I j Stadsnieuws Voor H.H. Winkeliers „VRIESIA v.h. JAN DE VRIES DE TWEEDE-KLASSERS IN ACTIE Burgerlijke Stand van Alkmaar i De R. K. T ooneelvereeniging „Vor.del” juüileert 1900-13C3 WEEDE BLAD DINSDAG 30 SEPTEMBER 1930 SPORT EN SPEL W. F. c. 2—2 D. E. C. RECHTSZAKEN Alc. Victrlx—A. F. C. 2—6 Ingekomen personen 1 I Pastoor G. H. J. Goes R. K. Handelsavondschool D. H V. B. Concordia I—A. R. C. I 1—3 Bericht aan leerlingen der RX HANDELSS3H00L ZAADMARKT N.V. DROGISTERIJ EN TELEFOON 324 ALKMAAR I Alc. Victrix lijdt een è^voelièe nederlaag. Flinke overwinning W.F.C. spelen èelijk Pansponsen. Panlappen. Straatbezems. Luiwagens. Spakenborstels. Kacheibor- stels Hei-bezems. Takken bezems. Hand- schrobbers. Stallen-schrobbers. Stroo- bezems. enz., enz. van ZV.V. D.E.C. en Firma JAN KÜHNE Belt U even op Tel. 184 en U ont- IW14. 15211. 17685. 's218>’85^7t vangt een en ander nog tijdig. u 234V>B285 332 338 »is 832 De Deka-Textilfarben A." G. Müuchen t n Landbouwverloting Een onwillige arrestant O O - .i 12149 13125 13533 kansen gaan door slecht schieten voor Con- n'AS KANTONGERECHT TE ALKMAAR het voor- toe- S., f 4.boete of 4 dagen hechtenis. 10185 10214 10236 11120 11633 13206 wel 17351 18813 om half drie scheidsrechter de Geer ■i koeien. no. 1 met waschmachine wist te Hillegom van Concordia met Alhoewel het weer zich slecht liet j_. heeft het zich onder den wedstrijd goed 6493 7235 8017 8331 9'77 58 658 1337 2246 2917 3592 4399 5357 5944 10327 10581 10°71 11223 11539 11816 109 720 1492 2284 6867 7398 8355 9003 9613 10371 10992 3105 3922 4519 5531 6070 925 1665 228» 14823 15478 15919 16314 I5C3n 16055 16l"0 16'00 162=9 16207 1158 1759 2447 3344 4140 4968 5683 6220 Dat zij na dertig volle iaren, Hergektoond met vereche bl.’ren, Venche blommen, vereche kracht Voor de tweede klasse A zijn Zondag drie wedstrijden gespeeld. Alc. Victrlx leed thuis een gevoelige neder laag tegen A. F. C. Z. V. V. deed beter werk en klopte Hol- landia met 41. D. E. C. en W F. C. deelden de punten. corlia-rechtsbulten die den achterstand weet in te halen, 31. Ki 15344 1'677 1'915 16118 16312 16'94 16637 17029 17194 17445 17658 17872 18124 18330 18503 18692 18893 44 542 1333 1066 2669 2862 37 315 470 723 922 IC57 1263 1475 1674 1953 2172 2429 2595 2880 3072 3397 3501 3775 3959 4165 43 6 4514 4749 49’3 5218 5475 5740 5879 6094 6291 6428 6913 7139 7295 7438 7676 7775 8078 8'38 8675 8007 9125 9377 9616 9957 6583 7346 8221 8934 9510 10296 10957 3071 3876 4444 5380 6023 142’3 14289 14’94 1’495 14705 14712 15129 18137 1'230 15214 1'413 1'467 1127 1726 2395 18540 192*3 10369 Huldiging Je Boa. Alemaria lijdt een gevoelige nederlaag. 3155 3950 4653 5543 6£l)2 265 455 620 819 1030 1166 1390 1630 1846 2G75 3472 4257 5226 581» 6340 1168 1929 2587 274 460 623 855 1035 1175 1408 1632 1858 2t21 2403 2565 2752 3023 3252 3558 3760 3928 4095 4319 4502 4688 4916 sro 5432 5641 5853 8989 6223 6418 6362 7078 7280 76’6 7748 7975 8334 8<>37 8888 8967 9275 9494 9854 2953 3851 4443 5365 6014 1 11981 f2481 12600 12869 131115 13219 13452 13987 141’6 14'71 14748 123 324 520 765 9Ó2 1099 1301 1505 1728 1964 2223 2-166 2306 2883 3079 3'71 3617 3798 3977 4’16 4365 4787 '0C0 *5296 5502 5757 5913 6143 6297 6486 6937 7185 7314 7'34 7681 .7817 81'6 8547 8677 8908 9181 93 "5 9635 9967 W. Donders, Th. Dekker, N. Dekker, Stralen, 16 299 409 641 9f2 1052 1217 1465 1651 1868 2125 2420 2578 2806 3024 3’77 3’94 3774 39 6 4101 4.351 4'04 4718 4030 5207 5441 5723 5854 5998 6253 6421 6890 7102 7289 7483 7614 7769 7984 8469 8638 8895 9020 9364 95’3 9938 10070 102'2 10557 10950 11141 0.11434 11805 nasi 12079 12542 12366 13000 13165 13282 13575 14142 NIETEN: 153 331 524 771 967 1118 1306 1522 1795 1997 2242 2491 2519 2897 3129 3477 36’8 3830 3993 4’33 4394 4555 4815 5002 5309 5505 5770 5921 6152 6301 6521 69-'0 7196 7328 7550 7686 7906 8177 8551 8736 89’2 9195 9391 9725 17777 17874 18465 18524 19076 19081 19639 19724 16981 1698' 17121 17143 17366 17.375 17378 19431 19455 105’3 10645 19605 6982 7576 8493 9’70 9732 I™? .-- 11225 11253 5839 6471 6480 7192 7673 Dit wordt Concordia te erg en het is nu 8757 Concordia, dat er alles opzet. Concordia is r4'7 hoede verdedigt op schitterende wijze. J'.™’ 10793 10827 179 398 618 817 1022 1148 1338 1627 1819 2042 2352 2372 2553 2964 3250 3549 3755 39’0 4050 4299 4475 4647 4894 5174 5423 5623 5817 5985 6213 6345 6721 7065 7276 7395 7417 7600 7717 7937 83’5 8625 8863 8941 9233 9’38 9849 spelen. Als laat opstellen, komt A. R. C. als volgt ~uH: Th. Punt, J. Hasslng, j. v. Stralen, J. Plas, O. Dekker, H. v. westen, J Molen kamp, M. Jonkers. 6994 7623 8745 9471 «95 10537 10700 tot nu toe voorkomen. Bij een aanval van A. R. C. krijgt <fe linksbuiten den bal goed toegespeeld en weet A. R. C. de leiding te 35^ geven. 4370 Dit moedigt de beide elftallen aan en door 5290 belde elftallen wordt goed gespeeld Bij een goed opgezetten aanval Is het de A. R. C. rechtsbinnen, die de leiding weet te vergroo- ten. 2—0. 2524 2683 2696 2918 3202 3529 3734 3913 4039 42'0 4435 4625 4880 5138 5386 5594’ 5787 5950 6189 6318 6627 7047 7272 7368 7561 7700 7917 8’70 8593 8808 893? 92’2 94’7 9806 weer A. R. O., die ■door haar mldvoor den voorsprong vergroot Enkele corners op het 4 Een verdiende overwinning A. R. C. I heeft de competitie goed inge zet en *- 31 te winnen. Oudes Kuiper, Jonker Rootring. Lengers, Hoorn, Bos, Rootring, Peereboom, Homan, Hamstra O Knoppers, Ulterwiik. Taeke, Wolters, de Waard Smit, Hütteri. Neseker, Bos, Tiemstra, Veen ’t Véld heef» zijne rijke kleeren. Van den zomer uitgedaan, 't Is geen prachtig bloeisel meer en *t Schoone groen is heengegaan. En wij hebben krans noch kroonen Om de dankbaarheid te 'oonen Die ons diep in 't herte leeft. Dar zij leve en werke en wake Voor de alleen verei<chte zake. Die den hemel neeft ten doel Dan za God na menig iaren Haar van liefde en arbeid sparen Een zachten lubelstoel. Na zooveel zegen herbeginne. Jong van herte en iong van zinny, Al dat God van haar verwacht I Tooneelspel kwam in 't licht tot leer zaam tijdverdrijf. Het wijkt geen ander spel, noch konink lijke “vonden Het bootst de wereld na, bet kittelt ziel en lijf. En prikkelt ze tot vreugd of slaat on= zoete wonden. (Joost van den Vondel Maar toch is een bloem gebleven, Bloem, die ons in 't her'e staat. Bloem, die daar voor u blijft leven. Wat er voor of 'egen staat. Bloem, die daar voor u zal groeien Bloem, die daar voor u zal bioeien. En haar naam is.dankbaarheid'. RECTOR C.VIS. Algemeen Adviseur. Pieter Loves en Neeltje Veer- I Jozef, s. van Johan Hennes Bierman; Willem Frederik. z. el; Martha Elisabeth, d. van ken Elisabeth Steeman; Mar- hrk Dekker en Aaf je Udder. Cornells Johannéb Verzyden, Pastoor G. H. J. Goes Z D. H. de Bis schep van Haarlem heeft benoemd tot pa stoor alhier den Weleerw. heer G. H. 3. Goes, than^ kapelaan te Haarlem <h w f.iL sabeth en Barbara). De bekende Engelscbe tooneel-schrijver, Bernard Shaw, heeft een? in de voorrede op een van zijn geraffineerde stukken „Heart break House" durven schrijven „Zoo ooit een revolutie van mij een Dictator „maakt, zal 'k hooge belastingen heffen op „de menschen. die naar de kerk gaan maar „iedereen, die aan de kerkdeur entrée betaalt, .gal een vrijkaart krijgen voor een of adere jooneel-voorstelling naar eigen vrije keuze.” Gelukkig maar, dat Bernard Shaw nooi' Dictator is geworden of za) worden I Zijn ideaal is nog niet verwezenlijkt, want men heeft nog steeds vrijen toegang tot onze ker ken en betaalt ent> ée voor he' theater en heft belastingen, met op de menschen. die het ,'L Misoffer komen bijwonen, maar wei op den Schouwburg-bezoeker. Toch beeft ook bet theater in onze dagen een roeping re vervullen, die helaas maar al -e weinig wordt begrepen. Ons katholiek 'ooneel beeft een schoone taak te vervullen: -ij moet een soort kansel zijn, vanwaar de ’roote levens-vraagstukken aan het luisterend oubliek worden voorgehouden. En een goed gespeeld 'ooneelstuk met krachtieen ten dens kan dikwijls meer inslaan dan de best voorbereide predikatie. Geen wonder dan ook, dat de Middeleeuwen de kracht van het •ooneelspel zoo goed wisien te exploiteeren. i.timers zij verwerkten de groote geloofs geheimen in den vorm van een tooneel- spel, hetwelk zij in onze kerken aan den voet van het altaar deden opvoeren. De groote ebeurtenissen zooveel van het oude als van et nieuwe Testament werden aanschouwe lk in tooneelvorm in de kerk uitgebeeld. >oör priesters en levieten werden op de loogfeesten van Kerstmis en aschen de goddeli’ke mysteries van den Heiland aan schouwelijk aan de menigte vertoond. Verhaalt jacobus van Vorag.ne ons niet in een treffende legende van den tongleur de Notre Dame, die voor het beeld der Lieve Vrouwe zóó meesterlijk speelde dat hij een zoeten glimlach wist te tooveren op het gelaat dier hemelsche moeder? Toen was he’ rooneel zijn ware roeping wel bewust, omdat het wist te zijn een leer stoel voor deugd en waarheid. Helaas, hoe dikwijls vergeet het tooneel, vooral ons katholieke voiks-tooneel deze .erheven schoone taak Wat al onbenullige, r ullige, onbeduidende, nietszeggende stuk ken worden door ons Roomsche volkstooneel >p de planken gebracht. Allerlei flauwe, kinderachtige, sentimenteele liefdes-verwik- telingen. die bet werkelijke, volle, groote .even niet in de verte benaderen, zonder zin of karakter, ot wat al hopelooze dwaze, :aast onbegrijpelijke avon'uren van een of anderen rijken erfoom, denkbeeldigen mil- iionnair of oude suikertante, die geen andere vzrdien^ten hebben te boeken, dan dat zij de uoorders eens 'n keer doen lachen, maar hen daarna weer even leeg laten heengaan, als ze gekomen zijn. En toch, ook lachend kan men de waarheid zoo raak zeggen ndendo dicere verutn, zegt 't oude Latijnsche spreek woord. Dat konden de oude klassieke Groot meesters denk maar eens aan „L'avare" (de Vrek) van Mollire, waarin hij de geld zucht zoo striemend geeselt aan Le Tartuffe, waarin hij de vaische vroomheid en schijn heiligheid aan de kaak stelt Le Misanthrope, die zoo geestig de ontnuchteringen van een dwazen idealist schildert. Zij wisten in al hun stukken altijd iets te zeggen. Hoe hol en leeg zijn daar tegenover' niet dikwijls de onbenullige kluchten, die onze katholieke anuteurs-gezelschappen ons voorzetten. Hoe staat het hiermee met onze katholieke tooneel-amateurs ut Alkmaar Oordeel zelf l Ik heb hierover te weinig ervar.ng. Maar dit durf 'k wel beweren, dat wat ik van „Vondel" heb gezien, den toets der critiek kan doorstaan. Haar, laa'ste spet „In de Branding” was 'n stuk uir het volle, werkelijke leven dar de hoorders tenminste iets te zeggen had, dat het ontzaglijk probleem van de opvoeding raakte tor in zijn diepste kern en aan alle ouders de groote gewichtige les voorhield Git zelf hebr bet m uw macht van uw kind te maken goud of slijk. Vondel vraagt zich bij de keuze van zijn stukken niet af wat heeft het meew succes bij het publiek, wat heeft de Imooiste décors en de schit terendste rollen, neen. Vondel vraagt zich af, wa' heef het stuk aan de hoorders te zeg gen wat zal het uirwerken op het gemoed der hoorders welke waarde heeft dit stuk voor Tiet dagelijksch leven. Omdat Vondel begrijpt, dat zij als tooneel-vereemging een roeping beeft te vervullen, een roeping, die zij nu a> bo jaar heeft beleefd. Zij wil voor de menigte zijn, een leerstoel voor waar heid en -solide deugd. Waar Vondel spreekt, gaat men altijd weer rijker aan levensernst en levens-ervarmg heen. Dat is m.i. de groot-' ste en schoonste verdienste van deze tubi- leerende vereeniging. Weinw. deze verdien stelijke tooneel-club gaat straks haar dert.g- jarigen arbeid bekronen met een luisterrijk lustrum, met een schitterend feestnummer, met een nieuw vaandel en eea eclatanten feestavond. Vondel rekent daarom op volle zalen op haar trouwe leden en een groote aanwinst van nieuwe .eden en begunstiger?. En zij is het dubbel waard Vondel houdt zich ook nog aanbevolen voor enkele jonge, nieuwe krachten, die zich als acteur bij dit oude, beproefde gezelschap willen aansluiten, om zoo in de toekomst steeds haar schoone roeping getrouw, te kunnen blijven voor ons katholieke volk de kansel der waarheid en de leerstoel der deugd. ''s Wij wenschen deze >ubileerende tooneel- vereeniging met den priester-dichter Guido- GezeUe Men deelt ons mede, dat Woensdag 1 ..Oct. ij. des avonds te 7 uur de lessen der R.K. Handel’avondschool weer zullen aan vangen in de school aan de Nleuwlander- slngel. Alle leerlingen rijn daar du^ weer aanwezig. Ook zü die zich nog niet opgaven ’n<r>”en dit dien avond alsnog aan de school doen. Van harte bevelen wij onze katholieke ouders aan. hun Jongens deze zoo nuttige onderwijsinrichting te dgen bezoeken. J. Boutler. r.k., koopman, van Leiden naar Compagnlestraat 12; A. A. Hoppenbrouwers, r.k., ambtenaar Wleringermeerpolder, van Klundert r.aar Roemer Vlsscherstaat 13; G. N. J Keyzer, rJc., veehoudersknecht, van Wervershoof naar Westdijk 15; G. Hoek rJt., melkslljter. van Wormer naar Forestusstr. 26; B. J. Vos. gjt.. en gezin, boerenarbeider, van Bellen naar Westdijk 12; C. J. Stelman, r.k., slagersknecht, van Den Helder naar Van Overdlestraat 13; N. J. Speur, n.h., kap persbediende, van Schoort naar Achterdam 11; A. J. Beukema. n.h„ rilksklerk. van Grpotegast naar Stationstraat 58; D. Lau- werse. ni., kantoorbediende, van Bergen naar Baansloot 25a; W. van Gunst, n.h.. hiffrouw van gezelschap, van De Bilt naar Metlusstraac. H. Scholtens, geen, dienstbode, van Ans- wedde naar Rltsevoort 28; «J. van Olden- borgh. geen. kantoorbedl“nde, van Amster dam naar Stationsweg 134; A. Pejst. r.k., keukenmelsle van Amsterdam naar Nleuw- lardersinvel 55: A Dfm'lnger. r.k., dienst bode van Amsterdam naar Nleuwlandersfn- gel 55; A. Leeuwenkamp. n.h„ zonder be roep van Eindhoven naar Nfeuwesloot 2; A. C. Henk. ri.. dienstbode, van Krommenie naar Houttfl 30; C. Molenaar, r.k.. dienst bode. van Obdam naar Tesse’sch-destraat 6: G. M. Hendriks r.k„ zonder beroeo van Rotterdam naar Vondelstraet 7; J. Plas en "erin n.h.. metselaar, van Ondom naar El- kelenbemstraat 33; M. W. Alburg, n.h.. dienstbode, van Valburg naar Hofdljkstr. 2. Mondelinge uitspraak 26 September 1930 A. J. v. S. te Heiloo, A. v. d. G. te Alk maar. overtreding melkbesluit f 3.boete of 3 dagen hechtenis. J. J„ A. J. G. te Hilversum, straatschen derij, ieder f T.50 boete of 1 dag hechtenis. G. W. te de Rijp. L. F. S. te St. Pan-ras, in staat v;.n dronkenschap de orde verstoren, de ie f 6.boete of 6 dagen hechtenis, de 2e f ia.boete of 8 dagen hechtenis. J. C. B. te Hoogwoud, overtreding Boter- wet, f 6.boete of f 6 dagen hechtenis. C. W. te Alkmaar, overtreding Provinciale verordening, f i-boete of 1 dag hechtenis. N. B., S. te Limmcn, overtreding Vis- scherijwet, ieder f 5.boete of 5 dagen hechtenis. J. S. te Amersfoort, overtreding art. 459 W. v. S., f 4.boete of 4 dagen hechtenis. H. H. O., P. H. O. te Amsterdam. J. W. de J. te Alkmaar, overtreding Spoorwegwet, ieder f 5.boete of 5 dagen hechtenis. H. H. re Heiloo, I. G. .te Egrnond aan Zee. dronkenschap, de ie f 4.boete of 4 dagen hechtenis, oe ae f 6.— boete of 6 dagen hechtenis. J. F. te Castricum, S. J., G. M. S. te Alkmaar, loopen over verboden grond, de ie en ae, ieder f 3.boete of 3 dagen hech tenis, de 3e f a.boete of a dagen hechte nis. N. de G. te Egrnond aan Zee. P. C. te Lirnmen. F. te Castricum, H. D. L. te Hengeloo. IJ. D. te Leiden, J. B., R. W. de J., J. C. K. te Broek op Langendijk, P. K. 'e Oterleek, I W. te Hugowaard. C. de G. te Waddinxveen. I. F. B. de V., N. A. R. te Alkmaar, overtreding Politieverordening, de te. tae en 14e ieder f 3.boete of 3 dagen hechtenis, de ae 4e, 5e, 8e. 9e ieder t 4.boete of 4 dagen hechtenis, de 3e f 5.boete of 5 dagen hechtenis, de 6e en 7e ieder f 1.boete ot 1 dag hechtenis, de toe en 13e ieder f a.boete of a dagen hechtenis, de 1 ie f 0.50 boete ot 1 dag hech tenis. K. D. te IJmuiden, W. B., A. J. v. S. te Velsen, A. S. te Castricum. O. P., L. G. H., W. v. d. S. te Ffeilóö, E. A. te Lirnmen. J. V.. A. R., K. S.. F. J. v. d. H. te Alkmaar. J. J. K. te Warmenhuizen, H. B. te Oude N e- dorp, C. G. te Sint Pancras, J. H. te Oud- Carspel, N. D. te Ursem, J. M. M. re Texel, C. V. te Oterleek, P. A. v. d. H., te Rotter dam, J.'S. te Schermerhorn, S. K., D. B. te Hugowaard, H. B. te Amsterdam, G. K. te Zuid en Noordschermer, N. D., C. S., A. A. R. te Broek op Langendijk, N. S. te Schagen, J. B. te Oudorp, overtreding Mo tor- en Rijwielwet, de te, ae en 5e ieder f 6.boete of 6 dagen hechtenis, de 3e, 19e en 35e ieder f 5.boete of 5 dagen hechtenis, de 4e. 6e, 7e, 8e. 9e, tae, 14e, 15e, tóe, 17e, 18e. aoe, 24e en 30e, ieder f 4.boete of 4 dagen hechtenis, de toe, 11e en 28e ieder f 2.boete of 2 dagen hechtenis, de 13e axf 4.boeten of 2x4 dagen hechtenis, de ate, aae, 23e, en 27e, ieder f 3.boete of 3 dagen hechtenis, de 29e f 8.boete of 8 dagen hechtenis, de 26e f a.boete of 1 week tuchtschool. ZU speelden op het gladde en zwaar te be spelen terrein een verrassend goed open spel, dat de Alcmarla-achterhoede steeds voor de moellljkste problemen stelde. Daarbij beschikten zU over een tweetal uitstekende buitenspelers, die wel raad met den bal wisten. De achterhoede was stevig en trapvast en zoo heel veel gelegenheid om een schot te losren kreeg de Alemaria-voorhoede niet. De doelverdedlger mocht er ook zijn. HU had wel eens moeite met den gladden bal, maar dat leverde geen gevaar op. De mlddenllnie was voor haar taak bere kend. Uitstekend was de voorhoede; er werd goed samenspel te zien gegeven, terwijl het spel niets te kort gehouden werd. In het bij zonder de belde vleugelspelers hebban in dezen wed.trtjd talrijke en mooie kansen ge schept. Het Alcmarta-elftal viel eerlijk gezegd niet mee. Het vertoonde spel was te zwak. Voor de rust werd het tempo aardig vol ge houden, maar na de rust was het heel wat minder. Oudes heeft zijn doel goed, verdedigd. Wel licht had hij bij het tweede doelpunt kun nen voorkomen, maar aan de andere zijde heeft hij ook meermalen mooi gered. Van de belde achterspelers was Kuiper ze ker de beste Jonker gevoelde zich blijkbaar op het gladde veld niet erg thuis, want zijn verdedigen was zwak. Trouwens het geheele verband in de ach terhoede leek dikwijls zoek. De mlddenllnie verdedigde soms wel aar dig. maar van steunen kwam niet veel te recht. Lengers deed op de spilplaats dikwijls aardig werk. Rootring leek ons niet zoo goed als gewoonlljk. De voorhoede is niet sterk, maar toch werden meerdere goede aanval len opgezet, maar de afwerking daarvan liet veel te wenschen over Eenige fraaie kansen, vooral voor de rust, werden hopeloos gemist. Hamstra was In dezen wedstrijd zeker de beste speler van de voorhoede. In dezen wedstrijd is duidelijk gebleken, dat het tempo bij de meeste Alcmarla-spe- lers te langzaam is. Noodzakelijk is, dat dit opgevoerd wordt. De Amsterdammers waren sneller en tot het einde wisten zl) het tempo goed vol te houden. En dat is een factor van groot belang. Nu iets van den wedstrijd zelve: No. 4 29 Sept. Onder leiding van scheidsrechter Aerts ste’len zich de volgende elftallen op: Alc. Victrlx. 16191 16’08 16155 16467 16481 16551 16583 ...J 11035 12897 12943 12958 13285 IÏ369 13481 14164 14167 1.-.- le rust Is het een vinnige strijd met'5075 1514? 15212 15241 166 366 583 783 989 1144 1308 1532 1805 2015 2265 2495 2674 2900 3186 3512 3713 3864 4005 4234 44’8 4590 4840 5059 5320 5568 5777 5940 6182 6315 6558 6961 7248 7359 7554 7689 7911 8256 8'64 8783 89’4 9204 9422 9729 9992 10003 10008 10047 10065 10105 10125 10148 10160 10352 10365 10372 10388 10'47 10555 106'9 10747 10788 10806 10815 109’4 10076 11017 11047 11080 11091 11235 11298 11339 11340 11367 11368 11601 11633 11619 11722 11723 11784 11821 1183.1 11848 11870 11874 11^77 11882 11912 11932 11971 1'150 12267 12308 12422 12554 12564 12575 12577 12676 12684 12746 1?W3 13004 13020 13037 13090 13169 13171 13181 13295 13367 13400 134’2 13713 13877 13883 3968 14174 14230 14337 14366 1437? 14631 14633 14645 14802 15001 15069 1'170 15t86 15198 15381 15132 1'719 15737 48fe STAATSLOTERIJ Irekklae vaa Maandag. 29 September 19* Se Klysse. *e Lllst. HCOGE PRIJZEN. 1268. 2726. 2802. 3625. 3860 1966» elk /460. 10631. 20857. 20997 elk 200. 18267 18276 18354 18388 18405 18406 18440 18449 1 8485 18557 18591 1 18745 1S750 18781 10115 101'2 19191 A R. C.-doel leveren niets op. Eenige goede 8627 18676 18707 18770 *1 1 unc, UW», .v 1925' 1.. cordia verloren. A. R. C. gaat ook weer ten 0’'? 20592 20670 20781 20952 aanval maar de keeper weet te redden. BU een aanval van A. R- C. zet de rechtsbinnen -oed door en doelpunt, maar wordt voor bui tenspel geannuleerd. Concordia probeert het ook nor eens maar weet niet te doelpunten. Kort hierop is het einde. „„1 13511 14’70 14425 14782 :zc:z :"*i 15354 15713 15767 15965 16189 16268 16313 16579 17108 17156 17430 17549 17692 18155 1836.0 183S0 ..7“) 18920 193:8 19430 1914? 6921 7537 8445 9148 9>67 10418 11170 12206 12463 1204 13125 13178 13610 13868 14060 14935 15003 15488 15555 15985 16032 16357 16401 17:66 17223 17299 17764 19424-/1500. 514. 570, 1187. 1000. 3758. 1209L 18877. 10631. zoss/. ziwvz eia 5231. 6683. 6954 7294, I3W7. I49S1 6'27 7303 8032 8832 9585 In de meerderheid, maar de R.-achter- »9f>4 10005 1C0I2 - - - 1 769 10793 10827 Nog geheel onverwachts het de Con- n7„ x a_.1 .11* jV,ra»—ra vwl nrAAr - - 12645 12843 1 aanzien -0e~ houden. Het veld was zeer glad en moelUJk te be- A. R. C. trapt af en onderneemt een aan val, die door de Concordia-achterhoede on derschept wordt. Belde elftallen ondernemen verschillende aanvallen, maar door slecht schieten gaan enkele kansen verloren. In het begin heeft het gladde veld Invloed op het spel, maar langzamerhand komen de spelers er beter in. waardoor beide doelen in gevaar komen, maar de keepers kunnen doeknmum De studieboeken en leermiddelen voor den cursus zijn voorradig bij SL Jacobstraat - boek Fnldsen ooöj. ovo-i. J4V-9. .V" uwi 1537 2288 Deze fabriek geeft Donderdag en Vrijdag a... in het Gulden Vlies, een heel inte ressanten cursus in het stofschllderen en reliefschUderen. Voor dames vooral is het van belang deze gratls-lessen by te wonen, daar men met zeer weinig middelen tot verrassende resul taten komt Zie verder de annonce in dit blad. A. F. O. Er ontspint ich reeds aanstonds een ge- animeerden strijd met A. F. C. iets meer in den aanval. De achterhoede van Alemaria weet zich echter staande te houden. Het blijkt, dat het gladde veld en de gladde bal het spelen niet gemakkelijk maakt. Ook de Alcmarta-voorhoede waagt eens een aanval op de A. F. C.-veste, maar de stevige A. -F. C.-achtehoede is wel voor haar taak berekend. Plotseling krijgt Hamstra den bal mooi op den vleugel aangegeven en met een vrij veld voor zich gaat hij snel op het doel af. Met een prachtig schot maakt hljAlcmaria's eerste doelpunt in deze com petitie. 10. Ongetwijfeld een mooi doel punt waarmede hij Alemaria de leiding gaf. De vreugde was echter van korten duur, want na eenige vergeefsche pogingen maakte A. F.. C. met een moolen kopbal gelijk, 11. Het bleef een spannende strijd. beide ploe gen gaven zich geheel. Betrekkelijk onver wacht namen de Amsterdammers de leiding toen een boogschot, juist onder de lat, doel trof. 1—1 Daarna hebben de Alcmarianen goed partij gegeven en meerdere goede aanvallen onder nomen, waarbij het A. F. C.-doel eenige malen niet onfortulnljjk aan een doorboring ontkwam. BU een ernstige schermutseling voor het Amsterdamsche doel, wist Bos tenslotte den bal over de doellijn te werken, waardoor de stand wederom gelijk was, 22, Spoedig daarop was het rusten. In de pauze werden de kansen druk bespro ken. Niemand kon zich ontveinzen dat A. F. C. een best elftal In bet veld bracht, maar men verwachtte ook, dat Alemaria nog wel even los zou komen. Dadelijk na de hervatting was er dezelfde spanning als voor de rust. Belde elftallen stel den energieke pogingen In het werk om de leiding te hernemen. Een doelpunt was in deze periode veel waard. Er deden zich van belde Tijden mooie kansen voor, maar bet gladde veld speelde nog al eens parten. Na een goeden aanval van den A.F.C.-llnksbulten kreeg de midden voor een mooie kans, die hU niet onbenut list 3. Nog tleef het spannen, maar toen kort daarna A. F. C. er 24 van maakte, was de wedstrijd voor Alemaria verloren. De Am sterdammers voerden den stand nog op tot De eerste thuiswedstrijd van Alemaria ein digde alzoo in een flksche nederlaag. De cijfers mogen iets geflatteerd zijn en men moge constateeren. dat het Alemaria niet be paald meezat, maar een feit is. dat een over winning den Amsterdammers toekwam. Scheidsrechter Aerts leidde goed. (Gedeeltelijk gecorrigeerd) Het veld bleek, ondanks den velen regen der laatste dagen heel goed bespeelbaar. Ten aanschouwe van een vrij' groot aantal toe schouwers werd om even twee uur onder lei ding van scheidsrechter Slikkerveer begon nen. DEC. had een sterk gewijzigd elftal, terwijl W. F. C- compleet was. Aanvankelijk ging het spel geljjk op met nog weinig ge vaarlijke momenten voor de doelen. Gelei delijk kwam D. E. C. er evenwel beter in en kreeg de Wormerveersche verdediging net zwaar te verantwoorden. De voorhoede van D. E. C. schoot echter in het geheel niet of slecht, zoodat resultaten voorlooplg uithieven. Uit een voorzet van rechts gelukte het Roeg tenslotte om aan D- E. C. de leiding te geven 10. W. F. C. pakte nu beter aan en oefende eentgen tijd een zwaren druk uit op ’t Amsterdamsche doel. Eenige prachtkansen wisten de Wormerveer- ders door slecht schieten niet te benutten en de rust kwam met 10 voor DE C. Na de hervatting volgden eerst eenige aan vallen van D. E. C- welke werden afgeslagen, waarna W. F. C. in de meerderheid kwam waarbij dc D. E. C.-keeper verscheidene ma len fraai redde. Een snelle ren van den Wormerveerschen linksbuiten, besloten met ’n goeden voorzet had tot gevolg, dat de rechtsbinnen onhoud baar kon scoren. 11. Nu volgde eenlgen tijd een gelijk opgaand spel waarbij, ondanks het gladde veld, nu en dan zeer goed gespeeld werd. Circa 20 mi nuten voor het einde gaf de W. F- C.-llnks- bulten zijn club met een keurig schot de lei ding, 12. D. E. C. was hierdoor zóó ontmoe digd. dat het er gerulmen tijd niet veel meer van terecht bracht. Vooral de aapval liet het er leelljk bij zitten. W. F C. was dan ook overwegend sterker, maar door slecht schie ten wisten de Wormerveerders hun sprong niet te vergrooten. Tegen het einde ging W.P.C. zich meer op verdedigen leggen, waardoor D. E. C. Juist gelegenheid kreeg om weer aan te vallen, en doordat de W.F C.-keeper een hoogen bal door de glad heid onvoldoende wegstompte Juist voor de voeten van Roeg, werd het weer gelijk, want deze speler kopte het leder onberispelijk in, 22. D E C. zette er In de resteerende minu ten nog alles op om het winnende doelpunt te scoren, doch slaagde hierin door goed I werk van de W F C.-verdediging, niet. Met 22 kwam het einde van dezen vrij goed gespeelden en spannenden wedstrijd. BIJ bel de elftallen waren de verdedigingen zeer goed. W. F. C heeft een behoorlijke ploeg. De aanvallers moeten echter beter van de kan sen gebruik leeren maken. Wat D. E. C. be treft viel het spel van de voorhoede zeer te gen en bleek de mldvoor Schaap een misluk king Scheidsrechter Slikkerveer heeft deli wedstrijd goed geleld- Laten wij, voordat we een verslag geven van Alcmaria's nederlaag, de tweede in deze competitie allereerst iets prettigere vermelden. Er viel by Alemaria een jubileum te memoreeren: Jo Bos, Alcmaria's rechts- en linksbuiten herdacht Zondag het feit, dat hij 12 S jaar voor Alemaria eerste uitkwam. Ongetwijfeld is dit een feit, dat herdacht moest worden, want het gold bier het Jubi leum van een echt en bijzonder fair sport man. Bos, ook wel populair ,J3ossie" genaamd, heeft Alcmaria's kleuren steeds op bijzonde re wijze hoog gehouden. Hij was een ware sportman, dlc een nederlaag, zij 't dan vanzelfsprekend ongaarne sportlef wist te dragen. Een achterstand1 was voor hem een prikkel tot grooter krachtsinspanning, maar nimmer Het hij zich daardoor vertelden tot ook maar eenig unfair spel. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat hy overal een graag geziene tegenstan der was. Nu hebben zyn bestuur en medespelers, supportersvereeniglng en andere vereenigln- gen hem een passende en vooral verdiende hulde bereid. Het kwam hem, wiens naam onafschelde- iyk met dien van Alemaria verbonden is, zeer zeker toe- Alcmaria's voorzitter, de heer Bietsma was de eerste, die Bos In harteiyke bewoordin gen met zyn jubileum complimenteerde. Hy hopte, dat aUe spelers van Alemaria Victrix een voorbee'd aan hem zouden nemen. Namens de vereeniging bood hy hem een zllverer clgarettenkoker met Inscriptie aan. De supportersvereeniglng belef vanzelf sprekend oko niet achter en een groote bloe menmand mocht Bos van de supporters in ontvangst nemen. Daarna sprak nog de heer ter Horst, na mens de Alkmaarsche Polltle-Sportvereenl- ging. Namens deze vreeeniging bood hy hem een kistje sigaren aan. Tenslotte sprak Bos, de aanvoerder van A. F. C„ di^riln naamgenoot huldigde met zyn jubileum. Hy sprak den wensch uit, dat een mooie wedstritd gespeeld zou mogen worden. Jo Bos dankte voor de vele bewyzen van sympatie op dezen dag ontvangen- De regen de laatste dagen en ook den morgen zelve gevallen, had het veld glad "emaakt en vanzelfsprekend niet gemakke- Wk te bespelen. Niettemin was er geen enkele reden om den wedstritd niet te laten doorgaan. Opvallend was het, dat de A. F. C.- spelers allen veel zwaarder gebouwd waren dan de Alcma-ïa-spelers, maar ondanks dat, waren zy op het gladde veld zeker zoo goed thuis. Tydens den wedstryd hield het weer zich uitstekend, zoodat de toeschouwers in dit opzicht het nog goed getroffen hebben. De wedstrijd zelve zal den kykere over het algemeen een teleursteU'ng gebracht heb ben. Voor de rust ging het uitstekend en toen was ’t een spannc;.dc stryd tusschen twee ploegen, die elkaar heusch niet zooveel toegaven. Dit gedeelte van den strijd bevredlgdd on getwijfeld. Na de rust toen de stand nog 22 stond ging het no gwel, maar toen A. F. C. eenmaal de leiding hernomen had. was het mis en werd deze eerste thuiswedstrijd een zware n'i rlaag. Laten we echter aanstonds constateeren. dat de Amsterdammers verdiend wonnen en dat zy een uitstekende ploeg in het veld brachten. Hun spel was sterker dan dat van Alemaria en dat beeft bun eea verdiende overwinning gebracht» Geboren: Cornells Dirk, z. van Dirk de Jong en Klazlna de Geus; levenl. aangege ven kind vfl man; Gerhaj en Cornelia’ van Rika St Petrus de Bc tinus, z. van Overleden 54 j Tede Houtkooper, 75 j.; Teunisje Ka bel, wed. van Gerrit Kleymeer, 84 j. Gistermiddag te 12 uur had in „*t Gul den Vlies”, ten overstaan van notaris mr. J. W. van der Heide, de trekking plaats van de verloting, gehouden ter gelegenheid van de jaariyksche landbouwtentoonstelling, goedgekeurd by Mlnistrieel besluit van 9 April 1930, no. 918. De eerste prijs, twee vette 4185. 2e prijs, electrische wringer. 8481. 3e prijs, clubfauteuil, 241. Vette schapen vielen op de volgende num mers: 2859, 5778, 80S. 3763. MMS. 3184. IMH. 187». 43S4.078. Zaterdagmiddag is de omgeving van Waagplein een tooneel geweest van een flk sche vechtparty tusschen de politie eener- zyds en een beruchten Alkmaarschen vech tersbaas anderzyds. Te ongeveer kwart voor 1 bevond zich op de Paardenmarkt in de Marktstraat de bekende vechtersbaas Willem Sme-ets. ook bekend als Willem Poelée. die In kenneiy- ken staat van, dronkenschap verkeerde en enkele op de markt aanwezige paarden on der de bulk en tegen de poolen schopte. Ondanks de sommatie van een surveillee- rende polltle-agent hiermede uit te schel den. ging by met die lage nandelwyze door, waarna de polltle-agent tot arrestatie wilde overgaan, hetgeen hem echter niet mocht gelukken. Nadat belden over de vuile straatsteenen hadden liggen rollen verwijderde 8. zich, gevolgd door den agent, die al spoedig ver sterking kreeg van een Collega. De man liep den Dyk op. maar werd op de Torenburg door een der agenten inge haald. waarna wederom een verwoede vecht party plaats had. Gedurende den geheelen afstand naar het Bureau vonden er kleine schermutselingen plaats, doch de inmiddels gearriveerde ad- junct-lnspecteur wist den man wel de noo- dige kalmte te verschaffen. Geboeid Is bij ten slotte in de Langestraat aangekomen. Natuuriyk was er voor deze vechtparty op dit tydstlp zeer veel belangstelling. De algemeen verkondigde meenlng, dat de arrestant gelegenheid nad gehad de sa bel van een der agenten in tweeën te bre ken. is fantasie. De schede had enkel eenige deuken bekomen. De tunieken van de belde agenten waren danig beschadigd. Het etnde van dit „drama" zal zich aan den Geestersingel afspelen. hierop Is het rusten. dan Concordia en dan A. R. C in den aanval. 15537 15MH Belde elftallen zetten er alles op en het is 7399 17427 7961 18083 11990 120 12516’*TO 12662 12665 12'71 TF914 1T121 13144 13221 13277 13472 13315 14695 I4I37 14330 1’333 14'81 146’6 14774 14790 15146 15149 15167 15’64 15274 15334 1'508 15567 15592 1'790 1'818 15861 15870 15,8'? 15924 1'970 ’1'078 1*001 16nw 16055 16l«0 16136 16159 16179 1634? 16604 IÓ66? 16688 16693 1*700 16748 16941 17042 17051 17057 17.168 17111 17225 17256 17331 J 1746? 17471 17594 17605 17606 17634 1764' 17706 17744 17760 17773 '7830 17849 17863 17904 17917 17955 17978 8003 18006 18073 18146 18167 18103 18328 18241 18596 18610 8612 18618 18091 - :x.; 188-' 18859 1W60 19193 19108 19211 19214 19240 102'8 192'3 10284 19259 10.338 19468 19402 10522 19'20 10M5 19772 19788 19809 19813 19883 19934 19940 200C’ 20105 20127 20156 20158 20207 20209 26’17 20’77 20383 21,389 26'26 201’6 2045’ 20458 204’8 20503 20554 20557 20560 2TWS21 20635 20644 20725 20741 20758 20761 20765 2» 702 20870 20878 20839 20893 20694 20900 20954 20955 20057. Verbeter In ges. 5e Klasse. 8e I.H<t: 14572 met ƒ70 ontbreekt: 17629 ƒ70 -.17600 frr.. l97OT m /tl 1Q6(>7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 5