AFBRAAK FORD DE AUTOBUS 1930 1 Voorhout Overijselsch Dagblad ss RHEUMATIEK-LIJDERS pUOSTE-s V AC4o de ZOO IS HET voor Onmisbaar als ’t Spoorboekje 1 Bisschoppelijke Nijverheidsschool INBINDEN der KATHOLHJKE fat prijzen van 1.75, 2.2-50 en X Fa-JANKUHNE innnnnn A. HILDERING O JA, DE PERUZALF VAN DR. J. B. MEENK DeAlkmaarsche Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting I QAdvertentiên odCoord-Hollandsch ^Dagblad tilt®! f. •Per I October zijn Oprijzen verlaagd iz I I Kil obus van T ƒ2.65 tot ƒ2.40 11 pondsbusvan 1 ƒ1.48 tot ƒ1.35 ALTIJDWELKOM J. H A B B BAANPAD - ALKMAAR WIE DENKT, TRACHT TE SPAREN. ONS BLAD, HOF 6, ALKMAAR, TEL. 4C3 O Spaarbankboekjes ruim 7600 E.BUERS, HOUTTIL C. JOHANNES Gratis 10-dagen I)uo-Formula behandeling. H. J. KEESEN - Zeglis 21 - Alkmaar TE KOOP ^Goed passende Buikbanden Elastieken kousen ffechthouders enz. enz. bij JOH. LAUWERS prijsopgaaf G^.WECKEN Kruidenspecialist J. BROUWER HOEDEN r I Vrouwen en h »'l aitgerelkt nieuwe VERSCHENEN Prijs 20 cL Franco p. post 25 et Publieke Verkoop ing BABY-WEEGSCHALEN TE HUUR DRUKKERIJ i roode bewaarkool ■iAAAAA J I Groote partij afbraak te koop, van diverse perceelen FOKBEER Sublimaatpasttlles verkoopen wjj goedkoop en leder gewenscht aantal. A. GROEN TEL. 20 FORD-GARAGE *T ZAND HOOFQfcANTOOR ZWOLLE Sint Jacöbstraat hoek Fnldsen. g" 1L JUIST DAAROM dat U LEVERTRAAN gebruikt, om er beter van te worden, moet U er wel op letten, welke levertraan U koopt. Er is verschil In levertraan.. Koop daarom de beste die U voor geld kunt krijgen, namel^k die van „Het Groene Kruis” HOOGZIJDE SCHAGEN H.F.VAN NULAND „HET BONTHUIS” Alleen Hekelstraat 14 GROOTE SORTEERING BONTVELLEN MANTELKRAGEN (worden gratis opgezet) w* VOSSEN -W Reparation spoedig, net, vakkundig. Fa. Kamper-Groenland KROOSSCHOUW Westerweg - Telef. 445 ALKMAAR Wij wasschen niet alleen maar behandelen ook al Uw stoom- en verfgoed Algem. Vergadering op WOENSDAG 1 OCTOBER nan. 8 uur, In „VEERBURG”. KENNISGEVING DOOR DUIZENDEN GELEZEN UIT ALLE STANDEN. IS MEN VER ZEKERD DAT ELKE ADVERTENTIE DAARIN GEPLAATST. SUCCES HEEFT Meisjes uit de gemeente HARENKARSPEL, mits ouder dan 18 jaar, die een Moeder-baker cursus wenschen te volgen, gelieven zich daarvoor aan te melden vóór 1 Nov. 1930, by het bestuur van de afdeellng HARENKARSPEL van het „WITTE KRUIS’. - Ziekenhuisverpleging Payglop 3 - Alkmaar (3 huizen vanaf de Langestraat 12OO bevattende alldienstregelingen van de In Noord Holland rijdende personenautobussen. Verkrijgbaar In den boekhandel, in ,de stationskiosken. en bij de uitgeefster %|XjA^RTIKELEM Voor de echte goede geneeskrachtige kruiden is het juiste adres de Koorstraat 25 Alkmaar Dit is wat ik voor U wil doen! N.V. GERARD WORM Mijn verrassende 10-daagsche gratis proefbehandeling voorl „Het Witte Kruis” Afd. Anna-Panlowna. PRIJSVERLAGING DROSTES VERPLEEGSTER A 21 <a Adres: Porto Eogetaod: brieven ets., briefkaarten 7H ct*. VERBLUF- ts MS IS Opent een spaarrekening bij de NUTSSPA.A.RBANK Sedert 1 Januari j.l. werden door de Spaarbank I £<ÖOI C. NANNIS Jn. KOMEN J. LINDENBERGH KL KREIJGER Te koop VI snees taal soort, bij TH. BORST Czn., Oude Niedorp. ABONNEMENTEN KATHOLIEKE RADIO-GIDS en KATHOLIEKE ILLUSTRATIE v. Putten Oortmeijer PATGLOP - ALKMAAR De dekkJeedi heel aitfelecC Deurwaarder VAN HUTT. - - Behagen. W: i:A:. ADVKRTKNTtKN: 1-5 ragals t 1.25, elke regal meer f &2S. Jsm abonnement. 500 regels e 20 CL per regel. IOOi> regel» a l> ct> per regel. 2000 regels 15 et- per regel. 30Wi regel. 13 CL p. r. tngex. mededeelingen dubbel tarief: op d« 3e pagina driedubbel Te koop een prachtige by K. PRAAT, Kelns, Gem. Behagen. Grijs en Jeager Gemoltonn. Ondergoederen voor Dames, Heeren en Kinderen. Geheel wol en halfwol gebreid ondergoed. B(j ons de beste kwaliteiten tegen de laagste prijzen. WU geven Boekenbon Nation.>1 HEERHUGOWAARD - TELEF. SM 1926. laadbak] e ƒ190- In orde. Ontbrekende nummers kunnen zoo ver de voorraad strekt aangevuld wor den. Een enkel bericht en het werk wordt aan huis gehaald. Telef. 184. Alle druk- en bindwerken vlug, net en goedkoop. Op ZATERDAG 4 OCTOBER M., dtes v.m. 10 uur, sullen in de tulnnutl van de Harmonie te Alkmaar, publiés A contant worden verkocht een prey Dekkleeden A 55 cent per halve fleach. Zoo goed als reuk- en smaakloos. Da naam staat op de Xlesch. ZAADMARKT 66—68 TELEF. 236 ALKMAAR ADMINISTRATEUR SCHAGEN Verstrekt adviezen BELAST ZICH MET ALLE BELASTINGZAKEN. met portret op het doosje, is onmisbaar bfj huidbeschadiging, ruwe lippen, doorzitten op rtjwlelzadels, zonnebrand enz. enz. Het Is een genot deze zalf te gebruiken. Alle gebruikers van de Dr. J. B. MEENK s geneesmiddelen vragen dit merk en kennen de verpakking; doozen van 0.25 en 0.50. Verkrijgbaar bl) H.H. Apothekers en Drogisten Wanneer niet voorradig, zendt E. M. BRASKAMP, Rijswijk (Z.-H U franco, of laat U leveren door een Apotheker of Drogist, die de Peruzalf wel in voorraad heeft. langhebbenden bekend, dat de UITGESTELD TOT MAANDAG 6 OCTOBER 1930. Het Bestuur voomoemd: (get.) S. JONKER. Dijkgraaf (get.) C. MEIJER Sr.. Secretaris Bergen, 29 Sept. 1930. CACAO Wij leveren U reeds een PRIMA SIGAAR voor t X80 en f 425 per 1M stuks. FTWVfVTFFTFTFTTFFTTFFFV M.V. I franco te leveren op verschillende wegen in de gemeenift HAARDEN en KACHELS. Petroleumkachels - Wasch- en Wringmachines - Kinderwagens - Stofzuigen - Bedden - Dekens - Matrassen - Ledikanten - Damee- en Heerenkleeding - Meubelen, enz. enz, Ook op termijnbetaling. 18 snees ROODE BEWAARKOOL en 8 snees DEENSCHE KOOL; aan vaar water; taal soort; bij P. BORST Czn., Tjallewal, Schagen. openen U den weg. welke leidt tot vergropting van Uw omzet Hef aangewezen dagblad voor het plaatsen Uwer advertentien is het C. LIEFHEBBER, Secretaris. gedeeltelijk nieuw en gebruikt doch in uitstekenden staat, In verschillende afmetingen en kwaliteiten, olie-, gum mi- en gepr. waterdichte kleeden, zeer geschikt voor Scheepvaart, Landbouw etc. De goederen sljn te bezien een uur voor den aanvang van den verkoop. en zeilen werden ge- DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de BERGERMEER, maken aan be- -a__._s.__-.__ --a l'TW onder leiding der Broeders-Congregatie van OnzeLieve Vrouw van Zeven Smarten. INTERNAAT voor den Middenstand met volledige vakopleiding in diverse ambachten, theoretisch en practisch. Prospectus op aanvrage Leerplannen ter inzage Aan deze school is ook verbonden het JUVENAAT der Con gregatie, waar jongens van 13 jaar. die neiging gevoelen voor het Kloosterleven, opleiding ontvangen en onderricht In het vak hunner keuze, om later in de hulzen der Congregatie hier of in China als Broeder werkzaam te zijn. Plaatsing in overleg met den Z. KAlg. Overste, Voorhout 1 2-deur 1927, prima en mooi, 4 nieuwe banden en KM - teller, motor is Woensdag en Donderdag uit elkander te zien, ƒ550.2-deur 1926, mooi In lak, beste banden, ƒ380.4-deur 1925, prima in orde, bekleeding en ban den prima ƒ300.bestel auto, H tons 1926, open prima L. REUVekS, Voorzitter J. WARTEN HORST, Secretaris. Harenkarspel. Sept. 1930. Coupon voor gratis behandeling. Aan Mr. ARTHUR RIJHAROS (Kim., SO. Cray's inn Road. LONDON W.C. I (En(slsnd) Gelieve wij Uw 10-daagscbe gratis behandeling te zenden. Naaai. In verband met de goed geslaagde vergadering te Oudesluls, zal op DON DERDAG 2 OCTOBER as., ’s avonds 8 uur (n. t.) in Café de Wit te *t Zand een OPENBARE VERGADERING plaats vinden. Bespreking: „Stichting van een ver- eenlglng voor ziekenhuisverpleging.” H^t voorloopig Comité: B. fel J1ER J. A. DE WIT C. DE LEEUW A. F. 24EIJER Gediplomeerd verpleegster a&nwezig Het Gemeentebestuur van HEILOO vraagt vóór 6 October a.s. voor de levering van ongeveer 125 MX BASALT, 1—S c-M. en ongeveer 125 MX GRIND, 1—3 eJK, te I Het totaal-aantal spaarders bedraagt thans ONZE KEUZE NAAIMACHINES IS OVERWELDIGEND. ONZE PRIJZEN ZIJN FEND LAAG. ONZE GARANTIE IS LANGDURIG. DE NAAM HILDERING IS UW WAARBORG VOOR KWALITEIT. -.r- Zoolang de menschen met ziekten en kwalen te kampen ^hebben, zijn voor de genezing van de meeste ziekten ook 'kruiden gegroeid. Van vele krulden heeft men 'de genees kracht vergeten, andere worden nog altijd en overal gebruikt. Zijt Ge in de gelukkige omstandigheid, dat Ge uit Uw inkomsten iets, al is het slechts een gering bedrag, terzijde kunt leggen, bewaart dit geld niet in huis Ik kM guaea wat d«akt «B ka. aatwortu 4t wk gende paar woorden; M<a Jw-Poras t" beeft sea dabbeie werking. R«t war- 4ri.f’ h<t kwaad wolkomen nit bet lichaam en werwgdart •Ut nl.ee. d« nltarerkiag. d.cb ook de oorzaak -Ono-Formula' vak met een tareewoudig cenex nde wurktng aan. Het iaat de verkeerde Moffen niet de minste gelegenheid te nota nappen. Aller eerst stopt het de over-productie van urim. ïur-r - de Grondoorzaak van Uw ziekte. Daarna lost bet de pijnlijke ormezunr. knsialvorm.ngcn op bloed spieren «n gw wrxhten. mankt een eind aan de pqn. bevrijdt de gewrichten doet zwellingen af urmen es verzacht ontstoken plekke» Lederoa’en. zenuwen en spieren word, spoedig tot soepelheid en kracht beesteld. Mtjm verklaringen bewesem door feirea! klaring, die fk geef, kan b bewqzen verschaffen Ik vertel U niets dan simpele waarheid, wan neer Ik U zeg. dat ik kolom na ko om van dit blad kan vullen met honderden attesten I Gezien zulk een overs'e prnde bewijskracht, denkt U dat intjn .Duo Formula zal falen Indien aq schrtjtt koet uwe .0-daagscbe behandeLng n e’ets Accepteer onmiddelltjk mtin aanbieding voor vertrow weltjke hulp ea adsnea en ik «al n van uw ptjn bev gdenl Doch stel het geen aeconde uit Waarom nog een dag. utu of miaunt langer dan nood g. geleden Vul deze coupon in en post haar meteen! Rheumatiek, jicht, Ischias, (Heupjicht), Lenden-, Zenuw- en Gewrichtsrheumatiek. ll*dcx kwellende p<|Ma. werntin—kt door ovw. •NHg nrinezuur. brena Ik een verblqdeMie hoop^fir boo^arha» Niet Unger behoeft te wanhopen Niet Uagw behoef: air Ikw» ta worden versomberd door de achadnw ras mric tsd* acttfheid. ontstoken en gezwollen gewrichten e. soierea. Weke te. hemel aehrem. m. -erl-rtag v. Kom ta de «onneachgn van Volkomen Ge- ■ondbe.d Krmrht' Geniet weder het kvem bevrijd van de pqoen en kwalen die nrin^ «oor steeds na zich sleept. Deel ta de vruchten van mijn groote osi. dekking - _Du^ Formula' het m*ccesv.llt MBuitaa van mijn jarenlange stadie es proef- •enu.gen. Laat m< GRATIS .veriuigea, door bet eenvoudige bewijs .w e»gea persoonlijke verlossing van.pttn. dat ik ten ‘’««digs genezing ontdekt heb. Ik zal «edamde 10 dagea r gratis behandelen I Mijn _D«o-Formula" heeft ndg n«mmm pefaa'd ik kan pos tief verioaamg garandecren en wanneer u mij slechts de ondergaande GRATIS COUPON wilt toezenden, ml ik een 10-daagse he behandeling geheel koste- loos staren, om u de waarheid van mfja verklaring te bewijzen. Onverschillig boe Ung U geleden heeft ef TT1-? <ve“ dingen a te voren beeft be proefd. Zelfs mdiea a reeds jarca geleden alle hoop bad opge- pevea. meukt dit geen verschil I M«s aaa iedlng is voor en vaar iedere, door arteezanr gekwelde, kseriea) va. dit bUd. Waarom „Duo-Pormala” bestendig geneest! Wwro» ..Dm> Porasls" wo IwbtWdls 1 Wsarom «aalt. .Dao-Poraala'* aooH I Stetson. Borsallno, Moores Battersby Houttil 54 - Achterstraat 43 Mijn wDuo-Formul*'* (dubbelkuur) heeft nog nimmer gefaald in gevallen van i'A'-A. N.-HL Vereen!g;lrn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 4