ONS BLAD K o L. Frankenberg - Alkmaar VRIJDAG 3 OCTOBER 1930 Voornaamste q^Cieuws JOH. LAUWERS s ïe DE WILD - LAAT over de Boterstraat - Tel. 34 <3 lijnen) Beroemde E. M. JAARSMA haarden en kachels. Alleen kwaliteits-artikelen en goedkoop! VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 232 JIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN f 40 f 50 f 3000 f 125 De „Hanze” in het bisdom Haarlem Dispensatie in het sluitingseebod Garmisch-Partenkirchen 'EL en Botsing N Barometers - Thermometers - Brillen PAYGI OP 3 Verduistering van I 14.000 Jongetje verdronken Tragisch ongeval Prinses Juliana licht ongesteld Vliegtuig neergestc Vier dooden De postvluchten op Indlë Een granaat namemk, t I De St. Adelbert-akker te Egmond Ernstig ongeluk in Haarlemmermeer De wedstrijden om den Wilhelmina Jubileum-Wlsselprijs begonnen Een Bisschoppelijke Commissie ingesteld Laat Uw DRUKWERKEN door ons vervaardigen Wij geven het een EIGEN cachet Het burgemeesterschap van Den Haag Elleboog gebroken tijdens voetbalwedstrijd Vereeniging van Gemeente- Ambtenaren u a De feestdag van Allerheiligen Een 14-jarige knaap overreden gedood AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL van een brandweerauto met een boom MOSKOU EN.... ROME NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of De 3-Octoberf eesten te Leiden. Uit de rekening van Verd. staat voor het Hof terecht Prinses Juliana is licht ongesteld. uitvallen Morgen sluiting van den Volkenbond. vliegongeluk in Frankrijk. Vier volgende de zich hier weldra Sc l Donderdagmiddag had in het land o Barometerstand 9 uur vm.778. Stilstand. on- iet Drie brandweermannen gewond ALKMAAR Aanhouding van een boekhouder verzocht n- Jaarvergadering te Breda f. Schuld b(j een brugwachter? De financieele positie. de noodlge Beaming door Gehrels geslagen. over De P.H.-AXO. te Boedapest plaats wil i ia n Ie g t H. M. de Koningin-Moeder aldaar aangekomen a F I In Rome Toen hefbrug no. 6 te eergisteren den bi De Leeuw Van Lochem S weering De Bruin 250 235 250 211 91 250 73 250 250 140 48 44 73 85 57 38 85 50 16 71 22.72 2350 27.77 1622 4.29 14.70 15.62 13.18 17 17 17 18 16 16 9 9 Later sleept. beroep. Giste - voor het Am- dat zijn heerlijke bergen, zijn boaschen en weiden, zijn badinrichtingen en zijn bron nen voor een ieder zijn, die hier rust of her stel van gezondheid wil zoeken. werd heeren Ontvanger der gemeenten V eisen. Ernstig dooden. Ingesteld ia een Bisschoppelijke Commissie voor den St. Adelbertakker te Egmond. ■e- n* W a WIJ dat Als Rome gesproken heeft, Is bet pleit beslecht. onlangs dreigde te worden.” Keiser Van Lochem Gehrels Beumlng Damman De Leeuw punt- 250 141 5.35 1758 een waar- 11 10 een Daar het Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 7 uur. De behandeling voor het Hoog Militair Ge rechtshof van den overval op Curacao. MtJnontplofflng bij Walsall In Engeland. 14 dooden. De gemeenteraad van Botterdam beeft 't voorstel in sake stichting van een gezameu- Ujk vliegveld met Den Haag aangenomen Volgens bU de K. L. M. ingekotnen bericht is het gistermorgen van Schiphol vertrok ken postvliegtuig, de P.H.-A2.O., om 1330 te Boedapest gearriveerd. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voortgezet. Keizer De Bruin h. s. 51 22 Het tweede postvliegtuig Is gisteren Boedapest aangekomen. De zaak Boess, de Beritjnsche opperburge meester, voortgezet. maken ?lzende Deze :ers en er niet •nd. de be lt mot oten. n drie ;en en r lang zijn, i. van ledlng wend* g van t den rentn- illlen- dea mg ZjJ eu. x» lar is de I O 5 hl rod- Ue- het ot 14 Spe-. rollen tierd* 5.000. svard i een van jury- >ege- r de eth er»; liter- en do 1 m voor lam- :laar i er iden veld tbei. den. ym- h*t Het van eik- beurt. 19 18 Daar de feestdag van Allerheiligen op 1 November aj. op een Zaterdag valt, heeft Z. D. H. Mgr. J. D J. Aengenent aan alle katholieke bedrijven, kantoren, winkels en zaken dispensatie verleend in het voorschrift om op dien dag te sluiten. Gisteravond zou Prinses Juliana een lezing bij wonen ten huize van den Com missaris der Koningin te Arnhem. De Prln- heeft echter gistermiddag telegrafisch zij door ongesteldheid te wonen, dat de onge- van lichten In het „Algemeen Politieblad” verzoekt de cmmissarls van politie der afd. B te 's-Qra- venhage opsporing, aanhouding en voorge leiding van Jan v. d. Plas. geb. te Broek op LangendUk (N.-H.) 28 Februari 1897, boek houder. laatstelijk wonende Havenkade 52 a te 's-Gravenhage, die zich schuldig heeft ge maakt aan valschheid in geschrifte en ver duistering van f 14.000. Signalement: zeer slank persoon, lang pl.m. 1.76 M., opvallend groote donkere oogen. don ker haar, sportief uiteriyk. smal gezicht, klei ne spitse neus, geen knevel, rechte houding. HjJ heeft een eenigszlns veerenden gang en is gekleed in donkerblauw pak (f(jn ge streept), Stetson hoed (donker-bruingrjjs), lichte beige gabardine jas (raglan-model). heeft Garmisch-Partenkirchen het steeds Onderhoud Minister van Koloniën met Ned. Rubbercomité, overleg met Gouverneur- GeneraaL ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 125: elke regel meer f 9M. RECLAME per regel *.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina 5*. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bU vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels Iedere regel meer 9.18 bij verlies van 'n anderen vinger. Gisteravond kort voor 7 uur is in de nabij heid van Savlgny, op ongeveer 25 KM. ten J Zuiden van Parijs, een uit Orly komend vlieg tuig, waarin behalve de piloot nog drie pas- a sagiers gezeten waren, neergestort. De machine boorde zich In den grond. 1 waarbij de motor explodeerde. Binnen enkele j oogenbllkken gingen de overblijfselen in vlammen op. De vier Inzittenden konden 1 slechts als verkoolde lijken geborgen worden. gem. 13.15 733 en het is geen de brugwachter bü de electrische Dedemsvaart in den Hulst >rug opendraaide, hoorde hij "een kind gillen. Onmlddellljk zette hü de brug stop en zag, dat het 6-jarige kindje B. in de Dedemsvaart vieL Het kind werd spoe dig op het droge gebracht, doch bleek reeds te zijn overleden. Het had een ernstige hoofdwonde en is waarschijnlijk tusschen de brug beklemd geraakt, waardoor het schedelfractuur bekwam; de dood Is schjjnlljk onmlddellljk ingetreden. De burgemeester heeft het lijkje in beslag genomen, daar schuld van den brugwachter niet is uitgesloten. Het parket te Zwolle werd gewaarschuwd. De vereeniging van ambtenaren der Ge meente Financiën, -Bedrijven en -Diensten heeft haar jaarvergadering dit jaar gehou den in Breda, onder voorzitterschap van den heer Van der Have, ontvanger der gemeente Rotterdam. Er was groote belangstelling. De vereeni ging gaat steeds in ledental vooruit, terwijl de verschillende vakgroepen, waarin de ver eeniging is onderverdeeld, groote activiteit vertoonen. Mededeellng werd gedaan van de wisse ling van het redacteurschap van het orgaan der vereeniging In de plaats van den heer H Keegstra. directeur van het Girokantoor der Gemeente Amsterdam, is als redacteur benoemd de heer H. J. Textor, verificateur ter Provinciale Griffie van Noord-Holland. De aftredende hoofdbestuursleden. de hee ren P O. van den Have en H. Keegstra wer den ais zoodanig herbenoemd. Ter voorzie ning in twee bovendien bestaande vacatures voorzien door de verkiezing van de J. Boekhoudt en J. Wringer, resp. Apeldoorn en ABONNEMENTSPRIJS* Per kwartaal, voor Alkmaar t.— Vaar bulten Alkmaar 2-85 Mat Geïllustreerd Zondagsblad 4 60 honger Allo «bonne's op dit blad sljn inaevolae de versekeringsvoorweerden f 41)0(1 Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door f vrft bb een ongeval met t OEft bl> verlies vu era hond, f AE verlies vu een f Efl bij een breuk ven tegen ongevallen verzekerd voor era der volgende uitkeerinnra: 1 wVVWe” verlies ven beide armen, b.-ide beenen ot beide oogen i DW»- doodeijjiu.,, afloop a3U.” vd voet ot era oog I au|m ot wiiavlnger been ot arm BU den heer B. te Wassenaar, is bU het afbreken van een schuur en het verwUderen van den vloer een niet gesprongen granaat gevonden Ce gemeentepolitie heeft het ge- vaarlijke voorwerp weggehaald en aan de militaire politie overgegeven. Hoe dit voor werp op een dergelUke vreemde terecht ia gekomen, is een raadsel. Donderdagavond zUn de jaarlUksche wed strijden om den Wilhelmina Jubileum wls selprijs aangevangen, welke georganiseerd zijn door de blljartvereeniging ..Wilhelmina” Amsterdam. Deelnemers zijn Beumlng, de winnaar van het vorig jaar, voorts Gehrels. de winnaar van 1927, de Leeuw, Sweering, Van Lochem, Damman, Keizer en De Bruin. De uitslagen van de twee eerste partUen luiden: Door Z. D. H. den Blsschop van Haarlem is Ingesteld een bisschoppelijke Commissie voor den St. Adelbertakker te Egmond en Is benoemd tot voorzitter de Z.Eerw. heer Pastoor W. Nolet en zijn benoemd tot leden de Z.Eerw. heeren P. Roovers. Pastoor te Egmond-blnnen en de heeren G. Th. W. v. d. Bosch te Overveen en R Verheggen, hoofd der R.K. school te Egmond-blnnen. Batig saldo 1929. den bondspennlng- meester der „Hanze over 1929 blijkt, dat de baten hebben bedragen f 31542.17, de lasten f 28 44457, zoodat er over 1929 een batig sal do van f 3.097 50 is geboekt. De balans per 31 December 1929 sluit met een bedrag van f 1838321. Dank zij de toetreding van nieuwe leden wordt verwacht, dat de uitkomsten over 1930 t 1.500 f 2.000 gunstiger zullen dan de begrooting. hebben er geen bezwaar tegen, men de gehoorzaamheid der Ka tholieken aan Rome vergelijkt met die der communistenaan Moskou. In gehoorzaamheid aan Rome stellen wij Immers een eer. Als men daarbij het hemelsbreed ver schil (waardoor van vergelijking geen sprake meer kan zijn) maar volledig In aanmerking neemt. En dkt hebben de genoemde liberale bladen verzuimd. sen doen weten, dat verhinderd was de lezing bU De „Telegraaf” verneemt, steldheid gelukkig slechts aard is. verschil van uitgangspunt Is hier van methode tusschen Voorstellen afdeelingen. De afd. Alkmaar stelt voor, de bondselrcu- lalre aan alle bestuursleden toe te zenden. Het Hoofdbestuur Is bereid, aan dit ver zoek te voldoen. Dezelfde afdeellng stelt voor, dat het Hoofdbestuur stappen doet, om te komen tot een fonds, waaruit aan minder goed gesi tueerde middenstanders steun wordt ver leend bij uitzending van hun kinderen naar een vacantie-kolonie. Het Hoofdbestuur stelt voor, het voorstel In handen te stellen van de Bondscotnmis- sle Inzake vacantleverblljf voor midden- standskinderen, ten einde de wenschelljk- heid en de mogelijkheid van zulk een fonds te onderzoeken en daaromtrent met advie zen en/of voorstellen te komen. Dezelfde afdeellng stelt voor, het Hoofd bestuur met 2 leden uit te breiden, die ge kozen zouden moeten worden uit den klei nen, liefst winkelenden, middenstand- Het Hoofdbestuur laat de beslissing over aan den Centralen Raad, doch acht het niet wenschelijk en ook niet uitvoerbaar, om den Centralen Raad te binden, de eventueel nieuwe Hoofdbestuursleden te kiezen uit een bepaalde groep. De afd. Haarlem stelt voor, het Hoofdbe stuur uit te noodigen, die stappen te doen, welke er toe leiden, dat controleerbare ge sprekkentellers worden Ingevoerd bjj de rijkstelefoon. Het Hoofdbestuur is bereid, stappen te ondernemen. De afd. Rotterdam stelt voor, het Hoofd bestuur op te dragen, stappen te doen bjj de Ned. Spoorwegen, om te bereiken, dat deze niet langer de personeelscoöperatie steunen. Het Hoofdbestuur is bereid, bjj den Ned. R. K. Middenstandsbond aan te dringen, nogmaals te overwegen, of niet aangedron gen moet worden op het laten eindigen der door de Ned. Spoorwegen verleend* facili teiten en zoo ja, of niet door de 3 Midden standsbonden gezamenlijk een actie b|j de Ned. Spoorwegen kan worden ondernomen Dezelfde afdeellng stelt voor, actie te gaan voeren tegen de h. 1. bestaande onbillijkheid, dat slagerswinkels als werkplaats worden be schouwd en daardoor onder de Arbeidswet 1919 vallen, terwijl anderzijds de belasting administratie deze winkels In de personeele belasting aanslaat als winkels.. Het Hoofdbestuur verwacht geen succes van een nieuwe actie, doch wil tot actief op treden overgaan, zoodra zulks In eenlgerlei richting met kans op succes kan geschieden. Dezelfde afdeellng stelt voor, een voldoen de beloonende provisie te reserveeren voor personen, die zich belasten met het propa- geeren en afsluiten van assurantiën op door den bond gesloten collectieve contracten Het Hoofdbestuur wil er bij den Ned. R K Middenstandsbond op aandringen, dat bjj de' beoordeeling van de noodige voorstellen der door den Bond ingestelde commissie reke ning zal worden gehouden met het voorstel- Rotterdam. Naar de „Res.b.” verneemt, is by het af- deelingsonderzoek van de ontwerp gemeen- tebegrooting voor 1931 voor ’s-Gravenhage door enkele raadsleden aan den afgetreden burgemeester Mr. J. A. N. Patyn de vraag gericht of het bericht dat de burgemeester in de laatste jaren uit eigen middelen on geveer f 20 000 per Jaar moest bypassen, wegens representatiekosten juist was. De heer Patün heeft hierop bevestigend geantwoord. In verband daarmede is in het algemeen verslag van verschillende zijden aandrang uitgeoefend op Burgemeester en Wethouders, om alsnog op de begrooting voor 1931 een post uit te trekken, waaruit de burgemees ter eventueel sou kunnen putten, om; voor taan deze kosten te bestrijden, zoodat hy dit niet meer uit privé-middelen behoeft te doen. Is de „Res b.” wel ingelicht, dan wordt de mogelijkheid om een dergeiyken post op de begrooting te brengen door de betrokken autoriteiten overleg gepleegd en zou In verband daarmede ook de benoeming van een nieuwen burgemeester nog even wachten, totdat In deze zaak een oplossing zal warden bereikt. De jaarwedde van den burgemeester, ge regeld bij besluit van Ged. Staten van 30 Jan. 1917. bdraagt f 15.000. Enkele liberale bladen het „Han- delsblad** en. de „Nieuwe Rott. Crt." reageeren op wat In de katholieke pers gezegd werd naar aanleiding van Wijn- koop’s smadelijke zondenbelijdenis in de Tweede Kamer, waaruit volgens deze pers zoo onomstooteiyk was ko men vast te staan, dat Moskou regeert, ook in Nederland. Het „Handelsblad” laat het nu voor komen, alsof het met Rome niet anders gesteld is, en alsof de Nederlandschc R. K. Staatspartij geregeerd wordt van over de bergen, nl. vanuit Rome. De R. K. Staatspartij toch, zoo rede neert het „Handelsblad”, huldigt een program, dat de leer van den H. Stoel over de christelijke Inrichting der sta ten aanvaardt, waarin gezegd wordt, dat men steeds moet waken voor de eensgezindheid en trachten naar een heid van handeling, en dat deze beide dingen het best zullen worden verkre gen indien allen en een iegelijk dc voorschriften van den H. Stoel houden als de wet van hun leven en zich rich ten naar de Bisschoppen. nemen van een breed, tegen de ruwe Noord- en Oosten winden beschermd, dal, omgeven met be- boBchte heuvels en bergen, die vaak hoogte van 3000 M. bereiken D__. zelf op een hoogte van 725 M is gelegen, Is het er ook op warme zomerdagen vrij koel Maar niet alleen als luchtbad geniet Garmisch-Partenkirchen vermaardheid. Het is evenzeer bekend om z"n bronnen van zwa vel, mineralen en Jodium. Sinds jaren komt n. enlgeen hierheen om in het Kalnzenbad modder- of zoutwaterbaden te nemen. Na- tuurlijk vindt men hier alle mogeiyke bad inrichtingen en inhalatoria In het nieuwe in dezen zomer geopende Kurhuis van Gar- misch kunnen de gasten drinkkuren met alle belangryke soorten mineraalwater maken. Het groote zonne- en luchtbad bevindt zich te Garmlsch, terwyi het Kalnzenbad te Partenkirchen is gelegen. Een open strand vindt men aan het Rlessermeer, het Sonnen- blchlmeer en het Pflegermeer. In de naaste omgeving van deze dubbele gemeente bevin den zich niet minder dan 22 meren, waar onder het smaragdgroene, van dichte boa- schen omgeven Eibmeer en het niet minder mooi gelegen Badermeer. Is het te verbazen dat in dit gezegende oord met zijn heeriyke omgeving elegante en geriefeiyke Kurhuizen. voorzien van de meest moderne Inrichtingen, zijn ont staan’ Door beide deelen van de gemeente loopen goc verzorgde stofvrije straten. Alle mooie en bekende plekjes der omgeving zjjn langs breede autowegen te bereiken. Gemakkeiyke uitstapjes kunnen worden ondernomen naar de konlnkiyke paleizen van Hohenschwangau, Neuschwanstein en Llnderhof, alsook naar 't wereldvermaarde Passiedorp Ob'rammergau. Met den elec- trischen trein is München des zomers in arderhalf uur te bereiken. Zoowel Garmlsch als Partenkirchen bezitten een eigen Kur- orkest hun sportplaatsen en tennisbanen, hun golfplaats, hun schouwburg. In den zomer vinden, afwisselend in beide dee’en der gemeente, volksfeesten plaats, waaraan de bevolking in haar nationale kleederdracht deelneemt De groote, elegante hotels be perken zich niet tot het organiseenen van danspartytjes. Muziekavonden, voordrach ten en lezingen worden in deze hotels ge houden. Interessant zün ook de voorstel lingen van het boerentheater. Garmisch-Partenkirchen is door spoor lijnen verbonden met de toppen der hoog ste bergen van de omgeving. In weinige minuten tljds brengt ’t zweefspoor u naar den Kreuzeck, den 1600 M. hoogen berg, met aan zyn voet het breede Beiersche land. Garmisch-Partenkirchen heeft onlangs den Wank (1765 M.). dezen eenzamen bergreus, veroverd. De tocht naar den top van dezen, zich boven Sankt Anton verheffenden zonneberg duurt tien minuten, die onver- geteiyk zyn. Het station voor deze lijn be vindt zich in Partenkirchen. „Wy hebben nv twee uur langer zon”, zeggen de bewo ners van Garmisch-Partenkirchen. terwyi zy naar den in de avondzon atralenden Wank wyzen. Een wonder der techniek is de nieuwe spooriyn naar den top van den Zugspltze Langs bergen, kloven en ravijnen, door een 460f M langen tunnel, gaat de reis naar den 3000 M. hoogen top. Eerst als gewone trein, dan als tandradbaan en ten slotte als zweefspoor. De gansche lyn is 18KM. lang. Onderweg bevinden zich tal van sta tions: het Rlessermeer. ’t station Kreuzeck. Grainau, het Badermeer, het Eibmeer, dat reeds meer dan 1000 M. hoog is gelegen. Hölïental en Plat (2665 M). Garmisch-Partenkirchen biedt, naast de geriefeiykheden van een moderne badplaats, het heeriykste natuurschoon. Men vindt er de eenzaamheid der Alpen en de landscjiap- peiyke ongereptheid naast het mondaine leven. Talryke bezoekers zyn zoo onder den Indruk van dit plaatsje geweest, dat zy er stc weer heen zijn teruggekeerd. Menig een heeft hier zün eigen zomerhuis gebouwd, o. a. Richard Strauss, om te genieten van de heerlijkheid der bergen en tevens den polsslag van het leven te voelen Tal van bekende persooniykheden uit de wetenschap- peiyke wereld, van kunst, industrie en film zün hier elk jaar vereenlgd. Men denke nu echter niet, dat Garmisch-Partenkirchen alleen een verblüfplaats voor rüke memchen is. Ook minder bedeelden voelen zich hier uitstekend. 4 Garmisch-Partenkirchen van den heer B. aan den Sloterweg in Haar lemmermeer een ernstig ongeluk plaats, dat aan den 14-jarigen Jacob Ouwerkerk het leven heeft gekost De jongen wilde op een met bleten be laden wagen springen, doch had het geluk mis te stappen en te vallen met het noodlottig gevolg dat hü door een der wie len overreden werd. In aorgwekkenden toe stand werd hü opgenomen en naar de ou- derJHka wontng aebraoht. alwaar genees kundige hulp werd Ingeroopem. dia echter niet meer mocht baten. Kort daarna is de knaap aan de beko men inwendige ernstige verwondingen over leden. Stands- en vakorganisatie. Het Federatie-bestuur stelt het voor: I. Het lidmaatschap van de nationale vakbonden, voorzoover die by den N. R. K. M zün aangesloten, wordt verplichtend ge steld voor de nieuw aan te nemen leden der standsorga nisa tie aanstonds, voor de be staande leden uiterlük 31 Dec. 1932 met dien verstande, dat deze verplichting alleen geldt daar, waar een plaatselüke of geweste- lüke afdeellng van de betrokken vakbonden bestaat. (Waar een gewestelüke afdeellng bestaat, geldt de verplichting bovendien al leen. als de betreffende afdeellng door het Hoofdbestuur van den N R. K. M. te dezen aanzien is erkend). n. Het bestuur der plaatselüke R. K. Mid- denstandsvereeniging wordt zóó samenge steld. dat daarin in leder geval de vertegen woordigers bü voorkeur de voorzitters der vakvereenigingen zitting hebben. III. Het Bestuur van den Ned. R. K. Mid denstandsbond wordt gevormd voor de helft door vertegenwoordigers der Diocesane Bon den en voor de helft door vertegenwoordigers der Vakbonden, met een klein overwicht der Diocesane Bonden IV. Het federatief karakter van den R. K. Middenstandsbond wordt losgelaten ten aan- sien van landelüke sociaal-economische en sociaal-polltieke aangelegenheden. De Diocesane Bonden behouden hun zelf standigheid ten aanzien van de overige aan gelegenheden. Daarnaast bestaat hun taak vooral In steun aan de plaatselüke organisa ties. V. Bü stemming over saken wordt voor de Diocesane Bonden in beglnopT het evenredig stéftirecht ingevoerd.- Bü stemrecht over personen behouden sü een gelijk stemrecht. De Vakbonden krügen gelük stemrecht. Yl. De contributie voor Stands- en Vak organisatie wordt zooveel mogeiyk gelijktij dig in één bedrag geïnd. Het Hoofdbestuur kan zich met deze voor stellen vereenlgen en beveelt aanneming dringend aan Het stelt echter voor, het voorstel te aanvaarden met de reserve: dat het verplicht lidmaatschap van de vakorganisatie door de Hanze in het Bisdom Haarlem alleen wordt doorgevoerd ten op zichte van die vakbonden, die door overleg ging van een behoorlüke ledenlüst en van een behoorlüke administratie, ter beoordee ling van het H. B., aantonnen, dat zü plaatselyk en landelijk aan hun verplich tingen voor wat betreft het lidmaatschap der standsorganlsatie en aan hun financieele plichten ten aanzien van de standsorganl- satie en van den Ned. R. K. Middenstands bond ten volle voldoen. Begrooting 1931. In de begrooting voor 1931 is aangenomen een ledental van 7.000. In de toelichting wordt opgemerkt, dat het ledental de 7100 is gepasseerd. De begrooting Is in eindbedrag geraamd op f 41 300. Wat Garmisch-Partenkirchen zoo aantrek kelijk maakt is, dat dit groote mondaine ’accntie-oord gelegen is tusschen bloemlge bergweiden en tevens een grandlozen achter grond heeft, gevormd door eeuwige bergen, zooals de Zugspltze. de Alpspitze de Waxen- Stein en de Brelterspltze: alle namen, die het hart der Alpinisten vlugger doen slaan. Aan beide zijden van de schuimende Loisach heeft zich dit dubbele dorp uit gebreid. Aan de Oostzüde ligt Garmlsch aan de Westzyde ligt Partenkirchen. Naast de schilderachtige, met geestig- bonte fresco’s versierde, oud-Beiersche dorpshuizen staan overal de groote, moderne notels en pensions, de wereldvermaarde Kurhuizen en sanatoria, omgeven door heer- lüke uitgestrekte tuinen Hier gaat het een voudig landelüke gepaard met de aantrek kelijkheden van de moderne badplaats, zoodat elke vreemdeling thuis voelt. De gemeente is oer-oud. Zü werd nog door de Romeinen gesticht. Maar alles is frlsch, alsof Garmisch-Partenkirchen eerst giste ren uit de aarde was verrezen Van het verleden is niet veel meer dan de herinne ring overgebleven. Alleen op de helling van een berg staat nog de ruïne Werden'els Het is het eenige werkelijk oude hier. Voor het overige een jeugdig uiterlük, omdat met den tijd is meegegaan. Wat Garmisch-Partenkirchen zoo bü uit stek geschikt maakt voor het luchtbaden, is zün ligging. Het ligt in tegen de ruwe Noord- Op 12 Januari j.l. werd te de Bilt (U.) een voetbalwedstrijd gespeeld tusschen de twee Utrechtsche voetbalclubs D. O. S. en Holland. Bij een aanval op het doe! van D. O. S. brak een der spelers van Holland, de llnks-blnnen Eibers, doordat de keeper van D. O. 8.. K„ uitliep en tegen E. aan sprong, zün linker-elleboog. De keeper van D. O. 8. had zich voor de Utrechtsche rechtbank te verantwoorden gehad wegens veroorzaken van zwaar licha melijk letsel door schuld (art. 308 W v. 8tr.). De Officier van Justitie eischte 50 boete, doch de rechtbank sprak verd. vry Het O. M. ging in hooger ren stond de keeper terecht sterdamsche Gerechtshof. Uit het getuigenverhoor wedstryd. waarvan BUKKAUi HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie N«. 433 Bodaetle Na. *33 Het tweejarig zoontje van den heer P. Kersbergen te Haarlemmermeer is gister avond omstreeks 6 uur in een onbewaakt oogenblik in een naby den, Lisserdyk in Haarlemmermeer gelegen wegiloot geraakt. Toen de kleine uit het water werd gehaald, bleken de levensgeesten reeds te zyn gewe ken. De ontboden geneesheer kon ook slechts den dood constateeren. Gistermiddag heeft te Amsterdam een brandweerauto op den hoek van Gebr. Met- r.ustraat en Van Baerlestraat een boom omver gereden. De brandweerwagen was op weg naar een alarm op den Aalsmeerweg. Op dit punt ge komen van den weg kwam plotseling een Jongen op een bakfiets in den weg De be stuurder had toen de keuze: den jongen om ver te rijden of in botsing te komen met een boom. Hy koos het laatste. De schok was zeer hevig. De boom werd ontworteld en verdween onder den wagen. Door den schok werden eenige manschappen van den auto geslingerd. Drie ervan werden gewond. Zy bleken geluk kig niet ernstig te zyn. Door twee geneeshee- ren werden zy behandeld. Zy konden in dienst blyven. De auto zelf was ernstig be schadigd. De veeren waren gebroken en het onderstel ontzet. is de wagen naar de kazerne ge- ..Bü verwantschap Rome en Moskou. En wy kunnen zoo vervolgt het „Handelsblad'’ de vraag begrijpen, die de „N. R. Crt.” aan de „Maasbode” stelde naar aanleiding van de conclusie „Mos kou heerscht. ook in Nederland”. Is. vraagt de „N. R. Crt.’’, daarop niet een aanvulling noodig, n.l. deze: ook Rome heerscht, óók in Nederland, met de weige ring van de sacramenten, de genademid delen der kerk, als sanctie, toegepast op b.v. roomsch-katholieken, die het wagen tot nlet-oonfessioneel r.k. partyen toe te treden, of op andere ongehoorzamen, als de Belg Ward Hermans er een bleek, dat de de uitslag voor belde clubs van belang was, vrij woest werd ge speeld. Van de zyde van D. O. 8. was vcor den aanvang van het spel politle-asslstentie gevraagd. De wedstrijd was sedert veertien dagen te De Bilt het gesprek van den dag geweest, het ging om het kampioenschap Volgens verschillende verklaringen bleeK dat verd. K. over het algemeen geen wneot speler was. Volgens een getuige i decharge had de getroffene gezegd: „Ik had niet door moeten loopen." De Advocaat-Geheraal Mr. Harinxma Thoe Slooten, requisitoir nemend, achtte het vonnis van de rechtbank te Utrecht on juist. Hier is wel degeiyk sprake van schuld. De keeper heeft gezondigd tegen de regels van het spel. 8pr. vergeleek de spel regels met de regels van het verkeer en achtte een veroordeellng ook noodig met het oog op de algemeene preventie. De Advocaat-Generahl eischte ten slotte vernietiging van het vonnis van de Utrecht sche rechtbank en verd.’s veroordeellng tot een geldboete van 10 subs. 10 dagen heen- tenls. ALs verdediger trad op mej. Mr. Simons Uitspraak 16 October. Wij moeten er aan wanhopen, of de niet-katholiek wel ooit zal leeren beset- fen, hoe de rechtgeaarde katholiek tegenover Rome staat en welke macht er van Rome uitgaat over de katholieke wereld. Het feit alleen al, dat men In boven bedoeld verband Rome met Moskou vergelijkt, wijst erop, dat men er niet veel van begrijpt. Zeker! De Katholieke Kerk vormt een eenheid en de katholieken van heel de wereld leven uit kracht van dezelfde beginselen. Zeer bewonderenswaardig Inderdaad en een en ander is een veelzeggende aanwijzing voor hen, die twijfelen aan de Goddelijke instelling der Kerk. Te Rome zetelt voor ons de Plaats- bekleeder van Christus „Roma locuta, causa finlta' zinledige uitdrukking. WIJ erkennen, dat voor ons het op perste gezag zetelt te Rome. Maar en nu komt het hemels- breede verschil Rome beteekent voor ons het geestelijk gezag, vanuit Rome worden wij en onzerzijds volkomen con amore geregeerd, omdat en voorzoover ons leven beheerscht wordt door het bovennatuurlijke,' Rome is voor ons geen politieke, maar een gees telijke macht; wij buigen het hoofd voor het gezag van Rome maar uit eigen, vrijen wil, en omdat wij weten en beseffen, dat Rome niet beoogt over ons te heerschen met wereldsche doel stelling, maar om wille van der men- schen eeuwig heil. tegenstelling met Moskou elscht ook geen cadaver-gehoorzaam- held, en nimmer zal Rome een mensch- onwaardige acte van zelfvernedering eiachen, als welke Wijnkoop dezer dagen In de Kamer op bevel van Mos kou verrichtte. Met welke- mensch-onwaardlge zelf vernedering de bonzen der Communis tische Partij Holland blijkens een arti kel In „De Tribune”, nota bene, intus- achen nog niet eens tevreden zijn! Wijnkoop Is nog niet In genade aan genomen als lid der partij; hij zal zich eerst nóg nader moeten verklaren!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1