J- ONS BLAD L. Frankenberg—Alkmaar De Zuiderzee-visschers PIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN WOENSDAG 15 OCTOBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 242 f 40 Voornaamste c^Cteuws Mr. A. F. M. TEPE Nieuwe besprekingen overwogen Mgr. Olav Öfferdahl Een portret van den koning verbrand De 298 Meter golf Naar opheffing der storingen? t Prinses Juliana Het leekenapostolaat in Amerika JOH. LAUWERS Arbeidstentoonstelling te Brussel VERZOE K Arbeider van 30 M. hoogte gevallen 1 O te Studentenonlusten te Barcelona Het conflict in de typografie Een oneerlijke procuratiehouder Groot gebrek 'aan Priesters h> de Bukowtaa Adverteerders Sextanten gestolen uit het Nederlandsche paviljoen Bij het zilveren jubileum van het Centraal Bureau der K. S. A. Kantoorboeken in elke liniatuur en dikte Wij voeren slechts één kwaliteit, de beste De kroning van den keizer van Ethiopië Het bedrag der malversaties tot meer dan f 150.000 opcéteopeu Ernstige overstroomingen in Frankrijk Diefstal op de Antwerpsche T entoonstelling De Amsterdamsche Universiteit i.- Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR UMGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN OITERLIJK DRIEMAAL VIER EH TWIHTfIG UREH HA HET OHGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Plechtige Kerfceonseeratie ie Geen. Het Tonnis tegen kapitein Boeren. Pachtwetten De plechtigheden te Oslo aan- Mr. A. F. M. TEPE. Zal H. K. H. «ich toch verftOTen? oe- en Barometerstand 9 uur T.m.: 766. Stilstand. uit Hulde aaa den arbeid. moet er voor de Pauselijke vertegenwoordiging en geschenken een act van der kunnen Onrustbarende afmetingen Dood opgenomen. wrM voor TB» sullen deze „gunstlgvn tijden” DS DCUX7XIB van de I de overstroo- gen aangeno- h Bemiddeling van de Dnitoche regeering in bet metaal bewerkersconfUct. V aan werd groote Eea overschot op de Deensche begreottag. Mazing»* tea aadsele vaa de greets vur* Bü wecklooaenreUetjes te Boston ia Vakvereenigingsgebouw bestormd. Bij studenten-onluslen Ce Barcelona ie een portret van den koning verbrand. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 5 33 uur. De storingen 2M M.-golf zullen zeer spoe dig verminderen. Inwijding van de kapel van het SL Jo- sephkoloniehizis te Egmond aan Zee. In het Nederlandsche paviljoen op de ten toonstelling te Antwerpen is een diefstal van twee sextanten geconstateerd. Het gestolene heeft een waarde van f 000. De Belgische rjjksaitgavea worden verndn- derd. De daders van de relletjes te Berlijn xtyn veroordeeld. Ontbinding van den Prutaischen landdag voorgesteld. De leider van den opstand in Brazilië, Mi guel Costa, zou tijdens gevechten zijn ge dood. Het tweede postvliegtuig is te Karateji aangekomen. In hei Nederlandsche paviljoen ep de Ant- werpoehe tentoonstelling Is een diefstal ge pleegd. In Polen is een complot tot het phgra van moordaanslagen op eenige minizirrs ont dekt. MMevliegtuig in Alaska verongelukt. „Bij de Wet worden geregeld en vast gesteld de maatregelen ter tegemoetko ming aan de ZulderzeevLschersbevoiklng en andere personen, wegens de schade, welke de afsluiting hun mocht berokke nen.’ ABONNEMENTSPRIJS! prr kwartaal, voor Alkmaar Veor bulten Alkmaar U5 Met Geïllustreerd Zondagsblad #.60 booger stelling van een wetenschappelijk ambtenaar noodzakelijk was, waarvoor de promoveerde Mr. A. F. L M. aangewezen. Eenige jaren later werd hjj Voordracht tot lid van het College van Curatoren De Chr. hist. ..Nederlander” schrijft naar aanleiding van de wijzigingen, welke Mlnis- teg Reymer in het wetsontwerp betreffende de steunregeling voor de Zuiderzee-visschers heeft aangebracht: De Tweede Kamer zal de vóór Kerstmis behandelen. zoo Juist ge- Tepe werd Ongeregeldheden te Weenen, door natie naai-socialisten veroorzaakt. „Het wetsontwerp brengt ongetwijfeld verbeteringen, die te prijzen zijn. Maar er Is geen Zuiderzeevisscher, die deze ver beteringen zou willen koopen voor den prijs der volstrekte afwijzing van het rechtvaardige beginsel van de vergoeding voor de waardevermindering van schepen, tuig en want. En wij voegen er onmiddellük bij, dat wij dat de Tweede Kamer ten deze zal staan aan de zijde der Lord Amulree is tot minister van lucht vaart in Engeland benoemd. en de Regeering dan dus geneigd zal zijn, hun recht te doen wedervaren? Wij meenen, dat recht ten allen tijde recht Is. En dat de Zuiderzee-visschers recht hebben, dat kan en wil zelfs Minister Rey mer met z'n gladde welsprekendheid niet wegpraten. Het Hbid verneemt, dat de Zweedsche re- 'geering op telegrafisch verzoek van het hoofdbestuur der PTT te Den Haag heeft medegedeeld, dat het Zweedsche kortegolf - station Failun, dat thans de 298 meter in hooge mate stoort, een dezer dagen zal weg gaan. De 398 Meter wordt voorts gestoord door teleraf testations. o.a. een Fransch sta tion. Ook deze zijn aangeschreven, doch van hen heeft men nog geen bericht gekregen. Geen overeenstemming bereikt omtrent de verkiezing van een president Duitschen Rijksdag. Op de 48ste jaarvergadering van de katho lieke Ridders van Columbus, die dit jaar in Boston gehouden werd en waaraan meer dan 10.000 leden deelnamen, heeft Kardinaal O'Connell een indrukwekkende lezing gehou den over de beteekenis van het leekenaposto. laat, als hulp van den priester-zielzorger. d al is hij nog zoo ijverig, toch niet overal tegelitk kan zijn. Het schijnt échter, dat de Ridders van Columbus niet overal dezelfde waardeertng voor hun werk ondervinden, want kardinaal O'Conell sprak de hoop uit, dat de dag niet verre meer zou zijn, dat iedereen zou inzien, dat het nocdzakelük is dat de Ridders van Columbus en andere katholieke leeken op daadwerkeiijke wijze deelnemen aan het apostolaat der zielen Op voorstel van Mgr. Carmody werd besloten, dat de Ridders van Columbus bü gelegenheid van het vijftigjarig bestaan hunner vereenl- ging in 1932 te Washington een gedenktee- ken zullen cprichten ter gedachtenis aan Kardinaal James Gibbons. Volgens een verklaring van den secretaris telt deze organisatie op het oogenblik 625.000 leden, verdeeld over 2550 afdeeiingen die hun zetel hebben in de Vereenigde Staten. Canada. Cuba. Porto-Rlco. Mexico. New Foundland. Panama, Alaska en de Phlllppij- nen. Daar deze erganisatie ten behoeve van hare leden ook verzekeringen afsluit bezit zij een kapitaal van 32500 000 Dollar De verga- ’erlne nam e»n voorstel aan om een bedrag van 5000. Dollar beschikbaar te stellen voor de verzorging var. het katholiek Radio-uurtje i iW sche onderwerpen behandeld worden hopen, eenstemmig vtachen, Wü kunnen het ons niet indenken, dat de Minister onverzetteljjk zou zijn. Wij gelooven. dat reeds rustige lezing van Artikel 153 der Grondwet hier den door slag zou kunnen brengen; want alleen de Regeeiingsdaad van het afsi alten der Zui derzee maakt de scheepjes der Zuiderzee- visschers onbruikbaar. Het is zeer goed tnogelük. dat dit Grondwetsartikel nog nimmer in een overeenkomstig geval toepas sing vond. Maar een overeenkomstig ge val heeft zich In de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden nog nimmer voorgedaan. Ook Art. 3 van de Wet van 14 Juni 1918, tot afsluiting en droogmaking van de Zui derzee spreekt hier duidelük: bij verlies vaa anderen vjnaer. Te Barcelona hebben studenten en arbei ders gedemonstreerd voor de vrylating van hen. die bü de jongste onlusten gearresteerd werden. De betoogers drukten de deur, die men voor alle zekerheid gesloten had. met geweld open, drongen de aula binnen en rukten -ie beeltenis van den koning van den wand. Het portret werd op de binnenplaats onder groot tumult verbrand. De rector trachtte de gemoederen te kal- meeren. doch werd uitgefloten. Toen de po litie arriveerde, werd zü door de studenten op een hagelbui van steenen onthaald. Bij het salvo, dat de pojitie loste, werd een aan tal betoogers gewond. De rector van de Universiteit heeft de sluiting van het gebouw gelast. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—3 regels 1.25: elke regel meer 0XS. RECLAME per regel' f •M voor 4e eerste pagina; voze de overige pagina’» 50 RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bü vooruitbetaling per plaatsing f 9.00 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer f l il Omtrent de malversaties bü de Rotterdam- sche melkinrichting en de Vereenigde zulvel- bereiders wordt nog meegedeeld, dat deze malversaties zich uitstrekken over een tijdvak van twaalf jaren. Het bedrag van de verduis teringen kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld, al Is uit het ingestelde onderzoek wel reeds gebleken, dat het de f 150.000 naar alle waarschünlükheld overschrüdt. De malversaties zün gepleegd door een procuratiehouder, die belast was met den in koop van de melk en die daartoe verschillende staten moet invullen, waarop de ingekomen hoeveelheden melk worden geboekt. Op een dag, dat de procuratiehouder nog bezig was en toen bü eenige melkfabrieken buiten de stad moest worden gewaarschuwd, dat de melk voor den volgenden dag later aan de fa briek bezorgd moest worden, is gebleken, dat een van de mèlkleveranciers, welke in de staat vermeld stond, gefingeerd was. De procuratie houder schünt gedurende langen tijd deze ge fingeerde posten in de staten te hebben inge vuld en het geld, dat bü daarvoor ontving, ten eigen bate te hebben aangewend. Het is niet onwaarschünlük, dat de procuratiehouder stroomarmen heeft gehad. Reeds eenigen tijd is een tweede man gear resteerd, die inmiddels ook tn het Huls van Bewaring vertoeft. De voorzitter der onderhandelingscommis- sle in de typografie, de heer J. H. van Lonk- huyzen te Zeist, heeft de twee partijen te Amsterdam bijeengeroepen teneinde gele genheid te geven tot .een bespreking over de Waag of verdere onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst eventueel nog tot overeenstemming zouden kunnen leiden. De Seine is sedert eenigen tüd onafge broken gestegen en het niveau staat nu reeds meer dan twee meter boven den nor malen stand. De Marne en de Yonne zün nog steeds wassende. Ook in de andere Fransche departementen zün de rivieren in vele gevallen buiten dc oevers getreden. In de omgeving van Verdun moesten enkele dorpen ontruimd worden, als gevolg van de on Maas. In sommige dorpen h« mingen onrustbarende al men, als sinds 1ST» niet Op het werk van de in aanbouw zünde nieuwe electnsche centrale van het Provin ciaal Elektriciteitsbedrijf te Velsen is gister middag de arbeider J. de G. uit Haarlem, die bezig was op het ijzeren constructiewerk, uit gegleden en van een hoejgte van 30 Meter naar beneden gevallen. Hü kwkm met zün hoofd op bet op den grond liggende üw terecht en was onmld- dellük (food. Het lük is naar de algemeens begraaf plaats te IJmuiden verroerd. Het wetsontwerp betreffende toetreding tot de conventie inzake vaststelling vaa aai- nhnnmioonen ia aangenomen. De lijfwacht van Jack Diamond vermoord. Een arrestatie. 10 October as. za! het 25 jaar geleden 4Jn, dat het Centraal Bureau der K.S.A. te Leiden door den tegenwoordigen bissenop van Haarlem, Mgr. J. D. J. Aengenent. in die dagen hoogleferaar aan het Gr. Semina rie te Warmond, werd ingewijd. Onmlddellük na deze plechtigheid had in het nieuwe gebouw een vergadering plaats onder leiding van Jhr. Mr. O. v. Nispen tot Sevenaar, die in zün openingswoord, dezen dag een dag van groote historische betee kenis noemde. Mr. P. J. M. Aalberse. aan wiens onver moeid veren en werken op de eerste plaats de oprichting van het bureau te danken was, bekleedde de functie van secretaris-penning- meester der Vereeniglng tot instandhouding van het Centraal Bureau en was tevens zyn eerste directeur. In Januari d.a.v ware de werkzaamheden van het Bureau zóó toegenomen dat de AD* ‘^XvLk/'Urwk.Vd’ v’^T^ ^”nT?'_riinR'V'TrW"“r<i*'n f SHOO I^'rn,l“nW ongeschiktheid tot werken door f WEA bij een onaev.1 met f nrn bü verlies vnn een hand, f 1 JK Mi verlies van een f Cfl bij een breuk van «uwvuten verresaro voor een der volgende uitkeeringen: JUUU.- vuo artnen b?ide f fÖB.- af)oop t ZÖU.- voet oi een oog duim ot winvinger been ALKMAAR gnlefoon: AdmlnfetraUe No. 433 Rednrtle No. «33 Wü stemmen met de strekking bovenstaande volkomen in. De Zuiderzee-visschers moeten zoo eerlük en zoo blllük mogelük schadeloos gesteld worden. En men spreke dan ook liever niet van een ••steun regeling". Deze goede luidjes kunnen rechten '•ten gelden en mogen nu de overheid •elf hun economisch bestaan onmogelük maakt niet naar een soort armbestuur zerwezen worden. Het denkbeeld van Nederlander", dat de Minister van Waterstaat zün wetsontwerp maar liever moet intrekken, als er thans ’oor de Zuiderzee-visschers geen recht ge daan kan worden, lükt ons voor diezelfde Zulderzeevisschers echter wel ”n beetje ge- zaariük. -In gunstiger tüden kan dan eene meer rechtvaardige wetswüziging worden ter hand genomen”, zegt de „Nederlander.” Maar wü vragen: Wanneer ••n breken? Moeten de arme Zulderzeevisschers. die door de overheid beroofd werden van hun kostwinning, nu maar lljdMljk afwachten, of «r misschien gunstiger Wdsn’ aanbreken Voorgedragen wordt door B. en W. van Amsterdam ter benoeming van een Ud van het College van Curatoren der Universiteit ter vervulling van een vacature, ontstaan door het eervol ontslag verleend aan wijlen mr. dr. W. F. van Leeuwen: 1. Jhr. mr. dr. A. Röell, Commissaris der Koningin in de [Jrovincie Noord-Holland. 2. Mr. J. R. Voute, advocaat en procureur, raadsheer-plaatsvervanger te Amsterdam. Het stoffelü k overschot van Mgr. Olav OfferdahL dat vanuit Nederland naar Noor wegen werd overgebracht, arriveerde Maan dagmorgen te tien uur met het schipj ..Bru- nla" te Oslo. Op de kade, waar het schip aanlegde, be vonden zich talrüke geestelüken. Nadat de pastoor van de St. Olavskerk. de Zeereerjj. heer Krün het lük had gezegend, werd naar de kerk getrokken, waar het stof- felljk overschot op een praalbed werd opge baard. Maandagavond te half 8 uur hadden de doo- denvespers plaats, waarbij de predikatie werd gehouden door Pastoor Krijn, die de persoon- Hjke condoleances van Z. D. H. den Aartsbis schop van Utrecht Mgr. J. H. G. Jansen over bracht. benevens de toezegging van zyn steun in de toekomst. I Gistermorgen te 11 uur droeg Z. D. H. Mgr. Müller, bisschop van Zweden een Pontificale H. Mis van Requiem op. Een Noorsch priester, de Zeereerw. heer Kielstrup, hield daarbü een predikatie. Aan de plechtigheden namen ook deel de Nederlandsche priesters, de Zeereerw. heeren Snoejs. directeur der Noorsche zustercongre gatie. van der Velden, pastoor P. Breukel en kapelaan Landy. De absoute werd verricht door den pasbenoemden administrator, den Zeereerw. heer Irgens. geassisteerd door pas toor Kjelstrup. Mgr. Snoeys. den pastoor der Bisschoppelüke St. Olavkerk te Oslo, den Zeereerw. heer 'Krün en door Z. D. H. Bis schop Muller. e „Het minste, wat de Regeering doen aa. Is, dat zjj althans de schade in reld, door deze waardedaling veroor zaakt, aan de visachersbevoüdn- vergoedt.* Tengevolge van het groot gebrek aan priesters is er in de Bukowina een noodtoe stand ingetreden. In dorpen met 1000 zielen kan maar eens per maand een godsdienst, oefening worden gehouden, daar men 10 tot 20 K.M. van de dlchtstbüzünde parochie ver wijderd woont. De kinderen groeien op te midden van een niet katholieke omgeving zonder eenlg katholiek onderwijs te ontvan gen. Een enkele priester is belast met de zielzorg van 13.000 zielen: 4000 zielen der parochie van zün standplaats en drie neven parochies met ieder 3000 zielen. Sedert het einde van den wereldoorlog zün er 20 pries, ters gestorven terwül slechts 3 nieuwe priesters gewijd werden. Bovendien trachten de autoriteiten de katholieken tot afval te brengen en zfj die getrouw blüven aan het geloof hunner vaderen hebben allerlei vervol gingen te verduren. Beleefd verzoeken medewerking van onze H W Adverteerders mzake net vroegtijdig toezerxfen van de voor de Zaterdag -ni mere bestemde advertenöén. Wü zullen het zeer op prfjs stellen Indien wü de an nonces. nestemo voo» Zater dag. reeds des Donderdags of ulterlük des Vrüdagsmorgens ontvangen Door bet vroegtijdig maen- den vaa edvertenUCn kun nen WQ Mh aaa de eitsee. rfog. dus saa bet setten vaa de sdvertenue, eseer vanzelfsprekend de redame- waarde vaa de aunooee ten goede komt Meds ta Ow eigen belang vertrouwen wU op Uwe medewerking uxsake een en waarvoor Ml vnnrtcst - -m Van onzen Romeinschen correspondent: Bü de ironing tot keizer van Ethiopië van Ras Tafarl, welke plechtigheid over enkele weken te Abbis Abeba zal plaats hebben, wordt Z. H Paus Pius XI vertegen woordigd door Mgr. Jarosseau, Capucyner Missionaris, die reeds dertig jaren Aposto lisch Vicaris van Galla is en onlangs ook benoemd werd tot administrator der Aposto- 'te Washington, waar hoofdzakelijk apologetu lisene Prefectuur van Gibutl. Mgr. Jarosseau zal namens den H. Vader de volgende geschenken overhandigen: Voor de keizerin een schildering op paneel van een onbekenden XVI-deeuwschen meester, voorsteller.de de Madonna; voor den keizer een schüderü uit den zelfden tud, met een beeltenis der H. Drievuldigheid, fa een ronde tafel met gebeeldhouwd marmeren voet, waarvan het blad een meesterwerkje der Vaticaansche mozaïekfabriek. de mooiste plekjes der Stad van het Vaticaan in beeld brengt. De beide schilderijen, gesloten in zware, vergulde lusten, zullen aangeboden worden in notenhouten kisten, versierd met net pauselijk wapen en een opdracht in dof zilver. De pauseltjke Legaat zal deze geschenken op een ..geschikt" moment moeten aanbie den, daar hü. vanwege het absoluut hel- denach karakter der eigenluke kronings- I plechtigheid, daarbü niet aanwezig kan zün. benoemd tot onder-directeur en toen Prof. Mr, P. J. M. Aalberse in 1918 door H. M. de Koningin noemd werd tot Minister van Arbeid en ais directeur van het Centraal Bureau der KJ3.A. zün ontslag nam, werd aan hem de gehcele leiding van het Centraal Bureau der K S-A. opgedragen. Groote, enorm groote moeilükhed^n zorgen rezen zeer spoedig voor hem op. De nationale sociale organisaties, neae groot 'geworden door het üveren en wersen der plaatselüke, diocesane en nationale or ganisaties der KJS-A. op welke organisaties het Centraal Bureau der K.S.A. steunue. werden door een ernstige malaise getroffen. Het ledental en daarmede ook de inkomssen begonnen aanmerkelük te dalen. Bezuinigin gen werden aangebracht en daaronder vre ten helaas ook dé jaarlüksche büdragen aan het Centraal Bureau der K.S.A. In Juli 1926 werd de Centree Raad oer K.S-A. ontbonden en werd van hem het Cen traal Bureau der K.S.A., zander flnanci- eelen steun der groote na'lonale organisa ties, als zelfstandige instelling toevertrouwd. Sedert dien zet het Bureau onder zün lei ding. zü het ook op eenlgszins beperkte schaal zün arbeid ten algemecr.en nutte voort door het verstrekken van adviezen, het uitgeven van een tüdschrift. het organi- seeren van schriftelüke cursussen in socio logie-economie en staatsinrichting. het voortzetten van den strüd tegen hel bios coopgevaar etc. Büna van de oprichting af is mr. Tepe derhal ve ten nauwste verbonden geweest aan de leiding van bet Centr. Bur. der K.S.A.: beeft hü de ontwikkeling van het Katholiek so ciale organisatiewezen in ons vaderland als geen ander van nabü gevolgd en heeft hü de zorgen en moeilijkheden, die daaraan verbonden zün, met groote blü moedigheid en energie gedragen. Met groote blijmoedigheid! Schrijver dezes die hem ruim 18 jaar dagelijks bü zün ar beid heeft gadegeslagen en zeer dikwijls oeer- genoot geweest is van de groote moeilükne- den waarmede hü te kampen had, heeft daarbü steeds zijn groote blümoedlgheid en opgewektheid, zün heerlük optimisme, ont leend aan zijn diep Godsvertrouwen, kunnen bewonderen Zün gaaf en eerlijk karakter was hem daarbü van onschatbare waarde. Welke moeiüjkheden hem ook mochten treffen, nimmer behoefde hü voor het ont staan daarvan dch zelf ook maar het minste verwüt te maken. Eerlük had h|) zün plicht gedaan. Oprecht Secundus schrüft aan de „Res.b. Reeds weer geruimen tüd geleden door mü gezinspeeld op een nabüe gebeurtenis aan ons Hof, welke zeer ver- moedelük, of laat me nu thans maar zeg gen, het feit was, dat een aanvankelük voor genomen bezoek van Prinses Juliana aan onze Oost tegenhield. Dat was de kink in den kabel, diemü van uit Weltevreden als een mogelükheid werd voorgesteld. Later werd mij dat bü bezoek hier van een con frère ginds in meest-stelligen vorm beves tigd. Intuschen weet ik dat alle zelfbestuurders zijn genoodigd herwaarts te komen, tegen 't voorjaar. Van opdracht geven of ontbieden is den aard van de zaak daarbij geen sprake. Niet alleen uit een oogpunt van hoffe- lükheid. maar ook ter zake van de kosten- kwestle. Naar ik verneem moet er voor de uit noodlglng in de betrokken kringen der zelf- bestuurders groote geestdrift bestaan. Intusschen maar weer leuk en gemoedelük dat men ginder meer weet en loslaat dan hier. JDV reztiem «r de aandacht o», dat hier 1M gesproken wordt ran eene t-^etnoet- JfOming in de schade of van de chade, maar dat gebruikt is het nnroere woord wegens, hetwelk in goed Nederlandssh be- teekent: in verband met of naar aanleiding van: Doch al zou de letter van Grondwet of Wet hier eene andere opvatting mogelük maken; het gevoel voor recht en billük- held spreekt hier te duldelük. Teneinde grond te winnen voor den verbouw van voedingsgewassen, ten bate van geheel het volk, wordt de Zuiderzee afgesloten en drooggemaakt. Daarmede wordei de scheepjes, waarmede een nüvere bevolking gedurende vele jaren haar brood verdiende waarmede vaak slechts koper, somtüds zilver, een enkele maal goud werd gewonnen met één slag zoo goed als waardeloos gemaakt. Het minste, wat de regeering doen kan is. dat zü althans de schade in geld, door deze waardedaling veroorzaakt, aan de vlsschersbevolking vergoedt. WU leven nog’altüd in de hoop, dat de Regeering elgeher beweging eene wü'd- glng van het wetsontwerp in dezen geest lal voorstellen, of wel, zich niet afwüzend zal stellen tegenover bet amendement der Commissie van Rapporteurs, of eenlg ander amendement, waarop het beginsel der schadevergoeding wegens waardeverminde ring In de Zulderzee-steunwet zou worden aanvaard. Mocht noch het een, noch het ander ge schieden, laat de Minister van Waterstaat dan vrü het aanhangige wetsontwerp in trekken. In gunstige tüden kan dan eene meer rechtvaardige wetswüziging worden ter hand genomen. Zonder de vergoeding van de schade door waardevermindering is het geheele wetsontwerp het papier, dat er w» gebruikt zou worden, niet waard.” In de groote hal van het Jubelpork te Brussel is een arbeidstentoonstelling ge- opéhd. bedoeld als hulde aan den arbeid. De regeering had het plan opgevat hulde te brengen aan de arbeiders en tevens aan de nüverheld. den landbouw en den handel. Een wedstrijd werd over het geheele land uitgeschreven onder de geschoolde arbeiders, waarvan er 100 tot deken van hun ambacht werden uitgeroepen en 10.000 een medaille hebben verkregen. Tezelfdertijd werden 500 leerlingen van de technische scholen be kroond. Op den dag van de opening had des mor gens een plechtige zitting plaats waarin door den koning en de ministers van nijver heid. handel en landbouw, de heeren Key man en Baels. hulde gebracht werd aan den geschoolden arbeéd aan het vernuft van de bedrüfsleiders. aan de kracht van den landbouwenden stand en aan de be kwaamheid der Belgische handelaars en kooplieden. In den namidda gwerd te Laeken een mo nument ter verheerlijking van den arbeid van Constantin Meunier onthuld. en open, zonder zichzelf te zoeken, had hü gestaan tegenover de ontwikkeling der fei ten en tegenover hen, die met hem van mee rling verschilden. Met groote scherpzinnigheid en kracht van argumenten poogde hü steeds zün medeleden of medebestuurders van hun ongelük te overtuigen. Gelukte hem dit niet, dan wist hü wederom met groote blümoedlgheid het voor velen zoo moeilijke offer te brengen, het offer züner eigen overtuiging. Offers wist hü te brengen vooral wanneer het gold het welzün van het Centraal Bu reau der K.8.A., waaraan hü met hart en ziel verbonden was. Offers, zelfs groote fl- nancieele offers Aan dezen eenvoudigen, onbaatzuchtlgen socialen werker zullen daarom velen op den 16en October htyi hulde brengen en dank baarheid betuigen. Speciaal zuilen zü hem dank brengen, die op 't Centraal Bureau der K.S.A. met hem samenwerkten en nog samenwerken, voor zün heerlük voorbeeld hun gegeven en voor de betuiging van zün gave, vaderlüke vriend schap. waaruit zü allen de rükste lessen voor het leven hebben geput. Moge het hem gegeven zün nog vele Jz- ren zün schoonen arbeid voort te zetten tot voldoening van hem zelf en tot heil van Ka tholiek Nederland Leiden, 15 October 1930. A. H. BOEKRAAD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1