninginnegracht bij de Br matrastraat een jongetje van tien jaar u de Bankastraat door een wagen van lijn overreden en gedood achteraf wel duldelyk. waarom het N. A. 8. gaarne van de IJmuider Proviand Centrale af wilde. Intusschen laat het zich aanzien, hierover nog veel te doen zal zijn Hedenmorgen zou te IJmulden een open bare vergadering worden belegd door het dit NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN ujL*'^valï«dlranek^d“ f 3000 - L,7,n*U,>** »to«l« onaracliiktbeid tot werken door f wen bij een on«era> met f ncfl bij verlie. van een band, f 19E bU verlies ran een f en Mi een breuk van f «steevenen z «ra voor een der volaend. uitkeeringenverlies ran belde snnen beide beenen ot belde ooien I <□«.- ?filT afloop Z5U.- een voet of een oog I 1X3.- dulm of wijsvinger 1 been --1 W De radlo-contróle-commissie eischt, dat redevoeringen tevoren ter controle worden ingestuurd, en geschiedt zulks opzettelijk of wegens force majeure niet, dan wordt de uitzending ver boden. Dat is op zichzelf al onbillijk en onnoodlg: t Is vóór de meeste schrij vers heel moeilijk hun redevoeringen kant en klaar op schrift te stellen en tydlg te voren in te zenden; bovendien kunnen vele sprekers heel moeilijk van het papier af spreken en zich dus ook heel moeilijk aan den letterlijken tekst houden; onnoodlg is deze censuur- vooraf ook, omdat de controleur bij het uitspreken der rede het voortdurend in zijn macht heeft, den spreker, zooals men dat noemt, ,,den nek om te draaien’*: één seintje, en de spreker, die zich vergeet, is afgesloten. Xn het algemeen kon men zich dus heel goed bepalen tot censuur tijdens de uitzending, temeer, daar de weten schap, d a t er een censor luistert, pre- ventlef werkt en er ook overigens b.v. door waarschuwingen, waaraan sanc ties verbonden zjjn, nog middelen ge noeg bestaan om de radio-sprekers te dwingen, in het maatschappelijk, orde- HJk en zedeljjk gareel te blijven. wy beschuldigen den bestuurder Brandsteder te IJmuiden: le. dat hy door absoluut verkeerde nancieele politiek de IJm. Proviand trale in een zoodanigen toestand heeft bracht, dat deze hopeloos te geworden nu reeds een som van plm. f 70.000. heeft gekost; 2e. dat hy misbruik van vertrouwen heeft gemaakt en het crediet van de Rott. Bank aan de IJ. P. C. eigenmachtig, voor zoover nog maar bekend, met zes duizend gulden heeft overschreden; 3e dat hy als directeur der IJ. P. C. ab soluut geweigerd heeft Commissarissen en aandeelhouders der IJ. P. C. in te lichten of met hen overleg te plegen en het op een deb&cle heeft aangestuurd. Verder beschuldigen wij de bestuurders J A. Brandsteder en G. Blaas, eveneens te IJmuiden: le. dat zy in onderling overleg hebben aangestuurd op afscheiding van de Trans- portfederatie en het N.t A. 8. en aanslui ting by de soc. democratische vakbewe ging 2e. dat zy alle handelingen hebben pleegd zonder het minste overleg met In een deel van onze oplage konden wy gisteren reeds melden, dat onder de op varenden van de vlsschery-vloot te IJmui den een circulaire was Verspreid. waarin ernstige beschuldigingen werden geuit aan het adres van de twee bestuurders der IJmuider Federatie, de heeren J. A. Brand steder en G. Blaas. De verspreiding ge schiedde door een hoofdbestuurder van het N. A. 8., uit Amsterdam, den hr. Bouwman, daarbij geholpen door een twaalftal leden van aangesloten organisaties. Waar zich de gelegenheid voordeed, werden de opvaren den toegesproken en over de toestand nader Ingelicht. Dat een en ander groote con sternatie te weeg bracht kon men zich voorstellen- Wederkeerig werden de heftig ste verwyten en beschuldigingen geuit, zoo dat er spoedig overal opstootjes ontstonden. De aanwezigheid van marechaussees bleek echter voldoende te zyn, om een handge meen te voorkomen. De aanleiding van deze consternatie is het conflict, dat ontstaan is tusschen de bovengenoemde bestuurders van de IJmui der Federatie, de groote organisatie van werknemers in het visscherijbedryf en het N. A. 8., de syndicalistische organisatie waarbU de IJmuider Federatie tot voor kort aangesloten was. Volgens de meergenoemde bestuurders, die hun standpunt in het, by het begin van deze maand verschenen orgaan der IJ. F. hebben uiteengezet, werd de IJmuider Federatie gedwongen om uit het N. A. 8. te treden door de houding van het hoofd bestuur. dat geen verantwoordelykheld meer wenschte te dragen ten opzichte van de IJmuider Proviand-Centrale, die indertijd met medewerking van het N. A 8. is opge richt en ten doel had de proviandeering der visschersschepen ter hand te nemen, met uitsluiting der particuliere leveranciers. Men slaagde er evenwel niet in, de algemeene klandizie der opvarenden te verkrygen. Kort, nadat de uittreding bekend gewor den was. deden geruchten de ronde, dat er onderhandeld werd om een fusie tus schen de 13. F. en den Centralen Bond van Transportarbeiders, welke twee organisa ties tot dan toe hevige vijanden waren. Dat deze geruchten waarheid bevatten kwam spoedig vast te staan. Nu verscheen gistermorgen plotseling de hoofdbestuurder van het N. A. S. op „den kant" jaet de beruchte circulaire en het orgaan „De Arbeid” van 20 Sept., waarin een overzicht wordt gegeven van den loop van zaken, zocals deae is volgens het N. A. 8--bestuur. Utt dit overzicht biykt, dat de 13. F. niet uit het N. A. 8. gezet is, maar dat de bo vengenoemde bestuurders de uittreding moedwillig hebben bewerkstelligd, om zich te onttrekken aan de contributie van het N. A. 8. en om te verkrygen, dat aanslui ting mogelyk werd by de moderne orga nisatie, in casu den Centralen Bond van Transportarbeiders. De circulaire, die bygevoegd was, en on derteek end was door het bestuur van van Transportarbeiders, 1 wereld .lonsal endom >t tno- ig van t, dat e on- n: ZU wereld tie in- Sinds de radio -con trftle- com miwle In opspraak kwam, rijn er echter nog heel wat erger dingen aan het licht gekomen. Zoo b.v., dat de keuring-vooraf prak tisch geschiedt door slechts één persoon, aangezien de commissie er voor haar leden een weekdienst op na schijnt te houden. Zoo beslist dus één persoon, of een lezing al dan niet verboden moet wor den. En als die eene persoon In de gauwte niet competent is om de juistheid en de strekking van een betoog te beoordee- len, dan gaat de lezing niet door getuige de voorgenomen lezing van mr. Schultz van Haegen over het gevange nis- en reclasseeringswezen, welke Maandag door de VA R A. In het „Alge meen Programma” uitgezonden zou ge worden zjjn en.... niet doorging. Het een-persoons-stelsel moet er, vol gens het „Hbld.”, ook toe geleid hebben, dat 1 een sociaal-democratlsch lid der commissie was, dat Boutens’ gedicht Tan 1 September, gewijd aan het Konin- glnnefeest, ongeschikt achtte en de uit zending daarvan dus verbood! De werkwijze der commissie schijnt nog wel het een en ander te wenschen over te laten en er staan ons, als *t zoo doorgaat, nog de malste dingen te wach ten. Gisteren was zekere O. V. op zijn land tusschen de llghallen en de vleeschwaren- fabrlek der fa. Anton Hunlnk te Deventer aan het aardappelrooien. Circa 10 centimeter diep stekende haalde hy plotseling allerlei gouden sieraden mee naar boven. De gevon. den voorwerpen dragen schier alle een •uderwetsch karakter: er zyn gouden muts- spelden by en broches met cantlllewerk manchetknoopen van dezelfde soort, hals snoeren en armbanden, benevens verschll- ringsn, waaronder enkele met edel, steenen. De politie vermoedt, dat het gevondene van diefstal afkomstig is. een onbekende man met een postauto, die Jende even onbeheerd voor het postkantoor op den hoek van de Saxen Weimarlaan te Amster dam stond, is weggereden. In de Apollolaan werd een paar uur later de auto onbeheerd teruggevonden; uit de kluis van den auto bleek een posttrommel van het bykantoor Van Eeghenstraat, met een Inhoud van meer dan negen mille, gestolen. Van de da ders viel geen spoor te bekennen. Sindsdien heeft de centrale recerche zich vrUwel voortdurend met het geval bezig ge houden, zonder dat belangrijke aanwijzin gen verkregen werden. Maar een paar we ken geleden ging t er toch op lyken, dat er licht in deze duistere zaak zou komen. Het viel nl. op, .dat enkele personen, waar van men vermoedde dat zy wel iets met de zaak te maken 'konden hebben, grootere uitgaven en inkoopen deden dan met hun stand overeen te brengen was- In verband daarmede hebben nu een dezer dagen twee gerechteiyke huiszoekingen plaats gehad, nl. in twee woningen in de z.g pyp. Deae huiszoekingen werden resp. geleld door mr. A. A. L. F. von Dullemen, subst.-officier van justitie, en mr. Hoekstra, rechter-com- missaris; mr. E- Overbosch, subst.-off. van justitie, en mr. Boon, rechter-conunlssarls. Deze justitle-ambtenaren werden by de huiszoekingen bygestaan door inspecteurs en rechercheurs van de mobiele brigade der centrale recherche. In een der perceelen werd een belang rijk bedrag aan geld gevonden, nl. f2000, waarvan men de herkomst niet kon opgeven. Bovendien bleken beide personen, by wie huiszoeking werd gedaan, in het bezit te zyn van een nieuwe motor met zijspan' Daar de betrokkenen omtrent een en an der geen voldoende opheldering konden ge ven, is de politie tot de voorloopige aanhou ding van belden overgegaan. De een is van beroep postchauffeur. Hy was vry van dienst op den avond, dat de postauto-éief- stal plaats had, maar zegt zich nu niet meer te kunnen herinneren waar hy dien avond heeft doorgebracht. Vermoed wordt, dat hy t geweest is, die met kennis van zaken, den auto weggereden en den trom mel gestolen heeft. ZUn vriend, de tweede arrestant, zou bU het plegen ran het mis drijf op den uitkyk hebben gestaan. Deae vriend la metselaar ran beroep en ge- trouwd met de zuster van den eersten ver dachte. Vroeger was de vrouw van den met-' selaar gehuwd met een berucht inbreker; zy reive staat ook zeer ongunstig bekend en haar invloed èn op haar man èn op haar broer was zeer groot. Het onderzoek in deze zaak duurt nog steeds voort Van de resultaten zal het af hangen of de aangehoudenen en misschien ook nog meer personen ter de justitie kunnen worden-] Naar de „Telegraaf" verneemt beeft zich aan het bureau Wannoesstraat te Amster dam een vrouw gemeld, die een afschu- weiyk geheim aan de politie openbaarde. De persoon in kwestie, die ongeveer 35 jaren oud is, woonde in 1921 in Duitsch land. namelyk in een klein boerendorpje nabU Oldenburg. ZU deelde mede voortdurend normaal ge weest te zijn, doch toen een kind geboren werd, greep de drang naar haar aan. De gedachte dit kind te dooder» doen dooden werd ten slotte een obsessie en op zekeren dag nam zy het wicht op en wierp het in bet varkenshok. Het blad deelt dan verder mede, dat het kind om het leven kwam. Na dien, in 1922, kwam zy naar Holland en huwde hier met een havenarbeider. Door dit huweiyk werd zy Hollandsche. Alles ging goed tot ongeveer drie weken geleden uit dezen echt een kind geboren werd. En opnieuw kwamen misdadige ge dachten by haar op. Ten slotte werd zU zóó bang voor zichzelf, dat zy, toen haar man uit was, door een groote emotie aan gegrepen. naar de politie van bet bureau Wannoesstraat Itep en daar het geheim openbaarde. Op last ran den commissaris begeleidde men deze ongelukkige vrouw naar bet hoofdbureau, waar men Voorloopig op haar zal letten. Of aan de beweringen van deze vrouw waarde moet worden gehecht, staat nog niet vast. De Centrale Recherche zal zich eerst in verbinding stellen met de Duitsche politie van het bewuste dorpje, ten einde nader Inlichtingen in te wtnnen. Volgens haar mededeellngen zyn er geen getuigen b het misdrijf geweest. Indien echter komt vast te staan nasporingen zouden zulks moge'ijk kunnen maken dat de vrouw wél gehandeld heeft als zy ver klaart, kan sU niet uitgeleverd worden, daar zy Nederlandsche is geworden. Daarentegen zou het misdrijf wel door den Nederlandschen rechter berecht kunnen worden. Voortzetting ran het geding tegen P.NX-leiders te Bandoeng; arrestatie ran twee getnigen, verdacht ran meineed. In de avonduren van Donderdag verbreid de zich door Duitschland het bericht, dat op den minister van bultenlandsche zaken Dr. Curtlus. bU zyn aankomst aan het sta tion Frtedrichsstrasse een aanslag was ge pleegd. BU de redacties der verschillende dagbladen kwamen niet alleen desbetreffen de berichten uit Berlyn. doch ook uit bet geheele land. Oorzaak van al deze beroering wasde fadlo. De toedracht was de volgende: De BerlUnsche uitzending gaf hedenavond ten gehoore een hoorspel getiteld „De minister is vermoord”, tijdens welk stok op een ge geven moment een concert wordt onderbro ken voor de rnededee’lng. dat de minister ran bultenlandsche zaken op het station Friedrichsstraase vermoord Is. Dit bericht was door tal van hoorders voor een pers bericht gehóuden, hetgeen bovengenoemde beroering in den lande tot gevolg had. Het is te hopen, dat de beide radio- censuur-instituten zich in het vervolg wat meer op den acMergrond zullen houden, geen lichtvaardige en geen al te persoonlijke beslissingen meer zullen nemen en de censuur, die nu eenmaal noodig ia, niet langer tot een aan fluiting zullen maken. Zooals de censuur thans werkt, kan minister Reymer haar niet bedoeld heb ben. WU wachten belangstellend af. welk resultaat de aangekondigde interpella tie van den heer Albardain de Tweede Kamer opleveren zal. Nader vernemen wU omtrent de mislukte poging tot Inbraak op de Keizersgracht te Amsterdam gisternacht, dat de belde gear resteerde recidivisten reeds jaren lang onze politie veel moeite hebben bezorgd. De een. Klopper geheeten. is medeplichtig geweest bU de bekende Inbraak bU de fa. Begeer, no. 3, Gerber, is indertijd uit de Scheve- nlngsche bUzondere strafgevangenis ont vlucht en toen door de A msterdamsche poli tie op een bouwwerk te Zeist aangehouden, waarna hU zUn straf heeft uitgezeten. BU hun verhoor heeft thans één van de belde aangehoudenen een volledige bekente nis afgelegd. De ander draait er nog een beetje omheen, maar vast staat reeds, dat Klopper en Gerber Inderdaad voornemens waren de zaak van de fa. Julllen leeg te - naar 173 te gebracht, moet men ook elke richting tcestaan naar haar aard te .'.pieken. Wie naar de Vara luistert, weet dat hy soc.-dem. opvattingen boort; wie die niet in zyn huls wil hooren. moet niet op de Vara-uitzend.ngen afstemmen." De machinisten K en S„ beiden afkomstig uit Roosteren. en die beiden onder den invloed waren, reden met hun motor tus schen Enschot en Quatre Bras tegen boerenwagen op. Beide berijders werden van motor geslingerd. De bestuurder K kreeg een wonde aan het been, alsmede een versplinterde knieschyf; 8. Hep een hoofd, wonde op Belden werden per auto naar het Ziekenhuis te Tilburg overgebracht. De laatste kon, na verbonden te zyn weer vertrekken. K. wordt nog in het Ziekenhuis verpleegd. Tegen hem is proces verbaal opgémaakt. Het zoo goed als nieuwe motor- rijwiel werd geheel vernield. ■UBEAUl HOF C ALKMAAR gelefoM: Administratie Ns. 433 Redactie Na. «UJ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1