FEUILLETON ieuws Een pauselijk decreet van Pius IX, tachtig jaar geleden De kleine Bekeerling De Britsche Rijksconferentie EADIO-ONRQ^p BRIEVEN UIT ENGELAND Brieven-chaos De toestand in Oost-Galicie Bomaanslag op een katholieke kerk De storm in Frankrijk Zes en veertig slachtoffers Het communisme in China Duitsche kabinet Benden plunderen dorpen en steden Het Regeeringsprogramma Noodlottige fabrieksbrand Geschonken door Amerikaan Explosie in een kolenmijn Het Duitsche Rijksweer- proces Millioenengift aan Engeland Gemengde Buitenlandsche Berichten Groote woorden van een Hitleriaansch leeraar Weer een Amerlkaansch Petroleumschandaal De stakingsbeweging in Spanje Het ontwerp-beslult Inzake de ontwapenlngskwestie De zaak-Boss in hooger beroep Van den Volkenbond De opvolger van Lord Irwln ^Abt, meent ge, kind? Een vrome en ge» Noodweer boven Toscane Dr. Goebhcls vervolgd wegens beleediglng - een Mot to. BOSS 10.40 vier Thomas over haar beteekenls /I groote veront- THOMAS NESSUNO. Veertig dooden Drie dooden, zes zwaar gewonden IV. MEINRADUS HELMPERGER. als ge *t goed vind, ventje": (Wordt vervolgd). ge- nog de baljuw en at er iemand Een beschuldiging van het Ministerie van Blnnenlandsche Zaken In La Coruna en Pontevada is de algemee- ne staking afgekondigd. Er gaan geruchten als zou de staat van beleg worden afgekon- dlgd In de provincie Oalicia. Ordepriester van het klooster te Cremsmünster'. Lezir Strij New wtf. die niet beter of meer weten, temauwer- leerde man; Alexander is zijn num." „Ik had gehoopt, dat gij *t zoudt weeenl” „Ik! Hoe komt ge er aan, kind, waarom toch.” „Daarom, omdat ge zoo lief zUt!” De kleine, zachte hand lag weder In die van den monnik. En het reine hartje dicht bij het zijne. ......Welk een zaligheid! WOENSDAG x OCTOBER HUIZEN, Golflengte heden p voor de volgende 3 maanden in Uitsl. N.C.K.V.-uitz. mofoon 10.30ii .00 der genade straffend. Dit geestelijk bouwen van den abt beviel voorzeker den protestantschen edellieden uit den omtrek nog veel minder, dan alle nieuwe gebouwen en aanbouwsels, waarmee hij het klooster naar *t uitwendige uitbreidde. Het minst van alles beviel hun de brandende Ijver, waarmee hjj de evangelische predikan ten tegenwerkte Op een dag in October zat abt Alexander met den prior in de pre la tuur; zij spraken over den oogst en de wijnen, en over de orde broeders, die buitenshuis vertoefden en nu spoedig moesten thuiskomen pater Meln- rad naar zijn scholieren, frater Petrus naar zijn missalen, die hij zoo fraai te verluchten wist. Opeens hoorde men den grooten waak hond die bü de zoogenaamde binnenpoort aan den ketting lag, luide aanslaan Plotseling ontstond er beweging In den stillen prelaten hof. De kloosterknechts kwamen uit de deur opening, de koorknapen uit de recreatiezaal; en aan de vensters der thesaurie verschenen klerken en zij vroegen komen was. Naar ons wordt medegedeeld, zal de Duit sche delegatie zich van stemming onthouden telijk crediet van mlllloen Mark beeft ver strekt. Deze beschuldiging is echter minder juist gebleken Daarentegen werd geconsta teerd, dat de tunnelbouw van de bevoegde autoriteiten tot stand Is gekomen. De eige naar van het hótel, Elscbner, heeft voorts groot aantal kunstvoorwerpen aan Böss Volgens een bericht uit Tsingtau zijn bü een brand In een tabaksfabriek aldaar 40 vrouweUjke arbeiders om het leven gekomen. Tal van vrouwen en meisjes werden ge wond. De secretaris streelde het blonde kopje. „Vaarwel Signorino! Niet weenen!” „Ik ween ook niet,” zei het kind en drong de opwellende tranen terug. „Groet mama van ml) en mijn vader en geef Edith een voor mij streelen.” kus voor mU en den pony, dien moet ge Valentin! is vertrokken. H(j heeft bet kort gemaakt, wijl t hem zelf aan *t hart ging zijn Signorino te verlaten en hij dit den monnik niet wilde laten merken. °ater Melnrad Is alleen met het kind. Daar staat h(j nu en ziet het aan zoo innig zoo innig. Maar schuchter als een jonge bruidegom, die voor de eerste maal met zijn geliefde alleen is. Hij durft "t kind niet aanraken. Doch als hij het de handen voor 't ge laat ziet brengen en in hevig weenen hoort uitbarsten, dan kan hü zich niet meer be dwingen en slaat zijn armen om de bekoor lijke, blonde verschijning. „’t Is niet voor langen tijd, beste kind!” troost hü met zachte stem. „Ja In Februari komt mijn vader hfj haalt ml) thuis naar Endoll-Hall. Tot zoolang ach kom!” Edwin drukt rijn tanden vast op elkaar en schudt de lokken van zijn voorhoofd. „Wanneer vertrekken wij naar uw kloos ter?" „Zaterdag, Voor den 9den Senaat van het gerechts hof Is In hooger beroep de zaak aangevangen tegen den Berlijnschen Eersten Burgemees ter Böss. In eersten aanleg werd Böss ver oordeeld tot ontslag uit den dienst en kor ting van zijn pensioen, waartegen hij appel leerde. De zaak werd met gesloten deuren behan deld. Morgen is waarschijnlijk reeds het ar rest van het Hof te verwachten. In den Berlijnschen Gemeenteraad heeft de rapportear-afgevaardigde Könnecke een reeks besluiten voorgelezen van den open baren aanklager Inzake het onderzoek tegen den vroege ren Eersten Burgemeester Böss. Hierin wordt om. gezegd, dat hü den eigenaar van Hotel „Excelsior" een gemeen- TBgen Vespertijd kwamen de gasten van hun uitstapje thuis en meldden zich aan m pater Metnrad’s ceL Het kind was zeer goed geluimd. „Raad eens,” riep het, „waar we vandaan komen! Vit het keizerlijk tuighuis! Mod nis *t daar is! Alles vol kanonnen en buk sen en haakbussen, en In een afzonderlijk vei trek is ook een hofrijtulg van een oude keizerin te zien. Daarna zijn we bij de marskramers geweest, daar heb ik dit ge kocht Een blauwzijden halsdoekje voor mama, wtjl blauw haar lievelingskleur is. Een pop voor Edltha. t Is de mooiste die de man te koop had! Voor mijn vader den Dat uwe Genade mijne verschuldigde eer biedsbetuiging overbrenge aan uwe door luchtige vrouwe gemalin en mij altijd be- schouwe als uwen onderdanigsten en zeer toegenegen riten ssr De Vijfde Commissie heeft haar goedkeu ring gehecht aan het verslag inzake de be strijding van den handel In verdoovende middelen, terwijl de begrootlngscommlssle nog beraadslaagt over enkele nagekomen cre- dleten. Deze commissie besloot o.m. 20.000 Frs. toe te staan voor de bestudeerlng van de kwestie van de Europeesche Unie. Leven dige debatten haden voorts plaats met be trekking tot het crediet inzake het instellen van een onderzoek naar de oorzaken van de economische wereldcrisis. De economische commissie had een crediet van 100.000 Frs. gevraagd, dat door de controlecommissie tot f 50 000 Frs. besnoeid werd. De meeste sprekers gaven den wensch te kennen, dat het crediet, wegens de groote beteekenls van het onderwerp In casu, op bet oorspronkelijk bedrag gehandhaafd zou blijven. Het Rljkskablnet is voor den laatsten keer bijeengekomen ter bespreking van bet regee- ringsprogram. De beraadslagingen over den inhoud zijn daarmede beëindigd. Rljkskanse- lier Briining zal zich nadat nog enkele poli tieke kwesties behandeld zijn, naar den Pre sident der Republiek begeven, met wien hü een bespreking zal hebben over de in bet kabinet gevoerde gedachtenwisselingen. In regeerlngskringen wordt aangenomen, dat Von Hindenburg zich met het program zal vereenlgen en BrUnlng de noodlge vol machten zal verstrekken. Hierna zal BrUnlng zich met de partijen van den Rijksdag In ver binding stellen ten aanzien van de aanne ming of verwerping van het program. Onderhandellngen over détails of eventueele wijzigingen in het program worden echter niet overwogen. Zooals de zaken er thans voor staan, wordt van den Rijksdag louter aan neming zonder wijzigingen verlangd. Direct In aansluiting op zijn bezoek aan Von Hindenburg zal Briining waarschijnlijk een onderhoud hebben met den Pruisischen Minister-President Braun, dat in hoofdzaak betrekking zal hebben op de kwestie, hoe Pruisen zich in den Rijksraad zal gedragen ten aanzien van het regeeringsprogram. Aangezien de Pruisische Minister van Fi nanciën in 1 Kabinet een zeer actief aan deel heeft genomen aan de gedachten wisselin gen over het program, neemt men aan, dat Pruisen zich in den Rijksraad vóór het pro gram zal verklaren. overgedragen, terwijl het echtpaar Böss bo vendien nog een 14-daagsch verblijf te Berchtesgaden heeft genoten. In al deze ge vallen is naar het oordeel van de Justitie echter geen sprake van bepaalde corruptie, Gebleken Is, dat Böss groote bedragen ge spendeerd heeft aan het Bouwfonds. Voorts wordt een opsomming gegeven van firma’s waarmede Böss In connectie heeft gestaan. In gewoonlijk goed op de hoogte zijnde kringen wordt de markies van Zetland, die meer bekend als de Earl van Ronaldsay gouverneur was van Bengalen, als vermoe delijke opvolger van Lord Irwln, den onder koning van Indlë, genoemd. -mezzo-sopraan. Catterall, viool, L. Kennedy, cello. Symphonie-orkest 10.00 Berichten 10.15 Lezing 1 Concert. Orkest, 12.20 Dansmuziek. betreffende het ontwerpbesluit Inzak» da ont- wapenlngskwestle. aangezien zij van mee- ning Is, dat dit ontwerp In tegenstelling met het Duitsche yoorstel niet voorziet in een bijeenroepen der algemeene ontwapenings conferentie voor 1931. De hierdoor ont staande mogelijkheid de ontwapeningsconfe rentie nog verder uit te stellen geeft de Duitsche delegatie aanleiding zich van stem men te onthouden. schop. In het klooster?*' Naar gemeld wordt, heeft de Amerl- kaansche spoorwegmagnaat Edward Hark ness, wiens vader een van de eerste ven- nooten was van Rockefeller, een groote geldsom geschonken, die door bepaalde krin gen geschat wordt op twee mlllloen pond sterling. De gift werd toevertrouwd aan een raad van vijf administrateurs, die besloten heb ben haar aan te wenden voor ieder werk, dat op grond van de wet als liefdadig kan war den gekwalificeerd. In het voorwoord van de acte van doeia- tie wordt gezegd, dat groot-Brittannlë tij dens den oorlog zijn hulpmiddelen besteedde, zonder rekening te houden met iets anders dan het algemeen belang, en dat het sinds den vrede, zonder klachten, op eervolle wij ze den last draagt, die op het leven van zijn volk drukt. De gever hoopt tenslotte, dat de gift niet alleen zal dienen om de huidige moeilijk heden te boven te komen, maar er ook toe bij zal dragen om het toekomstig welzijn Van dit land te bevorderen. is voorts de vraag in hoeverre Braun In staat zal zijn de Rijks- dagfractie van de socialistische partij te be wegen met het program van de regeering- Brijning mede te gaan. Dit program toch zou volgens de uitlatingen van de sociaal-demo- cratie slechts met zeer ernstige bedenkingen aanneembaar zijn. Wat ten slotte de vraag betreft of BrUnlng zal moeten aftreden, indien de Rijksdag niet met zijn program blijkt mede te gaan, deze moet ontkennend beantwoord worden. BrU- ning zal in dat geval niet aftreden, daar hl! het volle vertrouwen van den President ge niet. In Oost-Gallcié hebben opnieuw terroris tische daden plaats gehad. Te Darochouw bü Lemberg hebben onbekende daders een bom geworpen naar de Katholieke kerk; de bom Is op het daarnaast gelegen Katholieke kerkhof ontploft. Dertien personen zijn ge wond! Twee verdachten zijn gearresteerd. De arrestaties van verdachte Oekrainsche elementen duren voort. Het schoolcuratorium te Lemberg heeft last gegeven, de Oekrainsche gymnasia te Famopol en Rohatyn te sluiten. Het cura torium beroept zich hierbij op de verorde ning van den minister van eeredlenst van 24 September j.l. De minister van eeredlensten kondigt In een Interview, dat hjj aan een vertegen woordiger van het Poolsch telegraafagent- schap verleende, aan. dat alle Oekrainsche scholen zullen worden gesloten, wier leer lingen op eenigerlel wijze politieke actie heb ben gevoerd. Tevens meldt de Poolsche pers, dat op ver schillende plaatsen wederom brandstichtin gen en arrestaties hebben plaats gehad. De pers der minderheden constateert, dat de sluiting van de scholen der minderheden in strijd is met de beginselen van het recht der minderheden, temeer omdat vertegen woordigers der minderheden gewoon!ijk op grond van verklaringen van ambtenaren der politieke politie worden veroordeeld. In de kolenmijn „Avock” in Pennsyl vania heeft zich een hevige explosie voorge daan, tengevolge waarvan 3 mijnwerkers werden gedood en 6 zwaar gewond. „Ja” klonk het van beneden omhoog, „pa ter Melnrad en canlssimus Petrus”. En nu schoten ook reeds pater Melnrads scholieren, de knaapjes van de principia. van alle kanten toe en begroetten hem niet reverenter, zooals het voorschrift luidde doch zeer on stuimig.. Uit loutere genegenheid trokken W herrfnii hfer dan daarheen en scheurden bijna zijn scapulier. Qp *t oogenblik dat hU den prelatenhof be trad was hjj door zoo’n grooten zwerm kus- pen, Ingesloten, dat de prior reden meende ■te hebben om san 't venster te gaan zien, wat dat getier beteekende „Wel drommels! Onze silentlarius!” riep hjj. „Maar de trawanten, die hij heeft, zijn nu juist geen silentiaril o. gij gespuis!” „Ik heb hem reeds dikwijls gezegd, t ongepast en hij moet het verbieden,” sprak de abt. „De man Is op zijn seven en veertig ste jaar nog een kind.” Onderwijl was pater Melnrad met den klei nen Mac EndoIl de prelatuur binnengegaan, en stond nu op eerbiedigen afstand van den abt, de handen gekruist op de borst. „Goed dat gij eindelijk terugkomt, gij rij» hier noodlg,” sprak abt Alexander afgeme ten. „Is Petrus Mayrhofer daar ook? Wie te dat kind?” „Frater Petrus, hoogeerwaarde heer, ia b»”*den, en het kind, dat is Volgens berichten uit Peking is de provin cie Honan in den nacht van Zondag op Maandag door communistische rooverben- den overvallen. Dorpen en steden werden geplunderd. Talrijke meisjes en vrouwen werden geroofd. Op verscheidene plaatsen moet een verschrikkelijk bloedbad zijn aan gericht. In het gebied van Joshien «ouder, in totaal 48 dorpen geplunderd zijn. Het juiste aantal dooden Is niet bekend, doch schijnt zeer groot te zijn. Ralph Kelley, chef van den algemeenen dienst van het Land Office, beschuldigt het departement van Blnnenlandsche Zaken er van, dat het aan rijke petroleummaat- schappüen, die het recht op uitgestrekte petroleumvelden op openbaar terrein tot een potentleele waarde van vier milliard dol lar willen verwerven, heeft toegestaan, de eischen der Amerikaansche mijnwetten te ontduiken „door fraude en nalatigheid”. Hevige onweders. gepaard gaande met re,;en, hebben in Toscane groote schade aangericht. De spoorweg Livomo--Rome is 11> Cecina over een afstand van ongeveer 8IX» M door hel water vi-soest. Het spoor wegverkeer m.'xs' worden omge'.egd Bij Cortona zijn tengevolge van dijkdoor braken geweldige overstroomlngen ontstaan. Voordat gisteren het verhoor der getui gen In het proces te Leipzig tegen de drie rijksweerofficieren werd hervat, nam de pre sident van het Hof, dr. Baumgarten, het woord om een verklaring af te leggen. HIJ deelde mede, dat dagelijks talrijke brieven, deels onderteekend, deels anoniem, aan de rechters werden gezonden, waarin op min of meer hartstochtelijke wijze voor of tegen de beklaagden wordt gepleit en beproefd wordt Invloed op de rechters uit te oefenen. Som mige schrijvers verklaren, dat de beklaagden natuurlijk moeten worden vrijgesproken, an deren weer, dat rij veroordeeld behooren te worden en dat de rechters zich niet van de wijs moeten laten brengen. In een der brie ven voorzien van een „Hakenkreuz”-teeken wordt zelfs beweerd, dat hjj, de president, blijkbaar een Jood is of een Jodenvriend, en dat het derhalve zijn plicht is het president schap af te staan aan Adolf Hitler. Waaraan de president toevoegde, dat hij geen Jood Is en dat de schrijver niet ernstig genomen kan worden. Al zulke brieven verhoogen echter maar de toch al zoo zware dagtaak der rechters. Zij bewijzen echter hoe subjectief en hartstoch telijk een groot deel van het publiek stelling neemt, een verschijnsel trouwens, hetwelk bjj de behandeling van het proces herhaaldelijk waar te nemen Is. Ten slotte gaf de president de nadrukke- Hjke verzekering, dat hij en zijn mederechters met volkomen onpartijdigheid ingevolge de .wet de waarheid trachten te zoeken, het recht en anders niets, waarna hij verzocht het schrijven van brieven verder na te laten, daar zij nutteloos zün. voorgangers, om zijn klooster naar t uit wendige te verfraaien, maar hü bouwde het vooral ook naar *t Inwendige op. In dezen geest schreef hij zijn ordszonen als plicht voor, meer dan in andere weten schappen op de eerste plaats zich te "be kwamen in zaken, het geloof betreffende én hij waakte streng over hunne zeden, het geringste vergrijp togen de regels zou- geestelijken en pro fessoren van de unlversltett, leden van de Duitsche Vredesvereenlgtag, hebben een open brief geschreven aan Mergenthaler, waarin zij betreuren, dat nog wel een op voeder van de Jeugd zulke dwaasheden debuteert. In een openbare vergadering te Nagold, zoo meldt de correspondent van het „Bert. Tag." te Stuttgart, heeft de nationaalsoc, Landdagafgevaardlgde gymnasium-leeraar Mergenthaler o. a. het volgende verklaard: „Wij bevelen en de anderen hebben te ge hoorzamen. Wie niet gehoorzaamt, wordt tegen den muur gezet, in de eerste plaats de pacifisten". Deze woorden hebben vaardlglng gewekt. Vele personen, o. De economische voorspoed van het ge- meenebest hing, naar Thomas voorts be toogde, In groote mate af van de krachts inspanning van de Industrie zelf en een der voornaamste taken zou zijn middelen te vinden om die pogingen aan te moedigen en te bewerken, dat zij vruchtdragend blijken. De conferentie komt bijeen In een tijd, dat de Internationale vooruitzichten donker kljn, donkerder dan zjj geslachten lang geweest zijn. Maar Juist omdat onze economische moeilijkheden zoo ernstig zijn, aldus Thomas, wordt de arbeid der conferentie met zooveel verlangen tegemoet gezien en wordt er zooveel van haar verwacht. De minister voor de dominions Thomas heeft gisteren, sprekende over de as. rijks conferentie, gezegd dat bet geen conferentie was met een van te voren bepaalde poli tiek, welke tot lederen prijs moest worden gevolgd met de gedachte, dat het welslagen of de mislukking zou worden afgemeten naar het succes al dan niet bij het volgen dier politiek. Londen. 30 September 1930. _Oisteren was het tachtig jaren geleden, dat Faos Ptus IX het decreet uitvaardigde, vol gens hetwelk „de hiërarchie van admlnistree- Bisschoppen, die hun titels ontleenen **a hun bisdommen, volgens gebruikelijke regelen der Kerk weder bloeien zal in het ■oninkrljk Engeland." De Engelsche Katholiek is geneigd de be- **^^*>te van h/et herstel der hiërarchie 7^*°^ ’riet opzettelijk te onderschatten, dan toeti eenlgszlns voorbij te zien. Hiervoor kan een verontachuldlglng worden aangevoerd, te meer daar het geen gevolg is van onver- schllligheid. In zijn historisch bewustzijn im- mea neemt de emancipatie der Katholie ken, welke één-en-twintig Jaren vroeger plaats had, een overheerschende plaats In. «n het gevolg hiervan is dat hjj al wat daarna gebeurde als betrekkelijke Jüelnig- Baden" beschouwde. P» gedachtengang is begrijpelijk, of- artwxxi onjuist. De emancipatie op zichzelf had slechts de beteekenls. welke de Katho lieken er aan zouden geven. Zij betrof vóór •Bes de burgerlijke en politieke gelijkstelling ofschoon niet volkomen van den Ka tholiek. De uitzonderingsbepalingen waaraan Bfl. op grond van zijn geloof, ondei woi pen was, werden grootendeels opgeheven. Maar de zedelijke kracht der Katholieken was Jufet door eeuwenlange geloofsvervolging ver- sterkt gewenden, en hun burgerlijke verhef- ftag had een rellgie -ze Inzinking ten ge volge kunnen hebben. Maatschappelijk is bet Jaar 1829 voor de m<etolie katholieken ongetwijfeld een groo- ter jaar dan 1850; in kerkelijken zin daar entegen was 1850 van veel grooter belang. lllst dat het katholieke Engeland vóór 1860 zonder hoogere geestelijke leiding was. De H. Stoei werd hier vertegenwoordigd door Apostolische Vicarissen, wier rechtsgebied, an der den naam van „district”, praktisch veel overeenkomst vertoonde met een diocees. En toch was aan den anderen kant het verschil groot; Een Apostolisch Vicaris is een „stad houder** geen kerkvorst die ander de „con stitutie” van Rome zelfstandig regeert. Dat de persoon, namens wien deze ..stadhouder” het bewind voert, nl de Heilige Vader de voile liefde en loyauteit heeft van de be- ooiktng van het Vicariaat, verandert niets ••n het feit dat de banden tusschen een Vicaris en het volk vaak minder hecht zul len zijn dan die tusschen een bisschep en diens dtocesanen. In het nationaal milieu is het prestige dat een vicaris aan zijn ambt ontleent, gering. HU is immers geen natio naal kerkoverste, maar de ambtenaar van een „vreemden heeracher,” zelfs wanneer hij Bigelschman Is. Formeel werd het katholie ke Engeland vóór 1850, via de Apostolische Vicarissen, direct van Rome uit bestuurd. Op dien grondslag ontwikkelde zich een natio- naa]-katholiek leven uiterst moeilijk. De ka thcilefce gemeenschap bleef, in de oogen der andersdenkends meerderheid, ondanks alle emancipatie, een vreemd element In het En- geteche staatswezen, zonder nationaal-kerke- HJke organisatie. Ehgelschen voelen zeer sterk nationaal. en Engelsche katholieken zijn hierop geen uitsondering. Een bestuur, dat formeel direct van Rome uitging, zonder belichaamd te zijn in een zelfstandige nationaal-kailxdieke overheid, moest hen op den duur een gevoel van minderwaardigheid weven niet alleen ten opzichte van hun niet- katholieke landgenooten. maar ook van hun buitenlandsche geloofsgenooten. die hun ei gen. door den staat erkend bisschoppen iuhdden. Maar MerbU kwam nog een andere, en ■eter niet minder belangrijke factor. Er wa ren dn tarnden en duizenden Katholieken, die bet geloof hunner vaderen veronachtzaamd hadden en die voor de schijnbare katholici teit der lïigelsche staatskerk ieder oogen blik konden zwichten. Die schijnbare katho- tidtett is tot op den dag van heden toe voor de ontwikkeling der katholieke kerk In Xbgeland van fnuikender Invloed gebleven dan het meest puritelnsche protestantisme. Tachtig Jaren geleden, toen zoovele katho lieken rich hier voelden als leden van een batten de nationale gemeenschap staande kerk, was het gevaar veel grooter. Het werd beramen toen door de weder-instelling der hiërarchie een nationale katholieke kerk tn hst teven geroepen werd. De grootsche tra dities van Digelands katholieke Middeleeu- wm, die in glorie door geen ander land over troffen worden, werden opnieuw werkelijk heid. nadat zU geslachten lang slechts legen de waren geweest. Het zelfbewustzijn keerde 1 terug onder Engelands katholieken, en schraagde bet geloof en de loyauteit jegens Rötne Geestdrift voor het onvergelijkelijke vetieden. waarvan de Katholieken van 1850 de onmiddellijke erfgenamen waren, vlamde 1 op, zelfs onder de wankel moedigen. De groote prelaten, die de districten be stuurd hadden als Apostolische Vicarissen, werden niet grooter doordat zü bisschop pen en aartsbisschoppen werden, maar wel werd de band tusschen hen en het volk on- noemelljk versterkt. Met hun formeel gezag nam ook hun felteUfk en moreel gezag toe De katholieken waren een zelf-besturende. Engelsche gemeenschap geworden, en wat dit De nationaal-socialistische Rijksdagafge vaardigde dr. Goebbels had zich heden voor het Schepengerecht Charlottenburg te verantwoorden... wegens beleediglng van een ambtenaar in functie, den commandant van de Schupo, overste Helmannsberg, van den voormallgen Pruisischen minister van blnnenlandsche zaken Greszinskl, van den commissaris der Berlijnsclie recherche Bus dorf f en wegens beschimping van de Jood- sche kerkgemeenschap. Aangezien dr. Goebbels niet verschenen was, maar een door een medicus geteekend bewijs van verhindering had gezonden, verzocht de officier van Justitie, een bevel tot voorgeleiding tegen Goebbels uit te vaardigen. De Rechtbank oordeelde, dat het medisch bewijsstuk waardeloos was en stelde de be handeling van de zaak uit tot 13 October a. s.. terwijl tegen dr. Goebbels een bevel tot voorgeleiding werd uitgevaardigd. Kremsmünster is een statig Benediktjj- ner-klooster, gelegen niet ver van Wel op een heuvel, aan welks voet het riviertje stroomt, waaraan 1 klooster zjjn naam ontleent. Het vlek en het woud, de welden en ak kers en gaarden, bijna alles, wat men van uit *t klooster zien kan, behoort het kloos ter. *t Is een rijk stift. Thassilo; hertog van Beleren, heeft het in overoude tijden ge sticht en vorstelUk beleend, en de Roorn- sche Keizers, van Karei den Grooten af, hebben het steeds met him gunst en met menige schenking vereerd. Zoo zijn dan ook de 'abten van Krems münster na verloop van tijd groote, vreesde heeren geworden, machtlger dan de vofsten. "L Ten Jare, waarin mijn verhaal aanvangt, stond aan het hoofd van het convent ^la, goed.' Zaterdag Wie is daar bia«. Alexander Straszer, een rechtschapen man. 3 ïGloeiend van Uver voor t huls des Heeren, beijverde hU tich niet slechts, zooals rijn Roomschen keizer op een schimmel rijdend. In koper gegraveerd.” De kleine ledigde zjjn zakken en legde genoemde schatten op pater Melnrad’s bld- stoel en pater Melnrad bewonderde ze naar behooren. „Als ge te Endoll-Hall komt. Valentlnl, dan deelt ge deze zaken uit, nietwaar?” „Broeder! Is de brief, dien gU aan den vrijheer hebt willen schrijven, klaar? Geef hem hier; ik wil nu naar ,X>e Drie Raven”, waar ons rijtuig staat; reis Ik vandaag af, dan ben ik morgen in Pölten.” „O, Valentlnl,” kreet Edwin. „Waarom toch vandaag reeds?” stamelde Melnrad, die zelf om wille van *t kind ver schrok. ofschoon de secretaris hem zijn voornemen reeds vroeger, na den maaltijd, had medegedeeld. „Mijn heer kan mij moeielUk missen,” sprak Valentlnl. „En de dameIk geef haar nu en dan les in t Itallaansch." Zijn stem werd dof, hU hoéstte herhaalde malen. „Signorino heeft mU verder niet noodlg Hij is bU u goed bewaard. De brief?” „Hier is hU.” Melnrad nam hem van de tafel en overhandigde hem aan den secre taris. Deze haalde nu zijn leeren reistasch uit de aangrenzende kamer, trok zijn handschoenen aan en telde zijn geld na. t Kind ng hem daarbij aan met oogen, die grooter en grooter werden, terwijl zijn roode lippen hevig beefden. .Marla, Mario, toe, ga niet heen!'* Volgens de Petit Parislen” bedraagt het aantal slachtoffers onder de vlsschen, die door den storm op de Franscbe kust werden verrast, tot dusver zes en veertig. Door den dood der vlsschers zijn 39 vrouwen weduwe en 80 kinderen vader loos geworden. Aangaande tien visschersvaartulgen Is nog geen bericht Ingekomen. Men vraagt zich af of deze booten rich nog op zee bevinden of dat ze met man en muls zijn ondergegaan. beteekent kunneii 1 eigenlijk slechter - nood bevroeden. Ingesteld werden het Metropolltane dio cees van Westminster en twaalf suffragaan- dlocesen. Thans bellen Engeland en *W al es achttien administreerende Aartsbisschoppen, een aantal dat zeer groot Hjkt tegenover de vjjf bisschoppen van Nederland met zijn on geveer even sterke katholieke bevolking, maar dat verklaard wordt door de veel grootere uitgestrektheid van Engeland en de decen tralisatie zijner katholieke bevolking. Boven dien is de katholieke kerk In Engeland, be halve helaas wat het aantal parochie-gees- teljjken betreft, min of meer op den groei gebouwd. Aartsbisschop van Westminster werd dr. Wiseman (later kardinaal) die Apostolisch Vicaris van het district Londen geweest was. Het herstel der hiërarchie deed een ge weldigen storm opsteken. De emancipatie van 1829 was een daad van rechtvaardig heid ten opzichte van de Engelsche katho lieken geweest en wel een mln of meer af gedwongen daad, maar geenszins een bewijs van verdraagzaamheid van hoogere orde. De Eerste Minister. Lord John Russell, diende een wetsontwerp tn. waarbij katholieke bis schoppen. die de hun door den Paus ver leende titels aannamen, strafbaar gesteld werden. Het besluit van den H. Vader ken schetste htj als een „onbeschaamden en ver raderlijken aanval." Het was ook in dien tUd. dat „Punch" die campagne van haat tegen de katholieke prelaten en tegen Paus Pius IX begon, welke eerst een einde nam toen vier der beste en beroemd-geworden medewerkers, die allen katholiek waren, ont slag namen. Drie hunner lieten zich over halen hun ontslag In te trekken onder voorwaarde dat .Punch” nimmer tets zou publlceeren dat krenkend was voor de katho lieken. Tegen deze voorwaarde heeft het weekblad nimmer meer gezondigd. Kardinaal Wiseman gaf blijk volkomen te gen de van boven af georganiseerde vijand schap der massa opgewassen te zUn. Hij deed een beroep op de liefde der Engelschen voor „fair play” en een behoorlijke bejege ning. Het publiek was hiervoor vatbaar. Het begon rijn ongeluk In te zien. De storm luwde. Wél werd Lord Russell’s wetsontwerp tot wet verheven, maar het was zoo dwaas dat het nooit tn werking trad en nooit in bet ..Statute Bock” Ingeschreven werd. Het Jaar 1850 was aldus, behalve van het herstel der hiërarchie, getuige geweest van de laatste groote uitbarsting van antl-Ka- tholicis metn Ekigeland. Kleinere plaasetUk» betoogtngen tegen de katholieke kerk at te gen katholieke medeburgers hebben zich nog herhaaldelijk voorgedaan (oju enkele weken geleden te Liverpool), maar deze vertoon den nooit een nationaal karakter en vonden geen steun bU eenige overheid, laat staan bü den Eersten Minister. De Innerlijke kracht der kerk is in de tachtig jaren. die achter ons liggen, onnoe melijk toegenomen; haar numerieke kracht Is In verhouding tot den berolkingsaanwas, veel minder aangegroeld. Maar zü staat rots vast te midden van de krakende en scheu rende fracties der staatskerk; zU kan de rots worden, waarop duizenden schipbreuke lingen redding vinden. Korte ziekend»™» ii.00—11.30 Gramofoon ii-ao-uTZ Orgelconcert door M. F. Jurjaanz mo Solistenconcert (sopraan, piano N.C.R.V.-dames koor 2.004.15 ConS? F. Kloek, orgel. H. Kubbinga, bas. Men I. v. Heloma, sopraan. d. pauze Cbr lectuur 4.155.00 Gramofoon 5-Qo-l 6.00 Kinderuurtje 6.006.45 voor landbouwers 6.45—7.15 Lezing Dr. G. Essclink 7.15 Cursus electro- techniek 8.0010.00 Concert door dè Chr. Oratorium-vereen. „Con Amore” tc Leiden .Mevr. S. Both-Haas, sopraan, A Smink, organist. Spreker Ds. A. D. Meeter id.oo10.10 Persber. 10.10u.»> Gramofoonpl. DAVENTRY, 1554-4 M. genwijding 11.05 Lezing 12.20 Granw. foonpl. 1.20 Orkestconcert a.20 Zang. M. Ferguson, sopraan, R. Poole, bariton 25a Uita. voor scholen 3.15 Berichten Lezing 3-50 Concert. S. Cropper, alt. Strijkkwartet 5.05 Orgelspel door R New 5.35 Kinderuurtje 6,ao Berichte» Nieuwsber. 7.00 Orgelspel door E. DTvry 7.20 Lezing 7.45 Lezing 8.05 Zang door R. Henderson, bariton 8.20 Concert, O. Haley, mezzo-sopraan. A. Catterall, viool, L. Kennedy, cello. 10.30 Berichten ;est, G. Hall, sopraan n w> PARIJS „RADÏÖ-PARIS**, 1725 M. 12.502.20 Gramofoonpl. 4.05 Concert, Kwintet. 8.20 Concert. Orkest en solist LANGF.NBERG, 473 M. 7.20-84» Gramofoonpl. 10.35—11.35 Gramofoonpl *11.4012.20 Muziekuitz. voor scholen 12.30 Gramofoonpl. 1.252.50 Orkest- concert 5.506.50 Orkestconcert 8.20 Orkestconcert. Intermezzo Liederen bij de luit. Na afloop tot 12.20Orkestconcert. KALUNDBORG, 1153 M. 3.50—5.50 Orkestconcert en voordracht 8.50—2.30 Radio-Bal. j Jansnrkesteo. BRUSSEL, 508.5 M. 5.20 Trio- concert 6.50 Concert 8.35 Orgelconcert' 9.20 Concert. Orkest en solisten. ZEESEN, 1635 M. 6.057.20 Lezingen 7.207.50 Gramofoonpl. 10.50lajc Lezingen 12.201.15 Gramofoonpl. 1.152.20 Berichten 2.io2.50 Gram» foonpl. 3.054.50 Lezingen 4-50— 5.50 Concert 5.508.50 Lezingen 8.50 Gramofoonpl. 9.30 Orkestconcert Daarna tot 12.50Dansmuziek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 2