Binnenlandsch. cdf'ieuvps de Huiskamer Voor VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST De film HL I KUNST EN KENNIS De expeditie van Andrfc Zijn eerste rede als zoodanig De Passiespelen te 'au aan Heropvoeringen In 1934? Het Dr. Schaepmanfonds ONDERWIJS A KERKNIEUWS Pastoor D. van der Geest OJ*. Mgr. J. Biermans Land- en Tuinbon wonderwijs LUCHTVAART Kingsford Smith ziek Instelling van eèn Wegenraad De melk voorziening van Amsterdam Koninklijk bezoek Rotterdam Inaugureels rede van prof. ir. J. C. van Staveren Geestdriftige begroeting van Koningin, Prins en Prinses Nieuwe kerk te Amsterdam over het IJ Afscheid Burgemeester J. A. N. Patijn De nieuwe voorzitter der R.K. Staatspartij - De strafzaak tegen Ir. Sockarno c.s. I Na het conflict M| de K. L. M. De riftesr woort «fa» den militairen gouverneur en na hei zang van bet stod>rten-nrns sprak 1JE nant-kolcne) 8c*iwed*ntxwr. die nre bü haf vertrek van Andrto’s b-i’on ugenwoLdu was geweest, een rede uit. Het nieuwe stadhuis van 's-Gravenhage Een herdenk) nrolechtfrheM Het vertrek bel weer TeleursteCend De aankomst. Architecten uitgenoodigd Een commissie van ondersoek IngeateM 'j Naar een gemengd bedrijf* twaalf op handen 11 Het lichtfeest Een boottocht op de rivier, wier donkere wateisp.e’el tal van helverlichte vaartuigen droeg, was het besluit van het koninklijk be zoek. Van de „Indrapoera," van den Rot ter - dat Krophol’er dlgd een 01 Antwoord op de vragen van den heer Mendels. Tan aanriei regeering een vullen, mede aan het sprake ker, Ven W. terwijl ltstalkasten ke- >taan voor een gedineerd had, begaven de koningin, de prins en de prinses zich om kwart voor acht aan boord van de „Stad Rotterdam," de boot van de gemeente. Een geheele vloot van verlichte vaartuigen, waarvan sommige dd> vormen van dieren, als zwanen en krokodillen, voorstelden, voeren de koninklijke boot tegen. Op stroom lagen tal van groote objecten als bunkermachines, elevatoren, baggerma chines en ook de groote bok „Titan" van Wilton, die alle met lijnen van licht getooid waren. De „Rotterdam" van de Holland Amerika-Lijn had al haar patrijspoorten en de dekken verlicht. De „Batavier V”, waarmee de koningin onlangs naar Noorwegen reisde. Gistermiddag gaf in het Groot Auditorium aar het Domplein te Utrecht prof. ir. 3 C van Staveren de openbare les. waarmede hb rijn ambt als bijzond ?r hoogleeraar in de elcctrotechniek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht heeft aanvaard. Spreker had tot onderwerp gekozen: „De electriclteitsvoorzienlng van Nederland." daarom verheugde hU zich over den begroo- Op de vragen van het Eerste Kamerlid, den heer Mendels, betreffende de behande ling van de strafzaak tegen Ir. Soekamo ca. voor den Landraad te Bandoeng, heeft de Min ster van Koloniën geantwoord, dat hij tot dusver alleen uit de Aneta-telejranunen kennis beeft genomen van hetgeen verhandeld 'ia Op de terechtrittingen van den Land raad te Bandoeng betreffende de behande ling van de strafzaak tegen ir. Soekarno on rijn medenekJaaecen. Het is den Minister niet doenlijk, om op grond van die korte telegrafische verslagen zich een oordeel te vormen tn het algemeen over de wijze van behandeling dezer straf- verband met de bepaling in art. 137 der Indische Staatsregeling, waarbij alle Z. D. H. Mgr. 3. Biermans ml op 11 Oc tober as. per il JLquitanla" (Cunard Ujn) van Southampton naar New-Tork vertrekken. Z. D. B. zal zich vervolgens vla de V. begeven naar de Phlllpptjnen, Britseh N- Borneo, Sarawak en Nleuw-Zeeland, ter visi tatie van de aldaar gevestigde Missiën van Mill HUL Eenige pregrampnnten Daarna besprak spr eenige punten van het program, naar welker verwezenlijking met buitengewone kracht gestreefd moet wor den. Spr. noemde allereerst de bestrijding der openbare onzedelijkheid. Heli is z.1. alleen te verwachten van preventieve maatregelen en De koninklijke gasten zijn met den trein van 8.51, aan welken trein twee rijtuigen yan <en koninklijken trem gekoppeld waren,-van het station Maas vertrokken. Reeds geruimen tijd vóór de aankomst vat. de vorstelijke familie was het perfon afge zet, terwijl ook de oprit voor het restaurant was vrijgehouden. Vóór de loods van dp Hol landAmerika-Lj. n stond de R. K. Zang- vereeniglng ..De Vercenlgde Kerkzangers.” Na deze zanghulde te hebben aangehoord. Ujn de koningin de prins en de prinses naar de wachtkamer gegaan, waar korten H)d werd vertoefd. Op het perron heeft de ko ninklijke familie afscheid genomen van den "irgemee ter en de andere autoriteiten. Zoo- dra de hooge gasten rich in den trein had den begeven, reed deze onder luid hoera-ge roep onder de kap uit. De electrlciteitevweniening van Nederland Na een korte historische inleiding vestig de prof. Van Staveren de aandacht op de groote rol. die de elecblciteit in de heden- daagsche samenleving speelt: het totaaiver- mo-en der in de Nederlandzche centrales opgestelde machines bedroeg in 1939 reeds 750.000 KW. of meer dan 1.000.000 PK. Spr. belichtte voorts hoe de voordeelen. gelegen in een concentratie der eiectridteltsproduc- tie de oorzaak rijn geweest van de ontwik keling der electriclteitsbedrijven. Naast de economie speelt bij de electridteitsvoorzie- nlng ook de bedrijfszekerheid een belangrijke rol, waarbij spr. op het belang van koppe ling van centralen de aandacht vestigde. In het tweede gedeelte van zijn voordracht merkte prof. Van Staveren op, dat samen werking tusschen ben. die de bouwstoffen leveren voor het gebouw der electriciteite- voorrienlng. zooals generate:en, transforma toren, oüeschakelaars. bovengrondsche leidin gen enz. en hen, die den bouw lelden, de electriclteitsbedrijven, noodzakelijk is. Prach tig werk is er reeds voor de ontwikkeling der e’ectrotechniek in de research laboratoria der industrie verricht. Ook wees prof. Van Staveren op het speurwerk der N. V. tot Keuring van Flectrotechnische Materialen, die te Arnhem is opgericht. Willen de re search-laboratoria der industrie en der elec- triciteitsbedrijven hun taak goed vervullen, dan dient een behoorlijke samenwerking tus schen deze en de zuivere wetenschap te be staan. Kaar wfj vernemen, ztjn voor het onder zoek omtrent de rechtsoosttie van de vüeg- tulgbestuurdo* der K. L. M. de volgende heeren aanwwe’tn: Door den Raad van Bestuur der K. L, M. Mr. L. H. SWema- ambtenaar der maatschappij, door de n'ring van Vlie»tatehest”vrders de heer L O. A. Beekman door den Mhi’ster van Waterstaat Mr. Dr. C. 3. H. Schepel, raads heer in <fen Hooven Ra»d die ririi daartoe vrijwillig beer*»”?|“"r heeft gesteld, en zich met de leiding belast. ,<Je R K- Staatspartij wordt veel en belangrijk werk verwacht. Een goede geest is daarbij onontbeerlijk. Spr. vraagt geen jui chende dankbaarheid, maar we] een erken ning, dat het den gekozenen niet aan ernst ontbreekt om te' doen wat verwacht moet worden en goed is. Noodzakelijk is dat wfj, met het mOlloen destertste partij fa den lande, tempo en leiding in handen hebben. beschikking stelt van genoemde commissie? Wil de minister zorg dragen, dat de werk- zaamheden oer ToUencotamisaie voortesng kunnen hebben? In het stadhuis. De koninklijke beeoekera werden in de bal van bet stadhuis door de wethouders De Groot en De Jong ontvangen namens het gemeentebestuur. Toen de koningin de bur gerzaal van het stadhuis betrad, zette het orgel het Wilhelmus in. De deuren van bet beloon werden geopend en zoodra de koningin naar bulten trad hief de menigte buiten een stormachtig ge juich aan, dat echter verstomde toen mevr. Grimberg—Huyser het podium beklom en den dirigeerstok h*ef. De duizenden jonge zangers zongen een welkomstlied ..Heil u, landsvorstinne”. Nadat nog twee liederen gezongen waren werd de aubade besloten met het Wilhelmus. De koningin begaf zich hierna weer in de burgerzaal, waar de leden van den raad, uitgezonderd de soclaal-demo- craten en communisten, zich hadden opge steld. culler initiatief der terrein van vereenigin&an. tusschen den school worden voor de hl zinnen. Het komt spr. voor, dat het aanbeveling verdient, dat in een sfeer van een komende lente eens besproken worde wat men met een verzamelwoord tracht uit te drukken in: kapitalisme. Trust- en kartelwezen is een I onderwerp di en partljra d verdient I behandeld te schaarde rich als de zijkanten, terwijl hun luid- ikheid opeens verstomd de nauwe spleet, die tus- invlel. schreed langzaam, het bleek gelaat beschaamd gebo gen, «en jonge man. Aan weerszijden liep een poUtie-agent, de ruwe vuist stevig ge grepen in z’n schouder. „Wat deed-le?" ging het als een Ijzig fluisteren onder bet publiek. Maar men haal de de schouders op en tuurde, onverschillig heid veinzend, naar do drie personen. „Wat hij deed?" riep plotseling een stem uit do menigte. ,hU Het zich stiekum op sluiten in een magazijn en wilde zoo rin slag slaan.” Een verontwaardigd gemompel steeg uit de menschenmassa. .Zoo jong neg on al aw doortrapt Maar weldra verving medelijden hun ver- Amsterdam, de Meca (veehouders), het Melkcontróle-Bureau, de Meba handel). Aan de orde was de behandeling van het derde concept, behelzende voorstellen, be trekking hebbende op het doen van stappen tot onderzoek van het dankbeeld, om een ge mengd fpelkbedrijf, dat de melkvoorzieniug Ain Amsterdam ter hand zal nemen, te ves tigen. De gemeente zou daarbij voor een be langrijk kapitaal worden geïnteresseerd. Er werden ter vergadering over het con cept nog eenige opmerkingen gemaakt, waar mee zal rekening word on gehouden in het te verschijnen vierde concept. Is daarover in een nader bijeen te roepen vergadering over eenstemming bereikt, dan zal het voorstel aan het college van B. en W. worden voorge legd met de bedoeling, dat den Raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: le. Een commissie van deskundigen te be noemen, (géén politieke commissie) om te onderzoeken in hoeverre de stichting van een fhnengd melkbedrjjf met het boven om- schreven doel, levensvatbaarheid heeft. 3a, Voor het onderzoek een crediet te ver- leeBen van ten hoogste 10 000. Tevens zou in de toelichting tot de voordracht worden medegedeeld, dat B. en W. van oordeel zijn, dat het rapport van dit onderzoek zóó tijdig dient gereed te zjjn, dat het bij de behan deling der gemeente-begroeting voor 1932 aan de orde kan worden gesteld. ontwaanilging, medelijden met de neergebo gen gestalte, die baast met lederen tred scheen te wankelenmet het vaalbleeke geteat, waaruit zooveel berouw sprak. En men oogde het drietal na, totdat alleen nog het nwl Jongenshoofd zichtbaar was tusschen de twee ‘,3» glinsterende helmen. Dan keerde weldra de obde rumoerigheid in de nauwe straat te- rjjg. Jongens joelden en schreeuwden met elkander als voorheen en de menschenmassa verspreidde zich lachend., al niet meer den kend aan wat hen enkele oogenbllkken ge leden zoo getroffen had. En de ril van het wit bepleisterde bioscoopgebouw groeide met iedere minuut aan, terwijl de man in de mooi gekleurde uniform met beesebe stem riep: „De vloek van het goud of bet noodlot van een armen jongen, groot sense tiinneel drama in vier bedrijven." Daar klonk eensklaps boven het rumoer dicht bij bet loket een verwarde mengeling van jongenasternnmn. Het troepje was bet onder elkaar niet lena. „Zag je hem?" „Nou. ’n mooie geschiedenis." „Da’s nou je film." „Wat zou dat? Mot-le-zelf weten." „Ik zeg maar: hij beeft het zeker ergens zien vertoonen, en zoo is-ie op t idee ge komen." Eenlgen lachten den laatsten spreker uit; anderen zwegen. „Zou je denken?" fluisterde er een, „t kan toch wel." „Ja, het kón zeker „Jongens", riep eensklaps een krachtige, heldere stem: „Als we het voorbeeld van dien jongen niet wilen volgen, moeten we die sen- satle-fllms met rust laten! Wie gaat er mee?" Hij keerde zich om. Een spottend gelach weerklonk. Doch on verschrokken zag de spreker rond en toen hij bemerkte, dat er bijna niemand onder z’n makkers was, die met z’n woorden instem de. scheidde hij zich van z’n vrienden af. Een volgde hem. De spottende op- en aanmer kingen, die hun nageschreeuwd werden, lie ten ze onbeantwoord. Voor altijd hadden ze met die vriendjes en de sensatie-bioscopen af gerekend. Toen ze snel eenige drukke stra ten waren doorgegaan, «n ze in een stiller gedeelte der stad gekomen waren, sprak op eens de jongste: .Jilerkte Je niet. Jaap, hoe wit ie zag?" Jaap knikte ernstig, en terwijl hjj naden kend doorstapte, zelde hjj: „Me dunkt, dat we een mooie film gezien hebben." „Nou", grinnikte de andere, „en voor een koopje ook." De cemakbsto vaa ewdeneek. Het Tweede Kamerlid de heer I. H. J. Vos heeft aan den minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld: is het een minister bekend, dat het feit, nat de adviezen der Rtjksw egencommlssie niet worden overgelegd aan de Kaspers der Staten-GeneraaL nadeden met rièfa mee brengt? Acht de minister het niet gewenscht, die adrieen tot haar recht te dcen komen door de instelling van een Wegenraad. die de Rljkswegenecmmlssle en de Wegencommissie van den Rijkswaterstaat zal vervangen en waardoor dus één advies aal worden uitge bracht? Is het den minister bekend, dat de TW- lenoommissle nog niet tot activiteit is geko men ten gevoig- van de omstandigheid, dat, endarks den vaste telden begroot'ngepost, de '••''ster van Financiën geen gelden ter de defensieplannen betreft, merkte - - - - - - - --- der Indische Staatsregerng. waarbij tusschenkomst van de Regeering in zaken van justitie, niet bij die' wet toezeetaan. wordt verboden, zou dë Minister geen ter men kunnen vinden om den ronvernew- qeneraal' omtrent deze aangelegenheid op- néldering te verzoeken. Pastoor Dalmatius van der Geest OP. hteft gistermorgen hersteld bet 8t. Franetoess- Gasthuis te Rotterdam kunnen verlaten an te Z Eerw. op de pastorie aan de Hoogatraal aldaar, teruggekeerd. Rorierelam is niet verwend met koninklijke bezo’ken het vorige ofticleele bezoek ten stadhuize viel in September 1924 maar als de koningin In de rtad komt, is er stee- ------- vast mooi weer. Zoo was het ook Maandag, damschen Lloyd, waar het koninklijk gezin 't Was een troepje van tien, geschoten jongens, die met de de broodzakken en moe slependen tred 1 fabriek uitslenterden. Ze hadden meeMg allen gore gezichten door het stof Oi vuil, dat ze den langen dag bij de-'heetB^ machines hadden opgedaan. Donkere oogen keken er brutaal uit rond. Hier fiuiteno. daar pratend met schreeuwerige stemmen kwamen ze den weg op, die naar de stad voerde. De stad.... die hen al toelachte met haar hel schitterend Jicht en druk*ia- waaierig leven; de stad.... met haar vele troebele genietingen waar ze hun uitspan ning zochten na den vermoslenden dag; do stadwaar ze bun zuurverdiende pen nlngen zouden verteren in gevaarlijk genet Hoe meer ze het woelige verkeer naderden, des te vroolijker werd hun stemming t Was of van hen allen een groot verlan gen uitging naar de luidruchtige gezellig heid. die in de nauwe straten heersebte. Naar rechts en links, overal waar ze eeu kennis ontwaarden, vlogen luide begroetin gen. Eindelijk bleef het groepje staan voor een bioscooptheater. „Hierin?” vroegen ze elkander zagen een oogenblik gretig naar 1 kleurde plaatwerk en de tt het programma weergaven. „Verderop te ie veel bet< riep er een. Loom bewogen ze zich n ze bier en daar naar de 1 ken. Dan bleven tweede was eveneens fraai verlicht Verschillende f gebouwen op den wal waren geïllumineerd Hcog in de lucht spatte het vuurwerk, d„. het Rotterdan» ch Comité voor Nationale Belangen op den oever had laten ontsteken uiteen en verlichtte de duizenden, die langs de kade stonden geschaard. Het was er tjokvol, en als de .jBtad-Rot- terdam" af en toe den oever naderde, klon ken er luide hoera s. Voor de ponton van den havendienst Spldo” stopte de koninklijke boot. .Jtotte's Mannenkoor," dat op de ponton stond opge steld, song onder lexling van Bernard Dia- mat. BU het wegvaren van de boot, werd het Wilhelmus aangeheven. Onder de WU- ’.emsbrvg door, waarop het zwart van men- seben stond, voer de JBtad-Rotterdam” ten slotte naar den steiger bij het Maasstation. waar de komnklvke familie zich ontscheepte. Onmlddellijk na het bezoek aan het stad huis Is de rijtoer door de stad aangevangen, begunstigd door stralend herfstweer. Langs den weg stonden de menseben rijen dik, «n de hoera s golfden met den stoet mee. Op verscheidene plaatoen werden bloemen aan geboden. Langs den geheelen weg, welke het Ko ninklijke gezin volgde, werd veel gevlagd; het vorstelijk oranje, de nationale driekleur en het stedelijk groen-wit-groen woel uit van alle openbare gebouwen, van kerken kantoorgebouwen. Het middagmaal werd aan boord van de „Indrapoera” in intiemen kring gebruikt en daarna wq.rd een rondvkart over de rivier ge maakt. Gistermorgen heeft de Amsterdamsche wethouder voor de Levensmiddelenvoorzie ning vergaderd met de Commissie van Bij stand voor de Levensmiddelenvoorziening en de besturen van het Melkcontröle-Station en van (melk- De minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft een commissie investeld, welke tot taak zal hebben middelen te be ramen om het lager land- er. tulnbouw- onderwljs door cursussen meer dan tot dus- vi onder het bereik der land- en tuinbouw- arbeiders te brengen. Lid. en voorzitter van dezen cursus te mr. J. J. Wintermans, inspecteur van het landbouwonderwijs te ’a-Gravenhagele de i rijn: J. LJgerga. verte~enwoordl~er ven den Ned. Bond van Arbeiders in het Lanobouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf te Utrecht; B. N.’ Loerakker, vertegenwoordiger ven den Ned. R K. Landarbeidersbond te Haarlem; J. van der Meer, secretaris van de Frleschc Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden; ir. J. C. van der Molen, leeraar azn de Midd. L .ndbouwschool en de R jks- landbouwwlnterschool te Gron'n-’en; H C „dekerk Hrn vertegenwoordiger van den Ned. Chr. Landarbeldersbond te Utrecht: Ir. J. M. Rletnand, rjjkstulnbouwconsulent te Naaldwijk. Als secretaris zal optreden de beer J. J. We.er-, referendaris bij htt departement van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, te Voorburg. Oproep tot jong Nederland. Bij de Duiteche verkiezingen te alleen het Centrum ongeschonden gebleven, heeft zelfs nog iets gewonnen. Zonder een hechte fun- deering kon men dat ook niet verwachten. In het lage Nederland kent men wel zeer de :enis van een goede fundeering! Jhr. de Beerenbrouck heeft spr. toege- wenacht. dat hjj het werk zou voortzetten, met optlmtetischen moed. Aan optimisme ont breekt het spr. geenszlrs. Jhr. Ruys heeft hem ook toegerdepen: denk aan de jeugd! Tot jong Nederland zegt spr.: Nederland heeft recht op ui De Passiespelen van 1930 behoocen tot bet verleden. Gisteren rijn zij vote bet laatst in dit «aar o—«srd. Oerammenau kan als resultaat boeken, dat de opvMrta- W van dit jaar door een geestdriftige tn offervasrd'ge samenwerking vzn allen die aan bet spel deelnamen -den roem van bet dom ayer de heele wereld verbreid en be vestigd hebben en dat Oberammeroau tn BetJeren een leger van nieuwe vrienden ver- werven hebben. Fen bedevaart der Oberammergauen wr het nahi>elevrn kl'xjrter Etui, waar m venire da«en het feest van het 800-larfg bestaan van de 4-or krizer Lodewiik v. Belle ren restlcbte a*xl’« zal be*Hr>nen luidt. Mar de Msb. meldt de Pasreirenelen van 1930 dankbaar en nlechtlg uit Ook de Passie spelen te Otwremroervau staan voor een «nbOemn. In 1934 ral het 300 Jaar geleden rijn, dat de voorvaderen der inwoners, toen ril reen ultkntnst sa ren. om aan de pest- riekte te ontkomen d- reinere gp^-den cm 4e tien laren bet heilire snel on te voeren Dver bet alvemeen wordt nu re»d. ah vast- •tarnd aanernomAi. dat we in 1934 de vol- »-nde opvoering der srelen zullen be'even. Dit te echter niet zoo. De besihring op welke wijre het h’bPMim vev’e-d ra! wor den. ral volgens dé r»ret twee ja- rèn daarvoor, dus In 1933, vallen. Voteens het programma arriveerde het koninklijk gezin met gevolg om 2 42 aan het D. P. station, waar de koningin, de prins en de prinses door burgemeester Droogleever Fortuyn werden ontvangen. Gezeten In een k la Daumont bespannen calèche, die voorafgegaan werd door de rij tuigen van den hoofd commissaris van politie en den burgemeester, reed het koninklijk ge zin naar het stadhuis. De straten langs den Coolsingel waren met dichte hagen menschen bezet Aan en om den Coolsingel was de drukte overweldigend. Door de Eerw. Paters Conventueelen zal te Amsterdam bij bet woningcomplex der woningbouwvereeniging „Zomers bulten" aan den overkant van het IJ een nieuwe kerk worden gesticht. ze wi bioscoop. Maar ook deze leek hun niet en daarop begaven ze zich naar den overkant, waar een man, in een schel uni form gestoken, met heesctie stem het pro gramma van den avond uitschreeuwde: „De vloek van het goud, of 4iet noodlot van een armen jongen; groot drama in vier bedrij ven.” Hier stonden ze stil. w> niet besluiteloos meer, want de titel van het drama kwam hun maar al te belangwekkend voor. „Dat moeten we zien.” Opgewonden lazen ze bet biljet, dat de min met de heesche stem hun in de handen had gestopt Dan sloten ze ziel, bjj de lange rij aan, die ongeduldig voor het loket wachtte. Er waren veel liefhebbers om het drama te zien, zoodat de rij maar langzaam op schoot. Van verveling was echter onder de traag voortschuivende massa geen sprake. De groote aanplakborden buiten aan den wit bepleisterden gevri. de schel gekleurde platen in de hal. t was alles aantrekken ik genoeg om de aandacht van bet wachtende publiek geruimen tijd bezit te houden Ook het luidruchtige troepje hied zich thans rustig. He» drama, dat zich zoo straks voor hun ooven zotaafspelen. vervulde hen geheet Ze aasden er reeds in stilte op. den ongeluk- kigen jongeling te rien, wiens eerlijkheid voor het lokkende goud. bezweken was. Ze ver langden vurig naar het oogenblik. dat ze hem de hand zouden zien uitstrekken om zich van het geld, dat een ander toebehoorde, meester te maken. Maar bovenal zag hun verbeelding gretig uit naar het oogenblik, dat hij op de misdaad betrapt werd en zich in radeloozen angst een kogel door het hoofd Joeg. Het zou een schitterend oogenblik rijn, dat hun zenuwen zou doen trillen en waar naar ze nu met de grgptste spanning uit zagen. Eensklaps echter werden hun gedachten afgeleid door een plotselinge rumoerigheid, die in de nauwe straten ontstond. De dichte menigte splitste rich, van zelf ntMt de ruchtige - - froolljl scheen.' Eri door schen .de menschenmassa De Australische vlieger Kingsford Smith te genoodzaakt stjn vlucht naar AitetraUC, om bot record van Hinkler te slaan, voor onbepgalden tijd uit te stellen, omdat hl) tofluerita beeft gekregen. In de gistermiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad van ’s-Gravenhage deelde de burgemeester J. A. N. Patijn mede, de archltect?n Dudok. Staal, Luthman, «1 ir. Rooeenburg zjjn uitgenoo- irttwerp in te dienen voor bet nieuwe stadhuis op het Alexanderveld. Mr. J. A. N. Patijn te sinds gistermiddag ambteloos borger van ’s-Oravenhage. In de vergadering van gistermiddag heeft de heer Patijn officieel afscheid van den gemeente raad genomen, waarvoor zoowel op de gere serveerde tribune als op de publieke tribune vrij groote belangstelling bestond. Op de ge reserveerde tribune waren o a. de eehtgenoo- te van den burgemeester, de dames van eenige wethouders. Verschillende afdelings chefs ten stadhuize de kabinetschef en de' sous-chef van het kabinet van den burge meester, resp. de heeren Westerman en Ro bin, en voorts o a. nog mevr. De Meester, echtgenoote van het eenlgen tijd ’geled-n overleden liberale raadslid generaal De Meester. Er zUn harte'ljke woorden gesproken, waar voor de burgemeester dank heeft gezegd. De berichten, die tot dusver binnenkomen omtrent <le uitkomsten van het z.g. tlengul- denplan ten behoeve van het Dr. Schaep manfonds (elke vereenlging zou een gift van f 10 storten), zijn teleurstellend. Van de 1200 circulaires. In Gelderland rond gezonden. zijn maar 100 teruggekomen, zoodat de actie tot dusver slechts f 950 heeft onve- bracht. In den RiJkskieskrinj ’s-Hertogenbosch zitn 2000 circulaires uitgezonden. Daar zijn er 'n 500 teruggekomen en bedraagt de opbrengst tot dusver circa f 50C0. Zóó komt men niet aan de verwachte twee toni Dé NeMandsche Katholiekaa «g> politiek gebied Th een vergadering van den Bond van R. K. 8tatenkieskring-organteatles in den Rjjkakieskring 's-Hertogenbosch. heeft de voteritter vaa de R K. Staatspartij, de heer Mr. C. M. J. F. Goseling uit Amsterdam, zijn’eerste rede gehouden na zijne verkiezing als voorzitter. Zjjn rede was een beschou wing over de positie, beteekente, invloed enz. vén^dp Katholieken in Nederla^i op politiek Spr. vroeg allereerst om een hartelUk en herhaald gebed, want een eerste voorwaarde ook ta de politiek, te dat de afeer goed en utvér te. Wanneer zoo het Katholieke werk geplaatst wordt in de juiste sfeer, dan be staat er minder gevaar voor overschatting der politiek en voor verkeerde doelstelling. De politiek te een voornaam onderdeel van het leven. Van eminent belang te het wie de leiding heeft in het staatsbestuur en de po litiek. Het doel der politiek te de stoffelijke voorwaarden voor het bestaan der menschen zoo te maken, dat zfj beter hun einddoel bunnen bereiken. Daarheen moet het stre ven steeds gericht rijn. Het specifiek Katho lieke m ons werk te dat we immer het Ver lossingswerk van Christus nemen a’s rich ting en leiding. Hier vindt men ook het’prin- clpieele verschil met andere politieke rich tingen. Spr. memoreerde de woorden van den Tweede Kamer-voorzitter Mr. van Schalk bjj de opening der Kamer, dat de volksge meenschap dringend behoefte heeft aan ge- zamenlflken opbouwenden arbeid. Ons werk in de politiek te een werit ten bate van de geheele Nedrelandsche volksgemeenschap, maar voorwaarde bij dat geaghenlljke op- botrwende werk is, dat de letten scherp on derkennen de lijnen waarheen het gaat bij practteche samenwerking. Hel werk kan wor den tot een waarlijk nationale politiek. Daarin moet een voorname plaats toekomen ■’iholleke volksdeel. Er kan geen -r- l Van een soort gepatenteerd na tionalisme. Er kan alleen zijn een streven ten bate van het opbouwende werit van het Nederlandsche volk. Spr. behandelde daarna de structuur van het partii-apparaat. Be’angrljk zijn vooral de aanwijzing der candldaten en het pro gram. Daarnaast kan het noodig zijn een verklaring af te leggen, zooals in October 1928 ten aanzien der samen wei king met an dere partijen. Die verklaring werd eenstem mig door het bestuur gegeven en spr. is ten deze nog niet van meening veranderd. Het is niet geweest de verklaring van het par tijbestuur. die een rechtsche samenwerking heeft doen eindigen. Br was in 1925 iets gebeurd, waarin Katholieke ministers aan leiding hadden gevonden om ontslag te ne men. Nadat tn die verklaring de voorkeur tot samenwerking duidelijk is uitgesproken kan het geen nut hebben het telkens te herha len, tenzij men die voorkeur rou willen ver anderd zien in onvoorwaardehike bereidheid. Die verandering is er nleL Coljjn heeft in Genève nog pas verklaard de verbreking der samenwerking te betreuren, maar het niet gewenscht te achten deze te foroeeren. Dat geeft wel aan de mentaliteit, welke in an dere rechtsche partijen bestaat. Zou het mis schien geen overweging verdienen, vroeg spr., dat het bestuur verklaringen over al gemeen politiek beleid, zoo mogelijk aan den Partijraad voorlegt, opdat die verklaringen voor leder gaan overvloeien van duidelijk heid? Het doelwit der bedoelde verklaring is niet bereikt. In 1929 kwam een extra parlementair kabinet, dat wilde steunen op wat er leefde in de rechtsche partijen. Taak en plicht blijft het de regeering en de frac ties te wijzen op die punten, welke wij voor al verwezenlijkt willen zien. De fracties zul len hebben te oordeelen over de practteche doorvoering van verschillende punten van t program. De fracties hebben een zware ver antwoordelijkheid. Zij hebben af te wegen de eene tegen de andere gewichtige aasde. ttogspost ten behoeve der recherche. Wat de flnancleele Kwestie betreft, bier te van overwegenden invloed de houding van den minister van financiën en het zou van buitengewoon belang zyn als we op die plaats ook eens onzen Invloed konden doen gel den. Het is buitengewoon moeilijk in een be- paald systeem veranderingen aan te bren gen, omdat door een geringe wijziging de heele zaak op losse schroeven kan worden gebracht. Spr. wijdde nog eenige beschouwingen «»n de belastingen en de welvaartspoUtlek mede«^{ in verband njet de gezinspolitiek. De partij raad overweegt of daaromtrent in de partij nog eens in den breede gesproken kan wor den, in aansluiting op wat tn de vergadering van November aan de orde komt Die kwes tie der gezinspolitiek zou in het voorjaar van 1931 ter sprake kunnen komen. In 1931 zal ook dit punt internationaal behandeld worden. Wat c_ -- spr. op, dat wat nu hier te lande geschiedt met een petitionnement heel wat anders te dan hetgeen in Zwitserland door een refe rendum mogeltfk te. Dit is hier een aanflui ting. Het optreden van de partij, die hier hen in ziet, te slechts als onjuist te quall- flcézfnn Na de kwestie van het onderhandellngs- tarief en den landbouw te hebben aanijeroerd kwam spr. tot de afdeellng arbeid. De Troon rede noemt de kwestie der bedrjjfsorganim- tie en het blndendverklaren der collectieve arbeidsovereenkomsten. Spr. noemt als an dere voorname onderdeden betere regeling der ouderdomsverzekering en werkloosheids- der volkshuisvesting heeft de uiterst voorname taak te vw- t In verbard met de gezinspoli tiek en het zedelljkheidsvraagstuk. De ge meentelijke overheid heeft in deze een be langrijk aandeel te nemen. Voor het porU- ef blijft er in deze een bijzon open, b.v. door samenwerking -pr. riet overeenkomsten rt<d en wat gedaan moet ■vesting van groote ge- Toen Zaterdagavond de kruiser Sven* surd" te Gothenburg aankwam, beeft een herinnering aan het feit dat 33 Tëtertm de expeditie Andrée utt Golhenta^ rertrok. een herdenkinvsplechtivbeid nreat. brandden had rich een enorme men'rte verzameld. weifelend af en ze etifeel ge- foto's de dit verd« 579. Toen zt) koffie hadden gedronken rchaarden rich allen om bet vuur, de gevangenen «n de roovers, vertelden menig avontuur. Ze rookten allen uit groote pijpen, al leen Trljn wilde er niet aan. „Een ijsco zou me, zei ze. meer bevallen, of een flikje stond me beter aan."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 18