ONS BLAD ll Het luchtschip R101 vergaan L. FrankenbergAl kmaar BEZUINIGING OP ONDERWIJS? 46 dooden te betreuren JOH. LAUWERS 0 Voornaamste cKieuws 3 f VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 234 MAANDAG 6 OCTOBER 1930 dit nummer bestaat uit drie bladen f 40 f 125 Doodslag te Amsterdam Aanval op een agent Maalderij verwoest de Visser Smokkeldrama Barometers - Thermometers - Brillen Elf personen aangehouden s De postvluchten op Indie Een maalgebod Ernstige brand te Schagen Bdrooving Paard op hol geslagen De ontrouwe boekhouder Courses te Duindigt Schilder|)endief aangehouden Gedeeltelijks maansverduistering Diefstal en heling op groote schaal Kerkelijk verbod van het lidmaatschap der Hitler-partij Ned. Reisvereeniging Bespreking van het rapport- Het zweefrecord voor Nederland verbeterd Het stoffelijk overschot van Andrée te Stockholm Mogen wij U eens de BARRETT schrijvende telmachine demonstreeren? Het verplicht U tot niets Chauffeur schiet zijn stiefvader neer Het eerste vliegtuig te Bandoeng aangekomen Geen openbaar onderwijs meer te Weert re e- s Groote fabrieksbrand te Nieuwe-Niedorp Een schrijven van den bisschop van Mainz PAYGI OP 3 - Aardbeving in Noord-Perzie AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL I of s Ernstige brand te Nieuwe-Nledorp. Een dr"i>kcmansrelletX- postvliegtuig is te Bandoeng Uit zelfverdediging gehandeld? Zóó doel van hei lidmaatschap Weer opstandige beweging in Brazilië. van de radicale Een reorganisatie-commissie benoemd :ft zijn dienst O on- Barometerstand 9 uur v.m.: 750 stilstand. Op 43 minuten 25 sec. Het standpunt der Holl. Mij. van Landbouw i Hooi, en landbouwgereedschap verbrand. Indrukwekkende plechtigheid invoer v.n De voerman vrij ernstig gewond gehouden Meldt zich bü de politie Soleil-prijs, Ren op de vlakke baan op- d Knoop: HU opereerde te Brussel 6 dorpen verwoest ALKMAAR No. «33 1922 1923 Levenslange gehcele ongeschikl verlies van belde armen, beide en de de de hoofden en 29 onderwijzers. Het oude perso neel Is nagenoeg in zijn geheel overgegaan naar het bijzonder onderwijs. De gemeente telt thans uitsluitend inrich tingen van bijzonder onderwijs. De verloving van konlng Boris met Prinses Giovanna van Italië. Vestiging van een groote automobiel- en vliegtuigenfabriek door Henry Ford? De crisis in de Ned. Reisvereeniging. Een reorganisatiecommissie benoemd. De Holl. Mij. van Landbouw verklaart zich voor een maalgebod. De openbare scholen aan het bijzonder onderwijs overgegaan te met Autobestuurder door de politie zwaar geWond geboortig zich heeft LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 5.53 uur. publiceert bestuur Duitse he NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Reeds herhaaldelijk heeft de Amsterdam- sche politie gewaarschuwd tegen het perceel Keizersgracht 663. waar reeds meermalen be. roovlngen zijn geschied. Ook nu weer kwam een man aangifte doen, dat hU, in bedoeld perceel is beroofd van f 2100. ALKMAAR afgewisseld de 54 bevonden. BU de K. L. M. is bericht ontvangen, dat het eerste postvliegtuig naar Nederlandsch- indië, de P. H.-A. G. R.. Zaterde’ te Ban- I doeng is aangekomen. O l Het eerste aangekomen. Dr. Göbbcls spreekt voor de Nazi’s se Berlijn. Volgende verkiezing 150 Hillerianen. Alle «bonne’s op dit blad zijn Ingevolge de verzekeringsvoorvaarden f ^1)1)11 tegaa ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen: wwUU ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—4 regels 1.25: elke regel meer RECLAME per regel f «75 vote de eerste pagina: voor de overige pagina's 6.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 0.12 De politie van het Brusselsche parket heeft den 27-jarigcn Jan B. aangehouden, afkomstig uit Den Haag. «He bij verscheidene kunsthandelaars te Brussel schilderijen van oude meesters had verkocht tegen lagen prijs. Het is gebleken, dat de man negen schilderijen had ontvangen van Nederland, sche handelaren uit Amsterdam en Den Haag, en dat hjj hun had gezegd een lief hebber te.Jiebben. Hij reisde echter naar Brussel, om daar de schilderijen te verkoo- pen. De schilderijen werden reeds teruggevon den. Üield tot werken door f Ven bu een ongeval met f OCfl bli verlies van een hand. 195 - vcrl,e’ van 0011 f 50 - brCUk boenen of beide oogen doodclliken afloop 1 4JU.- Toet of een oog duim ot wiwvigger txe-n of arm Gistermiddag heeft de heer Van Tijen het zweefrecord voor Nederlanders te Noordwjjk verbeterd en gebracht op 43 minuten 25 sec. Het stond op naam van Dr. van der Maas met 4 minuten. 24 seconden. Zooals men weet, is de heer Van Tijen van plan binnenkort met een Pandersportvlieg- tulg een zakenreis naar Indië te ondernemen Kerkdijk verbod der Hitler-Partij. Naar uit Aken wordt gemeld, wilden po- Utie-beambten op den straatweg tusschen Puffendorf en Aldenhoven een smokkelauto aanhouden De bestuurder, een Hollander. 1 gaf echter geen gehoor aan hun teekens om te stoppen en trachtte met den wagen e ontkomen. De beambten hebben daarom den vluchteling kogels achterna gezonden, waarvan een hem in den rug trof en zwaar verwondde. De auto reed het veld in en kwam daar tot stilstand. Hij werd met den inhoud, die uit 700 pond koffie bestond, in beslag ge nomen. De acht openbare scholen in de gemeente Weert: stad. Hushoven. Keent, Leuken, Laar, Swartbroek. Tungelroy en Altweert zjjn ge sloten en heropend als bijzondere schoten. Het gezamenlijk personeel bestaat uit acnt - rtZl 1*3 "ViUU UILKTll A1C XlIVVJCr belli j Russische granen en besloten werd er bet I K. N. L. C. op te wijzen, dat die invoer ge- I schiedt op een wijze, die dc reeds slechte pri zer nog in hevige mate drukt. Het K. N. L. C. wordt uiteenoodigd zjjn volle aandacht aan dezen toestand te schenken. Schade 40.006 Zaterdagavond omstreeks 10 uur ontstond door tot nu toe onbekende oorzaak brand in de Maalderij van de bekende graanfirma J. L. van Herwerden, te Nieuwe-Niedorp. De brandweer' wist met behulp van een hand spuit en twee slangen op de waterleiding de omliggende perceelen te behouden. Tegen de woedende vuurzee kon zij niet veel uit richten. Een enorme hoeveelheid lijnkoeken, graan en njgel werd een prooi der vlammen. Honderden uit den omtrek waren getuigen van bet blusschingswerk. Eerst gistermorgen om acht uur was men het vuur meester. Het fabriekscomplex, dat een oppervlakte van ongeveer 1600 M2, besfoeg. en dat gedeelte lijk uit hout en steen was opgetrokken, is totaal verwoest. De machines wist men met groote moeite te behouden. De schade, die op ongeveer 40.000 wordt" geschat, wordt door verzekering gedekt. Persoonlijke gelukken deden zich niet voor. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal,/ voer Alkmaar 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 Mal Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 honger bij verlies vaa anderen vinger. Door onbekende oorzaak brandde gisteren avond te Schagen af de oude, bekende boe renbehuizing In „de Hale”, vroeger bewoond door <fen heer Kruyer, later eigendom van den heer Boege. onlangs verkocht aan den heer R. Vader. Het boerenhuis, niet bewoond, brandde tot den grond af. Vijftien wagens hooi, als mede boerengereedschap en eenige varkens, kwamen in de vlammen om Naar men ons mededeelde, was alles ver zekerd. De brandspuit van Schagen kwam te laat en kon tot overmaat van ramp niets dan modder spuiten. groote massa toesc het gerucht waren dronken lieden den agent te Ijjf. Een paar mannen klommen hem op den rug. Zoo’n gedrang was het om den agent, dat deze geen gelegenheid had. zijn wapens te trek ken. Geleidelijk bewoog de vechtende menigte zich naar den waterkant En het had er voor den politieman leeljjk uitgezien, als niet de caféhouder, in wiens etablissement het relletje was begonnen, het bureau Kat- tenburgergracht had gewaarschuwd. De ver sterking die dit bureau uitzond, kon den collega nog juist bijtijds uit zijn netelige .positie ontzetten. Daarna^ is nog schillende café's Dinsdagavond zal een maansverduistering plaats hebben, die echter moeilijk zichtbaar is. Zjj begint te 19.06 uur en eindigt om 19.47 uur. De aardschaduw loopt over den bovenkant van d« maan en bedekt slechts 3/100 van haar middellijn Omlijning der politiek partij in Frankrijk. De politie van het bureau Warmoesstraat te Amsterdam is een reeks van diefstallen op het spoor gekomen, in verband waa.- mede niet minder dan elf verdachten aan het bureau zijn gehoord. Drie magazijnbëdienden, die in dienst wa ren van een groothandel in koloniale waren welke de beschikking heeft over enkele pak huizen te Amsterdam, hebben in een tijd perk van eenige maanden kans gezien, een groote hoeveelheid goederen, die te zamen een vrjj groote waarde vertegenwoordige.i en aan genoemden groothandel toebehoor den, te stelen. De goederen werden ver oe- neden de waarde verkocht aan verschillen de winkeliers te dezer stede. De drie dieven zullen heden voor den Officier van Justitie worden geleid en dit zal eveneens gebeuren met één medeplich tige en zeven helpers. In een pension aan de Weteringschans te Amsterdam woonde een 23-jarige chauffeur in bil zijn 44-jarige moeder en zijn 30 jarigen stiefvader. De beide mannen hadden nog al eens oneenigheid en Zaterdagavond kwam het tot een twist. De chauffeur heeft een revolver getrokken er. zijn stiefvader neergeschoten. De getroffene was vrijwel dadelijk dood. De politie had geen moeite den chauffeur te arresteeren. De man »erd naar 't bureau Stadhouderskade gebracht. Hij verklaarde daar, dat tijdens den twist de stiefvader be wegingen maakte, welke hem angst aanjoe gen Om zich zelf te verdedigen, heeft hij daarop de revolver getrokken, welke hjj, naar hjj verklaarde, altijd bij zich droeg. Daar de stiefvader bleef dreigen, loste de chauffeur twee of drie schoten, welke den dertigjarigen stiefvader doodelljk troffen. De chauffeur zal ter beschikking van de justitie worden gesteld. Ontzettende ramp met het Engebcbe luchtschip R. 101. .Het luchtschip is boven Frankrijk in brand gevlogen en totaal ver woest. 46 dooden te betreuren. 1930 der statistiek uitgezonden, en deze onderafdeeling heeft natuurlijk nog niets kunnen publiceeren. Het Rijk weet ook geenszins, in welke „finantieele verhouding” het tot de ge meenten staat op het stuk van onder wijs: het is heel gewoon, als eerst na drie jaren de rekeningen definitief ver effend kunnen worden. Maar wat den noodtoestand nog ster ker karakteriseert: Het Rijk beschikt over absoluut geen statistiek betreffende den nieuwbouw van scholen door de gemeenten. Men weet in dit opzicht heelemaal niet, hoe de pacificatie gewerkt heeft. Wjj hebben te bevoegder plaatse ge ïnformeerd naar aantallen nieuwbouw (en verbouwing) over de verschillende jaren, ingedeeld naar openbaar, katho liek, christelijk, enz. onderwijs en wij ontvingen het verbijsterende antwoord, dat het Rijk over deze gegevens niet beschikte; men kon ons niet mede- deelen, welke bedragen deze scholen bouw geëlscht had, noch ook hoeveel het onderwijs der Nederlandsche natie j>er Jaar kostte! Nu rijst de vraag: hoe kan een commlssie-Rutgers (in welke richting dan ook) een advies uit brengen, als zij niet eens beschikt over de gegevens, welke allereerst noodig zijn om een meening te vormen? eigenaar Jac. van der 2. Queen O, eigenaar U. W. de Naar uit Teheran gemeld wordt, zijn ten gevolge van een aardbeving in de buurt van den uitgedoofden vulkaan Manaveno ge naamd, 6 dorpen totaal verwoest. Bovendien zjjn er 47 personen gedood, terwijl een groot deel der bevolking vermist wordt. De Pcr- zftche regeering heeft een hulpexpeditie ge zonden naar het geteisterde gebied. De R. 101, het grootste luchtschip tsr wereld, dat Zaterdagavond 7 uur 36 los-' gleed van den meermast te Cardington om een reis naar Britsch-Indië te aan vaarden. is gisternacht om 2 uur 30 door den overmachtigen storm tegen een hoogen heuvel bij Allone, een dorpje op 6 K.M. afstand van Beauvais (dep. Oise), gebotst en in brand gevlogen. Van de 54 personen, die zich aan boord bevonden, zijn er slechts acht gered. (Men zie verder pagina 1 van het 2e Blad.) In dc AsseLsch.'straat te Apeldoorn sloeg een paard op hol. dat gespannen was voor een vierwielig voertuig. Het paard werd bestuurd door den 20- jarigen R.; zjjn 5-jarig broertje zat naast, hem. Doordat de teugel brak en R. zijn broertje achter op den wagen in veiligheid wilde stellen vielen beiden door een schok van den wagen. Het kind bekwam geen letsel, maar R. viel met het hoofd op den trottoirband, waardoor hij een ernstige hoofdwonde opliep. In bewusteloozen toestand werd hij bij een der omwonenden binnen gedragen, w^ar Dr. G. een noodverband legde en een her senschudding constateerde. De patiënt is naar het ziekenhuis overgebracht; zijn toe stand is thans vrjj goed. Het paard werd in de Schoolstraat tot staan gebracht. Het had echter eerst een lantaarnpaal omver gegooid en twee fietsers aangereden, wier rijwielen ernstig geleden hebben. zuinlging hoegenaamd zal (kunnen) be vatten! Het is geen wonder, dat in de liberale pers, welke toch al zoo weinig content is met het feit der onderwijsgeüjkstelling, naar aanleiding van de voorspelling in „De Tijd” schampere opmerkingen wor den gemaakt. Zal er geen bezuiniging mogelijk zijn? Wij weten het niet. Wij veronderstellen alleen maar van wél. Maar wij durven hierbij tegelijkertijd de stoute bewering lanceeren, dat de officieels Staatscommissle-Rutgers het óók niet weet, het ook niet weten kan. Deze commissie beschikt nJ. niet over gegevens en statistieken, welke haar tot een gemotiveerd oordeel zouden kurfnen brengen. De statistiek van ons onder wijs is hopeloos ten achter. Het laatste verslag betreffende den „staat van het onderwijs in het Konink rijk der Nederlanden” geldt de jaren 1926—1927, en dit verslag verscheen op 22 Mei 1930. De redactie van dit verslag is intus- schen van zóó verouderde opvatting, dat reeds op 29 October 1926 een commissie- Laban advies uitbracht „omtrent een gewijzigde inrichting van het onderwijs verslag”. Volgens het rapport van deze commis sie zal nu zoo ongeveer in de toekomst het onderwijsverslag uitgebracht wor den, maar.... eerst sinds korten tijd is de oude afdeeling Onderwljs-statistiek ondergebracht in het Centraal Bureau voor de Statistiek; eind 1929begin zijn vanwege deze onderafdeeling de eerste vragenlijsten en Te Amsterdam heeft een 23-jarige chauf feur zjjn 30-jarigen stiefvader nerrgeschn- ten. een kleine razzia in ver schillende café’s in de buurt gehouden, maar zonder resultaat. Het onderzoek duurt voor en de politie vertrouwt er o. dat zij de daders weldra gepakt zal hebben. Wat den aangevallen agent betreft 'deze is. met eenige onbeteékenende kneu zingen en blauwe plekkeq, «rij goed van zijn avontuur afgekomen. Hij heel .kunnen voortzetten. Het stoffelijk overschot van Andrée to Stockholm aangekomen. „Op de eerste plaats is U In het bij zonder opgedragen, te overwegen of in de Lager-Onderwjjswet 1920 wijzigingen behooren te worden aangebracht, waardoor met volkomen eerbiediging van het beginsel der financieele gelijk stelling tegenover de openbare kassen van het openbaar en bijzonder lager onderwijs, gelijk dit is neergelegd in artikel 195 der Grondwet en zonder schade te doen aan de vitale belange. van het onderwijs, aan dat beginse een minder kostbare toepassing wordt gegeven. Dit deel Uwer taak is met het oog op den toestand der openbare geldmiddelen zeke niet het minst gewichtige." (Dat zeggen wjj thans nóg! Redactie). Naar wij vernemen, heeft 't hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Land- b< in zijn laatst gehouden vergadering zich in principe unaniem verklaard vóór een maalgebod voor tarwe. Het hoopt, dat een zoodanig wettelijk voorschrift zoo spoedig mogelijk wordt in gevoerd en bijtijds bekend gemaakt wordt, hoe men zich de practische uitvoering ge dacht heeft. Een definitieve beoordeeling Is eerst mo- geljjk, indien de uitvoering volkomen be kend is. 'oorts wordt besproken de Zoo zal dan mag men aan zekere persberichten geloof hechten binnen kort het verslag van de Staatscommis- sie-Rutgers verschijnen. De lezer gelieve zich te herinneren: Bij Koninklijk besluit van 2 Juli 1926 werd deze commissie ingesteld en be noemd, en wél: om te onderzoeken, „of en op welke wijze met volledige handha ving van de beginselen der onderwijs- pacificatie, daaraan een minder kost bare toepassing kon worden verzekerd". Het doel, waartoe de commissie inder tijd werd ingesteld, is dus wel heel dui delijk; Er moest bezuinigd worden! Men was in 1926 en reeds vroeger tot de ontdekking gekomen, dat ons lager onderwijs enorme sommen gelds kostte en natuurlijk werd zulks in ver band gebracht met de werking van de nieuwe onderwijswet, waarin de gelljk- stelUng van openbaar met bijzonder onderwijs tot gelding was gekomen. Men was geschrokken van enkele cij fers: in het jaar 1915 kostte het lager onderwijs nog 41.953.990; in 1920 was dit bedrag gestegen tot 126.920.573; in 1921 tot 151.199.901; in 1922 tot 160.630.976. Na 1922 zijn deze kosten geleidelijk (van 1923 tot 1925 zelfs met groote sprongen) gedaald, maar de bedragen waren toch nog wei immer zoo hoog, dat men zich ernstig afvroeg, of hier geen bezuiniging mogelijk was. Zij. die zoo hevig schrokken van deze enorme stijging der (lager) onderwijs kosten sinds 1915, vergaten natuurlijk, <lat tegelijkertijd met de invoering der pacificatlewetten vele dure maatrege len waren genomen tot verheffing van het onderwijspeil in Nederland (of die verheffing een feit geworden is, laten wij voorloopig In het midden) en dat de pacificatie praktisch toch beteekenen mo^st, dat de overheid thana zou gaan betalen, wat de voorstanders der bijzon dere scholen tot dan toe uit eigen mid delen hadden bekostigd om hun kinde ren het naar hun levensinaicht geëisch- te onderwijs te verschaffen. Hier moest door tie overheid een te kort worden ingehaald. Doch, ook als men rekening hield met deze factoren, was er in 1926 nog reden genoeg om een bezuinigingscommissie in te stellen. Ook in ohfe kringen had men het ge voel, dat (ook al nam men de beide zoo even genoemde factoren in aanmer king) ons lager onderwijs te duur was, en dat er dus, natuurlijk „met volledige handhaving van de beginselen der on- derwijspacificatie”, gestreefd moest wor den naar goedkooper lager onder wijs; de fouten, welke de uitvoering van een zoo nieuwe en zoo ingrijpende wet aankleefden, moesten hersteld worden; tegen misbruiken moesten maatregelen genomen worden; er moest, indien mogelijk meer ekonomlsch worden oppetreden, enz. Het stelde teleur, dat de staatscom missie zoovele Jaren achtereen arbeidde, zonder dat er van eenig resultaat spra ke was; het vorig jaar werd in de Troonrede het vertrouwen uitgesproken, dat het rapport „binnen niet te langen tijd” zou worden ingediend; daarna .zou den „met den meesten spoed” de „ver- eischte” voorstellen tot herziening van de Lager-Onderwljswet aanhangig wor den gemaakt, en in de jongste Troon rede is vertrouwen uitgesproken in de mogelijkheid, om „nog in dit zittings jaar” een wetsontwerp tot herziening (zie boven) in te dienen.... En nóg is het rapport der Staatscom- ortssie-Rutgers niet verschenen, of en dat stelt begrijpelijkerwijze nog méér teleur „De Tijd” weet alreeds te voorspellen, dat het rapport der com missie hoegenaamd niet tot eenige be zuiniging zal (kunnen) adviseeren. Deze voorspelling heeft begrijpelijker wijze heel wat ontstemming gewekt; bij de instelling der Staatscommissie-Rut- gers was het door minister Waszink heel duidt.ijk gezegd: Vrijdagavond heeft een troepje jongelui in een calé aan het Kadjjksplein te Am sterdam wat diep in t glaasje gekkeken met het niet ongewone gevolg, dat het aldra tot een scheldpartij kwam. De ruzie werd op straat voortgezet en de frissche avond lucht Kalmeerde de vechtenden allerminst. onvriendelijk ging het toe. dat de dlenst- _„.nde agent het noodig achtte, tusschen beiden te komen. HU trachtte de kempha nen te kalmeeren. maar zijn goed bedoelde poging had geen andere uitwerking, dan dat de verhitte lieden zich thans gezamen lijk tegen hem keerden. Te midden van een houwers, die aldra op aangesneld gingen de Zaterdag heeft de Ned. Reisvereeniging des middags en des avonds te Utrecht vergaderd, ter bespreking van het rapport der Commis- sie-de Visser, ingesteld om een onderzoek te doen naar de beteekenis van de geschillen en <Je moeilijkheden in deze organisatie. De commissie adviseerde oji., dat het ge- heele bestuur zou aftreden en een nieuwe leiding eventueel reorganisatievoorstellen zou doen. De vergadering vereenigde zich met.het eerste gedeelte van het rapport, dat n.l. de verschillende grieven besprak. Op de bijeen komst werd medegedeeld, dat de voorzitter mr v. d. Flier en de penningmeester, de heer Bakker, hun mandaat als hoofdbestuurslld ter beschikking hadden gesteld. Na lange en bewogen discussies werd beslo ten. dat het demissionnalr-bestuur zal aan- blljven tot een vergadering In December en een nieuwe commissie van reorganisatie te benoemen, bestaande uit vijf leden en wel de heeren Snel, Panman. Vlaming, Dijkman en Oltmans. Verder werd besloten het toekomstige hoofdbestuur uit negen leden te laten be staan. De vergadering werd beëindigd met het besluit om de reorganisatie, waarover In t tweede gedeelte van het rapport sprake is, aan de nieuwe commissie over te laten. De uitslagen van de Zondag courses luiden als vlgt: ReglnaprUs. prljaendraverlj le klasse over 2060 Meter. 1. Postduifje O, Graaf: Jong. Ro I over 1250 Meter: 1. Milano, eigenaar W Jochems; 2. Ave- lin. eigenaar M. J. van der Velde. Rivieraprljs. prijzendraverlj 4e klasse over 1690 Metér: 1. Theunis, eigenaar L. Kooistra; 2. Sara, Eigenaar Th. de Lange. RlvldavlaprUs, handicap 2e én 3e klasse over 3250 Meter: 1. Numas M. eigenaar P v 2. Queen H, eigenaar A. Vringer. Reine de Navarreprijs. Ren op de vlakke baan over 2000 Meter: 1. Croquette, Eig. P. J .Koneyenburg; 2. Pe tit Pierre, Eig M. J. v. d. Velde. Elfde Heerrijdersprijs. handicap le klasse over 2000 Meter: 1. Vegrana, Eig. Stal C; 2. Rosel, Eig. J. Vrülandt. De courses werden ditmaal door athletlekwedstrijden. Een nummer 200 Meter hardloopen werd gewonnen door H Bergmann. Pro Patria. Rotterdam; tweede werd F. W. Hummel, N. A. V. Trekvogels, Den Haag. Veldloop over 3% K M.: 1. J. Zeegers. A. V. *23, Amsterdam; 2. M StevonM, Pro Patria, Rotterdam. Stockholm heeft gisteren een plechtige ontvangst bereid aan het stoffelijk overschot van de drie Poolhelden Andrée. Strindberg en Fraenkel, wier lijken, zooals men weet, eenigen tijd geleden op het Witte eiland zfjn {-••vonden. De oude kanonneerboot „Svensk- sund”. die de expeditie in 1897 naar Spits, bergen bracht beëindigde om 2 uur n.m. zijn tocht langs de kusten van Noorwegen Zweden, om vervolgens te meren in Norrström. en wel in het midden van stad Torpedojagers escorteerden „Svensksund”. Op de kade hadden zich tal van verwanten en Intieme vrienden van de ontdekkingsreizigers verzameld, zoomede le den der regeering. vertegenwoordigers van het korps diplomatique en van een groot aantal vereenigingen. Toen de „Svensksund" naderde werd door een koor een lied aangeheven. Daarna wer den, terwijl kanonnen een eeresaluut brach ten, de kisten aan den wal gebracht en hield de vertegenwoordiger der Zweedsche regeering een korte toespraak. Onder het luiden der kerkklokken, het gedreun der kanonen en terwijl een koor liederen zong, werd een groote stoet ge vormd. waarin menschen van allerlei rang en stand, vertegenwoordigers van verschil lende landen etc. meeliepen, en plechtig schreed men in den stroomenden regen naar de kerk. Hier werden de drie met Zweed sche vlaggen bedekte kisten, terwijl een ge deelte van Eroica werd gespeeld, neergezet. Na de wijding der lijken hield bisschop Sö- derblom een Indrukwekkende toespraak. Na dat eenige koralen waren gezongen, werden tal van kransen op de kisten gelegd. Gisteravond had in het stadhuis een her denking plaats, waar verschillende redevoe ringen werden gehouden. De katholieke ..Rheinmainische Zeitung" een briefwisseling tusschen het van de nationaal-socialistisch» arbeiderspartij van het district Offenbach en den bisschop van Mainz. Het districtsbestuur had tot het bisschop pelijk ordinariaat de vraag gericht of he juts’ was. wat de pastoor van Kirschhauaei in een preek gezegd had, dat het namellj. aan lederen katholiek verboden was, ziel te laten inschrijven als lid van de Hitler partü en dat iemand, die zich als lid va deze partij had laten inschrijven, niet t» de H. H Sacramenten kon worden toegc laten. Het antwoord van den bisschop bever - tigt. dat de verklaring van den genoemde pastoor geschied was op instructie van h< bisschoppelijk ordinariaat. Het program d< i nationaal-soclalisten toch bevat stellii gen. die met de katholieke leer en met katholieke beginselen niet In overeensten ming te brengen zijn. Bedoeld wordt artikel 24 van het part: program. Ook wordt er op geweten, dat door nr ttonaal-socialistlsche sprekers op vergad ringen herhaaldelijk getegd was: jOn. strijd geldt Juda en Romel" En dan te moeten hooren, dat het rapport der Staatscommissie, welke vier jaar lang zwoegde, geen advies tot be- Bij de Haagsche politie heeft zich aan gemeld dc 23-jarige J. v. d. P uit Broek op Langendljk. die schuldig gemaakt aan verduistering van f 14.000. ten nadeele van de Ned. Mij tot Ontginning van steenkotenvelden. Naussau- laan 4, Den Haag. Hij bekende de verduistering en verklaard- in het buitenland het geld te hebben gemaakt. Hij bezat nog slechts enkele guldens. BUREAUX hof Tatefoon: Administratie Redactie No. S33

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1