ONS BLAD /f A K L. Frankenberg—Alkmaar JH f il Hl VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 24« DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN MAANDAG 13 OCTOBER 1930 f 40 f 50 Voornaamste c^Cteuws Donker Rotterdam Psychopaten ontvlucht Een brutale aanslag Uit het gesticht te Heiloo Een Rus en een Hollander van Hoog water De was van de Waal houdt aan Niezen en Geeuwen Onderhandelingen gaande Het roode leger Ernstige brand op Texel Postvluchtdienst op Ned.-lndië Prins Boudewijn De onrust in Spanje van De doopplechtigheid Naar heropening van den PHOHI-zender Uit de bijzondere strafgevangenis ontvlucht Het huwelijk Koning Boris Een vergadering der bisschoppen van Catalonië TABELLARISCHE BOEKEN voor elke administratie Wij hebben keuze van 3 tot 30 kolommen De vorst sinds lang practiseerend Katholiek JOH. LAUWERS Barometers Thermometers' PAYGLOP 3 ALKMAAR t ZIENDE BLIND R. K. Verbond1 der Jongeren De ramp van de R 101 al s i AARGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCNIEBEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL NOORD-HDLLANDSCH DAGBLAD met of ver- Terwijl ge bet Kon. Het hooge water. Prins Boudewün en de doopplechtigheid. De onrast in Spanje duurt voort. den heer 'Barometerstand 9 uur van.: De plechtigheid ie Cardington. Het signalement Vaststelling van het programma K. Bij TieL 4JS de Propaganda onder de militairen M ..MX Het tweede vliegtuig te Cairo 35.56 keer- wordt ('ltsfatten! sociaal werker De begrafenis der slachtoffers. Plech tige uitvaart in Londen. Kapelaan C. J. J. Terwisscha Scheltinga De revolutie in Brazilië. Nadere bijzonder heden over den opstand. Enschedé. Robuste Weer een pogipg tot roofmoord te Rotter dam. De Slachtoffers der R. 101 te Cardington ter aarde besteld. Amendementen op het wijzigingsontwerp Zuiderzee-steunwet. Het R. K. Verbond der Jongeren zal op 26 October a.s. een vergadering houden' tol vaststelling van een programma. Ontvluchtingen uit het psychopathengo- sUcht te Heiloo en uit de bijzondere straf gevangenis te Scheveningen. ooggetuige van de ramp der R 101 het woord. Zaterdag werd in de St. Jaoobkerk Brussel erfprins Boudewijn gedoopt. In kerk BVREAUi Telefoon: naar Indië is |ur uit Athene ver- „ïro aangekomen. daar door LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 5.37 uur. Een aan De boerderij „Leiden” geheel af gebrand Mauri ts- gestalte. t Het tweede vliegtuig op weg naar .Indië is te Cairo aangekomen. Voortgezette vergadering van tNed. Landbouw Comité. ABONNEMENTSPRIJS! kwartaal, voor Alkmaar f 2.—- r buiten Alkmaar 2-85 giet Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger De Officier van Justitie te Alkmaar, zoekt aanhouding van: le. H. Scholten, geb. te Enschedé. 15 Ja nuari 1908, vroeger te straat 16. Signalement: donkerblond haar, gekleed in grijs-linnen jas broek. Naar de „Tijd’’ verneemt zal net R. Verbond der Jongeren onder leiding van mr. A. D. Peters op Zondag 26 October een ver gadering houden te Delft, met de bedoeling om te komen tot de vaststelling van een de finitief programma. EN er a «.96 Hedennacht is door onbekende oorzaak de groote boerderij .Leiden” in Elerland alhier geheel af gebrand. De vrouw van den bewo ner. die alleen met haar kind in huls was. heeft zich met moeite door een ruit weten te redden. De oorzaak van den brand is onbe kend. Verzekering dekt de schade 76#, vooruit. te n In- en uitstappen aan de tasschenstationa bij de nachttreinen mogelijk gemaakt, na aanvrage te Utrecht. Zeer terecht had de „Nieuwe Prov. Gron. Crt.”, een anti-revolutionnair or gaan. de opmerking gemaakt, dat de troonrede te sober was. Een ooggetuige opgespoord De gendarmerie van Beauvais is er Zater dag in geslaagd den eenigen ooggetuige van de ramp van de R. 101, welke in de directe nabijheid was, toen het ongeluk geschiedde, op te sparen. Het is een oude man, Rabouillé geheeten, die bij de politie als strooper be kend staat en derhalve ook eerst niet ge neigd was een verklaring af te leggen. Ten slotte wist men hem echter tot spreken te brengen. Hij verklaarde het volgende: In den bewusten nacht bevond hij zich in het Bois de Fecq. Reeds onderweg had hü opgemerkt, dat het luchtschip op geringe hoogte over Beau vais heen vloog, waarbij het door den storm heftig heen en weer geslingerd werd. Toen hij op den heuvel geklommen was, kwam het luchtschip naderbij. Alle motoren schenen met groote kracht te werken, hoewel het Onder de pas opgekomen nieuwelingen bij het leger te Amersfoort is druk gegjWrkt met het beruchte Militaire zakboekje. Uiterlük gelijkt dit precies op het gewone, voorge- schrevenen officieele militaire zakboekje, dat aan iederen soldaat wordt verstrekt. De in houd van het geheimzinnige communistische zs kboekje is éen doorloopende propaganda voor het roode leger. Er werd door de offi cieren appèl gehouden, maar slechts enkelen leverden dan het boekje in. Niemand kon zeggen, waar het vandaan gekomen was Ook zijn in sommige gamizoens roode soldaten kranten verspreid o.a. In Ede De Zandhaas en in Breda Het roode Wachtwoord. Het onderzoek naar de ramp De commissie, ingesteld voor het doen van een technisch onderzoek naar de ramp van de R. 101. heeft haar werkzaamheden be ëindigd. Zeven Brltsche deskundigen en verscheidene werktuigkundigen vandelucht- schepenwerf te Cardington zijn eergisteren uit Allonne by Beauvais naar Engeland te ruggekeerd. Meer dan 200 onderdeden van het verongelukte luchtschip werden meege nomen. Een aantal zwaardere stukken van het luchtschip zullen In het begin van de week per boot naar Engeland worden ver voerd, o.a een der 3% ton wegende motoren, die door middel van steekvlam-apparaten uit het wrak wordt gedemonteerd door Fransche metaalarbeiders. De drie gewonde overlevenden, die zich nog in het hospitaal te Beauvais bevinden, maken het goed. te de hadden zich verzameld: prins Karei. Prinses Napoleon met haar zoon, prins en prinses René Bourbon, prins en prinses Olaf van Zweden. Om 11 uur kwam de koninklijke stoet, be staande uit den koning en de koningin. Prins en prinses Karei van Zweden, de her tog en hertogin van Brabant met prins Bou dewijn, en prinses Josephine Charlotte. Kar dinaal van Roey verrichtte den ddop. De koning en de koningin hebben een de- !Uner aanoehrwien min alle nersonen. die Het signalement, dat de verschillende ge tuigen opgeven, luidt ongeveer als volgt: De man is als heer gekleed, plm. 35 jaar oud, 1.75 M. lang, blond, bleek gelaat, lange neus, gladgeschoren, heeft een lichte stem, draagt een beige gleuf hoed, lichte regenjas en een phantasiebriek. Het slachtoffer heeft nog verklaard, dat de dader hem gezegd had zfjn adres te hebben ontvangen van een ouden knecht van den schllderspatroon. De politie heeft dezen knecht onmiddellijk een verhoor afgenomen, omdat men vermoedde dat deze man iets met den aanslag uitstaande zou kunnen hebben. De knecht wist evenwel een goed alibi op te geven. Toch mag worden aangenomen dat de dader met de handelwijze van den schllders patroon op de hoogte is geweest, omdat die schllderspatroon iederen Zaterdagochtend een groot bedrag aan geld bij zich heeft. In ver bond met bet vroege uur waarop hij dezen Zaterdagmorgen van huis moest, heeft man het geld thuis gelaten. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1-25: elke regel meer f 0.25. RECLAME per regel f 6.75 voor 'de eerste pagina; voor de overige pagina's 9 50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 Z. D. H. de Aartsbisschop van Utrecht heeft op zijn verzoek, eervol ontslag verleend aan den WelEerw. heer O. J. J. Terwisscha van Scheltinga, als kapelaan der parochie van H. Hart te Utrecht, zulks in verbond met «flenst vele werkzaamheden als directeur van het centraal Bureau van JBobrlëtas", te 's-Hertogenbosch en als leider van het Natio naal Secretariaat van het Wtt-Gele Kruis te Utrecht. ZJSerw. heeft zijn intrek genomen in het bij verlies van *a anderen vinaer. De 48 kisten zijn neergelaten jn het groo te gemeenschappelijke graf, op het kerkhof van Cardington, het dorp, waar de meesten hun tehuis hadden. Het was een eenvoudige, maar roerende plechtigheid. Van Bedford, waar de laatste tocht begon, tot Cardington, stonden zeker 60.000 menschen langs den weg en vele duizenden volgden de processie van de motorlorries met hiln kostbaren last. In den stoet waren, behalve de familieleden der slachtoffers, vertegenwoordigers van de mi nisteries, den luchtvaartraad. verschillende luchtvaartvereenigingen, fabrieken en werk plaatsen van vliegtuigen en luchtschepen, en het escorte werd uitgemaakt door regi menten van Bedfordshire en Hertfordshire. Tefwijl de kisten in het graf werden neer gelaten. vloog een escadrille machines van den Kon. Vliegdienst over het terrein, bracht door duiken het gebruikelijke saluut en bleef boven het terrein cirkelen. De salvo's werden door een detachement van den Koninklijken Vliegdienst gevuurd, nadat bü het graf een korte dienst door geestelijken van verschillende gezindten, geleid door den bisschop van St. Albans, was gehouden, waaraan vele dorpelingen knielende deelna men en de gebruikelijke gebeden werden uit gesproken. Veertien van de acht en veertig kisten droegen namen, gegrift in aluminium platen, op de andere stond: „ter nagedach tenis aan den onbekenden vlieger, die op 5 October is gestorven." Ten slotte werd door de trompetters de „Last Post" geblazen, even later gevolgd door de réveille, waarmede deze eenvoudige plechtigheid ten einde was gebracht. De Maas staUonnair. Nadat het water in de Maas Vrijdag nog 6 c.M. is gestegen, is het weer 4 c M geval len, zoodat de stand Zaterdagmorgen te Maastricht 2.74 M. was, is 44.73 boven N.AJ>. Uit België wordt geseind dat de Maas sta- tlonnalr is. Herdenkingsdienst voor Palstra in Bandoeng. Te Bandoeng had een zeer plechtige her denkingsdienst plaats in de congreszaal van het hoofdkwartiei' van het Leger des Heils fer gelegenheid van het verongelukken van Willam Palstra, zoon van den commandant ven het Leger des Wefls tn Ned - Indië. It. Commissioner Wiebe Palstra. bjj de ramp van de R. 101 nabij Beauvais. De belangstel ling was zeer groot. Uit alle werelddeelen kwamen schriftelijke en telegrafische betui gingen van deelneming van het groote ver lies. dat de familie Palstra getroffen heeft. Bjj Roermond. Sinds Vrijdagmorgen is de Maas bjj Roer mond buiten haar oevers getreden. De lage wellanden en wegen zijn reeds overstroomd; de landbouwers moesten in alle haast hun vee uit de weiden redden. In de omgeving van Asselt zijn vele onuitgedane aardappel velden onder water gezet. Op verschillende plaatsen werd nog met spoed de wintervoor raad vruchten van het veld gehaald, nog meer was verwacht kan worden den aanhoudenden regen. De veerpont te Zalt-Bommel is buiten dienst gesteld. De overtocht SBechiedt met Deze week zullen in Duitschland belang rijke vergaderingen gehouden worden. Rijks dag en Landdag komen bijeen. Men ver wacht eenige onrust. Het „Volk” verneemt, dat sinds eenigen tjjd besprekingen gaande zijn om te geraken tot heropening van den Phohi-zender. Voor stellen van het hoofdbestuur der P.T.T. aan de Phohi-zender. die tot grondslag hadden het bekende advies van den Radioraad, zijn door deze directie aanvankelijk afgewezen. De onderhandelingen zijn evenwel niet afge broken en in de betrokken kringen houdt men ernstig rekening met de mogelijkheid, dat vrij spoedig de uitzendingen van dezen zender weer zullen plaats vinden. Het tweede postvliegtuig Zaterdagochtend te 6 35 uur trokken en 14 35 te Cal: Gisteren werd de tocht voortgezet. Te Bagdad Het tweede postvliegtuig n#ar Indië Is gisteren om 14.20 plaatselijken tijd te Bag dad aangekomen. Alles is wel aan boord, heden wordt de reis voortgezet. met gele bies, zwarten manchester wit overhemd, das. Gevaarlek 2e Fr. H. Gooien, geb. te Hengelo 31 De cember 1911. middelmatig groot, rond zicht, rossig dicht haar. Gisteravond te half zeven zün zij ont vlucht uit het Psycopatengesticht te Heiloo Vermoed wordt, dat zij zullen trachten door mederüden met automobielen over de grens te komen. Het is wel een ontstellende mentali teit, welke hier aan den dag komt! Allerwegen dringt zich de openbare onzedelijkheid aan het huidige geslacht op; met alle mogelijke middelen wordt brutaal-publlekelijk gewerkt aan het tiederf van de jeugd. De vrjjzinnig-demokraat ziet er niets van; hij noemt zich te „rein” om der gelijke dingen op te merken. 1 Zijn alleen de „fijnen”, die zooiets zien, en zij krijgen van den „reinen” vrijzinnig-demokraat een gemeene in sinuatie in ontvangst te nemen. Deze „reine” heer moet wel heel op zettelijk ziende blind zijn, of zijn zede lijkheidsgevoel is zoozeer afgestompt, dat de hedendaagsche openbare onzede lijkheid al geen indruk meer op hem maakt. Gelukkig wordt er in zijn eigen kring ook Anders over gedacht: was het juist geen vrijzlnnig-demokratisch vrouwelijk Kamerlid, dat bij de bovenbedoelde dis cussie in de Tweede Kamer indertijd aandrong op straffe bestrijding der pomographle en zelfs uitsluitend gevan genisstraf voor de jeugdbedervers eischte? Deze vrouw schijnt niet zoo ziende blind te zijn als hair „reine” partijge noot HOF ALKMAAR Administratie Na, 433 Redactie Na. 633 Onder voorzitterschap van den kardinaal aartsbisschop Vidal y Barraquer van Tarra gona had een bijeenkomst plaats van alle bisschoppen van Catalonië. Omtrent het doel van deze conferentie wordt bet grootste mogeJüke stilzwijgen be waard. Te Sevilla zijn gisteren de bestuursleden van een vakvereeniging in hechtenis geno men. omdat zij voor de staking propaganda Het onderzoek naar den dader Er werd aangifte gedaan bij de politie, die onmiddelljjk een onderzoek Instelde en.ver- schtDende getuigen hoorde. Uit dit getuigen verhoor is komen vast te staan, dat saniga vrouwen den dader uit het huis hebben zien komen. Bovendien is een man mededeellng komen doen, dat hjj omstreeks half tien Za terdagochtend op den hoek van de Dordtsche- laan en de Brielschelaan een vrachtauto heeft zien staan, welke zoo geplaatst was dat men van dezen wagen uit juist in de Maretakstraat kon kijken. De aandacht van dezen getuige is gevallen op een man, dien hij hard zag weg- hetaelfde moment de Deze getuige heeft dat de man. dien hij wegvluchten, een eindje verder op den Is gesprongen, waarna deze wa- Het bijgeloof, dat aan het niezen van menschen verbonden Is, gaat terug tot de oudste tijden. Reeds Homerus schreef in zijn Odysse over een prinses, die de góden smeekte om een spoedigen terugkeer van haar gemaal. Nauwelijks had zij haar ge bed geëindigd, of haar zoon moest niezen. Zij beschouwde dit als een teeken, dat de góden gehoor verleend hadden aan hear smeekingen. Terwijl Xenophon eens een toespraak tot zjjn soldaten hield, begon een der manschap pen krachtig te niezen. De generaal be schouwde dit als eej> teeken van Jupiter, dat de troepen een onberispelijke houding in het gevecht zouden aannemen. In Frankrijk was men vroeger gewoon op straat den hoed af te nemen, wanneer een der voorbijgangers moest niezen, waarvoor deze dan beleefd dankte. Van den Bisschop van Exeter, Joseph Hall wordt verteld, dat iemand uit zijn intiemen vriendenkring zijn gunst verloor, wanneer hij verzuimde zjjn hoed af te nemen, als de Bisschop moest niezen. In Wales werd het niezen algemeen als het voorteeken van een ohgeluk beschouwd. Het werd echter als een gelukkig voorteeken beschouwd, wanneer men meer dan eens moest niezen. In Duitschland hield men het voor een onheilspellend teeken, wanneer men meer dan driemaal achter elkaar moest niezen. In sommige gedeelten van het rijk beschouwt een bijgeloovige explicatie in het niezen de levensuiting van een boozen geest. Vandaar zou de gewoonte ontstaan zjjn, iemand den wensch toe te voegen: „God zegene u!” in de veronderstelling, dat dit de tooverkracht van den boozen geest kan breken. In andere streken zag men in het niezen de voorboden van een besmettelijke ziekte, waarom men met den vermelden zegewensch gewoonlijk antwoordde. Niezen en geeuwen zijn physische ver schijnselen. waarvan de oorzaken nog niet verklaard zijn. Zonder kunstmatige prikke ling kunnen wij niet niezen, bij geeuwen is dat anders. Het volksgeloof ziet in het niezen tusschen middag en middernacht een gelukkig voor teeken, dat met geestelijke indrukken sa menhangt. In de dagen van de koningin van Engeland bestonden er nauwkeurige verkla— rigen over de veelvuldigheid en den tijd, van het niezen. Het heele volk volgde met groote belangstelling deze uiteenzetting. Twee tot viermaal niezen kondigde geluk aan, een tot 3 maal beteekende ongeluk. Wanneer twee personen tegelijkertijd moesten niezen vooc- spelde dit een bijzondere gebeurtenis. Wanneer een Indiaan ziek wordt en moet niezen, wenscht hij onder luide spreuken, dat zijn ziekte op den een of anderen boo zen geest zal overgaan. Is hij dan van zijn ziekte genezen, dan verwisselt hij direct van naam. omdat, zooals de naïve natuurmenseik meent de booze geest hem dan niet meer terugkent. De geloovige Brahmaan is gewoon bij het niezen zijn rechteroor aan te raten onxlat hij meent, dat door het oor dan L» iimiIIbi lijk booze geesten binnen kunnen knmfwv Door het aanraken van het oor wwwnë Mtrte ADe «bonne't ov dit blad rijn ineevolae de verxekerina>voorw»rdeo f OOM LevenalanBe gebeele onneebiktbeid tot werken door f WEM bij een enval met DEB bii verliea van een hand, f 4 OC bij veriiea van epn f 50 -' bi> een breuk ”n ongevallen verzekerd voot «en der rolcende nltkeerlnaen OUUU.- verHt, lrmel f /DU.- doodelijkcn oflooI> I 250.- o( een oog 1 1 duim of wijsvinger 1 been ot nrm „Wie zich om slechts ééne zaak te noemen herinnert de uitvoerige discus sie ten vorigen jare betreffende de bestrij ding der openbare zedeloosheid en dan nagaat, wat Inmiddels kon worden ten verkoop aangeboden en verspreid, nagaat, welke tooneelen ook dezen zomer zich we der straffeloos konden afspelen langs onze Nederlandsche kust, had mogen verwacii- ten.” aldus genoemd blad, „dat blijk zou zijn gegeven van het voornemen der regec- ring voorstellen te doen ten einde een krachtiger ingrijpen dan tot dusverre op dit terrein mogelijk te maken.” loopen, terwijl op vrachtauto wegreed voorts geconstateerd fag vrachtauto gen In de richting van de stad verdween. Voorts is uit het getuigenverhoor gebleken, dat Donderdagmiddag tusschen 3 en 4 uur bü een woningverhuurster in de Maliestraat een man is gekomen, die woningen aan de Slaghekstraat wilde zien. Deze man heeft de sleutels meegekregen en hü is tegelükertüd met een juffrouw, die eveneens een woning wilde huren, naar de Slaghekstraat gegaan. De man is met de sleutels verdwenen. Om de huwelüksplannen van den Bulgaar- schen koning Boris met de Itallaansche prin ses Giovanna beginnen zich steeds meer le genden te verzamelen, welke steun in allerlei mln of meer vage geruchten vinden. De vruchtbare grond, waarop dergelüke be richten welig tieren, is natuurlijk het feit van het gemengde huwelijk dezer twee vorstelüke personen, met de moeilijkheden, welke daaruit in verband met de leer der Katholieke Kerk en met de Bulgaarsche grondwet voortvloeien. De Bulgaarsche grondwet toch eischt, dat de koning tot den Grieksch-orthodoxen staats godsdienst behoort. Zoo komt men voor conflicten te staan, waarvoor büna geen oplossing denkbaar is, De Msb. meent echter te weten, dat de moeilijkheden een geheel andere zijde heb ben, dan men algemeen vermoedt; dat zü n.l. uitsluitend uit “de Bulgaarsche grond wet voortkomen. Naar men het blad van absoluut be trouwbare en volkomen bevoegde zijde be vestigt, is het gerucht,dat koning Boris reeds sinds langen tüd Katholiek, een over tuigd practiseerend Katholiek is. volkomen in overeenstemming met de feiten. Hü is ook een ijverig bevorderaar van de pogin gen, welke sinds geruimen tjjd gedaan wor den om de Bulgaarsche met de Katholieke Kerk te hereenigen. Dit verklaart volkomen, waarom van Va- ticaansche züde steeds verklaard kan wor den. dat geen dispensatie gevraagd of ver leend is. Dit is in dè gegeven omstandig heden niet noodig. dus overbodig. De groote moeilijkheid is, dat tot dus- \erae betrekkelijk geneim genouden was. dat Koning Boris Katholiek is, terwijl bü gelegenheid van het huwelük dit feit na- tuurlük tut de openbaarheid moet door dringen. Vandaar de Bulgaarsche gen „De anti-revolutie is derhalve weer be lust op wat papieren bestriding van de openbare zedeloosheid. Het is merkwaardig, dat de heeren antl- revolutionnairen zooveel meer zedeloosheid ontdekken dan anderen. Wij hebben nóch boeken, nóch brochu res. nöcn prenten, nóch krantjes gezien, waartegen uit een oogpunt van zedelük- heid bezwaren moeten rijzen. Wü hebben dit jaar veertien dagen aan zee doorge bracht. zonder ook maar éénmaal onaan genaam. te zün getroffen door zedeloos heid. Dem Reinen 1st alles Rein.... en zoo voort!” Uit de büzondere strafgevangenis te Sche veningen zün gisteravond tusschen half 11 en 11 uur twee gevangenen ontvlucht. De beide uitbrekers hebben met behulp van een vijl de tralies van hun cel doorgezaagd en hun gevangeniskleeding buiten den cel in de gang achtergelaten. Zü hebben alleen den onderbroek en borstrok meegenomen. Het vermoeden is gewettigd, dat zü hulp van bul ten hebben gekregen en daar van verdere kleeding zün voorzien. Een meisje heeft de politie medegedeeld, dat zü een auto in de buurt van de gevangenis heeft zien stilstaan die kort daarop In vliegende vaart was weg gereden. Het onderzoek wordt geleid door Commissaris Kramer met patrouilles en politiehonden. De signalementen lulden: Iwan Maslanka. Rus, oud 28 jaar. horlo-* gemaker, lang 1.60 M lichtblond, glad ge zicht, breed, hoog voorhoofd, spitse kin en bleeke huid, kleine blauwe oogen. uitstekende jukbeenderen, loopt zwaaiend met het boven lichaam, spreekt behalve Russisch gebroken Duitsch en gebroken Nederlandsch. Thomas Johannes Varweyen, oud 22 jaar, zeeman, lang 1.64 M., blond achteroverge kamd haar, lichtbruine oogen. gladgeschoren, stevig postuur, loopt opvallend militair recht op. ,4 De Rus was veroordeeld wegens diefstal In vereenlging en moest nog zitten tot 22 Maart 1931. Verweyen zou 26 Oct. a.s. vrij gekomen zün. Hü was veroordeeld wegens mishande ling. Hü ia afkomstig uit Rotterdam. Ztja ouders wonen in Amsterdam. De commissaris van polltie, afdeeling C te 's Oravenhage verzoekt opsporing, aanhou ding en voorgeleiding. Vechipartü »P een zolderkamtrtje De dader ontsnapt Zaterdagochtend is in de Maretakstraat te Rotterdam een brutale aanslag gepleegd, welke gelukkig wonder goed is afgeloopen. Donderdagavond kreeg een schilderspa- troon. die aan den Grondheerendük woont, een briefkaart waarin hem werd verzocht Zaterdagochtend 10 uur in de Slaghekstraat 145 een werk te komen opnemen Vrijdag om streeks half vijf werd aan de woning van den schllderspatroon gebeld, maar omdat hü niet thuis was. werd de boodschap vooral de kleurenkaart mee te brengen door een van de huisgenooten aangenomen. Later op den avond werd nogmaals gebeld en toen nam de schilder zelf de boodschap aan om in plaats van 10 uur om 9 uur aan de Slaghekstraat te komen. Zaterdagmorgen is de schilder naar het aangegeven adres gegaan en daar ontmoette hü een hem onbekenden man, die hem ver zocht eerst mede te gaan naar een woning in de Maretakstraat, omdat ook daa& een karweitje te verrichten zou zün. Alvorens naar deze woning Je gaan, werd in een tafé In de buurt de sleutel van het huis gehaald. In de woning gekomen, begaf men zich naar de eerste étage waar de schilder het werk heeft opgenomen om daarna op den zolder het schilderwerk te noteeren. Toen hü in een zolderkamertje was gekomen, heeft de man. die voorgaf huurder van het huls te zün. den schllderspatroon met een holle üzeren PÜP, welke gedeeltelük met lood en zand was gevuld, op het achterhoofd geslagen, tengevolge waarvan de man op den grond viel en van de pün hevig begon te gillen. Daarna werd hem nog een klap op het voor hoofd toegediend, maar in zün wanhoop heeft het slachtoffer nog kans gezien de üzeren staaf met belde handen vast te grpen Door dat de aanvaller hevig aan de staaf begon te rukken is de getroffene weer op de been gekomen. Het slachtoffer schreeuwde voort durend en daardoor, en mede door het feit dat de man zoo lang weerstand bood, heeft de dader de vlucht genomen; de deur van het zolderkamertje heeft hü dicht gesmeten en hoewel de schllderspatroon hem onmid- dellük nazette, had de man toch een grooten voorsprong gekregen, zoodat hü hem in de straat niet meer zag Dc wonden bleken slechts gering te zün en daardoor kon de man rich naar huis begeven. Het water in de rivier de Waal voor Nij megen is nog 72 c.M. gestegen en bereikte een stand van 11.72 M. boven N AP. De enorme watermassa levert een imposanten aanbllk op. De Waalkade voor de stad is thans geheel overstroomd; het verkeer is ge stremd en het laden en lossen der goederen levert groote moeilükheden op. Het verkeer met het veer ondervindt groo te moeilükheden. Tot overmaat van ramp waren de groote en dp nieuwe pont en de reservepont defect, zoodat de overtocht slechts eenmaal per uur kon geschieden. Op een gegeven moment stonden dan ook 48 auto's en voertuigen te wachten om overge zet te worden. Men heeft thans den ver- lengden aanlegsteiger van het veer eenige honderden meters naar beneden verlegd, waarbü de groote ponten als oprit dienst doen. Op deze wüze hoopt men den dienst gaande te kunnen houden. Keulen meldde Zaterdag 81 c.M. was. zoo dat in 24 uur de Waal voor Nümegen nog on geveer 50 c.M zon stijgen. Uit Tiel meldt men: De waterstand op de Waal is thans zoo hoog geworden, dat men eergisteren de gier- pont heeft moeten opbreken. De verbinding met het Land van Maas en Waal wordt on derhouden door de „Güsbert Stout”, waar aan de kleine pont is vastgemaakt. De Nieu we Kade voor de stad staat geheel onder water evenals de uiterwaarden. Het water blüft wassen. kwam. Toen het boven het Bois de Fecq vloog, viel het plotseling ongeveer 50 M omlaag, doch richtte zich weer op. Toen reeds dacht Rabouillé. dat er iets gebeuren ging. Terwijl de motoren dan ook verder liepen, daalde het luchtschip steeds meer Op het «ogenblik, dat het voorste gedeelte met den grond <n aanraking kwam, hoorde hU. een vreeselijke ontploffing en zag hij geweldige vlammen langs het luchtschip omhoog slaan. De luchtdruk wierp hem toen omver. Hij hoorde nog menschen onder de ruïne om hulp schreeuwen, doch raakte toen zün zelfbeheersching kwüt en rende zoo hard zün beenen hem konden dragen dwars de velden over. Nog op eenigen af stand van het luchtschip was de hitte on verdraaglijk. Hü kon zich nog herinneren, dat. toen het voorste gedeelte tegen den grond sloeg, het luchtschip in het midden scheen door te breken. In totaal heeft hü 3 ontploffingen gehoord. De verklaringen van Rabouillé zün schrif- telük vastgelegd, en aan de commissie van onderzoek toegezonden. dat tusschen het Vaticaan en regeering onderhandelin- over een wüziging van het desbetref fende artikel in de Bulgaarsche grondwet gevoerd worden waarbij de Itallaansche re geering haar sympathieken steun verleent. Deze onderhandelingen zullen zeker verge makkelijkt worden door het feit, dat men slechts een bestaanden toestand behoeft te regelen; anderzijds is natuurlijk een voor zichtige voorbereiding gewenscht en noodig. Toen wij onlangs schreven over .Por nographic” hebben wij precies dezelfde opmerking gemaakt. De opmerking ligt trouwens nogal voor de hand, dunkt ons. Niet aldus oordeejt J>e Vrijzinnig- Demokraat”. Het lijfblaadje van Mr. Marchant re- zgeert als volgt op de opmerking van het Groningsch orgaan. Een ontzaglijke menschenmenlgte. in dichte rüen langs de geheele route van Westmin ster. Strand en Klngsway naar Easton Sta tion geschaard, heeft Zaterdag eerbiedige hulde gebracht aan de slachtoffers van de ramp van de R 101. die in plechtige pro cessie door Londen zün gevoerd, op weg naar hun laatste rustplaats, het gemeenschappe- lük graf, dat voor hen in Cardington gedol ven is. Maakte Vnjdag de kolossale, door vlaggen doek gedekte rechthoek in Westminster Hall een overweldigenden indruk, de tragiek van de ramp werd Zaterdag zeker even treffend gemaakt door de reeks van tweemaal 24. elk door vier paarden getrokken, militaire trans portwagens. waarop de kasten, met de over- blüfselen der slachtoffers, werden vervoerd. Het was een stoet waar geen einde aan scheen te komen; telkens als men meende aan het eind te zijn, kwamen er weer meer met kransen bedekte wagens. De geheele processie, die uiteraard groo- tendeels een militair karakter droeg, was moer dan een mül lang en nam ruim een half uur in beslag om een bepaald punt te passeeren De autoriteiten, onder wie Ramsay MacDonald de algevaardigedn der Domini ons. de diplomatieke vertegenwoordigers, af gevaardigden van alle Europeesche naties, namen aan de processie deel in auto’s Ook luchtochipvertegenwoordigers van dit landen, wat zeer op prijs gesteld werd., ook uit Duitschland. De nabestaanden van de slachtoffers reden in een zeer langen stoet van lükauto's. Drie militaire muziekkorpsen in den stoat speelden treurmarschen en detachementen van den vliegdienst van Leger en Marine en van burger luchtvaartvereenigingen liepen mede in den stoet die een indrukwekkend schouw spel oplevende voor de duizenden, die stil en met ontbloot hoofd, een laatsten groet brachten aan de mannen van de R 101 op hun laatste reis. Veerdiensten op de Waal testoakt. In verband met den sterken was van de Waal is men te Nümegen van gemeentewege begonnen in de openingen van den muur aan de Waalkade bekistingen aan te brengen. Uit Gennep en omgeving wordt gemeld dat de Niers ruim 1 M. gestegen is. Groote oppervlakten land zün overstroomd en aan de gewassen is veel schade toegebracht. Vele binnenwegen staan diep onder water. De veerdienst BoxmeerHeyen is door den hoo- gen stand van de Maas buiten werking ge steld. Boxmeer is daardoor van uit Gelder land en Limburg slechts via Grave te berei ken. De veerdienst GennepOeffelt kon nog slechts met moeite in stand gehouden wor den.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1