ONS BLAD I JOH. LAUWERE dit nummer bestaat uit drie blader MAANDAG 29 SEPTEMBER 1930 f 40.- f 50 Voornaamste cJCieuws niets begrepen Oslo en onze 1071 meter-golf van een uitvinder De honger .1 Ernstig vliegongeval en Postvluchtdienst op Ned. Indië Nederl. R. K. Tooneelbond 577 leden Het proces-De Rosa Vereeniging van Archivarissen De Philipponen De wedstrijden van Pro Patria no VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 228 -*■ I o De nieuwe Duitsche Rijksdag Spring niet irf een rijdenden trein Zwaar onweer boven W est-Friesland Met losse patroon in het gelaat geschoten Bulgarijë zal niet deelnemen aan de Balkan-Conferentie Veroordeeld tot vijf jaar gevangenis Groot Congres der Spaansche jeugd Liturgische dag in het bisdom Haarlem Prins Leopold van Beieren overleden De achturendag voor kantoor bedienden Boerderij afgebrand Vee doodgeslagen R. K. Buitengewoon L. O. aan zwakzinnigen PAYGLOP 3 ALKMAAR □m” teel •tea r nu Ilan* s>. AAHGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL •I i tea* of Een enquéttc van de N. C. R. V. nmfng Op 4 November te Leiden Causerie van Prof. Koels. i id: t Derde Pa- Het buitenland over Hitler. f. SB een groot morgen Te Aleppo aangekomen De Competitie-indeeiing Twist om een meisje ge- Algemeene vergadering te Breda B F. de Jone te Den Beider. De begrafenisstoet op weg naar dBONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f t.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 booger Een enquête met betrekking tot de 1071 nieter golflengte voor den radlo-omroep. De samenstelling van het nieuwe Turk sche Kabinet. De Oekrajlensche actie. Verscherpin.' der toestand. K AARD. In 1916 opperbevelhebber van het Duitsche leger in het Oosten LICHT OP. De lantaarns moeten worden opgestoken om 7 09 uur. De relletjes te Praag. Krachtiger op treden der gewapende macht. De een der ar- Barometers - Thermometers - Briller t eind zuilen bew». op vu- iprook- reëete Prins den De nieuwe Duitsche Rijksdag bestaat 577 leden. I al- in W- te* üit te lelnere M mt. b van tou- rt. ehagtn xmen. Naar het „Volk" uit goede bron verneemt, is een wettelijke regeling van den arbeids tijd der kantoorbedienden thans binnen niet al te langen tijd te verwachten. Het schijnt vast te staan, dat de afkon diging van den acht-urigen arbeidsdag voor deze groep tegen Maart van het volgend jaar kan worden tegemoet gezien. Barometerstand 9 uur vjn.: 768 stilstand geen De correspondent dat allen der Zaterdagmiddag ontlastte zich boven groot gedeelte van Noord-Holland een onweer, dat in jaren niet zoo hevig was voorgeko men en zeer lang aanhield. In Hoogkarspel sloeg de bliksem in de ka pitale boerderij De Mariahoeve van den heer K. Schouten, welke eerst dit jaar gebouwd is. De boerderij brandde tot den grond toe af en de inventaris ging verloren. Verzekering dekt de schade. In Assendelft werden vier koeien van de landbouwers Veenboer door den bliksem ge troffen en op slag gedood, terwijl een andere koe door den luchtdruk in de sloot getild werd. Deze kon echter behouden blijven. De dieren waren verzekerd. Ook werden de torens van de katholieke en hervormde kerk geraakt. In Enkhulzen stonden spoedig door de he vige regen- en hagelbuien de straten blank en op sommige plaatsen stroomde het water de huizen binnen. Branden kwamen hier gelukkig niet voor. Een reorganisatie in de maildiensten W Indië. ver bet ve- Ptocht 81we»k -hltte- ilagen. reed, ronder r wel. aantal n ver. lagen- ntet an om ■achtig In de uitgestrekte Pruisische bosschen van de Johannlsburgerheide, in de dorpen Fe- dorwalde, Nlcolalhorst. Golkowa. Onufrigo- wen en vooral in Eckersdorf, wonen de Phi lipponen of Llpowanen. een secte der Rus sisch-orthodoxe kerk, die naar hun stichter. Philip Pustoswiat, Philipponen genoemd worden. Hun voorvaderen vestigden zich 100 jaar geleden in de dunbevolkte streken van van hen indbouw- hebben voorva- Oost-Pruisen omdat de Regeering vooruitgang en opbloei van het la bedrijf verwachtte. De Lipowanen alle zeden en gebruiken van hun deren behouden, zelfs de oude kleederdrach- ten. Half Juli werd in Eckersdorf, de voor naamste plaats van deze secte, een feeste lijke optocht gehouden, waarin de oudste leden der Phllipponengemeente met hun lange baarden en in Oud-Russische dracht voorop liepen. Het nog bestaande Philipponenklooster is een armzalig gebouw en verdient nauwe lijks zijn naam. De verwachtingen, die de Regeering koesterde van deae Philipponen, die wegens hun geloot uit Rusland werden verdreven, zijn intusschen niet in vervul ling gegaan. De landbouw i? er heelemaal Heer bekneld tusschen treeplank en perron Gisterenavond omstreeks half 12 wilde de heer W. Knobbe uit Noordwfjkerhout op het perron te Leiden in een binnenkomenden electrischen trein springen, die nog in bewe ging was. Hij raakte bekneld tusschen de tree plank en het perron, zoodat hij kwam te val len. De treeplank moest in allerijl worden verwijderd, terwijl de heer K. zoodanig ge wond werd, dat hij naar het Academisch Zie kenhuis te Leiden moest worden overgebracht. De trein had meer dan een half uur ver traging. Het Derde Groene-Kruis-Congrre Utrecht gesloten. bij verlies «ten *r anderen vinteer. i vm tenq, PP.); 4 A. Toscani <A. A. C.); C. Wilburg <P. P.j; 6. d. Toet; 7. F. Berghout In het proces-De Rosa werd vonnis wezen. Na het pleidooi van den verdedigèr Spaak en enkele korte replieken van den procureur- generaal en den verdediger, trok de jury zich terug, om te beraadslagen. Het resultaat was een bevestigend ant woord op de vier volgende vragen: Heeft beklaagde zich schuldig gemaakt aan poging tot moord? Met voorbedachten rade? Was beklaagde in ’t bezit van een valschen 1®S? Is De Rosa in België in ’t openbaar opgetreden onder een valschen naam? Daarop begaven het Hof en de jury zich naar de raadskamer, om de straf vast te stellen. Het vonnis luidde: vijf jaar gevange nisstraf. Er hebben geen incidenten plaats gehad. De plannen tot herziening van het Indi sche veriofsreglejnent en de nieuwe salarte- grenzen. Afkondiging tegen Maart 1931 te verwachten Op het fort Friedrichsberg (Zweden) heeft Zaterdagochtend een ernstig vliegongeval plaats geh$d. Een marinevliegboot vloog eensklaps tegen een schoorsteen van de ka zerne op en stortte brandend omlaag. De be stuurder werd zwaar gewond, doch een an dere inzittende wist zich met de parachute te redden en kwam ongedeerd in een boom te recht. De mecanicien werd licht gewond. Bij de verdere behandeling van de PJf.I. zaak voor den Landraad te Bandoeng te ee' derde getuige wegens meineed gearresteerd ad m Ueea. mom, «teer avond «te* Te Bushir By de K. L. M. is bericht ingekomen, dat de P. H. A. O. R. gisteren om 3.19 uur plaat- selijken tijd van Aleppo is vertrokken en te 14.56 plaatselijken tijd in Bushir is geland. Alles wel aan boord. Generaal-veldmaarschalk Prins Leopold van Beieren isgisteren in den ouderdom van 84 jaar te München ontslapen. Prins Leopold, die den 2en Februari 1846 als tweeden zoon van den toenmaligen Prins-regent Lulspold werd geboren voerde in 1915 het commando over het negende leger. In 1916 werd hem het operbevel over het Duitsche leger in het Oosten opgedragen. Prins Leopold heeft een werkzaam aan deel gehad aan de overwinningen in Rusland en Polen. Inderdaad hoezeer het optreden van Hitler ook zijn bedenkelijke zijde heeft, als waarschuwing moet het voor de vroegere Entente van het grootste belang zijn. Ben nog langer uitgemergeld Duitsch land zal ten prooi vallen aan het bolsjewisme, en dan kunnen de Versall- 188-dlctators hun goud-droomen wel voorgoed vaarwel zeggen. En niet alleen hun gouddroomen. Ook de ordè en de rust in Europa, ook waarschijnlijk hun eigen lieve leven. Men heeft thans te kiezen tusschen ten menschwaardige behandeling van «ten Dultscher en.... het bolsjewisme, waaraan wij allen ten gronde zullen gaan, als een krachtig Duitschland het niet keert. Hoe Ml men Meson? C. A. Gubbels verbetert Ned. Record 16 K.M. De Rotterdamsche Athletiekvereeniging „Pro Patria” hield heden wedstrijden snel wandelen over 10 KM. om het kampioen schap van Nederland. De uitslag luidt: (beiden Te Wervel. In den 10 KM. groepwandelwedstrijd wa ren opgekomen 70 deelnemers (o.w. 6 dames). Allen legden het naiwmvK binnen Hen De Rosa tot 5 jaar gevangenteatraf ver oordeeld. De Bulgaarsche delegatie welke naar Athene zou vertrekken tot deelneming aan de Balkan-conferentie. heeft op het laatste oogenblik besloten af te zien van deelne ming aan deze conferentie. Hat secretariaat heeft een communiqué uitgegeven waarin de motieven tot dit besluit als volgt worden ge- formuleeerd. De Bulgaarsche gedelegeerden zijn van meening, dat door de in zekere Grieksche bla den gevoerde campagne, aan den vooravond van de bijeenkomst der Balkan-delegatles in de Qrieksche hoofdstad, de gelegenheid wordt aangegrepen een smartelijk verleden in her innering te brengen en feiten naar voren te brengen, welke reeds meer dan vijf en twintig jaren geleden hebben plaats gehad, waardoor de vervulling der reeds zoo moei lijke taak, onmogelijk wordt. OSLO ZENDT DINSDAG NIET UIT Blijkens een mededeelipg van den heer Speet op Zaterdag j.l. is de K. R. O. er na herhaalde brief- en telegramwisseling in ge slaagd, met het station Oslo overeen te ko men dat dit laatste station op Dinsdag niet zal uitzenden. Dit is zeer zeker een succes, want de uit zendingen van den K- R. O. waren den laat- sten tijd, vooral b.v. gisteravond, weer on genietbaar. Gelukkig kan men nu het jubi leumprogramma storingvrij beluisteren. „Me^ moet begrijpen, dat Duitschland, na 12 jaar te hebben doorgebracht in het tuchthuis van Versailles, opkomt voor dezelfde rechten als de andere landen hebben. Indien men Duitschland tot le venslange tuchthuisstraf wil veroordee- len, dan moet men ook het gevaar tege moet zien, een verbitterde natie, vertwij feld tot den rand der misdaad, in zUn midden te hebben. Wat dit zou beteeke- nen, kan ieder raden: bolsjewisme. Het is te hopen, dat spoedig de weg gevonden zal worden naar een vriendschappelijke regeling der Europeesche geschillen. Waarom zou ik een opstand doen uit breken, nu 107 leden van mijn partij ln den Rijksdag zitting hebben en ik er op reken bij de volgende Rjjksdagverkiezln- gen het dubbele aantal te hebben? Engeland en Duitschland kunnen met altijd vijanden blijven. Engeland moet be grijpen, dat een sterke partij in Duitsch land, die zich tegenstander van het bolsjewisme verklaard heeft, niet alleen een belang is voor Duitschland, doch ook voor alle andere landen.” De P. H.A. G. R. vertrok Zaterdagmor gen om 7.12 uit Konstantlnopel en kwam te 13 44 (plaatselijke tijd) te Aleppo aan. Alles wei. 1. C. A. Gubbels Pro Patria, in 47 mln. 9J sec. (Nieuw record). Het oude record is 48 min. 17.6 sec., ter wijl het wereldrecord 45 min. 26.4 sec. be draagt. 2. P. Engelman; 3. M. Engelman (beiden PP.): 4 A. Toscani (A. A. C.); 5. E. J. Van 8 tot 12 October zal in Saragossa een congres van Sponje's katholieke jeugd plaats vinden. katholieke jeugdbeweging is thans van de belangrijkste punten van het actie-program der Spaansclje geestelijkheid e» vooraanstaande leeken-leiders, en over da normen dier beweging zal op het as. congres uitvoerig gesproken worden. Het congres zal besloten worden met de plechtige toewijding van Sponje's katho lieke jeugd aan de Heilige Maagd, welke in Saragossa onder den titel „del Pilar” ver eerd wordt. De Ned. R. K. Tooneelbond heeft ook voc het volgende seizoen competitle-wedstrijde uitgeschreven welke gaan om het kampioen schap van Nederland. In totaal zijn er 2. inschrijvingen ingekomen. Door het bondsbestuur is nu de volgend, indeellng vastgesteld: Afd.: HeerentooneelKring ATTXdolf Kol- ping." Leiden; „Arti et Amicitiae," Dordrecht: Benedictus XV.’ Rotterdam; „Joost van den Vondel.’ Rotterdam; .Bint Bonlfaclus” Loos- duinen; „D. O. V.” Bussum. Kring B: „Nut en Vermaak, ’t Veld; „Ons Genoegen.” Waarland; ..Ontspanning na Inspanning,’ Opmeer; „Constantia.” Beha gen; Ooefening Kweekt Kennis. Spanbroek. Kring C: „Ontspanning na Arbeid,” Olster- wijk; „Ons Vermaak." Kaatsheuvel; „Geest beschaving.” Etten; ..Excelsior.’ Weert, Roomseh Tooneel, Roosendaal; „Inter Nos,* Hoeven; „O. O. G.” Waalwijk. Kring D: „Vriendenkring." Dieren, „Vrien dentrouw," Westervoort; „Kunst en Vriend schap.” Enschede; „Kunst en Genoegen,” Velp. Afdeeling Gemengd Tooneel: ,Bt. Bonl faclus,” Krommenie; „Nieuw Tooneel,” Roo sendaal; „O. B. K.” Goirle, .Benedictus XV* Wervershoof en „Jong Tooneel,” Roos^idaal. De jaarlijksche Liturgische dag der Haar- lemsche Liturgiscne Vereeniging zal dit jaar op 4 November te Leiden 'gehouden worden. Om half elf zal op dien dag Deken A. H. M. J. Homulle een plechtige Hoogmis opdragen in de St. Petruskerk, waaronder de hoog eer»'. heer Wtftenburg. Regent van het Se minarie „Hageveld" te Heemstede ëén predi- catie zal houden. De asslstenties bij deze H. Mis zullen vuld worden door Theologanten van Groot Seminarie te Warmond, terwijl de BMigen door de Schola Cantorium van het Wroot Seminarie zullen worden uitgevoerd Om één uur des middags zal er een pries- tervergaderlng worden gehouden tn de H. Lodewijkskerk. waaTin als spreker ral optre den Pater Derks O. S. B. over Oostersche Liturgie”. Des avonds om acht uur zal er in de Kleine Stadszaal een algemeene vergadering worden gehouden, waarin zal spreken ter G. Lohuis O.F.M. Te Rotterdam, in het klooster ..Concor dia” der zusters van het gezelschap J. M. J. aan de van Oldenbarneveltstraat. is eergis teren een algemeene vergadering gehpuden van den Bond ter bevordering van het R.K. Buitengewoon L. O. aan zwakzinnigen. Na een kort openingswoord was allereerst het woord aan prof. Roels. die begon met op te merken, dat het hier eigenlUk-glng om de heilpaedagogiek in de moderne psycho logie. Niet wat de onveranderllike opvoedings- doeletnden betreft, maar wel wat het em pirisch fundament aangaat, ontwikkelt de paedagoglek zich, omdat de opvoedingsmid delen alleen aan de hand van de ervaring kunnen worden ontdekt. Spr. wees op de verandering in het ob ject van de nieuwere Amerikaansche psy chologie; niet het bewustzijn, maar het ge drag van het individu wordt tot voorwerp der psychologie gemaakt, m.a.w. niet het ab stracte bewustzijn, maar de psychophyslsche eenheid. De oudere psychologie trachtte door middel van de analogie-redeneering. welke uitging van dezelfde structuur bij volwassene zoowel als bij kind, bij het normale als bij het abnormale kind tot de kennis van het zlele- leven te komen. Deze methode leidde tot valsche conclusies. Thans heeft men oog gekregen voor de motorische verschijnselen. Daarmede4 wist de psycholoog vroeger eigenlijk geen raad. Die motorische verschijnselen zjjn het, welke ons beter doen begrijpen, de structuur van het bewustzijn van het kind Een kind denkt niet zonder handen en voeten, het denkt, het stelt zicl^ voor, het neemt waar met handen en voete^. Wanneer we een klein kind bezig zien, denken wij dat het speelt: dan is het kind aan het waarnemen. Zijn handelen zelf is denken. Met del meening. dat een kind een vol wassene fs in zakformaat, dat er dus wel kwantitatieve maar geen kwalitatieve ver schillen zouden zijn, is de psychologie op een heel verkeerden weg geweest. Datzelfde geldt ook voor het abnormale kind. Er is een* tijd geweest, dat men uit ging van de veronderstelling, dat het zlele- leven van het abnormale kind gelijk was aan dat der normale, maar dat er alleen een gatjn was: het gebrek aan vlsueele of an dere indrukken. Men is in de moderne psychologie tot het inzicht gekomen, dat men ook hier van een kwalitatief verschil moest uitgaan Men heeft te bedenken, dat een achterlijk kind van bepaalde zwaarte door defect van tempera ment karakter en persoonlijkheid een ge heel anders geconcentreerd individu is. Met verklaren alleen komt men daarbij niets vooruit, men moet zulke kinderen begrijpen. Vooral boven-natuurlijk begrijpen in het jicht des geloofs en der goddelijke liefde. Al- lépn dan is het mocrelijk zulke geheel kwa litatief verschillende indivuduen voor zich zelf en de samenleving nog nuttig te maken. Na de pauze heeft de le secretaris. Frater Ploranus verslag uitgebracht over het afge- loopen jaar. In geheel den bond valt bloeiend leven waar te nemen en van ver schillende zijden wordt medewerking onder vonden. Het verslag van den secretaris sloot met een batig saldo van f 105 74 De begrooting voor het volgend laar werd goedgekeurd op een bedrag van f 2836.82. Nadat ten slotte de weestel. adv. Rector C Broekman nog een algemeen woord van onwekkenden aard had gesproken, volgde de rondvraag waarbij de wenschelijlmeid werd uitgesproken om het buitengewoon onderwijs bij de wet verplichtend te stellen. Naar het W. B meldt, is het totaal aantal bU de jongse rjjksdagverkiezingen uitge. brachte stemmen thans vastgesteld op 34.956.723. Daarvan zijn op de communistische partij uitgebracht 5.590.179 stemmen, zoodat zij niet met 76, maar met 77 leden in den nieu wen rijksdag vertegenwoordigd zal zijn. Het aantal afgevaardigden in den nieuwen rijkdag bedraagt dus 577. Tijdens een twist over een meisje heeft de 27-Jarlge H. v. H. uit Eindhoven ten huize van zijn vroegere verloofde Maria L. te Pan- ningen (L.), uit een revolver een tweetal schoten gelost op zjjn medeminnaar L. K. eveneens wonende te Panningen. Na het eer ste schot sprong K. op den vroegeren ver loofde van zijn meisje toe en greep hem vast. Deze loste toen, meldt de „Courant,’ nog maals een schot op K. vlak in diens gelaat. Gelukkig bleek de revolver slechts met losse patronen geladen te zijn. Doordat het laatste schot echter van zoo dichtbij werd afge vuurd. bekwam K. in het geheele aangezicht verwondingen, zoodat hij zich dadelijk onder dokters behandeling moest stellen. De schutter werd na het tweede schot door K. tegen den grond geslagen en korten tijd daarna door de politie gearresteerd. Nadat proces-verbaal tegen hem was opgemaakt, is hij wederom op vrije voeten gesteld. v?^l® ^verzek.rinxsv^w.arden f 4QQQ Leve„,ten« geheele ongeschiktheid tot werken door f 7EA Hl een onaeral met f bij verlie. V.n oen h.nd, 125- b« ”rIi~ «en f 50.- br.f°k ongevallen verzekerd voor een der volgende uftkeeringen: 1 verile. ran beide armen, beide beenen of beide oogen doodeliiken afloop 250.- een voet of ee» oo. «-” duim ot wljaringer been ci arm Achtste Congres van den R. K. Bond var Waschindustri^elen. Het eerste postvliegtuig naar Indië behote- den te Bushir aangekomen. Onze oude 1071 meter-golf wordt reeds ruim een week allerhevigst gestoord door Oslo. In verband met het verkrijgen van de noodige technische gegevens zal nu hed< avond van 8.459.15 uur een prorfnemlng worden gehouden door den zender Hulzen. Het program van de N. C. R. V. zal. behou dens enkele technische opmerkingen en vragen over de proefneming door den om. roeper, gewoon worden afgewerkt. Om ongeveer 8.45 uur zal men van de golflengte van 1071 M overgaan op 298 M. en ral ge durende een half uur op deze golflengte worden gewerkt. Daarna wordt weer terug gegaan op 1071 M. Allen luisteraars wordt verzocht, ultslul. tend per briefkaart, te rapporteeren aan het adres Ned. Omroep, postbus 19, Hilversum en op dezeYaart de twee vol gende vragen te beantwocuMen: a. verkiest U volgens deze proefneming als omroepgolf des avonds de 298 M.-goU boven de gehoorde 1071 M.-golf? b. nam U bij de proefneming nog s tor in. gen op 298 M. waar van andere stations? 3oo ja, welke waren dat? (Alléén die te noemen, welke stoorden bij normale afstem ming). „Wien de góden^^erderven willen, glaan zij met bllndhelcT*”» Dit heldensch spreekwoord schiet ons telkens te binnen, als wij de laatste dagen opmerken, hoe de pers der vroe gere Entente de Engelsche pers maakt dan misschien eenigermate een iuitzondering reageert op de jongste (politieke gebeurtenissen In Duitsch- het Hitler-succes en het straf- tegen de nationaal-socialistischc jfficieren der rljksweer te Leipzig, imarbij ook Hitler een woordje spr&k f In de Amerikaansche pers wordt een U ander beschouwd als „een politiek tandje, dat door het Duitsche vet-^ band wel gebluscht zal worden.” [pe Kew Yorksche „World” schrijft, Lt het succes bij de verkiezingen Ktler het hoofd op hol heeft gebracht. Ie „Neptun” schrijft, dat mén ondanks kies niet kan aannemen, dat Hitler als Ln twéede Robespierre in de geschie- lenis zal verder leven. Het blad is van taeening dat Duitschland, wanneer het. Lan de wenschen van Hitler, namelijk kn de herstel-betalingen te staken, ge- rolg geeft meer te lijden zal hebben lan wanneer het aan zijn verplichttn- pen voldoet. In het eerste geval immers tan de derde Rljnlandzone onmiddel- ijk weer bezet worden. De Franse he pers gaat al niet veel dieper Den indruk, welken de leider van de I nationaal-socialisten gemaakt heeft op buitenstaanders, vat „l’Oeuvre" samen in de vraag: „Bestaan er in Duitsch- I land geen krankzinnigengestichten?” van het „Journal" (schrijft, dat na de verklaringen van I Hitler allen: rechters, vertegenwoor- I digers der regeering, zelfs verdedi- I gers, elkaar eenigszins beduusd aanke- I ken. Was dit dus de groote man van I het nieuwe Duitschland, de bevrijder? I Deze praatjesmaker, die niet eens be- I grijpt wat hij zelf zegt? Deze aansteller I wil Duitschland redden, het volk uit de I ellende halen? Deze belachelijke leider I heeft niet den weg naar een (betere) I toekomst, maar naar den ondergang gewezen Een dergelijke' verbazing, meldt de Parjjsche correspondent van het „Berl. Tag", spreekt algemeen uit de com mentaren. Men begrijpt in Frankrijk niet, dat iemand, die in elk ander land reeds lang over de grens gezet zou zijn, in de Duitsche republiek ongestraft voor een Robespierre kan spelen Men begrijpt er in Amerika en in I Frankrijk blijkbaar niets van. Het te I het gevolg van een hoogst verderfelijke I verblinding, als men de Hitler-affaire I ziet als een politiek stroovuurtje en I Hitler als een belachelijken Robespier- I re; als men zich paait met de moge- lijkheid, de derde Rljnlandzone onmid- I dellijk weer te bezetten; als men I Hitler krankzinnig verklaart of als een praatjesmaker beschouwt. Het „Mane Tekel Phares”, dat Duitschland de vroegere Ententp te l lezen biedt, wordt heel slecht verstaar. Hitler blijkt nog niet zoo heel en tl krankzinnig te zijn, als hij ln de Engelsche „Daily Mail” een „boodschan I aan Engeland” doet publlceeren, waar in hij o.a. zegt: In de eergisteren te Breda gehouden gemeene vergadering van Archivarissen Nederland heeft de Algemeen Rfjksarchlva- rls. Prof. mr. R. Fruin, verslag uitgebracht, waarin er o.m. op werd gewezen, dat de Rljksgebouwendienst geen gelijken tred houdt met de uitbreiding welke de archief- verzamelingen jaarlijks ondergaan, waardoor het komt, dat de archiefgebouwen te Arn hem, te ’s-Hertogenbosch. te Maastricht en te Leeuwarden onvoldoende ruimte hebben om de archieven behoorlijk te bergen, en dat de nieuwe archief-bewaarplaats te Haar lem al bijna te klein is. nog voor zjj in gebruik is genomen. Ook de aandrang RÜksarchivarlssen om de rechterlijke chieven tot 1875 en 1877 over te nemen, heeft trots de weinige zorg, die thans aan de archieven wordt besteed geen doel ge troffen, omdat er in bijna alle Rijksarchtef- plaatsen gebrek aan de noodige ruimte is. In dat opzicht zijn ve’e gemeente-archie- ven er beter aan toe. Spreker memoreerde voorts, dat het door den steun van de aid. Kunsten en Weten schappen van het Departement van Onder wijs is gelukt de archivalia, die nog onder ’s Rijks muntmeester berustten, en waarop indertijd dr. Japikse de aandacht gevestigd had, voor het Rijksarchief te verwerven. Prof. Fruin had gehoopt, dat ln die ver zameling niet'slechts wat er over is van het archief der generaals van de munt, zou worden aangetroffen, maar dat zij ook de archieven van de particuliere muntmeesters uit de provincies zou bevatten, en zoodoen de niet alleen het algemeen Rijksarchief, maar ook de Rjjksarchieven in de provin ciën van de overbrenging der collecties zou den profiteeren. Maar van die provinciale munten zijn geen overblijfselen in de ver zameling aangetro*(en, wel vele stukken, die tot het archief <rev-Btaten van Holland te brengen zijn en verder ook papieren die door Emants van Swinden en Kersseboom zün bijeengebracht. Na te hébben geconstateerd, dat ln ker kelijke kringen de belangstelling voor de ar chieven blijft toenemen, wijdde prof. Fruin NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Eenige maanden geleden kwam de me canicien Victor Krevlan na een reis van verschillende jaren. die heit! door alle be schaafde landen gevoerd had, met 600.000 Lei gespaard geld en een uitvinding, die hij hier dacht te kunnen toepassen, naar Roe menië terug. Maandenlang schuwde hjj moeiten noch onkosten, om zijn uitvinding een reddingsboot die niet zinken kan te perfectionneeren. Met verschillende bui- tenlandsche Ministeries stond hij schriftelijk ln onderhandeling. Voor hij echter zijn plannen kon verwezenlijken, verloor hij al zijn geld. Toch gaf Krevlan den moed nog Wet op en leed zoolang gebrek tot hij het tenslotte niet meer uit kon houden Twee kleine kooplieden verschaften hem toen he? geld om een klein model reddings boot te bouwen. Het werd direct aan het Roemeense!) Ministerie van Oorlog ter goed keuring voorgelegd. Het ministerie gaf er een zeer gunstig oordeel over, maar eischte een model, dat direct gebruikt kon worden op origineele grootte. Op zekeren dag was de uitvinder ver dwenen. zoodat zijn belde medewerkers overtuigd waren, dat zij door een bedrieger waren opgelicht. Zij deden aangifte bij de politie. Na een langdurig onderzoek werd tenslotte geconstateerd, dat de uitvinder ln het Caltai-hospitaal van Boekarest aan on dervoeding gestorven was, nadat men den bewusteloozen man van de straat had opge nomen. Zijn heele bezit bestond uit een kam, een sleutelbos, een kompas en eenige pa pieren. Bij het doorlezen der brieven bleek, dat zjj moesten dienen om patent te vra gen op zijn uitvinding ln Engeland. Amerika. Italië, Frankrijk, óoétenrljk en Roemenië. Verder was er nog een brief by van het Itallaansche Ministerie van oorlog, waarin Krevtan er attent op gemaakt werd, dat hij nog niet het recht had met een Engelsche Maatschappij te onderhandelen, daar h(j volgens zijn contract met de Itallaansche Regeering gebonden was. Krevlan had een waarde van millloenen in zijn zak en stierf den hongerdood. BUREAU: HOF 6. ALKMAAR Telefoon: Administratie Nq, 433 Redactie No. 633 ADVERTENTJEFRIJS: Van 1— regels f 1-25: meer 1 *’25' RECLAME per regel f «?5 de eerste pagina; voor dte •verte* pagian’e f •.»- RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 0.69 per advertentie van 5 regels: Iedere regel weer 0.12

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1