Gemengd cd^ieuws F Amsterdamsche Beurs Cheque-koersen f mededeelengen i Nationale EmissiebankN.V. ik Voor H.H. Winkeliers W- OFFICIEELE Van den Volkenbond Lichtzuil neergestort Vertrokken personen Ongeluk Wagentje met kind te water geraakt Verkeersongeval Onder een auto Revolverschoten BINNENLANDSCH NIEUWS De ex-kroonprins van Duitschland LANDBOUW EN VEETEELT KUNST EN KENNIS „De nood In den tuinbouw” Branden PROVINCIAAL NIEUWS .KERKNIEUWS' De Provinciale begrootlng voor 1930 ONZE OOST Commissaris van politie ontslagen - MARKTNIEUWS Clandestiene arakstokerijen Moderne Struikroovers Meisje ernstige brandwonden bekomen Radlum-erts gevonden nabil Ontario booster de." retraiten St Petrus Canishis Retraitenhuis te Bergen Longenpest 210 26 12 64 37% 77 110 50 40 2% N.V. DROGISTERIJ EN CHEMICALIÉNHANDEL „VRIESIA- v.h. JAN DE VRIES ZAADMARKT TELEFOON 324 ALKMAAR 260 262 56% 295 226 110 65 303 75 87% 7? 41 Keizersgracht 198, Amsterdam C. Telefoon 43996 - 46996 Wij zijn momenteel afgevers van 8% Ie hyp. 15 J. obi. 11. vee de Congregatie v.d. Zoeten der Cbr. Scholen van Barmhartigheid te Menden a 99% Brland over de huidige positie van Duitschland Pansponsen, Panlappen, étraafbezems, Luiwagens. Spakenborstels, Kachelbor- stels. Hei-bezems. Takken bezems, Hand- schrobbers. Stallen-schrobbers, Stroo- bezems, enz„ enz. Een bijna honderdjarige t SCHAGEN Mijnwerker gedood BERGEN 's r In kokend water gevallen ANDIJK J i Twee electricians ernstig ««wood. AMBACHTSSCHOOL TE EDAM. Vergiftiging Intijds gered (cable) ge- een Niemand getroffen. DINDSDAG 30 SEPTEMBER MM 143 73% 4 Een voordeelig begin-saldo van f 2.405969 Geen belastlngverhooging 13% Slordigheden in de administratie Door he€ spelen met lidfen Enorme accUns-ontduiking 328 Diefstal uit «n rijdenden Vluchtauto. dames, vergoeding A i; Mannen der Derde Orde, 1% Prolongatie Keen Ktt 1 f DINDSDAG 30 SEPTEMBER MM Te Appingedam Te Appingedam is de kapschuur van den heer A. Kort, tot den nok toe gevuld met koren, door brand vernield. De boerenplaats werd nog even door het vuur aangetast, maar de brandweer wist verdere uitbreiding tegen te gaan. Alles was verzekerd. Bij een Chinees te Damplt werd loneen- pest geconstateerd. De patiënt is overleden. van de Het 3-jarige zoontje van den landbouwer Den H. uit Haps. dat Vrijdag door een trein werd gegrepen, toen het tusschen de rails speelde, >s gisteren in hei Canlsiuszieken- huis te Nijmegen overleden. en voor 78 11? f 3.00—3 80, ng M Snijboonen 20b 330 134 19% Gisterennacht werd op Tana Habang een clandistlene Arakstokertf ontdekt, welke met groote capaciteit werkt, zoodat de ontduiking van accijns in dit geval op 18000 per jaar werd geschat. In bevoegde kringen is men ervan over tuigd. dat talrijke arakstokerijen over het geheele land nog niet zijn optdekt, zoodat de accijnsontduiking enorm moet worden ge acht. Op de Provinciale begrootlng van Noord- Holland voor 1931 is een bedrag van f 500 uitgetrokken voor het onderhoud van de bebakenlng van het Alkmaardermeer. Verder een bedrag van f 90 als bijdrage aan da afdeeling Alkmaar van den Bond 341 15 95 75.50 141 123 144 Vorige Koersen Spoorwegen Union Pacific Wabash Chic. Mllw. 8t_ Paul Kansas City South Erie Raflr Industr. Buitenland Anaconda Cert. Fisk Rubber Separator Zweedsche Lucifers 229 11% 68 76% 305% Parijs Brussel Londen New-York i Berlijn Zürich Rome Madrid Oslo Stockholm Kopenhagen Praag Weenen Warschau Rubber A’dam Rubber Bandar Dell Batavia Rub. Rott. Tapanoell Serbadjadi eilau V. I. O. O Allied Intercontln Rubber Scheepvaart Holl. Amerika Lijn dito Gom. Elgend. Kon. Ned Stoomb. Scheepvaart-Unle Marine comm Marine pref 9.70 34.50 12.04 2.47% 58.95 48.05 12.95 26.— 66.25 66.50 66.25 7.30 34.90 Suiker H. V. A. Poerworedjo Vorstenlanden Actions idem 215 28 12“/ 37«ït Voldoende voor de behoeften van het geheele Britsche rjjk Industrieën Marg. Unie Calvé Delft Alg. Kunstzijde Van Berkel’s Pat Nieuwe Philips Te Hulzen (N.-H.) is een 6-jarig meisje overleden als gevolg van het eten van bes sen van de nachtschade. Banken Koloniale Bank Indische Bank Cert. Handel-Mij. Staatsleeningen 6% Nederland 1919 fe 5% Nederland 1918 Nederl. 1916 4H Nederl. 1917 4H N.Ind. 1926 B Januari: St. Josef-GeadUen, ver- f fM. Montfortaan. y Een Duitscher, die met zijn vrachtauto volgeladen met boter en eieren huiswaarts keerde, passeerde onderweg, in de buurt van Elmpt bij Roermond een naast den weg staande^ luxe-auto. waarvan de bestuurder oogénschijnlijk bezig was met de motor- reparatie. Aangezlen dit niets ongewoons is, sloeg hij daar geen acht op. Een eind verder stond iemand op den weg. die hem door teekens beduidde te stoppen. De chauffeur, die meende, dat desa persoon De gewezen Dultsche kroonprins heeft zich gisteren uit Berlijn naar Doorn begeven om een bezoek te brengen aan zijn vader. Prospectl en inschrijvingsformulieren zenden wij U op aanvraag gaarne toe. naar Amsterdam. J. M. Zeegers, r. k., bankwerker, van Baanpad 32 naar Amster dam. M. A. van der Gragt, r. k., dienstbode, van Nassauplein xx naar Velsen. A. Halff, ta- h-, van Westerweg 14 naar 's-Gravenhage. 1930—1931 6—8 October: Vrouwen, vergoeding «30, Carmellet. 913 October: Jongens Handel U.L.O., A’dam, Jezuïet. 14—17 October: Meisjes, vergoeding f 6.50, 78%. 1 As 109% 362% H. J. Bouw- en Zaandam 20 18»/, 56% 136% 19% 19% Dr. Richards uit Toronto heeft medege- gedeeld, dat nabij Ontario radlum-erts is ge vonden. Gemeld wordt dat deze erts rUker is aan radium dan die uit Belgisch Congo. De ge vonden hoeveelheden zouden voldoende zyn, om te voorzien in de behoeften van het Britsche Rijk. mee wilde rijden, maar er niet erg op gesteld was, reed door. In het volgende dorp had hij nog al wat oponthoud en na een tijdje voegde zich de man, die hem had willen doen stoppen, bij hem. Deze verhaalde, dat het niet enkel zijn be doeling was geweest om mee te rijden, maar vooral om hem te waarschuwen. Hij had n.L gezien hoe de quasi-defecte luxe-auto achter den vrachtauto aangereden was en een der inzittenden daarvan over de motorkap achter in den vrachtauto gekropen was en daaruit eenige kisten op den weg gegooid had waarna hij zich langs den zelfden weg weer in zijn eigen wagen had begeven. Bij onderzoek bleken uit den vrachtauto in derdaad twee vaatjes boter en drie kisten eieren verdwenen te zijn. De man op den weg had het nummer van den luxe-wagen op genomen, maar bij navraag bij de politie bleek, dafr ze daardoor geen stap verder kwamen. De wagen was een week vroeger ergens gestolen. Mijnbouw Boeton Mijnbouw Alg. Exploratie 89 73 41% 30 55 22% 51 2*7 De Commissaris van Politie le klasse te Magelang, H. J. Schulte, is ontslagen in ver band met slordigheden in zijn administratie. Een accountantsonderzoek is ingesteld. 259% .264% 58 296% 43 Te Winschoten Zondagmorgen is in ’t perceel hoek Bosch- straat en Venne te Winschoten, behoorende aan de* heer N. Koppens, de daarin geves tigde drogistenwinkel van den heer L. Hoe- vens uitgebrand tijdens de afwezigheid van de bewoners. Mej. Hausmann, de bewoonster van de bovenverdieping, moest met een lad der van het balkon worden gered. Veel schade is toegebracht aan drogerijen en chemische artikelen. Alles was verzekerd. De mijnwerker Rothrans uit Nieuwenhagen is in de Oranje Nassau-mjjn II te Schaesberg onder af vallend gesteente gedood. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter. Wijkverpleging. Tijdens de afwezigheid gedurende de maand October van Zuster A. Y. Eggers, zal de wijkverpleging geschieden door zuster van Stam, uit Amsterdam. Tentoonstelling. De Volksbond held Za terdag en Zondag in de Rustende Jager een tentoonstelling van Floralia en van werk stukken gemaakt door leerlingen van den timmercursus Evenals het vorig jaar werden voor de mooiste plantjes prijzen uitgeloofd. De tentoonstelling is druk bezocht gewor den en het bestuur mocht het genoegen smaken, dat verschillende nieuwe leden zich aanmeldden. Te Leeuwen-Maasnlel bij Roermond zou 16 October mej. de wed. Driessen haar lOOster. geboortedag vieren. De feesten voor een waar dige herdenking waren reeds in voorbereiding. Thans echter is het vrouwtje plotseling over leden. Veel animo Voor de betrekking van sla ger aan de Verwerklngslnrichting hebben zich 72 sollicitanten aangemeld. Daaruit is het volgende viertal opgemaakt: Molenaar, Bergen; Goet. Behagen; Muntjewerl, Anne Paulowna; Smit, Nleuwe-Niedorp Verschenen is de Provinciale begrootlng voor 1931, in inkomsten en uitgaven geraamd op een bedrag van 59.163.350. In een geleldebrief op deze begrootlng zeg gen Ged. Staten: Het batig saldo der rekening over 1938 be draagt, voor zoover daarover niet reeds be schikt' is, 2405 269.28'4, welk bedrag het batig saldo der rekening 1937 met rond 760.000.overtreft. Hoofdzakeljjk in deze f 760.000.— wordt het tegenwicht gevonden van de verhooging met 250.000.van de storting in het wegenfonds, van de vermeer dering met f 155.000.van de onderhouds kosten van het Amstel-Drechtkanaal en van het bedrag dat voor renten en aflossingen van sinds de vaststelling van de vorige be- grooting gesloten geldleenlngen moet worden betaald, voor zoover dit in 1931 niet van de bedrijven wordt terugontvangen. Verder Is. dank zij de hoogere opbrengst, die van een opcent op de inkomsten- en vermogensbelas tingen mag worden verwacht, de begrootlng zonder verzwaring van den belastingdruk sluitende gemaakt Wel is waar moeten de opcenten op de zooeven genoemde belastin gen van 5 tot 11 worden verhoogd, doch dit is uitsluitend het gevolg van de wetswijzi ging. waardoor aan de Provincie de bevoegd heid to het heffen van opcenten op personeel belasting is ontvallen. Hadden reeds het vorige jaar geene opcenten op de personeele blasting mogen worden gelegd, dan zouden wij ook toen hebben moeten moeten oorstellen decenten op de inkomsten- en vrmogensbe- lastlngen tot 11 op te voeren. Tot de heffing van 20 opcenten op de grondbeasting voor de gebouwde en Ingebouwde eigendommen werd door uwe vergadering reeds deze zomer be sloten. Het voordeelige begin-saldo der begrootlng bedraagt 3.405 269. 322 23% 338»/, 125 10»/. 14% Omstreeks kwart over elf Zaterdagavond werd de Lekstraat in den Haag opgeschrtkt door het kort achter elkander vallen van drie schoten. Het bleek dat G. R. met een revol ver drie schoten had gelost, vermoedelijk op van B Het schijnt dat de houding van juf frouw R. niet geheel vreemd is geweest aan deze machtsontplooiing van haar man, maar dit -alles is thans nog niet met zekerheid te zeggen, vooral niet daar de breinen verhit waren door alcohol en van B., op wlen dan geschoten zou zijn, zelfs In kennelijken staat verkeerde. De dokter van den geneeskundigen dienst heeft in leder geval geconstateerd, dat van B. niet geraakt is. De politie heeft voor- loopig het meerendeel der betrokkenen in bewaring 'gesteld. 102“/w IO2“/„ 102% 102% 98% 102“/,, 102“/.. 102% 102»/.. 98»/. Toen gisteravond twee electriclens op de Oneen 111 aikt te Groningen bezig waren met de laatste hand te leggen aan een der Ucht- zuilen, die tijdens de llchtweek op het plein werden geplaatst, stortte de mil naar be neden met het gevolg, dat de belde werk- zy bran- over- 9.72’/. 34.56 58.96 48.10 12.98 66:32% 66.65 66.32% 7.36 35.— C. J. Ruinard, n.h., zonder beroep, van Laagestraat 79 naar NoordrAmerika. Koster, n.h., zonder beroep, van Oude Gtacht 169a, naar Noord-Amcrika. W. Fon tein, echtg. van N. J. Duijneveld en kinde- r—--z^..j-L. - -. Aan- Fa- 50 K.G, Kleine Boerenkaas met merk 2241 per 50 K.G- Handel goed. 1498 K.G. Boter, melk- boter 1.451.75 per K.G., welboter 095 1.50 per KG 551 Runderen (waaronder 406 vette 100.1.16 per K G., en 143 melk- en geldekoelen 190—430 per stuk, handel matig, 48 Stieren 090090 per K.G., handel stug, 50 Paarden 100—200 per stuk. 33 vette kalveren 1.10—1.40 per Kg., han del stug; 153 nuchtere kalveren 13—44 per stuk, handel stug; 298 vette varkens 098— 0 61 per Kg- handel stug; zouters 0.48O.51 per Kg., handel stug: 67 magere varkens 18—38 per stuk, handel stug; 311 biggen len heeft hjj den toon van diens beruchte rede, die ongetwijfeld de internationale sa menwerking heeft bemoeilijkt, betreurd. Maar elke verkiezlngsredenaar verliest wel eens zijn gezonden zin voor de feiten. Het was echter interessant te zien hoe die pers, die niet voor het behoud van den vrede is, de be langrijke pas age in Tïeviranus’ rede, waar in de Dultsche Minister verklaarde wel het herstel van Duitschland te willen doch slechts met vreedzame middelen en niet met ge weld. heeft weggewerkt. Van Fransche zijde worden pogingen in het werk gesteld, om overeenstemming te berei ken van industrie en geldwezen in de ver schillende landen onderling. Het publiek weet bijna niet, dat reeds tusschen vooraanstaande Fransche en Dult sche industriëen meer dan 20 kartelvormingen zijn tot stand gekomen, die in het belang der Europeesche solidariteit arbeiden. Briand's vredespolitiek yerd door minstens 80 procent der Fransche oud-strijders ondersteund. Het gaat thans niet meer om woorden, doch om actieve daden. Daarom riep Brland in de eerste plaats de vrouwen ,tot medewerking aan het vredeswerk op. De vrouwen hebben, evenals vele anderen, door het resultaat der DuiUche verkiezingen te lijden. Doch mei» mag den moed thans niet opgeven, integen deel moet men trachten de banden van vriendschap en goede verstandhouding ver der te versterken. Brland besloot zijn rede met een oproep aan allen om hem by zyn pogingen om den vrede te verzekeren, bij te staan. Door het bestuur van de Prov. Commissie uit de Veilingen in Noord-Holland zyn alle aangesloten veilingen tot een algemeene ver gadering op Donderdag 2 October te Alk maar, in welke vergadering „De nood in den Tuinbouw" zal worden besj roken. Tabak Dell Batavia Oude Dell Oostkust Senembah Maxwell Petroleum Dortsche Petr. Gaboes Kon. Olie Perlak Peudawa Continental Oil lieden ernstig gewond bleven liggen, zijn in oewusteloozen toestand per 1 card naar het Academisch Ziekenhuis gebracht. Benoemd. Tot onderwyzeres aan de school der Berger Schoolvereenlgtng is be noemd mej. E. C. M. van Amstel te Val burg. Tot tijdeiyk vakonderwyzeres in de nut tige- en fraaie handwerken aan de openbare school voor U. L, O. is benoemd mej. W. H. Heuvellnk, te Amsterdam. van Smedenpatroons in Nederland ten be hoeve van een tweejarigen cursus in hoef beslag. zien er onmiddeliyk heen en mochten het genoegen smaken het reeds in zinkenden toestand verkeerende meisje nog intyds van een wissen dood te redden. De ouders, verheugd over het behoud hun kind, hebben de flinke daad van hengelaars niet onbeloond gelaten. wertl gegrepen en tegen den grond cc snAüct. In hopeloozen toestand is het kind opgenomen. Gisterenavond heeft Brland een groot aan tal vertegenwoordigsters van de te Genève byeen zijnde groute Internationale Vrouwen organisaties ontvangen. By deze gelegenheid heeft hy opmerkenswaardige woorden ge sproken over de huidige ixt itie van Duitsch land. Een verklaring voor de verschuiving naar rechts, die by de jongste Ryksdagver- kiezlngen aan den dag is getreden, vindt Brland in den moeiiyken en byna traglschen toestand, waarin Duitschland verkeerd. Hof- feiyk als van een Franschman te verwachten is. verklaarde Brland, dat hem uit een onder zoek gebleken is, dat de Dultsche vrouwen voor deze beweging in rechts-radlcale rich ting niet verantwoordeiyk zijn. Volgens een onverbrekeiyke wet stygt het lijden van een volk tot den hoogsten nood, en dan is de red ding naby. In Duitschland zullen dezen win ter misschien vier millioen werkloozen zyn, maar een vernietigd Duitschland is een ge vaar voor den vrede. Uit deze overweging heeft de Europeesche com mis ie reeds er op aangedrongen, dat de solidaritelts- en ge meenschapsbanden tusschen de Europeesche staten versterkt worden. Brland constateerde, dat de groote ban ken geweldige hoeveelheden geldmiddelen hebben qpeengehoopt, die thans door Zwitser land en Nederland aan Duitschland worden uitgeleend tegen zeer hooge renten. Doch geen industrie of handel ter wereld kan op den duur een dergeiyken last dragen. Wan neer een land een dergelyke ernstige finan- cleele en economische crisis doormaakt, waar door zelfs zyn bestaan bedreigd wordt, dan moeten andere landen zich er van onthou den van dezen wanhoopstoestand gebruik te maken en verkeerde adviezen te geven, doch dan moeten deze landen hun buurland te hulp komen. Brland verklaarde, dat hem een Euor peesch financiering -mechanisme voor den geest zweefde, waardoor het mogelyk zou zyn mogendheden, die zich in een ernstige positie bevonden, te hulp te komen. Ongetwyfeld wenscht thans geen enkele wordt buitengewoon moeiiyk doordat er regeering meer den oorlog. Maar de toestand zooveel belangen zyn, die bewust of onbe wust tegen den vrede ageeren. De groote munitlefabrikanten en wapenproducenten ageeren voortdurend tegen het Volkcnbonds- pact. Zy financieren de voortdurende pers campagne tegen den vrede. Briand zelde na- tuuriyk niet de bedoeling te hebben, den heer Trevlranus te verdedigen, en reeds meerma- TIJD8AANWUZING Burgemeester «n wethouders van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat in den nacht van 4 op 5 October a. s. te 3 uur de stadsklokken één uur zullen worden achter uitgezet. Burgemeester en Wethouder van Alkmaar, WENDELAAR, burgemeester. A. KOELMA, secretaris. ren, van Oudegracht 78 naar Hoorn. H. A. Mumus en gezin, handelsreiziger, vart Van 841 Kaaijstraat 3, naar Heiloo. O. Bormann, cLe., metaalbewerker, van Boezemsingel 4,- naar Naarden. T. C. van der Kuil, r.k., typo graaf, van Roemer Visscherstraat 13 naar 1 Haarlem. J. J. Beentjes, r.k., van ie Kabel- straat 8 naar Heemskerk. B. Cordfelisse, i n.h., dienstbode, van Laat 72a naar Den K Helder. B. Behrens, geen, dienstbode, van Wilhelminalaan 25 naar Duitschland. J. I Kraakman, r.k., onderwijzer, van Land- straat 34 naar Amsterdam. P. Timmer, n.h., winkelbediende, van Hofstraat 1 naar Wie lingen. S. Komen, r.k., slagersknecht, van Oudegracht 72 naar Berkhout. J. H. Géerke, en echtg., n.h., zonder beroep, van Scher- merweg 19 naar Bergen. H. van Klompen burg, echtg., van A. Balk en kinderen, van Overdiestraat xo, naar Oterleek. J. Bleeker. r.k., metaalbewerker, van Wildemanstraat 4 naar Enkhuizen. A. G. van der Stroom, n.h., arbeider N.S. van Snaarmanslaan 127 naar Nijmegen. C. M. Mannes, r.k., zonder be roep, van Van der Meijstraat 16 naar Eg- mondbinnen. M. Statsny, r.k., dienstbode, van Prins Hendrikstraat 40 naar Dordrecht. C. J. H. van der Mee, echtg. van A. A. Poel man, van Stuartstraat 25a naar Groningen. D. C. Broks, n.h., zonder beroep, van Zo- cherstraat 10 naar Leiden. M. van Straaten, r.k., dienstbode, van Houttil 58 naar Haren karspel. A. Urkwicka, r.k., dienstbode, van Nassaulaan xx naar Weenen. P. Birlem, d.e. fabrieksarbeider, van Zeglis 85 naar Frankrijk, D. P. Arkenhout, n.h., tuinbouwer, van Tuinstraat 50 naar Bergen. P. de Heus, n.h., huishoudster, van Schoutenstraat 8 naar Hilversum. J. C. de Boer, r.k., zonder be roep van Achterdam 1$ naar Heemstede. F. Barcaba, geen, bankwerker, van Kweeren- pad 2 naar Duitschland. A. Lenorduzzi, r.k., granietwerker, van Baangracht 3 naar Frank- I rijk. Ch. J. Diehl, r.k., zonder beroep, van Tulpstraat 2a naar Duitschland. A. Krane, I eJ., zonder beroep, van Costerstraat 2 naar I Duitschland. W. F. C. Koch, d.g., hulp in I de huish., van Vogelenzang 7 naar Amster- J dam. C. J. Korstanje, n.h., chauffeur, van I Stationsweg 71 naar Velsen. P. Kooij, kap- I persbediende, n.h., van Langestraat 65 naar I Krommenie. C. Hofman, r.k., fabrieksar- II beider, van Baansloot 19 naar Egmond aan i Zee. D. Zoetelief, r.k., pianostemmer, van I Kenn. Singel 26 naar Leeuwarden. M. CT L- .Banser, r.k., kappersbediende, van Oude- I /gracht 154 naar Sittard. A. Koger, geen, I I kappersbediende, van St. Annastraat 7, naar I I Den Helder. W. B. Corbie, nJx., schseps- I klinker, van Uitenboschstraat 47, naar Hei- I Uoo. A. Beilmann, r.k., dienstbode, van Lan- I Kestraat 47 naar Heiloo. P. J. C. Groen en I [gezin, fabrieksarbeider, van Wildemanstraat I 25 naar Westzaan. A. J. Roos, n.h., geleid- ster, van Laat 107 naar Egmond aan Zee. D. J. Baltus, r.k., verpleegster, van Wilhelmina laan xx naar Haarlem. A. M. Wessel, r.k., dienstbode, van Westerkolkstraat 10 naar Heiloo. P. C. Ignatius, r.k., van Koornlaan 3 naar Amsterdam. C. J. Eeken, r.k., slagers knecht, van Spoorstraat 54 naar Zandvoort. F. W. Ficke, geen, chauffeur, van Laat 34a naar Amsterdam. Wed. P. G. J. Jung, en I zoon, van Koningsweg 2 naar 's-Gravenhage. A. M. Kramer, r. k., huishoudster, van Kerk straat 17 naar Heiloo. G. D. v. d. Stok, geen, correspondente, van Stationsweg ’32 Gisterenavond te omstreeks zeven uur bemerkten voorbygangers, dat er in een pand aan de Westmolenstraat te Schiedam een dichte rookéiilng. By onderzoek bleek, dat een zeven-jarig meisje A. T. door het spelen met lucifers een begin van brand had ver- oorzaakt. Het meisje was met twee kleinere kinderen, die sliepen, alleen thuis. Met moeite kon men deze nog in veiligheid brengen. Per brancard is het meisje, dat ernstige brandwonden had bekomen, naar het ge meente zlkenhuls overgebracht. Te Idzerd is het 4-jarlg zoontje van J. H. in een pot met kokend water gevallen en aAU de bekomen hevige brandwonden over leden. Op den Hoofdweg te Hoofddorp liep een tweetal kinderen met een wagentje, waarin een meisje was gezeten op een kist 'of .mand met pluimgedierte. Een der kippen wist plotseling te ont snappen en vloog de hoofdvaart in. Ten einde te trachten het dier weer te pakken te krygen, werd het wagentje, dat vlak aan den waterkant stond, even onbeheerd ge laten. Het inzittende meisje is toen waarschyn- lUk niet stil blyven zitten, waardoor het karretje achteruit in het water reed, met 't gevolg dat het kind er uit viel en weg dreef- Het ongeluk werd opgemerkt door een tweetal hengelaars, die onder de brug met een bootje zaten te visschen. Ze begaven Gisterenmiddag is een achtjarig eenig zoontje van een gezin in de Noordstraat te Middelburg door het achterwiel van een vrachtauto overreden en onmiddeliyk gedood. De 53-jarlge Jacob Holkeboer uit Irnsum is tusschen Roordahulzum en Irnsum overreden en gedood. Op den weg werden glasscherven gevonden, zoodat de politie thans naar een gehavende auto zoekt. 16—25 per stuk, hafidel vlug; 748 sehapdl 3444 per stuk, handel matig; 1015 lamma. ren'2434 per stuk, handel matig; nbrénu kens 0.503.60 per stuk; kipeleren 7—8 p« 100 stuks; eendeleren 475 per 100 stuks, BROEK OP LANGENDIJK. 30 8ent», ber Langendyker Groenten veil Ing kilo Aardappelen:Bchotsche Mutsen f —3.90, Idem groote f 190—3, Due of York f 2.20 -, 44700 kilo Wortelen f 1—190, M08 Bloemkool, le soort f 7.80—13, Mem 3e soest f 0901.90, R.uzen f 6.40—1390, MN* Rood, kool f 0.80—3.40, 16500 Gele koot f 0 70290, 8000 Vroege Witte kool f na 1.20, «300 Deensche Witte kool f 1—Ijg. 26500 Uien f 3.10—2.98, Groote f 3.30—150, Drielingen f 1130, Nep f 390—3.80 3X Slaboonen f 10.40—15.10, 30 Snijboonen 1 40, 1725 Bieten f 110—290, 745 stuks Wltkrop f 190—2.60. NOORDSCHARWOUDE, 30 September MM. 33600 K.G. aardappelen. Schotache mnfwi f 3.203.90. Groote Idem f 290—2.M. Ronde duccen f 290. Blauwe Eigenheimers f 5.40. Blauwe aardappelen f 3.30. Drielingen t 120 4.70. 300 K.G. Spercleboonen f 5—!5J0. 43400 K. G. uien. Nep f 3.10—390. Drielin gen f 0.701.40. Uien f 290390 Ome uien t 2.40—3. 15.400 KG. roode kool f 020— 2.70. 4600 K.G. gele kool f 1.80—130. 39400 K.G. witte kool f 090—190 430 stuks wft- krop f 1901.70. 1300 stuks bloemkool t 110 10—13 Januari: Dienstplichtigen, vergoe- atng «90. Jezuïet. 17—30 Januari: Mannen der H. Familie, ergoedlng f 890. Oarmehet. AMSTERHDAM, 30 Sept Aardappel- pryzen De pryzen waren heden onveran derd. Aanvoer 1 lading. 375 H. L. WARMENHUIZEN. 30 Sept. Nep 290— 3.70; Drielingen 0.80—1.10; Uien 180—180; Groote Uien 2302.70; Blauwe Aardappelen 4.70; Schotache Mulsen 3.60—3.80: Groote Schotsche 2.70—3.80; Drielingen 3.90—4.10; Eigennelmers 6.40—6.80; Roode Kool 0.60— 190; Witte Kool 0.60—1.10. ALKMAAR, 39 Sept. 1930 N.V. Alk- maarsche Exportveiling Andyvie 50—310 per 100 stuks Appelen 618 per 100 pond. Bloemkool: 1ste soort 750—1460. 3de soort 150480 per 100 stuks. Druiven 1627 per 100 pond. Gele kcol 39. Groene kool 2—7, Kropsla 50220, Komkommers 150800. Me loenen 1035 per 100 stuks. Peten 5—21 per 100 pond Postelein 3557 per bakje. Ra barber 220 per 100 bos. Roode kool 37 per 100 stuks. Splnaze 5782 per bak. 8nyboo- nen 12002330, Spercleboonen, dubbele 430 - 1120 per 100 pond. Tomaten; A 12401350, B 1340, C 10. CC 3 per 100 pond. Uien 200 —410 per 100 K.G. Wortelen 260—880 per 100 bos. Chineesche kool 1806 per 100 st. PURMEREND, 30 September 1930. voer pijn. 30.000 K.G. Kaas. Kleine briekskaas met merk 1742 per Hevige brand. Zondagmiddag 5 uur werden de bewoners van de Bangert opge schrikt door'*brand. welke was uitgebroken in de groote brandstoffenopslagplaats van den heer B. Aker. In reer korten tyd stond het geheele gebouw in lichte laaie. Een groo- te vonkenregen verspreidde zich over de dichtbevolkte buurt, waardoor groot ge vaar ontstond. Maatregelen werden genomen om de bloembollen enz. by de omliggende hulzen in veiligheid te brengen. De brandweer was spoedig ter plaatse wist met veel moeite de perceelen brand te bewaren. De burgemeester, de heer P. Groot, maak te zich zeer verdienstelyk by het blusschings- werk. Dat de brand zoo snel om zich heen greep, kwam, doordat veel brandstoffen in de schuur aanwezig waren. Ook waren er petroleum, enkele kruidenierswaren en oudpapler van de R. K. Propagandaclub aanwezig. Niets kon gered worden. Met het oog op verder brandgevaar bleef de brandweer den geheelen nacht ter plaatse. De oorzaak is onbekend. Verzekering dekt de schade. Cursus E. H. B. O. Door dr. d’Arnand zal weder een cursus gegeven worden In E. H. B. O. Dit is de tweede herhallnga-cur- sus. Tevens bestaat vanaf heden gelegen heid zich voor dezen cursus op te geven en wel bij bovengenoemden dokter. Te Edam werd gisteren aanbesteed het bouwen van een Ambachtsschool met con ciërgewoning aldaar. Ingeschreven werd als volgt: J. Meyn en V. Huisman. Beemster, f 155343.P. Klee- rebezem, id. f 154347.J. J. Limburg, Purmerend f 148300.—; A B. Salm, Volen dam f 147900.— N.V. Bouwbedrijf J. Over toom, Behagen f 146.600.—; G. Kunst, Edam f 146.155.P- Brinkman, Purmerend f 145.280.— J. Wittebrood, Beemster f 145.000.—; Fa. A Buur. Alkmaar f 145.000.- PhUlps Jr., Haarlem f 145.000.—; W Thun- nlssen, Heemstede f 144.800.fa. N. Co- belens en Zn., Haarlem f 143.000. Brand, Beemster f 142.800. Aannemersbedrijf (Bakker), f 141390.— A. J. de Konlng en 8. Kraay, Edam f 140332.fa. Isse en Vries, Pur merend f 140.000.— J. L. van Houwellngen, Amsterdam t 139.112.— G. Kloosterboer, Broek op Langendyk f 137300.— R. K. Koppen en Zn.. Alkmaar f 136380.— Fa. Doedens en Schilder, ld. f 136.631.K. Wouda Krommenie f 135327.de Boer «geen bestekhouder). Wormerveer f135325.- Ursem en Co.. Beemster t 134900.J. Kry- tenburg, Harlingen f 134.380.v. Geels aannemingsbedrijf, Aerdenhout f 131900.-; Gebr. de Vries, Purmerend f 126.700. Leegwater en Hlttema, Heer-Hugowaard f 125990.De gunning Is aangehouden. Nabü de Vr. Christelijke school aan den qieuwen weg te Veeriendaal week gister middag tegen schooltyd het 7-jarlg zoontje van B. van Galen voor een motorrijder uit en stak daarna den weg over, juist op het oogenblik dat de auto van den heer B. A. i Immlng uit Arnhem passeerde. Het knaapje I we,)® gegrepen en tegen den grond I 1 34—27 Dec.: St. Joeefs-Gezellen, versroe- <x>C 630. Augustyn. 381—31 Dec.: Jonge 1 10.00. Jezuïet. 36 Januari: Ongehuwde mannen uit Volendam, vergoeding 8.50, Pas-lonlst. 69 Januari: Mannen L T. B-, vergoe ding f 10 00. Capucyn. '21—24 October: Meisjes Congr, Castricum Heemskerk, vergoeding 6.50, Capucyn^ V 36— 29 October; Heeren Hanzeleden, ver- g /hing f 10.00, Dominicaan. •L» Oct.—1 Nov.: H. B. 8. en Gym„ A’dam, 'Jtergoedlng f 10.00, Jezuïet. 36 November: Meisjes Congr. Heiloo en Ummen. vergoeding f 630. Augustijn. f 7—16 November: Heeren Koorzangers, f vergoeding 630. Dominicaan. F 11—14 November: Vrouwen, vergoeding 630, Pa «witwitst 15—18 Nov.: Mannen der H. Familie, vergoeding 6.50. Capucyn. 19—23 Nov.: Jonge dames, vergoeding 10.00 Franciscaan. 24—37 Nov.: Meisjes, vergoeding 630, f) Carmellet. I 2» Nov—3 Dec.: 8t. Jozef-GezeUen. ver goeding «30. Montfortaan. 0—0 Dec.: Gehuwde en ongehuwde man nen. vergoeding «30. 1316 Dec.: Gehuwde mannen uit Volen dam, vergoeding 630. Capucyn. 30—23. Dec.: Open voor aan te vragen re-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 14