ONS BLAD LEEKEPREEKEN ELZAS s s WOLLEN DEKENS 170 x 220, prima kwaliteit f 14.80 N L. Frankenberg—Alkmaar WINTERTIJD JOH. LAUWERS ZATERDAG 4 OCTOBER 1930 Voornaamste cKieuws DENKT OM DE KLOK N Langestr. 35-37 - Payglop 8 10 dit nummer bestaat uit vier bladen f 40 de De overval op Curacao 26 en 27 Mei 1931 te Amsterdam 3 Barometers - Thermometers - Brillen Henry Ford in ons land Het tweede postvliegtuig Zes dooden. Dertig ernstig gewonden Volkenbond en vrede De eisch van den Advocaat-Flscaal bij het Hoog Militair Gerechtshot De K. R. O. zendt de opera „Der Fr?ischutz” uit Zijn benoeming tot burgemeester zou te wachten zijn Vijfde Nederlandsche Katholiekendag Tweede verhoor van den moordenaar De roofmoord te Rotterdam Botsing van het s.s. „Nijkerk” met de IJmuider sluis R. K. Universiteit Z. Til 62 Ernstig spoorwegongeluk te Parijs Mr. W. C. Wendelaar naar ’s-Gravenhage Alleenverkoop voor ALKMAAR van de MONT-BLANC- en CONKLÏN*- Vulpenhouders. Vraagt inlichtingen Hedennacht, om 3 uur, eindigt Zomertijd. Men denke er dus aan, de klok ken vanavond één uur achteruit te zetten. VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 233 PAYGLOP 3 ALKMAAR DE WILD - Alkmaar AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL De vergHtigingsverschiinselen aan boord van de „Derika V” IJM. 418 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of De politieke opwinding in Cuba. prins Leopold ran MARTIN BERDEN Barometerstand 9 uur vjn.: 766 achteruit. Te Sofia Te Rotterdam Te weinig sleepboothuip de oorzaak? te Crooswijk ter aarde besteldl Uitspraak Raad voor de Scheepvaart. HOMO SAPIENS ■ing onder zijn die op van de mis normale tweede Openbare les van Prof. Dr. Alph. Mulders alleen tevens Moet het ALKMAAR N«. 433 Op het station Saint Lazalre zijn gister avond om zes uur 59 twee treinen met el kander in botsing gekomen. Zes personen werden hierbij gedood. Dertig ernstig ge wond. Het Eerste Kamerlid prof. mr. A. Anema te Haarlem is voornemens zijn functie als voor zitter van de Vereeniging „Voor Volkenbond en Vrede” neer te leggen. Aan de komende algemeene vergadering zal als zijn opvolger ter benoeming worden voorgedragen jlir. mr. dr. H. A. van Kamebeek, commissaris der Koningin in Zuld-Holland. Stresemann herdacht in de Volkenbonds- veir»derin<. De heer H. Coltya is benoemd tot voorzitter der economische conferentie van den Vol kenbond. VRBES NIET! (naast de Singer Mij.) In den nacht van Zondagmorgen... Brrr... dan lig ik in mijn bed! En men wil van mij verlangen. Dat ik dim de klok verzet! Want de zomertijd Is henen En de wintertijd begint, Wat voor ons tot resultaat heeft," .Dat de duisternis het wint. ’t Wordt nu één uur vroeger donker, Dus weer één uur vroeger licht! Dat men zélf dan moet betalen, Zij heUmet een lang gezicht.. ’s Middags valt al reeds de avond, Als de zon haar dagtaak staakt. Dus Je knipt al vroeg het licht aan. Wat je beurs ook lichter maakt. In den nacht van Zondagmorgen... Brrr. dan lig Ik in mijn bed! Doch voor dit keer doe ik straff’kx» Aan ontduiken van de wet! En ik zet de klok dus strakjes Reeds één uurtje achteruit. En wanneer ik morgen opsta, Is de winter ingeluid! Bi) de K. L. M. is bericht ontvangen, dat het tweede postvliegtuig, de PH-AEO te 6.35 uur uit Boedapest is vertrokken en te 11.50 uur te Sofia geland Is. Alles is wel aan boord. Ernstig spoorwegongeluk te Parijs. 6 doo den. 30 ernstig gewonden. Plan van Lloyd George tot bestrijding vaa de werkloosheid in Engeland. ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal, voor Alkmaar f t. Voor buiten Alkmaar 2.85 Mol Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooper Onderwerp: „HET GEZINSLEVEN” De vijfde Nederlandsche Katholiekendag zal gehouden worden te Amsterdam in de Plnksterweek van 1931. De duur is bepaald op twee dagen, nl. Dinsdag en Woensdag, 26 en 27 Mei. Als algemeen onderwerp wordt in behan deling genomen „Het Gezinsleven”. Men re- kene er dus nu reeds op, dat men deze dagen vrij houdt. 5 dagen gevangenisstraf De eisch van den advicaat-fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof tegen kapitein Borren, luidde vijf dagen gevangenisstraf; wegens het feit, dat het als bevelvoerend militair aan zijn schuld te wijten ia, dat een bezette plaats, alsmede een deel der krijgsmacht door den vijand overvallen is. De Nederlandsche Bank verlaagt de be- leennigsrente met een half percent tot 3% pet. ADVERTENTIEPRIJS: Van 3—5 regels 125: elke regel meer/0J*. RECLAME per regel <75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s 0.50. RUBRIEK '.VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer f 0.12 In tegenwoordigheid van Z. D. H. Mgr. P. A- W. Hopmans, Bisschop van Breda, vele professoren der Keizer Karel-Universiteit, verscheidene officieele personen en tal van studenten en belangstellenden, aanvaardde Dr. Alph. Mulders, professor aan het Groot seminarie te Hoeven (N.-Br.) gistermiddag het Lectoraat in de Misslologie aan de R. K. Universiteit te Nijmegen door in de kleine aula een rede uit te spreken over „Kerk en missie in theologische en historische belich ting." LAAT, over de Boterstraat. Tel. 34 (3 lijnen) De beroemde Ceramique geëmailleerde „CARLSHUTTE”-Baard, maakt Uw De oorzaak van het reeds gemelde spoor wegongeluk, ten gevolge waarvan zeven per sonen gedood en 30 zwaar gewond werden, was een verkeerde wlsselstand. Ondanks de hevige botsing echter zouden er geen persoonlijke ongelukken hebben plaats gevonden, wanneer niet onder de rei zigers een paniek was uitgebroken, zoodat zij uit den trein vluchtten, waarbij verschei dene op de rails door een aankomenden trein gegrepen werden. Van de zwaargewonden zijn er verscheide- nen zoo ernstig gewond, dat men voor be houd van hun leven vreest. Het ongeluk had plaats vlak bij den spoor wegbrug Gardinet. Wanneer wij" als eAste der factoren die het levensgeluk ondergraven de vrees, den angst, de kleinmoedigheid wil len bekijken, dan heeft het oppervlak- De heer Ford bij Philips Gistermiddag arriveerde de heer Henry Ford per atjto te Eindhoven en bracht een bezoek aan de fabrieken cn laboratoria der N.V. Philips, onder leiding van den direc teur A. F. Philips. In het Phlltpsdorp werd de heer Ford op zijn verzoek In de gelegenheid gesteld een der aardige arbeiderswoningen te be zichtigen. Daarna werden de Philips-kleuterschool en het ontspanningsgebouw bezocht. bij verlies van *n anderen Tiafer. De advocaat-fiscaal in het Hoog Militair Gerechtshof heeft tegen kapitein Borren vijf dagen gevangenisstraf geëischt. werkers zullen aanbieden; en ons eigen geestelijk heil, een steeds wassenden zond- zedeloosheid en genotzucht bedreigd; voor ons tijdelijk heil ook, dat met den dag onbestemder en zwakker schijnt te worden bij de ineen storting van een economisch stelsel, dat bij een onultputtelljken rijkdom der natuur geen kans ziet om millioenen werkwilligen arbeid en daarmee brood voor hun gezin te verschaffen. Het is begrijpelijk, dat deze en tal van andere motieven ook het hart van den christen somtijds met angst en vrees vervullen. En toch klinkt ook over onze woelige levenszee de rustige stem van den Christus: wat zljt gij beangst, gij kleingeloovigen. Vreest niet! Vrees, voortkomende uit kleinmoedig heid en gebrek aan Godsvertrouwen, is een kille schaduw op onzen levensweg. Het Is onze eigen schuld, wanneer wij in die kilheid huiveren. De boomen en struiken, de obstakels, die het doordrin gen van het gouden, blijde zonlicht ver hinderen, zijn onze eigen waandenk beelden, onze kleinmoedige zorgen, onze angstige voorgevoelens, die gebrek aan Godsvertrouwen verraden. Wanneer wij onze beangste ziel dwin gen in het volle licht van Gods altijd wakende voorzienigheid te treden, dan is er weinig noodig om ook de donkerste vrees te verdrijven. Met de prachtigste vergelijkingen heeft Christus-zelf op de meest over tuigende manier de onhoudbaarheid van onzen angst voor dreigende rampen en onze overdreven zorg voor ons tijde lijk heil aangetoond. Wanneer God de zorgelooze vogels voedt en de redelooze bloemen kleedt in kleur en pracht, zal Hij dan zijn eigen kinderen vergeten? En kunt gij met peinzen één el aan uw lengte toevoegen? Weet, dat gij in Gods handen geschreven staat! Deze weten schap moest voldoende zijn, om ons al tijd met opgeheven hoofd, vol levens moed, voorwaarts te doen gaan. Eén ding Is er slechts noodig: een gerust ge weten. In het bezit daarvan is alle vrees en angst dwaas en onred^Jijk. Immers, de dood komt toch eenmaal, bij ons allen. Onze dagen zijn geteld en ons lot bepaald. Wij zijn in Gods hand en zon der Zijn toelating kan ons niets kwaads overkomen. Wat zullen wij ons dan be zorgd maken over dingen, die wij toch niet kunnen keeren? Wanneer wij den moed hebben te strijden voor de eere Gods en het onderhouden van Zijn wet, dan hebben wij zelf niets te vreezen, ook niet van de ergste vijanden. Dan geldt voor ons het woord, dat Jehova aan Isaias beval om tot het verdrukte Israël te spreken: zeg aan de kleinmoe digen: weest getroost en vrfeest niet; ziet, uw God brengt wraak en vergel ding; God zelf komt en verlost U. Wie in deze overtuiging leeft zalf zich door geen vrees voor een vijand laten overweldigen; door geen angstige zorg voor zijn tijdelijk heil laten ter neer drukken. „God leeft” zal de spreuk zijn, waarmee hij lederen dag opnieuw den gloed van zijn levensvreugde voedt. Gisterochtend is de dader van den roof moord op mej. Maliepaard, de 22-jarige G. M., naar het Huis van Bewaring te Rotter dam overgebracht. Inspecteur W. van den Berg, van den justitieelen dienst van het bureau Bergsin- gel, heeft hem eergisteren nog eens aan een verhoor onderworpen, waarbij hij op een bui tengewoon kalme en cynische wijze de vol gende verklaringen heeft afgelegd: Hij is naar Rotterdam gekomen zonder een vast plan om zijn broer te gaan bezoeken. Eerst toen hij weer in den familiekring ver keerde is dit voornemen, waarmee hij reeds geruimen tijd rondliep, bij hem opgekomen. De ontmoeting met zijn broers, die beiden in veel gunstiger omstandigheden verkeerden dan hij, is daartoe wel de voornaamste aan leiding geweest. Zelf verkeerde hij in vrij behoeftige omstandigheden, zooals bekend is hjj getrouwd en heeft hij twee kinderen. Zijn weekgeld bedroeg slechts twintig gul den. waarvan een aanzienlijk gedeelte iedere week bestemd was voor afbetalingen. Hij had zijn broer reeds enkele malen om ondersteu ning gevraagd, die hem echter geweigerd was en daarbij had hij zeer sterk den indruk gekregen dat zijn schoonzuster hem vooral tegenwerkte. Tegenover inspecteur v. d. Berg, heeft hij daarna neg eens zijn afschuwelijke daad tot in de kleinste bijzonderheden verteld. Veel nieuws is daarbij niet aan het licht gekomen. Hij heeft alvorens naar het huis van zijn broer te gaan, een paar borrels gedronken, waarna hij de bijl is gaan koopen. Omdat hij dacht dat het bevreemding zou wekken als hij, keurig gekleed als hij was, maar een bijl zou koopen, heeft hij nog vier koperen naamplaatjes besteld. Vervolgens is hij naar de Willebrordus- straat gegaan. Tegen zijn schoonzuster heeft hij toen gezegd dat hij een gramofoonplaat Naar het „Volk” thans verneemt, komt mr. W. C. Wendelaar, burgemeester van Alkmaar en voorzitter van de vereeniging van Neder landsche gemeenten, zeer ernstig in aanmer king voor het burgemeesterschap Van de Residentie. Zijn benoeming zou weldra te verwachten zijn. Alle «bonne’s op dit blad rijn ingevolge de verzekeringsvoorwaarden f *)nnfl Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door g ven bij een ongeval met Oen bij verliea van een hand, f IOC bij verlies van een f Cf» bli een breuk van tegea ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringenwUUU.- verliea van bwde armen, beide beenen of beide oogen doodelijken afloop Z5U." „n roet of een oog I Z3.“ duim ol wiisvlng^ been of ,rm van Jan den echtgenoot 9an de vermoorde vrouw kwam terugbrengen. Juffrouw M. heeft een tijdje met hem staan praten en heeft hem na verloop van tijd gevraagd, waar hij die gramofoonplaat nu gelaten had. „Die heb ik al in de gramc*x>n gelegd", heeft hij toen geantwoord.' Juffrouw M. heeft ham. daarna een sigaar aangeboden en een handjevol in zijn zak gestopt. Daarna is zjj zich en het kind gaan kleeden om uit te gaan. Terwijl zij het taschje met sleutels uit de kast haalde heeft G. M. toen zjjn af schuwelijke daad gepleegd. Eerst nadat hjj de schrijftafel had opengebróken en zich de geldkistjes had toegeëigend, is hjj het brood mes gaan halen, dat hjj de vrouw in den mond gestoken heeft. Het was 10 uur toen dit vreeselijk drama zich afspeelde. De bijl en de kistjes heeft hjj daama in een stuk papier gepakt. Met dit pak onder zijn arm heeft hij het huis verlaten, waarna hij het Fiber-koffertje is gaan koopen. In den winkel heeft hij het pak in het koffertje geborgen. Waarschijnlijk om zijn zenuwen tot beda ren te brengen, is hjj daarna door de stad gaan trammen. Tegen 12 uur heeft hij het telegram aan zijn vrouw in Oss op het post kantoor aan den Coolsingel afgegeven en daarna is hij naar zijn schoonouders in de Hudsonstraat gegaan. Daar is hij tot half drie gebleven om vervolgens naar het station D. P. te gaan, waar hjj het vertrekuur van de treinen naar Oss is gaan kijken. Oor spronkelijk was het zijn plan den trein te nemen die om half zes vertrekt, maar door-' dat hij ten gevolge van de drukte bij gele genheid van het bezoek van de Koningin ts opgehouden, heeft hij dezen trein gemist. Hy is toen om half 7 vertrokken. Bij zjjn aankomst in ’s-Hertogenbosch zag hij vier politiemannen op zich afkomen en toen begreep hjj wel dat er voor hem niet anders opzat dan maar onmiddellijk te be kennen. f De begrafenis van het slachtoffer. Gistermiddag is onder groote belangstel ling van het publiek het stoffelijk overschot van mej. M. op de Algemeene Begraafplaats De Raad voor de Scheepvaart heeft giste- 'I ren een onderzoek ingesteld naar de oorzaak I van het ongeval, op 8 Juni jj. overkomen 3 aan het stoomschip „Nijkerk”, van de Ver- I eenigde Nederlandsche Scheepvaart Mij. te I s-Gravenhage. Dit schip is nl. op genoem- den datum tegen den sluismuur van IJmul- fl den gevaren, waardoor het belangrijke scha- 1 de heeft opgeloopen. De gezagvoerder van de „Nykerk”, die als getuige werd gehoord, verklaarde dat hij 1 vanaf het vertrek van Amsterdam steeds op fl de brug was geweest. Er was een loods aan boord, terwijl gedurende de kanaalreis een 1 kanaalstuurder aan het roer stond. Er stond 9 een hevige bries uit het Noorden, kracht 4 1 tot 5, met vlagen. Na het passeeren van de I Velserbrug liep de .JMijkerk” juist zooveel 1 vaart dat zjj kon worden bestuurd. Vóór de 9 sluis is de kanaalstuurder vervangen door een kwartiermeester, een Lascaar. Terwijl de uit de voorkluis in den kuil aan bakboord- R kant uitgegeven spring reeds aan den wal was. werd door een plotselinge windvlaag het I schip over zijn geheele lengte naar lij ge- waaid hierdoor botste het achterschip tegen I de remming, waarna het, mede door de vee- fl rende werking van de remming, naar stuur- j boord overschoor. I Dadelijk gaf de loods drie stooten op de 1 fluit, get. heeft de sleepboot er was er H één, de .Lijster” van de K.N.S.M. niet I hoeren antwoorden, wel heeft get. de sleep- I boot daarop zien trekken, achter aan stuur- boordkant Trots alle pogingen kon niet voor- I komen worden dat aan stuurboordkans het I schip ter hoogte van luik I tusschen hoofd- n'I dek en tusschendek tegen den slismuur aan- stootte, waardoor 7 spanten en 3 huidplaten j beschadigd werden. De sluis liep geen schade 3 op. Alle schade van het schip was boven wa ter. Besloten werd, de reis naar Hamburg te I vervolgen, waar de schade is hersteld. j Get. verklaarde tenslotte dat het ongeval vermoedelijk niet geschied zou zijn. Indien 1 hij de beschikking over twee sleepbooten had gehad. I Ook de loods, die vervolgens gehoord werd, j oordeelde het beter, dat in dergelijke om standigheden twee sleepbooten assistentie 1 verleenen. De Hoofdinspecteur voor de Scheepvaart vice-admiraal b. d. Fock, weet het ongeval eveneens aan te weinig sleepboothuip. In dit 4 verband verklaarde hij het niet eens te zijn met de opvatting, dte naar hij gehoord had te Amsterdam bestaat, dat zoo wei nig als mogelijk is, van sleepboothuip ge bruik moet worden gemaakt Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 6.57 en overmorgen om 6.55 uur. De begrafenis Beieren. Er is inderdaad reden te over voori vrees en angst. Wij leven als op een vul kaan. De laatste oorlog heeft ons de smartelijke herinnering gelaten, wat er van de wereld, van onze vrijheid, van ons rustig bestaan, van onze bescha ving, in één woord van ons levensgeluk overblijft, wanneer de volkeren tegen elkaar opstaan en dood en vernieling, haat en moordlust aan de landgrenzen woeden. Geen wonder daarom, dat leder nieuw oorlogsgerucht de wreede herin neringen van zestien jaar geleden wak ker roept-. Bovendien reallseerfen wij ons, dat Intusschen het menschelijk geslacht er niet op is vooruitgegaan. De oorlogs techniek Is meedoogenloozer geworden; giftige gassen en ziektekiemen worden opgezameld, vliegtuigen worden tot ge pantserde, beweegbare munitiedepots gemaakt. Breekt eenmaal een nieuwe oorlog los, dan zullen er tienmaal meer dooden vallen en de overblljvenden zullen honderd maal meer lijden dan in den laatsten krijg. En wat zal er van onze beschaving, van ons familieleven, van onze religie en eeredienst terecht komen, wanneer de wilde horden van het Oosten moch ten losbreken en zich als hyena’s over de westersche wereld zouden uitstorten? En ook al zien wij deze verwoesting nog niet naast de deur staan, dan bekruipt ons bij het aanschouwen van de ontwik keling der hedendaagsche maatschappij heel dikwijls angst voor de toekomst onzer kinderen, die overal de plaatsen bezet zullen vinden, wanneer zij zich als volwassen voor hun dat door vloed van wordt Gisteravond is Henry Ford te Rotterdam aangekomen. Voor hotel Weimar was er reeds voor zjjn aankomst zoo veel belang stelling. dat politiehulp werd verzocht. De burgemeester is den heer Ford komen bezoeken. Het stadsbestuur zal den automobiel koning hedenmorgen een boottocht door de havens aanbieden. De heer Ford zal hedenmiddag den eer sten steen leggen van de nieuwe fabriek aan het Marconiplein. Er is daartoe op het bouwwerk een spe ciaal podium gebouwd, benevens een plan kier, waarlangs men direct van het Mar coniplein de plaats kan bereiken, waar de plechtigheid zal geschieden. Het is het voornemen van den heer en mevrouw Ford nog hedenavond naar Lon den te vertrekken. De Raad voor de Scheepvaart deed giste ren uitspraak inzake de vergiftigingsver schijnselen aan boord van het stoomvis- schersvaartulg Derika V” IJM. 418, tenge volge waarvan de geheele bemanning onbe kwaam werd en het schip hulpeloos op zee ronddreef. De Raad is van oordeel, dat dit ongeval is te wjjten aan vergiftiging door gebruik van bedorven voedsel. Hoewel het te betreuren is, dat niet door onderzoek van de uitwerpselen is vastgesteld, welk voedsel bedorven is ge weest, het vleesch of de groente, meent de Raad toch als vaststaande te kunnen aanne men, dat het vleesch, en niet de groente al heeft dan het blik een weinig bol gestaan bedorven was. Overigens is de Raad van oordeel, dat uit het feit dat het vleesch bedorven was, in het geheel niet kan worden afgeleid, dat het vleesch niet volkomen versch was, toen het werd geleverd. Er be staat geen enkele reden om daaraan te twij felen. Wel is de Raad van oordeel, dat aan het bewaren van het vleesch gedurende de reis, iets heeft gehaperd. Indien wat veelal het geval is het vleesch telkens moet worden verwerkt en het door smelten van het ijs en doorwateren van de verpak king, in aanraking komt met verontreinigin gen van het fabrieksijs, kan allicht bederf optreden. Het is dus wel noodig dat de in perkament verpakte porties vleesch met de uiterste zorg worden behandeld, opdat het vleesch steeds op zooveel mogelijk dezelfde lage temperatuur wordt gehouden en niet in aanraking komt met gesmolten ijs of met de buitenlucht. bureau» hof Telefoon: Administratie Redactie No. 633 Dinsdagavond 14 October a^. heeft de op voering van de Opera „Der Freischütz” van Carl Maria von Weber uit het „Stadtthea- ter” te Aken plaats. Muzikale leiding: Paul Pella: Koorleidlng: Peter Hammers;' Spel leiding: Heinrich K. Strohm. Wie deze uitvoering wenscht te beluisteren stemt af op Hulzen 1875 M. klg den schijn, alsof wij 7den tijd niet kennen waarin wij leven. Zie het ge- slacht van tegenwoordig, vooral de jeugd, die na den oorlog Is opgegroeid. gij die menschen, zelfbewust, op brutale af, gaan bepreeken geen vrees en angst te hebben, niet kleinmoe dig te zijn? H$t Is, alsof ge tot een oli fant zegt: wees niet zoo kleinzeerig! Wij weten, dat ons geslacht niet aan overgevoeligheid lijdt. Wie daaraan twij felen mocht, komt door het lezen van de dagelijksche berichten over moorden, mishandelingen en brutale diefstallen wel tot andere gedachten. Maar op de eerste plaats Is dadlger gelukkig nog niet het type onder ons en op de plaats zijn er tal van verschijn selen, die er op wijzen, dat ontelbare tfjdgenooten achter een masked van on verschilligheid en zakelijkheid een klein menschenhart vol vrees en angst en kleinmoedigheid verbergen. Hoeveel sla- pelooze nachten zouden de kapitaal bezitters de laatste jaren niet hebben doorgemaakt? Op leder nieuw gerucht over wassend bolsjewisme in Europa wordt met angstige zorg de belegging van het geld bekeken. Menigeen, die des avonds In schijnbaar opgewekte stem ming onder vrienden verschijnt, heeft eenige uren te voren met zijn adviseurs zitten wikken en wegen, wat hij zal doen, wanneer in Duitschland de revo lutie uitbreekt en zijn geld en goed hier niet meer veilig kan worden geacht. En het zijn niet alleen de rijken die op doornen slapen. De onrust In heel de wereld kwelt de kleine bezitters mis schien nog meer dan de groote. Zij kun nen hun vrij gering kapitaal niet ver- deelen over verschillende risico’s. Met één slag kunnen zij tot de armen be- hooren. Zijn dan de nlet-bezltters de gelukki gen, die vrij van angst en zorgen le ven? Vraag het aan de tienduizenden werkloozen; aan de honderdduizenden, die het bedrijf, waarin zij nog werk zaam zijn, zien voortsukkelen van den eenen dag In den anderen; aan alle ne ringdoenden, kooplieden, producenten bestaan van wie loopt er blijmoedig rond, zonder vrees en angst? Wie kan eerlijk getuigen In stille, een zame oogenblikken nooit bekropeA te worden door een angstig gevoel van onzekerheid tegenover een onheilspel- lenden gezichtseinder, waarin oorlog, bloed, vuur en verwoesting dooreen spoken? En wijzen de dagelijks In grooten ge tale opkomende toekomstprofeten, de drukke clientèle der helderzienden, het moderne bijgeloof In allerlei vormen niet op een heimelijken angst, op onrust en, zorg voor de toekomst, die ook In dit door den oorlog schijnbaar ruwe en on verschillige geslacht nog huizen? O, er is zoo weinig noodig om den ulterlijken overmoed van onze dansende en feestende tljdgenooten aan het wan kelen te brengen' en in beschamende kleinmoedigheid te doen overslaan! En hoe zou het ook anders kunnen? Die overmoed is geen ware moed. Die bru taliteit, waarmede de moderne roover het bankgebouw binnendringt en den kassier achter het traliewerk door mid del van een revolver bedreigt; de ijs koude onverschilligheid, waarmede een laaghartig Individu een mes In een vrouwenkeel steekt om een kistje geld te kunnen meenemen, is niet de onver schrokkenheid van den waarlijk moedi gen man, maar de drift van een roof dier. Ware moed zetelt In een diepe overtuiging, In het beginsel, slechts God te vreezen en niet de menschen. Wie dezen moed niet door echte godsvrucht bij zichzelf heeft aangekweekt, die zal zichzelf herhaaldelijk bij tegenslagen, bfj een ongunstige wending van het lot, onder de dreiging van onweerswol ken aan zijn gezichtseinder, angstig en kleinmoedig weten. En zijn levens vreugde zal worden vergald. Op dezulken Is het woord uit het Boek der Wijsheid toepasselijk: „Omdat de boosheid vreesachtig Is, verraadt zij zich door eigen getuigenis: en een angstig geweten verwacht altijd weer zware straf. De vrees Is niets anders dan het verraden van een gevoel van hulpeloos heid; en hoe minder men in zijn bin nenste hoop heeft op hulp, des te meer groeit de onbekende kwaal, waaraan men lijdt”. en allen, die voor hun dezen afhankelijk zijn: frr Welk een diepe wijsheid ligt er In deze oude spreuk! En hoe kan vooral in onzen tijd de ware christen daaruit troost en bemoediging, kracht en lee ring putten!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1