PHOSFERINE s-e i° Gr». n N VAN DE POL’s BROOD EN BESCHUIT HET BESTE’ Krentengrof 16 cent - Krentenpan 17 cent J. VAN DE POL’s Electr. Brood- en Beschuitbakkerij, Lindenlaan 2, Tel. 629 EIK EN LINDEN SLAAPKAMERS 121 VAN DER SLUIS weder te consulteeren k LIMMEN GULDEN SCHILDERS GEVRAAGD HUIDARTS Openbare Verkooping OP DONDERDAG 3 OCTOBER 1930 v.m. 10 uur, a. d. Rljksstraatweg, t/o Postkantoor, van: FIRMA P. VAN MAARLEVELD EN ZOON ALKMAAR, 29 September 1930. BEKENDMAKING Coöperatieve Boerenleenbank te Alkmaar 5/4 pCt. R.K. DIENSTBODE NET R.K. MEISJE als huishoudster. Br. onder no. 4907, bur. van dit blad. W” NIEUWE PRIJSREGELING -w Bruinbrood 18 cent - Waterbrood 18 cent PROVINCIAAL NIEUWS GEMENGD NIEUWS OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Ongeluk Dolle stier rent op de menigte in ASSENDELFT Het teziaei j* MOISTERZALEN LMegracht 10>16 Beleefd aanbevelend, ILPENDAM Ie mee. hten kon- NET R.K. MEISJE gevraagd voor dag en nacht, voor lichte huiselijke bezigheden. PRIMA EIKER UITGELOOT Nos. 37 en 59 ‘twee H.A. Weiland bollengrond, gelegen in den Anna Paulownapolder. Br. onder no. 211, boekh. ZWAAN A Zn., Alkmaar. WORMERVEER VERGOEDT 3Vz PCT. VOOR LO& GELD Dagelijks opsegbaar EN 4 PCT. VOOR EEN JAAR VAST ZITTING: ZATERDAGS vjn. van 18—1 en WOENSDAGS van 8—8 uw OUDEGRACHT 143 (8L VlneenUwsgebonw)Alkmaar. Obligatieleening ten laste RK- Kerkbestuur Egmond aan den Hoef bestaande uit 2-deurige Spiegelkast, 1-2-pers. Le dikant, 1 Nachtkast met marmer, 2 Stoelen, ge stoffeerd, 1 tafel. Diverse modellen. Aanvulling Raadscommissies NederL Staatsloterij HOOGE PRIJZEN HOOGE PRIJZEN PHOSFERINE een partij afbraak wo. Palen, Planken, Balken, Vloer- en Schothout, Sparren, Ramen, Steener., Dakpannen en voorts ter ametie den Opstal van een best Woonhuis aan den Rljksstraatweg B 12, bewoond ge weest door den heer Bult, breed a. d. weg pl.m. 5 M en diep pl.m. 7 M. PURMEREND 5 o -O OUDE NIEDORP Ons best KRENTENBROOD 25 cent. Kwaliteit bekend BERGEN MAKKTNIEUWS i maar en D. van der Toom. Verkeersongeval f 100: Slaboonen Voerbleten: le prijs J. Kuiper; 3e prijs D. Wortelen: le prijs O. Kee; eerv. vermelding Vergiftiging mevr. Balk, 2e Incident te Rotterdam mevr. C. Groen, eerv. i nog 4.75—S, 9 1 gegeven. sss beste van alle VLOtlBAA* le to zich n en 1- n. in to ik Wijkverpleging. Tijdens de afwezigheid gedurende de maand October van Zuster A. Y. Eggers, zal de wijkverpleging geschieden door zuster van Stam, uit Amsterdam. vaairntN i. Zw-fcM BP jn 2e Zoonen, eerv aad leb- dat rar- Trio- oncert je n de m. Burgerlijke Stand Ondertrouwd: Jaoob Bosschieter, 22 Jaar en Trijntje Lafarge, 18 jaar Witte Kruis In de gehouden ledenverga dering van het Witte Kruis werden de hee- ren P. v. Staveren en H. Blom gekozen tot afgevaardigden naar de algemeene vergade ring. Voorts werd besloten om voor het magazijn een tegelpad te leggen. wolkt, later waarschijnlijk weer regen, tata kouder. liet Uk- tog sjjn M. oncert. solist. Kooiman, Doorn. na- tü- Me, Iers nds rij- zUn leri- ark- ren- oote rln- ood tingez -iaat pi. - rauw ♦•jo in meert ja nu en, en er, jn- HJ len Iraagt ihera, kust ertlg. In 39 «den- Aan- Fa- K.G., foonpL choien >rkest- -8oo bij de incert. 5-Jo a^o G. MEIJERING, Bakker, Oudorp. middelen tegen R. K. Gemengde Tooneetvereeniging „Von del” De R. K Gemengde Tooneelvereenl- ging „Vondel”, die zich het vorige jaar door haar op hoog peil staande tooneelultvoerin- gen veler sympathie heeft mogen verwerven, zal dit jaar het winterseizoen openen op de Zondagen 19 en 26 October met de opvoering van het schitterende tooneelstuk: „Een, die niet geteld wordt”, door Jan Grosveld. Na dit tooneelstuk zal een blijspel in één bedrijf: „Onmaskerd”, worden opgevoerd. Te Huizen (N.-H.) is een 6-jarig meisje overleden sis gevolg van het eten van bes sen van de nachtschade. 200: 14447, 14473, 18191 en 19015. 1739, 4798. 8265, 8483, 9330, 15878, 18341 en 19034. 400 5851 en 20164. 200: 11369. Tentoonstelling. De Volksbond held Za terdag en Zondag in de Rustende Jager een tentoonstelling van Floralla en van werk stukken gemaakt door leerlingen van den timmercursus Evenals het vorig jaar werden voor de mooiste plantjes prijzen uitgeloofd. De tentoonstelling is druk bezocht gewor den en het bestuur mocht het genoegen smaken, dat verschillende nieuwe leden zich aanmeldden. gegarandeerde De N. V. ALKMAARSCHE MACHINEFABRIEK en SCHEEPSWERF „DE VOLHARDING** aan de Voormeer te AI.KM AAR, maakt bekend dat zij haar zaak heeft over gedaan aan de Firma P. VAN MAARLeVELD en ZOON, Machinefabriek en Constructiewerkplaats te Alkmaar. ZU bedankt voor bet vertrouwen zoovele jaren door de clientèle genoten en beveelt haar opvolger aan in ieders gunst- De Directeur A. M. SCHIPPER. Refereerende aan bovenstaande, bevelen ondergeteekenden zich ten zeerste aan en hopen door goed, billijk en vlug werk een ieders gunst waardig te worden. Op Zondag 38 September overleed in het Neutraal Zieken huis te Alkmaar, ha een lang durig lijden, de Heer T. HOUTKOOPER HET PERSONEEL DER Fa. G. A. CONI JN Zn. Van bovenstaande leening zjjn de obligaties A 1000. Betaalbaar vanaf 1 Januari 1931 ten kantore van de NOORDER BANK te Alkmaar én te Hoorn, alsmede bij de INCASSO BANK, Amsterdam. AazUboden’ op billijke voorwaarden Goedgekeurd b« Koninklijk Besluit van 15 November 1904 en 8 Februari 1936 No. 33 Het 3-jarige zoontje van den landbouwer Den H. uit Haps, dat Vrijdag door een trein werd gegrepen, toen het tusschen de rails speelde, is gisteren in het Canisiuszleken- huis te Nijmegen overleden. Vriendenkring H. Sacrament. De Vrienden kring ter eere van het H. Sacrament des Al taars zal zijn jaarvergadering houden op 3 October as., des avonds te 8 uur, in het R. K. Vereenigingsgebouw. De agenda bevat o.a. de volgende punten van behandeling: Jaarverslag van den secre taris; rekening en verantwoording van den penningmeester; ultlotlng van 15 aandeelen der rente loose vaandelleenlng; verkiezing van een bestuurslid (aftredend lid is de heer Jobs, van der Lee, die herkiesbaar is); toe spraak van den geestelijken adviseur, den ZKerw. heer pastoor J. J. M. Rombouts. S. F- KAFTBUN, Kassier t SMOSFESMC (ASHTON S. PAMONS) ITO- I -t,n HlS UHm. Si» I I-» H.V.-A H4NRI SANDERS. K<inn4,.clH 52. T«L 48531 m-I II SimMa iMiiia w, r.L_ - - A Gevraagd nette Adres G. LIGTHART, Café, Zijde wind. R. K. Volksbond Zondagavond heeft de tweede feestavond plaats gevonden voor de viering van het twaalf-en-een-half jarig bestaan der afdeeling. Waren de vorige week de oudere leden genoodigd, nu was de jonge garde present. Van het centraal bestuur was tegenwoordig de heer G. van Slingerland, districtbestuurder voor den kring Alkmaar. Met een hartelijk woordje feliciteerde hij de afdeeling met het koperen feest. Het duo Schmidt- di Vista luisterde den avond wederom op met hoogstaand tooneel- werk, terwijl het klein-orkest „Crescendo” voor de muzikale afwisseling zorgde. B en W. van Alkmaar brengen ter al gemeene kennis, dat de Gemeenteraad in zijne vergadering van 35 September 1930 den heer G. H. Koytink heeft benoemd tot Hd dér commissie voor de strafverordeningen, de commissie van bijstand voor de financiën, de commissie van bijstand voor de lichtbe- drijven en der commissie van bijstand voor het gemeentelijk pensioenfonds en ongeval lenfonds. Alkmaar. 29 September 1930. Burgemeester en Wethuoders voornoemd, WENDELAAR, Burgemeester. A. KOELMA. Secretaris. Trekking van Dinsdag 39 Septeadjer f 1000: 9159en 1466. ng door electio- oor de re” w «n, A Meeter II.J0 -»ramo- J Zang, on 2.50 3-ao er. alt, oor R. nchtea tl door nng ton opraan, ceüo, ten 1040 xijo —«Mo ia-30- Chr. 5xx>- Terstond gevraagd een -t 23 vette kalveren 1.10—1.40 per Kg., han del stug; 153 nuchtere kalveren 13—44 per stuk, handel stug; 398 vette varkens 0.58 0.61 per Kg„ handel stug; zouters 0.480.51 per Kg., handel stug; 67 magere varkens 1838 per stuk, handel stug; 311 biggen 1635 per stuk, handel vlug; 749 schapen 3444 per stuk, handel matig; 1015 lamme ren 3434 per stuk, handel matig; piepkui kens 0503.80 per stuk; kipeleren 78 per 100 stuks; eendeleren 4.75 per 100 stuks. NOORDSCHARWOUDE. 30 September 1930. 33600 K.G. aardappelen. Schotsche muizen f 3.20—390. Groote idem f 350—390. Ronde duccen f 3.30. Blauwe Eigenheimers f 5.4Ó. Blauwe aardappelen f 3.30. Drielingen f 390 4.70 300 K G Spercieboonen f 915.30. 43400 K. G. uien. Nep f 3.10—3.80. Drielin gen f 0.70—1.40. Uien f 3 20—390 Grove uien f 3.403. 15.400 KG. roode kool f 0 60 9.70. 4600 K G. gele kooi f 190—3.30. 39400 K.G. witte kool f 0 90—1.30 420 stuks wlt- krop t 190—1.70. 1300 stuks bloemkool f 3.70 L TM CRUTtiT or *utcmic: AMOUREUS 8c KOUDENBURG Deurwaarders - Alkmaar Voor *t Kantongerecht De zeven leden van *t Winkelweekcomlté, die geverbaliseerd zijn wegens overtreding van de Loterij wet, zullen op 10 October voor *t Kantonge recht terecht staan. Zij zullen worden verde digd door Mr. M. Slingenberg te Haarlem. BEVERWIJK Bloemenveiling X Centrum. Naarmate de kwantums van trocchrysan- ten beter wordt, worden ook de kwalitei ten en daarmede de prijzen beter. Men be taalde Maandag per boa 1395. en P- stuk voor eenpot^rs als Ryanante 2%29 H, en Pulling 5J428%. Per 100 rank voor Spre- gerigroen 0908.Plumoza 0.709-50, Dahlia 16, Dix per bos 1664, Juliana 13— 35, Hazeloop 1448, Gladiool per 100 stuks 030—3.—. Red-Canna 035—190. Jac. van Beljeren C35—1-7Ö. Elk per bos 4—20. Cli max 722, Asten in kleuren per 100 030 —1.80. P. Meereboer. Uien: le prijs M Poen, 3e prijs P. Heines, eerv. vermelding C. Wltsmeer. Bloembollen: le prijs H. Ootjera, 3e prijs C. Keorn. Vale erwten: le prijs C. Wltsmeer. Groene erwtenEerv. vermelding B. Peraljn. Tuinboonen: Eerv. vermelding A. Bart. Slaboonen: Eerv. vermelding A. Bart. Fruit Handappelen: le prijs J. Koomen, 3e prijs P. de Geus, 3e prijs H. Klstemaker, eerv. ver melding A. Kouwenberg. Stoofappelen: le prijs D. Kriller, 2e prijs H. Kossen, 3e prijs J. v. Zoonen, eerv. vermelding J. v. Zoonen. Handperen: le prijs Mevr. Wed. J. Sleu- wertsen. 3e prijs W. Langedtjk, 3e prijs G. Liefhebber, eerv. vermelding H. Kossen. Collectie appelen: le prijs H. Kassen. prijs D.è Kriller, 3e prijs J. vermelding I. J. SchrOevera. Collectie peren: le prijs D. Kriller, 2e prijs Bobbeldljk te Terdlek, 3e prijs G. Liefhebber, eerv. vermelding A. v. Zoonen. Pruimen: Eerv. vermelding G. Liefhebber. Vrije Inzending: le prijs J. Bijhouwer, te Winkel, eerv. vermelding D. Zut. De prijzen bestonden uit kunstvoorwerpen. De tentoonstelling werd niet zoo druk be zocht als het vorige jaar-, hiervan was ze ker hei slechte weer de schuld. Van verschil lende attracties werd echter druk gebruik ge maakt. Bloemstukken: le prijs, mevr. Kriller; 2e prijs. mevr. Doorn. Bouquetten: le prijs, mevr. H. Fljma, 2e prijs. mevr. wed. Siewersen. Collectie cactussen: le prijs, mevr. J. Koo- men. Vrije Inzendingen. Collectie bloemstukken: le prijs, W. Fljnheer. Planten: le prijs mevr. P. Meereboer; 2e prijs, mevr. J. Rootjes; eerv. verin, mevr. C. Knip, mevr. J. Scharnier, mevr. J. Doom. Mooiste plant: M^b-W. Langedijk; mevr. P. Meereboer; 1 mevr. J. Koopmans; mevr. J. Liefhebber; nievr. Doom. Planten van kinderen. Pentstemon: le Prijs, D. Biersteker; 2e prijs, IJ. Boojj; 3e prijs, J. 4e prijs. Nel Leek; 5e prijs, Jo BEVERWIJK, 29 September. Aardappe len. Betaald werd Maandag op de speciale aardappelenveiling per 100 K.G. voor Be velanders 55.50, bonte eigenheimers f 4.75—5, drielingen bravo’s 335390, Red Star 4354.75, grove 2.75. BEVERWIJK. 29 September. R. K. Coöp. Tunidersvereenlglng „Kennemerland” Prij zen: Druiven 4854 et-, witte eapcljders 2030 et-, snljboonen 1042 ct., trosboonen 1830 ct-, spercieboonen z. dr. 1333 ct.. Idem m. dr. 715 ct., dikke 523 cL. per K.G.; sla 10—30 ct.. postelein 0.70—1.10, spinazie 0.75—1.80, per kist; bloemkool 416 ct-, komkommers 210 ct.. meloenen 1340 ct.. roode kool 35 ct., gorene kool 58 ct., gele kool 46 ct., per stuk; wor telen 102Ö ct. selderie 45 ct., pieterselie 3 ct., prei 9—17 ct, per bos; knollen 59 ct. per stuk; aardappelen 46 ct., uien 34 ct., tomaten 1228 ct.. per K_G. Begonia: le prijs. Jan Kooiman; 3e prijs, Jo Doom; 3e prijs. Jaap Schrama; 4e prijs, Nel Leek; 5e prijs. JCees Hollenberg Az. Asters: le prijs, G. Klstemaker; 2e prijs, D. Biersteker; 3e prijs, M. Balk; 4e pr. O. Buisman; 5e prijs, R. Heines. Huisvlijt. Haakwerk: le prijs, mevr. Lief hebber; 2e prijs. O. Rootjes; 3e prijs, mej. v. Zonnen Dd.; eerv. verm. mevr. J. van Zon nen, mej. K. Liefhebber. Breiwerk: le- prijs, mevr. P. Meereboer; 2e prijs, mevr. C. van Zonnen; 3e prijs, mevr, mevr. D. Zanders. Pltriet: le prijs, verm. mevr. Zanders. Raffiawerk: le prijs, Mej. P. Hopman, eerv. verm. mej. P. Hopman. Borduurwerk: le prijs, Mej. C. Rootjes; 2e prijs, mevr. wed. Siewersen; 3e prijs, mej. A. Strljbis; eerv. verm. mej. P. Hopman. Spreien: le prijs, mevr. Rootjes, eerv. verm. mevr. wed. Siewersen. Houtsnijwerk: le prijs, H. Klstemaker; 2e prijs, I. J. Schroevera; eerv. verm. C. van Zonnen. Kar ton werk: Eerv. verm. mej. M. Kriller. Vrtje Inzendingen. Haakwerk: le prijs, mevr. Schrooder, Hensbroek; eerv. verm. j^vn. Schrooder, Hensbroek; mej. V. Jonk man, Langereis. Breiwerk: le prijs, mej. A. de Heer. Beha gen, eerv. verm. H. in het Veld. Koegras. Teekenwerk: le prijs, A. Wiedjjk, Winkel; 3e prijs, J. de Boer, Winket Kinderwerk. Teekeningen: le prijs, Jansje Heines; 3e prijs, O. Buisman; eerv. verm. J. v. Doorn. Kartonwerk: le prijs, P. Pijper; 2e prijs, J. v. Doorn; eerv. verm. J. v. Walraven. Kleiwerk: 2e prijs, V. Bakker; eerv. verm. Jan de Boer. Meisjeshandwerken: le prijs Jo Doorn; 3e prijs R. Heines. Jongensknutselwerk: le prijs, G. Buisman Fjjma; 2c prijs M. Kooijman. Nabij de Vr. Christelijke school aan den nieuwen weg te Veenendaal week gister middag tegen schooltijd het 7-jarig zoontje van B. van Galen voor een motorrijder uit en stak daarna den weg over, juist op het oogenblik dat de auto van den heer 8. A. Imming uit Arnhem passeerde. Het knaapje werd gegrepen en tegen den grond ge smakt. In hopenloozen toestand is het kind opgenomen. C f, e> i s 0» Zoonen; eerv. verm. D. Kriller. Krooten: le prijs A. Klomp; 2e prijs C. Groen; eerv. verm. P. v. d. Vliet Meloenen: Eerv. verm. G. Kee. Kropsla., le prijs O. Kee. Augurken: le prijs W. Winkel. AMSTERDAM, 29 September De prij zen waren heden onveranderd. Aanvoer 8 ladingen, 4621 H. L. ENKHUIZEN. 29 Sept 1930 Noteering .Bloemenlust' Rozen: Hedly 1.002.o0, Columbia f 100—2.10, Butterfly 0.80—130. Kaiserln 2.20, alles per 100 stuks. Aardappelen en Fruitmarkt Jack Lebel 12.80—15.00, Soldat Daboreur 1030—7.20, Consellleu de la Cour 10 00, Noveau Far- teau f 7.20; Comtesse de Paris f 9.00, alles per 100 stuks. OPDAM. 29 Sept. 1930 ,JDe Tuinbouw” 9700 K.G. Roode kool 0.70—390, 30.000 K.G. Witte kool 0.70—1.00 5000 KG. Uien 2.70—330; 500 K.G. Drielingen 030 —1.00; 1500 K.G. Nep 3.40—3.50; 5400 stuks Roode Bieten 10.00; 1500 K.G. Witkop 0.50 —430; 700 zal Slaboonen 035—3 10. f PURMEREND. 26 Sept. 1930. Af slagver ee- niging Beemster, Purmerend en Omstreken. Aardannelen Schotsche muizen f 0 66 tnt f 1.09; Blauwe f 1.17; Borgers f 132 per 25 Kg.; Slaboonen. Di’bbele f 0 32 tot t 2; id. 1 dr. f 0 48 tot f 2.40: Enkele f 0.70 tot f 2, idem z. dr. f 0.70 tot f 2; Snljboonen stok f 3.30 tot f 7.80 per 15 Kg.; Tomaten A f 14 tot f 20; Idem B f 14 tot f 30; idem O f 11 tot f 16; idem CC f 4 tot f 6; idem Bonken f 10 tot f 15 per 100 Kg.; Bloem kool f 2 tot f 19; Roode kool f 1.60 tot f 4.40; Savoye kool f 2 tot f 5.80 per 100; Bprultkool f 0.20 tot f 1.90 per 15 Kg.; Spi nazie f 0.46 tot f 0.95; Postelein f 0.70 tot f 2 per 6 Kg.; Sla f 0.70 tot t 2; Andijvie f 0.90 tot f 2.80 per 100 krop; Selderij f 5 tot f 8 per 100 bos: Bieten f 6 tot t 11 per 1000; Wortelen f 7.60 tot f 1130 per 100 bos; Uien t 0.48 tot f 0 79; Uien Drielfneen f 0.18 tot f 0.24; Uien Nep f 0 62 tot f 0.66 per 25 Kr.; Druiven. Frankenthaiers f 0.44 f 0.56; Alicant f 0.48 tot f 0 62 per Kg. Appels. Westlandsche Bellefleur f 16 tot f 22: Bismarck-appel f 16 tot f 26; Bramley Seedling f 16 tot f 24; Fisher’s Eerstltag t 14 tot f 32; Groninger Kroon f 14 tot f 28; Present van Engeland f 17 tot t 36, Reinette. goud f 17 tot t 38: Reinette. oran je f 16 tot f 39; Transnarane de Cronsels f 19 tot f 54 per 100 Kg.; Peren: Beurré de Mérode f 19; Beurré Hardy f 19 tcc f 44; Beurré Lebrun f 6 tot f 31; Boerengroen f 4 tot f 11; Consefller de la Cour f 1 tot f 16; Doyenné du Cornice f 18 tot f 44; Durandeau f 6 tot f 12; Duchess Williams f 9 tot f 19; St. Germain peer f 4 tot I 10; Gleser Wildeman f 9 tot f 16 per 100 Kg. Kamperveen f 5 tot f 11. Louise Bonne f 16 tot f 54, Maagdenpeer f 9 tot f 31, Nouveau Poiteau f 4 tot f 16. Soldat La- boureur f 8 tot t 19 per 100 K.G BOVENKARSPEL (Station) JDe Tuin bouw” 29 Sept. 1930 Aardappelen gr. M. 135—2.00, kl. M 2.65—2.75, Due ƒ135—130, Blauwe 1.85, Uien, Groote Gele 1.40—135, Drielingen f 0.40—0.60, Nep f 0.751.50, alles per baal; Bloemkool, le soort 10.0019.00 per 100 st.. 2e soort 3.40—6.60 per 10 st., 3e soort 0.75—3.60 per 100 st.; Roode Kool 030130 per l'O K.G.; Gele Kool 030—130 per 100 KG.; Witte Kool 130—1.70 per 100 K.G.; Bieten, BROEK OP LANGENDUK. 30 Septem ber Langendijker Groentenveiling 9000 kilo Aardappelen: Schotsche Muizen f 330 —3.90, Idem groote f 1.803, Due of York f 2.29-, 44700 kilo Wortelen f 1—1.80, 9400 Bloemkool, le soort f 7.6013, idem 2e soort f 030—190, Reuzen f 6.40—13.550, 64000 Roode kool f 0.602.40, 16500 Gele kool f 070—230, 8000 Vroege Witte kooi f 0.80— 130. 8300 Deensche Witte kool f 1—2.20. 26500 Uien f 2.10—2.90, Groote f 2.20—230, L-lellngen fl—130, NeNp f 3.0—3.60, 336 Slaboonen f 10.4015.10, 30 Snljboonen f .40, 1725 Bieten f 2.10—330, 745 stuks Wltkrop f 1.90—3.60. PURMEREND, 20 September 1930 voer pijn. 30.000 K.G. Kaas. Kleine briekskaas met merk 1742 per 50 Flsralia-tentoonstellii^ £n Maandag hield de Fk>ralla-vereeniglng alhier baar tweede tentoonstelling in bet café en in de krtfbaan van den heer Balk. Ja *lfs 00 het raadhuis. De kolfbaan was voor dit doel prachtig versierd. Het tooneel deed dienst als theetuin en bood aan de velen be zoekers een prachtig zitje. Da land- en tuinbouw producten en het fruit waren ondergebracht in den stal, die voor deze gelegenheid prachtig was Inge-' richt en versierd. In het raadhuis werden tentoongesteld: spreien, kleedjes, borduur», werk, snijwerk, teekenwerk en wat dies meer zij. De bloemen en planten waren ooderge- braebt in het café. De inzendingen hadden de verwachtingen ver overtroffen. Zondagmiddag opende de heer G. Liefheb ber de tentoonstelling als voorzitter der ver- eenlging. Hij sprak de hoop uit, dat deze ten toonstelling evenals de eerste weer .goed aal slagen, waarna tot bezichtiging van het ten toongestelde werd overgegaan. Hieronder vol gen de toegekende prijzen. Bloemen. Uitgereikte planten. Serie 1. BIn* nenplanten: le prijs, mevr. Doorn, ,2e prijs, mevr. A. Hollenberg; 3e prjjs, H. Kbseen; 4e prijs, de beer C. Hollenberg. Serie 2. buitenplantenle prijs, mevr. Bier steker; 2e, 3e en 4e prjjs niet toegekend. Collectie snijbloemen: le prijs, mevr. Blan ken. Bloemschikklng: le prijs, prijs, mej. L. Buisman. ■O h e groote 930 per 1000 K.O.; 0 60—2.15 per 15 K.G. HEM, 2 Sept. 1930 Zuider Kogge Sla boonen 9.60—30; Snljboonen 1034; Dn*. Ven 41—47; Bon Louis 23—38; Williams 18- 22; Gieze Wildeman 1030—13; Boeren groea 9.201130; Gracloien 930—11; Goudreinetta 39; Meloenen 16—43; Tomaten A 3130, B No. 10 30 September ALKMAAR, 29 Sept. 1930 N.V. Alk- maarsche Exportveiling Andijvie 50310 per ICO stuks. APPèlë" 6—18 per 100 pond. Bloemkool: 1ste poort 750—1460, 2de soort 150430 per 100 utuks. Druiven 1627 per 100 pond. Gele kcol'3—0. Groene kool 3—7, Kropsla 50220. Komkommers 150—600. Me loenen 10—35 per 100 stuks. Peren 5—21 per 100 pond. Postelein 3557 per bakje. Ra barber 220 per 100 bos. Roode kool 2—7 per 100 stuks Spinazie 57—83 per bak. Snljboo nen 1260—2320, Spercieboonen, dubbele 430-- 1120 per 100 pond. Tomaten: A 12401350, B 1340, C 10. CC 3 per 100 pond. Uien 200 —410 per 100 K.G. Wortelen 260—880 per 100 bos. Chineesche kool 1806 per 100 st. WARMENHUIZEN. 30 Sept. Nep 290 3.70; Drielingen 0.801.10; Uien 1.80—2.60; Groote Uien 2 50—2.70; Blauwe Aardappel» 4 70; Schotsche Muizen 3.603.80; Groote Schotsche 2.70—2.80; Drielingen 3.90—4.10; Eigenheimers 6.40—6.80; Roode Kool 0.60— 1.90; Witte Kool 0.60—1.10. BEVERWIJK 29 Sept. Coöp. TuinbOUW- vrcêgroenten en fruitveiling W. A. Tomaten 1225, druiven 40—60, appelen 1723, peren 636, dlv- capucijnders 1820, snjjb. 1544, dikke boonen 917, dunne 1630, postelein 14, spinazie 1325. spruiten 1516, per KG.. Andijvie 15—70, sla 5—35, spinazie 85 110, postelein 70. per kist, knollen 7%, me loenen 1825, bloemkool 1H19, groene 5 8>», roode 4, komkommers 27, per stuk, wortelen en prei 13—15, dlv. - bosgroenten Fljma, 3e prijs M. GooQtnaa. Snljboonen; le prijs G. Km r-A^appelen B1>uwe Eigenheimers: le prijs C. Wltsmeer; eerv. verm. A. v. Zoonen. Witte Eigenheimers: Eerv. verm. C. Groen. Rond due: 3e prijs P. de Boer. Zeeuwsche blauwe: le prijs H. Kossen- 3e Prijs, D. Kriller. «-«sen, ae ^Ch^’,Lmul2en: le C Groen; 2e Prijs F. Liefhebber. Schotsche pooters: le prijs A. Stiprlaan. K00L Herfst Witte: le prjjs D. v. Zoonen; eerv. verm. Koopmans. Deenenkool: le prjjs C. Wltsmeer; 2e prjjs J. Kuiper, eerv. verm. p. v. d. Vliet Vroege gele: le prjjs H. Potjen. Late gele: le prijs A. Stiprlaan. Roode bewaarkool: le prijs J. Kuiper; 3e Prijs Jb. Koopmans. eerv. verm. J. Rootjes. Boerenkool: le prijs D. v. Zoonen; 2e prijs P. Heines. Andijvie: Ie prjjs A. stiprlaan; 3e prijs O. Kee. Koolrapen: Eery. verm. D. v. Zoonen. SuikerbultenEerv. verm. B. Persljn. Herwonnen Levenskracht Het comité van Herwonnen Levenskracht deelt mede, dat de trekking der loten van Herwonnen Levenskracht uitgesteld is tot 34 November az. en nog loten voorradig zjjn. Zij, die nog geen lot hebben gekocht, wor den aangespoord één of meer loten te koopen voor bet schoone doel, de tuberculoeebestrij- ding te bevorderen. De loten k f 050 per stuk zijn verkrijgbaar bij comité-leden. 8 ons 8 ons |_EERTook het grootegeheim kennen dat iedere succes volle man en iederepfascinee- rende vrouw kent - Phosferine - het nimmer falende middel om Uw zenuwen de baas te blijven. Phosferine maakt U gezond en houdt U gezond. Het wordt met evenveel suc ces aan kinderen Benoemd. Tot onderwijzeres aan de schooi der Berger Scboolvereeniging is be noemd mej. E. O. M. van Amstel te Val burg. Tot tijdelijk vakonderwjjzeres in de nut tige- en fraaie handwerken aan de openbare school voor U. L. O. is benoemd mej. W. H. Heuvelink, te Amsterdam. Bjj de afzetting voor het raadhuis te Rot terdam in verband met het bezoek van H. M. de Koningin heeft zich een incident voorgedaan, dat gelukkig geen ernstige ge volgen heeft gehad, dank zjj het optreden van de politie. Men had voor het raadhuis een groote ruimte vrijgelaten en deze afgesloten door houten hekken. Daarachter verdrongen zich duizenden om de komst van het Koninklijk echtpaar en de aubade bij te wonen. Plot seling. meent de „Tel.”, kwam van de zijde van het Hofplein een dolle stier in volle vaart aangerend HU schoot met gebogen hoofd en de horens vooruit op de menschen- menlgte voor het raadhuis toe. Het wilde dier werd in zUn vaart gestuit door de hou ten hekken. Allen, die daarachter opeenge pakt stonden, drongen haastig achteruit. Even stond het dier beduusd door den schok en van dat oogenblik hebben bereden politieagenten gebruik gemaakt, het dier te overmeesteren. ZU waren in galop naar de plaats des onheils gerend stegen af en pakten in letterlUken zin den stier bij de horens. Intusschen had men touwen aan gebracht en daarmede werd het dier gekne veld. Zoo heeft men het naar de steiger- plaats aan het Dooiwater gebracht. Toen de druktewas afgeloopen. werd de stier vandaar naar de plaats van bestemming getransporteerd. i f BuigerHBn Stand Geboren: Willem Alexander, van A. Dekker en A. J. C. Ak kerman. Adrianus. x van H. A. Schokker en J. Kleft. Johanna, d. van A. Kort en J. OOs- ttog. Johannes, x. van J. Hildering en W. M van der Zee. Ondertrouwd: O. W. Bosman, van Alk- Kleine Boerenkaas met merk 2341 per 50 K G- Handel goed. 1498 K.G. Boter, melk- boter 1.45—1.75 per K.G., weiboter 096 150 per K.G„ 551 Runderen (waaronder 408 vette 100.—1.16 per K O„ en 143 melk- en geldekoelen 190—430 per stuk, handel matig, 48 Stieren 090—090 per KO„ handel stug,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 3