ONS BLAD ELZAS wl' Warmwaterstoven f6.50 L. Frankenberg—Alkmaar HET DUITSCHE PARLEMENT Voornaamste cJCteuws Langestr. 35-37- Payglop 8 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 237 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DONDERDAG 9 OCTOBER 1930 f 40 En de verantwoordelijkheid Aan de douane ontsnapt R. K. Jeugdwerk en Volkstelling Brutaal stukje van een smokkelaar den Verscheidene lijken herkend NEN JOH. LAUWERS Schip In nood bij Enkhaizen Vergiftiging te Rotterdam Een persoon overleden Bij een inbraak gestoord Sodalitas Medicorum Ook dr. F reder ik van Eeden Brand te Soerabaja Nederlandsche Jaarbeurs Nederlandsche Spoorwegen Ernstige ongelukken in de mijn Oranje Nassau III Massief eiken, van boven bekleed, met binnenbak Enorme sorteering in meubelen op eik gebied Uitstel der herziening Dienst voor waarden V» Uitzending van de VARA afgebroken De ramp van het luchtschip „R 101 Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Candidaten voor den Literatuur-Nobelprijs MH6IFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD at Rotterdam. Ma’ Twee dooden, een zwaar gewonde na gas Verblindende rijwielverlichting Het nteawe Roemeemche kabinet. Op aangewezen Barometerstand 9 uur v.m.: 754 voorat* aap FL- ober PWb Jonren door een mes ernstig: gewond Braho- Irohaa- i Point Rott. biedam Betonden binnenrebracht Oude man overvallen Fatntormrnt der N.V. Zoutwaterbad? Korporaal Broers t schade f 25.8M.— e Stoeipartij met kwade gevolgen Afscheid van de eerste AagnstUnsehe mb - sionarisaen te Eindhoven. (naast de Singer Mij.) INDIK. Koopt thans üw St. Nicolaas-Cadeaux voor Uwe familie in Oost en West Wij hebben alle nieuwe artikelen reeds ontvangen Pertm. lanshal «on. L liro. srige Focke- menden Ijder te Bonder maken. DP eerstvolgende te houden Nederland sche Jaarbeurs zal worden gehouden van De kisten met de lijken van de verongelukte passagiers van het luchtschip R Ml worden gebracht naar het stadhuis te Beauvais Het Uih van korporaal Broers, die Ml d jongste Marine-manoeuvres te omgekeuoei te thans aangespoeld. Tot directeur van de gemeente gaedabrf te Amsterdam te benoemd tr. M. v. d. Her gVREAU: Telefoon: Streven van de K. N. A. C. naar afdoende maatregelen Wijl btj het secretariaat der Interdiocesane Jeugdcommissie nog niet alle antwoorden op de verzonden circulaires zijn binnengeko men. moge langs dezen weg er aan herin nerd worden, dat het antwoord op 10 October moet zijn verzonden. Anders is het onmoge lijk aan de regeering een goede opgave te verstrekken. Overtuigd dat allen voor deze, door het Doorluchtig Episcopaat warm aan bevolen aangelegenheid, hun medewerking zullen geven, verzoekt ondergeteekende be leefd nog heden het gevraagde adres op te zenden. toestand van het slachtoffer te zeer zorgwekkend. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de vr^gg wie het mes gegooid heeft. G. J. SUETENS. Secr. Interdiocesane Jeugdccmmlssie. Plebanle, Den Bosch. DoodelUke ongevallen in de Oranje Nas sanmjjn. Tot hooglreraar aan Be universitelt te Ar sterdam is benoemd prof. dr. M. W. Woe deman. Belangrijke veroveringen der opstandeling in Brazilië. Pernambuco in hun handen volgens ingesteld onderzoek te tot „M tafto” als voorbehoedmiddel tegen mand- k I a uwxeer waardeloos. lenua. Iraa i Ha» taandat» ertf, btl du en daar goederen roederea d nog da «HPMR uit Osa, edentate ÓJn flets Kom Hl bleek >ben hu* uL Bre’aal staaltje van een ■■inMrlnnr aa de Belgische grens. Stijgend aantal slachtoffers der eversteo- mine in Mexico. Als candidaat voor den Btterairen Ndbe' prijs van dit jaar wordt ojn. genoemd d F. v. Eeden. De uitzending der V.A.R.A. |s gteberwvor afgebroken. ehoudra tijd aan e. Heer. Duitsche man te ht. r. Paimaa. Weer een doode. De zeilmaker Church is intusschen te Beau vais overleden. De drie lichtgewonden, die den overtocht naar Engeland aan boord van de kruiser „Tempest” hebben medegemaakt, zijn te Cardngton aangekomen. De toestand van de overige drie gekwetsten is vooruitgaande. aandag- ou weder van J. krachtig respaard id. be ach! nes, ens bet andere bliksem sn. I groote In de eergisteren gehouden conferentie tus- schen de directie der N. S. en den Personeel- raad. zijn uitvoerige besprekingen gevoerd over het al of niet uitstellen der herziening van de Dienst voorwaarden. De directie verklaarde, met het oog op de minder gunstige bedrijfsresultaten, geen en kele verbetering in de loonregeling in over weging te kunnen nemen. Evenmin zal er van een extra-uitkeerlng. als door den Per- soneelraad gevraagd, iets kunnen komen, al was de directie bereid, deze zaak in Decem ber a.s. nog eens nader te bezien. ondeugdelijk is geweest. een onderzoek ingesteld. De grootmoeder van het gezin, die ook had meegegeten, te de eenige. die niet dek Een notitieboekje onder de puinen gevonden? Onder de overblijfselen van de R. 101 is, volgens een bericht in de Berljjnsche bladen een notitieboekje gevonden met aanteekenin- gen der ingenieurs over den zoo ongelukkig verloopen tocht en de daaraan voorafgegane proeftochten. Volgens deze aanteekenlngen zouden de motoren en de smering niet on berispelijk hebben gefunctionneerd. Ook zou den bij de proeftochten op den eersten, twee-: den en derden October verscheidene malen door warmloopen der motoren kleine brandjes zijn voorgekomen. Het notitieboekje schijnt op merkwaardige wijze door de vlammen ge spaard te zijn. Onder de aanteekenlngen be vindt zich oa. een notitie luidende ais volgt: „Het schijnt, dat er iets in brand is geraakt. Alles rookt.” Waar deze aanteekening echter betrekking op heeft en door wlen zij gemaakt is, is nog volkomen onbekend. Gisternacht zijn twee mannen de woning van den 72-jarigen landbouwer Hinfert in Albergen (Ov.) binnengedrongen. De inbre kers hebben getracht een groote geldkist open te maken. Hierbij werd vrij veel lawaai gemaakt, zoodat H. wakker werd. Hij begaf zich naar de kamer en werd hier overvallen door de beide mannen, die hem zoodanig mishandelden, dat hij bewusteloos neerviel. Hjj had nog gelegenheid gehad om hulp te roepen, waardoor een knecht en een dienst bode toeschoten. De inbrekers namen toen de vlucht. Er is niets gestolen, naar naderhand bleek is de oude man niA ernstig gewond. Men heeft eerst in den loop van gistel moi gen de politie gewaarschuwd, die een uitgebreid <te 4». lams uR loor ee« len. Da e- Hij vervoetR Als candidaten voor den Litteralren Nobel prijs van dit jaar worden de navolgende literatoren genoemd: Theodore Dreiser (Vereenigde Staten), Jo hannes von Jensen (Denemarken). Gunarson (Ijsland). Dr. Frederik van Eeden (Neder land) en Paul Valéry (Frankrijk). UchA op De lantaarns moeten morgei worden opgestoken om: 5.48 uur. sn era •n leed, M, met te over- Nog ren slachtoffer der laeMrarap t Beauvais overleden. Een verbeterde standplaats-aftrek Als uiterste concessie verklaarde de direc tie zich bereid om. indien tot uitstel van de herziening van de Dlenstvoorwaarden be sloten werd, met ingang van 1 Jan. as. de verbeterde standplaats-aftrek in te voeren, waarvan de kosten ongeveer 800.000 zullen bedragen. Na afloop ier conferentie is in een ge- combineerde hoofdbestuursvergadering der erkende spoorwegvakbonden. eenstemmig be sloten om aan de leden te advlseeren in ver band met de toezeggingen van de directie het uitstel der herziening van de Dienstvoor- waarden voor een jaar te aanvaarden. Geen verbetering in de liiaim gi Mug geen extra-nttkrering voor tot Spooewegpei sonreL ADVERTENTIEPRIJS: Va» 1—9 regels f 1.25: elke regefmeer 8-35. RECLAME per regel 9.15 voer de eerste pagina; voor de wrerlge pagina's f 9M. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bjj vooruitbetaling per plaatsing 8.88 per advertentie van S regels: Iedere regel meer 8.12 bij verlies ven T vaderen viara» Eergisternacht heeft kampong te Soerabaja e< in een Chineesche toko 'van emaillegoederen. De schade, welke ongeveer 25.000 bedraagt. AU» abonne-e op dit blad site in ar TO to <te reraekerinasvoorweerdeo f Onnn Lerensiaaae eeheele otuewbiktbeld tot werken door f ven bh een onaeval met f sen bil verlies van een band, f IOC bb verliee van een f CfJ bij een breuk van t*n ongevallen veraekerd voor een der rotonde uitkeerinaeo 1 wVUU. verliea van beide armen beide beenen o« belde oo*n *5U.- doodeiHken efloon 25U.- roct «g een oog 143. duim ot wieviniter 1 been at arm Bij het aanbreken van het seizoen, waarin de verlichting vroeg moet worden ontstoken, treedt het probleem der verblindende rijwiel verlichting. hoofdzakeljjk het gevolg van een verkeerden stand van de lamp, waardoor de stralenbundel te veel opwaarts uitschijnt, op nieuw sterk op den voorgrond. Is de automobilist door str nge voorschrif ten gebonden, de wielrijder kan zijn licht vrijelijk laten schijnen en op deze wjjze de oorzaak zijn van ernstige verkeersongeluk ken. die met een weinig zorg voorkomen hadden kunnen worden. Wie zich 's avonds langs onze wegen begeeft, kan gemakkeljjk constateeren op welke roekelooze wijze eigen veiligheid en die van andere weggebruikers in gevaar wordt gebracht. Bij de eerstvolgen de herziening van Motor- en Rljwlelwet zal aan deze belangrijke aangelegenheid dan ook zeker de noodlge aandacht worden besteed, doch uiteraard zal hiermede nog wel «enige tjjd gemoeid zijn. In afwachting van een dergelijke regeling heeft de K. N. A. C. zich tot de in aanmerking komende autoriteiten gewend met het verzoek haar streven naar een veiliger verkeer te steunen door het ne men van maatregelen, waardoor voorloopig dit euvel zooveel mogelijk wordt verholpen. Voorts heeft de Club een beroep gedaan op de medewerking van den bond van Rij wielhandelaren, welks leden toch in de eer ste plaats in staat zijn het gesignaleerde euvel te bestrijden. VergifUgingageval te overleden. vand-xu J. ora door ra d. Zwaar wertf bg n. Nadat werd ra toestand 1 o»er«a. Condoleantiebetuiging van Z. H. den Paus. Z. H. de Paus heeft den Aartsbisschop van Westminster opdracht gegeven den konlng van England zijn deelneming te betuigen met den zwaren slag welke Engeland door den ramp van de R 101 heeft getroffen. De Italiaansche Minister voor Luchtvaart, generaal Balbo. heeft zich gisteren, vergezeld van eenige officieren, naar Londen begeven, ter bijwoning aan de begrafenisplechtigheid. Oorspronkelijk zou de tocht per vliegtuig geschieden, doch slecht vliegweer verhinderde de vlucht over de Alpen, zoodat de tocht per trein geschiedde. Bjj het Woensdag heerschende stormweer kreeg het op de reede van Enkhuizen Bg* gende schip .Avontuur", schipper R. Lun- sing. geladen met hout en komende van Amsterdam met bestemming naar Drachten het zwaar te verantwoorden. Het schip werd van de ankers geslagen er. was overgegeven aan wind en golven. De sleepboot ..Corrlkapitein K. Mandema- ker, ging het schip te hulp en kon na era moeilijken tocht verbinding met het schip krijgen, het daarna op sleep nemen en be houden in de haven van Enkhuizen j»,iuwi In de doodenhal van Westminster konden er 12 lijken door de nagelaten betrekkingen herkend worden aan de hand van allerlei kleine persoonlijke bezittingen. Geïdentifi ceerd werden op deze wijze Sir Sefton Branc- ker, de commandant van t luchtachip, Irwin, I de constructeur Richmond en de meteocoloew-|>, Geblett, benevens ren aantal Anderen. De overbrenging van de lijkkisten zal morgen in den vroegen ochtend plaats hebben. De stad Bedford zal Zaterdag een algemeenen rouw dag houden. BU het Ministerie van Luchtvaart is een groot aantal aanvragen voor toegangskaarten voor de plechtigheid in Sint Paul's Cathedral binnengekomen. Deze rouwdienst zal per radio voor geheel Engeland en de Dominions worden uitgezonden. Het njk van dra korporaal-teiegranat INrers die bij de jongste martne-manoeovira. naar men rich herinneren ral. van da tor pedoboot G 3 over boord is geslagen is thau aangespoeld op de kust tra Zuiden van Nleu- wediep. De begrafenis ral heden aldaar geschie den. op verzoek van de XaaeKte aandw mfii- Burgers Go 's Bank heeft aan verschil lende effectenhandelaren een schrijven ver zonden. waarin de vrees wordt uitgesproken dat binnen enkele dagen het faillissement over de N.V. Zoutwaterbad zal worden uitge. sproken, wanneer althans obligatiehouders zelf niets doen. Het Zoutwaterbad is onder pand voor de 8 pCt. leening Sodalitas Medi corum. De reenomlacto betrekkingen taaarb- Engeland en de Britreto koloniën. hare er eok toe bijgedragen, het Cen trum eveneens, en het buitenland gaat ook niet vrij uit, dat het eene ondertee- kenlng aanvaard heeft, die bewerkstel ligd werd onder zulke door en door on betrouwbare omstandigheden, als waar van het in Februari dezes jaars getuige was. Erkend moet worden, dat het Cen trum zich bij die gelegenheid leelijk bij den neus heeft laten nemen, want de Inkt, waarmede het Youngplan onder- teekend werd, was nog niet droog, of de socialisten schudden alle verantwoorde lijkheid reeds van zich af en gingen openlijk tot de oppositie over, terwijl de Volkspartij als van ouds haar kracht in sabotage en chikanes zocht. Kon het Duitsche volk nu in parle mentairen zin logisch denken dan zou het de socialisten niet ten allen prijs uit de regeering weren, maar ze er veel liever in halen. Het zou aan de Genossen zeggen. Mijne Heeren, Gij hebt middels het kabinet Muller met deszelfs socialis tische signatuur de hoofdverantwoorde lijkheid voor de aanvaarding van het Youngplan te dragen. Neemt nu het roer van staat eens In handen en toont ons hoe dit. Uw plan, eigenlijk in wer king behoord te worden gesteld. Gelijk boven gezegd zou een demissie Briining de heerschende verwarring ten minste in deze richting kunnen opkla ren en zou ookj^et buitenland, dat veel hoop in de soeflmsten schijnt te stellen, zich er rekenschap van kunnen geven wat het heeft aan het Jawoord, dat deze heeren in Februari j.l. zoo grif en gretig gaven. Want bij een ontslag van Bru ning zou het hoofd van staat zich wel tot de sterkste partij wenden met ver zoek een nieuwe regeering te vormen. De mogelijkheid bestaat ook nog, dat nationaal-socialisten en nationalen een arbeidsgemeenschap aangaan en in dat geval zouden de rechtsradicalen tot de regeeringsvormtnf uitgenoodigd kuhnen worden. Het ziet er echter niet naar uit. dat een dezer beide groepen een „wor king majority” kan samenstellen. zoodat Hindenburg dan met een Rijksdag over zou blijven, waarmede geen enkele denkbare regeering kan samenwerken. Wat er dan geschieden moet is een aan gelegenheid van speculatie, maar be moedigend ziet er de toekomst, van dezen hoek bekeken, niet uit. Een gezin, wonende in de Letostraat te Rotterdam, is Zondag na het gebruik van het middagmaal, onwel geworden. Aanvankelijk waren de verschijnselen niet ernstig. Eergisteren evenwel bleek de toestand ge vaarlijk te zijn en is het geheele gezin, bestaande uit vjjf personen, benevens een negentienjarige' jongeman, die niet tot het gezin behoorde en die meegegeten had, naar het ziekenhuis gebracht. 's Nachts is de vader van het gezin, de vijftigjarige P. Hagendjjk.. in het zieken huis overleden. De toestand van de ande ren is niet zonder gevaar. Vermoed wordt, dat de melk, die ge bruikt is bij het bereiden van een pudding. Daarnaar wordt HOF ALKMAAR Administratie Na 413 Redactie N«. KM voor het Young-plan Na de catastrophe van de R 1O1 in de Chineesche felle brand gewoed In de cndergrondsche werken van de Oranje Nassau mijn III te Heerlerheide, heelt Dinsdagavond in een afbraak een ernstig ongeluk plaats gehad, doordat 2 arbeiders door ren van een waterleiding afspringende gummislang met zuigknop werden getroffen. Een der getroffene H. 8. uit Heerlerheide, gehuwd en vader van een kind, is aan de verwondingen overleden. Het andere slacht, offer J. S.. eveneens uit Heerlerheide. die In het ziekenhuis te Heerlen is opgenomen, is er vrij ernstig aan toe. Nog een slachtoffer overleden De mijnwerker K die de vorige week in de Oriuije-Nassaumijn III te Heerlerheide on der afvallend gesteente werd bedolven, Is thans in het Sint Josephs ziekenhmuls te Heerlen aan de opgeloopen wonden over, leden. den Hllversumzender Op golflengte 2M Meter, zond gisteravond de VARA haar programma uit. In dit programma was opgenomen de uitzending van het eerste deel eener propa- tondavergadering te Leiden, waarbij het VARA-orkest rijn medewerking zou rer- leenen en waar de omroepsecretaris van de VARA, de heer G. J. Zwertbroek het woord zou voeren over: De zendermisère In den Nederlandschen Omroep, zulks in verband met het bekende besluit van de Fraagsche Conferentie, waarbij Nederland de 1071 Metergolf werd afgenomen. Spreker oefende critiek.op het beleid der regeering en op het feit, dat de beide op Hilversum aangewezen omroepvereenigin- gen. de AVRO en de VARA Inzake zender- bouw niet tot overeenstemming hadden kunnen komen. Op dit punt van zjjn redevoering, te tien minuten voor negen, werd medegedeeld, dat de uitzending van de rede van den heer Zwertbroek op last van de Radlo- omroep Contröle-Commissie afgebroken werd. Eerst op Contröle-Commissie na een half uur kwam de VARA terug; begonnen werd met een socialistisch strijdlied, waarna de uitzending werd voort gezet met het overige gedeelte van het programma Aan de Belgische grens is de smokkel- ha: del den laatsten tijd hand over hand toegenomen en de op handen zijnde accijns- verhooging wekte’ het vermoeden, dat spe ciaal de smokkelarij in gedistilleerd weer haar oude bloeiperiode zou gaan doorma ken. Gistermorgen, omstreeks vjjf uur waren de rijksambtenaren op het spoor gekomen van een groote smokkelgeschiedenis, die zie’ reeds gerulmen tjjd per auto afspeelt. Op dezen ochtend kwam een groote vracht auto uit de richting België naar Neder land. waarvan de bestuurder geen gehoor gaf aan stopsignalen der kommiezen. Dezen losten daarop eenige schoten, hetgeen hun collega's alarmeerde, die zich tussche^ Berkel en Schaft en Valkerxswaard verdekt hadden opgesteld in de nabijheid van een boerderij. In allerijl versperden zjj den weg met twee landbouwwagens en vier ge punte metalen eggen. De auto, die met klein licht reed, derde langzaam zigzag over den weg. doch toen de chauffeur de hindernis bemerkte ontstak hij de groote lampen gaf vol en stortte zich in donderende vaart op de barricade Deze werd geheel uit elkaar ge reden. de auto baande zich een doortocht en ondanks de schoten, die de ambtenaren op den chauffeur van den wagen losten, bleef de bestuurder ongedeerd en wuifde de kommiezen triomfantelijk toe. toen hij met groote snelheid verdween. Op het oogenblik heeft men gren aan wijzingen omtrent voertuig en bestuurder. Het regeertngsprogram van rijkskan- aelier Brüning is nu van alle kanten druk besproken geworden en daarbij springt het verheugend feit in het oog, dat de middenmoot des volks er over het algemeen mee in schijnt te stem men. Niet minder dan drie van de tegen woordige regeeringsgroepen nJ. de Volkspartij, de economische partij' en de christelijk socialen hebben echter a priori verklaard, dat ze geen kabinet willen ondersteunen, waaraan de man nen van Marx deelnemen,, het moge selfs het prachtigste regeertngsprogram aan het parlement voorleggen, dat slechts gewenscht kan worden. Wat ze dan eigenlijk willen, weten ze zelf niet, want ze hebben een blinddoek voor hun kijkertjes getrokken. Heel hun staat kundige wijsheid bestaat inderdaad slechts uit één volzin: weg met de aocl's! De socialisten zijn met dat standpunt natuurlijk reusachtig ingenomen, want ae voelen er uit den aard der zaak maar bitter weinig voor hun komfortabele plaats in de oppositie prijs te geven en rich de vingers te gaan branden aan de opredderlng van den faillieten boedel, die Brüning momenteel aan het behee- ren is. Het is hunnerzijds dus totaal overbodig, dat zij er nog een schepje bij doen en dat ztj veel energie verspil len aan woeste aanvallen op Brünlng's regeeringsprogratn. De rechtsche groe pen vinden aan dit program natuurlijk ook heelemaal niets goed en deze ont wikkeling der zaken doet de vraag rij pen wat Brüning wel dóen zal wanneer hij het in den Rijksdag niet kan bolwer ken. Sommige persorganen lassen dit pro bleem zeer eenvoudig op en verkondigen als de natuurlljkste zaak van de wereld, dat Brüning dan een dictatuur zal pro- elranewren,^ Inmiddels n*ag «venwel beklemtoond warden, dat niets in het verleden van Brüning de onderstelling wettigt, dat de man op daden van geweld verzot is en dat hij met name er heelemaal niet voor te vinden is den eed, dien hij op de grondwet afgelegd heeft, te breken. Dat geldt van Brüning en dat geldt evenzeer van Hindenburg, die in de proclamatie van een dictatuur toch ook een woordje mee te zeggen heeft. Van belde mannen kan men aannemen, dat zij vurig ver langen Duitschland uit de impasse te helpen, waarin het zich op het oogen blik bevindt en beide mannen schijnen ook wel bereid aan te pakken. De natuurlijke gang van zaken der naaste toekomst ziet er ol. als volgt uit. Dertien October komt de Rijksdag bij elkaar en zal de regeering zich aan het parlement voorstellen. Volgens art. 54 Weimar moet een regeering om in func tie te blijven het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging genieten. Heel Weimar wemelt van onduidelijkheden en art. 54 dus ook. Maar men heeft het na dato toch zóó geïnterpreteerd, dat dit vertrouwen aangenomen wordt aan wezig te zijn, zoolang het tegendeel niet blijkt. Van zich zelf uit hoeft de regeering dus geen onderzoek in te stellen naar de aan- of afwezigheid van dat vertrou wen. Echter kunnen de partijen zelf daartoe overgaan en dat zal Inderdaad ook geschieden. Althans de communis ten hebben bereids een motie van wan trouwen tegen het kabinet Brüning in gediend. Wat het lot van deze motie zal zijn, nog onzeker, maar algemeen wordt geloofd, dat de Rijksdag er voor terug zal schrikken de regeering reeds op den eersten dag van haar bijeenkomst naar huls te jagen en daarmee de chaos voor goed te ontketenen. Mócht het echter inderdaad gelukken Brüning tot val te brengen, dan blijft dezen niets anders over dan zijn ontslag bij den Rjjkspresident in te dienen en deze kan niets anders doen dan het aanvaarden. In zekeren zin zou dat ge lukkig zijn, want daardoor zouden ein delijk eens klare parlementaire en in ternationale verhoudingen ontstaan. Immers, wat is toch het geval? Om redenen, die wij bereids vroeger ontwikkeld hebben, te het kabinet Brü- ning in zijn diepste wezen een kabinet, dat het Youngplan in werking moet Stellen ep de moeilijkheden, waarmede het kampt zijn geen crisismoeilijkheden of arbeidloozen-mbeilljkheden, maar niets anders dan louter en alleen Young- problemen. Dit Youngplan nu te er indertijd door het kabinet Müller met een schandalige lichtzinnigheid in den Rijksdag dóórge jakkerd. De socialisten staan aan de onderteekening natuurlijk niet alleen Ten huize van de familie Kruiner, in de Martinus Stcynstraat te Rotterdam, heeft gisteren een ernstig drama plaats gevon den. Omstreeks 11 uur waren drie groote jon-1 gens aan het stoeien, hetgeen door den vader werd verboden. De jongens hielden echter niet op en in een oogenblik van consternatie, dat volgde, heeft ren der aanwezigen p5n mes van tafel genomen en dat naar de stoeiende jongens geworpen. De twintigjarige zoon N. J. K werd daar door in den buik getroffen, waardoor hjj zeer ernstig werd gewond. Hij is direct opgenomen in het ziekenhuis Ooolslngel, terwijl zijn moeder ten behoeve van bloedtransfusie groote hoeveelheden bloed heeft moeten afstaan, waarom men ook haar in het ziekenhuis heeft opgeno men. De ABONNEMENTSPRIJS: Rer kwartaal, reor Alkmaar f V««r baton Alkmaar L8S Met Geïllustreerd Zondagsblad 8.60 hooger en iOt en h- d-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1