BLOUSES SCHOONE ZIELEN JURKJE MET BIJPASSEND DIRECTOIRTJE EENVOUDIGE VOLLEDIGE MAALTIJDEN x A BERNARD SHAW ALS SATYRIST EN HUMORIST ONTB1JTSTEL IN APPLIQUE EN BORDUURWERK KLEERMAKERSWERK VOOR AMATEURS Wil m A SK Tta 4 fi ie 1 nr r-zl- 5 K i is Goedkoope Patronen .1 ’1 IR vn. 1 1 l 4 lx i:~z 3 m wonen ■taks l A ns, )r- id- K>- F F voor meisjes van 4 jaar ra% 56 --'-V - - -- m kleermaker zal deze fout HU laat bet armsgat pre- bet wezen moet niet te er rich gemak- De ruimte van vak laten vallen. r 7 OVERNEMING UIT DEZE RUBRIEK ZONDER TOESTEMMING VERBODEN i Zl LT72O <1» POLA. zoon Alkmaar. C. VIS, Rector. 81 i flinke uien -JZ 80 JZ. B I 4 ANEMOON. $5 *rae ft 500 4 MM 4 1 250 400 10 4 de sn om wordt U riM». nutaen Ronde t 5.40. t 180 -1580. ririta- Grora 080- 50400 i wlt- t J.TO 's MM LU (erw- feltelUk i 'hapM lamme, 'iepkui- -* PW uka. '«Ptem- - 0008 t UB York 0. 0408 e sooet «4000 e kooi 880- 1-2X els) bo- n Jus 5 en zout I Het uitaten we bet «acht lila, mauve en geel werken. Heeft u liever een langwerpig kleed, dan kun- takken to langwerpig latan vellar» het mouwtje onderaan Inrimpelt en het manchetje aanstikt en overaoomt. Bij bet Inzetten der mouwtjes neemt ge den naad 2 cM. meer naar voren dan den zijnaad. Midden voor knipt ge een 10 cM. lang splitje In, waarna ge aan beide kanten een stukje aanstikt, dat na afwerking Mn c.M. breed is. Het kraagje, dat 5 c.M. breed is, wordt op het patroon afgetee- kend. waartoe ge de schouders bij het armsgat Mn cli. over elkaar legt. Dan Stevige Unsenoeep (4 persansn). I O. a pond) linzen I L. water O. (ca. 2 Afgestreksn eetlepels) aout I O. (1 pand) aardappelen I preien bosje selderij I O. <4 af gestreken eetlepel*) botte of margarine 1 theelepels Maggi** Aroma. De meeste vergrijpen te&en èoede en edele manieren ontstaan uit een gebrek aan ware bescheidenheid. (Foerster) meet ge vanaf den hals B c.M., waarna ge het kraagje van stof knipt; de buiten omtrek wordt langs gestikt, terwijl het kraagje door middel van een schuin blesje op het jurkje wordt vastgestlkt. Het dasje is van dubbele stof gemaakt en de >eide uiteinden loopen puntig toe. Aan het splitje worden twee drukknoopjes geset, terwijl het dasje onder het kraagje wordt vast genaaid. Voor het peau de suède ceintuurtje maakt ge op de belde zijnaden een lusje, DIKT. r8 10 Lengte vanaf den schouder 53 cM., beupwUdte 74 c.M., mouwlengte 38 C.M. Benoodlgd voor het jurkje: 155 M, stof van 80 cli. breed, 10 cM. effen stof voor het dasje. Voor het broekje 80 c.M stof, 2 el elastiek. Jurkje zoowel als broekje kunt ge maken van mousseline. Na de patronen geknipt te hebben legt men alles op de stof en knipt het geheel met eeü naad uit, terwijl men boven en onder aan bet broekje 2K C.M. bUrekent Breng de gewasschen Unsen aan de kook met het water en bet aout, laat sa zachtjes doorkoken tot a* ongeveer gaar *tjn (1 A IK uur) en voeg dan de ge schilde aardappelen, de gesnipperde prei Vervolgens maken we het hartje, het welk bestaat uit een paar gele steken. De lange steken, welke vanuit dit hartje loopen. woeden weer in de diep mauve tint gewerkt. Op dezelfde manier (ook eerst op lila overtrekken) wordt de knop gemaakt (zie no. 2). We zorgen, dat de knop op de juiste plek komt, want bet groene takje met de blaadjes moet er nog tusacben. In onze teekenlng ziet men ook den heelen tak op ware grootte gewerkt; houden we dese maat dus aan, dan Is alles juist, komt u echter niet heelemaal uit, dan-"’ maakt u den steel aoolang, dat de knóp er in valt. Het eenvoudige overbemd-model zien we ook weer veel dragen, dan meest in een rijn soort tolle de sole. Dikwijls worden hier de pasteltinten za. zacht rose, blauw of groen voor genomen! Fig. 5703 heeft een heel aardige versiering van bet anders al te gladde voorstuk en een pittig gekleurde stropdas. Fig. 5720 van rose crêpe de chine beeft als eenlge versiering een pas van dezelfde stof, o<nrand met een smal geplooid strookje. Wie een donkergetlnte blouse kiest, kan den jabot ook van witte rilde nemen. WU zien bij deze blousjes minder klokrokken dragen, doch bijna altijd rokjes met meer of minder plooien en een glad heupstuk. In lengte zullen ze wel niet zoo heel veel toeitemen. In leder geval rijn ze beneden de knie, wat èn élégance èn welvoeglijkheid ten goede komt. 'Als ge naar den hemel gaat, zult gij het eerste jaar uw vleugels danig voelen. Er is er altijd een, die kust, en een die den kus toelaat. Ik boud er n’.et van. mij thuis te voe len als ik op rei-, ben. De liefde voor bet geld is de wortel van alle kwaad. Ja. en we zouden wel willen, dat die wortel in onzen tuin groeide. Ik ben zelf een jongeman geweest. Jonger misschien, dan u, naar mijn te genwoordig uiterlijk te oordeelen, zou veronderstellen. Geen geheimen worden beter bewaard dan de geheimen, die iedereen raadt. Waarom zou ik niet op haar wachten’ Wel, veronderstel dat u een musch was. zoon heel kleine aardige musch. die op den weg huppelt en u zag dan een stoomwals aankomen? Zou u daar dan op wachten? Kunnen jullie, broers, nou nooit bij el kaar zijn ronder twisten? WIJ twisten niet. Zoo is het EngMsche gezinsleven. De reven van een mantel moeten, evenals de kraag, met kleermakersllnnen gevoerd worden en dit linnen moet aan den linkerkant op de stof gestikt worden in rijen stiksels, welke ongeveer een cen timeter van elkaar komen. Dan naait men een reepje katoen op de plek waar de revers moeten worden on uitrekken te voorkomen. De eveneens met linnen bestikt en dan op den mantel genaaid, zóó, dat de naden aan den binnenkant komen. Van die na den wordt dan het linnen weggeknipt, waarna ze zorgvuldig worden opengestre ken. Van de stof, welke te zien komt aan den rechterkant, wanneer kraag en revers omgeslagen zijn, worden de ver schillende deelen eveneens aan elkaar genaaid, open gestreken en. met de goede kanten tegen elkaar, opgestikt en, nadat het teveel aan voeringllnnen is weggeknipt, omgeslagen. schschotel en in een dek- Filosoof (4 personen) T.-fp, G. koud vleesch (een reetje ijrn WJLl Knoopsgaten van stof maakt men op de volgende wijze: Men rijgt een reepje stof aan den rechter kant op de plek van de knoops gaten en stikt dit rondom op. ter grootte van het knoopsgat. Dan knipt men de stof tusschen de stiksels open, keert de stof naar binnen, aoodat er aan den rechterkant zeer smalle biesjes over blijven, naait ze aan den linkerkant op de blnnenvoerfhg vast en strijkt ze zorg vuldig uit. Aan den linkerkant moet dan later de voeringstof worden opengeknipt en tegengezoomd. Wil men knoopsgaten maten met de hand, dan dient men, bij losse weefsels, even met een stiksel het knoopsgat aan te geven eer men de stof open knipt, daar men anders te veel last beeft van rafels. Dan gebruikt man, evenals de kleermakers, een dun zijden koordjri waaroverheen men de knoopsgatensteken werkt, die zoo dicht mogelijk btj elkaar moeten liggen. De boeken moeten zorg vuldig worden afgewerkt cm uitscheuren te voorkomen. MARIA. Dan zal men pas goed verstaan de al oude spreuk: „de Moeder Gods weent over de menschen, die veel succes heb ben!" „Het behoort ongetwijfeld tot *t aller droevigste in het lot der menschen." zegt Foerster, „dat t Juist de hoogst begaaf den zjjn, die niet meer beseffen, wat zij verloren hebben, namelijk de oogen der liefde voor den geringsten op hun levensbaan.” De mensch, die succes heeft, vermoedt zelfs nooit den droeven toestand en het treurig lot der mlnderbegaafden, der minderwaardigen, mislukten, minbedeel den, verdoolden en ontgoochelden. Hij vergrijpt zich voortdurend aan die klei nen, ongelukklgen en misdeelden; door zijn onbezonnen optreden verscherpt bij hun verbittering; door zfjn achtelooss woorden en gebaren vermindert bjf steeds hun zelfvertrouwen. Hoe weinig begrijpen deze rijkbegaaf- den van de heerlijke les der bescheiden heid, die de Profeet van Nazareth zijn tijdgenooten voorhield In die rake para bel van dien gastheer en die onbeschaam de gasten, die zich verdrongen naar de eerste en hoogste plaatsen aan den feest-dlsch. (Luc. XIV-7). De menschen van toen zijn nog de menschen van nu! Indien deze succes-menschen er een* toe konden komen zich zelven en dege nen, die achter blijven, de kleinen en ge- rlngen, de misdeelden en mlnderbegaaf den, van dien Christus uit te beschouwen, die de verovering van zjjn hemelrijk afhankelijk maakte van de nederigheid en bescheidenheid van bet argeloos kind, zouden zij wel ervaren, hoeveel hooger die glansloozen en mlsdeeldcn staan in de hemelsche rangorde, dan al die toortsdragers van het succes en den roem; ze zouden dra Inzien, dat die suc ces-menschen van den dag, die zich bij de menschen altijd als de eersten aan dienen, bU dien Heer van het Hemelrijk wel eens ais de laatsten kunnen gelden. (Foerster: Christus en het menscbeljjk ley en). Vele vrouwen rijn er. die handig een aardig japonnetje in elkaar weten te zet ten, die zelfs een hoed weten te garnee- ren, maar die het maken van een mantel niet aandurven. Toch is ook dit niet zóó moeilijk als bet lijkt, maar er zjjn enkele regels, welke, vooral bij het verwerken van tweeds en dergelijke los gesneden stoffen, strikt in acht genomen moeten worden. Om te beginnen moet men er Mi bet knippen zorgvuldig op letten, dat de stof recht naar beneden loopt; nooit mag men, ter wille van een zuinige knip methode, de stof eenlgszins schuin ne men. Vervolgens rijgt men een smal reepje katoen onder de stiklijn van de naden om uitrekken te voorkomen. En dan stikt men die naden met garen en niet met zijde, omdat rijde bij eventueel nat worden kan krimpen. Zijn de naden gestikt en de rijgdraden uitgehaaid, dan vouwt men de naden open met kaarsvet en strijkt ze goed plat met een beet strijkijzer. Pram «MraaSira. Orta Mraaase Seuh -mkUSis*> iiBra* swtswili iw --vaw»* rara*Uassa aa sAw. aaaraaar raa awW aa M MaA maria eearkaM w SrotmrüMu. Man maar Sara araat raaSaaa Zn ürtaaaa, rack aaSar Sa arawa Saar. traaea flaA aaaSar asew laan/k de bij ult tek elegante dracht. Crêpe de Chine wordt voor deze blouse* altijd nog het meest gebruikt. Het eigent rich dan ook het best voor al die kleine steekjes, oprijgjes en open naadjes, waarmede da meeste blouses zijn versierd. Fig. 5719 geeft ons een model, waarvan het onderste deel van de blouse, evenals van ds ipouw met een open steekje Is gegarneerd, terwijl vanuit het platte kraagje een geplts- scerde jabot hangt. Wie beeft nooit eens gelezen over de roerende bqjdscbap en het stralend ge luk van een Sint Franciscus als hij de kleine kapel van „Maria der Engelen in de nabijheid van Asslslê de zijne mag noemen. Hiermee voelt hjj zich rijker dan de Paua met stju Sint Pieter. Met welk een begeestering en liefde beeft deze arme van AsslsU, deze Speelman voor dot Heef, aooals hij zich noemde, dit vervallen heiligdom in zijn ouden luister hersteld, hetwelk hij den bescheiden naam gaf van: „Portiuncula” d.wj. „Klein Aandeel" onder welken naam het over heel de wereld bekend sou worden. Ook wfj hebben allen ons Portluncula, een klein aandeel aan bezit, vermogen, kracht en hoedanigheden. Het is slechts dz vraag of wij, ieder voor zich, met dit klein aandeel tevreden en gelukkig zijn. aNur die Lumpen slnd bescheiden”, heeft Goethe eens gezegd: enkel land- loopers zjjn bescheiden! Den modernen wereld-mensch past geen bescheidenheid; daarmee verloo chent hij zijn waardigheid als konlng van de schepping; hij baant zich een weg door bet leven, zoo breed en zoo wijd al* zijn ellebogen reiken met een:, „óte-toi afin que Je m'y mette” ga uit dm weg. dat 1* mijn plaats! Utempli de aot-même", vol van zich ZÜf, teemt de Franschman die soort van menschen, die zóózeer met zich self rijn ingenomen, dat zij volstrekt niet maar kunnen luisteren naar anderen, die met hun eerzucht en hun belangen geen a rekening houden. Velen onder hen. die veel succes hebben, de rijkbegaafden, die altijd als triumphators voor hun zegekar ultloopen, zijn harde, baatzuch tige, meêdoogenlooee menschen, die alle begrip van oprechte bescheidenheid mis sen. 81a zulk een mensch eens gade m dm ross zijner gewichtigheid, in den waan zijner eigenliefde en onontbeerlijke onmisbaarheid, en merk dan eens op, hoe weinig oog en hart hjj toont voor de kleinen en gerlngen dezer wereld, voor de armen van geest; boe weinig har- telijke menschelijkheld hij toont te mid den van zijn rusteloos getob voor het menachdom; boe weinig medelijden, msêvoelen en sympathie en waardeering voor anderen! op het laken rijn In appliquê, die op de vingerdoekjes kunnen, aooals gezegd, ge borduurd worden, en indien u het met te veel werk vindt, kan ook dat knopje appliquê worden. Het aardigste is, om de viool In «acht lila linnen te manen. We beginnen met de hloem van fig. 1 over te zetten met carbon-papler op bet zacht lila linnen, vervolgens knippen we in *t vierkant een cAL rondom den om trek uit en rijgen dit vierkante lapje in een der langwerpige vakken op bet ta ken. Is dit gedaan, dan festonneeren we de lijnen van de viool, deer hot laken baan, met goed waschbare rijde In een diep mauve tint. Is de bloem op bet la ken gewerkt, dan knippen we den tafel kant van het lila linnen weg rondom bet feston. Het ontbijtstel bestaat uit een vier kant kleed en zes vingerdoekjes. Het is gedeeltelijk borduur-, gedeeltelijk appli- qué-werk. Boven ziet u bet kleed met de vinger doekjes; zooals de teekenlng aangeeft, worden eerst draden uitgetrokken voor de open randjes. Het kleed heeft een dubbelen ajour-rand. waardoor op de hoeken ruitjes ontstaan, waarin het kleine takje met den knop komt. In de groots vakken werken we den grooten tak. De vingerdoekjes hebben rondom Mn ajour-randje. en op een der hoeken is het kleins takje geborduurd. De violen kende wijze gaar te koken. Laat het met lauw water afgewasschen spek K uur koken met zooveel water, dat het juist bedekt is (ongeveer K L.); leg er dan de gewasschen zuurkool op en na weer K uur ook de geschilde aardappelen (die dus droog bovenop komen te liggen). Strooi er het zout tusschen en ondersoek of er op den bodem nog voldoende «ra ter is; vul, als dit niet het geval is, de hoeveelheid wat bij*, 'echter steeds zóó weinig, dat er bij het stampen niets afgegoten behoeft te wordeq. Laat alles samen verder gaar wordbn (nóg een goed half uur), neem bet spek uit de pan en stamp de verdere benoodigdhedêb door elkaar. Meng er tenslotte losjes ds witte boonen door, die Inmiddels zijn gaar geworden en maak hetmerecht op smaak af met de Maggl’s i Doe het spek op ee breng den stamppot schaal- De mouwen behoeven ook geen blaon- dere moeilijkheid te geven. Men dient er hierbij vooral op te letten, dat de armsgaten bij den rug niet te veel wor den uitgeknipt dit geldt evenzeer voor japonnen als voor mantels! doch zoo recht mogelijk blijven. Dan moet men, bij het Innaaien van de mouw, eer men 500 soepvleesch is b^V. zeer 2 K.G. koude gekookte aa 4 _-ï_2 K L. melk i«‘.' G. (4 afgestreken es ter, margarine of vel wat peper, nootmuski 4 theelepels Maggl’s Arpma. Dos in een pan (groot genoeg cm bat geheele gerecht te bevatten) een flink bodempje water (ongeveer Ij kopjes), breng dit aan de kook, voeg eAle kouds aardappelen bij en laat die opeeen zeer zacht vuur langzamerhand doo?>en door warm worden (ongeveer K uur)doeg er, als het grater dreigt te ve melk bij. Fruit intusschen in de fijngesnipperde uien met ds boter of bet vet moot bruin (desverkiezende onder toevoeging van 1 theelepeltje kerry), roer er dan bet fijngesneden (gehakte) vleesch door en zooveel peper, nootmus kaat en aout als voor den smaak noodlg Stamp de heete aardappelen met de melk tot purée, roer er bet mengsel uit de koekenpan door, proef of er voldoende zout en krulden In het gerecht zijn en maak bet dan af met Maggi** Aroma. Dien de fUosoof in een dekschaal op. Bernard Shaw is een merkwaardige man en «Is alle merkwaaraige mannen wordt hij -tan ook zeer verschillend be oordeeld. Eltenschappen. die bU den een haat opwekkex en «fkeer, geven ben» de liefde en de bewondering van and-ren. Maar dat hjj groot Is erkent iedereen. Zijn werken wettelen van scherpe en rake satyrês en van humoristische gezeg den, waarvan wij er >4eronder een'ge la ten volgen, ontleend aan zijn laatste tooneelwerk ,The Apple Cart” sn eenlge aan vroegere stukken. God helpe Engeland, vanneer het nooit een Schot zou hebben Mn voor het land te denken! Ik vecht nooit Soms win ik eghter! Geen koning ter wereld heeft aoo*n veilig baantje als een „Trades Unica of ficial". Geen liefde is sterker dan die voor bat voedsel. Naarmate hij over meer dingen be schaamd is, is een man achtenswaardl- ger. met rijgen begint, precies vaststeflew wkar de mouw moet ritten. BIJ patronen en t is wel aanbevelenswaardig om als men zelf een mantel maken wil daar voor een goed patroon te koopen 1» altijd met teekens aangegeven waar-ête mouw moet worden tngenaaid. De mouw Is gewoonlijk iets wijder dan bet arms gat Nu is het een seer verkeerde me thode, bet armsgat uit te rekken of ver der uit te knippen tot de ^bovenmouw er in nooit cles wijd, maar zoo dat men keljjk In bewegen kan. de - - deeld dat het teveel in bet geheel niet opvalt Is dit echter wel bet geval, dan doet men. naar het voorbeeld der kleermakers, dit teveel krimpen en wel op de volgende manier: Men bevochtigt bet boven gedeelte van de mouw met een goed natte spons; legt er dan een drogen doek op en stftkt de natte plekken zorg vuldig tot het teveel aan ruimte gebed verdwenen is. Het bevochtigen moet zorg vuldig geschieden, daar alleen de mouw en niet bet armsgat nat mag worden. vaa zuurkool met witte boonen en spek 1 K.G. zuurkool J IK KG. aardappelen G. (K pond) witte boonen G. mager spek G. (ca. 1 afgestr. eetlepel) zout theelepels Mail's Aroma. Begin met de witte boonen op de be en de fijngesneden selderij bij. Laat alles samen verder doorkoken en roer herhaal delijk in de soep om de linzen en de aardappelen fijn te wrijven, aoodat de soep gebonden wordt. Maak ze, zoodra ze gelijkmatig van dikte is geworden, af met de boter en de Maggl’s Aroma; presenteer er sneed- jes geroosterd brood b<j of dobbel steentjes oud brood, die in wat boter bruin gebakken zijn.. Van bet broekje worden eerst voor- en achternaad verbonden, daarna de kruis- naad, waarna bovenaan en aan de pijpjes een IK cM. tweede zoom wordt gestikt. Hierdoor wordt later net elastiek geregen. Van het jurkje kunt ge rij-, schouder-, rok- en mouwnaadjes verbinden. Hierna maakt ge onder aan t rokje een 5 «U4. broeden zoom, waarna ge, zoowel voor ais achter, de plooien in kunt maken, aooals op de teekenlng is aangegeven. Het ge arceerde gedeelte valt dan weg. terwijl de plooien op den zijnaad tegen elkaar val len. Dan kunt ge het rokje aan het lijfje stikken, terwijl de rafels aan den ver keerden kant met een boorllntje worden afgewerkt De manchetjes knipt ge-20 om. lang en 10 c-M breed, waarna ge *t Is niet alle dagen Zondag! Er zijn van die dagen, dat het werk zich in de huishouding zóó beeft op gestapeld. dat we er maar met moeite doorheen kunnen komen: een drukke wasebdag, een schoonmaakdag, een extra-kamerbeurt, een overvolle verstel- mand.... vult u zelf maar aan. En op zoo*n dag zou er kans zijn, dat bet middagmaal in *t gedrang kwam, als we er ons niet wisten uit te redden door bet bereiden van een maaltijd, die bijna geen werk geeft en die tóch sma kelijk en voedzaam is. t Is gemakkelijk om van dat type al tijd eenlge voorbeelden In de keus te hebben: zoowel *S zomers als *s winter* kunnen we ervan profiteeren. Als vanzelf komt ons voor 's zomers' in de gedachte de rauwe sla: met har de eieren en gebakken aardappelen sa men op tafel gebracht, kunnen we d e best als maaltijd aanvaarden, terwijl we aan de bereiding toch niet langer dan een half uurtje tijd behoeven te geven. In den winter valt zoo’n koud gerecht minder In den smaak. Dat wil echter niet zeggen, dat we ook dan geen jre- makkelijken" maaltijd kunnen bereiden. Een voedzame peulvruchtensoep ten-, boonen-, Unsen-) kookt zichzelf gaar en als we er maar op tijd de soepgroente bijvoegen en er nu en dan eens in roeren om de erwten of boo nen fijn te wrijven, dan is daarmee ook Al het werk gedaan. Even weinig toericht vraagt een maal tijd, die in hoofdzaak uit bruine boonen of capucijners bestaat; bakken we daarom in t laatste half uur vóór bet aan tafel gaan het spek (en misschien ook In dezelfde pan wat gesnipperde uien), dan zal met een appel of een sinaasappel als nagerecht iedereen voldaan van tafel gaan. Zeker mogen we als type van gemak kelijke bereiding ook onzen oud-Hol- landschen stamppot niet vergeten; al leen bet feit, dat hier Mn pan bet ge heele middagmaal bevat, wijst al op een voud en werkbesparing, terwijl er maar weinigen zullen zijn, die op zijn tijd dit warm opgediende wlnterkostje niet waardeeren. Beschikken we over een oven, dan valt als weinig bewerkelijk, volledig maal ook de „filosoof" niet te versmaden en als we den vorigen dag reed* hebben ge zorgd voor een overschotje vleesch en een ruime hoeveelheid gekookte aardappelen, dan elscht ook deze smakelijke schotel werkelijk niet meer dan een half uur van onzen kostbaren tijd. thode, bet armsgat uit te rekken of ver- mouw wordt daarin zorgvuldig ver en dan zal men vaak bemerken. ZUn de twee lila blosmen van opieg- werk klaar, dan teekenen we met car- bon-papler da takjes over. No. 2 la de top en 4 is bet begin van den steel. Blad en steel worden geheel 'gebor duurd in eenvoudig borduurwerk, aoo als 5 laat zien. De bladen met een nerf In *t midden, worden half Hebt, hatf donker. '■'ïteifr No. 2 is meteen het loBbould van bet kleine bloempje op de hoeken en ook voor de vingerdoekjes. Het kleed zal er seer aantrekkelijk als bet klaar Is, vooral indien in de genoemde kleuren: wit, non i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 15