„Een Erfenis” VRAGEMBUS HARENKARSPEL VEILING-O VERZICHT WARMENHUIZEN URSEM DE RIJP HARENKARSPEL VENHUIZEN EGMOND AAN ZEE UITGEEST WERVERSHOOF HEEMSKERK SPIERDIJK OUD-KARSPEL SCHAGEN HEILOO ANDIJK ENKHUIZEN ZIJPE ’T ZAND HOORN OUDE NIEDORP NIBBIXWOUD WESTWOUD HOOGKARSPEL o wel bü bovengenoemden dokter. duo de Laat zal optreden. en aan- aan- die afgedrukt Vraag: 14 October as. op K. AMBACHTSSCHOOL TE EDAM. Overzicht „C. V. V.” 22 t. en m. 27 Sept. 30 J. W. Thun- als en voor gewaarschuwd onbekend vee dan getast. 50 jaar koorzangen De heer J. Schave- maker Sr. hoopt 22 Nov. a.s. zijn gouden ju bileum als koorzanger te herdenken. Die dag zal zeker niet ongemerkt voor den jubilaris voorbijgaan. den haar kwa- uft Tjaddinxrüterpolder De kroosschouw in dit waterschap is bepaald op Dinsdag Armenraad Naar wij vernemen bestaat bij het algemeen Burgerlijk Armbestuur het voornemen om het armenla nd in December a.s. niet in het openbaar te verhuren doch onderhands. Alleen het land dat los of vrij koet, zal vermoedelijk in het openbaar wor den verhuurd. Geen dansvergnnning Door den burge meester dezer gemeente is aan de caféhou ders alhier een rondschrijven gericht, dat dit jaar in verband met -den slechten toestand ten plattelande geen vergunning tot dansen zal worden verleend. R.K. Volksbond Zondag 10 October as. zal de R.K. Volksbond hier een feestavond .houden, bij welke gelegenljeid het bekende H. J. Bouw- en Zaandam Een goed najaar? Bij den heer J. Mooi) te Kerkbuurt staat een perenboom dit jaar voor de tweede* maal in vollen bloei. Wij betwijfelen het echter, of deze boom voor de tweede maal goede vruchten zal voortbrengen. Winkelweek Van 3 tot 11 October wordt in onze stad een winkelweek georganiseerd. Gezien de groote deelname, belooft deze buitengewoon te zullen slagen. Commissie alsmede als eere-voorzitter van de voetbal club A. D. O., Gymnastlekvereeniging, Too- neelclub van Patronaat en Gezellen, alsme de Mariavereeniging, viel veel werk te ver richten. De liefde voor de kunst was den heer Mok ingeboren. Sedert 20 jaar was hij re gisseur van de Tooneelvereeniglng ,,Ons Ge noegen’, die hjj door zijn bezielend mede leven tot grooten bloei wist te brengen. Met den heer Mok is heengegaan een man met groote geestesgaven, die Zijne talenten zuiver ter liefde Gods aanwendde. We weten zeker, dat velen een hartelijk gebed zullen doen opstijgen tot God voor den dierbaren overledene, met den wensch, dat het eeuwig loon reeds zijn deel zal zijn in den Hemel. R.K Vrouwenbond Op Woensdag as. der een zullen en een paar toonèelstukjes opgevoerd. De leden van den vouwenbond zullen zeker geen aanspo ring behoeven daarheen te gaan, daar het iets moois belooft te worden. Concert Zondagavond gaf het Fanfare corps ..Eensgezindheid van Egmond-Bin- nen, alhier een populair volksconcert In ae zaal van „De Vergulde Valk.” Het programma werd op uitnemende wijze onder leiding van den directeur, den heer P. Kuis te Castrlcum ten uitvoer gebracht. De muzieknummers werden afgewissc’.d door het optreden van den heer Léon Bonne, humorist. R. K. Kiesvereenlging In de vacature, ontstaan door het overlijden^ van den heer J. Punt, is tot afgevaardigde’ naar de beide centrale kiesvereenlgingen aangewezen de heer L, Zonneveld. Ondershands verkocht Door den heer A. Cornelisse is een perceel weiland, gelegen ten N. van het station alhier, verkocht. Hierop zullen een 10-tal hulzen gebouwd worden voor het monteurpersoneel der electrificatie van de Spoorwegen. Bloembollencultuur De afd. voor bloem bollencultuur hield Vrijdagavond een alge- meene vergadering in het vereenlgings- gebouw. De agenda vermeldde o.a bespreking bloem bollencursus. De voorzitter had een schrijven ontvangen van den heer Kuipers waaruit blijkt dat een cursus gegeven kan worden door den heer Vader. De cursus bestaat uit 12 lessen Cs avonds) van 2 uur. Er moeten minstens 20 personen aan deelnemen boven 21 Jaar; de kosten voor den geheelen cursus bedragen f 250. Na geanimeerde besprekingen werd be sloten, den cursus te houden, en alle aan wezigen gaven zich op; ook personen beneden de 21 Jaar kunnen den cursus volgen. 2.70 per 100 K.G. De aanvoer bedroeg in dezé week 44950 K.G. tegen 29.000 KG. In de vorige week. Gele kool. De zeer geringe prijzen van aan was. In memoriam M. Mok. Dinsdag 30 September as zal in de jferochickerk des morgens half tien eene plechtige Requiemmis worden opgedragen, waarna begrafenis van het stoffelijk overschot van den op Vrijdag IJ. zoo tragisch om het leven gekomen heer Mok zg. Groot en algemeen is de deelneming; en een diepen indruk heeft het plotseling over lijden van dezen edelen man in onze ge meente gemaakt. Aankoop land voor Tehuis Ouden van Da gen. Van bevoegde zijde wordt thans be vestigd, dat door het Comité tot oprichting van een Tehuis voor Ouden van Dagen een stuk land aan den Puinweg van den heer W. Welboren is aangekocht, ter grootte van 1 H-A. voor de som van f 10.000. Jubileum Hoewel het 10-jarig bestaan der Coöperatie „Ons Belang” eigenlijk reeds bet vorig jaar herdacht werd, tegelijk met een zilveren jubileum van de afd. Uitgeest van den R. K. Volksbond, geeft deze Coöpe ratie de volgende maand, 10 October, een ge- aelllgen avond aan leden en verbruikers In hötel ..De Ooievaar”. De heer C. Peperkamp zal als humorist en bekende familie De Graaf als muriekge- gélscbap medewerking verleenen. R.K. Ziekenfonds St. Martinus Wegens overlijden van den heer C. Jong Jbz., die sedert de oprichting secretaris van dit fonds was, is tot tijdelijk opvolger benoemd de heer C. de Boer, te 't Veld. Zwaar onweer Zaterdagavond ongeveer half 6 pntlastte zich boven den Polder Wog- meer, gem. Hensbroek. een zwaar onweder. Door den bliksem werd gedood een paard van den heer C. Wjjte. Het huis van de wed. J. Commandeur werd getroffen. Echter ontstond geen brand; wel werd een gat in den muur geslagen. Bij ver schillende personen zün de ruiten verbrij zeld. Het zeldzaam schouwspel viel te aanschou wen, dat men den bliksem zag in de gedaan te van een grooten vuurbal, welke in den grond sloeg, wat een angstwekkenden vuur regen veroorzaakte. Gelukkig zijn geen per soonlijke ongelukken voorgevallen. Gemeenteraad De Raad dezer gemeen te is door den burgemeester bijeengeroepen tegen Donderdag. 2 October .1930, des nam. 8 uur. zee-visscherijtentoonstelllng de niet opgewekt was te vlaggen. Voorzitter antwoordde, dat dit bezoek in cognito werd afgelegd, en dat de vijf streekburgemeesters in een bijeenkomst wa ren overeengekomen het incognito te eer biedigen. De burgemeester van Bovenkarspel was van de afspraak afgeweken en had of ficieel H. M. de Koningih-Moeder opge wacht en begroet. Toen hfj dit vernam, had hij onmiddellijk de vlag aan het Raadhuis doen ontplooien. De vergadering achtte het afwijken van de afspraak van Bovenkarspel niet te verdedig gen. Nog vroeg de heer Messchaart eenige in lichtingen over het aandeel onzer gemeente in de winst en de rente van het reserve fonds van den Vleeschkeuringsdienst Enk- huizen. Voorzitter deelde mede, dat de ge meente uit de winst ontvangt als haar aan deel 366 24 err uit de rente van het re servefonds 113.42. Na een hartelijk dankwoord voor de wen- schen van den heer Stapel namens den Raad naar aanleiding van zijn herbenoeming ge sproken, sluit de Voorzitter de vergadering. Cursus E. H. B. O. Door dr. d'Arnand zal weder een cursus gegeven warden in E. H. B. O. Dit is de tweede herhalings-cur- sus. Tevens bestaat vanaf heden gelegen heid zich voor dezen cursus op te geven en Witte Kruis De afdeeling van het Witte Kruis hield een algemeene vergadering in het lokaal van den heer D. Bruin, welke zooals gewoonlijk zeer slecht bezocht was. Behalve het bestuur, dat met uitzondering van den heer Jac. Dam present was, waren twee van de circa 400 leden tegenwoordig. De voorzitter, de heer L. Reuvers, opende met een woord van welkom, en drukte zijn spijt uit over de'geringe opkomst. De notulen der vorige vergadering werden door den heer J. Wartenhorst gelezen en na een opmerking van Dr. Groenhart goedgekeurd. Van verschillende afdeelingen waren aan bevelingen binnengekomen voor candidaten voor de vacature, ontstaan door het over lijden van het hoofdbestuurslid, den heer Dibbits. Besloten werd geen bepaalden candidaat aan te wijzen, doch den afgevaar digden vrij mandaat te geven. Hierna bracht de voorzitter een kort verslag uit van een bezoek aan „Duin en Bosch" te Castricum. Bij het kiezen voor afgevaardigden naar 'de algemeene vergadering te Haarlem kregen de heeren Reuvers en Wartenhorst de meeste stemmen op zich vereenigd, terwijl de heer A. Kistemaker werd aangewezen als plaats vervanger. Volgde verkiezing van drie be stuursleden, wegens periodieke aftreding van de heeren L. Reuvers, Jac. Dam en A. Kistemaker. Na gehouden stemming blijken allen te zijn herkozen. Op voorstel van den voorzitter werd besloten, bij voldoende deelname een moedercursus te geven. Hiertoe zal een oproep worden geplaatst in het N.H. Dagblad en in de Schager Courant. In de rondvraag stelde de heer Pronk de vraag, of het niet wenschelijk zou zijn in het ver volg eens een keer te vergaderen te Tuitjen- horn of in ’t Waarland, dit, om aldaar wonen de leden de gelegenheid te geven, de ver gaderingen bij te wonen. De Voorzitter antwoordde dat meermalen proeven zijn genomen, welke echter nooit eenig resultaat hebben opgeleverd. Op een vergadering eenige jaren terug te Tuitjen- horn in ’t Patronaat gehouden, waren slechts een paar leden tegenwoordig, terwijl op een vergadering in het Waarland, eveneens bij wijze van proef gehouden, de opkomst ook treurig was. Zelfs de bestuursleden, die in die gedeelten van de gemeente werden benoemd, bezochten bijna nooit een ver gadering. Nadien worden de bestuursleden alleen gekozen uit inwoners van Dirkshorn. Dit geschiedt alleen om het bij wonen der bestuursvergaderingen te bevorderen. Om deze redenen ziet voorzitter er het nut niet van in om nogmaals een pro ef te nemen. Na deze toelichting werd de ver gadering onder dank gesloten. Veel animo Vopr de betrekking .van sla ger aan de Verwérkingslnrichtlng hebben zich 72 sollicitanten aangemeld. Daaruit is het volgende viertal opgemaakt: Molenaar, Bergen; Goet. Behagen; Muntjewerf, Anne Paulowna; Smit, Nieuwe-Niedorp Melkprijs. Deze week is de melkprijs met een cent per Liter verhoogd en ge bracht op 13 cent. Herige brand. Zondagmiddag 5 uur werden de bewoners van de Bangert opge- schrikt door brand, welke was uitgebroken in de groote brandstoffenopslagplaats van den heer B. Aker. In zeer korten tijd stond het geheele gebouw In lichte laaie. Een groo te vonkenregen tJ dichtbewolkte buurt, vaar ontstond. Maatregelen werden genomen om de bloembollen enz. bjj de omliggende huizen in veiligheid te brengen. De brandweer was spoedig ter plaatse wist met veel moeite de perceelen brand te bewaren. De burgemeester, de beer P. Groot, maak te zich zeer verdienstelijk bij het blusschlngs- werk. Hat de brand zoo snel om zich been greep, kwam, doordat veel brandstoffen in de schuur aanwftrig waren. Ook waren er petroleum, enkele kruidenierswaren en oudpapier van de R- K Propagandaclub aanwezig. -Niets kon gered worden. Met het oog op verder brandgevaar bleef de brandweer den geheelen nacht ter plaatse. .De oorzaak Is onbekend. Verzekering dekt de schade. Opbrengst Sobriëtasbloempje. De ver koop van het Sobriëtasbloempje ten verkoop aangeboden na alle H.H. Missen, bij de uit gangen van de kerk op Zondag 1.1., heeft in totaal opgebracht de som van f 80.92. Vereenlging tot bestrijding van L. b. c. onder het rundvee Dat met de oprich ting dezer nog jeugdige vereenlging goed Uit de aanvoer van de diverse producten kan men zeer goed bespeuren, dat het met de zomerproducten zeer spoedig zal gedaan zijn en dat de wintergroenten steeds met een grooter kwantum op de markt verschij nen. De aardappelhandel begint nu al te kwijnen. De sctootsche muizen worden sinds enkele weken niet meer als hoofdartikel be schouwd. De handel en aanvoer in de an dere soorten aardappelen zal met een aan tal weken ook wel grootendeels gedaan zyu Anders is het echter met de koolsoorten. Hoewel de opbrengst per snees zeer miniem is stijgt met de week het aantal aangevoe-- de kilo's Op JJ. Dinsdag is voor de tweede maal in dit seizoen erwten-veiling gehou den. Naar omstandigheden kunnen wij te vreden zijn over het verloop van deze twee erwtenveilingen. Hoewel de teelt van erwten menigeen terdege tegenvalt, was de aanvoer toch bevredigend. Dit neemt niet weg, dat de aanvoer toch beter zou kunnen zijn. De vaste wil om te geraken tot een Ideale erw tenveiling in onze veiling is nog niet bij lederen verbouwer binnengedrongen. Als iedere verbouwer zegt: „Onze erwtenveiling zal en moet levensvatbaarheid hebben dan zal het Centraal Bestuur in zijn pogingen .slagen. Jammer is het, dat er nog zoo vele leden zijn, die steeds „de kat uit de boom kijken” en de andere de kastanjes uit het vuur laten halen. Denkt toch aan het spreekwoord: „Waar kikkers zijn, daar sijn ooievaars". Bij een ruimen aanvoer van erwten wordt de groote zaadhandelaar stil zwijgend genoodzaakt ook in onze plaats zijn inkoopen te doen. Dus verbouwers van erwten meer streven en meer werken voor n.l. in Warmenhulzen een verspreidde zich over de waardoor groot ge- een partijtje blauwe eigenheimers verknrM voor den prijs van 5.50 per 100 KG Bij een zoo geringen aanvoer kan men toch werkelijk niet van een handel spreken. De aanvoer van aardappelen bedroeg in deze week 43066 KG. tegen 134550 KG. in de vorige week. Gele nep. Eén verblijdend teeken is het in dezen drukkenden tijd weer eens te kun nen spreken van meer handel en hooger» prijzen. Dit was het geval met de gele nep. Waar in de vorige week tot hoogstens 3 7J per 100 KG. betaald werd, gaf men op jl. Zaterdag van f 3.80 tot 4.30 per 100 KG Sinds 28 Augustus j.l. was niet boven de 4 per 100 KG. betaald. De aanvoer be droeg in deze week 18.400 K.G. tegen 26575 KG. in de vorige week. Gele uien. Bij de stijging van de prijzen der nep verwachtte men eveneens een stij ging der prijzen van de uien. Die verwach tingen werden echter niet beantwoord. Veel verschil in prijs met die van de vorige week viel niet te constateeren. Deze bedroeg 2.50—3 50 per 100 K.G. Voor de grove uien werd betaald van 3.103.40. De aanvoer bedroeg 41675 K.G. tegen 23250 KG. in de vorige week. Roode kooL Nog steeds is het een dool* boel" in den koolhandel. Veel licht ziet men er nog niet in. Voor de groote roode wordt iets meer betaald dan de door de Velllng- vereenlglng gestelde minimumprijzen. De handel in groote roode is zóó slecht, dat men liefst nog beneden den minimumprijs gaat. De kleine roode brengen op van LM Burgerlijke Stand Geboren: Nicolaas, Pieter, z. van P. Kaptijn en 8. Kortlever Jannie, d. van N. J. Verbeek en D. jyjjdenes René, z. van H. Hartog en M. Z. v. d. Oord Frank William, z. v. Jb. Hos en H. E. C. Landzaat. Overleden: Jantje de Vries, 71 jaar, wed. van J. Trlemstra, Munnlckenveid 21 Klaas Eindhaven, 67 jaar, echtgenoct van P. van Marie, Ged. Appelhaven 62 Outjert Hooi veld, 61 jaar, wonende te Avenhom Jo hannes van Etten, 71 jaar, weduwnaar van C. Koomen te Beemster. het secretariaat vervulde. Nooit werd gemist bij den tocht naar de H. Stede. Steeds wist hjj met zijn nooit versagen - den propagandageest allen te bezielen en in geestdrift te doen ontsteken. Nog dezer dagen werd door hem gespro ken, om uit deze vereenlging op te richten een Eerewacht van het Heilig Sacrament. Zoo ook op sociaal gebied. Talloos zijn de organisaties waarin de over ledene eene leidende of bestuursfunctie had. waaraan hij zich met hart en ziel totaal be langeloos gaf. Na 1927 toen de heer Mok gepensionneerd 1, werd zjjn tijd geheel in beslag geno- door deze vele werken op sociaal ter- Blijven foto’s, zijn op gasllchtpapler en gefixeerd in een gewoon flxeerbad (hypo), goed of is een zuurflxeerbad noodig? Antwoord: Blijven niet goed, een zuur- zuurfixeerbad is noodig Vraag! Tot wlen moet ik mij wenden, om als arbeider in dienst te 1 Zuiderzeewerken? Mijn bedoel Wlerlngermeepolder. Antwoord: Tot de Directie van den Wlerlngermeerpolder, KnnemerpBrk,, Alk- maar. Vraag: Ik heb kippen van 3 maanden, zij eten, drinken en loopen goed, doch soms staan zij plotseling stil doen de oogen dicht, laten de vlerken hangen en een paar uur later zijn Zij dood. Zoo zijn reeds 30 stuks gestorven. Wat kan dat zijn en wat er tegen te doen Antw.: Dat kan verschillende oorzaken hebben, wij raden u aan een deskundige te raadplegen. Vraag: Hoe moet ik een beige vilthoed schoon ma ken Antw.: Wrijven met oud brood of met schuurpapier O.O. kool. de gele kool was de oorzaak, dat'de voer in deze week beduidend minder dan in de vorige week. Deze bedroeg 9100 K.G. tegen 13.300 KG. in de vorige week. Voor de groote gele werd betaald f 0.60— 1 per 100 K.G. De kleine gele kool trok in deze week eveneens minder de aandacht. De noteering hiervan bedroeg 126— 1.60. Witte kool. De handel in goede witte kool is vrij standvastig. Een heel enkele partij wordt verkocht voor 0.90, de rest steeds boven de 1 tot de 150 per 100 KG. De aanvoer bedroeg in deze week 163.700 K.G. tegen 110.000 K.G. in de vorige week. Slaboonen. De aanvoer van slaboonen ia thans zóó weinig, dat de handel daarin weinig van beteekenls is. Deze bedroeg 2136 K.G. tegen 3285 K.G. in de vorige week. Da noteering bedroeg van 3.10 tot 6.70 per 100 K.G. Peen. Voor de peen werd betaald f 1.70— 2.40. De aanvoer bedroeg 3375 KG. tegen 2175 K.G. in de vorige. De noteering van de grauwe erwten be droeg 36.7041.60, van de vale erwten 33.90f 37.60, van de groene erwten 25.50, alles per 100 K.G. De aanvoer be droeg respectievelijk 3065 KG., 3806 en 950 K.G. werk verricht is, blijkt niet alleen uit de groote opkomst ter vergadering, maar werd op de vergadering van Vrijdag JJ. duide lijk aangetoond uit het keurig verslag van den secretaris, den heer 8- Slot, van West- woud. Onder de aanwezigen werden opgemerkt de heer P. Stapel, lid van Prov. Staten en Voorzitter der Prov. Ver. tot bestrijding der t. b. c. onder het rundvee en de heer C. Zeilemaker, directeur der N. V. Zuivelfa briek, alhier Het ledental klom tot 47- Van de 47 boerderijen waren er nu reeds 17, waarop geen enkel reactie-dier voorkwam. Dat er nog heel wat te doen overblijft, blijkt wel uit de mededeeling, dat bij een der leden de tuberculinatie aanwees 58,3 pCt. reactie’s Alle dit voorjaar aangekochte dieren wer den in onderzoek genomen. Het onderzoek wees uit, dat vrijwel alle ingevoerde dieren reageerden op t. b. c., zoodat sommige bees ten tot schade van de eigenaars moesten worden opgeruimd. Bjj veeaankoop kan de waarde van t. b. c. vrij vee niet licht over schat worden. Men betale voor kerngezond vee liever een verhoogd bedrag, waardoor men zich veel leed bespaart. In het afge- loopen jaar werden 931 dieren op t. b. c. onderzocht. Van deze dieren waren er 721 boven en 210 beneden 2 Jaar. Van eerstge- reageerden 67 stuks, van laatstge- slechts 2. pij den uitslag van vorig werd, men rein. Als secretaris van de Hanze, Genootschap van den Stillen Omgang, Comité tot stich ting van een Tehuis voor Ouden van Dagen, tot Wering van Schoolverzuim,- sléux. Te 6.45 uur oefening van het Triduüm. V®5r de H. Mis van 7.30 uur wordt de Litanie van het H. Hart gebeden. Te 7.30 de gezongen H. Mis. Dè geloovigen worden verzocht met de kinderen de antwoorden en het Credo mede te zingen. Na het Credo wordt de H Communie uitgereikt allereerst voor de kinderen, daarna voor de overigen. Te 7 uur Lof en Rozenhoedje. Te 8.15 uur Congregatie-oefening voor de vrouwen. Geen Congregatie voor de mannen. ZATERDAG feestdag van den H. Fran- ciscus, den tweeden patroon onzer parochie. Te 6.45 uur oefening van het Triduum. Te 8.13 gezongen H. Mis. Te 11.30 biechthooren voor de kinderen. Te 4 uur voor de overige geloovigen. Te 7 uur Lof met Rozenhoedje. ■ZONDAG plechtige viering van het Ro zenkransleest Te 6 uur H. Mis en algemee ne H. Communie voor de Congreganisten. Te 10.30 uur Solemneele Hoogmis. Te 7 uur plechtig Lof en opdracht van de nieuwe le den der Congregatie. Een volle aflaat is te verdienen op het feest varr-den H. Rozenkrans of in het Oc taaf voor al degenen, die gebiecht en ge communiceerd hebben en in de kerk bidden, tot Intentie van Z. H. den Paus, wanneer zij dagelijks onder het octaaf het Rozen hoedje gebeden hebben, en ook een volfe af laat op dezelfde voorwaarden, als men bulten het Octaaf gedurende de Octobermaand ten minste 10 x het Rozenhoedje heeft gebe den. Een aflaat van 7 Jaar en 7 quadragenen, zoo dikwijls men in de Octobermaand het Rozenhoedje bidt. Deze aflaten zijn alle toe- voeglijk aan de zielen van het vagevuur. Vraag: Ik heb een stukje grond, dat bij mijn huif behoort en waarin een noleering loopt, waarop mijn buurman loozing heeft. Een vernieuwing, die binnenkort noodig is, zullen wij samen betalen. Als ik nu op dit stukje grond wil bouwen, mag ik dan de noleering weg laten nemen, ais ik mijn buurman het geld, dat hij eraan besteed heeft, terug geef Moet er nog een contract opge maakt worden Antw.: Uw vraag is zonder nadere bijzonder heden niet af doende te beantwoorden. Wij veronderstellen echter, dat u wel verplicht suit zijn aan uw buurman gelegenheid te geven op een of andere wijze het afvalwater uit zijn huis kwijt te raken. Vraag: Tot wien moet men zich wenden om te worden opgeleid tot lournahst Antw.: Een aparte opleiding bestaat daar voor niet. Wie bekwaam is, schept zichzeelf in de journalistiek een positie. Men begint daarvoor natuurlijk als leerling. Liefst op het redactiebureau van een met al te groote krant, waar veel gewerkt moet worden en werk moet worden verricht, dat het geheele vak der journalistiek omvat. Als basis voor de opleiding is het einddiploma H.B.S., Gymnasium of daarmede gelijkstaan getuig schrift oi ontwikkeling minstens gewenscht om te slagen. Academische vorming is natuurlijk nog meer aan te bevelen. Overigens is het zeker, dat men voor journalist in de wieg moet zijn gelegd. Flair, aanleg is niet te leerea, maar voor den beoefenaar der journalistiek ongetwijfeld onontbeerlijk. Vraag: Hoe reinigt men een bruine chroom- leeren jas (tusschen kleur bruin). Op ver schillende plaatsen ziet zij erg kaal 1 Antw.: Stofschoon maken, insmeren met wat ledervet (was) en goed uitborstelen. Vraag Kunt u mij een middel opgeven tegen het verharen van een bond Wasschen met soda en lysol heeft geen baat gehad. Antw. De hoofdoorzaak zal wel moeten gezocht worden in de ondoelmatige voeding.* In sommige gevallen kan ook huidziekte daarvan de oorzaak zijn. Begin maar met den hond eens goed te kammen met een groven kam. Haal al het loszittende haar er uit en geel hem, indien mogelijk eiken dag minstens een ons rauw vleesch te eten, onverschilfig waarvan, mits gezond. Vraag Hoe moet men een vette spons weer schoon maken Antw. Leg de spons in een steenen kom met verdund ruw zoutzuur en water ot met een verdund zwakke oplossing van ammonia liwuida, vliegende geest. Ip dit vocht mo** men de spons herhaalde malen uitkruipen- Vraag Is u een middel bekend om geel gebrande vingers door het rooken van Engelsche sigaretten weer schoon te krijgen 1 Antw. Smeer de vingers in voor het naar bed gaan met gelijke deelen glycerine en citroensap en overdag, na de handen te hebben gewasschen eenige keeren alleee inwrijven met citroenen sap. Na twen minuten weer wasschen. Wtaneer wtf mogen schrijven over boven gaand opschrift, doen wU dit met belangstel ling en liefde voor een die, nl,r onw cottarrintfing, onvoldoende waardeering ge niet. Wij weten, dat verschillende oorzaken en redenen dit beïnvloeden. WU hebben weer de maand October be reikt, waarin als altijd beginnen de ver- sciiillende lessen en cursussen voor de vak opleiding. ten dienste der jeugd en aanko- mmde jongelingschap. -Kennis Is macht”, zegt een spreekwoord. Daarom la het van het grootste belang, dat iedere jonge man naar de mate zijner be gaafdheden en talenten moeite doet om het ambt of vak, dat hij gekozen heeft of waar voor hij van nature of door omstandigheden is aangewezen om in te leven, goed te lee rt* kennen. WU benutten deze gelegenheid ten dien st* der aankomende jonge landbouwers en landbouwers. WU leven in een crisistijd, in het bjjaqn- der in den landbouw, maar merken voor dezen laatsten op, dat ondanks slechtere tijden de land- en tuinbouw een bedrijf is, dat altijd bestaan heeft en ook altijd blij ven aal, omdat het noodzakelijk is. Onze bedoeling is. eenige aandacht te vragen van de land- en tuinbouwende le zers en hup aandacht te vestigen op voor hm zeer belangrijke zaken en feiten. Uit ondervinding weten wij, dat velen hunner dikwijls mistasten of luk-raad han delen bU de uitoefening van hun bedrijf, dikwijls min of meer, soms zelfs tot groote schade in hun portemonnaie. Dit kan voor komen of tenminste beperkt worden. Door jarenlange ervaring weten wU. dat deze feiten rich ook nu steeds herhalen. En daarom willen wU van deze plaats eenige hartgrondige wenken geven. Het land- en tuinbouwbedrijf Is zeer on derhevig aan wisselende omstandigheden, wat echter niet wegneemt, dat wU dan toch moeten doen, wat wU kunnen. Den goeden niet te na gesproken, er is een groote kentering waar te nemen. Laat het allen echter welgemeend gezegd wezen: men tast nog dikwijls mis uit onwetendheid en omdat men niet weet wat men mist, leeft men in een sleur tot groote schade voor rich en de zltnen. Zuinigheid en vlUt rijn alleen niet vol doende voor de welvaart van het boeren bedrijf. vakkennis is noodig. ja noodzakelük. -De ondervinding is de beste leermeeste res”, zegt een oud spreekwoord, en dit is waar, maar we leven in een anderen, veel vluggeren tijd. Wanneer men zelf eerst on dervinden moet, wat het voordeellgste is, komt men ver ten achter. Maakt toch gebruik van de veel geboden gelegenheden. Hoort en ziet wat anderen «foor jarenlange studie en ervaringen reeds hebben ondervonden en brengt in praktUk datgene, wat het meest rendabel ia dan stuurt men recht op zijn doel aan. Maar dit kóst moeite en soms offers, waardoor men zich echter niet moet laten afschrikken. Weet wel. dat «te vruchten honderdvou dig zijn. Wanneer men den sleutel kent van het en bet „waarom" zal men zien en verwonderd staan over vele zaken en mo- gelUkheden in zijn dagelijksche omgeving. Behalve dat deze kennis ten voordeele komt van bedrijf en beurs, licht ze een tip van den sluier «Ier wonderheden der sóhepping, op en maakt bet leven voller en dieper. WU hebben in ons Bisdom tuinbouwscho len te Grootebroek, te BeverwUk en Poel dijk en onze landbouwschool te Voorhout. Door hun zoons deze scholen te laten be zoeken geven de land- en tuinbouwende ou ders'aan hen mee een „erfenis” meerwaard dan geld. Want .kennis Is macht.” Er is ook voor de ouderen nog veel te leeren omtrent den grond, bemesting, groei factoren, plantenteelt, plantenleven en plan tenziekten en bestrijding; veekennls, vee teelt en veevoeding enz. enz. Daarom willen wij in dit artikel hen op wekken, zoo eenlgsrins mogelijk, hun zoons een van bovengenoemde tuinbouwscholen of de landbouwschcxd te Voorhout te laten be zoeken. Mócht dit ónmogelijk zijn, laat hen dan een cursus volgen. Land- en tulnbouwers-zoons neemt ook gU dit woord ter harte en benut' de gele genheid. thans geboden, het is een „erfe nis" voor de toekomst. Straatrumoer Zondagavond omstreeks half twaalf werd in de Westerstraat een opstootje verwekt door een tweetal vech tende jongelieden die pas de café’s hadden verlaten. De politie scheidde de vechtenden. Pas was dit achter den rug, of van de rich ting Westerkerk kwam luid hulpgeroep Het bleek dat hier een jongeman W. 8.. flink was mishandeld. De mishandelde kon absoluut niets mededeelen omtrent zjjn be lager. Spoedig was een massa publiek op de been, waarvan enkelen een dreigende hou ding aannamen tegen de politie. Het ge lukte de politie echter, de rust te herstel len. Mcnd- en klauwzeer Sinds verleden Dinsdag zijn ter secretarie dezer gemeente 8 gevallen van mond- en klauwzeer gegeven. In totaal zUn thans niet minder 110 veestapels door deze ziekte Vereenlging voor Ziekenhuisverple- ging In het café van den heer J. Kreijger te Oude Sluis vergaderde een voorloopig comité met vele belangstellenden om te komen tot oprichting van een Vereenlging voor Ziekenhuisverpleging voor Oude Sluis, 't Zand en omstreken. Het initiatief hiertoe was uitgegaan van de heeren C. Nanms, wethouder van Zijpe. en Jan Komen, beiden te Oude Sluis. Deze vormden met de heeren B. Elzer, O. de Leeuw, J. Kreijger, de Wit, A. T. Meijer en J. Lindenbergh het voorloopig comité. Besloten werd in beginsel tot oprichting over te gaan. Tot secretaris van het V.C. werd gekozen de heer A. T. Meijer. Dr. Oterdoom was ter vergadering aanwezig als adviseur. De volgende vergadering zal te 't Zand worden gehouden. Daarin zal een en ander nader worden geregeld. Te Edam werd gisteren aanbesteed het bouwen van een Ambatiitsschool met con ciërgewoning aldaar- Ingeschreven werd als volgt: J. MeUn en V. Huisman, Beemster, f 155543.P. Klee- rebezem, id. f 154547.J. J. Limburg, Purmerend f 148300.A. B. Salm, Volen- dam f 147300.—; N.V. Bouwbedrijf J- Over toom, Behagen f 146.600.G. Kunst, Edam f 146.155.P- Brinkman, Purmerend f 145380.J. Wittebrood, Beemster f 146500—Fa. A. Buur. Alkmaar f 145000.- Phllips Jr., Haarlem f 145.000.- nissen. Heemstede f 144300.fa. N. Co- belens en Zn.. Haarlem f 143.000. Brand, Beemster f 142300. Aannemersbedrijf <- i 1 Nagekomen Kerkbericht DINSDAG te^8.15 en 9 uur Jaargetijde 1 voor Jacobus de Haan. Te 8.15 de gezongen Mis van Requiem. Te 7 uur Lof ter eere van den H. Antonius. woensdag begin van de Octobermaand. 1 toegewijd aan O. L. Vrouw Koningin van 1 den H. Rozenkrans. Te 7 uur plechtig Lof en 1 Rozenhoedje tot opening van de Rozenkrans- maand. Geen Congregatie voor de meisjes. Van WOENSDAG 1 Oct. tot ZONDAG 5 October zal v<xjr de vrouwelijke leden der Mariacongregatie een triduum gegeven wor den door den Weleerw. Pater A. Hoppes van de Congregatie der Montfortanen. De oefe ningen zullen gehouden worden Woensdag, Donderdag- en Vrijdagavond te 8.15 en des morgens te 6.45 uur. DONDERDAG feestdag van de H.H. En- gelbewaarders. Te 6.45 uur de H. Mis met onderrichting Te 8.15 gezongen H. Mis vejor de leden der Gedurige Aanbidding. Oeen H. Mis te 9 uur, maar te 9.30 uur gezongen Huwelijksmis voor Petrus Cornells Lieshout en Catharina Elisabeth Kroes. Van 5—7 uur gelegenheid om te Wchten. Te 7 uur Lof met Rozenhoedje. Te 8.15 Congregatie voor de vrouwen. VRIJDAG eerste Vrijdag van de maand. Tevens feestdag van de H. Theresia van M- jaar steekt deze uitkomst gunstig af. In de bestuursvacature ontstaan «foor het -bedanken van den heer C. Stapel werd v«x>rzien door de benoeming van den heer Bierman te Werversh«x>f. De heer 8. Blot wordt aangewezen afgevaardigde naar de algemeene vergade ring, te Alkmaar te houden. Met krtmht werd gewaarschuwd tegen den aankoop van onbekend vee po de markten, waaruit besmetting van gezond vee kan voortkomen. In samenwerking met de N- V. Zuivelfa briek zal in den loop van October de film .Melkhygiëne” vertoond worden onder des kundige leiding van Dr. van Gelder, direc teur der „Meka" te Amsterdam. Nog een spreker zal uitgencxxligd worden om de practische beteekenls uiteen te zetten van de Proefzuivelboerderij te Hoorn. Aan een regelingscommissie. bestaande uit de heeren Slot en Zeilemaker wordt de voor bereiding daarvan opgedragen. Van deze propaganda verwa«dit men veel. Veehou ders, die hun belang Inzien, zullen dan ook wel zorgen aanwezig te zijn. W. O. L. Polder De kroosschouw in dit waterschap is bepaald op Dinsdag 14 Octo ber as. en de bestuursverkiezing qp Woens dag 15 October a.s. Als bestuurslid is periodiek aftredend de heer Jac. Wit Cz. te Oosterkampen. Nieuwe Nledorp, die tevens jx>riodtek móet aftreden als Hoofdingeland der Niedorper Kogge Strijkmolens. is in het patronaat een vergadering leden van den Vrouwenbond, welke feestelUk karakter zal dragen. Er eenige nummers worden gezongen het eene doel, erwtenveiling. Schotsche muizen. Vier van de zes vei- llngdagen dezer week is maar aanvoer ge weest van Schotsche muizen. De handel in muizen was zeer stug. Vergeleken bij de vorige week zjjn de prijzen wel 0.60 per 100 KG. achteruit gegaan. Op jX Zaterdag werd voor de muizen betaald van 2.90 ƒ330. Voor de grove Schotten werd in deze week ook tamelijk minder betaald dan .n de vorige week. De noteering bedroeg ge middeld 250 per 100 K.G. Eigenheimers. Sommige tuinbouwers heb ben momenteel met de huidige prijzen van eigenheimers een vrij goede teelt. De be stede prijzen liepen In deze week om de 6 per 100 K.G. De laagste noteering was in deze week iets hooger dan in de vorige week. Blauwe eigenheimers. De aanvoer van blauwe aardappels was In deze week 101 een minimum beperkt. Op JX Zaterdag is Benoeming Z. D. H. de Blsschop van Haarlem heft benoemd tot kerkmeester al hier den heer 8. Koopman in plaats vitn den heer Neefjes. Eerste hulp bij ongelukken uftguande en op Intiatlef van den R.K. Vrouwenbond dezer parochie zal bij genoegzame «leelne- mlng eeh cursus in „Eerste Hulp bij Onge lukken” werden gegeven. Opgave moet ge schieden mU mej. AppelmanDeken, alhier. kómen bU de eling Is in den Namens de Commissie, belast met het ondttsuek der Gemeenterekenlng 1929 brengt de heer Maas rapport van haar be vindingen uit. De Commissie had geen bij zondere op- of aanmerkingen en had alles in de beste orde bevonden en stelde voor, de rekening goed te keuren. ZU sloot voor den kapltaaldienst in ontvangsten met 128142.38 en in uitgaven met ƒ312385 63. alzoo een nadeelig saldo van 424335. De gewone dienst sluit in ontvangsten met 67814.78X en in uitgaven met 6093152 alzoo een batig saldo van f 688324. De Raad besluit tot aanstelling. Voorzitter merkt op, dat het voordeelig slot voor een groot gedeelte, 3331.24, ont staan is door uitgaven, welke door te late ontvangst der declaraties of om andere rede nen eerst na het sluiten van het dienstjaar 1929 en dus uit den dienst 1930 konden wor- den betaald. Derhalve Is het gewenscht ge noemd bedrag ten voordeele van den dienst 1930 te brenrjen. Het nadeelig slot van den kapltaaldienst vindt v«x>r een bedrag van 4047.23 zijn oorzaak in het feit, dat reeds sommige betalingen moesten geschieden in verband met den bouw der O. L. School, terwijl de opbrengst der geldleening tot be- strijdlng dezer uitgaven geheel in 1930 wordt verantwoord. Ook dit nadeelig saldo dient dus naar den dienst 1930 te worden overgebracht, waartoe de Raad besluit. Het vfiorstel van B. en W. tot het aan gaan van een rekening-courant-overeen- komst met de Bank voor Ned. Gemeenten tot een te openen credlet van 10.000. wordt door den Raad aangenomen. Daarna bieden B. en W. den Raad de Gemeentebegrooting 1931 aan. welke door 'den geheelen Raad, behalve de belde wet houders. aan een onderzoek zal wonden on derworpen. Voorzitter deelde mede, dat in de volgen de vergadering voorstellen te wachten zijn tot inrichting van één of meer cellen tot onderdak van passanten of arrestantenlo kaal. BU de rondvraag vroeg de heer Schuur man, of ’t niet billijk was, dat bij de her stellingen aan de woningen van de 8t. Lau- rentlus-vereeniglng ook andersdenkenden een kansje gegeven werd. De geli men ten deele uit de gemeente- ’s rijks kas. Vcxirzitter antwoordde, dat de St. Lauren- tius-vereenlging rechtspersoonlijkheid heeft; dat bij de stichtlngsacte de verhouding in het dragen der kosten bepaald is. zoodat men zich verder met het beheer niet kan inlaten. HU verwacht echter dat dit in dien geest zij. dat bU herstellingen en onderhoud gehandeld zal worden In den geest, z«x>als thans wordt geuit. De heer Stapel vrdeg. waarom bU doortocht der Koningln-Moeder van terugkomst van een bezoek aan de Zuider- bevolking Moedercursus. Door den R. K. Vrou wenbond wordt met ingang van deze week een moedercursus geopend, welke v«>ortaan eiken Maandagavond in het R. K. Parochiaal Vereenlglngsgebouw wordt gehouden voor vrouwen en meisjes boven de 20 Jaar. Daar de cursus al vroeg in het seizoen wordt ingezet, verwacht het bestuur eene flinke deelneming. Door zün prettigen omgang, blijheid van karakter en grooten eenvoud, voelde e8h leder zich tot hem aangetrokken. Velen hebben hem gekend als hun onder wijzer, welke functie bU niet minder dim 36 Jaren met groote liefde door hem Weid waargenomen. Op godsdienstig gebied, zoowel als op so- claal terrein, gaf de heer Mok een voor beeld. Innig godsdienstig, in merg en been ka tholiek. kwam vooral züne liefde tot het Heilig Sacrament tot uiting in de vereenlging „De Stille Omgang”, waarvan hjj sedert 1915 - - - - - - mj (Bakker), f 141590.—; A. J. de Konlng en 8. KraaU, Edam f 140332— fa. Isse en Vries, Pur merend f 140.000.—; J- L. van Houwellngen, Amsterdam f 139.112.G. Kloosterboer, noemde Broek op LangendUk f 137300.R. K? noemde Koppen en Zn., Alkmaar f 136380.Fa. Doedens en 8<aillder, ld. f 136.631.K. Wouda, Krommenie f 135527.de Boer (geen bestekhouder)Wormerveer f 135325.- Ursem en Co., Beemster f 134300.J- Krü- tenburg, Harlingen f 134 380.v. Geels aannemingsbedrijf, Aerdenhout f 131200.-; Gebr. de Vries, Purmerend f 126.700—: Leegwater en Hittema, Heer-Hugowaard f 125-290—De gunning is aangehouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 6