ONS BLAD LÈEKEPREEKEN ZIJ rr n S I* I 8 :ur niniiitiiuiiitiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiininiiiiiiiiiniiiiriiniiiiniiuiiiim nieuwe hbonne’S gratis JOH. LAUWER! Noord- Hollandsch Oogbl»» =>t o 0 o o EU FRANC0 1 I PIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 22 ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1930 f 40 f 50 Voornaamste cJCieltw. EEN VERZUIM Van de trap gevallen Aan de gevolgen overleden Eén doode en één zwaar gewonde Het Kanaal AlkmaarAmsterdam Ambtsaanvaarding prol. Gerbrandy 7W:t- MWS Scheepsbrand te Rotterdam Auto-ongeluk R .f A udiëntie Een gevangenis als hotel het Diocesane Jeugdraad Te Konstantinopel T 1 E D E S 5 Q to Ook kunnen profiteeren van onze c den Missie-Comité in het bisdom Haarlem Verduistering bij een Gemeentelijk Slachthuis ëtrus abonneeren. tners tot L Drijvende kasteelen op de groote wereldzee Barometers - Thermometers - Britk - PAVGI OP 3 ALKMAAB Ontploffing aan boord van „De Stad Zaandam” RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL die zich thans op ontvangen de num- 1 October a.s. De Postvlucht naar Ned.-Indie I den. de nieuwe abonné’s van de aanbieding goedkoope romans. Tegen <?en bè” 15 eenl kunnen k„erk. „ellen vnn *‘>reedt Ook de veTtek^né's dade- voor de nieuwe abonnês lijk in werking. D 1 R E C NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD red ot Derde groene Kruis-Congres te Utrecht CARPE DIEM Dreigende pestepidemie in Noord-Chlna «e- maar nu de De»»: De vaarweg over het Altmaan»er Meer kabinetsformateur rgoedtaj S ftJ», l VLO„ Barometerstand 9 uur vm.: 764 voorn tftM, A’dam, voeding Familie, Felle vuurhaard. Twee zwaar gewonden. na- lestr. het Nu rijn de inwoners van Paulsboro Volgens bij de lillende autoriteiten ■nwerig. Is L Vaagoin in Oostenrijk De Süexlsche landdag ontbonden. 0 KC0> Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot lid van het Diocesaan Mtasie- Covnlté rector H. J. M. Peeperkorn als op volger van pastoor P. W. de Wolf. als zoo mate Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week Dinsdag, Woensdag en Don derdag geen audiëntie verleenen. De gemeente Nijmegen voer 1300 benadeeld. Begrafenis Zeereerw. Heer Pastoor B. de Jong te Den Helder. efloo en n. zangers, eügst irten, nz. Gistermiddag heeft prof. mr. P. 8. Ger brandy het ambt van hoogleeraar aan de Vrije Unlverstlteit te Amsterdam aanvaard met een rede getiteld: „Benige opmerkin gen over een verhouding van handelsrecht en arbeidsrecht". Spr. behandelde daarbij in het bijzon der de arbeidsovereenkomst ter zee. De relletjes te Praag. Moties en or' tegen de fascisten Het voorloopig verslag der Eerste Kan betreffende het wetsontwerp tot las slum der Gemeentewet. De commissie van onderzoek naar de ir gelijkheid van luchtvaartlijnen in Weat-In is derwaarts vertrokken. Het requisitoir in het proces De Ro daar een m niet h Alkmaar- larig be- ordt door, d gehou- :1e feest- afplein. irgen astrfam lapoeon. en, ar ibriek u Plaatsen ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar L— Voor buiten Alkmaar f 2A5 Mst Geïllustreerd Zondagsblad i 0.60 hooger Ismet Pasja met de vorming van een nle kabinet belast. Te Heemskerk is een 68-jarige man zij nwonlng van de trap gevallen en t gevolge daarvan overleden. begrootlng van ook met een verhooglng van de °P Door het besluit, dat de gemeenteraad van Alkmaar Donderdag heeft genomen om een bedrag van 13333, of zooveel minder als noodig zal blijken te zijn, voor de verbete ring van den vaarweg over het Alkmaarder Meer beschikbaar te stellen, is ook de ver betering van dit kanaal uitvoerbaar gewor den. In het plan voor de verbetering van dezen vaarweg wordt gerekend op een diepte van 3.60 m.A.P. en een breedte van 20 m. waardoor de weg bevaarbaar zal worden voor schepen van max. 1000 ton, dat zyu schepen die de Zaan bevaren kunnen. De bodem van het Alkmaarder Meer zal wat betreft de geul op het westelijke deel van deze Stlerop en op het Meer op een breedte van 40 m. werden gebracht. Ook in de bocht tusschen Tapsloot en Markervaart zal de breedte tot 40 M. vergroot worden. De lengte van dezen vaarweg van het U voor Amsterdam tot Alkmaar is 27 KM. De verbetering wordt van veel belang vooi deseheepvaart geacht, omdat de weg korter is dan die door het Noord-Hoilandsche Ka naal en omdat de schepen slechts één sluis, die te Zaandam, behoeven te passeeren. De kosten der verbetering zijn geraamd op 80.000. Het is echter gebleken, dat dit voornamelijk door mogelijk ge bleken verkoop van de bagger uit het Meer belanrijk lager zal worden. In den Alk- ;rn—rachen gemeenteraad ia dan ook met de West-Austrafl* van bijdrage rekening ge- Levenslange ceheele onrachlktbaid tot werken door 7CA met f OEA Mi verlies van oen hand, f 1OE b*j verlies van een f EA bij een breuk van verliea vaq beide armen, beide beenen of beide oogen doodeliiken afloop 4tOU.- een voet of een oog I4v«" duim of wijsvinger 1 been ot arm Aan boord van de „Stad Zaandam" he een ontploffing plaats gehad. Eén der varenden wend gedood, een ander zwa gewond. Z. D. K. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot bestuursleden van dén Dice. Jeugdraad den heer dr. L. Berger te s-Ora- venhage én mej. M. v. d. Kallen te Sche- venlngen. Naar wij vernemen heeft de boekhouder van het Gemeentelijk Slachthuis te Nijme gen, dB heer J. van H. fraude gepleegd door verduistering van een bedrag van 6000. Na de ontdekking van dit feit heeft de man het verduisterde bedrag in zooverre aangevuld, dat de gemeente voer 1300 schade Ujdt. De boekhouder is geschorst. Da poötte aMk nader lufciwiik ta. bii verlies van anderen vlag. Gistermorgen is vanuit Amsterdam te Rot terdam aangekomen bet Engelsche stoom schip „Storness" dat daar enkele dagen te voren was aangekomen met een lading palmpitten en andere tropische producten, die het in Lagos op de Westkust van Afrika had Ingenomen. Het schip was te Amster dam gedeeltelijk gelost en zou te Rotterdam verder gelost worden. Om half 11 in den avond werd door ha venarbeiders brand ontdekt in ruim 4, welke brand door een tekort aan stoom niet door de brandweer van het schip kon worden gebluscbt. De hulp van de Rotter- damsche brandweer werd ingeroepen, welke naar gelang van de binnenkomende berich ten, verschillende drijvende stoomspuiten uitzond. Om 1 uur werd de fel brandende vuur haard bespoten met 11 stralen, waarbij het ruim onder water werd gezet. Naar het zich liet aanzien, zou de brand tegen drie uur geheel beheerscht zijn. In het ruim lag een lading van 500 ton palmpitten. welke verloren is. Ruim 3 was leeg, hetgeen over slaan van het vuur naar de bunkerrulmten verhinderd heeft. Ver waren bij den brand houden met de mogelijkheid, dat dit totale bedrag de 50.000 niet overschreden zal. Van de totale kosten betalen het Rijk cn de provincie leder een derde deel. ettea. 762-761 Zaterdag. Aan het eind van den tramrijjk' te Spi kenlsse had gistermorgen een ernstig aut ongeluk plaats. Een personenauto uit Ro terdam. bestuurd door den 37-JHrigen J. E derkamp waarin mede waren gezeten c kooplieden W. van 't Hof uit Rotterdai en D. Rosdijk eveneens uit Rotterdam, rée met groote vaart van den zeer stellen Mc lendljk en sloeg eenige malen over den ko. De toestand van v. 't Hof. die met groot moeite uit den vernielden wagen kon wen den bevrijd, is zeer zorgwekkend, terwijl Rjjs- <HJk eveneens zware Inwendige verwondlnge bekwam. De chauffeur bleef ongedeerd. D gewonden zijn per ziekenauto naar het zit kenhuis te Rotterdam vervoerd, pet onge luk moet te wijten zijn aan de veel b groote snelheid waarmede gereden werd teiwijl bovendien door den stortregen he' uitzicht belemmerd werd. De auto is totar vernield. Een der wielen is meters ver weg geslingerd. De kooplieden waren op wej naar de groentenveiling te Oostvoome. o« abonne', on dit blad zijn ingevolge de verzekeringsvoorwaarden f OAAfl ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen: 1 wUUU, AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN wil slechts een huwelijk aan- wanneer hij in betere condities beginnen dan waarin zijn geëindigd zijn. Het meisje wil slechts van een huwelijk hooren, wanneer haar een zorgeloozer leven wordt geboden dan zij thuis genoten heeft. Alle leiders van groote en kleine bedrijven, van winkels, kantoren en fa brieken, zullen u zeggen, dat de aanko mende bedienden van den eersten dag af te verstaan geven binnen zes weken volleerd te willen zijn; voor een langen leertijd heeft men geen tijd meer. De drang om in minder dan geen tijd te slagen, d.wz. het volledige loon van een volwassene, van een volleerde te ver dienen is epidemisch. Het bewijst hoe men de kunst verleerd Is, die reeds de oude heidensche dichter aan zijn tljd- genooten voorhield: carpe dlem, dat Is: pluk uw dag, lederen dag weer opnieuw, van den levensboom. Maak van het be zit van een etmaal telkens een stuk levensvreugde en bouw daaruit een heel leven opl In de haast om het beste stuk van het leven te krijgen, glipt het leven zelf tus schen onze vingers door en wanneer het haar begint te grijzen, beklaagt men zich, dat het leven zoo weinig geluk heeft gebracht. Aan wlen de schuld? Behalve de roe keloosheid, waarmee wij onze beste da gen verspillen, zijn er nog vele andere vijanden, die aan ons levensgeluk kna gen en wier beeltenis wij In volgende beschouwingen onderzoeken willen. HOMO SAPIENS i LICHT OP. De lantaarns moeten marge worden opgestoken om 7.14 en overmorge om 7.11 uur. raas - w XUVl dat hU zich op zee ADVERTENTIEPRIJS: Van B—5 regels I-tS: elke regel meer RECLAME per regel f de eerste pagina; voor de overig! pagina's 0 50 RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD' bü vooruitbetaling per plaatsine 6.60 per advertentie van 5 regels Iedere regel meer f 6.1t Wil' men de sociaal-derdokraten ge- looven, dan kunnen zij veel beter re- geeren dan staatslieden van wélke an dere politieke richting ook. Geen, of bijna geen, uitgaven voor leger en vloot; weinig arbeid en hoog loon; geen Werkloosheid; voor heel den levensduur van den mensch de heerlijksfe sociale verzor ging; op den ouden dag voor ieder een een ruim staatspensioen, kortom: alles, wat de naar geluk snakkende mensch maar verlangen kan van een humane gemeenschap. En natuurlijk behoeven alleen maar degenen, die ’t goed missen kunnen, belasting te betalen. Zoo 13 de theorie praktijk na een proefperiode met een toekomststaat. Men herinnert zich, dat wij op 11 September IJ. wezen op het débacle van het roode bewind In Australië. „Zal het werelddeel een financleele curateele moeten aanvaarden?” zoo vroegen wij. Het zag er toen wel naar uit, aange zien cle Australische regeerlng toen niet veel lust scheen te gevoelen, den goe den raad van den Britschen financiee- len expert Sir Otto Niemeyer op te vol gen-'en door drastische bezuinigingen de begrootlng in evenwicht te brengen. Toch schijnt men in Australië aan het laatste redmiddel nog maar de voorkeur gegeven te hebben. Het Engelsche Labour-blad, de „Daily Herald”, schrijft Immers, dat op de door den minister-president te Victoria Ingediende begrootlng voorstellen voor komen tot verhooglng van de In- komsten-belasting met 7H pcÉt, met nog een bijzondere verhooglng voor ministers, leden van het parlement en hooge ambtenaren (die een salaris ge nieten van meer dan 6000 gulden). Ver der wordt volgens de „Daily Herald” voorgesteld: verhooglng van de belas ting op publieke vermakelijkheden en een verdubbeling van die op het wed den. bedrag De loon-belasting wordt verdrievou digd en daardoor gebracht op 3 pence (drie stuivers) van het pond. w De komt belasting op vermakelijkheden en op het wedden, en brengt ook een loonbe lasting van 3 pence; bovendien worden salarisverlagingen voor ambtenaren voorgesteld, die een totale bezuiniging van 105.000 pond zouden brengen. Het leven is een kostbaar bezit. Hoe weinig zijn wij ons bewust van zijn wer kelijke waarde! Toen wij kinderen wa ren. leek ons jeugdig leven meer het I eigendom van anderen dan van ons zelf. I wij werden gevoed, gekleed, geleld en gestuurd door ouders, bewaakt en on- derilcht door onderwijzers. Al onze stappen werden nagegaan; zelfs onze spelen werden door anderen geregeld. Wij begrepen niet dat dit de gelukkigste tijd van ons leven kon zijn. De jonge ptant werd gekoesterd en opgekweekt. Wij waren vrij van zorgen, van haat en I nijd, van afgunst, van verantwoordelijk- f held, van al de lasten, die op groote- menachenzlelen kunnen drukken. Maar wjj begrepen ons geluk niet, smachtten I nasr vrijheid en zelfstandigheid en geen heftiger drang in ons dan het verlan gen om groot te worden. De vrijheid blijkt intusschen al heel spoedig een weinig begeerenswaardig bedt; de zelfstandigheid brengt den swaren plicht mee om te voorzien in eigen onderhoud en ook al heel gauw i in dat van anderen. De strijd om het I bestaan, het dringen van medemen- schen, de ingewikkeldheid van het maatschappelijk leven verduisteren de blijde stemming van het volwassen zijn. De jongeman staat in zijn eerste liefde als een veroveraar aan de poorten van het groote leven. Hij meent alles te kunnen, tot alles in staat te zijn. Maar weldra blijkt, dat iedere stap vooruit nieuwe moeite kost en dat de wereld, die eerst oneindig groot leek, bij het klimmen der jaren inschrompelt tot een kleine plek, waarop het zelfs nog moeite kost een klein, eigen plaatsje te behou- Wie tot de gelukkigen behoort van bij machte te zijn zich een vaste maat- I schappelijke positie te veroveren; eeiv gezin te vormen, dat hij onderhouden^ tos; zonder ziekten of kwalen tot den t middelbaren leeftijd op te klimmen, die komt op een goeden dag opeens tot de P'^soDclusie, dat, terwijl hij van meening Is nog altijd bezig te zijn het leven te veroveren, hij in werkelijkheid al zacht jes aan de helling weer afglijdt. Nü zou hjj van het leven kunnen genieten; maar zie, de ouderdom waars:huwt: „denk, dat gij nog maar op tien, twintig jaren volle levenskracht rekenen moogt. OU moet zorgen voor uw ouden dag en voor de toekomst van uw nabestaanden. Juist wanneer gij in uw meest produc tieve jaren zjjt, zullen uw kinderen voor hun opvoeding het meest van u eischen!” En in een stil uur van peinzen over de waarde van het leven, komt menigeen er dan toe te vragen: maar wat is op deze manier het leven? Ik werk en zwoeg en span mij in om een doel te bereiken en wanneer ik meen boven op den top te staan, dan drijft I een geheimzinnige macht mij alweer bergafwaarts en wijst mij onverbldde- hjk op het einde. Wanneer kan ik nu eigenlijk eens van mijn leven genieten? En deze vragers en zoekers naar le vensgeluk behooren nog tot de besten, tot de werkers, tot de goede elementen onzer samenleving. Hoevelen zijn er niet die met het leven goochelen; die er mee speculeeren als ware het een handels- zaak. Hoe langer hoe meer wordt het leven tot inzet van een waandenkbeeld gemaakt. De parachutist, die zich met drie achtereen te openen valschermen van duizend meter hoogte naar beneden laat vallen; de vlieger, die zonder be hoorlijke voorzorgsmaatregelen den oceaan oversteekt; de hongerkunste naar, die zich zonder voedsel laat op sluiten; de bokser, die zich waagt aan «en gevaarlijke tegenpartij; de danser, die dagen en nachten lang op den glad den vloer blijft springen; al die record- I makers, die hun leven of gezondheid in de waagschaal stellen op hoop van plot- «eling rijk te worden, het zijn de le vende getuigen van wat er woelt in de hersens van tienduizenden: het leven heeft alleen waarde, wanneer het zor geloos kan genoten worden. De vele I honderdtallen, die zich dagelijks aan de Poorten van de filmbureaux verdringen in de hoop een rol te kunnen spelen op het trildoek, hebben maar één verlan gen: in weinig tijd „er boven op” te zijn cn dan.... hét leven genieten. Zoo wordt het levensgeluk hoe langer hoe meer een speculatie. Vandaar zoo- veel walging van het leven en zooveel Wftnoorden. De practijk leert, dat de beste speculant' na veel winsten en evenveel verliezen tenslotte blij mag *Un, met zijn inzet te eindigen; de I meesten zijn niet tevreden alvorens zij geruïneerd zijn. En wat de beurs en de •Peelbank te zien geven, voltrekt zich in bog veel heviger mate aan de speculan ten met eigen levensgeluk; daar zijn •elfs de weinigen, die in de oogen van •aderen slagen, de meest beklagens- **«dlgen. Want, wie meent zün geluk l komén dat alle lekkernijen der Oude kwartler opsloegen, eld aanbiedt-, dan de gewone wafi er netjes-prop waarbij goedkooper. dan in het goedkoopste hotel. i Nu zijn de Inwoners van Paulsboro zoo- als zoodanig natuurlek ook gastvrij teveel Is teveel. „En 171 dollar is teveel" verklaarde het gemeentebestuur, liet alle lampjes, behalve de paar, die de directeur voor eigen gebruik noodig heeft, er uit schroeven en gaf bevel, dat de poorten der gevangenis van nu af aan zorgvuldig gesloten moesten worden, opdat niemand meer zou kunnen binneosluliMu. De 68-jarlge heer M. Mok, oud-onderwjj- zer en schoolhoofd te Heemskerk, had gis termorgen, toen hij rich bij het opstaan naar beneden wilde begeven, het ongeluk, van de trap te vallen. Hij bleef bewusteloos liggen. Doordat mevrouw Mok. die rich nog bo ven bevond, zeer slecht van gehoor en ge zicht is, had deze niets van het geval be merkt en werd dit eerst anderhalf uur later ontdekt. Onmiddellijk werd toen geestelijke en ge neeskundige hulp Ingeroepen en de onge lukkige voorzien van het H. Oliesel. Zonder tot bewustzijn te zijn gekomen Is de heer Mok echter te pl.m. 2 uur over leden tengevolge van dezen val. te bereiken, na zijn leven tot Inzet van een gril te hebben gemaakt, vindt het tegendeel van hetgeen hij meende wonnen te hebben. Het leven toch Is een kunst. En iedere kunst verelscht naast talent harden arbeid, energie, Inspanning, opoffering, overgave, gestage ontwikkeling en groei. Het talent nu wordt Iedereen door den Schepper meegegeven; zoo weinigen echter verstaan het hun gave productief te maken. Levensgeluk moet worden opgebouwd, steen voor steen. En het bouwen zelf moot ons grootste genot en onze hoogste voldoening zijn. Niet de massale steenklomp, waarvan het ge raamte van latten en Ijzeren binten in enkele weken wordt opgesteld; waarbij honderden werklieden het cement gie ten en glad strijken en dat in enkele maanden als een steenen monster met duizend oogen boven de huizenrijen staat uit te kijken; niet zulk een ge vaarte Is het kunstwerk, dat de harten van vele geslachten verblijdt en als een onsterfelijke schepping van menschen- handen geprezen wordt. Maar wel de grijze kathedraal, steen voor steen door vlijtige handen opgemetseld; met liefde geboetseerd tot een kantwerk van on verwoestbare materie; versierd met ontroerend schoon beeldhouwwerk en af gestemd met geestige motieven; de tempel waaraan honderden vaardige handen jaren en jaren werkten; waar in een geheel geslacht haar ziel legde, zulk een bouwsel blijft verrukken en bekoren; dat Is ware kunst! En konden de grijze steenen spreken, zij zouden verhalen, hoe de kunstzinnige am bachtslieden zelf hun geluk vonden In 'dat werk hunner handen; hóe iedere nieuwe dag hun een nieuwe vreugde was. Niet het jakkeren naar het einde; niet de haast, om de vlag In top te hlj- schen was hun werkdrang. maar het bouwen, het metselen, het houwen en hakken zelf was hun lust; het zien hoe telken* een nieuw deel groeide op da fundamiontea- Dat is het beeld van het ware levens geluk; opbouwen dag na dag, zonder te vragen hoe of wanneer het hoogtepunt komt, zonder bange zorg of hunkerende haast. Iedere dag moet zijn eigen vreugde geven door het overwinnen van onver mijdbare moeilijkheden, door de blijde ervaring, Iets van den vorigen dag ge leerd te hebben; door het gevoel, te winnen aan ware levenswijsheid. Hoe ver Is ons tegenwoordig geslacht van die opvatting van levensgeluk, van die levenskunst verwijderd! Het bouwen aan eigen geluk, het vreugde scheppen in de worsteling om geluk is aan het opgroelend menschdom vreemd. De jon geman gaan, kan ouders slechts Tot zoover het bericht In het Engel sche blad, zooals „Het Volk” dit uit ge noemd orgaan vertaalde. WU zijn „Het Volk” daar dankbaar voor, maar het blad heeft hierbij oJ. toch een leelljk verzuim gepleegd. Het roode orgaan vertelt er heele- maal niet bl], dat dit het onaangename en fatale einde is van luxueus rood be wind: belastlngverhooglngen en sala risverlagingen Hoe zouden de heeren te keer gaan, deze beide onaangename dingen tegelijkertijd en in zoo erge werden aangekondlgd Iny, een „kapitalistisch” land. Hoe zouden zij dan hoog van dén toren blazen, en met hoeveel geestdrift zouden zij den volke dan verkondigen, dat zij zooveel beter geregeerd zouden hebben Het gemeentebestuur van Paulsboro New-Yersey kreeg eenigen tijd gelede: gen rekening van 171 dollar voer electrise) stroomverbruik in de stedelijke geevange- nis. In een andere stad had waarwhltnlltl niemand rich daarover verwonderd maa in Paulsboro verwekte dit voorval d< grootste verbazing. Want de stad bezit we een gevangenis en bovendien no/ eei heel mooie, voorzien van alle modern» comfort, maar de bewoners van Paulsborc gedragen rich over het algemeen zóó on berispelijk, dat er tot nog toe niemanc anders dan de directeur gewoodd heeft. Dat geloofde men tenmist tot op der dag. of beter gezegd. tot in den nacht waarin de gemeente, ongerust door de raadselachtige electriciteitsrekening, gebouw liet bewaken. Toen bleek, dat verschillende reizigers die rich voor een nacht in Paulsboro op hielden, in de gastvrije cellen van de ge vangenis, waarvan de deur altijd heel vrien delijk uitnoodlgend openstond de di- -1 ge- hun nacht- Waarom nietHet er netjes-proper, rustig en heel wat BUREAU: HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie Na. 633 Het grootste der drie zeilschepen de Santa Mr-ta", waarmede Columbus in 1492 Amerika ontdekte, had een Inhoud van 237 ton; het eerste stoomschip „Clermont", weennee Robert Fulton in 1807 op de Hud son van New-York naar Albany voer, was 18C ton groot; het grootste Duitsche han- delsschlp „Bremen dat onlangs zijn eer- reic naar New-York maakte, meet 46 000 registerton. De .Banta Maria”, het schip van den koenen ontdekker van Amerika, was 23 M. lang, de „Clermont”, het eerste stoomschip 42 M., terwijl de lengte van da „Bremen" 286 M. bedraagt. In deze getallen ligt de beelc grootsche I ontwikkeling der scheepvaart in weinig I meer dan 100 jaar besloten. Wie in vroeger tijden op den wankelen bodem der zeil schepen den Oceaan doorkruiste, werd er maar al te vaak heel ruw aan 'herinnerd, dat het „water geen balken heeft"; wie tegenwoordig in een van die moderne, drij vende reuzenhotels over den Oceaan reist, behoeft wanneer hij niet wil er nog niet eens aan te denken, bevindt en niet in een internationaal, luxe hotel van Airos. Want niets wat ook de meest verwende en veelelschende moderne mensch rich wenschen kan, ontbreekt op deze drijvende zeekasteelen. die in onze dagen door een brug van vijf uiterst gezel lige dagen de Oude met de Nieuwe Wereld verbinden. Cabines, die rich in niets meer door de weelderig ingerichte kamers van een eerste klas hotel onderscheiden, badkamers en een zwembassin met marmeren lambrizeering, turnzalen, sportvelden met open en over dekte tennis- en kegelbanen, zelfs voetbal- terreinen, sprookjesachtige eetzalenpal mentuinen en muziekballen met concert vleugels, danszalen en bioscopen, vrooiyke danssalons en rooksalons met donkere lam brizeering; trappenhuizen zooals in kastee- k_n. liften, die den passagier de moeite sparen, den weg door de talrijke verdiepin gen van het schip te voet af te leggen. Zulke luxueuze inrichtingen blijven tuurlUk alleen tot de eerste klas van de schepen beperkt. Hoe hemelsbreed zich ech ter ook de tegenwoordige derde klas der groote oceaanschepen van het beruchte „tusschendek” der vroegere tijden onder scheidt, zullen degenen het best weten, die de groote emigranten-transporten uit den vooroorlogschen tijd meegemaakt hebben. De passagier van tegenwoordig, die al lang aan onze moderne eeuw gewend is ge raakt, voelt zich zoo licht geneigd, om al die grootsche inrichtingen als iets heel na tuurlijks te beschouwen. Hier volgen echter eenige getallen van de Bremen die eenlg Inricht geven be- t: effende het materiaal, dat noodig was voor den bouw van zoo’n Oceaanreus en wat een kolossaal werk het is zoo’n kas teel te oouwen: voor den romp waren 25 millioen K.G. staalplaten noodig, die aan elkander bevestigd werden door ongeveer 4 mllliorn klinknagels. Alleen voor trans port van dit bouw-materlaal waren 1745 snoorwagons noodig. De vier scheepsruimten wegen 6800 K.G. en er werden 900 K.M. i kabel In het schip gelegd, wat ongeveer 1 overeenkomst met den afstand van Bremen r.aar Milaan! Onwllleke’ rig dacht ik aan dit alles, toen dit wonderwerk der techniek sljn eerste reis over de zee deed. Is er nog iets heerlijken da*, mol? Oceaanreis? Ik geloof het niet; zoo’n reis schenkt den mensch. die* er van weet te genieten, datgene wat hij te midden van de onrust en de haast van het tegen woordige leven zoo zeer mist: het loemaken van den dagelljkschen sleur, van zijn eigen IkEn hoe gemakkeltyk orot bat iemand gemaakt oor eens voor een paar dagen alle zorgen op zij te zetten en hart en zenuwen van nieuwe krachten te voorzien! Na de nachtrust op een uitstekend bed van een uitnoodlgend openstond de weelderige hut neemt men een heerlijk bad I recteur was noS nooit op de gedsschte en wekt daardoor den eetlust voor het kom^n 0,11 te sluiten eerste ontbijt, en Nieuwe Wereld aanbiedt; dan vanfailing op het promenadedek, t- mer de kennissen goeden morgen wenscht en de gewichte vraag bespreekt ot men goed •k Bewgd. heel voorbeeldige mensrhén' geslapen heeft. Nu wat ochtendgymnastiek o- in de turnzaal sport: tennis, voetbal, boksen het la tijd voor de lunch. Na een hserVJke slëta in den ligstoel op het dek, waar men een fijn dutje doet of heer lijk kan drooeoen. terwijl men naar den prachtiger blauwen hemel staart at rich verdiept in de beschouwing der aae, die tH- keae van geMciit venrieeett..^, Bij de Directie van de Halcyon-lljn te Rotterdam is bericht ontvangen dat rich op X stoososchip ,De Stad Zaandam", dat zich op het oogenbllk 50 mijlen ten Zuiden van de Humber bevindt, een ontploffing in de bunkerrulmten heeft voorgedaan. Men heeft nog geen overzicht gekregen van de schade, doch wel is mededeellng ontvangen van het feit, dat bjj deze ont ploffing de ongehuwde stoker Kattestaart uit Vlaardingen is gedood en de trammer Groen, eveneens uit Vtaardingen, zwaar is gewond. De oorzaak van de ontploffing is onbe kend. doch het is niet onmogelijk, dat zij gelegen is in de aanwezigheid van een stuk springstof in de kolen. „De Stad Zaan dam'1 werd in 1920 gebouwd en meet 2058 brutoton (1235 netto). Volgens bij de Koninklijke Lu-Atvaart Maatschappij Ingekomen bericht ta bet eerste postvliegtuig naar Indié, de P-H.A O-R. gistermorgen ora 7J0 plaatselljken tijd van Boedapest vertrokken en om 14.47 plaatseltJ- ken tijd te Konstantinopel aangekomen. Alles is wal aan boord. Heden wordt de tocht voortseeet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1