ONS BLAD K.R.O. JOH. LAUWER ■TURND» WEER EEN MOORD TE ROTTERDAM VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 22* DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN DINSDAG 30 SEPTEMBER 1930 f 40 f 50 Voornaamste cKieuws het verschil Moderne struikroovers Sodalitas Medicorum Gerechtelijke uitspraak Jonge vronw het slachtoffer Revolverschoten Branden Benoemingen Bisdom Haarlem Lichtzuil neergestort Mijnwerker gedood Landstormcommissle Gewestelijke In kokend water gevallen Wagentje met kind te water geraakt De relaties verbroken Een bijna honderdjarige t Ir. Kips heeft bedankt Onder een auto Het Postvliegtuig Longenpest W.KERKMEFR - ALKMAAR I Meisje ernstige brandwonden bekomen Barometers - Thermometers - Brillen PAYGLOP 3 ALKMAAR I Twee geldkistjes met f 4000 verdwenen Het R.K. Werklieden verbond en het N.A.S. AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAR VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA NET ONGEVAL 'f NOORD-BOLLANDSCH DAGBLAD of Diefstal »lt een radenden vrachtauto. J. C. Va» prof. in de Sodalitas De van Nederland kwaal schijnt meer uit het Thomas over de Britache Rijksconferentie. Nieuwe wandaden in Oost Galleii. „Buurman» leed.... troost" Niemand getroffen. Voorts Barometerstand 9 uur van.: 788 stilstand wachtmeester gings-. te Twee electriciens ernstig gewond. „Stelling van Amsterdam" Intijds gered uit te Oss werkte, gehuwd Is en vader van twee Nieuwer- van om een Door het spelen met,lucifers de Te Karachi. kon SS? if*** BU een te Ambtsaanvaarding Stageren. I I Het R K. Werkliedenverbond heeft da laties met het N. A. S. verbroken. BL’REAUl ToMeon: Bij de K- L. M. is bericht btnnengekomen, dat bet eerste postvliegtuig FH-AGR giste ren te 1815 uur plaatselijken tijd) te Ka rachi is aangekomen. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voortgezet. tavde zich van alle handelin- mwensman onthoudt. De pres’dent achtte de rcvraa"de voor ziening dan ook inderdaad spoedetschend. plaats, lat een Te Appingedam Te Appingedam is de kapschuur van den heer A. Korf, tot den nok toe gevuld met koren, door brand vernield. De boerenplaats werd nog even door het vuur aangetast, maar de brandweer wist verdere uitbreiding tegen te gaan. Alles was verzekerd. Te Rotterdam is een vrouw in haar woning vermoord gevonden. De dader gearresteerd. Zullen de Passiespelen te Oberammergau in 1934 worden herhaald? Het artikeltje sluit met het spreek woord: klagen en vooral in over de eeuwige gehad is deswege braak e e buurt Direct 1 het desbeti kantoor I LICHT OP. De lantaarns moeten mor gen worden opgestoken om 1J01 uur. en 8e- Het eerste postvUegtuig naar Indte ia gis teren te Karachi aangekomen. meer lijn ont- O tó 1 VERKRIJGBAAR IN rtKLAS RUWIELZAKEN Catalogusop aanvraag ABONNEMENTSPRIJS 1 per kwartaal, voor Alkmaar f 2^- Vmt betten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 9.60 booger Alls bonne’s op dit blad iiin Inoevolae de Ic^a meevallen verzekerd voor een der Het Amerikaansche departementvan Bin- nenlandsche Zaken wordt beschuldigd handlichting ten aanrien van de petroleam- wetten. „De Nederlander” merkt naar aanlei ding hiervan op: onderzoek met poUtlehcnden heeft “cn resultaat gehad. Het geheele onderzoek worcit met kracht voortgezet. Z. D. H. de Bteschop van Haarlem heeft benoemd: tot Deken van het Dekenaat Poeldijk en tevens tot Pastoor te Poeldijk den Zeereerw. Heer O. Maat; tot Deken van het Dekenaat Ouderkerk en tevens tot Pastoor te Bultenveldert den Z.E. Heer C. Boekhorst; tot Pastoor te de Rijp den WE. Heer G. Goes, die Kapelaan was te Haarlem <HJL Elisabeth en Barbara); tot Pastoor te Den Helder (H.H. Petrus en Paulus) den WB. Heer A. Koopman en te Umulden den W E. Heer G. Keljzer, die Kapelaan was te Haarlem (Kathedraal). Omstreeks kwart over elf Zaterdagavond werd de Lekstraat in den Haag opgeschrikt door het kort achter elkander vallen van drie schoten. Het bleek dat O. R. met een revol ver drie schoten had gelost, vermoedelijk op van B Het schijnt dat de houding van juf frouw R. niet geheel vreemd is geweest aan deze machtsontplooiing van haar man, maar dit alles is thans nog niet met zekerheid te zeggen, vooral niet daar de breinen verhit waren door alcohol en van B.. op wien dan geschoten zou zün, zelfs in kenneljjken staat verkeerde. De dokter van den geneeskundigen dienst heeft in ieder geval geconstateerd, dat van B. niet geraakt is. De politie heeft voor- loopig het meerendeel der betrokkenen in bewaring gesteld. Toen gisteravond twee electriciens op de Ossenmarkt te Groningen bezig waren met de laatste hand te leggen aan een der Ucht- zuilen, die tijdens de llchtweek op het pleit/ werden geplaatst, stortte de zuil naar be neden met het gevolg, dat de beide werk lieden ernstig gewond bleven liggen. Zi’ zijn in bewusteloozen toestand per bran card naar het Academisch Ziekenhui» over gebracht. Een commissie van onderzoek naar de c rechtspositie der K.L.M.-pUoten benoemd. De mijnwerker Rothrans uit Nieuwenhagen is in de Oranje Nassau-mijn II te Schaesberg onder afvallend gesteente gedood. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter. Gisterenavond te omstreeks zeven uur bemerkten voorbijgangers, dat er in een pand aan de’ Westmolenstraat te Schiedam een dichte rook hing. Bij onderzoek bleek, dat een zeven-Jarig meisje A. T. door het spelen met lucifers een begin van brand had ver oorzaakt. Het meisje was met twee kleinere kinderen, die sliepen, alleen thuis. Met moeite men deze nog in veiligheid brengen. Per brancard is het meisje, dat ernstige brandwonden had bekomen, naar het ge meente zlkenhute overgebracht. Bet vonnis Ten slotte overwoog de president, dat het verweer van gedaagde dat het besluit niet had mogen woiden genomen in een verga dering, waarin niet de helft van de schuld- eischers was vertegenwoordigd naar zijn aanvankelijk oordeel op grond van de art. 8 en 10 der voorwaarden ook niet opgaat. De gevraagde voorziening kwam derhalve den president gerechtvaardigd voor en hij beval, dat de gedaagde N. V. Trustkantoor voor Belegging en Administratie binnen 24 uur na de beteekenis van dit vonnis tegen bewijs van ontvangst aan mr. H. M. de Vries als aangewezen derde zal afgeven alle zoodanige ge’den, waardepapieren, boeken en bescheiden In den rulmsten zin, welke be trekking hebben op de onderhavige leenlng en welke gedaagde als trustee heeft ont vangen, thans onder zich heeft of in bewa ring heeft gegeven aan Burger en Co.s Bank of aan I. Leenes. Voor het geval gedaagde aan dit bevel geen gevolg geeft, verklaarde de president het vonnis uitvoerbaar met be hulp van den sterken arm. Voorts werd aan gedaagde verboden, zich nog langer als trustee voor te doen of als zoodanig te handelen, terwijl gedaagde ver oordeeld werd voor Iedere overtreding van ^it vonnis aan eischer een bedrag te betalen van 25. Ten slotte verklaarde mr.. du Mosch het vonnis uitvoerbaar bij voorraad. ADVERTENTIEFRlJRi Va» 1— regels f L25: elke regel meer f A2S. RECLAME per regel LH mw de eerwte pagina; vwr de •verige pagina’» f 9J9. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bü vooruitbetaling par plaatsing 0.60 per advertentie va» 5 regels: tedere regel meer 0.12 id Zijn t tijd heel ah 10 maanden heed geschreid ame\ vertoonde waar er lerhaalde laat- hebben.\ltgt het is de Mi verlies van •o anderen vinder. Het koninklijk gezin werd gistere» te Rotterdam geestdriftig begroet. „De Nederlander” heeft opgemerkt, dat wij bedenkingen geopperd hebben tegen de 'uitgifte van een kinderkrant door den K. R. O., en het blad citeert, wat wij onder het Ingezonden stuk van pastoor Perquin os. schreven: Te Winschoten Zondagmorgen is in T perceel hoek Bosch- straat en Venne te Winschoten, beboerende aan den heer N. Koppens, de daarin geves tigde drogistenwinkel van den heer L. Hoe ven» uitgebrand tijdens de afwezigheid van de bewoners. Mej. Hausmann, de bewoonster van de bovenverdieping, moest met eeq lad der van het balkon worden gered. Veel schade is toegebracht aan drogerijen en chemische artikelen. Alles was verzekerd. Een Duitscher, die met zijn vrachtauto volgeladen met boter en eieren huiswaarts keerde, passeerde onderweg, In de buurt van Elmpt bij Roermond een naast den weg staanden luxe-auto. waarvan de bestuurder □ogenschijnlijk bezig was met de motor- reparatie. Aangezien dit niets ongewoons is. sloeg hij daar geen acht op. Een eind verder stond iemand op den weg. die hem door teekens beduidde te stoppen. De chauffeur, die meende, dat deze persoon mee wilde rijden, maar er niet erg op gesteld was, reed door. In het volgende dorp had hij nog al wat oponthoud en na een tijdje voegde zich de man, die hem had willen doen stoppen, bij hem. Deze verhaalde, dat het niet enkel zijn be doeling was geweest om mee te rijden, maar vooral om hem te waarschuwen. HIJ had n.l. gezien hoe de quasl-defecte luxe-auto achter den vrachtauto aangereden was en een der inzittenden daarvan over de motorkap achter in den vrachtauto gekropen was en daaruit eenlge kisten op den weg gegooid had waarna hij zich langs den zelfden weg weer in zijn eigen wagen had begeven. BU onderzoek bleken uit den vrachtauto in derdaad twee vaatjes boter en drie kisten eieren verdwenen te zijn. De man op den weg had het nummer van den luxe-wagen op genomen. maar bij navraag bij de politie bleek, dat ze daardoor geen stap verder kwamen. De wagen was een week vroeger ergens gestolen. Te Leeuwen-Maasnlel bij Roermond zou 1 October mej. de wed. Driessen baar 100ste geboortedag vieren. De feesten voor een waa: - dige herdenking waren reeds in voorbereidin Thans echter is het vrouwtje plotseling over leden. Het R. K. Werkliedenverbond In Neder land heeft de relaties met het Nationaal Arbeids Secretariaat (de communistische vakcentrale N. A. 8.) verbroken. j De tekst van het betreffende schrijven luidt als volgt: De voorzitter der R K. Staatspartij, mr. C. Goscling. heeft te ’s-ltertogenbosch rijn eer ste rede gehouden na zijn verkiezing al» voorzitter. Naar men ons bericht, is in de vacature van voorzitter van de Gewestelijke Land- storm-Commtssie Stelling van Amsterdam”, ontstaan door het overlijden van den heer Mr. H. Verkouteren, thans voorzien door de benoeming tot voorzitter van het oudste lid Dr. I. H. J. Vos. lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Commissie, die ten doel heeft de toe treding tot den Bijzonderen Vrijwllligen Landstorm te bevorderen tn het rebied van de voormalige Stelling van Amsterdam, is thans als volgt samengesteld: Voorzitter: Dr. I. H. J. Vos, Res. Dlr. Of ficier van Gezondheid op non-activitelt, lid van Üe Tweede Kamer der Staten-Generaal; Secretaris' K. L. Schell te Amsterdam. Re serve Majoor bij het Korps Luchtdoel- ArtlUerte; Leden (gerangschikt volgens ouderdom van toetreding) Wal rave Bolssevaln te Amsterdam, Ud van de Prov. Staten N.-H.; Mr. A. Slob, burgemeester van Haarlem mermeer; Jhr. Mr. C. Dedel. burgemeester van Ab- koude en Baambrugge; J. Versteeg Jr_, burgemeester van Monnlc- kendam: C. A. Straman, burgemeester van Ouder- Amstel; A. Colijn, burgemeester Amstel; 3. A. Bakhuizen, burgemeester van Lel- muiden en Rijnsaterswoude; H. E. Wempe, Gep. Lult. Kol. O.-I. L., burgemeester van Westzaan; 3. Chr. F. Bletz, burgemeester van Wees- perkarspel; L. H. Simons, burgemeester van Haarlem- merliede esu; Mr. A. 3. de Wolff, burgemeester van Die men; G. A_ L. M. Vos de Wael, burgemeester van Uithoorn; terwijl ambtshalve lid van de - Commissie zijn: C. de Veer, Res. Majoor der Infanterie, Commandant van het Landstormkorps Stel ling van Amsterdam en O. 3. B. van Hove, iRes. Kapitein, Districtscommissaris Vrtjw. Op den Hoofdweg te Hoofddorp liep een tweetal kinderen met een wagentje, waarin een meisje was gezeten op een kist of mand met pluimgedierte. Een der kippen wist plotseling te ont snappen en vloog de hoofdvaart In. Ten einde te trachten het dier weer te pakken te krijgen, werd het wagentje, dat vlak aan den waterkant stond, even onbeheerd ge laten. Het inzittende meisje is toen waarschijn lijk niet stil blijven zitten, waardoor het karretje achteruit In het water reed, met 't gevolg dat het kind er uit viel en weg dreef. Het ongeluk werd opgemerkt door een tweetal hengelaars, die onder de brug met een bootje zalen te vlsschen. Ze begaven zich er onmiddellijk heen en mochten het genoegen smaken het reeds in zinkenden toestand verkeerende meisje nog intijds van een wissen dood te redden. De ouders, verheugd over het behoud van hun kind, hebben de flinke daad van hengelaars niet onbeloond gelaten. moeder thuis geslapen en gistermorgen is hj vroegtijdig vertrokken om met den trein van 8 28 naar Oss te kunnen terugkeeren Omdat verdere aanknooplngspunten ont braken, Is volledigheidshalve de politie te Oss opgebeld met verzoek te controleeren of Gerrit thuis gekomen was,en boe laat. Op Jat oogeabUk deed deb het bericht Te Idzerd te het 4-jarig toontje van J. B in een pot met kokend water gevallen ei aan de bekomen hevige brandwonden over leden. Gisterenmiddag te een achtjarig eenig zoontje van een gezin in de Noordstraat te Middelburg door het achterwiel van een vrachtauto overreden en onmiddellijk gedood. D» M^jarige Jacob HOlkeboer uit Lrnsum te iUMClieu Roordahutzum en Irn um overreden cedood. Op den weg werden glasscherven gevonden, aoodat de poUtio thans naar een KrhlZteMle aato zoekt, r De houding van den vroegeren Trustee Zooa’s men weet, had de laatste vergade ring van obligaUeliouders der Sodalitas Me- dicorum Oblatorum Ordlnls Sanctl Benedic- ti de vroegere trustee de N. V Trustkantoor voor Belegging en Administratie als zooda nig afgezet en in haar plaats als nieuwe trustee benoemd Jhr. mr. J. M. M. van Asch van Wijck te ’s-Gravenhage. Jhr. mr. van Asch van Wijck vroeg daar op In deze hoedanigheid van de oude trustee overievving van de verschillende gelden en bescheiden, hetgeen door het Trustkantoor geweigerd werd. Aangezien de N. V. Trustkantoor ook daar na weigerachtig bleef aan het verzoek te vo'doen. heeft jhr. mr. van Asch van Wijck In deze zaak in kort geding voorziening ge vraagd van den president der Haagsche Re-htbank. Nadat Zaterdag j.l. deze kwestie voor ge noemden nresle'ent 'as bepleit, heeft mr. du Mosch gisterochtend uitspraak gedaan. De president overv oog in de eerstel dat gedaagde heeft aangevoerd, ui spcedeischende voorziening niet noodig was. en dus bet gedane verzoek moest worden geweigerd, omdat bet zovtbad. dat moet strekken a’s ondemard d»r leenine. onder gerechte’ k toezicht staat pn derhalve een behoor’“k beheer gewaarborgd zou zijn. In dit verband overwoog mr. du Mosch verder, dat. waar gedaagde door de verga dering a’s vertrouwensman is ontslagen en door den e’s-her als zoodanig is vervangen, zonder twMfel bet be’ang der s-huldelsrbers medebrengt, dat laatstgenoemde onmlddel- lljk in het be?ft komt van alle stukken en bescheiden on de 1-ening betrekking hebben de en dat pit gen van ve^ „Hier. Holland. Hulzen. K. R. O." Wanneer dit wordt gehoord. Dan weten wij een vriend van ons Is thans weer aan het woord. Het eerste lustrum wordt gevierd, Het lelt wordt thans herdacht. Dat vijf Jaar lang de K. R. O. Ons rijke schoonheid bracht. De K. R. O. te wonderkind, In vijf Jaar werd het groot. Het te met recht een kracht-station. Dat kwiek de lucht in schoot. Maar het succes was voorbestemd, De leider hield den mast Met belde handen in de lucht. En zóó het luchtruim vast! En naast hem stond zijn adjudant Speet, wat hem nimmer speet. Met zulke leiders was dan ook De K. R O. compleet. De K. R. O. beheerscht de lucht En ‘t Roomsche nuisgezin Haalt met voldoening dit station Langs zijn antenne in. Nu naar het tweede lustrum toe; De groei wordt niet geremd. Mits altijd maar op K. R. O. Het toestel af gestemd 1 MARTIN BERDEN. te een nieuw staal van de verteerde methoden die in ons Roomsche jenjeenschapsleven van Nederland woe keren.’ dader, een zwager van de vermoorde, te Den Bosch aangehouden Gisterm ddag te te Rctterdam een moord gepleegd op een bewoonster van de Wille- brordusstraat, zekere mej. Maliepaard. Mej. M. woonde pand 34a, een beneden huis, waaronder weer een rijwielstalling te gevestigd. Ongeveer half een glstenniddag kwam aan haar woning een ze Jarig meisje, een nichtje van mej. M„ aan wie zij eergisteien ten popje belocfd had. Het kind kreeg geen ge hoor en verzccht den rijwielhandelaar de la Rey om de deur open te maken. De men weigerde dit. vaa-na het meisje eenlgen tijd is blijven staan. Ten slotte heeft zij aan een voorbijganger, die zijn fiets kwam stallen, verzocht de deur open te maken. Deze vol deed hieraan met een gewonen sleutel, daar het slot zeer eenvoudig geconstrueerd was. Teen het meisje naar binnen ging, vond zij tot haar groeten ,-chrik In de als woonkamer Ingerichte achterkamer het lijk van haar tante, dat met bloed bedekt was. Zij is weg- geloopen en heeft haar grootmoeder mej. Maliepaard van de Johan Idastraat ge haald. Deze Is meegegaan naar de woning en heeft cnmiddellijk na het zien van de situatie de politie gewaarschuwd. Bij het onderzoek door Inspecteur Van den Berg en den Commissar» van Gulden Ingesteld, werd geconstateerd, dat de vrouw gedood is door eenlge sneden In den hals. Daarna heeft de moordenaar ook het mes. een broodmes, In den mend gestoken, waarin dit recht tan- dlg is blijven staan. De vrouw droeg een mantel en keerde naar het scheen van een boodschap terug, op het oogenbllk dat zij door den moordenaar te aangevallen. Aan de deur van de keuken hing een tasch met boodschappende vrouw was omstreeks 10 uur in den morgen nog op straat gezien. De moord moet dus gepleegd zijn tusschen 10 uur en half een. Al dien'tijd heeft in de tusschenkamer een kindje vi gelegen, dat gerulmen tijd 1 Het schrijfbureau In 4, ki oogenschijnlijk sporen In den laatsten tijd te malen insluipingen t>’ vermoeden voor de hand, dat de gepleegd door een insluiper, die vrouw bij haar thuiskomst te verrast en toen den moord beeft gepleegd. De ongeveer 27-jarige vrouw vertoonde geen sporen van een woisteling. De echt genoot van de vermoorde heeft met twee andere mannen een zaak In wasch- en poetsartikclen. Hl) heeft den geheelen dag In Delf haven met een wagen gevent en kwam eerst tegen den avond thuis. HU is onmld- dellljk door de pollt e verhoord. Aanknoo- ptngspunten waren er In deze zaak nog met. De justitie heeft onmiddellijk een uitgebreid onderzoek ingesteld, terwijl alles zoo blijft, totdat dr. Hulst uit Lelden is gearriveerd. Ook politiehonden zijn aan het rpeuren. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat er eenig geld uit het schrijfbureau te ontvreemd. De moord heeft in de buurt zeer veel consternatie verwekt. BU het Bondsbestuur van den K. N-. V. 1 te thans een schrijven ingekomen van Ir W. Kip-,, waarin deze als voorzitter van d< K. N. V. B. bedankt, in zijn op Zaterdag l September gehouden vergadering heeft h bestuur van den K N. V. B. den datum yr. het sluiten van de candidatenlitet vaste steld op 13 October a. a. Deze Gerrit had vroeger als knecht bü zijn broers gewerkt, doch had toen m. u oneenigheid gehad wegens slecht gedrag. HU te deswege ook slagen. -oorwaarda» f ^(1(11) Lavenaianae «ehccle omuat hlkrheid tot werken door f ■ven bil ren ongeval met f DCfl bl’ ”er,ie* h*0*! f 125 - W’ Ter,le* f 50>- ultkeerinaen «»UUU.- wl(ea v_„ beide armen bride boenen ot beldeken doodeHiken .(loon Z5ö-“ duim nt-tevlnaer been oi «rm HOF K ALKMAAR Administratie No. 433 Redactie No. «33 „Ons bestuur, besprekende de situatie inzake de steenzettersactie te Amsterdam en het aandeel, door uw bestuur daarin geno men. daarbij kennis genómen hebbende van GerechtelUke uitspraak Mediconim-zaak. „Wü zün gewoon te ook te hooren klagei verdeeldheid binnen het protestantisme Terecht. Maar de 1 mensch-zijn dan uit het protestant-zljn voort te komen. Elders doet zü zich ook voor.” De moordenaar aangehouden HU legt een volledige bekentente af. het onderzoek, dat door inspecteur W. van d.n Berg met groote kracht te ge voerd. Is komen vast te staan, dat de firma, waarin de echtgenoot van de vermoorde vrouw deel had, bestond uit twee broers en «»n derde. ^Daarnaast was er een derde broer, de 22- uwe trloven d.d. 7 Augustus en 8 Septer^- <lariKe Gerrjt Maliepaard, die als blikslager ber jX, van meaning, dat alleen "n tfcvoor- - •- - oordeelde kan beweren dat de strUd'van de ,kln<leren zijde van E. M. O. S. wordt ,'gevóerd om - - handhaving der tarieven, overtuigd door de feiten, dat het in dezen strijd gaat over de vrijheid van organisatie, besloot in zijne 1 vergadering van 22 dezer gean enkele 'celatte 1 met uw Secretariaat te hebben, zoolang dit I of de betrokken Federatie vóór de katholféke arbeiders de vrije uitoefening van het orga- 1 nlsatie-recht op eenlgerlel wijze traght'-. te belemmeren." De geldigheid van het ontslag, bad gedaagde de geldigheid van baar ontslag en de benoeming van jhr. mr. van Asch van Wilck betwist, aan-’ezien vol- fens art. 10 van de voorwaarden der leenlng de trustee alleen ontslagen kan worden, wanneer zij in gebreke Is. haar verplichtin gen na te komen, hetgeen ten dezen niet het geval is. Naar het aanvankelijk oordeel van mr. du Mosch gaat echter ook dit ver weer niet op. aan^erten gebleken is. dat de schu’denaresse gedurende 3 jaren de rente der leenlng niet heeft betaald, van welk feit de trustee de schu’delschers onkundig heeft gelaten en ben daardoor in den waan Mot, dat de rentebetaling geregeld geschied de. terwijl de trustee thans voorts 'beweert, boven de schuldeischers bevoorrecht te zün wegens onderpand der leenlng. De president overwoog naar aanleiding hiervan, dat deze gedragingen zeer zeker het gereven onts’ag rechtvaardigen. Verder had de gedaagde de ongeldigheid van de vergadering betwist, waarin de be treffende besluiten zün genomen en wel om twee redenen. In de eerste plaats had de N. V. aan gevoerd. dat de oproeping voor de vergade ring niet overeenkomstig art. 8 der voor waarden was geschied. De vergadering zou n.l. ten minste 8 dagen te voren in de prijscourant van de Vereeniglng voor den Effectenhandel te Amsterdam moeten zün aangekondlgd, doch de president was van oordeel, dat ook dit bezwaar niet opgaat, daar volgens art. 10 der voorwaarden art. 8 slechts van toepassing te voor genomen be sluiten, terwdl eischer duidelük heeft aange toond. dat aan de vergadering openlijk en op ruime schaal bekendheid is gegeven. In de tweede plaats voerde gedaagde aan. dat In de vergadering niet, zooels in art. 13 Is voorgeschreven. de stemming over per sonen zou zün geschied door inlevering van geteekende brief jes, doch de president over woog, dat, wat de benoeming van de nieuwe trustee betreft, dit bezwaar niet opgaat, nu uit het overgeleede proces-verbaal der ver gadering blijkt, dat de ter vergadering aan wezige 388 stemmen alle werkelük zün uit gebracht. Zaterdag te Gerrlt in Rotterdam gekomen nieuw pak te koopen. hetgeen te Rotterdam goedkooper was en om den ver jaardag van zün moeder, op Zondag, mee te vieren. Hij heeft dien dag de geheele familie ontmoet en niemand heeft Iets büzondera aau hem kunnen merken. De nachten van Zaterdag op Zondag en ven Zondag op Maandag heeft hü bü zün „WU blüven deze houding weinig fraai «n het voorbeeld, door een zoo groote organisatie als den K. R. O. gegeven, ge- vaarlük noemen. Er is al zoo veel over verdeeldheid versplintering op Katholiek terrein kjaagd. Dit Twee geldkistjes met 4C00 verdwenen De polit e heeft gistermiddag den echtge noot van het slachtoffer, den koepman Ma liepaard In Delfshaven, waar hü liep te ven ten, opgespoord en hem in büzün van den rechter-commls ai ls mr. Schalkwük en den Officier van Justitie, mr. Schipper gehoord. De man heeft verklaard, dat In de Iade van de schrijftafel, die opengebroken is ge vonden, twee geldkistjes hebben gestaan, die ruun 4000.— bevatten. Zij zün bUjkbaar door den dader meege nomen. Het onderaosk door den deskundige dr. Hulst uit Lelden heeft uitgewezen, dat de moord Is gepleegd met een broodmes, dat hü uit het keukenkastje heeft gehaald. Behalve de wonden In den hals zün boven op het hcofd steekwonden aangetroffen, die niet alleen door den hoed, maar ook door het schedeldek zün gegaan, en dus met zeer groote kracht moeten zün toegebracht. De deskundige heeft in de kamer ver schillende sporen van een worstel ng, tus schen de vrouw en den moordenaar kunnen vinden. Een geen voor, dat Gerrlt niet thuis gekomen was. doch om 12 25 een telegram uit Rotterdam aan zün vrouw had gezonden, waarin stond: kom vanavond; ben bü vader en moe der, koningin In Rotterdam". n* ontvangst van dit bericht te ^treffende formulier op het post te Rotterdam opgevraagd en In beslag genomen. Het verzenden van dit telegram legde zoo veel verdenking op Gerrlt Maliepaard, dat de politie besloot hem onverwüld te doen arresteeren. Tientallen telegrammen met verzoek om aanhouding zün omstreeks half acht gister avond over het geheele land verspreid Dit gold In het büzonder de richting Oss. maar ook tal van plaatsen in het Noorden van het land en de grensstations. Het telegram bzvatte een zeer volledig signalement van Gerrlt. verstrekt door zUn n.oed-r, die hem morgens nog had gezien, zien. Direct na ontvangst er van zün de in specteur van politie en een der maréchaussee te Oss op eigen initiatief naar Den Bosch gegaan, om daar de Rotter- damsche treinen af te wachten. Tegen half tien ontdekten zü een man, die volledig aan het signalement beant woordde, en ook het voetbalkoffertje droeg, waarvan daarin sprake was. De man werd aangehouden en gaf direct toe Gerrlt Maliepaard te zün. HU werd aan een verhoor onderworpen en b'.kcrrie onmlddellük den moord te hebben gepleegd. In het koffertje werden de belde geld kistjes en het ge’.d, dat daarin geweest was, teruggevonden. Bovendien lag er een be bloede bül In. De aangehoudene zeide met dezen bül zün schoonzuster den schedel te hebben Inge slagen, daarenboven heeft hü haar met het broodmes verschlLende steken toegebracht, om haar ten slotte dit mes 14 c.M. diep In den mond te steken. ,HÜ zeide den moord gepleegd te hebben, omdat hü als werkman niet vooruit kon komen in de wereld en de eenlge manier om te slagen was Iemand te vermoorden en zün geld te stelen. Hü toonde zich overigens zeer wanhopig en sprak van zich te willen ophangen of doodschieten. In verband daarmede is de man, die voor- looplg te Oss opgesloten te, onder strenge be..aking gesteld. Het schünt dat hü het bewuste telegram dat met een vrü rustige hand Is geschreven, onmlddellük na den moord aan het post kantoor beeft aangeboden. Het spijt ons voor „De Nederlander”, maar onze boven geciteerde woorden kunnen werkelijk niet dienstig zijn om de redactie in haar leed „ov^ de eeuwige verdeeldheid binnen heti pro testantisme” te troosten. De verdeeldheid binnen het prote stantisme (de redactie drukt het heel sulver uit) komt voort uit het prote stantisme zelf en wortelt in deszelfs diepste diepte, In het protestansch be-> ginsel. Binnen het protestantisme bestaat zelfs omtrent de meest fundamenteele vraagstukken geen homogeniteit: gaat het protestantisme er juist niet trotsch op, dat het 't vrije onderzoek voort slaat? Zoo moét er niet alleen in gods dienstige, maar ook in kerkelljke en reder liggende aangelegenheden wel een hopelooze verdeeldheid heerschen Bü ons van die verdeeldheid in be- ginfefvragen geen spoor! Waar wij schreven van „verdeeldheid en versplintering op Katholiek terrein” (let wel: „op Katholiek terrein”, niet „binnen het Katholicisme”!), daar doelden wij natuurlijk op het vereeni- het organisatie-, het gemeen- achaps-leven. Onder ons zijn er vaak maar al te veel, die *t zelfde werk willen döen. Dat is heel iets anders dan wat er „binnen het protestantisme” op te merken en voor „De Nederlander” betreuren valt. Het verschil is duidelijk en oneindig groot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1