Is l Ei DE WILD^ J JOH. LAUWERS ■TURNER» I I DINSDAG 30 SEPTEMBER 1930 Voornaamste cXïeuws het verschil ge WEER EEN MOORD TE ROTTERDAM ^*1 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG" No. 229 piT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN t 50.- Jonge vrouw het slachtoffer Sodalitas Medicorum Gerechtelijke uitspraak BI He fcr de k- Van den Volkenbond g- Het Postvliegtuig De moord te Bennekom r Toegang tot de school geweigerd Einde van den zomertijd De nacht-posttreinen Ir. Kips heeft bedankt In den nacht van Zaterdag op Zondag a.s. „De Avondpost” stuurt de jongelui naar bed Barometers - Thermometers - Brillen PAYGI.OP3 ALKMAAR LAAT LAAT over de Boterstraat Tel. 34 (3 lijnen) tö Het nieuwe Bondsgebouw van den A. B. T. B. Telegrafisch Weerbericht - Jeugdige fascistjes gaan een leger vormen Het R.K. Werklieden verbond en het N.A.S. AANGIFTE MOET OF STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OMGEVAL Carlshutte, Surdiac en Godin I HAARDEN en KACHELS BU ons van die verdeeldheid In be ginsel vragen geen spoor! Alle abonne'r on dit Itlad «Itn Inarvolue de verzekerltuuv<»rwa«rden f OAflfl f- ongevallen vereekerd voor aea der volgende uitkeerinoen 1 “UUU f Mo Stoel 1 l Oo. Importeurs def bekende *ra<- Den Haag. Tl September 30. De van Nederland f van te Thomas over de Brlteche RIJki N ten we wandaden in Owt GaHcte. „Buurmans leed.... troost." preaMent Groote rede van Poincaré. Huldiging van H. ColUn Barometerstand 9 uur vm.: 768 stil stand. de tweede commissie van deze I- Benoemingen Bisdom Haarlem Te Karachi. >- Behandeling in hooger beroep op 30 Oct. aa. - Dolle stier rent op de menigte in dn t Met ingang van 5 October Vit De relaties verbroken schrijven „Ons bestuur, besprekende '4 I W.KERKMEFR - ALKMAAR Ambtsaanvaarding Slaveren. Het R.K. Werkliedenverbond heeft da tw- latles met het N. A. S. verbroken. BUREAU: Telefoon: igatlss mede. De houding van den vroegeren Trustee Het eerste poetvliegtaig naar IndH Ie 8*»- teren te Karachi aangekomen. Dr. Isidro Ayora ia ah Ecuador afgetreden. Zullen de Passiespelen te Ol Liana in 1934 worden herhaald? ■ovea. »eker- LICHT OP. De lantaarns moeten mor gen worden opgestoken om 7H7 uur. Te Rotterdam is een vrouw in baar woning vermoord gevonden. De dader gearresteerd. Hoogste barometerstand 7758 te Reykja vik. Laagste barometerstand 7500 te TardA. Verwachting: Zwakke tot matige- winden uit Noordelijke richtingen, meest zwaar be wolkt, later waarschijnlijk weer regen, iets kouder. VERKRIJGBAAR IN H KLAS RUWIELZAKEN politiehonden heeft •l geheele onderzoek Een commissie van ondersoek naar rechtspositie der K.LJ<.-p41stcn benoemd. Het Amerikaanscbe departement van Bta- nenlandsche Zaken wordt beschuldigd van handlichting ten aanzten van de petroleum- wetten. Twee geldklsFes met f 4000 verdwenen J3e Nederlander” merkt naar aanlei ding hiervan op; onderzoek met geen resultaat gehad. Hei wordt met kracht voortgezet. den haar werkzaamheden eindigde Wegens het dragen van de A.V.R.O.-vlag Bij de K- L. M. is bericht binnengekomen, dat het eerste postvliegtuig PH-AGR giste ren te 18 15 uur iplaatselyken tijd) te Ka rachi is aangekomen. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voortgezet. ?m on. t ïonif*. xhlaal m h- - Is met PiUp. W j >chiafo n Pi. t ach 1 voor I en ut i kwaal schijnt meer uit het dan uit het protestant-z m voort te komen. Elders doet zU gich ook voor." beswaar stoot. Het kind is intusschen niet de toegang tot de school ontzegd. Natuurlijk niet, ik heb alleen Donderdag, toen bet meisje weer met dit vlaggetje verscheen gezegd: ,X>ins breng dit vlaggetje naar huis". Dina is sindsdien niet meer op school verschenen ondanks mijn aandrtngen bU den vader haar toch naar school te sturen Ik heb slechts de flets geweigerd. Het te niets meer dan een kwestie van schoolorde. Inzegening dour Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen. Maandagmiddag om drie uur had te 'Arn hem de plechtige inzegening en opening plaats van net Ifieuwe bondsgebouw van den Aartsdlocesanen Boeren- en Tulnders- bond. De insegening werd verricht door Z. D. H. Mgr. J H. O. Jansen, aartsbisschop van Utrecht, terwijl de openingsrede werd uitge sproken door ZExc. Jhr. mr Ch. Ruys de Beerenbrouck, Minister van Dlnnenland- aebe Zaken. aan zijn vrouw had gezonden, waarin stond: kom vanaVoAd^:en bij vader en moe der, koningin 1nrJ» Direct na cjtva: Ml verliaa vna te anderen tiaar. Alvorens Volkenbond werd een motie vastgesteld. De mo'.ie stelt voor, de noodzakelijkheid van een Internationale actie, die bij de be staande wereldcrisis nocdzakelUker en drin gender is dan ooit. De motie behandelt dan negentien verschillende punten. Nadat de heer Colijn onder luid applaus den aftredend ?n directeur der economische afdeeling, sir Arthur Salter, bedankt had voor zijn uitnemende diensten gedurende tien jaren, huldigde de heer von Rheinbaben uit aller naam den heer Colijn voor zijn zaak kundige leiding en zijn goed humeur. Het R. K. Werkliedenverbond in Neder land heeft de relaties met het Nationaal Arbeids Secretariaat (de communistische vakcentrale N. A. 8.) verbroken. De tekst van het betreffende luidt als volgt: Het vonnis Ten slotte overwoog de president, dat het verweer van gedaagde dat het besluit niet had mogen wotden genomen in een verga dering. waarin niet de helft van de schuld- etechers was vertegenwoordigd naar z|jn aanvankelijk oordeel op grond van de art. 8 en 10 der voorwaarden ook niet opgaat. De gevraagde voorziening kwam derhalve den president gerechtvaardigd voor en hij beval, dat de gedaagde N. V. Trustkantoor voor Belegging en Administratie binnen 24 uur na de oeteekenis van dit vonnis tegen bewijs van ontvangst aan mr. H. M. de Vries als aangewezen derde zal afgeven alle zoodanige ge>den. waardepapieren, boeken en bescheiden in den ruimsten vin, welke be trekking hebben op de onderhavige leening en welke gedaagde als trustee heeft ont vangen, thans onder zich heeft of in bewa ring heeft gegeven aan Burger en Co.1 Bank of aan I. Leenes. Voor het geval gedaagde aan dit bevel geen gevolg geeft, verklaarde de president het vonnis uitvoerbaar met be hulp van den sterken arm. Voorts weid aan gedaagde verboden, zich nog langer als trustee voor te doen of als zoodanig te handelen, terwijl gedaagde ver oordeeld werd voor iedere overtreding van dit vonnis aan eischer een bedrag te betalen van 35.—. Ten slotte verklaarde mr. du Mooch bet I vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Er wordt aan herinnerd dat de zomertijd dit jaar eindigt op den vijfden October, ten drie uur in den voormiddag, zoodat In den nacht van Zaterdag 4 op Zondag 5 October eJt. de klokken één uur moeten voren achter uitgezet. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD - ONS BLAD - De Provinciale begroeting van Noord-Bte land over 1936 is verschenen, geraamd op om eindbedrag van f 59.lfl.3W In het dezer dagen aan het „Utr. Daghl ontleende bericht over de nacht-posttreinen met reizigersvervoer van Amsterdam en Rot terdam naar Groningen en Maastricht kwa men enkele onjuistheden voor. Ten eerst, aal de regeling Ingaan, tegelijk met den wta- te rd lenst, op 5 October (niet 15 October De treinen zullen vertrekken van Amsterdam om 0 u. 18 mln., van Rotterdam (D. PJ or 0. u. 5 minen aankomen te Groningen «ai 5 u. 9 mln, te Maastricht om 5 u. 30 mir Alle treinen loopen over Utrecht-MalMmai De trein naar Maastricht aal dageUj)- loopen. behalve in den nacht van T^wwiag o- Maandag en in den nacht na een feestda De trein naar Groningen zal dagelijks loopei behalve in den nacht van Zaterdag op Zor dag. in den nacht van Zondag op Maanda. en in de nachten voor en na een feestdag ABONNEMENTSPRIJS! ger kwartaal, voor Alkmaar f 3.— Voer bulten Alkmaar f 3.85 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Een grappig en raak antwoord op dezen kinderpraat wordt gegeven door de redone van ..De Avondpost”, welke bij den brief Niet volgende aanteekent: jje Nederlander” heeft opgemerkt dat wij bedenkingen geopperd hebben tegen de uitgifte van een kinderkrant door den K. R. O„ eh het blad citeert, wat wij onder het Ingezonden stuk van pastoor Perquln o.a. schreven: De deskundige schillende ■an mt. stuk^ veet Mt lespee »e«r. wegens deswege ook Z. D. H. de Blsschop van Haarlem heeft tot T*ken van het Dekenaat Poeldijk en tevens tot Pastoor te Poeldijk den Zeereerw. Heer O. Maat; tot Deken van het Dekenaat Ouderkerk en tevens tot Pastoor te Buitenveldert den ZR. Heer C. Boekhorst; tot Pastoor te de Rijp den WE. Heer G. Ooe-, die Kapelaan was te Haarlem (H.H. Elisabeth en Barbara); tot Pastoor te Den Helder (H.H. Petrus en Paulus) den W E. Heer A. Koopman en te IJmuxien den WE Heer G. Keijzer. die Kapelaan was te Haarlem (Kathedraal). af pakten In letterlijken zin den stier bij horens. Intusschen had men touwen aan gebracht en daarmede werd het dier gekne veld. Zoo heeft men het naar de steiger- plaats aan het Doelwater gebracht. Toen de drukte was afgeloopen. werd de stier vandaar naar de plaats van bestemming getransporteerd. dader, een zwajer van de vermoorde, te Den Bosch aangehouden Gistermiddag Is te Rotterdam een moord gepleegd op een bewoonster van de Wille- brordusstraat zekere mej. Maliepaard. Mej M. woonde in pand 34a, een beneden huis. waaronder weer een rijwielstalling is gevestigd. Ongeveer half een gistermiddag kwam aan haar woning een zesjarig meisjes, een nicht je van mej. M.. aan wie zi) eergisteien een popje beloofd had. Het kind kreeg geen ge hoor en verzocht den rijwielhandelaar de la Rey om de deur open te maken. De man weigerde dit. waarna het meisje eenlgen tijd Is blijven staan Ten slotte heeft zij aan een voorbijganger, dfe zijn flets kwam stallen, verzocht de deur open ie maken. Deze vol deed hieraan met een gewonen sleutel, daar het slot zeer eenvoudig geconstrueerd was. Teen het meisje naar binnen ging, vond ui toj. haar grooten chrik In d? als woonkamer Infceilchte achterkamer het Hjk van haar tante, dat met bloed bedekt was. Zij Is weg- geloopen en heeft haar grootmoeder mei. Maliepaard van de Johan Ica>.traat ge haald. Deze Is meegegaan naar de woning en heeft onmlddellijk na het zien van de situatie de politie gewaarschuwd. Bij het onderzoek door inspecteur Van den Berg en den Commissar -s van Gulden Ingesteld werd geconstateerd, dat de vrouw gedood 1 door cenlge sneden in den hals. Daarna heeft de moordenaar cok het mes, een broodmes In den mend gestoken, waa. In d.t recht tan- dlg Is blijven staan. De vrouw d.oeg een mantel en keerde naar het scheen van een boodschap terug, op het oogenblik dat 'Ml door den moordenaar is aangevallen. Aian de deur van de keuken hing een tasch met boodschappen; de vrouw was omstreeks 10 uur in den morgen nog op traat gezien De moord moet dus gepleegd zijn Cu AChen 10 uur en half een. Al dien tijd heeft In de tusschenkamer een kindje van 10 maanden gelegen, dat gerulmen tijd heeft geschreid Het schrijfbureau in de kamer vertoonde oogenschijnlijk sporen van braak en waar er in den laatsten tijd in deze buurt herhaalde malen Insluipingen plaat- hebben, ligt het vermoeden voor de hand. d»t de moord Is gepleegd door een Insluiper, die door de vrouw by haar thuiskomst te verrast en toen den moord neeft gepleegd. De ongeveer 27-jarlge vrouw vertoonde geen sporen van een worsteling. De echt genoot van de vermoorde heeft met twee andere mannen een zaak In wasch- en poetsartlkclen. Hij heeft den geheelen dag in Delf haven met een wagen gevent en kwam eerst tegen den avond thuis. Hij Is onmld dellijk door de polit e verhoord. Aanknoo- pingspunten waren er in deze zaak nog met. De justitie heeft onmlddellijk een uitgebreid onderzoek ingesteld, terwijl alles zoo blijft totdat dr. Hulst uit Lelden is gearriveerd. Ook politiehonden zijn aan het peuren. De mogelijkheid te niet uitgesloten, dat er eenig geld uit het schrijfbureau te ontvreemd. De moord heeft In de buurt zeer veel consternatie verwekt. Gerechteltfke uitspraak Medicorum - zaak. Nou, ïiet fascistische Leger is er nou ten- mlnte. Een-twee-drle voorwaartsmarsch naar bed! Ais jullie goed en wel aan t op rukken bent, kom ik 's kijken. Mag Ik? En ik zal zelfs zwarte nageltjes fokken. Dag boys! jyta bestuur, besprekende de situatie inzake de steenzettersaclte td Amsterdam en het aandeel, door uw bestuur daarin geno men. daarbij kennis genomen hebbende van uwe brieven d-d. 7 Augustus en 8 Septem ber J.L, van meening, dat alleen n bevoor oordeelde kan beweren dat de strijd, van de Zijde van E. M. O. 8. wordt gevoerd om handhaving der tarieven, oveitulgd door de feiten, dat het in dezen strijd gaat over de vrijheid van organisatie, besloot in zijne vergadering v«-.n 22 dezer geen enkele rslatle met uw Secretariaat te hebben, zoolang dit of de betrokk-.n Federatie voor de katholieke arbeiders de vrije uitoefening van het orga- nteatle-recbt op eenigexlei wijze tracht te betemmereii.’* x- De voorzitter der R.K. Slealspei IU. nte. C. Geseling, heeft te te-Hertegewboeeb S^B eer ste rede gehouden na zijl» vertteslng aM voorzitter. HOF ALKMAAR Administratie Na 433 Bedaetle No. au ADVERTENTIEFRUS: Vau 1— regels L35: elke tegel useer A». RECLAME per regel M5 veer de eerste pagina; veer de everfgu pagins'x f Ud. KUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" ueeraitbetallng plaatsing f 9.68 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 9.13 De geldigheid van het ontslag. Voorts had gedaagde de geldigheid van haar ontslag en de benoeming van jhr. mr van Asch van Wjjck betwist, aanverien vol gens art. 10 van de voorwaarden der leening de trustee alleen ontslagen kan worden, wanneer zij In gebreke is. haar verplichtin gen na te komen, het?een ten deren niet het geval Is. Naar het aanvankelijk oordeel van mr. du Moech gaat echter ook dtt ver weer niet op. aaneerleri gebleken is dat de schuldenaresse gedurende 3 jaren de rente der leening niet heeft betaald, van welk feil de trustee de schuldeischers onkundig heeft gelaten en hen daardoor in den waan Het. dat de rentebetaling geregeld geschied de. terwijl de trustee thans voorts beweert, boven de schu!delschers bevoorrecht te zijn wegens onderpand der leening. De president overwoog naar aanleiding hiervan, dat deze gedragingen zeer zeker het gegeven ontslag rechtvaardigen. Verder had de gedaagde de ongeldigheid van de vergadering betwLst. waarin de be treffende besluiten zijn genomen en wel om twee redenen. In de eerste plaats had de N. V. aan gevoerd. dat de oproeping voor de vergade ring niet overeenkomstig art. 8 der voor waarden was geschied. De vergadering zou n.l. ten minste 8 dagen te voren in de prijscourant van de Ver>enlglng voor den Effectenhandel te Amsterdam moeten zijn aangekondigd, doch de president was van oordeel, dat ook dit bezwaar niet opgaat, daar volgens art 10 der voorwaarden art. 8 slechts van toepassing Is voor genomen be sluiten. terwijl eischer duidelijk heeft aange toond. dat aan de vergadering openlijk en op ruime schaal bekendheid Is gegeven. In de tweede plaats voerde gedaagde aan, dat in de vergadering niet zooels tn art. 10 is voorgesenreven, de stemming over per sonen zou zUr. geschied door inlevering van geteekende briefjes, doch de president over woog. dat. wat de benoeming van de nieuwe trustee betreft, dit bezwaar niet opgaat, nu uit het overgelegde proces-verbaal der ver gadering blijkt, dat de ter vergadering aan wezige 388 stemmen alle werkelijk zijn uit gebracht. heel iets anders dan wat er het protestantisme” op ts en voor „De Nederlander” te betreuren valt. Het verschil is duidelijk en oneindig groot. Het koninklijk gezin werd gisteren te Rotterdam geestdriftig begroet. Bij het Bondsbestuur van den K. N. V. is thans een schrijven ingekomen van tr. W. Kip-., waarin deze als voorzitter van d K- N. V. B. bedankt. Tn zijn op Zaterdag September gehouden vergadering heeft I bestuur van den K N. V. B den datum vr het sluiten van de CandidatenlUst vaste »*«ld op 13 October a. a De redactie van ..De Avondpost” maakt melding van den volgenden brief, dien met taalfouten en al! toegezpnden kretg: erdam”. it van dit bericht Is het desbetreffende formulier op het post- krntoor te Rotterdam opgevraagd en in beslag genomen. Het verzenden van dit telegram legde zoo veel verdenking op Gerrit Maliepaard dat de politie besloot hem onverwijld te doen arresteeren. Tientallen telegrammen met verzoek om aanhouding zijn omstreeks half acht gister avond over het geheele land verspreid Dit gold in het bijzonder de richting Oss. maar ook tal van plaatsen in het Noorden \an het land en de gtensetatlons. Het telegram bevatte een zeer volledig signalement van Oerrlt. verstrekt door zijn noed-r, die hem 's morgens nog had gezien, zien. 4 Direct na ontvangst er van zijn de in specteur van politie en een wachtmeester de. maréchaussee te Oss op eigen initia lef naar Den Bosch gegaan, om daar de Rotter- damsche trilnei af te wachten. Tegen halt tien ontdekten zU een man. die volledig aan het signalement beant woordde, en ook het voetbalkoffertje droeg, v aarvan daarin sprake was. De man werd aangehouden en gaf direct toe Gerrlt Maliepaard te zijn. HU werd aan een verhoor onderworpen en b k -Je onmlddellijk den moora te hebben gepleegd. In het koffertje werden de beide geld kistjes en het geld, dat daarin geweest was. teruggevonden. Bovendien lag er een be bloede bijl in. De aangehoudene zelde met dezen bUl zijn schoonzuster den schede! te hebben Ingo- slagen. daarenboven heeft hU haar met h.t b-oodmes verschil en de steken toegebracht, om haar ten slotte dit mes 14 cM. diep In den mond te steken. HU zeide den moord gepleegd te hebben, omd&t hU als werkman niot vooruit kon komen In de wereld en de cenlge manier om te slagen was Iemand te vermoorden en z^n geld te stelen HU toonde zich overigens zeer wanhopig en sprak van zich te willen ophangen of doodschieten. In verband daarmeda is de man. die voor- loopig te Oss opgesloten Is. onder strenge be ckuig gesteld Het schUnt dat hU het bewuste telegram dat met een vrU rustige hand is geschr:ven. onmidiellijk na den moord aar. het post kantoor heeft aangeboden. A Donderdag 30 October as. zal in hooger beroep voor het gerechtshof te Arnhem wor den behandeld de zaak tegen Jan Hoek, be schuldigd van den bekenden moord te Ben nekom, die door de rechtbank te Arnhem tot levenslange gevangenisstraf was veroor deeld. Geachte Redactie, Door deze meen het Hoofdkwartier goed te doen u mede te deelen. dat door de heerei. Emllio Petister. Henk Mansveld. eA hier terstede te opgericht een fascistisch jongenmannen leger. Alle jongens vanaf 13 Jaar kunnen lid worden, en vormen sectle’s van 32 man, met aan het hoofd eer commandant (officier, welke ook van de zelfde leeftud te als zUn manschappen). Het hoofdcommsndo te in leiding ouderen commandanten* Het doel der organisatie te: flinke staats burgers te vormen, het houden van oefe ningen. geluk aan dat van het leger, het houden van sports[>elen, samenkomsten enz. enz. Ook om Indien zoonoodlg de staat steeds terzUde te staan, en een front te vormen tegen het orde ontwrichtende roode gevaar. De uniformen zijn: zwarte kousen, korte donkerblauwe broeken, zwarte en khaki overhemden met korte jassen, met koppel en platte pet. Dit is de eerste org In ons land op dit gebied, en zal ook de eenige zUn wat „bU- zondere houding" betreft daar er alles een voudig en kort zal zijn. In andere plaatsen ral er ook getracht worden om secties te stichten. Voorloopig kunnen alleen jon gens lid worden. Waarde Redactie, misschien wilt u tn uw blad hiervan mel ding maken zoodat de menschen het allen lezen, wilt u soms verdere inlichtingen, dat willen wU gaarne verstrekken. inmiddels. Hoogachtend, E. PeUster. Fr. Halsstr. 82, commandant Twee geldkistjes met 4CM verdwenen De polit e heeft gistermiddag den echtge noot van het slachtoffer, den koepman Ma liepaard In Delfshaven, waar hU liep te veu- ten. opgespoord en hem in bUzUn van den rechter-commls aiis mr. SchalkwUk en den Officier van Justitie, mr. Schipper gehoord. De man heeft verklaard, dat In de lade van de schrUftafel, die opengebroken te ge vonden. twee geldkistjes hebben gestaan, die ru m 4000.— bevatten. Zij zUn blukbaar door den dader meege nomen. Het onderzoek door den deskundige dr. Hulst uit Leiden beeft uitgewezen, dat de moord is gepleegd met een broodmes, dat hU uit het keukenkastje heeft gehaald. Behalve de wonden in den hals zUn boven op het hcofd steekwonden aangetroffen, die niet alleen door den hoed, maar ook door het schedeldeK zUn gegaan en dus met zeer groote kracht moeten zUn toegebracht. heeft In de kamer ver- sporen van eetl worstel ng, tus- schen de vrouw en den moordenaar kunnen vinden. Een Het artikeltje sluit met het spreek woord: De moordenaar aangehouden HU Lgt een volledige bekentente af. het onderzoek, dat door inspecteur W. van d.n rferg met groote kracht is ge voerd is komen vast te staan, dat de firma, waarin de echtgenoot van de vermoorde vrouw deel had. bestond uit twee broers en een derde Daarnaast was er een derde broer, de 23- jarige Gerrit Maliepaard, die als blikslager U Oss werkte, gehuwd is en vader van twee kinderen. Deze Gerrit had vroeger als knecht bü zUi- broers gewerkt, doch had toen meer al oneenlgb.eld gehad wegens zijn slecht gedrag. HU te deswege ook ont slagen. Zaterdag is Oerrlt In Rotterdam gekomen om een nieuw pak te koopen. hetgeen te Rotterdam goedkooper was en om den ver jaardag van zUn moeder, op Zondag, mee te vieren. Hij beeft dien da< de geheele familie ontmoet en niemand heeft iets bijzonders •a_ hem kunnen merken. De nachten van Zaterdag op Zondag en van Zondag op MaatMag heelt hij bij zijn moeder thuis geslapen en gistermorgen te h. vroegtijdig vertrokken om met den trein van 8.28 naar Oss te kunnen terugkeeren Omdat verdere aanknoopingspunten ont braken. is zolledigheidshalve de politie te Oss ongeteld met v:-*oek te nntrcleeren of G'rrit thuis gekomen was en hoe laat. Op dat oogenblik deed zich het bericht voor, dat Oerrlt niet thuis gekomen was. |docb cm 13 J5 een telegram uit Rotterdam Beste jongens. Wel ja, met pteMer hoor. Dat leuke sobool- briefje van jullie zal Ik even opnemen hoor. Maar als de meester het leest! Tjeeeetje nogan toe. dan krijgen jullie allemaal een pak voor je broek en een 2 voor je Neder- landsche tar.l op het rapport. Je moet bet zelf weten hoor, broekemannen. De staat is je erg dankoaar maar de minister van On derwijs vindt toch, sat nU te veel geld voor de school uitgeeft, om zulke briefjes thuis te krijgen. En wat een handje! Lieve help, vat een pootje is dat. Waar gaat secretris-generaal Pejjster op school? I Levenslange uehetle oanea hikt heid tot werken door f 7£f» Ml een tahnevai met f OEft w’ ver! ie» van <«n hand, f 4 bi’ vor’)*» vaneen 50.* ailec11 e f 40, ril-, van beide armnn b ide boenen ot he,de «en I l3U." dood^iAen .floot, een voet o» een duim n»winv|n«er heen cd arm in den eersten nacht (Zondag 5 Oei.) gei trein naar Groningen en ifi den tweed nacht (Maandag 6 Oct.) geen trein na Groningen en geen trein naar Maastricht. Alleen kwallteitsartikelen en I goedkoop Een leerlinge van de 8e klasse van dv school aan den Asterweg 16 te Amsterdam Is door het hoofd de toegang tot die schooi geweigerd, omdat het meisje op haar fiets een A. V. R. O.-vlaggetje bevestigd had en dit niet wenschte te verwUderen. ZU moe at toen de flets niet in het fietsenrek plaat sen. Het hoofd der school, de heer H. J. C Winterwerp, verklaarde aan de „Telegraaf", dat er aan het plaatsen van fietsen in daartoe bestemde rek bepaalde voorwaar den moeten gesteld worden. Leerlingen b v die dicht bU school wonen, mogen niet op de fiets komen. Op verschillende scholen hebben tlc.1 groote onaangenaamheden voorgedaan, ten gevolge van de onderscheiden radio-vlag- getjes, waarmede de leerlingen hun fietsen tooiden. Er kwamen hevige ruzies uit voort en verschillende fietsen werden beschadigd Toen zulks ons bleek bU on» was t>ug nooit een leerling met een vlaggetje ver schenen besloten wU om deze onaange naamheden mogelijk te voorkomen. Woensdag J.L nu kwam een meisje met een vlaggetje op de flets ter schooL Toevallig was bet een A. V. R. O.-vlaggetje. Maar dit doet natuurlUk aan de zaak niets toe of vf. Ik heb. zoodra Ik dit zag. het meisje mede gedeeld. dat zu den volgenden dag na( meer met dit vlaggetje op de flets op school mocht komen. In alle klassen heb ik voorts tegen de Jongens geaegd: geen met radio- vlaggetjee getooide fietsen in het fietsenrek En een rood-wit-blauw-Vlaggetje? Daartegen bestaat natuurlijk niet het minste bezwaar, omdat dit geen onaange naamheden verwekt. Een radio-Insigne? Daar heb ik evenmin tegen, want dat geeft géén aan- Ineldent te Rotterdam BU de afzetting voor het raadhuis te Rot terdam in verband met het bezoek van H. M. de Koningin heeft zich een incident voorgedaan, dat gelukkig geen ernstige ge volgen heeft gehad, dank zU het optreden van de politie. Men had voor het raadhuis een groote ruimte vrijgelaten en deze afgesloten door houten hekken. Daarachter verdrongen zich duizenden om de komst van het KoninalUk echtpaar en de aubade bU te wonen. Plot seling. meent de „Tel.", kwam van de zUde van het Hofplein een dolle stier in volle vaart aangerend. HU schoot met gebogen hootd en de horens vooruit op de menschen- menigte voor het raadhuis toe. Het wilde dier werd in zUn vaart gestuit door de hou ten hekken. Allen, die daarachter opeenge pakt stonden, drongen haastig achteruit. Even stond het dier beduusd door den schok en van dat oogenblik nebben bereden politieagenten gebruik gemaakt, het dier te overmeesteren. ZU waren in galop naar de plaats des onheüs gerend, stegen af en de „WU bUJven deze houding weinig fraai jn" het voorbeeld, door een zoo groote organisatie als den K. R. O. gegeven, ge- vaarhjk noemen. gr is al zoo veel over verdeeldheid en versplintering op Katholiek terrein ge- klaagd. Dit te een nieuw staal van -ie verkeerde methoden die in ons Roomsche gemeenschapsleven van Nederland woe- keren." „WU sUn gewoon te klagen en vooral ook te hooren klagen over de eeuwige verdeeldheid binnen het protestantisme Terecht. Maar de mensch-zUn Zooals iren weet. ha< de laatste vergade ring van obhgatiehouders der Sodalitas Me dicorum Oblatorum Ordinls Sancti Benedic- ti de vroegere trustee de N. V Trustkantoor voor Belegging en Administratie als zooda nig afgezet en in haar plaats a's nieuwe trustee benoemd jhr. mr. 3. M. M. van Asch van WUck te s-Gravenhage. Jhr mr. van Asch van WUck vroeg daar op in deze hoedanigheid ven de oude trustee overlegging van de verschillende gelden en bescheiden, hetgeen door het Trustkantoor geweigerd werd. Aangezien de N. V. Trustkantoor ook daar na weigerachtig bleef aan het verzoek te voldoen, heeft jhr. mr. van Asch van WUck In deze zaak in kort geding voorziening ge vraagd van den president der Haagsche Rechtbank. Nadat Zaterdag j.l. deze kwestie voor ge noemden president was bepleit, heeft mr. du Mdsch gisterochtend uitspraak gedaan. De president overwoog In de eerste plaats, dat gedaagde heeft aangevoerd, dat een spcedeischende voorziening niet noodig was, en dus bet gedane verzoek moes' worden -geweigerd omdat het zoutbad. dat moet strekken als onderpand d»r leening. onder gereehtelUk toezicht staat en derhalve een behoor'ilk beheer gewaarborgd zou zijn. In dit verband overwoog mr du Mosch verder, dat. waar gedaagde door Je verga dering ala vertrouwensman Is ontslagen en door den eischer als zoodanig is vervangen, zender twijfel het belang der sehuldeischers medebrengt, dat laatstgenoemde onmlddel- ilfk-Jn bet bezit komt van alle stukken en bescheiden on de !“eninv betrekking hebben de en dat gedaagde zich van alle handelin gen van vertrouwensman onthoudt. De pres‘dent achtte de gevraagde voor ziening dan ook Inderdaad spqedeischend. Het spijt ons voor „De Nederlander" maar onze boven geciteerde woorden, kunnen .verkelljk niet dienstig zijn om de redactie In haar leed ..over fle eeuwige verdeeldheid binnen het pro testantisme” te troosten. De verdeeldheid binnen het prote stantisme (de redactie drukt het heel sulver uit) komt voort uit het prote stantisme zelf en wortelt In deszelfs diepste diepte, In het protestansch be ginsel. Binnen het protestantisme bestaat zelfs omtrent de meest fundamenteele vraagstukken geen homogeniteit: gaat bet protestantisme er juist niet trotseh op, dat het T vrije onderzoek voor staal? Zoo moét er niet alleen in gods dienstige, maar ook in kerkelijke en verder liggende aangelegenheden wel een bopelooze verdeeldheid heerschen Waar wij schreven ;van „verdeeldheid en versplintering op Katholiek terrein" (let wel: „op Katholiek terrein”.niet „binnen het Katholicisme”!), daa- doelden wij natuurlUk op het vereent- gings-, het organisatie-, het gemeen scha ps-Ieven. Onder ons zijn er vaak maar al te veel, die 1 zelfde werk willen doen. Dat Is „binnen merken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 9