Ratiné Jekkers Bervoets derde blad R.K. Volksbond, afd. Alkmaar ook voor meisjes Burgerlijke Stand van Alkmaar Nationale Emissiebank N. V. DINSDAG 30 SEPTEMBER 1930 STADSNIEUWS R.K. Kiesvereeniging Gewetensgeld Vereeniging voor Gezinsverpleging Pater Call. Preller O.P. Madjoe Het Bloemencorso op 8 October H. Wijding Het Tweede Kamer-lid C. J. Kuiper •ver „Het Vloot pl an van Minister Deckers” - - 1R3O8 IM53 l81g6 1S5O5 I M. KAT ER Keizersgracht 198. Amsterdam C. Telefoon 43996 - 46996 Wij zijn momenteel af ge vers van 8% la hyp. 10 j. obl. tl. van de H. Aataaia* vaa Padaa te Békéscsaba a 98% Gevonden voorwerpen -ADZIJDE 1 - 15678. M241. 1*9004 11782 1191 14357 14324 17749 17776 17783 17807 17851 1917' gemeend 20716 20735 20933 behooren tot de Het Kamerlid C- J. Kuiper 99 580; d. 16553 inschrijver). het- 18"<1 de Langendljk, EEN JEUGDIG AVONTURIER. „Le- LU met d. Kaaystraat 42; mee ont- »MM M2W 1X295 18305 1R314 5192 5229 5547 5526 5966 6C36 6186 6352 6594 6770 6877 7296 7524 7690 80C7 8118 8350 8481 8689 9024 9307 9579 9779 4038 4213 4369 5239 5558 5828 5968 6060 6221 6445 6602 67» 6916 7348 7527 7766 8C21 8151 8352 8513 8739 9139 9308 9C03 9797 5252 5566 »t~>n van Gerrlt B'kker van Jo4 174 319 531 752 893 1141 1499 1766 2078 23’3 2531 2687 2896 3227 3514 3o84 3918 4083 4267 4551 4837 5051 19329 1938. 19'54 19581 5298 5599 5343 5646 9229 9“ 15 5442 5734 5942 6008 6169 6292 6532 6735 6868 7170 7450 7663 7907 8109 8327 8459 8671 5520 5749 BJJ den inspecteur der directe be’nstlngen op de 1ste afdeellng alhier. Is onder letter Z t 276 96 ingekomen wegens over vorige ja- ren te weinig betaalde belastingen. 59 1393 2002 2852 3300 3941 4358 5337 6255 7442 8187 8701 0412 5280 5567 5S86 5990 6139 6-24 6499 6629 682o 6971 7400 7549 7884 8076 8241 8432 8570 8774 9170 9-109 9701 9891 434 1715 1534 1914 2163 2401 2545 27’7 3634 3373 3591 3722 3983 4128 4330 4641 4918 5143 291 457 660 829 978 1340 1551 1944 2180 2470 2571 2737 3083 3412 3620 3767 4-08 4166 4336 4648 4952 5147 5961 6022 6177 6350 6555 6767 6871 72 <8 7509 7659 7909 8115 8337 8466 868-5 8873 9290 9568 9762 38 3M 546 735 847 1013 1407 1596 2037 2261 2489 2656 2876 3147 3490 3655 3877 4064 4231 4434 4748 4999 238 416 928 HOI 180 347? 332. 363' 426 493 593 690 765 852 911 990 22 317 459 692 838 1012 1342 1594 1954 2230 2483 26.7 2851 St. Josephkerk alhier, pater Callixtus O.P.,20526 20651 207,4 2®737 20747 20793 ir betuli»»'. 5e Ki-«se, 9e Lijst: 1066 met f10.m./z. 1964 158 348 580 714 850 l"33 1459 1666 2077 2312 2521 2667 2889 3153 3-07 3661 3588 4077 4219 4501 4820 5005 576 1798 -8370 3180 3492 4107 4774 5850 6780 5873 .«98 0 6064 6222 6485 6604 679’ 6949 7379 7547 7775 8074 8173 8421 8528 8752 9140 0400 9654 9801 Men meldt ons, dat Zaterdag as. te 5 uur In i Hötel Suisse, Langestraat. een bijeen komst zal worden gehouden van alle oud- officleren van het Nederlandsch Oost- en West-Indisch leger, met de bedoeling over te gaan tot het oprichten van de Vereeni ging „Madjoe”. 80 pCt. oer werklieden Alkmaarders zijn. Ongecorrigeerd) merveer, 1'8.800. K. Ursem en Co., Beemster, f 111.440. •J f 2000 meer. M. Duinmaijer. Alkmaar, f 99 320. NIETEN: 212 330 626 754 924 1204 1504 1870 2097 2325 2534 2695 3017 3251 3-46 3694 3929 4089 4270 4604 4896 5033 419 1607 2227 2345 2984 3401 4044 4429 5579 6652 7478 8303 8839 9802 10222 16555 16614 16623 16809 16821 273 453 646 814 955 1219 1234 1516 1881 2154 2388 2535 2707 3018 3357 3-61 3700 3945 4119 4295 4609 4917 5122 12066 12151 12744 12854 13415 13512 «redcetd. dat. bij genoegzame deelname een |3894 13940 14357 14835 14857 I4S90 5898 6</j4 6164 6258 6529 6713 6839 6991 7440 7618 7905 8100 8297 8453 8646 8846 8850 9235 9548 9748' '*754 10077 10099 10119 10395 101’1 botno”, Haarlem, t 121.265 Firma Ooms en Lusthof Sneek, f 105.770. Firma A. Kingma en Zoon. Leeuwarden, 103.330. R. J E. Bot, Alkmaar, 109.000. 8 hebben De Zusters verpleegden in de maand Sep tember 93 patiënten en legden 1337 bezoe ken al waarvan 598 betalende bezoeken. 637 bezoeken voor het A. Z. A. en 102 gratis bezoeken. Tweemaal werd de dekter geassisteerd en 8 maai de laatste hulp verleend bjj het af leggen. De wjjkkraamverpleegsters verpleegden patiënten, brachten 161 bezoeken en 2 tnaal den dokter geassisteerd. Prospect! en inschrijvingsformulieren xenden wij U op aanvraag gaarne toe. neker, dat In de Engelsche Labour Partij fracties van verschillende partijen zijn, zoowel R. K als 'Socialisten. Met partjjge- nooten 5an de 8.D.A.P. worden dus de so cialistische fractiegenooten van de Labour- Part^ bedoeld. Voorts hield Pater Micklinghoff een warm betoog, waar.n hij het nut en de noodzaak uiteenzette van de bescherming van de missie op Curacao, welke door Kardinaal van Rossum de mooLte missie der wereld wordt genoemd. Een schip in Wcst-Indië is daar noodig voor vredes-doelelnden en niet voor oorlogsdoeleinden; het is noodig voer de bescherming van de cultuur tegen het uitvaagsel van de Venezolaansche benden. Spr. vond het daarom ook misselijk dat de Volkspartij, die In Holland het houden van openbare processies bepleit, aan Curacao de middelen wil ntzeggen cm de mooie Room- sche cultuur die het houden van openbare processies daar toestaat, te beschermen en te behouden. Na voorlezing en vaststelling van de no tulen bracht de secretaris het jaarverslag uit. waaruit bleek, dat het voorbije jaar rus tig was. BIJ een gehouden enquête bleek ’t. kiesreglement te voldoen; s’echts enkele op merkingen van technlschen aard wedden ge daan. Met de bestuursleden van de oude Propagandaclub is samenwerking verzocht, met het oog op de actie voor de komende gemeen teraadsverki’-togen. Het verslag besloot met den wenseh. dat de verkiezingsstrijd kalm en waardig zou zijn, en bekroond zou worden met het suc ces van minstens 7 zetels. Blijkens het hierna ultqebracht verslag van den penningmeester, bleken de baten over het afge'oopen boek'aar te bedragen f 637.40. de uitgaven f 628 55, aldus een ba tig saldo van f 8 85. Het boekjaar was be gonnen met een nadeelIg saldo van f 104 57. Namens de commissie tot nazien van de rekeningen, rapporteerde de heer C Venne- ker, die adviseerde tot goedkeuring en dé charge van den penningmeester. Onder dank van den voorzitter werd aldus besloten. De voorzitter wees op de komende actie voor de gemeenteraadsverkiezingen; getracht zal worden de oude propagandaclub weer nieuw leven in te blazen en nieuwe leden aan te werven. Voorts zal een krachtige actie worden gevoerd voor de uitbreiding van het R. K. Bevolkingsregister, dat zoowel voor de verkiezingen als voor het parochieels le ven van onschatbare waarde is. Door mo gelijke uitbreiding van het ledental en vrij willige verhooglng van de mlnlmum-contri- butle zal getracht worden de kas te verster ken. Tegen de verkiezingen zal ‘zoo noodig nog getracht worden de kas op andere wijze te versterken. Spr. acht geen reden aanwezig om de toekomst somber in te zien. Bij de rondvraag vroeg de heer Bruinen berg. n a. v het voorstel Tilburg aangaande het aantal kwaliteits-zetels. hoe het bestuur van de Alkmaarsche Kiesvereeniging daar over dacht. De voorzitter verwees naar een door het bestuur verzonden schrijven naar de R. K. Staatspartij dienaangaande. Eventueele voor stellen tot wijziging zullen nog in de kles- vereenigtog behande'd worden. Hierna volgde sluiting. Rondom het Vlootplan De heer Kuiper begon met te constateeren, dat In tegenstelling met de politieke kalmte van de eerste jtfren na de verkiezingen, er de laatste maanden een politieke beroering gekomen is. Spr. zou daar blij mee zijn, als dia beroering politieke belangstelling was tegenover het wetgevend gedeelte des lande; maar het is een- geprononceerde beroering met een militair object. Raad zal dit jaar gehouden worden op Maan dag 8 December ajL te Rotterdam. Leden van den bestuursraad die voor stelen voor die vergadering wenschen te doen behandelen, worden verzocht deze voor to October a.s. bij den Secretaris van den Volksbond in te dienen. Daarna kunnen wij overwegen of het nocMij is een expres-bestuursraadsvergadering uit te schrij ven. CURSUS NEDERLANDSCHE TAAL Aanwezig aan het Bureau van Politie, Langestraat en aldaar te bevragen op alle werkdagen tusschen 11 en 1 uur, de navol gende voorwerpen als gevonden gedeponeerd op: 24, 25. 26, 27, 28 en 29 September 1930: Kerkboek ie. portemonnale met Inhoud re genjas, stuk touw, regenjas, pakje stalen. Prflzen van f 79. 154 1455 2174 2871 3391 4014 4411 5459 6390 7174 8231 8834 9565 van de aangeboden gelegenheid zuilen pro fiteered Alvorens ons van een leeraar te verzekeren, stellen wij het op prijs ons er van te over tuigen of er voor een dergelijken cursus animo bestaat. De jenen die dus als cursist wenschen te worden ingeschreven, crzoeken wij vrien delijk zich voor io October a.s. o? te geven bij den zen secretaris den heer J. v. d. Eng. Uitenboschsstraat i. 3157 3452 4054 4683 5798 6663 72604 7573 8402 8518 8859 8977 9833 dat ons land de rïig heeft om ons land in de welvaart te houden, waarin het ver keert; zonder Indië zouden We veel meer dan andere landen de ellende gevoeld hebben van den wereld-oorlog. Armoede leid, tot aedelljke verwildering, zoodat het ook -en sedeiyk belang is het welvaartspeil hoog te houden. Ons koloniaal beleid in Indië is goed; dit Is zelfs door Engeland erkend. Indië is niet in staat zichzelf te regeeren en het Indische volk alz geheel kan het Nederlandsche gezag niet missen. Ata Nederland zich zou terug trekken, zou Japan heer en meester van Indië worden en spr. betwijfelt, of Indië daardoor op vooruit zou gaan. Spr. wees op het gevaar van de bolsjewis tische propaganda van uit Rusland, welke het op lokaal-gewapepde opstanden aan stuurt, zooais er in December '28 reeds een heeft plaats gehad. Spr. komt daarom tot de conclusie, dat er een verdedigingsmiddel, een vlootje in Indië noodig is. Spr. heeft jt nooit anders over gedacht, ook nlfet in 1923, toen hjj de vlootwet bestreden heeft. Voorlooplg moeten we een vloot hebben en hem in stand houden, zoolang de interna tionale ontwapeningsvraag nog niet opgelost Wat is echter de taak van en de bedoeling met onze vloot? Spr. verwijst naar een mlnlsterieele bijlage, waarin gezegd wordt, dat de vloot dient voor handhaving van het gezag in Indië, en voor de verzekering van rust en orde; voorts dient de vloot ter vervulling van onze militaire verplichtingen in de gemeenschap der volken. Ata groote koloniale mogendheid hebben we militaire verplichtingen. Zoo beschouwd te er van oorlogstaak geen sprake; we werken •echte defensief. Aan offensief denkt zelfs de vurigste militairist niet; dat zou iets absurds zijn, Voor het onderhoud van een vloot te een systematische vernieuwing noodig: een krui ser duurt 20 jaar; een torpedoboot 16 jaar en onderzeeër 14 jaar. De vernieuwing van vloot gaat volgens een bepaald plan. Xn bet St. Jozefgezedenhuis aan het Ver- dronkenoord, hleia gisterenavond de RJL. Kiesvereeniging „Vrubcid en Recht” haar jaarvergadering. Met net oog op de rede van het Kamerlid Kmper, waren vooral de kiezers uit de arbeiderskringen sterk vertegenwoor digd. Mr. A. Leesberg epende de vergadering met dan Chr. groet eh wees op de het vo.gend jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen, welke, vooral van de propagandaclub, vee» werk eischen. Hei. dage-uksch bestuur is reeds mat deze actie begonnen, doch meende, dat bet alsnog wel op prijs geste.d zou worden, een blik te werpen in de actueeie polities, welke momenteel de aandacht vraagt voor het vloötpian van minister Deckers. Spr. wees op de overdreven agitatie, welke door som mige partuen gevoerd wordt en concludeerde, dat, als men de zaak-v.ootjvet af ging meten paar de gevoerde agitatie van de S.D.AJ*., men lederen dag wel vergaderen kon. Het bestuur van de kiesvezecmgmg had ^meend den arbe-dersafgevaardigde, den heer Kuiper, te moeten verzoeken om over het vlootplan een inleiding te houden. Spr. heet den heer Kuiper van harte welkom en dankt hem namens de kiesvereeniging, dat hij aan de uitnoodiging gevolg heeft gegeven. Spr. eindigt zijn openingswoord met den wenseh. dat de vergadering tandacht aan zijn woorden zou schenken en er profijt zou trekken. (Applaus). IJ. Kroonenburg. Heilco, 112 500. K. Wouda, Krcn menie, f 105.380. P. Kleerbe em. Beemster 121.800. H. Balder. Alkmaar, 116 000; P. Cupido, IJmuiden, 119.700; C. Ncort. Bergen, 108.000; x) j 2000 meer; P. Den Das. Schoort, 105.700; x) 4203 meer; Gcbr J. en W. Krom. Akersloot, 125.931. T. van Diepen, Bergen, f 103.000. J W.ttebrood Beemster, f 122.400. R. K. Koppen en Zoon. Alkmaar. 1114.850- lóül H. J. Brinkhuis, Eindhoven, f 113.811. H. Keuris, IJmu den, f 98.540. 5. a. Alles Mooi b. Eén troost c. Aan de Waschkuip. Alle van Peerke den Belg. d. Als vreemdeling in het Rijksmuseum, Naar Jan Feith van Chanvanus van Chanvarius. kunnen worden W. H. Witkamp, Den Haag, 121870; x) 700 meer; P. Christiaansen, Den Haag, 106 666; 3 B. Christiaansen. Ams’rrdam. f 107 «00 N. j. Maatschappij tet Aanneming 1 ojwwerken, IJmuiden, 119.800. P. Buis, Oudorp, 125.000. 1200 meer. MW? Ve' ':amp en Schermer, Alkmaar, 114.400. - - - - - >1TV S«P*.OS tioel. 1S74<> i;s->t thans kapelaan in de St. Dominicuskerk te Nijmegen, ter gelegenheid van zijn zilverenmot 70.— professiefeest in de kapel der Duitsche eerw. Broeders Franciscanen te Ble'jerheide Kerkrade, een plechtige Hoogmis van dank zegging opgedragen, met assistentie van zijn broer, pater dr. Preller lector aan de uni- versiteit te Freiburg, als diaken en van pater Wendelinus O.F.M. te Watersleyde (Sittard). als sub-diaken. Het H. Misoffer werd, behalve door de kostschoolleerlingen en de eerw. Broeders, met den Algemeenen Overste der Congregatie, den eerw. Broeder Jozef Fischer en rector Steinhardt. ook bij gewoond door de bejaarde moeder van den jubilaris, familieleden, vrienden en kennissen. Het koor der Broeders zong de meerstem mige Mis voor mannenkoor „In nomine Jesu” van Mitterer. met orgelbegeleiding. Dr. Preller hield de predikatie. Na de plechtige Hoogmis werd het „Tan tum Ergo” gezongen en de zegen met het Allerheiligste gegeven. Vervolgens kwam de Esperantisten-ver- eenigmg „Minregiono” uit Heerlen den jubilaris, lid van het hoofdbestuur van de R.K. Esperantisten-Vereeniginge huldigen. 14147 14240 14272 14285 14292 14578 14579 14593 14689 14699 14764 14795 14812 12096 12155 I2t93 12205 12269 12318 12323 12333 12462 12506 12550 12560 12620 12754 12531 128« 12999 13003 13006 13054 13147 13164 13185 13774 13313 1.3327 13373 13103 13486 1352? 13’67 13578 13608 13693 13759 13766 13782 13790 13799 13816 13847 13902 13925 13733 1404214084 14117 14131 14185 14’04 14208 14231 .-i- van 14344 14376 14384 145C0 14544 14610 14656 14657 14665 14675 14681 14726 14727 147M 14737 14761 .TZ: 14869 >4954 1’064 t5H7 15155 15202 15249 •«280 15323 tSV8 15357 15393 15394 15419 15430 '5444 15482 15525 15549 15626 15689 15707 15708 - 15850 15834 15888 15901- 15933 15957 15972 15990 16008 16048 16076 16077 16230 16249 16250 16263 16265 34 1243 1899 2790 3267 3725 4329 5332 6166 7416 8168 8683 9363 9956 10005 10010 10918 12436 42444 12450 12524 1262 1 17966 1802 18278 18279 18338 18355 18370 1844 18659 18668 18779 18839 19121 19262 19282 19311 19627 19674 1972' 17714 177-39 17753 17750 -1 1805] IStll 18339 18350 18’59 176’9 18231 18473 't Is daarom dan ook dat dit punt op ons r 9861 10244 10356 1051 10963 IIG76 11083 1115 11475 11781 ivruv 19303 19304 19596 19603 19700 19838 9871 lO^® Zondag heeft de vroegere kapelaan der2°’’4 2O';5 2n’’-» 20334 2039c '20397 20-P3 20<r Vr-beterla*«n. De katholieken aldus spr. gaan er bijzonder fier op, dat zjj tegenstanders zfjn van het mUitalrisme. We willen niet de ver houdingen tusschen de volken -egelen door wapengeweld; onze vredelievende neiging is versterkt door de gruwelen van den laatsten wereld-oorlog. Wij willen ons houden aan de ‘zntl-milltalrisusche aanmaningen en terecht wijzingen, ons door Z. H. den Paus gegeven. Als bewoners van een klein land zullen we niet spoedig In de verleiding komen den wereldvrede in gevaar te brengen. WD Neder landers zijn realisten en wenschen beschouwd te worden als oprechte en onverdachte vrienden van den wereldvrede. Om deze reden gaat de groote anti-mlll- talristlsche beweging niet langs pns heen. Wat is er op het oogenblik in Nederland aan de hand; wat is de oorzaak van ae beroering, die men rond zich kan waar nemen? Het gaat over het vlootplan van Minister Deckeis. Spr. stelt op den voorgrond, dat hU geen marine-deskundige is; zuiver marine-tech nische vraagstukken blijven ook buiten be schouwing. Het gaat meer om den politieleen kant. Wat is de eigenlijke kwestie? Nederland Is van oudsher een zeevarende natie, heeft van oudsher een handels- en een oorlogsvloot. Onze tegenwoordige oor logsvloot is nog maar een schaduw van wat ze vroeger was. De vraag is. of we het vlootje, dat we hebben, moeten behouden ol aan kant moeten doen. Spr. wijst dan op de geografische ligging van ons land en van de Rijksgebieden 'uiten Europa, onze xolonlën, welke maken, dat het Koninkrijk der Neder landen een bevolking telt van 62 millioen, hetgeen aanzien geeft aan Nederland. Ned.-O.-Indië heeft ook groote economische beteekenls voor Nederland. Beha.ve de zeer toenemende landbouwproductie beeft ook de oliewinning, welke tegenwoordig heel wat beteekent, zich den laatsten tijd sterk uitge beeld. Er is voor niet minder dan 4 milliard in Indische cultures belegd, hetgeen jaarlijks 400 k 600 millioen in het laatje brengt Spr. legt er den nadruK/op, revenuen Van Indië noodif Schaaf en Stegerbroek. Alkmaar, j 12I& 6. a. Mijn Begrafenis b. Vrijgezellen-wee Bewijzen van toegang afgehaald door de leden tot en met Zater dagavond a.s. De leden die behooren tot de parochie van St. Laurentius (Verdionkenoord) kunnen gratis toegangsbewijzen bekomen bij den heer Th. Stam, ie Kabelstraat 6. En zij die beide andere parochies moeten zich daartoe wenden tot den heer H. Koopmeiners, Metiusstraat 2. De avond zal gegeven worden in .diet Gulden Vlies" en zal aanvangen te 8 uur. (Zaalopening half ac.it)-- stuk gebak, zakje met erwten, zwarte mufs, sleutels, handschoenen, banden van jassen, en mantels. 1 Aanwezig en te bevragen bij de navolgen de Ingezetenen, onderstaande voorwerpen, als gevonden aan^egeven op: 24, 25, 26, 27, 28 en 29 September 1930: Belastingmerk in étui, B. TriJbetz, Lange* straat 19; dasspeldje. P. Martin, Marktstraat 20; geborduurde portemonnale met inhoud, N. Wit, Oudegracht 263; sleutels aan ring, M. Engel, Sliksteeg 5; zakmesje, N. chem, Zandersbuurt 8; portemonnale Inhoud. B. van Gijir, v. C 2a leesboekjes Dierkunde, Tuy en Verbaan, 1 mangracht 10; horlogeketting, v. d. Meele, HellooërdiJk 35; portemonnale met inhoud, J. Veen, Oveidlestraat 71; ketting. J. Been tjes, Koningsweg 3: sluitstuk en dop van autowriel, H. van Wonderen, Oudorp; kinder- portemonnale, J. Smit. Kennemerstraatweg 27; armbandhorloge. P. Daalder, Emmastraat 53; portemonnale met Inhoud. M. Hellege- berg, Po'derstraat 10. pandhulsbrtef je, P. v. d. Brink, Oroot Nleuwland 51; blauwe porte monnale met inhoud, J. Wipprecht, Dahlla- straat Ha; portemonnale, A. C. Andrïesaen, Limmerhoek 4; handkoffer, O. Veenendaal, Molenkade 30: horloge met ketting, J. Mors’ Zes Wielen, erf Eecen; gabardine regenjas, D. Spaans, Krankhoorn. Warmenhulzen; broche, W Aaks. K. Marxstraat la; arm bandhorloge, A. H. van Lienen, Compagnie— straat 22; armband. A. Rood. Oudegracht 27»; portemonnale met inhoud. Endel Langestraat 61; paraplule J,, P. T. d. Berg.’ Ke2nemer- straatweg 46; 1 aak aardappelen, A. Bruin. He’derscheweg 10. Wanneer men weder In het bezit is van het verloren voorwerp, wordt men verzocht Priltte^ geven aan bet Bureau vorige vlootplan en verklaarde reeds, dat zijn opvolger een ander plan zou moeten ont werpen. Minister Deckers nu heeft de loyali teit gehad het geheele vlootplan. gedetailleerd bekend te maken; hfl had ook daarmee kun nen wachten tot de Memorie van Antwoord zou verschijnen; dan zou er minder tijd geweest zijn voor agitatie van de Unkscne partijen, waaraan ook de RK Volkspartij meedoet. De 8. D. A. P. progageert nationale ont wapening, terwijl haar Engelsche partijg»- nooten er niet aan denken, evenals hun partügenooten in andere landen, waar zij de regeering in handen hebben. De 8.D.AP. wjjst op Denemarken. Denemarken ligt echter niet strategisch zoo moeilijk als ons land en heeft geen Rijksgebieden als wjj in Indië; bovendien doet Denemarken slechts aan ver mindering van bewapening en niet aan ont wapening. De verwijzing naar Denemarken is dus weinig steekhoudend. Aanvaarden we dus niet de nationale ont wapening, dan verplichten we ons tot in standhouding van de vloot. Aan het standpunt van nationale ontwape ning Is de 8. D. A. P. verplicht tegen het vlootplan te ageeren; de actie die gevoe.d wordt, te alleen gemot.ve rd op dit s.andpunt; het zou eerlijk zijn dit te bekennen. De 8. D. A. P. voert aan, dat er een ge vaarlijk element In het vlootplan schuilt, nj. uitbreiding der vloot; voorts voert zij aan dat het plan eigenlijk een wet voor tien jaar is en tenslotte beweert ze, dat het 120 mill, kost. Spr. ontkent, dat uitbreiding beoogd wordt. Het plan is, steeds klaar te hebben 2 kruisers. 8 jagers en 12 onderzeeboot en voor N. O. I. Om dit vlootje steeds gereed te hebben Is et een reserve noodig van 1 op 2. Voorts Is het plan steeds een flottlelje-vaartulg en een torpedo-boot in West- Indië ter beschikking te hebben. Deze reserve kan dus niet oe- schouwd worden als uitbreiding. Ook zal het personeel niet uitgebreid worden, daar voor de reservebooten geen personeel apart wordt aangesteld; als een reserveboot een andere, die In dok moet, vervangt, gaat het perso neel over op de reserveboot; er Is dus niet meer personeel noodig. 8pr. verwijst naar een Interview, dat de journalist Hans met den minister gehad heeft en waarin deze op de zelfde manier de zaak uiteenzet. De reserve dient slechts om te voorkomen, dat bij repa ratie van enkele booten, de vloot gehalveerd wordt. Ook is dit vlootplan niet bindend voor zeke ren tijd, zoodat van een vlootwet niet ge sproken kan worden. Dit is het misleidende In de agitatie tegen het vlootplan. De kamer zal leder jaar opnieuw besluiten over een voor te stellen bedrag; aan het plan bindt de kamer zich niet. Een en ander blijkt ook alweer uit boven aangehaald interview van den heer Hans. De toestand te geheel niet veranderdalleen is dit vlootplan In zijn geheel en gedetai- leerd aan de kamer voorgelegd In tegenstel ling met het vorige, dat bjj stukjes en beetjes ter tafel kwam. Tenslotte wordt er een tendenz gelegd op de enorme kostenverhooglng. De kosten van 120 000 000 Zijn echter over elf jaar verdeeld. Gemiddeld wordt er per jaar voor 10 840.000 gebouwd, waarvan Nederland dit Jaar 6 8 mill, en Indië 3.9 mill, betaalt; het volgend jaar Nederland 6 8 mdl. en Indië 4.4 mill. Voor Nederland komt het vlootplan op 73.500.000 en voor Indië op 45.740.000. Gemiddeld dus voor Nederland 6.6 mill, en voor Indië 4.2 mil', per tear. De laatste Jaren werd voor het vorige vlootplan besteed 11.18 mlUioen per Jaai; dit vlootplan kost dus f 340.000 minder dan het vorige vlootplan, de vlootwet, die een fonds over twaalf paar beoogde met een jaartijksche opbrengst van 17.3 mllllcen gulden; voor Nederland en voor Indië, leder 8.65 millioen. Spreker reden Is «Sn t Getiren: Willem, Oro°t; Trümje dochter G sbert Ekkers en Geertje Foepjes- Ovfa^rtri*11 Antanlu* Oeleman Donderdag 9 October aai. zal voor de leden van den Volksbond een voordracht avond gegeven worden door den Tooneel- en Voordrachtkunstenaar, den WelEd. Heer Fnts Bouwmeester uit Amsterdam. Hieronder volgt het program: Na het openingswoord door den voorzitter en het zingen van het Bondslied zal achter eenvolgend ten gehoore worden gebracht: 1. Hamlet, van William Shakespeare. a. De Geestverschijning. b. Het Gebed van den Koning. c. De Doodgraver-scène. (Fragmentarische voordracht, voorafge gaan door een korte inleiding). a. Werk van /onee RJC. Dichters. a. De Lantaarncpstel er van Henri Bruning b. Geschenk van mijn Vader van Marnix Gijse n c. De Bedelbroeder van Jac. Schreurs d. Lof der Zeevaarders van Anton van Duin kerken e. Het volk in de Processie van Anton van Duinkerken. Pauze (waaronder muziek). 3a. Goddank, ’t is weer Septembermaand b. Twist en Hulde c. De „nette” mensch spreekt. Alle van Chanvarius. 4. Frederik, een vroolijk verhaal van Hasse Zetterström 114’7 114 8 114f3 11’48 11583 11642 11635 117it 11727 11747 11767 11813 11826 11827 11857 11859 -7 11894 11895 11969 11980 11993 12081 •««««J Firma De Boer en Dekker, Wormerveer, 123M 1’3*8 12451 12569 1258? 12613 12617 J. H. van der Kraats. Zaandam, 105.530; 12865 12919 129’0 f2951 13117 13138 13141 ^.ïn den nacht van. Zondag op Maandag omstreeks half een vond de heer Taman van den Alkmaarschen particulieren Nacht- yeiligheidsdienst In de portiek van de firma 8pruyt en Leyers een ongeveer 10-Jarig jongetje slapende. De heer Taman nam den knaap naar het politiebureau, waar hjj zich popte als een jeugdig Inwoner van Bever wijk, die Vrijdagmiddag om 12 uur de ouder lijke woning had verlaten. De wereldreiziger in den dop is aan de oudérs teruggebracht. AANBESTEDING Hedenmiddag te half 3 werd in het stadhuis alhier, door de Arbelderswonlngbou .v-vereeni ging „Rochdale” aanbesteed het bouwen van 72 arbeiderswoningen, onder architectuur van den heer P. J. v.. d. List. Ingekomen waren 37 biljetten. Ingeschreven was als volgt: Jac. Schuilt, Egmond a. d. Hoef, f 132.000 f 2500 meer. C. Kloosterboer, Broek op f 107990- J. Hulberts Jr., Alkmaar, f 105348. Joh. Apeldoorn, Alkmaar, f 99936. f 500 meer. N.V. Bouwexploitatiemaatschapplj BELANGRIJKE LEDENVERGADE RING Donderda’ 16 October zal, de heer An- driesen uit Utrecht. (Voorzitter van den Ji5J Ned RJi.. Bouwvakarbeidershond) voor den 3794 Volksbond komen spreken. De ver^aJenn’ zaï genouden worden in het Vereenigingsjebouw, Oude’racht 130 4^7 en zal aanvangen te hall acht Dit laatste 4976 in verband met het feit dat de spreker ”s avonds nog weer naar Utrecht terug moet. De heer Andriessen is een zeer bekwaam 5760 spreker en daarom wordt op een groote opkomst gerekend. Men houde derhalve dien avond vrij. wagens enz., die 's middags plaats vinds Tij dige opgave daarvoor, is gewenscht; doch n’et bepaald noodig. De commissie wijst er even op, dat de mas sa bloemen welke op het te versieren voor werp worden aangebracht allé.'n het geheel niet mooi maken; maar d’t b v. met weini ge bloemen enz in één of twee kleuren en daarnaast smaakvol gek'eede figuurtjes dit behoeft in het geheel niet kostbaar te zijn iets aardigs is samen te stel'en. Het geheel kan o m. bijdragen tot de ontwikke ling van den schoonheidszin, terwijl daar naast de liefde voor de natuur wordt bevor derd. waardoor onze feestviering ook op dit punt waarde krijgt. Met het oog op de samenstelling van d?n optocht verzoeken wU u zoo moqe'ök ti'd'q aan een der commissieleden uwe deelname, die ta verband met zoovele zijd-n bes-htk- baar gestelde bloemen groet moet zijn, mede te deelen. 16-185 16487 16521 16537 16638 16723 15729 16744 16787 16893 1689* 15948 705? 17080 17091- 17163 17124 17141 171A’ 1719! 17193 17’0» 17229 17’36 17237 17253 17296 I73T3 17.3’4 17.328 173'0 17379 17'24 H. FolZcens, Groningen, f 97.635 «laagste '7455 17««<? 17474 175^8 17518 17529 17533 17552 ■zbtoK-l. IW»8 >"f2' IW9 - - - bet. bij handhaving der bepaling, dat 17*r? 1795.8 l»0l« 18n’0 18021 1’375/48’8' 18391 18'5? 18'56 IW3 1S58» 18592 18'08 186.85 18596 18708 18784 18793 188W 18863 189'0 18024 1»O’S - 18055 1»9"7 19010 19612 1'020 190'0 19089 1'090 100«M 191.39 19’71 10318 10'33 jozs’ 19517 1C7O4 1O7T7 1"73'. 1976! lr”86 20’15 2W10 2CO56 ’0070 2^08' 20O»o 2OI2Ï - - - --- 2086? CENTRALE RAADSVERGADERING De najaarsvergadering van den Centralen 100. 9 1212 1817 2769 3254 3724 4278 f242 6047 7259 8129 8583 9176 Teneinde de zoo hoog noodige ontwik- msTT 10667 10727 keling bij onze -leden te bev«5rderen. bestaan 11337 11390 11419 14470 er bij het bestuur zeer ernsisge plannen. J2^ }2^ 13JI Als vaststaand kan nu reeds worden mede- (3415 13512 13582 13590 13662 13718 13743 1383 139Ó2 14129 14144 14193 14276 I43C 14368 14383 14745 14769 14808 1482 15020 15056 152)3 15271 15349 15378 15590 15967 16025 16623 16066 16472 16562 16571 l l IC'-Z~ - 'Z- Z 1531 -- 16472 16562 16571 16684 16763 16704 16878 16W dan zonder grove taalfouten is toch 17U79 17284 l?^Jf l7^72 *71^ 17«! !7qka 18251 W2’ r- 1«145 program staat, en wij vertrouwen «lat velen 2WMS 20159 20162 20257 20336 20479 20529 3C5&> (Nlet-OüfcW). 4«4e STAATSLOTERIJ TrAkta Diasdag. 36 Seat. 1930. Se Kla»M. 10e LM. MOOGE PRUZEN. 1446. >159. 9330 elk 1600 5851. 20164 elk /400. 5889 5995 6146 6246 6517 6647 6822 6978 7435 7611 7896 8099 8260 8440 8619 8814 9205 9503 9724 9917 10150 11.191 10304 IC391 10395 101’1 10509 10523 10643 10657 10720 10736 10737 10746 10791 10812 108’2 10.'36 10066 10901 10942 11049 11073 A. C. Klomp. Bergen, f 99 120. f 700 J1087 I I105 11146 11186 IU93 11249 11302 11405 meer. Firma 113 000; vraagt thans, of wel zooveel zoo tegen dit vlootplan storm Ic.'ren. Voorts verwijst spr. naar het door een millioen katholieke kiezers goed gekeurde partijprogram, dat Instandhouding van leger en vloot voorschrijft voor hand having van onze neutraliteit en verdediging van onze onafhankell kheld. Het is de taak van de Kamerfractie om na gedegen studie en kennis ven zaken uit te mak of dit vlootplan in overeenstemming is met het partijprogram. Spreker herinnerde er aan, hoe de heer X .seling. voorzitter van de R. K. Volks partij in zijn radiorede misbruik maakte van Paue’lUke uitspraken, door de kern van ’s Pausen encycliek weg te laten; «ft Paus verdedigt n.l. alleen de gelijktijdige ir'er- natlcnale ontwapening en niet d? nationale ontwapening. De rede van den heer We. se- llr- r temde spreker een verminkte weergave van 's Pausen woorden, hetgeen voor een k .hollek heel erg te. Wij staan op pauselijk standpunt, geen ta ons program is vastgelegd. Als de S.DA P.-ers niet de verantwoorde lijke regeerders waren, zouden zij niet an te* handelen, dan hun part jgenooten in Engeland, die met de wapenen hun gezag in Britsch-Indlë verdedigen. Spr eindigt met een aansporing om niet met de agitatie van de S. D. A. P. mee te doen en adviseert zich mft allen aandrang daartegen ts verzetten. (Applaus)..» Nadat de voorzitter den spreker namens c- kiesvereeniging had dank gebracht, ont stond een gedachtenwteseling. De heer Venneker vond het niet erg eer lijk. dat in verkiezingsdagen de 8.D.AP. voor de voeten werd gegooid, dat de So cialisten in Engeland hun partlJgenooten niet zjjn, terwijl nu wel gesproken wordt van partlJgenooten In Engeland. Voorts kon spr. niet gelooven, dat voor reserve- schepen geen personeel noodig was. De heer V. Keysper oriderstreepte voor een deel het betoog van den heer Kuiper inzake den aanbouw der reserve, doch acht te een beroep op het partijprogram mis plaatst. dat wekt den Indruk, alsof altijd gedaan wordt, wat ta het partijprogram staat. Spr. wees op het weinige, dat tot- dusverre voor de gr«x>te gezinnen te ge daan. De Voorzitter beantwoordde de sprekers, daar de heer Kuiper gentxxlzaakt was tijdig te vertrekken. Den heer Venneker beantwoordende, be toogde spr., dat de 8D-A.P in de verkie zingsdagen een beroep gedaan had op de Engelsche socialisten; nu doet ze dit echter niet. Vocrts verwees spr. naar de Memorie van Toelichting, waarin de minis ter zelf zegt, geen personeel voor het re- serve-materlaal nood'g te hebben; spreker meende geen reden aanwezig om aan de ze woorden van den minister te twijfelen. Den heer Keysper beantwoordende, zelde de Voorzitter, dat een beroep op het partij program wel degelijk gerechtvaardigd is; de vloot te nu aan de orde; als een ander punt, b-v. een voorstel ten bate van de groo te gezinnen aan de orde was, zou een beroep op het program eveneens gebruikt worden; spr. begreep niet, waarom dit in dit geval niet zou mogen. Spr. wees er tenslotte op, dat we een interparlementair kabinet heb- ben. De ZR. Pater H. J- Micklinghoff betoog de tw.v. het gesprokene door den heer Ven- De commlsle voor het Bloemencorso ver zond aan de hoofden van onderwijsinrichtin gen een circulaire, waraaan we het volgende ontleenen 8 October, de groote dag, ta de geschiedenis van Alkmaar, onze stad, nadert snel. Evenals het vorig Jaar ligt het ook nu ta het voornemen In den morgen van dien dag een bloemencorso te houden, meer speciaal voor de jeugd. Voor hen die het wensten worden bloe men en plantaardig materiaal voor versie- ringsdoe’.einden, gratis, zoolang de voorraad strekt, dit ook met het oog op eventueele nachtvorsten of voor bloemen ongunstig weer, beschikbaar gesteld. Een en ander kan aan de navolgende adressen op 7 October worden afgehaald en op tijdig verzoek aan 'den heer K. Pander, grossier, Snaarmanslaan 137, ta sommige ge- va'len worden bezorgd op genoemden dag. 1. KweekerU van den heer Doggenaar aan de Geest, 's middags tusschen 2 en 5 uur. 2. Stadskweekeri! ’s middags tusschen 2 en 5 uur; eveneens zijn daar op die uren af te halen: 3. de door de firma Haakman, bloemenma gazijn, beschikbaar gestelde bloemen. 4. Aan den Muzlektuln de bloemen van den heer P. J. van Kessel en eveneens van de Stadskweekerlj. terwijl in den Muzlek tuln tevens gelegenheid Is voor hen die daar voor geen andere plaats hebben voorwerpen samen te stellen. 5. Tusschen 2 en 5 uur bij den heer J. W. Teerink. kweckerij en bloemenmagazijn, Rld- derstaat. 6. Bij den heer C. Bruin gedurende den qeheelen dag aan de. bloemenzaak Rltse- voort 25. Het snreekt vanzelf dat de beschikbaar te stellen bloemen alléén en uitsluitend voor het corso mogen gebruikt worden. De te ver strekken hoeveelheid zal nader bepaald wor den naar gelang het onderwerp en den aard der voorgenomen versiering, die zooveel mo- gelijk bij het ta ontvangst nemen der bloe- m-n enz. te op te geven. De deelnemers moeten om 9J0 uur in den morgen van 8 October aanwezig zltn. Het oo- steUtnerterrein te. Marktstraat (doorbraak) Ramen en Doe’enve'd. Elke deelnemer ontvangt na afloop van den rondgang door de stad een surprise. ZtJ. die het wenschen, kunnen zich aan- sluicer Ml den groeten opted t «t> rcrlsmn- Z. D. H. Mgr. J. Biermans. Blsschop van Gargara, Generaal Overste der St. Jo eph's Congregatie voor vreemde Missiën, heeft Zondag JJ. in de kapel van het Sint Jo sephs College te Mill HUI de H. Wijding van het Dlacpnaat toegediend aan den Eerw. Frater Ji'Jacobse, alhier. cursus gegeven zal worden in Nederlandsche faal. Dat men een behoorlijken brief kan schrij- ven en ook voor de arbeiders van zeer groot be- .ang. D. R de Jonge, Egmond 4 975. 15935 K. Termaat, St. Pancras, f 105.TO 16138 16'9? 16221 Zaanschc Coöperatieve Bouwerfbond, Wor- '6305 16308 16’35 16388 16392 16410 16448 16454 16842

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 13