Van Alles en van Overal (hl ihs I 3 O -jr liiiiï!' DERDE BLAD DINSDAG 30 SEPTEMBER 1930 Het Rijks-radiostation te Kootwijk STOOM VA A RTLIJNEN - PROVINCIAAL NIEUWS FAILUSSEMENTEN >- T- f ,T 1 l£ SCHAGEN V BLADZIJDE 1 HOOGKARSPEL ‘t UITGEEST DEN HELDER HEER-HUGOW AA RD BOVENKARSPEL AND1JK BS—SSHï—S—S» --- KAixfYow unr. Idem, tneir. «te Nijs en Jannen, Votaaiam- mer gezin. 'f A. Krapman en T. Breg- (thnisr.) M en Antwerpen te 28 Sept. van 29 te Fer- te Orleans 27 vier zenders. ontvangen en Am- naar van te te van en WAARSCHUWING. De Nüs, de het pass. Montreal. geanl- stuk- ï- Rott. te Rotterdam. ■ot- I L-’ Neefkes. e prezen B b kan aan modulatie-diepte wordt hier gecon troleerd en ingesteld, zoodat bij de zenders hieraan niets behoeft te worden ge- wor- tt de r taalde telegranmen <53774 brengst 32.345 luist.) 27 Sept, te P. Natal, r.van Hamburg te Amst. OF. W1NKELWEEKFEESTEN De Kinderfeesten goed staatje over 1 Mesdag, Groningen. lelaar, W. A. d- Gralf Ce. N.V. de verschillende groepen ■1 maakte een imposanten 1 om te brengen sloot deze Itar gep. Rott. n. - Rott n. Dublin. 1 «ep-, Almeria n. Opgegeven door Afd Handelslnf onnat les Uitgesproken: 25 Sept. H. F. Sutor, photofraaf. 8cheve- ningen, Gevers Deynootplein 6. R.-C. Jhr. Mr. H. O. Feith. Cur. M. P. Plantenga. Den Haag, Heerenstraat 13. 25 Sept. W. van Dam. winkelier, Den Haag. Scheldestraat 1. R-C. Mr. A. N. Kuhn. Cur. Mr. D. T. A van Giffen. Den Haag. Rlvier- vlschmarkt 4. 25 Sept. C. Rietveld, Den Haag. Hofwijk- I straat 48. R.-C. Mr. G. Scholten. Cur. Mr. werden ontworpen en ge- door den Laboratoriumdienst beams der telefonlezenders, 5 bouten masten. Achtereenvolgens treffen wjj aan: een beam van 8 golflengten breed en 4 golflengten hoog van den zender PCQ (golflengte 16.6 M.) gericht op Noord-Ame- rlka; een beam. 4 golflengten breed en 3 golflengten hoog van PDS <27.94 M.) ge stroopte. wel om (bitt|J> tieveUilMm aandrrcnfcxO] De afdrbli kwantitfl* Vooral de knusse paartjes, met hun typisch landelijke stappen wekte aller lachlust op. 1 jkvonds te acht uur trok dezelfde stoet, ■h* nu verlicht, nogmaals door Behagen's Matraten, nu langs de volgende Ijrkt, Gedempte Gracht. Nieuwe ■.Stationsweg, Landbouwstraat. Dor- n^pedempte Gracht, Markt. Noord, ilatfwboer de stoet ontbonden De laatste dagen wordt de street Ken- nemerland bezocht door een tweetal perso nen waarvan een zich noemt Kuipers. R.K. raadslid te ’s-Hertogebosch. Zij bieden si garen te koop aan. waarvan de opbrengst zou zjjn bestemd voor de werklcoze sigaren makers van de firma Goulmy en Baer. Dit is niet waar, terwijl de sigaren van infe rieure kwaliteit ziln en meestal veel te duur worden verkocht. Bij voorkeur b“ 'negen deze personen R.K. raadsleden en wethou- Zjj reizen per auto. Reeds in 1927 het politieblad tegen hen gewaar- Emden te Hamburg ■at eerste acoigebe«*t> twee «er eevea rakwatkauMten veer de beam-«aten- eenw tarte_<-f «enden. geraakte, zooals wij in ons nummo- van gis teren reeds in het kort meldden, o, boer derij. bewoond door den heer N. Schow^p alhier, in brand. H« -- W. F. Gaijmans, Den Haag, Oostduinlaan 75. 25 Sept. R A. Schutz, Den Haag. Heeren- straat 18. R.-C. Jhr, Mr. Dr. Th. W. C. Cal- koen. Cur. Mr. H. 8. Weyl. Den Haag. Lange Poten 17a. 25 Sept. Mr. L. P Denekamp. Den Haag. Rietzangerlaan 8. R.-C. Mr. A. B. Bomme- zün. Cur Mr. E. Hjjmans. Den Haag, Nieuwe Uitleg 1». 26 Sept. D. Prummel, koopman, Groningen, N. Boteringestraat 13. R.-C. Mr. B. P. En- klaar. Cur. Mr. T. 26 Sept. J. v. d. Bergh, graan' Veghel. R.-C. Mr. Sassen. Cur. Jt' Schipperij n, Den Bosch. Kortstondige doch felle branden Ten gevolge van het onweer van Zaterdagmiddag ’’ott. naar N. York. ‘X '«ept. den heer N. Schow^ fet vuur greep snel cu richt op Zuld-Amerlka; een beam, 4 golf lengten breed en 3 golflengten hoog van PDQ (27.3 M.) gericht op Noord-Amerika en een beam 8 golflengten breed en 4 golf lengten hoog van PCS (15.686 M.) gericht op Zuid-Amerika. Ook de studio heeft een geheele meta morfose ondergaan en heeft een plaats ge vonden in een afzonderlijk gebouw, waruin de geheel met koper afg^schermde verster ker- en contróle-kamer ingericht is. Hier bevinden zich de versterker-appa- raten, welke de aankomende telefoonstroo- men tot de vereischte sterkte opvoeren, waarna deze door kabels naar de zenders worden geleid. De van de Rijkstelegraaf. Een belangrijk deel der onderdeelen werd vervaardigd in de uitstekend geoutilleerde werkplaatsen van de Rijkstelegraaf, waar zooveel mogelijk werd gebruik gemaakt van onderdeelen van Nederlandsch fabrikaat. Alle zenders worden door kristal bestuurd en bestaan, zooals gezegd, uit vijf trappen, wat, de enorme eindenergie in aan merking genomen, een opvallend klein aan tal is. De eerste trap wordt gevormd dour het kristal, dan volgen drie versterkings- trappen tot ten slotte de krachttrap komt die vier door water gekoelde zendlampen van 20 K W. anode-vermogen bevat. Deze lampen zijn van het Phlllps-fabrikaat. Tegen den achterwand van dezaal zijn de hoogspannlngs-installaties en de mod 11- latie-inrichting opgesteld, die eveneens in eigen beheer werden vervaardigd. De trans formatoren hiervoor werden geleverd door Scheen het aanvankelijk, dat een droeve, druilerige Maandag zou volgen op den nat ten. verregenden Zondag, in den loop der ochtend draalde het weer buitengewoon bij, en de commissie der kinderspelen besloot dan ook de spelen te doen doorgaan, voor zoover dit mogelijk was. Enkele spelen ech ter, n 1. het korfballen en voetballen, alsook de vliegerwedstrijd, moesten wegens «de slechte gesteldheid van het terrein uitge steld worden tot een latere gelegenheid. In optocht met muziek trokken de kinde ren naar het sportterrein aan de Loet, al waar de Wedstrijden plaats vonden. De wedstrijden hadden een zeer meerd en gezellig verloop. De uitslag was als volgt: Meisjes van 6 jaar, vlagsteken: Groep I: 1. Jopie de Njjs, 2. Anna van Gulik, 3. Kpotje Jansen. Groep H: 1. M. de Wit, 2. Af je Mak, 3. Gr. Dekker. Jongens van 6 jaar, knikkers in een em mer met zand zoeken: Groep III: 1. Leo Schenk. 2. Manus Pater, 3. Piet Kater. Groep IV: 1. A. Houtkoper, X J. Roobeek, 3. K. Kager. Meisjes van 7 jaar, pop aankleeden: Groep V: 1. Lena Koning, 2. Stien Roo- bal, 3. Gré Bel. Groep VI: 1. Willy SettAs, X A. Verwer, 3. Agnes Huiberts Jd. Jongens van 7 jaar. kegels zetten: Groep VII: 1. J. Molenaar, 2. W. Moyens, 3. K. Wonder. Groep VIII: 1. P. Melten, X J. Dekker, 3. P. van Bunderen. Meisjes van 8 jaar, hoepelen met hinder nissen: Groep IX: 1. Geertje Kok, 2. D. Roobeek, 3. E. Keuris. Groep X: 1. 8. Tijken, 2. K. Snaars, 3. T. van Wtnsum. Jongens van 8 jaar, tonroUen: XI: 1. G. Schouten, X A. Beboert, Voetbaluitslagen van Zondag 28 ScpR *36 Uitgeest 2Schoort 1 5-^1; Uitgeest 3j Beemster 2 28. Gewetensgeld Bij den inspecteur der directe belastingen alhier is t 100 ingeko men wegens over vorige jaren te weinig be taalde belastingen. De beams, of gerichte zendantennes, een voor PCK en een voor PCV, zijn beide van het nieuwste, in den dienst der P.T.T. zelf ontwikkelde systeem. Elk dezer beams be staat uit 32 horizontale doubletten van tweemaal een halve golflengte, in vier rijen van acht boven elkaar gespannen tusschen houten vakwerkmasten van ongeveer 60 meter hoogte. Het tweede zendgebouwtje biedt plaats aan 8 korte-golf-telegrafie-zenders. Op het oogenbllk zijn/ 5 zenders bedrijfsklaar, ter wijl de 3 overige vermoedelijk in den loop van dit jaar nog gereed zullen komen. Van deze 5 zenders zijn er 3 bestemd voor de afwikkeling van het verkeer met Noord-Amerika. Dit geschiedde tot dusver met een lange-golf-zender (die behouden blijft voor de verkeersafwikkeling in de voor den korte-golf zender ongunstige perio den) en een korte-golf zender van oud type. De beide andere zenders zullen gebruikt worden voor de nieuwe radiotelegraafver- binding met Buenos Aires, waarvoor reeds een overeenkomst gesloten is. De zenders zijn van dezelfde constructie als de telefoonzenders, met dit verschil, dat zij alle slechts 2 lampen van 20 K.W. in de eindtrap bevatten. De sterkstroomschake- ling is bU deze zenders echter eenvoudiger, terwijl de modulatie-inrichting ontbreekt. Het inschakelen en regelen der gloeispan- ningen, hetgeen bij de telefonlezenders van centrale schakelbord geschiedt, heeft hier plaats op de zenders zelf, wat minder kostbaar is. Deze zenders beschikken over een viertal van soortgelijke constructie als die gespannen tu^chen Treurig. Een moeder, die man en kin deren verlaten had, kwam, vergezeld van een vriend, naar hier per auto Zij noodde haar kind van zes jaar uit. eens mede te rijden. Het kind liet zich niet tweemaal nooden en weldra 4fas de auto uit het gezicht ver dwenen om niet meer terug te keeren. Geslaagd Onze plaatsgenoot, de heer W. van Slooten, Jr., is dezer dagen ges'aag^, voor het doctoraal examen geneeskunde. Benoeming Z. D. H. de E sschop van Haarlem heeft benoemd tot patronaats- directeur alhier den Weleerw. Heer W. Minneboo Christelijke Ftoralia-vereeniging V0jr dag was het de tweede dag der tentoon stelling. Des middags werd de tentoonstel ling geopend en des avonds om 7 uur werd een gezeilde slotavond gehouden. De voor malige gereformeerde kerk was tot in de uiterste roeken gevuld. Ds. Steen hield de openingsrede en verheugde er zich over deze bijeenkomst te mogen openen. Spr. zet het nut der Chr. Floraliavereenlglng uiteen en wijst vooral op de wijze, waarop deze ten toonstelling georganiseerd Is. Spr. neet na mens het bestuur alle aanwezigen hart'-ijk welkom en hoopt, dat het voor allen een gezellige en pleiziertge avond moge worden. Daarna geeft spreker den voorzittersha mer aan c’en heer A. van Dokkum. voor zitter van de Floralia-vereeqiging, we'te hierna h<t woord neemt. Ook hij zette act doel der veieentging uiteen. Deame geeft het Chr. .JSursum Corda” beste. Vervolgens worden de uitgereikt, waarna de heer ders. is in Wat levert nu die schitterende Installatie daar op Kootwijk op. heb ik wel eens hooren vragen cfoor menschen, die gewoon zijn een beetje pessimistisch te zijn ten aanzien van de wijze waarop de belastinggelden door het Rijk en de Rijkidlcnsten worden gebruikt. Om dezen te laten zien dat de hier be stede gelde”, d'e ons dan toch ook nog op het gebied van de lange-afstand-radlo een wereldnaam be zorgd hebben, goed besteed zijn, volgt hier nog een staatje van het Radlo-te grafisch verkeer over Kootwijk, spannlngc'i 1 g'.’dvtende 1929. Met Nederlandsch-Indië werden gewisseld 22S>072 betaalde telegrammen, (aantal woor den 1.142 8531. De opbrengst voor Nederland bedroet j 1844.400 (eindtaks inbegrj Ge durende de jaarwisseling werden ontvangen 4.017 en erzonden 4.135 Kerst- en Nieuw- jaarstelegranmen. Met Surin.me werden gewisseld 5768 be- -_ woorden). Op- Nieuwjaajs- de N V. Willem Smit Co. te Nijmegen, dc sterkstroom-lnstallatie en de schakelborden door de firma Heemaf te Hengelo. Omtrent de modulatie-inrichting worden opgemerkt, dat is vastgehouden het ook bij de oude zenders in het houten gebouwtje gevolgde Heyslng modulatie- systeem. De modulatie-smoorspoel «eigenlijk mo- dulatie-transformatorweegt niet minder dan 4 ton en is evenals de modulator en voor-modulator 'achter het schakelbord op gesteld. De modulator bevat «es. parallel geschakelde watergekoelde verstérkerlam- pen van 15 K.W. De voormodulator. welKe op den studloversterker is aangesloten' be vat een 1.5 K.W. lamp Dat uitgebreide beveiligingsmaatregelen tegen ongevallen zijn genomen spreekt Wel vanzelf: in hoodgevallen kunnen zelfs met een enkelen drukknop op het schakelbord in de betrokken zaalhelft alle t., automatisch worden uitgeschakeld Ook zijn bij alle watergekoelde lamgien waterdoorloopschakelaars aangebracht. Zoo- dra bij één der lampen het koelwater uit blijft, vallen automatisch van den geheelen zender alle spanningen uit. Wanneer de pompinstallatie, welke het water uit dén koelvijver naar de lampen voert, mocht weigeren, wordt automatisch de centrale waterleiding er voor in de plaats gesteld. Interieur van hei tweede zendgebouwtje met de acht telegrafie-zenders. Aan weers zijden zijn er vier zichtbaar. Op den achtergrond het schakelbord voor vier der zenders. Aan den tegenovergestelden kant bevindt zich een dergelijk schakelbord voor de andere SIMON ROLIVrtR. (thuJurel.», 28 Sopt, te Havre, vertrekt 29 Sept. nam. 5 uur van Havre na*r Amsterdam, alwaar 30 Sept: nam. 5 uur verwacht. Barl te Catania. Genua naar Tarra- Sept. van Santander naar Musel. van New York naar P. au Afdeeling reclame. I. Kleine stukken le prijs, f 5.k Van Oeelen, Gero-zllver. 2e prijs, f 3.mevr. Zwakman, r. VoUen- hove. 3e prijs, f X- man, Holl. groente. n. Groote stukken: le prijs, f 7.50, J. Jansen, paarden. 2e prijs, f 5.A. Deutekom, bananen. 3e prijs, f 2.M. Wissekerke, Alva-Laval. Afdeeling Humor: le prijs, f 5.meisjes Sclu&if en Kok en W. Schaaf. le prjjs, f XA. van Rijswijk. le prijs, f 5.J. Brugman. Na de prijsuitreiking dankte de voorzitter, de heer Blaauwboer, de medewerkers voor het slagen van den feestdag, welke en on verhoopt groot succes was. Tevens richtte hij een woord van dank tot de muziekkorp sen voor hun kranig uithoudingsvermogen en onvermoeid musiceerrti. (Gedeeltelijk gecorrigeerd' zelf regeld. De kwaliteit van de uitzending kan met behulp van contróle-ontvangers worden na gegaan. Voorts zjjn hier de apparaten opgesteld, waarmede het inkomende en uitgaande seinschrift der telegrafie-zenders kan wor den gecontroleerd. Als ik nu ten slotte nog vertel, dat ook In het lange-golf zendgebouw nog een uit breiding heeft plaats gehad, door bijplaat sing van een zender voor het verkeer met Spanje. Portugal, Italië en Polen, dan ge loof Ik wel, het voornaamste genoemd te hebben, wat sedert mijn laatste bezoek m 1928. door de zestig Koot wij kmannen is tol stand gebracht. Nederland mag trotsch zijn op Kootwijk en op de mannen die het maakten. 26 Sept. H. van Herwenen, landbouwer, Cromvotrt. R.-C. Jhr. i<r. P. van Meeuwen. Cur. Jhr. Mr. C. van Nispen tot Sevenaer, Den Bosch. 26 Sept. G. Lukken, manufacturier. Eind hoven. Hastelweg 11. R--C. Mr. C. W. Voll- graff. Cur. Mr. W. J. Dijk. Eindhoven. 26 Sept. B. v. d. Heijden van lersel. Waal wijk. R.-C. Mr. Dr. Heljman. Cur. Mr. J. B. Hengst. Den Bosch. 26 Sept. H. F. V. d. Ven. aannemer. Elnd-^ hoven. Zeelsterstraat 29J. R.-C. Mr. Sassen. Cur. Mr. G. Jurgens. Eindhoven. In de week van 22—27 September zijn in Nederland uitgesproken 64 faillissementen. Opgeheven wegens gebrek aan actief: 25 Sept. P. Regeer. D Haag. 26 Sept. G. J. Bakkers, Eindhoven. 26 Sept. t. H. Timmermans, Eindhoven Vernietigd op grond van verzet 25 Sept. A. C. Hoff. Rijswijk. het Chr. Fanfarecorps enkele nummertjes ten vele prijzen C. Groot het woord neemt en het bestuur namens alle aanwezigen bedankt voor de prachtige prij zen welke het beschikbaar heeft gesteld Daarna gaf het fanfarecorps weder enkele mooie nummertjes ten gchoore. Op het einde van deze eerste Chr. bloemententoon stelling dankte de voorzitter alle aanwezi gen voor hun medewerkking aan de wel geslaagde tentoonstelling en hoopte, dat ook allen in de toekomst zouden medeleven en -werken om deze vereenlging tot hooger bloei te brengen sloot deze tentoonstel ling Publieke veiling Door notaris K. Zee vat werd Donderdag 5 September publiek geveild het huis, schuren, kassen en 1.91.85 H. A. bouwland, eigendom van T. Molen. De uitslag was als volgt: huis, schuren drie kassen en een half H.A. land, kooper Jr Singer Jzn. voor de somma van f 8200. Het overige bouwland, kooper W. Kooi man. voor de somma van f 7150. •s doel landelijk» tou|lmM Laajjfcljije. pen. Laar alwaarwbi wer&^u^ Daar werd, ik weet niet meer bij welke ge legenheid, te Kootwijk door de menschen van het Radiostation een feest gegeven en een der nummers daarvan was een optocht met praalwagens en al wat daar zoo b(j hoort. Een van die praalwagens stelde allegorisch voor de verbinding van Nederland met Ne derlandsch Indië. En achter op den wagen was een groot doek gespannen, beschilderd met een Indisch landschap, een vuurspu- wenden berg, die groote wolken rook uit stootte enz. Knap gedaan, zeggen de men- schen die het gezien hebben. Toen belangstellend gevraagd werd, wie dat mooie doek geschilderd had, bleek het, dat dat de man was. die tot taak heeft, de mas ten voor de antennes te verven. Een doodgewone verver dus, maar een ver ver. die In zijn vak een der eersten was, die ook nog wel wat meer kon dan enkel ijzeren palen met grijze verf bestrijken. Er «Mn bij het RMksradioetatkm te Koot- wijk ongeveer zestig menschen in dienst en «ooals die verver, één van de nestig, er een is, «00 zijn ze allemaal; van den hoogsten let den laagsten zijn het allemaal menschen. die. ieder «Un blzondere vak. boven het middelmatige uitkomen en rtch met liefde «aa hun werk geven. Al die zestig menschen >Mn ambtenaren, maar die eens een kijkje op Kootwijk komt nemen, zal getroffen worden door den geest gR daar heersëht en allerminst zal hij den indruk krijgen, met ambtenaren te doen te hebben. Er heerscht hier een heel andere geert, dan men in de ambtenaarswereld in het algemeen «iet, leder doet zMii werk met plezier, al die zestig menschen, die samen dit station gemaakt hebben, waarvoor de verver even onontbeerlijk was als de hoofdingenieur, Limn1)trn""en de installaties op Kootwijk als hun Installaties, als hun station en allen gaan ze met elkaar om, niet als meerderen met minderen, maar als medewerkers onder elkaar, als menschen. die eikaars arbeid waardeeren en die beseffen, dat het werk van ieder hunner niets zou beteekenen, als dat van den ander het niet agnvulde. Die geest is het, die Kootwijk gemaakt heeft tot wal het is geworden en van den aanvang af Is geweest: de trots van Neder land. Al twee jaar lang spreken we nu geregeld met onze overzeesche gewesten en niet dan nadat ze eerst op Kootwijk 4jn komen kijken, hebben andere landen het aangedurfd, draad looss lange-afstand-telefonie-installatles te bouwen. Nu zijn er meer, bijvoorbeeld van Dultschland op Zuld-Amerlka, maar Neder- land had in Kootwijk het eerste der wereld; in Kootwijk werd het opgebouwd door zestig, in de volmaaktste harmonie met elkaar sa- menwerkende menschen. Aan die zestig ambtenaren, die alleen maar ambtenaren zijn omdat ze in dienst zijn b<j het Rijk, maar die zich overigens geheel ge dragen, alsof ze werken voor hun eigen par ticuliere zaak, die ze groot willen maten en winstgevend, danken wij het ongeëvenaarde succes van onze draadlooae verbinding met de koloniën. Het was in Juli 1928, dat Ik het laatst op Kootwijk was, toen daar nog met in een hou ten loods opgestelde voorlooplge teestellen de gesprekken naar Indië werden uitgezon den en het verheugde mij daarom, toen er een uitnoodlglng kwam van den persdienst van ‘het Hoofdbestuur der Posterijen, Tele grafie en Telefonie, om de aanmerkelijke uit breiding, die het Rljksradiostatios te Koot- wijk in den laateten tijd had ondergaan, te komen bezichtigen. pi er wis wat veranderd! Speciaal wat be treft de korte-golf zenders en antennes had een groote uitbreiding plaats gehad. In plaats van de oude eentraps telegrafie- zenders en de belde telefonie-wnders PCL, die in een houten zendgebouwt> waren op gesteld en slechts beschikten over vrij een voudige antennesystemen, was nu. op onge veer een kwartier afstand van de oude plaats een geheel nieuw korte-golf centrum ont staan. Daar zijn nJ. drie nieuwe steenen gebouwtjes, eenvoudig maar waktlsch Inge- rlcht, verrezen, op een terreki, dat ruimte biedt voor een groot aantal, beams, zonder dat hinder van onderlinge beïnvloeding be hoeft te worden gevreesd. In het eerste dezer gebouwtjes zjjn vier telefonlj-zenders opgesteld, In het tweede bevinden zich acht nieuwe telegrafie-zenders. terwijl het derde gebouwtje nog niet in ge bruik en voor verdere uitbreiding bestemd is. Een door de Philips-fabrieken te leveren korte-golf zender zal er een onderkomen vinden. De vier zenders in het eerste gebouwtje opgestrtd, zijn in de eerste plaats bestemd voor het telefoonverkeer met Ned. Indië, maar kunnen ook voor het telegraafverkeer met Indië gebruikt waden. Elk dezer vijf- traps zenders heeft 80 K.W anode-vermogen In de laatste trap; zij sjjn daarmee de groot ste in Europa. Allee» In ons Indië en in Amerika bestaan zenders van gelijk ver mogen. Van deze vier zenders kunnen er twee ge lijktijdig gebruikt wordgn. Rechts van dm hoofdingang bevinden zich de zender PCK (golflengte 16.3 M.) en PDK (golflengte 28A M.), welke een ge meenschappelijke hoogspannlngs- en mo dulator-Inrichting bezitten, zoodat deze zenders niet gdijktijdlg In dienst kunnen zij». Als regel wordt gewerkt op de kortste golflengte; In den namiddag wordt zoo noodig overgegaan op de langere golf. Links van den Ingang zijn de zenders FCV (16.85 M.) en PVD (38.3 M.) opge steld. X Alle zenders oonatmeerd telegrammen verzonden 128 182. Met Curacao werden gewisseld 8432 be taalde telegrammen <J 14 424 woorden). Op brengst 71.934.Kerst- en Nieuwjaarete- legrammen verzonden 560. ontvangen 594. Met Amerika werden gewisseld 56258 be taalde telegrammen. (777.872 woorden). Op brengst 135.593 (eindtaks Inbegrepen). Kerst- en Nleuwjaarstelegrammen verzonden 1217, ontvangen 327. En ten- slotte, werden met Europa, in het verkeer met Denemarken, Oostenrijk, Noor wegen, Tsecho-SIowakUe en Zwitserland 592.097 telegrammen gewisseld (6.757.071 woorden) met een opbrengst van 120.268. Men ziet het, er wordt daar in het stille Kootwijk heel wat den aether Ingeslingerd ener wordt ook heel wat uitgchaald. Ten bate van de schatkist. ARTHUR TERVOOREN STOOMTAAST MU- WIDMrtLAMl». KARIMOEN 29 Sept, ran Java 1. v. Havre te Amsterdam. PRINS DEB NEDERLANDEN Sentember van Algiers. RIOUW fthuisr.) 27 Sept, van Port Soedan. KOV. WE1>. STOOM*. MAATSCMAFFU. ACHILLES 28 Sept, van Hamburg te AnwL ALKMAAR (uitr.) 27 Sept, van Curacao. AMA7.QNE 27 Sept, te en van Setubal naar Malaga. AURORA 27 Sept, van Bari te Catacolo. BACCHUS 27 Septr van W.-Indtë te New York. BENNEKOM Duinkerken. BODEGRAVEN 28 Sept, van Hamburg ta Antwerpen. ^BRTEIXE (uitr.) 27 Sept. Callao. ILOS 2X Sept, van Livorno naar Napels. IRENE 27 Sept, van Lissabon naar Amster dam. - IRIS fl LUNA 26 Sept. Prince. MARS 28 Sept, van Malta te Alexandria. M EROPE 27 Sept, van Vigo te Cadix. MIDAS 26 Sept, te Curasao. NEREUS 28 SepL van Uddevalla te Amst. NERO. 27 Sept, van Amst. te Kopenhagen. NTCKERIE 28 Sept, van Curacao naar P. bello. ODYSSEUS 28 Sept, van Stettin te Amster dam. ORPHEUS 28 Sept, van Aarhus te Amster dam. PLUTO. Amst.-Danxlg; p. 27 Sept. Holtenau. POLLUX 27 Sept, van Piraeus naar Amster dam. PROTEUS. Stettin-Amst.p. 29 Sept. Brunsb. VAN RENSSELAER 28 Sept, van Hamb. Amsterdam. SIMON JOLIVMr; (thuiareish naar Amsterdam, alwaar 30 Sept*' verwacht. TELLUS 28 Sept, van THESEUS 27 Sept, van gona. nié^iR°JANUS 28 Sept, van Hamburg te Bre- cfrfq’ 4^ ;Kopen5tp 28 S®*4- Holtenau. 8 Mrtfr8!29 'an Cart«8ena naar 8. Pedro •je macoris. 28 Sept, van Bourgas te Stambnul raS252L“RWIJN1:23 p«- ERATO W ‘e e? n- VenetlR <Um 27 S PL Van L* Pal,,c® Amster, HERMES 27 Sept. ra„ Algiers te Patra, KOM. BOLL. LLOTD. RIJNLAND (thuiar.) gepass. 27 Sept, nando Noronha. o.__rSTAD DORDRECHT 27 Sept, van Rott, zich heen en in minder dan geen tijd was de AYr*8- geheele boerenhofstede tot den grond toe afgebrand. He» hemelvuur is het huis ingesiagen op een moment, dat aan zwaar onweer niet werd gedacht en den bewoner, die zich in huis bevond, kon met moeite aan het ver stand worden gebracht, dat hij zich in vei ligheid moest brengen. Uitgenomen geld en geldswaardige papie ren. werd alles een prooi der vlammen. Een 80-tal wagens hooi ging mede verlo ren. Een schuur achter de boerderij kon worden behouden en de zich daarin bevlr.-* dende varkens konden bijtijds het lal den ingejaagd. Naar wjj vernemen verzekering de schade n* AUilXaJXM U—KxaA-XaXw M (thuisr.) pass. 27 Sept. Dakar. iït’ïrivr<*teLuitr-) Pass- 27 SepL Dakar. burg 29 ept. van Antw. te Ham- NLÊUWKERK^. NIJKERK 28 f4 RANDFONTETN c stad naar Lm PalmaA*'r s^>x- van Ka«P- ■OUAMD—AMZkL T,TTw 1 KINDERDIJK 27 Sept, tin geles. -w. te La, An- LEERDAM. New Orleans naar Sept, van Havana. STATENDAM. Rott. van 'Southampton. KOX«UUr*—sAVBT*AUS-Z.UM. 'x ABBEKERK (uitr.) 27 SepL van Mesina. ALMKERK (thuisr.) pass. 27 SepL Pantel- laria. AMELAND (uitr.) 29 Sept, te Adelaide. KOIzX^Ml>--**XT8CM-XW*XUIJ*. ALTENA (uitr.) pass. 28 SepL Perim. MEERKERK (uitr.) pass. 28 Sept. Dungeness. STREEFKERK (thuisr.) 29 SepL van Port Said. TEXEL 28 SepL van Antwerpen te Rotterd. MOUAMD—OO9T-AXI4-m*. GEMMA (thuisr.) 29 SepL van Shanghai. ZOSMA (uitr.) 28 Sept, van Yokohama. ALDER AMIRS 28 Sept, van Vlad i wostock te Rotterdam. HOLLAND—WS8T-AFBIXA.I.IJW. MAJiBKERK 28 Sept, van Hamburg te sterdam. *OTTE*DAM—SUH>-AMZ*XKA-LLnr. ALPHACCA (uitr.) pass. 27 SepL Fernando Noronha. ALPHERAT (thuisr.) pass. 28 SepL Las Palmas. AIX5ORAB 28 Sept. van Rotterdam 1 Hamburg BOTTEBDAMSCn MXJYT». BALOERAN (thuisr.) 1 Oct von. 7 uur Marseille verwacht BUITENZORG (uitr.) 27 Sept Bombay. DELI (thuisr.) pass. 28 Sept Point de Galle. KOTA RADJA (thuisr.) 29 Sept te Colombo. KOTA TJANDI (thuisr.) 28 Sept te Triëst MADIOEN (uitr.) pass. 28 Sept. Perim. PATRIA (uitr.) 29 Sept, te Sabang. SIBAJAK (uitr.) pass. 28 Sept Kaap del ArmL SITOEBONDO (thuisr.) 27 SepL te Londen. 8OEKABOEMI (uitr.) pass. 28 SepL Dover. TJERIMAI (thuisr.) 29 SepL van Sabang. BMXETCO LUI. JONGE ELISABETH 27 Sept van Valencia n. Carthagena. JONGE JOHANNA, Rott naar Genua. 27 Sept Finisterre. NBDBBLAMDSCKX SCHEPEN. BATAVIER IV 26 Sept v.m. 7 u. 80 v. Rott, te Gravesend. BERNISSE 27 Sept van Rott te Hamburg. --IO. 28 Sept. Belle He gep.. Leith n. COLYTTO 27 Sept, van Rott te Sorell. COSMOPOLIET ms. 27 Sept van Aalborg te Holtenau. EEM. 27 Sept, van Viborg naar Rotterdam. FRIEDA, m.s. 27 Sept van Hamb. naar HARDENBERG 26 Sep.. Gibraltar gep., Rott naar Constantlnopel. HOFLAAN 27 Sept '-an Bahia te Rosario. IMMANUEL, m.a. De Boer. 36 Sept van Aar hus te Holtenau. JOBSHAVEN 27 Sept, van San Nicolas naar Antw.-Rott. JUNIOR. m.s. 27 SepL van Hamburg naar MITRA 25 Sept van New Orleans te Hel- ’tingfors. NAALDWIJK. 28 SepL Finisterre gep.. Port ra’bot naar Huelva. NEPTUNIIS m.8.. 27 Sept van Holmsund. NIEUWENDAM. m.s. 27 Sept van naar Amsterdam. OLDAMBT, m_s.. 27 Sept van Fowey naar Oecarshamn. RANDWIJK 28 ept van Bordeaux te Blylh. 27 S*”* 'an n. d I^au SPAR 29 Sept 200 tn lil W. van Valentla. Mon treal naar Avonmouth. D^atD ARNHBM 38 S*»*- van Gravoaa n. d. STAD VLAARDINGEN 26 Sept ran Narvik n. Rotterdam. STAD ZAANDAM 27 Sept van Grimsby. STOLWIJK 27 SepL G Barcelona. TRITO 28 Sept. Lizard TWEED 28 SepL Finis Rotterdam. v“ Ubau. WAAL 29 SepL van Kopenhagen n RaornA WIERINGEN 27 Sept, van RotL te M-Airea ^WILHELMINA, nïl 27 Sapt HaX?« ZX29 K.m. naar t. verii«a^dES^*3lU indrukBl^^jNP Na anooyy.vdK missieledeR,. deeM in café ,Me Po™ reiking l^ats vol De burgemeesl Achtb. heer Cornelissen, sprak eerst een woord van hulddRot de deelnemers en een woord van dank vo6r,het doen slagen van de feesten. Daarna ging te der uitslag eri Tb welker toekennini moeilijke taak wi De uitslag van den middagoptocht was als volgt: *^4 te» Afdeeling karakterteüekI. Kleine stukken, le pr. f 7.50 Tg, Kweldam. Schemerlamp; 2e pr. 5.M. Prins. Waterlelie: 3e pr. 2 50 J. Keesmat* Gr. n. Groote stukken: le prijs, f 17.50,vAli Blaauwboer e.a.. de Regenboog. 2e prijs, f 12.50, kinderen Vlag. 3e prijs, f 7.50. Club H. V. T, de 12 maan den. te 4e prijs, i 5 ï.ydbrgus 5e prjjs, f 2.50, Schager Kinderzangkoor. Idem, kinderen Dekker de Babies. Idem, kinderen Boonacker, twee Javaan tjes. Idem, J. en D. K06s«dL Bloemenmeisjes. Afdeeling reclame: L I. Kleine stukken: le prijs, f 5f—Van Geelen, Gero-zllver. Idem, Jb. Molenaar, tabak. 2e prijs, f 2.50, mevr, ^wakman Idem, Annie Krapman en T. Bregman. HolL groenten. II. Groote stukken: le prijs, f 12.50. C. van Stralen en G. Boon. 2e prijs, f 7.50. M. Wissekerke. Alva-Laval. 3e prijs, f 5.Th. Keet e.a.. Bakkertjes. Afdeeling Humor;. le prijs, f 7.50, A. v. Rijswijk ca, te hooge belastingbetalers. 2e prijs, f 5.—, J. Brugman, de verstrooide professor. 3e prijs, f 2.50, C. Neeffc Voor de verlichte optocht toegekend als volgt: Afdeeling karakteristiek. ken: le prijs, f 5.—Marietje Prins, Waterielei. 2e prijs, f 3.—, Dina Beers, Bloemenmeisje 3e prtjs, f X—, Trijntje Kweldam, Sche merlamp. II. Groote stukken: le prijs, f 10.—, kinderen Pe Wijs, do-Vlag. 2e prijs, f 7JS0. meisjes Koning en Klerk, Kabouters bü Paddestoel. 3e prijs, f 4.—, ..Lycurgus”. 4e prijs, f 350, familie Van der Capelle, ’s Zomers tertten 1930. Idem, G. Band en G. Ru*> VotendamEoer Groep XII 1. T. Beerepool; X T. Zo merdijk; 3. J. Dankers. Groep XIII Meisjes van 9 jaar. mullloo- pen: 1. J. Kuiper; 3. G. Starreveld; 3. J. Heiligers. Groep XIV. 1. C. Dekker; 2. D. van Nu land; 3. T. van Oort. Groep XV. Jongens van 9 jaar zaJkloopen: 1. J. Wlpprecht; X A. de Leeuw; 3. J. Marees. Groep XVI. 1. 8. Groot; 2. B. Kager; 3. G. Schilder. Groep Xvll. Meisjes van 10 jaar, esta fetteloop: 1. R. Ran; 2. J. Wennenhoven; 3. N. van Stralen. Groep XVIII. 1. N. Bakker; X J. jran der Linden; 3. M. Vlug. Groep XIX. Jongens van 10 jaar door een zak kruipen: 1. J. Wit; 2. O. van Gu- llk: 3. K. van der Bel. Groep XX. 1. J. Brugmarf; 2. C. Broek huizen; 3. T. Jonker. Groep XXI. Oudere groep touwtrekken: 1. A. Groot; 2. G. Goedhart; 3. P. Buis. Na de wedstrijden had de prijsultdeeling plaats bij van Erp. waarbij ter afwisseling Schagen's Harmoniekapel eenige vrooiijke nummers ten gehoore bracht. Ofschoon des middags een landelijk na- zomerzonnetje door de wolken brak en de menschen naar buiten lokte, konden toch •Wegens de drassige gesteltenis van den grond de op het programma staande be- hendlgheidswedstrijden. drèssuurproeven springconcours op het sportterrein aan de Loet uit te voeren door de Rijvereeniging van Barsingerhom niet plaats vinden. De Farapluienoptocht Te ongeveer drie uur begon het opstellen van den geslaagden grooten reclame-humo- ristischen en karakteristieken Parapluien- optocht. Dit mag werkelijk een geslaagd nummer van het program genoemd worden en trok dan ook veel belangstelling. Te oneeveer half vier vertrok de stoet Tan de Loet, voorafgegaan door de amazo nes en ruiters van de bovengenoemde R1J- vereenlgttig en begeleid door de twee mu- riekkornsen van de»e dagen, nl. de harmo- niekanel Winnubst uit Den Helder en Schagen’s Harmoniekapel. Beschenen door een heer’Uk knetterend zonnetle. trok de kleurige, fleurige stoet langs de volgende route: Lo»* Markt Gedemnte Gracht Laan. Dorpen Sioorlaan. Plantsoen Landbouw straat. Cornells Bakstraat Ma'rrvtctraat. Rcosstraat. Molenstraat. Gedempte Gracht. Markt. Loet tot het sportterrein alwaar de stoet ontbonden werd. Uit de vele keurige nummers waaruit de stoet bestond, noemen we slechts de volgende: In de afdeeling ka rakteristiek dient vermelding Trijntje Kwel- jpam een schemerlamp, welke zeer teer van uitvoering was. Vervolgens Coba Heiligers, "lender, welke door haar keurige aanklee- een charmanten indruk maakte, even als Marietje Prins. Water! el ia. In de groep Groote stukken dient voor eerst vermeld te worden no. c. Club H.V.T.. welke een keurige passende uitbeelding gaf van de 12 maanden van het jaar. welke voor stelling vooral werd weergegeven d«x>r «je eigene arbeid en vruchten der respectieve lijke maanden. Ook het Schager Kinderkoor gestoken in hun leuke costuums. voor de door het koor uit te voeren operette, trok bijzonder de aandacht, vooral als de kinderen de aar dige liedjes uit de operette ten gehoore brachten. Een Indruk van forsche gezonde kracht en [held maakte de groep van de turnver- sing ..Lycurgus”. ^•aantrekkelijke groep was ook de kin- t jn “kker. de Babies, alsook de kinderen de Nijs, Vlag. Voor hen. die soms niet mochten w>^n een keur van groenten onze landbotw kweekt, was er een leerzaam tweetal, de da-qes A. Krapman en T. Breg- -opgeslerd behangen met elke soort ike met. rich maar wenschen kan. eelden de Hollandsche groente. 1. reclame werd door de respec- mmmers op pakkende wijze de p hun producten gevestigd. Ing humor was weliswaar klein in |^aar zeer geestig in kwaliteit. uitbeelding van de ouderwetsche. te&igde zich de jury, com- dkners en belangstellenden sïWoorn alwaar de prijsuit- voirt, estdr van Schagen, de Ed. intelissen, sprak leBot lij over tot het mededeelen it het uitreiken der prijzen, MUt maal voor de jury een en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 17