FEUILLETON Buitenlandsch oJ^Cieuws 1 tl Ijl Een pauselijk decreet van Pius IX, tachtig jaar geleden De kleine Bekeerling ^ADIO-OMROEP BRIEVEN UTT ENGELAND Brleven-chaos De toestand in Oost-Galicie Bomaanslag op een katholieke kerk Öe storm in Frankrijk Zes en veertig slachtoffers Het communisme in China Duitsche kabinet Het Regeerlngsprogramma Noodlottige fabrieksbrand Geschonken door Amerikaan Explosie in een kolenmijn I V Het Duitsche Rijksweer- proces Gemenède Buitenlandsche Berichten Weer een Amerikaansch Petroleumschandaal Het ontwerp-beshilt Inzake de ont wapenlngsk westie De stakingsbeweging In Spanje De Britsche Rijksconferentie Groote woorden van een Hltlerlaansch leeraar Van den Volkenbond De opvolger van Lord frwln De zaak-Boss in hooger Dr. Goebbels vervolgd wegens beleediging Millioenengift aan O Engeland Noodweer boven Toscane BOSS Thomae over haar beteekenis De minister groote veront- THOMA8 be- NESSUNO. Benden plunderen dorpen en steden Veertig dooden Drie dooden, les zwaar gewonden betreffende IV. MEINRADUS HELMPERGER. f hem maal tüd. Naar ons wordt medegedeeld, ml de Duit sche delegatie xlch van stemming onthouden werden vrouwen plaatsen Be oog Een beschuldiging van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken In La Coruna en Pontevada Is de algemee-- ne staking afgekondigd. Er gaan geruchten als zou da staat van beleg worden afgekon digd in de provincie Galicia. voor de vol; Uitsl. N.C. mofoon i n.ooir.30 Gramofoon Ordepriester van het klooster te Cremsmiinster". leerde num; Alexander is zijn naam." „Ik had gehoopt, dat gü ’t soudt wezen!* Uk! Hoe komt ge er aan, kind, waarom tech.” ..Daarom, omdat ge zoo lief xüt!" De kleine, zachte hand lag weder in die van den monnik. En het reine hartje dicht bü het zl)ne. .....Welk een zaligheidI potentleele waarde van lar willen verwerven, heeft eischen der Amerikaansche ontduiken „door fraude en In Oozt-Galicië hebben opnieuw terroris tische daden plaats gehad. Te Darochouw bü Lemberg hebben onbekende daders een bom geworpen naar de Katholieke kerk; de bom is op het daarnaast gelegen Katholieke kerkhof ontploft. Dertien personen zijn ge wond! Twee verdachten zijn gearresteerd. De arrestaties van verdachte Oekrainsche elementen duren voort. Het schoolcuratorium te Lemberg heeft last gegeven, de Oekrainsche gymnasia te Famopol en Rohatyn te sluiten. Het cura torium beroept zljh hierbij op de verorde ning van der, minister van eeredienst van voor de dominions Thomas heeft gisteren, sprekende over de as. rijks conferentie, gezegd dat het geen conferentie was met een van te voren bepaalde poli tiek. welke tot lederen prijs moest worden gevolgd met de gedachte, dat het welslagen of de mislukking zou worden afgemeten naar het succes al dan niet bij het volgen dier politiek. De secretaris streelde het blonde kopje. „Vaarwel Signorino! Niet weenen!" „Ik ween ook niet," zei het kind en drong de opwellende tranen terug. „Groet mama van mü en mijn vader en geef Edith een Voor mij streelen.” kus voor mij en den pony, dien moet ge Valentinl is vertrokken. Hü beeft het kort gemaakt, wijl t hem zelf aan t hart ging zijn Signorino te verlaten en hü dit den monnik niet wilde laten merken. »ater Melnrad is alleen met het kind. Daar staat hü nu en ziet het aan zoo innig zoo innig. Maar schuchter als een Jonge bruidegom, die voor de eerste maal met zijn geliefde Alleen is. Hü durft t kind niet aanraken. Doch als hü het de handen voor t ge laat ziet brengen en in hevig weenen hoort uitbarsten, dan kan hü zich niet meer be dwingen en slaat zün armen om de bekoor lijke, blonde verschüning. lelijk crediet van 8 mUUoen Mark beeft ver strekt. Deze beschuldiging te echter minder juist gebleken Daarentegen werd geconsta teerd, dat de tunnelbouw van de bevoegde autoriteiten tot stand ia gekomen. De eige naar van het hötel, Elschner. heeft voorts een groot aantal kunstvoorwerpen aan Böbs Roomschen keizer op een schimmel rijdend, in koper gegraveerd." De kleine ledigde rijn sakken en legde genoemde schatten op pater Melnrad’s bid- stoel en pater Melnrad bewonderde ze naar behooren. „Als ge te Endoll-Hall komt. Valentinl, dan deelt ge deze zaken uit, nietwaar?" „Broeder! Is de brief, dien gü aan den vrijheer hebt willen schrijven, klaar? Geef hem hier; ik wil nu naar ..De Drie Raven”, waar ons rijtuig staat; reis ik vandaag af, dan ben ik morgen., in PtUten.” „O. Valentinl," kreet Edwin. „Waarom toch vandaag reeds?" stamelde Melnrad. die zelf om wille van t kind ver schrok. ofschoon de secretaris hem zün voornemen reeds vroeger, na den had medegedeeld. „Mün heer kan mü moeielük missen.” sprak Valentinl. de dameik geef haar nu en dan les in t Itallaansch Zün stem werd dof, hü hoestte herbaalde malen „Signorino heeft mü verder niet hoodig Hü is bü u goed bewaard. De brief?” „Hier is hü." Melnrad nam hem van de tafel en overhandigde hem aan den secre taris Dese haalde nu zün leeren reistasch uit de aangrenzende kamer, trok «Ün handschoenen aan en telde zün geld na. t Kind zag hem daarbü aan met oogen. dis grooter en grooter werden, terwijl zün roode lippen hevig beefden. „Maria, Mario, tos, ga niet bamr De Vijfde Commissie heeft haar goedkeu ring gehecht aan het verslag inzake de be strijding van den handel in verdoovende middelen, terwijl de begrootlngscommlssle nog beraadslaagt over énkele nagekomen cre- dieten. Deze commissie besloot om. 20.000 Frs. toe te staan voor de bestudeering van de kwestie van de Europeesche Unie. Leven dige debatten haden voorts plaats met be trekking tot het ersdiet inzake het instellen van een onderzoek naar de oorzaken van de economische wereldcrtefe. De economische commissie had een crediet van 100.000 Frs. gevraagd, dat door de controlecommissie tot f 50 000 Frs. besnoeid werd. De meeste sprekers gaven den wensch te kennen, dat het crediet, wegens de groote beteekenis v»n het onderwerp in casu, op het oorspronkelijk bedrag gehandhaafd zou blüven. Ralph Kelley, chef van den algemeenen dirnst van het Land Office, beschuldigt het departement van Blnnenlandscbe Zaken er van. dat het aan rijke petroleununaat- schappüen. die het recht op uitgestrekte petroleumvelden op openbaar terrein tot een vier milliard dol- toegestaan. de mijnwetten te nalatigheid". In gewoonlijk goed op de hoogte zünde kringen wordt de markies van Zetland, die meer bekend als de Earl van Ronaldsay gouverneur was van Bengalen, als ver moe- deljjke opvolger van Lord Irwln, den onder koning van Indlë. genoemd. Dat uwe Genade mijne verschuldigde eer biedsbetuiging overbrenge aan uwe door luchtige vrouwe gemalin en mü altijd be-' schouwe als uwen onderdanlgsten en seer toegenegen <fietMuu* betreffende het ontwerpbesluit inzake de ont- wapenlngzkwestie, aangezien zü van mee- ning is, dat dit ontwerp in tegenstelling met het Duitsche voorstel niet voorziet in een bijeenroepen der algemeene ontwapenings conferentie voor 1931. De hierdoor ont staande mogelükheid de ontwapeningsconfe rentie nog verder uit te stellen geeft de Duitsche delegatie aanleiding zich van stem men te onthouden. ▼oor den 9den Senaat van het gerechts hof is in hooger beroep de zaak aangevangen tegen den Berlljnschen Eersten Burgemees ter Boss. In eersten aanleg werd Boss ver oordeeld tot ontslag uit den dienst en kor ting van zün pensioen, waartegen hü appel leerde. De zaak werd met gesloten deuren behan deld. Morgen is waarschijnlijk reeds het ar rest v*n bet Hof te verwachten. In den Berlünschen Gemeenteraad beeft de rapportejr-afgevaardigde Könnecke een reeks besluiten voorgelezen van den open baren aanklager inzake het onderzoek tegen den vroegeren Eersten Burgemeester Böss. Hierin wordt* o m. gezegd, dat hü den eigenaar van Hotel „Excelsior" een gemeen- Het Rijkskablnet is voor den laatsten keer Mjeengekomen ter bespreking van het regee- ringsprogram. De beraadslagingen over den inhoud zün daarmede beëindigd. Rükskanse- ller Brünlng zal zich nadat nog enkele poli tieke kwesties behandeld zün. naar den Pre sident der Republiek begeven, met wien hü een bespreking zal hebben over de in het kabinet gevoerde gedachtenwissellngen. In regeerlngskrlngen wordt aangenomen, dat Von Hindenburg zich met het program zal vereenlgen en Brünlng de noodige vol machten zal verstrekken. Hierna zal Brünlng zich met de partüen van den Rijksdag in ver binding stellen ten aanzien van de aanne ming of verwerping van het program Onderhandellngen over détails of eventueele wijzigingen in het program worden echter niet overwogen. Zooate de zaken er thans voor staan, wordt van den Rijksdag louter aan neming «onder wijzigingen verlangd. Direct in aansluiting op zün bezoek aan Von Hindenburg zal Brüning waarschünlük een onderhoud hebben met den Pruisischen Minister-President Braun, dat in hoofdzaak betrekking zal hebben op de kwestie, hoe Pruisen zich in den Rijksraad zal gedragen ten aanzien van het regeeringsprogram. Aangerien de Pruisische Minister van Fi nanciën in *t Kabinet een seer actief aan deel heeft genomen aan de gedachtenwiszelln- gen over het program, neemt men aan, dat Pruisen zich in den Rijksraad vóór het pro gram zal verklaren. ▼an politiek belang is voorts de vraag m hoeverre Braun in staat zal zün de Rüks- dagfractle van de socialistische partü te be wegen met het program van de regeering- Rrüning mede te gaan. Dit program toch zou volgens de uitlatingen van de sociaal-demo- cratie slechts met zeer ernstige bedenkingen aanneembaar zün. Wat ten slotte de vraag betreft of Brünlng zal moeten aftreden, indien de Rijksdag niet met zün program blijkt mede te gaan, deze moet ontkennend beantwoord worden. Brü- nlng zal in dat geval niet aftreden, daar hü het volle vertrouwen van den President ge niet. Naar gemeld wordt, heeft de Ameri kaansche spoorwegmagnaat Edward Hark ness, wiens vader een van <fe eerste ven- nooten was van Rockefeller, een groote geldsom geschonken, die door bepaalde krin gen geschat wordt op twee millloen pond sterling. De gift werd toevertrouwd aan een raad van vüf administrateurs, die besloten heb ben haar aan te wenden voor leder werk, dat op grond van de wet als liefdadig kan wor den gekwalificeerd. In het voorwoord van de aete vah dona tie wordt gezegd, dat groot-Brit lannië tij dens den oorlog zün hulpmiddelen besteedde, zonder rekening te houden met iets anders dan het algemeen belang, en dat het sinds den vrede, zonder klachten, op eervolle wü- ze den last draagt, die op het leven van zün volk drukt. De gever hoopt tenslotte, dat de gift niet alleen zal dienen om de huidige moeUijk- heden te boven te komen, maar er ook toe bü zal dragen om het toekomstig welzün van dit land te bevorderen. troost hü met zachte stem. „Ja in Februari komt mün vader hü haalt mü thuis naar Endoll-Hall. Tot zoolang ach kom!” Edwin drukt zün tanden vast op elkaar en schudt de lokken van zün voorhoofd. „Wanneer vertrekken wü naar uw kloos ter?" „Zaterdag, als ge 1 goed vind, ventje.* „Ja, goed. Zaterdag Wie is daar bis schep. In bet klooster?” „Abt, meent ge, kind? Ben vrome en ge- beüverde hü tich niet slechts, zooate zün De economische voorspoed van het meenebest hing, naar Thomas voorts toogde, in groote mate af van de krachts inspanning van de industrie zelf en een der voornaamste taken zou zün middelen te vinden om die pogingen aan te moedigen en te bewerken, dat zü vruchtdragend blüken. De conferentie komt oijeen in een tijd, dat de internationale vooruitzichten donker zün, donkerder dan zü geslachten lang geweest zün. Maar juist omdat onze economische moeilijkheden zoo ernstig zün. aldus Thomas, wordt de arbeid der conferentie met zooveel verlangen tegemoet gezien en wordt er zooveel van haar verwacht. Voordat gisteren het verhoor der getui gen in het proces te Leipzig tegen de drie rijksweerofflcieren werd hervat, nam de pre sident van het Hof. dr. Baumgarten, het woord om een verklaring af te legven Hü deelde mede, dat dagelijks talrijke brieven, deels onderteekend. deels anoniem, aan de rechters werden gezonden, waarin op mln of meer hartstochtelijke wijze voor of tegen de beklaagden wordt gepleit en beproefd wordt Invloed op de rechters uit te oefenen Som mige schrijvers verklaren, dat de beklaagden natuurlijk moeten worden vrijgesproken, an deren weer, dat rij veroordeeld behooren te worden en dat de rechters zich niet van de wtjs moeten laten brengen. In een der brie ven voorzien van een ..Hakènkreuz '-teeken wordt zelfs beweerd, dat hü. de president, blijkbaar een Jood is of een Jodenvriend, en dat het derhalve zün plicht is het president schap af te staan aan Adolf Hitler. Waaraan, de president toevoegde, dat hü geen Jood is en dat de schrijver niet ernstig genomen kan worden. Al zulke brieven verhoogen echter maar de toch al zoo zware dagtaak der rechters. ZÜ bewijzen echter hoe subjectief en harts toch- telük een groot deel van het publiek stelling neemt, een verschijnsel trouwens, hetwelk bü de behandeling van het proces herhasüdelük waar te nemen is. Ten slótte gaf de president de nadrukke- lüke verzekering, dat hü en zün mederechters met volkomen onpartijdigheid ingevolge de wet de waarheid trachten te zoeken, het recht en anders niets, waarna hü verzocht het schrijven van brieven verder na te laten, daar zü nutteloos zün. In de kolenmün „Avock” In Pennsyl- vanlë heeft zich een hevige explosie voorge daan, tengevolge waarvan 3 mijnwerkers werden gedood en 8 zwaar gewond. WOENSDAG 1 OCTOBER HUIZEN, Golflengte heden gewijzizd 'Igende 3 maanden in 1875 ff .R.V.-uitz, - 8.15—0.30 gÜ 10.30-11.00 Korte nekendi^ T 20 (vf'imnfrwri 1 Orgelconcert door MuUjurj^ 2.00 Solistenconcert (sopraan, piaao ór~n N.C.R.V.-dameskoor - 2.00-4^?ConcS F. Kpoek, orgel. H. Kubbinga, bas Mew I. v. Heloma, sopraan. I. d. pau« lectuur -r- 4.15—5.00 Gramofoon 6xx> Kinderuurtje 6.00645 Lezin» voor landbouwers 645—7.15 Lezing doS Dr. G. Esselink - 7.15 Cursus efectro- techniek 8.0010.00 Concert door de Chr. Oratorium-vereen. „Con Amore” tt T Both-Haas, sopraan, A. treker Ds. A. 6. Meefe - ersber. 10.10—11*30 1554.4 M. Leiden .Mevr. S. Both-Haas, Smink, organist. Spi 10.00—to.to P< Gramofoönpl. DA-YENTRY, 1554^ M. 10.35 Mor. genwijding 11.05 Lezing la.ao Gramo- toonpl. 1.20 Orkestconcert 2.20 Zan» M- Ferguson, sopraan. R. Poole. baritonTw Uitz. voor, scholen 3.15 Berichten aSo >per. door R, voorgeleiding vaardigen De Rechtbank oordeelde, dat het medisch bewijsstuk waardeloos was en stelde de be handeling van de zaak uit tot 13 October a s„ terwijl tegen dr. Goebbels een bevel .tot voo: geleiding werd uitgevaardigd. 24 september j l. De minister van eerediensten kondigt in een interview, dat hü aan een vertegen woordiger van het Poolsch telegraaf agent schap verleende, aan. dat alle Oekrainsche scholen zullen worden gesloten, wier leer lingen op eenlgerlel wüze politieke actie heb ben gevoerd. Tevens meldt de Podlschw pers, dat op’ ver schillende plsatsen wederom brandsticjrttn- gen en arrestaties hebben plaats gehad. De pers der minderheden constateert, dat de sluiting van de scholen de^ minderheden in strijd is *net de beglnselrt» van het rech't der minderheden, temeer .omdat vertegen- woordigers der minderheden gewoonlük op grond van verklaringen van ambtenaren der politieke politie worden veroordeeld. verzocht de officier van justitie, een bevel tot voorgeleiding tegen Goebbels uit te Tegen Vezpertüd kwamen de gasten van bun uitstapje thuis en meldden zich aan m pater Melnrad’s cel. Het kind was zeer goed geluimd. „Raad eens," riep het, ..waar we vandaan komen! Ui» het keizerlijk tuighuis! Mooi Als "t daar is! Alles vol kanonnen en buk sen en haakbussen, en in een afzonderlijk vertrek is ook een hofrütuig van een oude k keisertn te zien Daarna zijn we bü de I marskramers geweest, daar heb» Ik dit ge- I kocht Een blauwzijden halsdoekje voor I mama, wül blauw haar lievelingskleur is. I Een pop voor Editha. 't Is de mooiste die I de man te koop badl Voor mün vader den J— overgedragen, terwül het echtpaar Böbs bo vendien nog een 14-daagsch verblüf te Berchtesgaden heefb genoten. In al deze ge vallen is naar het oordeel van de Justitie echter geen sprake van bepaalde corruptie. Gebleken is, dat Böss groote bedragen ge spendeerd heeft aan het Bouwfonds. Voorts wordt een opSommlng gegeven van firma's waarmede Böss in connectie heeft gestaan. - door O -Vry T 7 20 Lezin* 7-45 Lezing 8.05 Zang door R. Henderson, bariton 8.20 Concert. O. Haley, mezzo-sonrem A. Catterall, viool, L. Kennedy, ceK Symphonie-orkest 10.00 Berichten 10.15 Lezing 10.30 Berichten 1040 Concert. Orkest, G. Hall, sopraan 114# 12.20 Dansmuziefcu PARIJS „RADIOÊPARIS”, 1725 M. 12.50—2.20 Gramofoonpl. 4.05 Concert Kwintet. 8.20 Concert. Orkest en solist. LANGENBERG, 473 M. 7.20-840 Gramofoonpl. 10.35—11.35 Gramofoonpl 114012.20 Muziekuitz. voor scholen 12.30 Gramofoonpl. 1.252.50 Orkest concert 5.506.50 Orkestconcert 840 Orkestconcert. Intermezzo Liederen bij de luit. Na afloop tot 12.20 Orkestconcert. KALUNDBORG, 1153 M. 3.50-5.50 Orkestconcert ei< vootdracnt 8.50—3.20 Radio-Bal. i2an«.->rke« ten. BRUSSEL, 508.5 M. 5.30 Trio- concert 6.50 Concert 8.35 Orgelconcert 9.20 Concert. Orkest en solisten. ZEESEN, 1635 M. 6.057.20 Lezinget 7.207.50 Gramofoonpl. 10.50—134c Lezingen 12.201.15 Gramofoonpl. 1-152.20 Berichten 2.202.50 Gramo foonpl. 3.054/50 Lezingen 4.50— 5.50 Concert 5.508.50 Lezingen 8.50 Gramofoonpl. 9.30 Orkestconcert Daarna tot 12.50 Dansmuziek. De nationaal-socialistische Rijksdagafge vaardigde dr. Goebbels had zich heden voor het Schepengerecht Charlottenburg teverantwoordenwegens beleediging van een ambtenaar in functie, den commandant van de Schupo, overste Helmannsberg, van den voormaligen Pruisischen minister van binnenlandscbe zaken Greszlnskl, van den commissaris der Berhjnsche recherche Bus- dorff en wegens beschimping van de Jood- sche kerkgemeenschap. Aangezien dr. Goebbels niet verschenen was. maar een door een medicus geteekend .bewijs van verhindering had gezonden Londen, 30 September 1930 _Oteteren was het tachtig jaren geleden, dat Fans Plus IX het decreet uitvaardigde, voi- gens hetwelk ..de hiërarchie van admtnistree- saude Bisschoppen, die hun titels omtleerren •an hun bisdommen, volgens gebruikelijke regelen der Kerk weder bloeien zal in het teoninkrük Engeland." De Engeteche Katholiek is geneigd de be teekenis van het herstel der hiërarchie zooal niet opzettelijk te onderschatten dan toch eenlgszins voort>ü te zien. Hiervoor kan een verontschuldiging warden aangevoerd, te meer daar het geen gevolg is van onver- wchllligheid. in zün historisch bewustzijn im mers neemt de emancipatie der Katholie- kzn, welke één-en-twlnt!g jaren vroeger plaats had, een overheerschende plaats in, en het gevolg hiervan Is dat hü al wat daarna gebeurde als betrekke’.üke ..kleinig heden" beschouwde. Deze gedachtengang is begrijpelijk, of- ■ctioon onjuist. De emancipatie op zichzelf slechts de beteekenis. welke de Katho lieken er aan zouden geven. Zü betrof vóór alles de burgerlüke en politieke gelijkstelling ofschoon niet volkomen van den Ka tholiek. De uitzonderingsbepalingen waaraan htj. <g> grond van zün geloof, onderworpen was, werden grootendeels opgeheven. Maar zedelijke kracht der Katholieken was Jutet door eeuwenlange geloofsvervolging ver sterkt geworden, en hun burgerlijke verhef fing had een rellglf-ze inzinking ten ge volge kunnen hebben. Maatschappelijk is het jaar 1829 voor de Engelsche katholieken ongetwijfeld een groo- ter jaar dan 1850; in kerkelijken zin daar entegen was 1850 van veel grooter belang. met dat het katholieke Engeland vóór 1860 Bonder hoogere geestelijke leiding was, De H stoel werd hier vertegenwoordigd door Apostolische Vicarissen, wier rechtsgebied on- dwden naam van „district”, praktisch veel overeenkomst vertoonde met een diocees. En toch was aan den anderen kant het verschil groot: Een Apostolisch Vicaris Is een ,ktad- houder". geen kerkvorst die onder de „con stitutie" van Rome zelfstandig regeert. Dat de persoon, namens wien deze „stadhouder” tiet bewind voert, nl de HeUige Vader de volle liefde en loyautelt heeft van de be volking van het Vicariaat, verandert niets aan het feit dat de banden tusschen een Vicaris en het volk vaak minder hecht zul len sün dan die tusschen een bisschap en «flens diocesanen. In het nationaal milieu is het prestige dat een vicaris aan zijn ambt ontleent, gering Hü is immers geen natio naal kerkoverste. maar de ambtenaar van een „vreemden heerscher.” zelfs wanneer hü EngHschman is. Formeel werd het katholie ke Engeland vóór 1850, via dë Apostolische Vicarissen, direct van Rome uit bestuurd. Op dien grondslag ontwikkelde zich een natio naal-katholiek leven uiterst moeilijk. De ka tholieke gemaemchap bleef, in de oogen der jandersdenkenóe meerderheid, ondanks alle emancipatie, een vreemd element te het En gelsche staatswezen zonder nationaal-kerke- lijke organisatie. Enge’schcn voelen zeer sterk nationaal. en Engelsche katholieken zijn hierop geen uitsondering. Een bestuur, dat formeel direct van Rome uitging, zonder belichaamd te rijn in een zelfstandige naUonaal-kathcriieke overheid, moest hen op <fen duur een gevoel van minderwaardigheid geven niet alleen ten opzichte van hun niet- katholieke landgenooten. maar ook van hun buitenlandsche geloofseenooten die hun ei gen. door den staat erkend bisschoppen hadden Maar hlerbü kwam nog een andere, en ■eker niet minder belangrijke factor. Er wa ren dutaenfien en duizenden Katholieken, die bet geloof hunner vaderen veronachtzaamd hadden en die voor de schijnbare katholici teit der Engelsche staatskerk ieder oogen- bllk konden zwichten. Die schijnbare katho liciteit is tot op den dag van heden toe voor de ontwikkeling der katholieke kerk in Engeland van fnuikender Invloed gebleven dan het meest puriteinscdie protestantisme. Tachtig jaren geleden, toen zoovele katho lieken zich hier voelden als leden van een buiten de nationale gemeenschap staande kerk, was het gevaar veel grooter. Het werd bezworen toen door de weder-lnstelllng der hiërarchie een nationale katholieke kerk in het leven geroepen werd. De grootsche tra dities van Engelands katholieke Middeleeu wen. die in glorie door geen ander land over troffen worden, werden opnieuw werkelük- beid. nadat zü geslachten lang slechts legen de waren geweest Het zelfbewustzün keerde terug onder Engelands katholieken, an achraagde bet geloof en de loyautelt jegens Rome. Geestdrift voor het onvergelükelüke verleden, waarvan de Katholieken van 1850 «ia onmiddeUüke erfgenamen waren, vlamde op. zelfs onder de wankelmoedigen. De groote prelaten, die de districten be- ■tuurd had<ien als Apostolische Vicarissen, werden niet grooter doordat zü bisschop pen en aartsbisschoppen werden, maar wel werd de band tusschen hen en het volk on noemelijk versterkt Met hun formeel gezag nam ook hun feitelijk en moreel gezag toe. De katholieken w aren een zelf -best urentfe. fiigelsche gemeenschap geworden, en wat dit voorgangers, om sün klooster naar 't uit wendige te verfraaien, maar hü bouwde het vooral ook naar t Inwendige op. In desen geest schreef hü sün ordszonen als plicht voor, meer dan in andere weten schappen op de eerste plaats zich te be kwamen in zaken, het geloof en hü waakte streng over hunne zeden, het geringste vergrüp tegen de regels zon der genade straffend Dit geestelijk bouwen van den abt beviel voorzeker den protestantschen edellieden uit den omtrek nog veel minder, dan alle nieuwe gebouwen en aanbouwsels, waarmee hü het klooster naar t uitwendige ultbreldde. Het minst van alles beviel hun de brandende ijver, waarmee hü de evangelische predikan ten tegenwerkte Op een dag in October zat abt Alexander met den prior in tie pre la tuur; zü spraken over den oogst en de wijnen, en over de orde broeders, die bultensITuls vertoefden en nu spoedig moesten thuiskomen pater Metn- rad naar zün scholieren, frater Petrus naar zün missalen, die hü zoo fraai te verluchten wist. Opeens hoorde men den grooten waak hond die bü de zoogenaamde binnenpoort aan den ketting lag. lulde aanstaan. Plotseling ontstond er beweging in den stillen prelaten hof. De kloosterknechts kwamen uit de deur opening. de koorknapen uit de recreatiezaal; en aan de vensters der thamurte verschenen da baljuw en süne klerken an zü vroegen oC ieuMHMl wsc. Volgens een bericht uit Tslngtau zün bü een brand in een tabaksfabriek aldaar 40 vrouwelüke arbeiders om het leven gekomen. Tal van vrouwen en meisjes werden ge wond. Volgens de ..Petit Paririen” bedraagt het aantal slachtoffers onder de visachers, die door den storm op de Fransche kust werden verrast, tot dusver zes en veertig- Door den dood der vlsschers zün 38 vrouwen weduwe en 80 kinderen vader loos geworden Aangaande tien visachersvaartuigen ia nog geen bericht ingekomen. Men vraagt zich af of deze booten dpi nog op zee bevinden of dat ze met man m muis zün ondergegaan. Volgens berichten uit Peking is de provin cie Ronan in den nacht van Zondag op Maandag door communistische rooverben- den overvallen. Dorpen en steden geplunderd. Talrüke meisjes en werden geroofd Op verscheidene moet een verschrikkelijk bloedbad zün aan gericht. In het gebied van Joshien zouder. in totaal 48 dorppn geplunde,d sün. Het Juiste aantal dooden te niet bekend, doch schünt zeer groot te zün. Hevige onweders. gepaard gaande met regen, hebben in Toscane groote schade aangericht. De spoorweg Livorno -Rome te l Ceclna over een afstand van ongeveer 60b M. door h„L water vwoest. Het spoor- w»gverkeer tncca' worden «migelegd Bü Cortona zün tengevolge van dijkdoor braken geweldige oveistroomlngen ontstaan. In een openbare vergadering te Nagold, zoo meldt de correspondent van het „Bert. Tag.” te Stuttgart, heeft de nationaalaoc. Landdagafgevaardlgde gymnaslum-leeraar Mergenthaler o. a. het volgende verklaard: ,.WÜ bevelen en «Ie anderen hebben te ge hoorzamen. Wie niet gehoorzaamt, wordt tegen den muur geset, in de eerste plaats de paciflsterf'. Deze woorden hebben v aardiging gewekt. Vele personen, o. w. geestelüken en pro fessoren van de unlverslteit. leden van de Duitsche Vredesvereenigtng, hebben een open brief geschreven aan Mergenthaler. waarin zü betreuren, dat nog wel een op voeder van de jeugd zulke dwaasheden debuteert. Kremsmünster te een statig Benedlktü- ner-klooster, gelegen niet ver van Wel op een heuvel, aan welks voet het riviertje stroomt, waaraan *t klooster zün naam on’leent. Het vlek en het woud, de weiden en ak kers en gaarden, büna alles, wat men van uit t klooster zien kan, behoort het kloos ter 't Is een rük stift. Thassüo, hertog van --- Beieren, beeft het in overoude tijden ge- •’L1?.VOOL?n£etL beste k01**1 sticht en vorstelük beleend, en de Room- sche Keizers, van Karei den Grooten af, hebben het steeds met hun gunst en met menige schenking vereerd. Zoo sün dan ook de abten van Krems- munster na verloop van tüd groote, vreesde heeren geworden, machtiger dan de vorsten. Ten jare, waarin mün verhaal aanvangt, stond aan het hoofd van het convent Alexander Strasser, een rechtschapen man. Gloeiend van üver voor t huis des Heeren, be teek ent kunnen wü. die niet beter of eigenlijk slechter meer weten, ternauwer nood bevroeden. Ingesteld werden het Metropolitane dio cees van Westminster en twaalf suff rag aan- diocesen. Thans tellen Engeland en Wales achttien admlnistreerende Aartsbisschoppen, een aantal dat zeer groot lükt tegenover de vijf bisschoppen van Nederland met zün on geveer even sterke katholieke bevolking, maar dat verklaard wordt door de veel grootere uitgestrektheid van Engeland en de decen tralisatie fijner katholieke bevolking. Boven dien is de katholieke kerk in Engeland, be halve helaas wat het aantal parochie-gees- telüken betreft, min of meer op den groei gebouwd. Aartsbisschop van Westminster werd dr. Wiseman (later kardinaal) die Apostolisch Vicaris \an het district Londen geweest was Het herstel der hiërarchie deed een ge weldigen storm opsteken De emancipatie van 1839 was een daad van rechtvaardig heid ten opzichte van de Engelsche katho lieken geweest en wel een mln of meer af gedwongen daad, maar geenszins een bewüs var. verdraagzaamheid van hoogere orde De Eerste Minister. Lord John Russell, diende een wetsontwerp In. waarbü katholieke bis schoppen. die de hun door den Paus ver leende titels aannamen, strafbaar gesteld werden. Het besluit van den H Vader ken schetste hü als een „onbeschaamden en ver- raderlüken aanval." Het was ook te dien tüd, dat ..Punch" die campagne van haat tegen de katholiekeprelaten en tegen Paus Pius IX begon, welke eerst een einde nam toen vier der beste en beroemef-geworden medewerkers, die allen katholiek waren, ont slag namen. Drie hunner lieten zich over halen hun ontslag In te trekken onder voorwaarde dat „Punch" nimmer iets zou publfceeren dat krenkend was voor de katho lieken. Tegen deze voorwaarde heeft het weekblad nimmer meer gezondigd. Kardinaal Wiseman gaf blijk volkomen te gen de van boven af georganiseerde vijand schap der massa opgewassen te zün. Hü deed een beroep op de liefde der Engelschen voor „fair play” en een behoorlijke bejege ning Het publiek was hiervoor vatbaar. Het begon rijn ongelijk tn te zien. De storm luwde. Wel werd Lord Rua«ell’s wetsontwerp tot wet verheven, maar het was zoo dwaas dat het nooit in werking trad en nooit In het ..S’atute Book" ingeschreven werd. Het jaar 1850 was aldus, behalve van het herstel «Ier hiërarchie, getuige geweest van de laatste groote uitbarsting van antl-Ka- thoiiete metn Ehgeland. Kleinereplaaselijke betoogtegen tegen de katholieke kerk of te gen katholieke medeburgers hebben rich nog herhaaldelijk voorgedaan (o.a enkele weken geleden te Liverpool), maar deze vertoon den nooit een nationaal karakter en vonden geen steun bij eenltre overheid, laat staan bij den Eersten Minister. De innerlijke kracht der kerk te te de tachtig jaren die achter ons liggen, onnoe melijk toegenomen; haar numerieke kracht te in verhouding tot den bexnlkingsaanwas. veel mintter aangegroeld. 'Wlar zü staat rots vast te midden van de krakende en scheu rende fracties der staatskerk; zü kan de rots worden, waaron duizenden schipbreuke lingen redding vinden. „Ja" klonk het van beneden omhoog, „pa ter Melnrad en canissimus Petrus". En nu schoten ook reeds pater Meinrads scholieren, de knaapjes van de prlncipia, van alle kanten toe en begroetten hem niet reverenter. zooals het voorschrift luidde doch zeer on stuimig. Uit loutere genegenheid trokken zü hem nu hier dan daar heep en scheurden büna zün scapulier. Op t oogenblik dat hü den prelatenhof be trad was hü door zoon grooten zwerm kna pen ingesloten, dat de prior reden meende te nebben om aan t venster te gaan zien, wat dat getier beteekenoe „Wel drommels! Onze silentlarius!” riep hü. „Msar de trawanten, die hü heeft, sün nu juist geen silentlarll o, gü gespuis t” „Ik heb hem reeds dikwijls gezegd, ’t 1» ongepast en hü moet het verble«ien,'’ sprak de abt. „De man te op zün zevjen ep veertig- ste jaar nog een kind.” Onderwijl was pater Melnrad met den klei nen Mac Endoll de prelatuur binnengegaan, en stond nu op eerbiedigen afstand van den abt, de handen gekruist op de borst. „Goed dat gü eindelijk terugkomt, gü zü* hier noodig,” sprak abt Alexander afgeme ten. „Is Petrus Mayrhofer daar ook? .Wie te dat kind?” „Frater Petrus, hougeei waarde heeij, iz b-~"den, en het kind, dat te- (Wordt venolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 10