32.00 - 33.00 29.00 31.»" BLOEMENCORSO 39.00 Adverteeren doet verkoopen X Advertentien. f N.V. ALKMAARSCH WARENHUIS DE WILD -j .haardkachels VROOM DREESMANN W \y ONS NIEUW ARTIKEL Ea- BIERMAN ALKMAAR FEEST-PROGRAM M A KLOKZEEP R-OCTOGER-VEREERIGIHG M. OPDAM OUDEGRACHT M. ADMIRAAL CARLSHUTTE ALKMAAR HOORN °*Ooc I dat wij U aanbieden tegen extra lage prijzen en onder garantie verkoopen SALAMANDERKACHEL HAARDKACHEL VANAF HET DOELENVELD Winkel- en Woonhuis CORAKACHEL berichten UIT onze KUNST EN KENNIS VORIGE OPLAGE Geld op Cuba per vliegtuig! Doodelijk auto-ongeval financiën dit >bllgatleleenlnE HI De inbraak te Barendrechr Inbraak te Helmond ft Elke doos LINDELAAN Merk „Burger” met nikkelen kop. Alle aschladedeur rosetregulatie. Groote kook- gelegenheid. Allerbest fabrikaat. Verkrijg baar in zwart of wijnrood Met KLOKZEEP Nieuw model. Met geëmailleerden, draai baren kop en nikkelen bovenrand. Zicht baar vuur, groot stookgat, draaibaar roos den pijpmond. Schuif- ter. Regulatie in regulatie in de aschladedeur. Verkrijgbaar Neemt KLOKZEEP in zwart, groen en wijnrood met voordeel EGMOND-BINNEN ert Alleen kwaliteit»- t kunnen zich aanmeWen bij den HeedM Kuyper. Boterstraat, alhier- Wie koopt met oordeel Zeer mooi model. Zichtbaar vuur. Deuren met beschermrand en nauwkeurig geslepen. Groote kookplaat met ringen en deksel. Luchtcircuïatie en schuifregulatie in de aschladedeur. Met vloerplaat. Verkrijgbaar in groen, zwart en wijnrood artikelen ea goedkoop! Diefstal vaq bloembollen te Vogelenzang opgehelderd Zich opgeven bij de Heeren J. HolsmuHer, Wes- terweg 31 en J. W. Teerink, Ridderstraat. ELK KIND ONTVANGT EEN SURPRISE Importeurs der beroemde* is een meevaller Russisch graan naar het overige Europa z V h c s Voor het niet afspringen vÉh het emaille wordt door ons ingestaan. Jongedames, die genegen zijn zich te: belasten met den verkoop van het - toegerust Wordt het wasschen een lust deuren met beschermwand ep* nauwkeurig geslepen. Pijpmond met regulatie. In de TE KOOP nieuw ingericht Bloemencorso voor kinderen met versierde fiet sen. sportkarren, autopeds, enz. op 8 October. *s morgens 9l/z uur LAAT «ver de Boteretreat ALKMAAR TELEFOON 34 (3 lijnen) <1 Relletjes te Bermsguen Cerawique Majolica Emaille Haarden en Kachels Schouwburg „'t Gulden Vlies” „Het Nieuwe Tooneel DERT NIET r\ \3o y™ d“bt>cfc i Ope- woon- en In één Thans vijf* personen in arrest De bait gering I Dief en heler aangehouden te van I i DE kachels voor dit seizoen c> 4 Staan aan de spin van alle fabrikaten 1 I I I I banken te Havanna zal plaats vinden. Kort voor het sluiten der banken Zaterdag- fer V* Drie waren pas een week uit de hechtenis werd meer van Padua. tt ’““D van uit. rroot at’i Tab -I dkt teg{ doo v*t Pa» di e< te »1 v si d C i-n Ai* op besten stand aan de Laat te Alkmaar, koopprijs 4500. Te bevragen: J. Pilkes, Laat 7. In verband met de inbraak Zaterdag Barendrectit. zijn geluk gemeld in den loop van den dag te Rotterdam, behalve den op heeterdaad betrapten inbreker, nog 4 perso nen gearresteerd. Het zijn de drie broers H. P, J. P. en C P en een zekere W. P. Alle vier hebben bekend, medeplichtigen te zijn aan bedoelde inbraak. Bjj controleerlng van de genomen vinger- Verschenen is het prospectus armbestuur der parochiën van facius en van den H. Antonius Gisterenmiddag kwam het te Bermsguen. waar een nat. soc. vergadering werd gehou den, tot ernstige botsingen tusschen nat socialisten en communisten. De nat. soc. braken latten en knuppels van hekken en boomen af. terwijl de communis ten eveneens met knuppels gewapend waren Een verwoede vechtpartij ontstond, waarbij 4 nat. soc. zwaar en een 25-tal licht gewono werden. Het aantal gewonde communisten kon niet worden vastgesteld, aangezien dezen door de met de communisten sympathiseerende be volking In de hulzen werden binnengedragen. Na afloop van het gevecht bood het Markt plein een woesten aanblik. -3 weet hst »ljn medespekn ..Tot we«. Te Havanna op Cuba landde gisteren een vliegtuig met een geldzending van 20.000.000 dollar aan boord Het geld moet in hoofdzaak dienen om vandaag uitbetaald te worden, wanneer, zooals verwacht wordt, heden een run op de afdrukken, na een inbraak bij dr. De Reus, overeenkomst bestond met de te Helnen- oord, nabij Barendrecht. gevonden vinger afdrukken, na een Inbraak bij dr. Reus, aldaar. Verschillende der daar gestolen voorwer pen zijn In beslag genomen. De vijf inbrekers zijn nog Zaterdag naar de gevangenis te Dordrecht overgebracht. Drie der gearresteerden waren eerst de vorige week Zondag uit de hechtenis ont slagen. V geniet er evenveel als by het i_ de gepasseerde kermis wu«. beter". Den regisseur Carl Tobi en c; veel succes, en een hartelijk ziens”. Sinds Juli van dit Jaar houdt de Bloemen- daalsche politie zich bezig met belangrijke bloembollendiefstallen bij de Hollandschf Cultuur Maatschappij te Vogelenzang. Cro cus-, Tulpen- en Hyacintenbollen werden daar ontvreemd, welke een groote waarde vertegenwoordigden. Het is thans den agent van politie W. Lokerse te Vogelenzang met behulp van "de Recherche uit Overveen ge lukt. de daders te arresteeren. Het eerst werd een partij crocussen Het aantal vracht- en tankschepen, dat onder Britsche, Grieksche. Dultsche en Ita- liaansche vlag, op weg naar de Russische Zwarte Zeehavens, te Konstantinopel binnen loopt, wordt dagelijks grooter. Een deel der schepen ligt in den Bospo rus voor anker, om af te wachten, voor welke haven zij door de Sovjet-autoritelten bestemd worden. Teiwijl in Juli 65.200 ton Russisch koren Konstantinopel passeerde, nam de doorvoer in Augustus reeds zeer belangrijk toe en steeg tot 354.600 ton en bereikte in de eerste dagen van September 356'800 ton. r De petroleum-uityoer uit Sovjet-Rusland, die Konstantinopel passeerde, bedroeg tij- ywnhetKK. den h. Bom. Dordrecht. houdende mededeëtoFeXv^m?! ”ner P”’ “bligatieleenlng gmi t 140.000 verdeeld in stukken van f loon t en f 100. 1 Gesloten met machtiging van den H Ataw I ?n goedkeuring van Z. D. H Mgr j n j Aengenent. Bisschop van Haarlem Koers van uitgifte 98 pet. Vervaldagen der coupons I April en 1 n. tober. ue‘ Geen aflossing toegestaan vóór 1 Octnh». 1935. Hoofdsom en rente zijn met goedkeurt» van Z. D. H. den Bisschop van Haarlem on. voorwaardelijk gegarandeerd door het R. K. Parochiaal Kerkbestuur van den H Bonlf». cius te Dordrecht en het R. K Parochiaal Ktrkbeqstuur van den H. Antonius van Pa- dua te Dordrecht. Het R. K. Parochiaal Armbestuur is met alle inkomsten welke zij geniet, aansprak»* lijk voor rente en aflossing dezer leening Bovendien hebben de R. K. Parochiale Kerkbestuur van den H. Antonius van Pa- H Antonius van Padua te Dordrecht zich onbeperkt en hoofdelyk garant gesteld voor de richtige nakoming der verplichtingen rit deze leening voortvloeiende. Ten bljjke hiervan zullen zij de obligatie als hoofdelijke borgen en solidaire mate, debiteuren mede onderteekenen. Alle bezittingen en inkomsten van boven- genoemde Parochies strekken dus tot zeker heid dezer leening. 3000 stuks op het veld ontvreemde, daarna 450 stuks William Pitt, een half bed schotels dikke bollen, ruim 1 H.L. Generaal dé Wet, 1 H. L Wedgewood, en 1 HL. Yellow Queen. Deze zijn bijna voor t grootste gedeelte opgespoord en in beslag genomen 1 Zjj verte genwoordigden een groote waarde. Vorig jaar werd ruim f 4000.— per H. L. voor deze bollen betaald. Vrijdagavond werd een party bloembollen in manden op den tuin der N. V. gezet om ’s-morgens met planten te kunnen beginnen. Toen de werklieden bij hun werk kwamen bemerkten zij dat uit verschillende manden bloembollen waren ontvreemd. Onmiddeliyk werd de politie van dit geval kennis gegeven, die op de plaats voetafdrukken nam. Hiervan werd de dief de dupe. Met deze afdrukken werden allereerst de werklieden gecontro leerd. Van een hunner kwam een klomp pre cies met den afdruk overeen. Deze arbeider werd dan ook aan een scherp verhoor onder worpen en voorloopig in arrest gesteld. Het bleek de politie verder, dat bij dezen diefstal een heler moest zijn geweest. De bloembollen werden te Hillegom. Lisse en Haarlemmermeer in beslag genomen. De he ler en steler zijn de gebroeders M„ wonende te Haarlemmermeer, die beiden bekenden, het feit te hebben gepleegd. Zjj zijn naar het huis van bewaring te Haarlem overgebracht en in verzekerde bewaring gesteld dens. de laatste drie maanden meer dan 300.000 ton, doch is sedert Juni iets minder geworden. middag, vond reeds een run plaats, gevolg van een paniek, die is ontstaan, toen be kend werd dat twee der voornaamste bank instellingen te Ravanna, de Bank of Com merce en de Oomova Banking Company hun betalingen zouden staken. Door heden met behulp van de geldzending aan alle aanvragen om uitbetaling te voldoen, hoopt men een paniek te voorkomen. In een pantserauto en omgeven door een cordon van 20 soldaten, waarvan sommige gewapend waren met machinegeweren wérd de geldzending van het vliegveld naar hef zakenkwartier overgebracht. Waarschijnlijk door dezelfde dader<s> die Jen laatsten tijd Helmond en omgeving onveilig maakte n>. is in den nacht van Za terdag op Zondag een inbraak gepleegd in de woning van den heer A. v. d. L.. directeur van de arbeidsbeurs te Helmond en penning meester der woningbouwvereeniging. Door in drukken van een ruit in een der achterver trekken werd toegang verschaft Toch was de buit betrekkeljjk gering Een bedrag van circa 20 gulden werd vermist benevens een horloge met ketting. De teleurstelling van de dader<s> is minder bitter gemaakt door een aantal zoete koekjes, dat ook verdwenen is! Uit Utrecht. Zij stond te wachten voor haar wagen, toen het bezoek uit de richting Utrecht naderde. Juist, toen de auto tot voor het woon wagenkamp aan den Rjjksstraatweg was genaderd, moest deze een anderen auto, ko mende uit tegenovergestelde richting pas- aaeren. De auto uit Utrecht moest, om een bot- Sing te voorkomen, een scherpen draai ne men en reed daarbij het woonwagenterrein •P Juffrouw Nagtegaal kreeg den auto over haar heen en was op slag dood. Zij was 61 jaar. Volgens ooggetuigen, zou den bestuurder geen schuld treffen. „^leine HartedieF* Of het spreekkwoord ..onbekend, onbe mind" voor Alkmaar is uitgevonden weten we niet, maar we weten wel, dat als de Alk- maaische tooneel-mlnnaars een idéé gehad hadden van wat ons dezen avond geboden, er geen plaatsje in de zaal onbezet was gebleven. Het gegeven van deze „Vaudeville re..e’ is een dooreenmengellng van ernst en luim, een romannetje, waar men heusch geen zware problemen hoeft te verwerken; maar met edele strekking, en zéér be schaafd. eigenschappen, waar men in dezen tijd niet genoeg waardeering voor kan heb ben reine er waar er zooveel geboden wordt. v. at een speculatie is op zlnneprlkkellng en sensatie Hulde dus voor het streven van dit voortreffelijk ensemble. We hebben dan genoten van subliem tooneelspel; de zéér jeugdige artiste ..Berry Klevits" een bijzonder charmante verschij ning, had onze bewondering door haar vl spel, en haar teer, maar fijn stemgeluid. was in de rol van ..Molly" onverbeterljjk. Jacques Reule gaf als ..Rex Brandie" veel te genieten, aan emotioneel en tempe ramentvol spel. Can Tobi als .Jimmy Miller” woted kostelijk. Allen in het bijzonder te vermelden zou oi.s ver voeren, maar ook de spelers op he* tweede plan, waren eerste rangs, bijv J Weber als butler en Mona in de rol van Intiui e dienstbode. Décor en costuums waren keurig verzorgd. De muziek is in deze operette eigenlijk van ondergeschikt belang. Zy was niet meer dan een serie goed geslaagde, maar een weinlf sentlmenteele melodieën ter opluis tering De pianist toonde in het spelen van dit genre over veel routine te beschikken. Het publiek was bUzonder geestdriftig, veel ..opei. doekjes" en stormachtig applaus. 'Ve hopen dit ensemble spoedig weer te zien en zouden de thuisblyvers met klem willen aanbestelen er heen te gaan, want men •1-Jsk^e vrouw he< slachtoffer ALPHEN aan den rijn. 29 September. Gistermiddag verwachtte mej. A. Nagtegaal Poelman. woonwagenbewoonster. gedo micilieerd in Haarlem, bezoek van mewehen ■X' W.'.V,;1 A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 8