ONS BLAD I Alkmaar I DE WILD L. Frankenberg i REPARATIE-INRICHTING VOOR VULPEMHOUDERS JOH. LAUWE R£ w. DONDERDAG 2 OCTOBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. UI DIT NUMMER BESTAAT VIT DRIE BLADEN f 40 f 50 f 125 f 3000 Voornaamste q^Cieuwï Sodalitas Medicorum Te Akyab aangekomen Mcr. Aengerent in de hoofdkerk Tardieu bil Poincaré op bezoek PAYGI OP 3 Einde van den zomertijd De „Prins Hendrik” Oplichters gearresteerd BOEKBESPREKING Een groot aantal slachtoffers i Achtduizend menschen omgebracht Het St. Bavofeest in Gent’s Kathedraal Chineesche stad door bandieten uitgemoord De Spaansche troonopvolger Postvluchtdienst op Ned.-Indie DE POLITIEK DER CHRISTELIJK-SOCIALEN IN OOSTENRIJK Zondag a.s. Spoorvrackten voor export- aardappelen 129 K.G. post en 29 K.O, goederen aan boord Nederlandsche Vereeniging van Bakkerszonen De straatweg Soestdijk ’s-Graveland -Iet tweede postvliegtuig naar Indie ALS *N CADAVER Zsi waarschijnlijk In het huwelijk treden te JS 'T AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OMGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De Tortre trustee tn venset 1 DOOR CARL VAUGOIN Bondskanselier en Minister van Oorlog De offerkaan van Haarlem De Brtteehe Rljksconferentie. scrle I dM De wilde ritmeester Streken van graaf Sandor nit Hongarije Barometerstand 9 uur v m.773. Voorui De radio-omroep Een vrijzinnig voorstel Barometers - Thermometers - Brille De ALKMAAR ■Act 4 ver. ten. iaa» ongelukkige Ook dienstbaar voor de kustvaart. vriendelijkheid en gastvriJ- Zedenmlsdriif ekonomie KW I k IBM Met Januari aj. vier tollen opgeheven een kruis, menschen Bb den nacht van Zaterdag op De politie te Schlnnen is een ernstige ze denschandaal op het spoor gekomen Ver schillende persoren en zeifs kinderen zouden hlerbu betrokken zijn. Een tweetal vrouwen Is gearresteerd en Dinsdag voorgeleld voor den Officier van Justitie te Maastricht. Vermindering van den verwerprQs te verwachten deze aan nemen dragen weggedeelte 's-Graveland zag tot dusver den dorpsweg steeds door de commissie onderhou den. en zal zooveel moge lijk van de onder houdskosten op de provincie trachten af te schuiven Te meer, omdat de provinciale weg langs het Zandpad nog uitloopt op den weg door dit dorp en deze na het verdwijnen der tollen veeldrukker gebruikt zal worden. den naar Licht op De lantaarns moeten marge, worden opgestoken om 7.02 uur. Zullen de vier tollen op den weg Baarr 's-Graveland met 1 Januari 1931 verdwenen Er wordt aan herinnerd dat de zomertijd dit jaar eindigt op den vijfden October, ten drie uur In den voormiddag, zoodat in den nacht van Zaterdag 4 op Zondag 5 Ortob-r eJc. de klokken één uur moeten woren achter uitgezet. De bekeering van Sophia Alberta, door Jac. J. M. Heeren. Uitgave: N.V. Boekdrukkerij „Helmond". Het eerste postvliegtuig Is te Akyab aan Op desbetreffende vragen van het Twee de-Kamerlid Weltkamp heeft de Minister van Waterstaat geantwoord, dat de regee- ring bereid is te overwegen of een vermin dering van de spoorvracht voor aardappe len, bestemd voor export., zal worden ver leend en zoo ja, In hoeverre. LAAT «ver de Boterstraat TeL 34 (3 UJnen) Alvorens te koopen: Ziet onze pracht- sorteering HAARDEN, KACHELS en toebehooren. Alleen kwalit.-artikelen en goedkoop! vaar lijk®. vtji Wit Iroski de communistische slaven in alle lan den zullen de bevelen uitvoeren rr.er en vernietiging desnood» De H.N.AGR Is gistermorgen om 5.53 van Allahabad vertrokken en 15.38 <pl. tijd) te Akyab aangekomen. Alles wel; heden verder. Naar wij vernemen, teekent mr. A. M. de Groot bij het Haagse!» Gerechtshof beroep aan tegen de uitspraak in kort geding van den President der Haagsche Rechtbank, waarbij de N.V. Trustkantoor voor Belegging en Administratie als afgezette trustee ver oordeeld Is om alle boeken en papieren, be trekking hebtende op de Sodalitas-leening af te geven en zich te onthouden, om nog als trustee op te treden ot zich als zoodanig voor te doen. i Hedenmorgen is het tweede postvliegtuig van den geregelden vllegdlenst naar Indlê, de P.HA EO.. van Schiphol vertrokken. Voor het vertrek heeft de directeur der K. L. M de heer Plesman, de bemanning van het vliegtuig, bestaande uit de beide vliegers Hondong en Pellens en den mecanicien We ber. toegesproken en hun een goede reis toe- gewenscht. Te half 7 precies startte de P.H.A "".O. Spoedig was het vliegtuig in Zuidoostelijke richting verdwenen, nagestaard door een vrjj groot aantal belangstellenden, die in vroegen. doch moolen hertstochtend Schiphol waren gekomen. Het vliegtuig heeft 129 K.O. post K.O. goederen aan boord. o n sP BUREAU: J Tsiafnnn: ABONNEMENTSPRIJS I Nr kwartaal, voor Alkmaar L— I Voor bulten Alkmaar 8-83 Met Geïllustreerd Zondagsblad 6.60 hooger De stad Llhslen In het Z. der provincie Kansoe Is een maand geleden door ban dieten aangevallen. De inwoners boden hardnekklgen tegen tand, maar waren t>a beleg van vier weken uitgeput. De bandie ten drongen daarop de stad binnen, ver moordden achtduizend menrehen. Masr snaarden de jonge meisjes, die zij meevoer den. bij verlies veu anderen vlag» De Franse!» Minister-President Tardieu heeft gisteren.<e Bar-le-duc een bezoek ge bracht aan Poincaré, bij wien hij den lunch gebruikte. In den namiddag keerde Tardieu. in ge zelschap van den voormaligen Minister-Pre sident te Parijs terug. Tegeover de pers toonde Tardieu zich niet zeer toeschietelijk. Op de vraag der journalisten of zijn be zoek te Bar-le-duc een louter vriendschaps- bezoek aan Poincaré was of misschien ook nog olltleke beteekenls had. antwoordde Tar dieu ontwijkend. uboane'» op dit b'a 1 si jn ineevolxe da versekerinsavoorwaarden f Ofinn Levanataase seheele oowachlktheid tot werken door x TEA bij een onze val met f BEA team ongevallen veraekerd voor een der volgende ultkeerlngenVwWa" vrrH.a van bolde arirai. b ids be.-nen of beide oogen ww." doodelijken afloop ZOU. Ml verlies van een hand, f je bij vsrltes van aan f en bil een breuk van sen voet of een oog I AU." duim of wijrrinaes 1 uw." been arnj Een drukbezochte huHigfngsbyeenkomsL In het Vereenlgingsgebouw van het Ka tholiek Werkliedenverbond „Het Volk” werd gisteravond de groote huldiglngrbUcenkomct gehouden. Tegen half acht was de verga dering belegd. De groote feestzaal van het katholieke gebouw was te klein om allen te bevatten. De voorste rijen waren opengehouden voor de genood'gden De avond werd ge leid door den voorzitter van het Verbond mr. Ronse. Dere verwelkomde onder dave renden bijval den blsschop van Haarlem, die. voordat hy biszehon werd, reeds zeer goed bekend was onder de jongeren m Bel gië. welke zich bemoeiden met de sociale actie. - r - verwekte n fcaniek. Het einde van -dezen man te een stuk ontroerende tra riek. Vaak had Sandor be weerd. drt hij zoo veel van de rljsport hield, dat hij na zjjn dood ook den hemel zon binnenrijden. Deze voorzegging, die natuurlijk slechts schertsend gedaan werd., ging echter in Bekeren zin fa vervulling. De dolle ruiter haalde met de jaren nog dwazere streken v' en ten slotte werd het zoó erg dat men hem als krankzinnig gevangen nam. In het jaar 1878 verloste de dood hem van d t teven, dat voor hem, voor wien geen hindernissen bestaan hadden, onverdraag lijk geweest mort zijn. Bjj de begrafenis wer- zVn zes lievelingspaarden voor den lijk wagen gespannen maar onderweg werden den de paarden schichtig en raasden over heg en rteg. over slooten en greppels tos zV voor den ingang van bet famU'egraf der graven van Sand^rt nee"_t‘’*ten. Dat was de laatste wilde tocht van den dc3en ruiter. Toen ik Indertijd als hoofd der chrls- telljk-soclale partij gekozen was, heb Ik verklaard, dat het onnoodig was, een nieuw program op te stellen. De c helste- Ujk-soclale party van Oostenrijk toch haar vast richtsnoer en in de jaren is gebleken, dat dit het Ia De christelljk-soclale partij meer dan tien jaar den en 29 afdeeling Amsterdam van den Vrtiz Dem. Bond heeft besloten bij de algemeen" bondsvergadrtng het volgende voorstel in |e dienen: De a’gemeene vergadering van den V.D.B. verzoekt de Kamerfractie een initiatief- ontwerp van Wet bjj de Kamer in te die nen tot wijziging van de Radio-wet. zoodat: le. het voortbestaan van één algemeenen omroep, die den geheelen zendtijd de oe- Khikklng over een zender heeft, gewaar borgd zij; 2e. aan verschillende politieke en religieu ze groepen gelegenheid wordt gegeven ge- .Amenlljk één of twee zenders te t «Tlsétiw ren; 3e er een eind komt aan de met den geest van onze Grondwet en met on-x rechtszeden onvereenlgbare preventieve cen suur op programma's en uitzendingen. BIJ de N V. Boekdrukkerij „Helmond", Zuld-Koninginnewal te Helmond te ver schenen een boekwerMe. getiteld: „De bekeering van Sophia Alberts en de gevol gen daarvan voor de Katholieken in de Meierij”, door Jac. J. M. Heeren. In' eenvoudige woorden geeft de schrijver aan de hand van de vroeger gepubliceerde oorkonden en van de historische documen ten uit het gemeente-archlef van Helmond en de RUks-archleven van Maastricht en 's-Gravenhage, de geschiedenis van het 17- jarig notarlfdochtertje Sophia Alberts, dat op Allerzielennacht van bet jaar 1700 de ouderlijke woning te Helmond ontvluchtte en de wijk zocht, eerst naar Venray en later naar Antwerpen om aldaar tot den Rootnach- Katholieken godsdienst over te gaan. Dit boek geeft een scherp beeld van de dwang maatregelen door de Staten-Generaal geno men gijzeling en gevangenneming van geestelijken in Helmond en 's-Hertogenbosch. sluiting van kerken en kapellen, verbanning van kloosterlingen en dit alles niettegen staande de doorslaande bewijzen geleverd waren van de onschuld der geestelijkheid aan deze seductie en van de talrijke pogin gen van Roomse!» zijde aangewend om de gevluchte minderjarige onder het onderlijk® gezag terug te brengen. Deze geschiedenis op onderhoudende en toch streng wetenschappelijke wijze be handeld geeft een duidelijk beeld van de volslagen machteloosheid der Katholieken in de Generaliteitslanden en van de meer dan ergerlijke wijze waarop door de Heeren uit Den Haag hiervan werd misbruik 1 maakt. In de te Utrecht gehouden vergadering van Bakkerspatroons en bakkerszonen te opge richt de Nederlandse!» Vereeniging van bak kerszonen. Doel van deze vereeniging te bakkerszonen voor te bereiden voor het toe- Iromstig zakenleven. Het besturr werd als volgt samengesteld: G. O. Mulder Jr. Rotterdam, voorzitter; G. Kroese. Amsterdam, secretaris; J. Kalden, Den Haag, penningmeester; A. Vonk Jr., Amersfoort h. C. Btouthamer te Sas van Gent. Naar wij vernemen, zal het Instructlevaar tuig „Prins Hendrik" van het Onderwijs fonds voor de Binnenvaart gedurende der. aa- winter worden verbouwd. Door deze verbouwing, waarbij het schil 7 Meter zal worden verlengd, zal de „Prin: Hendrik” ook geschikt worden gemaakt voo> de kustvaart, hetgeen in verband met dt oefentochten voor de leerlingen der Zee vaartscholen noodzakelijk te gebleken. De oude bromhulpmotor zal worden ver vangen door een 100 PJ< brommotor. De verbouwing, welke door de medewer king van verschillende fabrieken mogelijk wordt gemaakt, geschiedt met toestemming van den Minister van O., K. en W.. ondet toezicht van de Scheepvaartinspectie te Am sterdam. De verbouwing zal in het aa. voorjaar ge reed zijn- niet volledig genoeg, zoo eindigde David Wijnkoop met de verklaring, dat de Communistische internationale terecht tegen zijn verkeerde politiek den sterk- s'.en strijd had aangebonden, en dat deze zoowel door de objectieve ontwik keling der historie, ais volgens zijn persoonlijke zienswijze (wat moet Dav:d zich hier doodgeschaamd hebben zonder eenig voorbehoud op alle pun ten gelijk had gekregen ’t Is geen wonder, dat David’s vet - klaring in de Kamer met vrooiljkhcd en hoongelach werd ontvangen. Opnieuw heeft David bewezen, diT hem „niets te dol” is. Toch heeft deze verklaring voor ons wel degelijk een heel ernstige zijde: Hier is n.l. opnieuw gebleken, dot Moskou beschikt over middelen om zijn aanhangers, ja zelfs zijn afgewek-n partljgenooten in het verste buitenland tot cadaver-gehoorzaamheid te dwin gen. Over heel de wereld zijn de commu nisten marionetten in de handen dt-t Russische opperhoofden, die aan de touwtjes trekken: in Moskou wordt ge decreteerd niet alleen, wat men zeggen en doen, doch ook wat men dénken, althans als zijn waarachtige gedachte proclameeren moet» Van vrijen wil en van vrije meenlng geen spoor meer! Wij mogen lachen om zulk ern mensch-onteerend marionettenspel, wij mogen minachting voelen voor dege nen, die zich tot zulk een cadaver- gehoorzaamheid leenen. als wij daarbij echter maar tevens inzien, dat eet: vijand l.c. Moskou die over derve- lljke middelen beschikt, een hoogst ge- vijand is! :ou ook eenmaal beveelt Tusschen de commissie voor den straatweg van Soestdljk naar 's-Graveland en de pro vincies Noord-Holland en Utrecht te over- eenstemmlng bereikt omtrent de overdracht van den weg Met 1 Januari as. zal het gedeelte straat weg. tusschen den Oranjeboom onder Baarn en de provinciale grens worden overgedragen aan de provincie Utrecht, hef gedeelte tus schen de provinciale grens en den tol by het Heldepark aan de ptovincle Noord-Holland. Van den 's-Gravelandscheweg wordt het ge deelte voorby den tol tot de grens van 's-Ora- veland overgediagen aan de gemeente Hil versum verder de Leeuwenlaan en de straat weg door 's-Graveland tot aan de Noorder- sluis aan deze gemeente. Bij deze transactie zullen de op dezen weg aanwezige vier lollen worden opgeheven. De financieele afwikkeling zal het moge- lyk maken de tnkomstobligaties der commis sie. welke sedert 1826 loopen, met vermoe- deiyk 85 pCt af-te lossen. Het moeilykste gedeelte der onderhande- llngen moet thans nog volgen. n.L tusschen de provincie Noord-Holland en de gemeente ■s-Graveland, over het in onderhoud van het aan die gemeente over te HOF 8. ALKMAAR Administratie No. 433 Badaette NaQOJ ADVERTENTIEPRIJS: Van 1-4 ragels f LU: elke regel meer/*38. RECLAME per regel *.73 vew de eerste pagina: voor de overige pagina’s f 8J8. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" I b(jvoornitbetaling per plaatsing f 8.60 per advertentie van 3 regels! Iedere regel meer 8.11 In ons blad van gisteren beeft mer. tot zijn vermaak kunnen lezen, in welke arme-zondaars-bewoordingen dc beer David Wijnkoop Dinsdag in de Tweede Kamer de dwalingen zijns weegs heeft betreurd en zijn volledige, slaafsche onderwerping aan de derde de Communistische internatio nale, d wz. aan Moskou heeft medege deeld. Als een rouwmoedig zondaar deed hj daar op commando van Moskou rijn vernederende belijdenis: hij bad ..een verkeerde politiek" gevoerd door tegen de C. P. H. te strijden zijn verkee-- de politiek had geleld „tot de voor de arbeiders zoo funaste afscheuring vau de Communistische internationale" zijn parlementair optreden was gewor den tot een taktiek, die „in concrete zoowel ten aanzien van Indonesië ais van de massale vakbeweging, den strijd der werkloozen en de stakingsconflic- ten, het revolutionnaire eenheidsfront, den strijd tegen het imperialisme, den oorlog en bet fascisme, van het inter nationale communisme afvoerde en ob jectief naar het reformisme voerde.” Kan men zich een ontzettender com munistisch zondenregister voorstellen? En aan al die vresselljke dingen ver klaarde de vroegere schreeuwer Wijn koop zich zeer deemoedig schuldig! Ka als ware de zelfvernietiging oog zullen wegcljfering van hun heelen persoon, zonder zelf le denken. En wie weet wat het misdadige Mos kou nog eenmaal zal believen te ne velen I - Z. D. H. M<r. J. D. J. Aengeneni eere-knnunnik van GenL In de door Mgr. Aengenent tijdens een ban ket gehouden toespraak herinnerde Mgr. aan bet bezoek van Mgr. Coppletera te Haarlem tijdens de jongste kathedraalfeeeten en sprak er zyn dank over uit. dat door dat bezoek in het Btedom Haarlem de devotie tot den heiligen Bavo merktaar is toe^enomen. Hierna vroeg Mgr. Aengenent of Mgr. Cop- pleters hem en zyn geloovlgen de eer wilde aandoen het eere-kanunnlkaat van Haarlem te aanvaarden. Mgr. Coppleters. op zyn beurt het woord nemende, zelde. dat hy gaarne den titel van Ee~ekanunnik van Haarlem ral dragen en stelde het van zyn kant op prijs Mgr. Afnge- nent te mogen benoemen tot Eerc-kanunnlk van 8t. Baafs te GenL Dit zal wel de eerste maal zyn In de ge schieden‘s, dat een kerkvoogd van Haarlem de-en titel krygL In vroeger eeuwen, zoo ging Mgr. Copple ters voort, kwamen in tijden van nood de Haarlemmers te Gent 8t Bavo vereeren. Na wat ik onlangs gedurende mijn verblijf te Haarlem heb gezien, zullen dergelijke bezoe ken wel niet meer noodlg zyn. omdat de eeredienst van 8t. Bavo thans ook by u diep te Ingeworteld. Tegenover de vriendelykhcid en gastvrij heid van Mgr. Coppleters kon M-r. Aenge nent niet nalaten te zeggen dat hy zich oj>- getoven voelde en verheu-d zooa's dertien honderd jaar geleden. Ook de H. Bavo moet een dergelijk gevoel hebben gehad by zijn komst bij den ee-sten blsschop van Gent. Amandus. .Den Bemlnneiyken”. Des namid dags celebreerde Mgr Coppleters In de 8t. Baafs een Pontificaal Lof. In den verderen loop van den dag bezocht de Blsschop van Haarlem niet zyn gevolg de merkwaardigste monumenten van Gent, waaronder de ruïnes van de St Baafs-abdU. waar de H. Bavo te be-raven. nadat hij als kluizenaar tn het vc'.d bulten de poorten der stad had geleefd. Van welingelichte zyde wordt vernomen e plann enbestaan vor een buweiyx van den Spaanscnen troonop\o g:r, den prins va Asturié, met prinses Mirte Speranza dochter van prins Charles van Bourbon en E.cllië en prinses Louise van Frankryk. De zoon van koning Alfonso is 23 Jaar en, hoewel men altijd in vrees verkeerde over zijn gezondheid, lulden de medische rapporten van de laatste jaren gunstig en hebben zijn gentesheeren er geen beswaar tegen, dat hy in het huw,luk treedt. Prinses Maria Speranza te 16 jaar oud. De prins te gistsfen te Barcelona aange komen, waar de vader van de prins, s kapi- teiQ-genexaal ia. Gistermorgen vond In de aloude hoofdkerk van St Bavo te Gent de grootsche kerkeiyke plechtigheid plast) der viering van St. Bavo's afsterven op 1 Ortober 654. De ma'estueuze kathedraal was geheel revuld door de jongere en oudere mannflyke Jeugd van a'lerlel ondrrwjjsln’telllnven. In het priesterkoor droeg Z. D. H. Mgr. Coppleters. de bteschou van Gent, te half 10 dc Pontificale Kaolt elmls op. tn tegenwoory dlghetd van Z D H. Mvr J. D. J. Aengenent met het Kapittel van Haarlem. Nadat Mvr Capplot’rs m birschopegewaad was gekleed schreed hy, voorafgegaan door de beide Kapittels en door Haarlem s bte- schon. a'smede door den wllbtsschop Mt. van Reehem. door het kerkgebouw, terwyi de reliekschrijn van 8t. Bavo pro:e:viegewlt~e werd rondgedragen ter vereerlng door bet vo'k. Even baden de belde bisschoppen In de 8a- cramert:kanel achter het hoogaltaar, waar na de Pontificale H. Mis aanving. Mgr. Aengenent had plaats genomen aan de Entete'.zyde tegenover den troon van Mgr. Corpleters. Midden In het priesterkoor ver hief zich op een reusaehtlgcn kande'-ar de met r-oud versierde waskaars, welke het Haar- lemsch Kapittel als offergave te Gent deed vervaardigen. Een buitengewoon schilderachtlgen en machtigen indruk maakte de geheele plech tigheid In de St. Bavo kathedraal. Bij de H. Mis werd Mgr. Coppleters geas sisteerd door de Gentsche kanunniken Ver- heyden, Hsit-man en De Vos. Het orgel werd bespeeld tlbor Emlel de Roote. leerling van willen Ed^ar Tinei. Na de H. Mis vereenigde Mgr. Coppleters Mgr. Aengenent. Mgr. van Reehem en de Haarlemschen en Gentsche kapittels aan zyn tafel In het bisschoppelijk paleis. Een Noonebe meteorologische expedtt ontdekt op Jan Mayenland de graven der ar ven Hcllanders. die daar in 1634 het leve lieten, by een poging tot overwintering. De Ntjaneegscbe recherche arresteerde ee echtpaar, dat zich aan tal van opHchtlnge beeft schaldig gemaakt Z. D. H. Mgr. J. t>. J. Aengenent te kt noemd tot eere-kanunnik van GenL Chineesche stad door bandieten Omge moord, 80M dooden. heeft laatste juiste draagt sedert hoofdlost en ook de verantwoording in de verschillende regeeringen in Oosten rijk. De saneerlng, de valuta-hervormlng, de hernieuwing der executieve macht in den staat, de grondwetsherziening, waarop een reeks wetten is gevolgd, bijv, die ter bescherming van arbeids- en vergaderlngs-vrljheid, al deze dingen zyn vooral successen van de christelljk- soclale partij. De partij zal niet blijven stilstaan, maar, aangemoedigd door de vele goede daden, voor het welzyn van het heele Oostenrijkse he volk, des te meer de aan dacht schenken aan alle kwesties, welke nog niet zijn opgelost. De Christel ijk-sociale partij is geen klassen part Ij Ze omvat alle kringen der bevolking en daarom heeft ze een af koer van ophitsing der klassen; de Ver nietigende klassenstrijd is haar vreemd Het is daarom onoprecht en kwaad willig, te beweren, dat er in Oostenrijk met medewerking der christelljk-soclale partij tegen den arbeidersstand wordt geregeerd. Zoo'n bewering dient alleen voor de egoïstische doeleinden van een party, die haar macht over een groot deel der arbeiders vreest te verliezen. Niet tegen de arbeiders te onze strijd gericht, maar enkel en alleen tegen een politiek, die in haar gevolgen alle cul- tmirgoederen dreigt te vernietigen. Wie vaderland, geloof en volksaard verloo chent, wie onze, door de grondwet vast- gesteide staatsorde slechts als «en voor- btighanden toestand beschouwt en in hiervan bij een gunstige geïegen- de dictatuur van een klasse wil oprichten, tegen hem voeren we onzen strijd, omdat wij, als verantwoordelijke volkspartij, onzen staat en onze ekono mie niet mogen laten verwoesten. Zeer dikwyis hoort men tegenwoordig het woord van den voorrang der ekono mie boven de politiek. Maar dit is zelf bedrog. Er bestaat geen politiek op zich zelf en geen ekonomie op zichzelf: poli tiek is ekonomie en omgekeerd Een ekonomie zonder politiek is slechts een vrome wensch, een gemakkelijk ekono- mtoch succes te kunnen behalen, zonder zich te moeten inlaten met de zeer zeker onaangename politieke vechtpartijen. Maar het is nu eenmaal zoo, dat slechts hij op ekonomisch gebied wint, die den politieken strijd op zich neemt en met succes ten einde voert. De Oostenryksche ekonomie kan al leen vooruitgaan, wanneer de openbare rast en de arbeldsvrede verzekerd zijn. Daardoor alleen ook kan Oostenrijk vertrouwen In het buitenland genieten. We moeten tot een eerlijke demokratle komen, zonder gewelddadigheden tegen andersgezlnden. Niet door den strijd van de hand te wijzen, kunnen we de vooruit helpen, maar alleen door te volharden In de harde worste ling om ons doel, voor het welzijn van het geheele volk. De Nymeegsche recherche te er In geslaagd de hand te leggen op een stel oplichters, die hun praktyken door het geh:ele land uit oefenden D:zer dagen vervoegde zich by een Juwe lier te Nymegeii een a's heer gekked per soon. die een gouden heerenhorloge wensch- te te koopen. Na lang zoeken viel zVn keus o-> een gouden remontoir, ter waard! van f 80. Hj verzocht dit per expresse naar zyn adres te Groesbcek te renden waarna be taling op 1 December zou ro gen. De juwelier voldeed aan de o.xlracht, d-ch kreeg den volgenden dag argwaan, daar hem de kooper totaal onbekend was. BU Informatie bleek ook te Oroecbeek de naam, dien de man had opgegeven, on bekend te zyn. De politie werd gewaarschuwd en slaagde er in den man te Groesbiek te houden, waar hy met zl_n vrouw in een pension verbleef. Het onderzoek bracht voorts aan het licht, dst rren hier te doen had met een echtpaar gedomicilieerd te "S-Gravenhagi. Het horloge werd nog In hun bezit gevon den Het bleek, dat het echtpaar goede be kenden van politie en Justitie was en o a. door de burgemeesters van Voorrt en Gorssel gezocht werd. wegens op ichting var pensionhouders en winkel.ers. Zy zijn reeds herhaalde'yk veroordeeld en het aan tal slachtoffers, dat zy maakten, loopt In de honderden. Het echtpaar is gi-tenen overrebra-ht naar Voorst en daar ter beschikking van den burgemeester gesteld. In Boedapest te nog steeds de herinne ring blijven voortleven aan een sports man. die vóór ongeveer honderd jaar zijn tpdgenooten voortdurend In spanning hield. Graaf Sandor had In het land der mooie paarden de mooiste en hy wist ze zóó te bedwingen, dat zijn landgsnooten hem den bynaam van ..duiveterulter" of „ritmeester der hel” gaven. Er bestond geen waag stuk zoo vermetel, dat onze held er voor tc.’ugschrok. De boeren sloegen angstig wanneer se hem zagen en de schudden het hoofd over zyn dolle streken. zyn dochter, gravin Pauline Metternich- Sandor, hield een soort van dagboek by over al zyn daden, dat rTestsl. de trouwe (Tzel van, Sandor by zijn avontuurlijke ritten en reizen. Illustreerde. Zyn rijkunst was hem biykbaar aange boren en men vertelde van hem. dat hy a's kind eerder kon rijden dan loopen. Wanneer hy op een paard zat was hy er als mee samengegroeid. Alle halsbrekende kunststukken, zelfs de gevaariykste, bracht hl ar anKter kleartrhnit—i «L Varmakellfk It de grap, dte hy eena mrt zUn oudste hutehoudeter uithaalde, toen de graaf teu slotte haar eeuwige jeremiaden harteiyk moe geworden was. Hy Sesloot haar eens en voor altijd dat gepreek af te leenen. HU gaf twep van zyn bedienden bevel, haar naar den tuin te dragen, de een moist haar by het hoofd, de ander by de oeenen t sthouden en nu deed Sandor net of by deze hindernis wilde nemen. In suizende galop naderde hy haar, het oudje sloot krampachtig de oogen en zag dus nlft dat de graaf het paard omrukte, zonder den sprong te maken. Zeven maal herhaalde hy dit en lederen koer dacht >U, dat hy over baar heen- sprong. T*cn liet hy de angstig geworden vrouw les. Later vertelde hy haar, dat zy werke- lyk niet bang had behoeven te zyn. want hy was immers niet zoo dwaas, om zoo'n sprong te maken. Zoo was hy altijd. Zy b' hoefde zich heusch niet bezorgd te ma ken. Paarden waren de onschuldig'te die ren der wereld, als men maar op de juiste manier met hen om wist te gaan Een zeer aardige grap had hy eens. toen b'. over een markt reed. Zoodra de markt- lul hem zagen aankomen, vormden zy In allerijl van bloempotten en vaatwerk een hooge baricade dwars over de straat, zy verderstelden. dat Sandor er met zyn paad overheen zou springen en daarby een party zou beschadigen. Dan zou hy. vol gens zijn aard, de echade rijk-lljk vergoe den en had. n zy in hun vuistje kunnen lachen. Sandor kwam, overzag den tcertand en nam met een eleganten sprong de hooge hindernis zonder ook maar een enkel potte beschadigd te hebben. De trippen in de hulzen, die toent-rtlid no” breed waren, reed hy gewooniyk op ei. af. Men vertelt van hem. dat hy eens de bil jartkamer binnenreed, waar zyn vrienden bezig waren te spe'en. Hoog te paard ge zeten. nam hy aan het spel deel. Op zekeren dag ontving hy een schry- ven. waarin het hem verboden werd met zes paarden te rijden, daar dit alleen een vr-van den ko-ing wa' Sandor ant woordde daarop tn een schrijven, dat het een leder vrij stond, zooveel paarden voor zyn wagen te spannen als hy grilde, als zy maar niet paarsgewyze gespannen wren. Toen spande hy zes paarden naast elkaar en rèëd zoo in g"strek ten draf naar het regeertngsgebouw. o«n persoonlijk zijn pro- tertsch rijven In te d’enen. Deze rit met zes paarden naast elkaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1