IETS EXTRA’S!! 487 I FORD AFBRAAK JACOB KUIJT 30 SIMON TRIJBETZ I N-H-D Bloembollenveiling DE AUTOBUS 1930 I DAMESTASSCHEN 8 S slaapkamers Onmisbaar als ’t Spoorboekje Bernard Koomen Het I F»-JAN KUHNE J. H A B B VROOM EN DREESMANN DeAlkmaarsche Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting ZOO IS HET w;e DENKT INBINDEN te KATHOLIEKE ILLUSTRATIE in prijzen van 1.75, 2.—. t5i al 1- O JA, DE PERUZALF VAN DR. J. B. MEENK ROLPENS en HOOFDKAAS GEMALEN SPEK I AQUARIUMS TRACHT TE SPAREN. Bisschoppelijke Nijverheidsschooli Voorhout id. nos nu 1.95 nu 5.90 E.BU^sJwUTTIL Gratis 10-dagen Duo-Formula behandeling. K.OOPJes in HAARDEN-KACHELS Kachelpijpen, -platen enz. A. HILDERING Opent een BEKENDMAKING |S Kruidenspecialist J. BROUWER ALKMAAR LANGESTRAAT 47 OMS BLAD, HOF 6, ALKMAAR, TEL. 423 >1 I Belangrijke veiling van Bloembollen Plantgoed van de Langendijker Groentencentrale te Broek op Langendijk FOKBEER FIRMA P. VAM MAARLEVELD EN ZOON ALKMAAR, 29 September 1930. Goed passende Buikbanden Elastieken kousen Rechthouders enz. enz. hij JOH. LAUWERS Payglop 3 - Alkmaar (3 huizen vanaf de Langestzaat Gediplomeerd verpleegster aanwezig „HET BONTHUIS*’ Alleen Hekelstraat 14 GROOTE SORTEERING BONTVELLEN MANTELKRAGEN (worden gratis opgezet) W* VOSSEN -W Reparation spoedig, net, vakkundig. Fa. Kamper-Groenland GJI.XOECKEM I TE KOOP „EIK EN LINDEN” H.F.VAN NULAND C. JOHANNES JUIST DAAROM dat U LEVERTRAAN gebruikt, om er beter van te worden, moet U er wel op letten, welke levertraan U koopt Er Is verschil in levertraan.. Koop daarva de beste die U voor geld kunt krijgen namelijk die van prijsopgaaf voor de levering van ongeveer U5 M3. BASALT, 1—3 c.M. en ongeveer 125 M3. GRIND, 13 C.M., HOEDEN en KENNISGEVING Publieke Verkoop ing LAAT 115-117 - Tel. 982 - ALKMAAR t BABY-WEEGSCHALEN TE HUUR Prijs 20 cL Franco p. post 25 ct. LAAT 142 Alkmaar uitgeefster DRUKKERIJ ©:©^:©:©:©:©:©:©^:©^)»©:©^:©:©:©:©i©:©tM :©i©i©>©i©;©)*©i©.,©*©i©'< ©I©:©:©:©:©:©:©:©:©:©:© Meisjes MONSTERZALEN Lindegracht 10-16 Alkmaar roode bewaarkool Vet rookspek Prima gesmolten keevet 40 ct. Bij 10 pond 35 ct. I H. J. K E E S E N - Zeglis 21 - Alkmaar Sint Jacobstraat hoek Ftaldsen. Beleefd aanbevelend J. BLAAUBOER Gz. vleeschhouwerij en spekslagerij RITSEVOORT A 42. TEL. 562 Groots partij afbraak te koop, van diverse perceelen WEIGERT uw Naaimachine? WIJ re- pareeren deze vakkundlg- Guus KlUnnen VERSCHENEN tezamea Algem. Vergadering op WOENSDAG 1 OCTOBER n.m. 8 uur, In „VEERBURG”. PRIMA EIKEN Westerweg - Telef. 445 ALKMAAR c Wij wasschen niet alleen maar behandelen ook al Uw stoom- en verf goed Verstrekt adviezen KUNT GIJ WEER HALEN BIJ; - c 2 TEL. 20 FORD-GARAGE ’T ZAND „Het Groene Kruis*’ HOOGZIJDE SCHAGEN Ziekenhuisverpleging Alléén WOENSDAG - DONDERDAG VRIJDAG EN ZATERDAG Stetson, Borsalino. Moores Battersby N.V. GERARD WORM Sublimaatpastille^ verknopen wij goedkoop en in ieder gewenscht aantal. A. GROEN Vrouwen uit de gemeente mits ouder dan 18 jaar, die een Moeder-bakercursus wenschen te volgen, gelieven zich daarvoor aan te melden vóór 1 Nov. 1930, bü het bestuur van de afdeeUng HARENKARSPEL van het „WITTE KRUIS’. GROOTE AFSLAG BIJ 5 POND Vette lappen j Verich spek Sedert 1 Januari j.l. Werden door de Spaarbank 12 00 nieuwe Spaarbankboekjes uitgereikt I Het totaal-aantal spaarders bedraagt thans ruim 7600 Dit is wat ik voor U wil doenl Koorstraat 25 Alkmaar IK ALLE MATEN VOORHANDEN Zijt Ge in de gelukkige omstandigheid, dat Ge uit Uw inkomsten iets, al is het slechts een gering bedrag, terzijde kunt leggen, bewaart dit geld niet in huis spaarrekening bij de NUTSSFAARBANK KROOSSCHOUW F i e©:©:©:©^^:@:©:©i©:©^@^]©:©:©:©:©:©:©:©!©:©: B.©I©I©»©I©I©l©XöX©i©I©%@^©*©I©i©I©;©;©I©I©;©] van I I SERIE I waarde 3.90 en 4.90 A 21 -Hi Adres; Potto Eovel.od- brtevr» lA, et*. bttefko.tte» -h <U VERBLUF- WT be- IS TELEF. 506 t t. i I •dMoki aandacht ma Uwe anooca f.1 I c es HARENKARSPEL, Grijs en Jeager Gemoltonn. Ondergoederen voor Dames, Heeren en Kinderen. Geheel wol en halfwol gebreid ondergoed. Bjj ons de beste kwaliteiten prijzen. Door liquidatie eener lederwarenfabriek bren gen wij U thans een pracht-collectie Dames- tasschcn in alle mogelijke kleuren en modellen pe rsonen -a utobussen. Verkrijgbaar in den boekhandel. In de stationskiosken. en bij de B. ELZEli J. A DE WIT C. DE LEEUW A. F. MEIJER Op ZATI des vjn. 10 van de Har contant i SERIE V een serie met tasschen ter waarde van 13.- tot ƒ15.- Te koop 27 snees taai soort, bij TH. BORST Czn., Oude Niedorp. C Aan Mr ARTHUR Rl :H*RDS (Kamer Mi 6ü, Gr»,’» Inn Road. LONDON W.C. I (En(.l.nd) Gelieve mij Uw 10-daagscbe gratia bebandrltng te zeodrn. Naam: a - Wij leveren reeds een PRIMA SIGAAR voor t SM en f LM per 100 stuks. HAARDEN en KACHELS. Petroleumkachels - Wasch- en Wringmachines - Kinderwagens - Stofzuigen Bedden - Dekens - Matrassen - Ledikanten - Dames- en Heerenkleedlng - Meubelen., enz. enz. Ook op termijnbetaling. op VRIJDAG 3 OCTOBER 1930, *s morgens 11 uur n. t. Inzendingen kunnen gedaan worden tot en met Donderdag 2 October, tot *s avonds 6 uur. De be taling is thans gesteld op I Maart 1931. Voorschotten worden verleend tot 75 pCt. van het geveilde bedrag. Namens de Commissie S. DE BOER Kzn.. Secretaris SERIE IV buitengewoon mooie Damestasschen fijnste uitvoering waarde 11.- en 12.- nu 4.90 SERIE H pracht saffian, echt boxcalf waarde 5.90 en 6.90 nu 2.95 BAANPAD - ALKMAAR LAAT 148 TEL. «71 Te koop een prachtige by K. PRAAT, Kelns, Gem. Behagen. Deze artikelen worden niet geëtaleerd ftDAG 4 OCTOBER LL, uur, zullen in de tuinzaal •nbnie te Alkmaar, publiek -(Aden verkocht een prtjj kleeden 121.- tegen de laagste Wij geven Boekenbon Nationaal C. LIEFHEBBER, Secretaris. r£^ARTIKEl£M 7 IX “^heer-hugowaado 18 snees ROODE BEWAARKOOL en 8 snees DEENSCHE KOOL: aan vaar water; taal soort; bij P. BORST Czn., Tjallewal. Behagen. gedeeltelijk nieuw en gebruikt doch in uitstekenden staat, in verschillende afmetingen en kwaliteiten, olie-, gum mi- en gepr. waterdichte kleeden. zeer geschikt voor Scheepvaart, Landbouw etc. De goederen zijn te bezien een uur voor den aanvang van den verkoop. De dekkleeden en zeilen worden ge heel uitgelegd. Deurwaarder VAN HU IT. Behagen. SERIE III echt saffian, prima boxcalf, varkensleer, tweed, magnifieke modellen waarde 9.- en 10.- nu 3.90 gegarandeerde VVFVVTFTVVTTVVTTVVVVVVVV N.V. ONZE KEUZE NAAIMACHINES IS OVERWELDIGEND. ONZE PRIJZEN ZIJN FEND LAAG. ONZE TARANTIE IS LANGDURIG. DE NAAM HILDEKING IS UW WAARBORG VOOR KWALITEIT. ADMINISTRATEUR SCHAGEN BELAST ZICH MET ALLE BELASTINGZAKEN. O CM T3 c CU je o o N Q ABONNEMENTEN KATHOLIEKE RADIO-GIDS en KATHOLIEKE ILLUSTRATIE v. Putten 8C Oortmeijer PAYGLOP - ALKMAAR VO 2-deur 1927, prima en mooi, 4 nieuwe banden en K.M.- teller,' motor is Woensdag en Donderdag uit elkander te zien, 550.2-deur 1926, mooi in lak. beste banden, ƒ380.—; 4-deur 1925. prima In orde, bekleeding en ban den prima ƒ300.bestel auto, X tons 1926. onen laadbakje ƒ190 prima in orde. ZAADMARKT 6668 TELEF. 236 ALKMAAR Ontbrekende nummers kunnen zoo ver de voorraad strekt aangevuld wor den. Een enkel bericht en het werk wordt aan huis gehaald. Telef. 184. Alle druk- en bindwerken vlug, net en goedkoop. met portret op het doosje, is onmisbaar bij huid beschadiging, ruwe lippen, doorzitten op rüwielzadels. zonnebrand enz. enz. Het is een genot deze zalf te gebruiken. Alle gebruikers van de Dr. J. B MEENKö geneesmiddelen vragen dit merk en kennen de verpakking; doozen van 0.25 en 0.50. Verkrijgbaar bU H H. Apothekers en Drogisten Wanneer niet voorradig, zendt E. M. BRASKAMP. Rijswijk (Z.-H i U franco, of laat U leveren door een Apotheker of Drogist, die de Peruzalf wel in voorraad heeft. •n e <u o. a e O o O onder leiding der Broeders-Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. INTERNAAT voor den Middenstand met volledige vakopleiding in diverse ambachten, theoretisch en practisch. Prospectus op aanvrage Leerplannen ter inzage Aan deze school is ook verbonden het JUVENAAT der Con gregatie, waar jongens van 13 jaar. die neiging gevoelen voor het Kloosterleven, opleiding ontvangen en onderricht in het vak hunner keuze, om later in de huizen der Congregatie hier of in China als Broeder werkzaam te zijn. Plaatsing in overleg met den Z. E-Alg. Overste, Voorhout I Vanaf heden wederom ver krijgbaar de bekende prima k 55 cent per halve flesch. Zoo goed als reuk- en smaakloos De naam staat op de flesch. In verband met de goed geslaagde vergadering te Oude sluis, zal op DON DERDAG 2 OCTOBER as;, *s avonds 8 uur (n. t.) In Café de Wit te "t Zand een OPENBARE VERGADERING plaats vinden. Bespreking: „Stichting van een ver- eenlging voor ziekenhuisverpleging." Het voorloopig Comité: C. NANNIS Jn. KOMEN J. LINDENBERGH KL KREÜJGER Het Gemeentebestuur van HEILOO vraagt vóór 6 October a s. franco te leveren op verschillende wegen in de gemeente. N.-H. Vereeniglng „Het Witte Kruis Afd. Anna-Paulowna. bestaande uit 2-deurige Spiegelkast, 1-2-pers. Le- I dikant, 1 Nachtkast met marmer, 2 /Stoelen, ge- i stoïfeerd. 1 tafel. Diverse I modellen. bevattende alldienstrevelingen van de in Noord Holland rijdende Houtfil 54 - Achterstraat 43 HEERHUGOWAARD L. REUVERS, Voorzitter J. WARTENHORST, Secretaris. Harenkarspel, Sept. 1930. 8 Ik tMM VM «a te» RMweordR. ét ml. **-F*^—1-" k—«t M Uutebglg ««rkta,. Hg, uw teM kwaué wolkMCR wit kt lirha.. ew wrw«<!«r< •ft* 4e «Hwerk.sg. deeb mK 4e oerMak Ukw-FegmU** wak e»e< cea twttvMdq <wx Bd< aaa Het laat de verkeerde etaCea a«t «ekgeahetd re natsoappra. Al er- aerat acopt het de o ver-product»* vaa anw - de Grondoorzaak vaa Uw wekte. Daarna lo« bet de pijnlijke artarzvars kr Malvocmingca op bloed sp.rrea ea gw wr ebtra. maakt eea eind aaa de pda. bevn’dt de gewrichten doet swell ingea afoemea en venacht ontstoken pkkkeib Leden.a ea. scauwea ea ep>erca worde spoedig tot aoepelheid »w kracht hersteld. Mqn verklaringen bewezen door feiten I Voor elke vei klaring du ik geef, kaa •k eea taage reeks bewijzen verscha4ea Ik vertel U mets dan simpele wsaiheid. neer Ik U zeg. dat ik kolom na ko om vaa dit blad kan vullen -net honderden attesteal Gezien zulk eea overste’prade bewijskracht, denkt U dat mnn -Duo Formula zal falen 1 Indien a aij as sckrift kost uwe 0-daagschc behandel ag u net» Accepteer ootn<ddelii|k miin aanbieding voor vtrirow weWjkc h»-lp en adv es en Ik za> u van aw pijn bev oden f Doch stel bet geen seconde mt Waarom nog een dag uur of'mln uur langer daa nood g. geleden Vui deze coupon in en post baar meteen! De N. V. ALKMAARSCHE MACHINEFABRIEK en SCHEEPSWERF „DE H VOLHARDING” aan de Voormeer te ALKMAAR, maakt bekend dat zij haar zaak heeft overgedaan aan de Firma P VAN MAARLEVELD en ZOON, H Machinefabriek en Constructlewerkplaats te Alkmaar. Zü bedankt voor het vertrouwen zoovele jaren door de cllënteele genoten en IjS beveelt haar opvolger aan in ieders gunst- H De Directeur A. M. SCHIPPER. la Refereerende aan bovenstaande, bevelen ondergeteekenden zich ten zeerste aan en hopen door goed, billijk en vlug werk een Ieders gunst waardig te M worden. f Zoolang de menschen met ziekten en kwalen te kampen hebben, zijn voor de genezing van de meeste ziekten ook kruiden gegroeid. Van vele krulden heeft men de genees kracht vergeten, andere worden nog altijd en overal gebruikt. Voor de echte goede geneeskrachtige kruiden is het juiste adres de Mijn verrassende 10-daagsche gratis proefbehandeling voor RHEUMATIEK-LUDERS T'*1** 4<x>. d. Ktedaw w. xn< «ad. MM. «HM. ^>1.^. W«V» L.OC1 Khraaa vw ba. kadUam I Gcam ti te, i ,r brwwd d« n dte w<M- «w Wed. M Uck dnm. DM te "«te, A- woote dcLktef -Da^Pomte.- tet a-cten-U. rten tM tenx.og. it-.- MteQm Um GHVriS >i«< wa-Mig, b«>te wa «w MnooaUL, wrtoates tel». 4te Ik u» tete. te» e<te^tete bwteWte. «tetete. Ik aal gedamde W daaaa gratia behaadeleal Me» -D.O Hor—.1»" te«h .o, ••te. d Ik k»» ,o. Ui mH.ium gvi«Lon UKhl. dc OnderWM-d* GRATIS COUPON Wilt toeterden. <k KMmskW kateaddi»» ««te—I Lo.<«- Im» «»Hk <M d< ««Mheld .41 WrklartoQ te b»w o»»«w«telllp ho. te^ u eelteie» h.«h 1 -*»»»d te Md »te ‘t CM» texvc e dmee» te v-rr» bteft t«- prterfd. Z«lh iDdiea ived» |arep ge eden alle hoop had opge- gevea. maakt dtt geea vencbdl W.js aan ieding is vooi u en WW «mieren door tznaauiar gek weiden kwrtesl vaa dit b ad Waarom „Dao~Formula** bestendig geacest I ..D»o Formula »oo krachtdadig 1 Waarom faalt .Dw>-Formula" oooh 1 DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de BERGERMEER, maken aan be- langhebtenden bekend, dat de UITGESTELD TOT MAANDAG 6 OCTOBER 1930. Het Bestuur voomoemd: (get.) S. JONKER, Dijkgraaf (get.) C. MEIJER Sr., Secretaris Bergen. 29 Sept. 1930.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11