ONS BLAD che Het luchtschip R101 verwoest L. Frankenberg—Alkmaar Kinderledikanten in 15 ncdeikn voorradig ELZAS /f 1 El JOH. LAUWERS ■TURNER» 2s2 DINSDAG 7 OCTOBER 1930 Voornaamste cKieuws jn I 1 Langestr. 35-37 - Payglop 8 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 235 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f 40 meer f 50 Benoemingen vanaf f7.75 Advocaat geschorst Onze vliegvelden in S er tembar Luchtpost vervoer in Ned. Indië der persoonlijke on- Over den kop geslagen 77% Oneerlijke reizigers kinderen wél '4K De revolutie in Brazilië is het niets dan de zuivere Barometers - Thermometers - Brillen Aan brandwonden overleden Door of van loopjongen Brand op een motorboot 6.000 dooden W.KERKMEER - ALKMAAR Het Bisschoppelijk Museum te Haarlem De eerste steen gelegd van den nieuwbouw De regenproeven van den heer Veraart Kantoorboeken In elke liniatuur en dikte Wij voeren slechts één kwaliteit, de beste PAYGI OP 3 ALKMAAR Groote overstroomingen in China y» Ontevredenbeld over de regeeringspolitiek □6 I Bezoekt^ onze toonkamers (naast de Singer Mij.) Verduistering van f 13.009 60 0 2u/„ io2»*;w 99 AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL VERWORPEN Het Italiaanschc stoomschip „Edera” vlot Diefstal van 13000 gulden OPVOEDKUNDE »el, fig. j of Vferstee- Bespoediging Vu der De«re mr. het commu- 142 Justitie en Motorrijder gedood Uitbreiding ran den opstand in BrariHë. Het Roemeensehe Kabinet la afgrtmdeau 5550 verduisterd Nieuwe onlusten in Bilbao. herinnert Q Barometerstand 9 uur vjn.: 759. Stilstand. ■am Er verscheen een regenboog Schippersknecht ernstig gewond o Koeta xu NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Toespraak Mgr. Aengenent. Mgr Aengenent het woord. en al ong^vaarlljk is en niet het minste effect bereiken kan. De bevriende Engelsche regeerlng mag voort gaan met de „bewapening”. In Nederland moot echter misbaar ge maakt .worden tegen de meest beschei den verdedigingsmaatregelen. Zou de S. D. A. P. héél haar petition nement maar niet intrekken? 6 0 ABONNEMENTSPRIJS! Per kwirtnl. voor Alkmaar t. Voor bulten Alkmaar 2.85 Mol Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger AfSëheid van Pater W. van Djjk O. E. 8. A. voor ibn vertrek naar de Missie. Nadere bijzonderheden over het smokkel- drama bij ,-uffendcrf. Rede van Hoover over de veiligheid vaa Amerika. OVerteden is de gepensionneerde generaal- majoor der genie J. P. Koolemans Bejjnen. 75 22 22 42 34’/. Een fraaie foto van het luchtschip R. 101, dat tegen een heuvel is gedrukt en daarna in brand vloog. By overstroomingen in China soaden 6000 menschen omgekomen rijn. Nadere bijzonderheden betreffende de ramp van de R. 101. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 551 uur. Het Congres van de Engelsche Labeur- party. De Nederlandsche regeering betuigt haar deelneming met de ramp van de R 101. i i De zoek. Het vertrek der eerste nachttreinen: tien passagiers uit Amsterdam en tien uit Rotter dam. Een religieuze eervol vermeld door de Vrije Universiteit. Revolutlonnaire samenzwering in Portugal verijdeld. >5% '4 3 VERKRIJGBAAR IN riKlAS RUW1ELZAKEN Catalogus op aanvraag óratis Het wetsontwerp betreffende bedrijfsraden en publiekrechteljjke regeling der C. A. O. heeft het dept, van Arbeid verlaten. Thans Is in kracht van gewijsde gegaan de beslissing van den Raad van Toezicht en Discipline voor de advocaten bij den Hoogen Raad der Nederlanden, waarbij mr. P. H Lammers te Den Haag voor den tijd van vier maanden is geschorst als advocaat en pro cureur. De heer Lammers heeft zich thans laten schrappen van de lijst der advocaten en procureurs. Bij het aansteken van een gasstel in eer woning aan de Papegaaienstraat te Rotter- dain is een doekje in brand gestoken. Bjj he wegnemen van het brandende doekje heb ben de kleeren van de zestigjarige bewoon ster vlam gevat. Buren hebben de vrouv geholpen, waarna zij per auto van den G O. D. naar het ziekenhuis aan den Cool singel is vervoerd, waar ze na eenige ure> aan de bekomen verwondingen is overleder Opmarsch naar Rio? Volgens berichten uit Uruguay zouden om streeks 40 000 opstandelingen toebereidselen treffen voor een opmarsch naar de hoofd stad van Brazilië met het doel de regeering ten val te brengen. sp do inwijding van het Philo- Warmond). Maar ook voor itorie, aldus Mgr., valt veel te Jn wy verplicht aan het ver- Ingrijpende crisis-maatregelen van bet be stuur der coöperatieve suikerfabrieken Dtn- teloord en Zevenbergen. Scherpe critiek van op de radio-censuur. Te Amsterdam is van een kantoorlooper f 13.000 „verdwenen.” 114% 112 18 )2 13 >9 10 10 >0 >6% is het gebied van Tsjeklang door een hevi overstroomlng geteisterd. Ruim 6000 me: schen zjjn verdronken. De rivier Tiental was na een 5 dagen durenden regen both haar oevers getreden. Vele duizenden menschen zijn door t overstroomlng dakloos geworden. Op den Ro'.tjrdamschen weg te Delft Is Zondagmiddag omstreeks 4 uur de 22-jarige motor: jjder Ch. Philex. uit E ndnoven. met zyn motorfiets over den kop geslagen. Hij be- kwr voel Gistermiddag om half 2 is te Rotterdam bij het aanslaan van den metsr, brand uitgebro ken aan boo:d van de motorboot „Appolo. nia", liggende aan de L'nker Rcttekadg. De TO-jarlge schippersknecht geraakts daarbli in brand. Hij had de tegenwoordigheid van geest om onmiddellijk over toord tï sprin gen. waarmee hy zijn leven redde. Deson danks bleek hy ernstige brandwonden te hebben opgeloopen. Hy is in het ziekenhuis aan den Coolalngel opgejtomen. deze versnelde rech tstpeekschen Eerste steenlegging van den nleuwbuuw van het Bisschoppelijk Museum te Haarlem, PUsoedski aan regeeringslüst. ani een schedelfractuur. De politie ver ende hem naar het Gasthuis, waarin hy enkele uren Icttr, zonder bjj kennis te rijn gekomen, Is overleden. i l ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f LM: elke regel meer 9-25. RECLAME per regel 6.7S vnor de eerste pagina; voer de overige pagina's f 8 5«. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD* by vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 Een telegram van den H. Vader aaa kn- ning Victor Emanuel in verbaad met de verloving van prinses Giovanna. bij verlies vsa *a anderen v inner. Men meldt ons uit Hrilevoetsluis: Nadat het Itailaansche stoomschip „Edc- ra" gistelennacht op het uitgebrachte an ker meer naar diep water vas gehieuwd, is de f rma L Smit &z Co. te Rotterdam met behulp van haar s.eepbcoten .Rotte;dam” „Blankenburg", „Kijkduin’, „Maas” en „Ganges” er gi teienmiddag in geslaagd het Schip af te brengen. De sleeptenten koersan naar- de roede van Hellevoctsluls. Zcoals men weet stiandde het stoomschip op 11 September tijden* dikken mist op de Hln- derribben. Er 1*. 2600 ton lading. bestaande uit graan, geloet, welke thans te Hellevoet- sluis In lichters is op ge slagen. De „Edera' zal moeten worden gedekt. gemeente ken. Laar 1 rijn ge. - scholia uit acat 'do peno- rergegaag id inrich- JEen by het P. B. Ingediend voorstel om de 8. A. L te verzoeken er by de En gelsche Labour-party op aan te dringen zich te verzetten tegen de bewapenlngs- plannen der Engelsche regeering, werd verworpen. Naar aanleiding van dit voor ste! besloot het P. B. de 8. A. I. te ver zoeken bij de aangesloten partben aan te dringen op de uitvoering van de in Brus sel aangenomen ontwapenlngs-resolutle, en den aangesloten partjen te verzoeke Jaarlijks aan de 8. A. I. te rapporteerer wat zy in eigen land ter uitvoering van deze resolutie hebben gedaan.” De leiding der S. D. A. P. in Nederland weigert dus, er bij de Engelsche Labour- partij op aan te dringen, dat deze zich verzetten zal tegen de „bewapenlngs- plannen” der Engelsche (Labour-)regee ring. ZIJ doet daartegenover een mid deltje aan de band, dat voor haar heel had liggen, stelselmatig Nachtelijke gevechten Uit goede (niet-offlcieele) bron wordt ge meld. dat het garnizoen van Para in op tand is gekomen en de officieren en generaals gevangen heeft gezet. Er hadden nachtelyke gevechten plaats tusschen het garnizoen, dat meester was van een deel der stad en de politie, die de fede rale regeering trouw is gebleven. 103»/,. 103»/,, 102»/. Alle «bonne’® od dit had zijn Inaevoise de verzckerlncsvoorwaarden f QflfiA Levctwlamce tfeheele «muesa-hikt heid tot werken door f 7EA bij een ongeval rnet OSft bil verlies van «en hand. 19R - rer,*€* <an cen f 50 - Ce° breuk van teflea ongevallen verzekerd voor een ckr volgende uitkeerineen 1 wVVV»" verlies van beide armen b.ido beenen ot heide oogen doodeliiken afloop Z3U.- voet of wo oog 1 duimot wi«vinger been of arm Volgens te Montevideo ontvangen berich ten heeft de revolutlonnaire beweging, die in het Zuiden van Brazilië Is ontstaan, als on dergrond het feit, dat de staten Minas Ge- raes, Rio Grande do Sul en Parana, die cen liberale alliantie vormen, ontevreden zijn over de politiek van de bondsregeering te Rio de Jtmeiro. Deze staten zouden het plan hebben Prestes, den nieuwgekozen presi dent, niet te erkennen en protesteeren tegen de houding van het bondscongres. De positie van de regeering te Rio de Janeiro is sterk, maar men meent dat zij zwakker zou worden, indien de democraten van Sao Paolo zich bij de beweging zouden aansluiten. Gemeld wordt dat oorlog schepen der bondsregeering naar het Zuiden zijn gezon den ten einde een blokkade In te stellen. “Pen wer« Patri*, ummel, g Een 14-jarige jongen, werkzaam by een rifec.enkantoor aan den Keizersgracht te Am.terdam. werd gistermorgen uitgezonden om geld ts Innen. Hy stapte daarvoor op zyn fiets. Teen hy zijn boodschappen gedaan had en ongeveer 13CQ0 gulden had geïnd, stalde hy zijn karretje In de buurt van het kan toor en liet de tasch met het geïnde bedrag lan de fiets hangen. Vervolgens ging hij voor zichzelf een boodschap doen. Toen hy daar van teru’kecrde heeft hjj de tasch van het rijwiel genomen en is ermee naar het kan toor gegaan. By opening van de tasch bleek het geld te zyn verdwenen. De politie, die van de zaak in kennis werd le.teld. heeft het jon-jmensch mee naar het bureau genomen en hem voorlooplg vastge houden. Het is op het oogenblik niet bekend, of het leid in de fietsenbewaarplaata is weggeno men. of dat de Jongen zich aan diefstal heeft sc»- Mig gemaakt. Gistermiddag zbn te Schevenlngen de proeven voor het neerslaan van wolken her haald. Te kwart voor vier verscheen voor de pier een viertal vliegtuigen, warvan er drie waren geladen met onderkoeld ijs. De vliegtuigen zetten koers in Zuid-Wes- teiyke richting boven de Noordzee en vlo gen aldra boven cen der groote wolken, die zich tusschen de zon en de Pier bevond. Na dat het uitstrooien van het Ijs op deze wolk had plaats gevonden zagen d* op de Pier aanwezigen een regenboog verschijnen die gedurende tien minuten zichtbaar bleef, de neerslag rou in zee zjjn gekomen. Alvorens naar Indië te vertrekken zal de heer Veraart nog over eenlgen rijd zijn proeven trach ten te herhalen met nieuwe grootere nog In aanbouw zynde driemotorige Fokkermachi- nea. welke proeven in ieder geval voor 1 Maart zullen plaats vinden. WU BREIEN en REPAREEREN alle soorten wollen kleeding. kousen en sokken; ook de allerfynste. JAAP SNOR - Zuidstraat IS - Den Helder. Let op den gelen winkel. Voor Alkmaar en omgeving: Me j. v. DIEST, Ondegr. a 216. Voor Schagen en omgeving: Mej. C. DE MOEL Noord. Overige piaatoen met den vrachtrijder. ,Jk althans had als Jongen mijn slaap kamertje ngast een geheimzinnig deurtje Deed men dat deurtje open en kroop men door het aldus ontstane gat, dan kwam men op een zolder, waar mijn moeder op uitgespreide lakens haar wintervoorraad appels had liggen, soort by soort. Ik bracht stelselmatig mijn bezoeken door dat gat en sloot dan behoedzaam de deur achter mij. Mijn ordelievende Uitbreiding van den opstand De staten Piauhy, Ceara, Rio Grande do Norte en Parahyba zouden zich bfj den op stand hebben aange loten. Een aanval op Sao Paulo zou aanstaande zijn. Generaal Dacunha, een der rebellenleiders, bevestigde, dat de opstandelingen In Rio Grande do Sul beschikken over 40 000 man en 1000 burgers, en dat zich voortdurend federale troepen bij de Insurgenten aanslui ten. Volgens berichten uit Brazilië zouden ten minste zeven staten tegen de bondsregeering in opstand zyn gekomen. «ehter m|j. Mijn ordelievende moeder moet dat gemerkt hebben. Maar ver- moedeiyk wilde zjj myn appels niet oe- rooven van het aroma, dat de strooptocht tr aan gaf.,.. Gapte ik ook centen dus? Is dat ooit by my opgekomen? Welnee, tusschen die twee dingen Is voor een gewoon kind de geheele hemelsbreedte. De pa echter uit het bovenstaande ver haal huilt nu in de „N. R. Crt.”, dat de V. A. R. A., gelllk eert jds Socrates, de zielen der jeugd vergiftigt. En deswege elscht h’T censuur, nóg meer censuur. Anders kan een fatsoendeiyk vader geeii gerust oogenblik meer de deur uit, of zyn kinderen worden voor dieven en inbrekers opgeleid.” ALKMAAR TaMuoa: Administratie No. 433 Redactie No. 633 Staat van beleg tot 31 December De Braziliaansche regeering heeft de slui ting tot nader order van alle banken In Bra- zUUë gelast, ten einde speculaties tegen te gaan. De Braziliaansche Internationale lucht diensten zyn stopgezet. De afkondiging van den staat van beleg ge schiedde tot 31 December. Dan nam Deze dankte voor de vrlendeiyke woorden, tot hem gesproken. Mgr. verzekerde, ten hoogste belang te stellen in den bloei van het museum, omdat het getuigt van schoone rijden. Er is een opbloei van godsdienstig leven: het aantal H. H. Communiën neemt toe. het sociale leven ontwikkelt zich sterker, de Seminaries breiden zich uit. Morgen is het weer een gloriedag voor het bisdom. (Mgr. doelde hier jpp sophicum kunst en Astc doen. Daüfzyi leden. Mgr. was‘er van overtuigd, dat een goed museum en een uitstekend Ingericht archief van groote beteekenis zyn voor het Bisdom, en daarom wil hy gaarne zijn vollen steun aan archief en museum schenken. Nog gaf Mgr. uiting aan zijn dankbaar heid jegens hen. die reeds hun steun aan het museum geven en wees er op. dat het voor hen allen cen dag van groote blijd schap moet zijn, omdat nu een groote stap gezet is In de richting van de verdere ont wikkeling van museum en archief. Mgr. hoopte, dat Gods zegen tot In lengte van dagen op het muieum zou mogen blijven rusten. Vervolgens nam Mgr. Hensen nog even het woirrl, om bouwheer en bouwmeester harte- lijk dank te zeggen voor de edelmoedigheid, waarmede zij den bouw tot stand trachten te brengen. Hiermede was het offlcieele gedeelte van de plechtigheid geëindigd. Schiphol, de luchtaven van Amsterdam, werd gedurende de maand September aan- gedcun door 641 verkeersvdegtulgen der ge regelde luchtlljr.en. 418 vliegtuigen van Le ger en Marine en 17 extra vliegtuigen, ter- wyi 15 proefvluchten met vliegtuigen van de K. L. M. en andere luchtvaartmaatschap pijen werden ultnevoerd. Tevens .hadden er 25 vluchten plaats met vliegtuigen van de N.V. Nederlandsche Vlleg- tulgenfabrlek „Fokker" en 66 vluchten met Pandervliegtulgen van de National» Lucht- vaartschool. Hfet aantal pleziervliegers bedroeg 374 en hët aantal bezoekers 5021. Waalhaven de luchthaven van Rotterdam werd gedurende die maand aangedaan door 229 verkeersvliegtuigen, 138 vliegtuigen van leger en marine, 59 vliegtuigen van de Nationale Luchtvaartschool en verschillende particulieren. Bovendien werden op Waalhaven 34 proef- rond- en oeïenvluchten uitgevoerd door ver keersvliegtuigen der K. L. M 5 door andere maatschappUen. 261 door vliegtuigen der Nationale Luchtvaartschool en 16 door op Waalhaven gestationneerde militaire vlieg tuigen. Het aantal pleziervliegers bedroeg 50 en het aantal bezoekers 4631. BIJ een grossiersflrma te Den Haag, die ver. schillende reizigers in vasten dienst heeft, werd dezer dagen fraude ontdekt. Een ondet. zoek bracht aa.i het licht, dat een 43-jarige reiziger In den loop der laattte jaren ten nadeele deze: firma verduistering moet heb ben gepleegd tot een bedrag van ongeveer 3750. Tijdens het onderzoek Is gebleken, dat ook ean andere reiziger dezer firma, een 38-jarige man, verduisie; Ing van gelden op zijn gewe ten heeft en wel tet een bidrag van ongeveer IBM ten nadeelt, der N.V. Ook hy moet deze verduistering in óen loep van enkele jaren hebben gepleegd. De politie heeft belden aangehouden. Evenals de Nederlandsche administratie stelt de Indische administratie alles in het werk om de overkomst van de corres pondentie te bespoedigen. Zooveel mogelijk wordt hierby gebruik gemaakt van lucht diensten Naast den rechtstreekschen luchtpostdienst NederlandIndië, welke de snelste verbin ding vormt. Is nu ook voor de correspon dentie, welke met de gewone mail wordt verzonden, eenige bespoediging verkregen door gebruik te maken van den wekeiyk- schen Juchtdlenst WeltevredenPalembang Medan v.v. in aansluiting op de uitvarende en thuiskomende schepen van de My. Ne derland en Rotterdamschen Lloyd. De tijd winst, welke hiermede wordt verkregen, be draagt voor Palembang en Pladjoe twee tot vier dagen, voor West- en Mtdden-Java twee dagen en voor Oost-Java 2H dag. Het luchtrecht voor dit luchtvervoer bedraagt tien cent per briefkaart en tien cent per twintig gram voor de overige stukken. De correspondentie moet van een aanwyzlng ..van Medan af per vliegtuig" worden voor zien. Voorts bestaat de gelegenheid om cor respondentie welke van een duidelijke aan wijzing ter zake is voorzien, met den En- gelschen luchtdienst naar Karachi te ver zenden. daarna met de gewone middelen van vervoer en van Medan af weder per vlieg tuig. Het luchtrecht bedraagt dan <40 10) dus vyftlg cent per briefkaart en vyftlg cent per twintig «vm voor de overige stukken. In deze getallen Is de overkomstduur uiteraard steeds nog aanmerkeiyk langer dan by verzending met den, rechtstreekschen veertiendaagschen luchtdienst Amsterdam Batavia. Brieven byv, welke een week na mallverblnding mat d«n luchtdienst worden ver zonden, bereiken nog eerder hun bestem ming. De verslagjes betreffende vergaderin gen van het partijbestuur der S. D. A. P. zijn over het algemeen heel leerzaam Hoe ondemokratlsch-kort ze meestal ook samengesteld worden. In het verslagje, dat de soclaal-demn- kratische pers publiceert van de Zater dag gehouden vergadering van het partijbestuur, lezen wij o.a.: En toch waarheid. Als de V. A. R. A. (en met h&ér A. B. K.) verkondigt: ^appelen stelen, is geen stelen”, dan worden de luisterende (en lezende) kinderen opgevoed tot niet minder dan „dieven en Inbrekers”. Als een kind een appel gappen mag. waarom zou het dan ook niet *n paar centen mogen stelen, waarvoor het een appel koopen kan? En als het *n paar centen mag stelen, waarom dan geen gulden, geen rijksdaalder? Waarom zou dan ook niet een deurtje geforceerd mogen worden om 'n appel, •n paar centen, ‘n gulden of ’n rijks daalder te stelen? Hier hebben we weer zoo’n fijn staal tje van de socialistische opvoedkunde, welke de begrippen eerlijkheid, eigen domsrecht en schuld verdoezelt, ja, voor kinderen zelfs wegcijfert. Alsof die kinderen niet groot worden! De socialistische heeren zijn mét den godsdienst het princiep van het mijn en dijn onherstelbaar kwijt geraakt „Appelen stelen, is geen stelen”, zegt de heer A. B. K. Z. D. H. heeft tot Kapelaan benoemd den volgende W. W. E. E. Heeren: Haarlem (Kathedraal) A. v. d. Ouden hoven Amsterdam (H. Bonlfatlus) W. gen; Llsse (H. Agatha) B. Koopen; Schoonhoven. J. Greitcmann. neom.; Haarlem (H. H. Elisabeth en Barbara) J. etadegaard; Mlddelharnls, B. Henning, neom. Een meelwarenfabrlkant te Amsterdam, heeft by de politie aangifte gedaan, dat Iemand uit Den Haag een bedrag van f 13.C00 te zyner nadeele heeft verduisterd. politie beeft de zaak nog 'in onder- De V. A. R. A. schijnt het erop aan tc leggen, zoo nu en dan uitzendingen re geven, waartegen ieder behoorlijk Neder lander In verzet moet komen. Dat is niet heel taktlsch van de V. A. R. A„ want aldus doet zij ernstig afbreuk aan het prestige van alle bij- I zondere omroepen, dus ook aan het prestige van zichzelf, en roept zij, mj alle rechtmatig gesputter tegen zekere censuur-maatregelen, nog meer censuur over de radio af. Onlangs declameerde Willem van Capellqp voor de V. A. R. A. „No. Tach tig”, een gevangenisstuk van Herman Heyermans, waarin de luisteraars vol gens een Inzender in „De Gelderlander” In een tijdsbestek van 20 minuten te slikken kregen: L Godloochenlng en bespotting van het Godsgeloof. 2. Ontkenning sterfelijkheid. 3. Verkondiging der Boeddhistische leer der wedergeboorte. 4. Verheerlijking van nisme. 5. Verdachtmaking der van ons gevangeniswezen. Maar dAt was Roomsche, vitterige overdrijving! Een Inzender In de „Nieuwe Rotterd Crt.” (hèm zal men toch niet van Room- sche of christelijke kleinzieligheid ver denken) heeft er zich over beklaagd, dat den kinderen, die naar deze uitzen ding luisterden, in allen ernst vóórge- preekt werd: „Appelen stelen, is geen stelen”. Tegen dit beklag komt A. B. K. In „Het Volk” In verzet. Volgens hem mogen appelen stelen. HU vertelt: het hoofd der PooMm Maandagmiddag heeft te Haarlem de plech tige eerste steenlegging plaats gehad van den nieuwbouw van het Bisschoppelijk museum. De wijding van den steen geschiedde door Z. D. H. Mgr. J. D. J. Aengenent. Bls chop van Haarlem. In tegenwoordigheid van den Hoogeerw. Heer Mgr. M. P. J. Möllmann. Vlcar.’s-Generaal, den Hoogeerw. Heer Mgr. A H. L. H?nsen, en van het bestuur van het Mureum. zijnde de Zeereerw. Heeren pastoor L J. Eoegmans, pastoor C. N. J. Meysing. de secretarissen van het bl dom J. M. v. d. Tuijn en Th. W. Plchot. prof. J. J. Henne- man. OoJj waren aanwezig de architect de heer Jan Stuyt, de aanne ?r en de oprichter. Nadat Mgr. Aengenent den steen gewijd had, verrichtte Mgr. Hensen de steenlegging. De steen van zwart marmer bevatte in rouclen letters het volgend? opschrift: Mgr. Dr. A. H. L. Hensen. Protonot. Apost. a.l.p. 6 Oct. 1930. Teen Bls chop van Haarlem was Joannes Domlnicus Joseph.” Na deze steenlegging metselden eerst Mgr. Aengenent en Mgr. Möllmann en vervol gens de leden van het bestuur een steentje. Vervolgens vercenlgden allen zich in een der zalen van het mu eum. Daar nam allereerst het woord de voorzitter van het bestuur, pastoor Boogmans. Deze dankte allereerst Mgr., dat deze zelf den zegen over het bouwwerk was komen ult- spreken en zijn hoogen steun aan het werk gerit. Dit wordt te meer op prijs gesteld, omdat sinds menschenheugcnl; een Blsschop van Haarlem geen bezoek gebracht heeft aan het museum. Spr. wees er dan op en hy toonde dit met eenige voorbeelden aan, dat het werk van het museum zeer noodig Is en dat er een groot verleden hoog te houden is. Het mu seum herinnert oa. aan de vervolgingen en aan den tyd van de schuilkerken. Iedere kamer van het museum getuigt daarvan. 8pr. bestreed de heerschende opvatting als zou het museum niet meer zoo noodig zijn en ging verder na. dat de zorg vóór oude zaken en kunst werkelijk rich zelf betaalt. Dan dankte spr. Mgr. Hensen, dat hy den eersten steen heeft willen leggen, en wees er op dat dr. Van Aareen en Mgr. Graaf de grondleggers zyn geweest voor dezen nieuwbouw. Toch zou de bouw onmogelyk rijn geweest, Indien niet Iemand het museumbestuur daartoe in staat gesteld had. De steen, door Mgr. Hensen thans gelegd, is daarvan slechts het zinnebeeld en spr. wenschte Mgr. Hen- ren toe. dat hy de voltooiing van den bouw zou mogen beleven. Spr. dankte voorts den Vlcarls-Generaal en andere belangstellenden voor hun aan wezigheid. BUREAU: HOF 6,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1