VAN DE POL’s BROOD EN BESCHUIT HET BESTE! PHOSFERINE ONS NOORDEN ■■Hl Krentengrof 16 cent - Krentenpan 17 cent Ons best KRENTENBROOD 25 cent. Kwaliteit bekend J. VAN DE POL’s Electr. Brood- en~ Beschuitbakkerij, Lindenlaan 2, Tel. 629 I. COHEN voor VAN DER SLUIS weder te consulteeren I Per I October zijn de prijzen verlaagd '|1 Kil obus van ƒ2.65 tot ƒ240 Jll pondsbusvan ƒ1.48 tot ƒ1.35 Laatste Nieuws mfoep ijk HUIDARTS LIMMEN Openbare Verknoping OP DONDERDAG 2 OCTOBER 1930 vjn. 10 uur. a. d Rijksstraatweg, t/o Postkantoor, van: - SCHILDERS GEVRAAGD 554 pCt. Obligatieleening ten laste R K Kerkbestuur Egmond aan den Hoef w- NIEUWE PRIJSREGELING Bruinbrood 18 cent - Waterbrood 18 cent 8 ons 8 ons ber De doodslag te Stramproy De moord te Waddinxveen De president afgetreden J ■fni a 1 gegeven. 4 Het beste van alle HEILOO .middelen tegen 9 IEDER VERSTANDIG ZAKENMAN GEBRUIKT DIT BLAD VOOR ZIJN RECLAME Donderdag 2 Oct. GEEN SPREEKUUR Demonstratie van Japansche textiel-arbeldsters IS HET EEN1GE R. K. DAGBLAD VOOR DE DRIE NOORDEL- PROVINCIËN Het einde van de Passiespelen te Oberammergau leefd ibevelend. 100.000 slachtoffers van verkeers ongevallen Baldwin blijft leider der Conservatieve Partij PHOSFERINE L THE C«ATUT or »ll TONICS ft NET R.K. MEISJE als huishoudster. Br. onder no. 49-17, bur. van dit blad. NET R.K. MEISJE gevraagd voor dag en nacht, voor lichte huiselijke bezigheden. Een Staatsgreep in Ecuador Het honderdjarig bestaan van het Staatsmuseum te Berlijn as M. Concert en solist r«2O-—8»2q TiofoonpL r scholen o Orkest- 1 8 jo tn bi; de stconcert •50—5.50 ■50—a.» - R.K. DIENSTBODE Lord Birkenhead De juweelen van Atnan Oellah een partij afbraak wx>. Palen, Planken. Balken, Vloer- en Bchothout. Sperren. Ramen. Steenen. Dekpannen en voort» ter amotie den Opstal vim een best Woonhuis aan den Rijksstraatweg B 12, bewoond ge weest door den heer Bult, breed a. d. weg pl.m. 5 M en diep plun. 7 M. Het overlijden van Prins Leopold van Beleren Ernstig auto-ongeval In het Dombrower kolenbekken Aan de gevolgen overleden s Groote rede van Poincaré ZUn riend vermoord zeer door te Tramwagen omgeslagen Vele passagier* licht gewond Verdachte tot vier Jaar veroordeeld naam Welke Nederlander* er zijn ZÜ leidt tot botsingen spoorweg ver had Ruim 380.000 beaoeken en rs PRIJSVERLAGING DROSTE'S i VERPLEEGSTER o CACAO ■9 A 5 Hoover meent, dat daaraan een einde moet komen FabrAarten PHOSFERINE (ASHTON lm». N V HENRI SANDER* Ie k t Behandeling voor het Amsterdamse he Gerechtshof tabletten hRwtnta Istdigawtla Zwafct* Malaria p a «draagt sschera, ie kust veertig, zijn 39 vader lief jk- toe jjn Vj O. KAMP, schilder en aannemer. Van bovenstaande leening zijn UITGELOOT de obligaties A 1000.— Nos. 37 en 59 Betaalbaar vanaf 1 Januari 1931 tm kantore van de NOORDER BANK te Alkmaar en te Hoorn, alsmede bil de INCASSO BANK, Amsterdam. na a ide. Iers nds vü- djn Hty gevoelt xich «eer goed raad leb- dat ror- lert- ark- ven- oote Tin- x>nd io Trio- elconcert n. Lezingen O—I2.X onpi. Gramo 450- agen t concert nje emee-- ichteD ekon- 1U n, 3- dj ■n VLOS1SAA8 OBERAMMERGAU. 30 Sept. Gisteren vond te Oberammergau de 97ste en tevens de laatste voorstelling van de Passiespelen plaats. Het totaal aantal bezoekers wordt aange geven als 383 000. Daarvan kwamen 50 000 bezoekers uit Noord-Amerlka en ruim 28 000 uit Engeland. Volgens de plaatselljke statistiek bedroeg het aantal overnachtingen 240 000. Terstond gevraagd een G. MEIJERING, Bakker, Oudorp. MAASTRICHT. 30 Sept. Gisteren stond voor de Rechtbank alhier, terecht de mijn werker J. H. H. wegens moord op zijn kame- J. Brands op 5 Juli jl. OveriM"*«*l»«W GwscKoIrtw igauwga <*«*al«Hik* ettpwUinf Zwakt* Kraamw**ww»« HeaMpiJi W» Tablet- Vlaatbara* In drla •raat!*» varlrH|«ba*r 1--2.35 an I 3.75. da graatara varpahblngaw vaardaafl*. W" Neemt een pro«l met Pliasfei l»a Health Salt. Het versterkende zout dat versterkt terwijl het reinigt. •ARSONS) ITO. L^eMa Hill D.S.I..4 52. AmatonUm. Tal 48591 Guerrero hoofd van het bewind Uit Quito wordt gemeld, dat na het on- roepelijk aftreden van President Ayora. kolonel Carlos Guerrero benoemd werd tot minis.er van blnnenlandsche zaken, hetgeen Afgetreden. Uit Quito wordt gemeld, dat de president van Ecuador, dr. Isidro Ayora, is afgetreden. is nog n dfh innen 15 Jaar geeischt De advocaat-generaal achtte K. schuldig aan moord met voorbedachten rade, elschte vernietiging van het vonnis van de Rotter- damsche Rechtbank en, opnieuw rechtdoen de. veroordeel Ing van verdachte tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Ayora verklaarde, dat zijn aftreden nood- zakelljk was, daar Ecuador harmonie op politiek gebied noodlg heeft. Op Zondag 28 September overleed in het Neutraal Zieken huis te Alkmaar, na een lang durig lijden, de Heer T. HOUTKOOPER HET PERSONEEL DER Fa. G. A. CONIJN Zn. |_EERTook het groote geheim kennen dat iedere succes volle man en iedere lascinee- rende vrouw kent - Phosferine - het nimmer falende middel om Uw zenuwen de baas te blijven. Phosferine maakt U gezond en houdt U gezond. Het wordt met evenveel |uc- kinderen DOE 11NCHEM, 30 Sept. Hedenmorgen is een groote motorwagen van de Geldersche Tramweg MQ. op den Terborgscheweg uit de rails geloopen De wagen liep dwars over den weg en viel toen om. De tramlijn kwam juist vrij. De weg is vrijwel geheel ver sperd. e, De vele passagiers kwamen er behoudens verwondingen door glasscherven, goed af. Ze moesten door den zijkant uit den wagen klimmen. Het ongeluk is te wijten aan onjuisten wissels tand. Gevraagd nette Adres G. LIGTHART, Café. Zijde wind. Aangeboden op billijke voorwaarden twee H.A. Weiland bollengrond. gelegen in den Anna Paulownapolder. Br. onder no. 211, boekh. ZWAAN A Zn., Alkmaar -9-30 Gn- uekendienst J-3O—iXj0 ■«O, K Co.n<*n. bas- Mevr. Pauw Chr. 1 5-0O— 45. Lean, -«zing door us «lectro- rt door de unore” opraan, A D- Meeter >.ion<30 De toestand In Ecuador schijnt ernstiger te ziin dan. men aanvankelijk meende. De minister van blnnenlandsche zaken en zijn staatssecretaris zijn reeds afgetreden. De minister van oorlog zou het ambt van staatspresident hebben aanvaard. ,o-35 Mon 30 Gramo. a-?o Zang, anton a.jo en - 3 5PPez. alt, door R. Benchtea fepel door Lezing bariton o-sopraan, cello, ichten ’ojo 1140 LONDEN. 30 Sept. Hedenmorgen is de oud-kanselier en oud-staatssecretaris van Indie, Lord Birkenhead, in den ouderdom van 58 Jaar overleden. terhuisje bij eHerlen. Beide mannen, die on der invloed van sterken drank verkeerden, hadden ruzie gekregen. Verd. had toen met een groot zakmes B. aangevallen en diens geel afgesneden. gerst was verd. weggeloopen, doch was enkele oogenblikken later teruggekeerd om het slachtoffer zij waren steeds trouwe vrienden eweest hp'p te bieden. Docfi B. bleek reeds doodgebloed te zijn. Verdachte, die zeer onder den Indruk was, bekene het ten laste gelegde feit. Hij selde berouw van zijn daad te hebben en in dron kenschap te hebben gehandeld. HM O. M.. maargenomen dpor Mr. Fahius, elschte terzake mishandeling, den dood ten gevolge hebben, vijf jaren gevangenisstraf. De uitspraak werd bepaald op 13 October. hadden ongeveer 2000 andere fabriek eveneens doch ge- Aanvragen voor Advertentie- tarieven te richten aan da In zijn functie van president van den Ge- neralen Raad van het Moeseldepartement heeft Poincaré gisteren de eerste vergade ring van de herfstzitting van dezen Raad geopend met een rede, waarin hij voor Frankrijk het recht verlangde zijn bewape ning zoo lang te versterken tot het werke lijke garanties voor zjjn veiligheid in handen heeft. O.a. verklaarde Poincaré, dat, hoe schoon een redevoering of een gedachte ook mocht zijn. Frankrijk iets anders noodlg beeft dan internationale hymnen, om zicji veilig te voelen. Het is echter te hopen, dat de geheele menschheid uit de huidige omstandigheden een leer trekt. Tot zoolang en bij gebrek aan werkelijke waarborgen en een zekere veiligheid moet Frankrijk zich het recht en de vrijheid voor behouden. om zichzelf te beschermen. De Panische pers concludeert uit de aan wezigheid van Poincaré bij de opening van de zitting van den Moeselraad, dat de oud- premier thans weer geheel genezen Is en zijn werkzaamheden weer geheel heeft kunnen hervatten. In sommige kringen gaat de wensch op, Poincaré, nu hij weer hersteld blijkt te zijn, weer aan het hoofd van de regeering te zien. De geruchten zijn nog vaag, maar reeds wordt in sommige kringen van een wijziging in het kabinet gesproken, waarbij de van Poincaré steeds weer wordt genoemd. Op 14 Februari J.l. stond K. terecht voor de Rotterdamsche Rechtbank en werd we gens moord veroordeeld tot een gevangenis straf van acht Jaren In nooger beroep veroordeelde het Hof in Den Haag verdachte op 23 April tot 12 jaar gevangenisstraf. In cassatie Verwees de Hooge Raad de zaak naar het Amsterdamsche Hof. Heden had K. zich voor het Amsterdam sche Gerechtshof te verantwoorden wegens moord, subs, doodslag, subs, zware mishan deling. of mishandeling den dood tengevolge hebbende. De publieke tribune was geheel met be langstellenden gevuld. Het Hof was als volgt samengesteld: Mr. Jolles, president: Mrs. Wiarda en Jo- rissen. raadsheeren: Mr. Harinxma thoe Slooten. advoeaat-generaal. Van de zlide van het O. M waren negen •’etul-ren gedagvaard: de verdediger Mr. F. Eikelenboom had één getuige i décharge doen dagvaarden. Dr verdachte nam uiterlijk zeer kalm in de beklaagdenbank plaats. Uit Kaboel wordt gemeld, dat de Af- ghaansche Nationale Raad in zijn jongste zitting besloten heeft, alle staatsjuweelen en andere staatseigendommen, die de ex- Konlng Aman Oellah bij zijn vertrek uit het land heeft meegenomen, terug te eischen. Verder werd besloten een Nationale Vergadering in te stellen en de plannen tot het Instellen van gemeente- en pro vinciale raden goed te keuren. AMOUREUS A KOUDENBURG Alkmaar ROERMOND. 30 Sept. Hedenmorgen *roordeelde de Rechtbank alhier den sla ger H. H. uit Stramproy, die destijds, zoo- ell bekend, naoi aanleiding van een kwestie over een kip. den zoon van den landbouwer Donders een doodelijken steek toebracht en ook den vader var het slachtoffer zwaar verwondde, tot vier laar gevangenisstraf. De eisch van het O. M. was acht jaar. De geruchten, dat Stanley Baldwin v<x*- nemens is af te treden al» leider van de conservatieve Partij, worden officieel tegen- gesproken. Verklaard wordt, dat Baldwin zich goed gevoelt. Heden wordt te Berlijn het 100-jarig be staan van bet Staatsmuseum herdacht. De feestelijkheden zijn hedenmorgen te 11 u r aangevangen met een plechtige bij eenkomst in de unlveraiteit. Uit het buitenland zijn vele vooraanstaan de personen op kunstgebied te Berlijn aan gekomen. Uit Nederland nemen aan de feestelijk heden deel de heer Schmldt-De.^ener, d recteur van het Rijksmuseum, dr. W. Martin van het Maurltshuls te Den Haag, d.. H. Schneider van het Maurltshuls te I>en Haag, L. S. Hannema van het Museum Boymans te Rotterdam. Gratama van het Fran Hals-Museum te Haarlem, dr Van Wijngaarden en dr. F. Boehl uit Lelden, dr. J H. Holwerda uit Voorschoten en prof. dr. G. A. 8. Snijder, uit Amsterdam Morgen wordt het nieuwe gedeelte van het f .atsmuseum geopend Uit Tokio wordt gemeld, dat aldaar 8.000 arbeidsters uit de textielindustrie een mas- sa-demonstratie hebben gehouden, in band met net sluiten van een der groote textielfabrieken. Vele personen sloten zich bij de vrouwen ean en. ten gevolge van de groote me nigte, die zich op straat bevond, moest het verkeer worden stilgezet. Om de orde te handhaven werden 600 politie-agenten ontboden, die hulp kregen van eenige honderden vrijwilligers, tegen standers van de communisten. Het kwam tot botsingen met de menigte, waarbij vele politie-agenten en vele vrouwen gewond werden. Reeds Zaterdag vrouwen van een getracht een demonstratie te houden, deze was door de politie in de kiem smoord. Het stoffelijk overschot van Prta» I*o- pold van Beieren is Maandag gebilaemd en in den uniform van generaal-veldmaar- schalk opgebaard. Vele vooraanstaande personen uit den Belerschen adelstand, kunstenaars, militai ren en*, hebben in de condoleantle-Hjsten geteekend. Ontelbare bloemstukken werden afgegeven, o.a. van de Beiersche regeering. In verband met het feit, dat de Rijks- presldent Von Hindenburg heeft doen me- dedeelen, dat hij de begrafenisplechtigheid zal bijwonen, Is de teraardebestelling van Donderdag tot Vrijdag ultgesteld. President Von Hindenburg, die op 2 October zijn ver jaardag viert, zal op 3 October’ te Mün chen aankomen. HU zal nog denaelfden avond naar "Berlijn terugkeeren. het Dombrower kolenbekken heeft gisteravond een ernstig ongeluk plaats gehad, dat vier slachtoffers heeft geëischt. De auto van den katholieken priester Bamojski, die met vier inzittenden reed, botste bij het station Maczek. toen hU den wilde oversteken, in volle vaart tegen een passeerenden trein en werd on geveer 20 Meter meegesleurd. Toen de trein tot stilstand kwam, was de auto geheel vernield. Vier Inzittenden, n.l. twee priesters, een dame en de chauffeur, waren onherkenbaar verminkt. Slechts bet zoontje van de dame kreeg wonder boven wonder geen letsel. In de nabijheid van Soanowits in ces aan AMSTERDAM, 30 Sept. Op 10 Augus tus van het vorig jaar werd het rustige dorpje Waddinxveen in opschudding ge bracht door een moord. De 36-jarige houtbewerker A. K. vermoord de zjjn buurman met een scheermes. K. had ruzie met zUn buurman Schotman over een heg. die voor een gedeelte over bet terrein van K. hing. De houtbewerker de heg voor een gedeelte afgeknipt. Schotman was hier zeer verontwaardigd over en diende een aanklacht tegen K in wegens vernieling. De veete tusschen de beide buren werd hierdoor nog verscherpt. K. werd door den Politierechter te Rotterdam tot f 15. boete veroordeeld. Dit proces lokte wederom nieuwe ruzies uit. K. schold zijn buurman Schotman en diens vrouw voor melneedlgen uit. Op 10 Augustus te omstreeks half zes wachtte K. zjjn buurman Schotman op voor de woning op de brug. Toen Schotman naar VEENENDAAL. 30 Sept. Het zoontje van Van Galen te Veenendaal, dat gisteren middag door een auto werd aangereden, is den zelfden avond zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, overleden. -9I Politie beeft den auto in beslag geno- D» misdaad had plaats ter hoogte van Wel- men- terwijl proces verbaal is opgemaakt. - Volgens getuigen treft den bestuurder geen schuld. President Hoover heeft een boodschap gerictt aan bet Nationaal VeUlgheldscon- gres, dat Maandag te Pittsburg werd ge opend. Hierin deelde de president mede, dat er in het afgeloopen Jaar in de Ver. Staten ongeveer 100000 personen ten gevolge van ongevallen, om het leven zijn gekomen. Hij verklaarde, dat maatregelen moeten worden genomen, om aan dezen toestand een einde te maken. huls kwam viel K. hem met een scheermes dat hij geopend in den zak droeg, aan en bracht Schotman meerdere ernstige wonden aan den hals toe. waardoor deze kort na uvereenkomt met de functies van eersten minister en kabinetsformateur. juerrero neemt ook den post van hoofd van bet uitvoerend, bewind en van den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11